25.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 5 юни 2019 година

за определяне на правила за предоставяне на пазара на ЕС продукти за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2003/2003

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Условията за предоставяне на вътрешния пазар на торове бяха частично хармонизирани с Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета (3), който обхваща почти само торовете, произведени с неорганични материали, получени от полезни изкопаеми или произведени по химичен път. Налице е също така необходимост за целите на наторяването да се използват рециклирани или органични материали. Следва да се установят хармонизирани условия, за да могат торове, произведени от такива рециклирани или органични материали, да се предоставят на целия вътрешен пазар с оглед на това да се осигури значителен стимул за по-нататъшното им използване. Насърчаването на по-интензивно използване на рециклирани хранителни елементи ще подпомогне допълнително развитието на кръговата икономика и ще позволи по-ефективно общо ползване на ресурсите от хранителни елементи, като същевременно ще намали зависимостта на Съюза от хранителни елементи от трети държави. Обхватът на хармонизирането следователно следва да бъде разширен с цел да включи рециклирани и органични материали.

(2)

Някои продукти, които се използват в комбинация с торове с цел да се подобри ефикасността на храненето, оказват благотворно въздействие за намаляване на количеството прилагани торове и с това спомагат да се намали въздействието им върху околната среда. С цел да се улесни тяхното свободно движение на вътрешния пазар, не само торовете, т.е. продуктите, предназначени да доставят на растенията хранителни елементи, но също и продуктите, предназначени да подобряват ефикасността на храненето на растенията, следва да бъдат обхванати от хармонизирането.

(3)

С Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (4) се определят правила за акредитация на органите за оценяване на съответствието, предвижда се рамка за надзор на пазара на продукти и за контрол върху продукти от трети държави и се установяват основните принципи относно маркировката „СЕ”. Посоченият регламент следва да се прилага към продукти, попадащи в обхвата на настоящия регламент, с цел да се гарантира, че продуктите, ползващи се от свободното движение на стоки в рамките на Съюза, отговарят на изискванията, с които се осигурява високо ниво на защита на обществените интереси като здравето на човека, животните и растенията, безопасността и околната среда.

(4)

С Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) се установяват общи принципи и референтни разпоредби, предназначени да се прилагат в секторното законодателство с цел да се създаде последователна основа за преразглеждането или преработването на това законодателство. Поради това Регламент (ЕО) № 2003/2003 следва да бъде заменен с настоящия регламент, изготвен, доколкото е възможно, в съответствие с тези общи принципи и референтни разпоредби.

(5)

За разлика от повечето други мерки за хармонизиране на продуктите в правото на Съюза, Регламент (ЕО) № 2003/2003 не възпрепятства предоставянето на нехармонизираните торове на вътрешния пазар в съответствие с националното законодателство и общите правила за свободно движение от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Предвид твърде ограничения характер на определени пазари на продукти, тази възможност следва да се запази. Поради това съответствието с определени хармонизирани правила следва да запази незадължителния си характер и следва да се изисква само за продуктите, предназначени да доставят на растенията хранителни елементи или да подобряват ефикасността на храненето на растенията, които са маркирани с маркировката „СЕ”, когато се предоставят на пазара. Поради това настоящият регламент следва да не се прилага за продукти, които не носят маркировката „СЕ” към момента на предоставянето им на пазара.

(6)

Различните функции на продуктите налагат различни изисквания за безопасност и качество на тези продукти, адаптирани към различните видове предвидена употреба. ЕС продуктите за наторяване следва поради това да се разделят на различни продуктови функционални категории, всяка от които да подлежи на специфични изисквания за безопасност и качество.

(7)

Даден ЕС продукт за наторяване може да има повече от една от функциите, описани в продуктовите функционални категории, предвидени в настоящия регламент. Когато е обявена само една от тези функции, следва да е достатъчно ЕС продуктът за наторяване да съответства на изискванията на продуктовата функционална категория, описваща въпросната обявена функция. От друга страна, когато са обявени повече от една от тези функции, ЕС продуктът за наторяване следва да се разглежда като смесен продукт от два или повече съставни ЕС продукта за наторяване и следва да се изисква всеки от съставните ЕС продукти за наторяване да съответства на изискванията по отношение на неговата функция. Поради това тези смесени продукти следва да се включат в специална продуктова функционална категория.

(8)

Производител, който използва един или повече ЕС продукти за наторяване, за които вече е било извършено оценяване на съответствието от въпросния производител или от друг производител, може да пожелае да се възползва от това оценяване на съответствието. С цел свеждане на административната тежест до минимум, полученият ЕС продукт за наторяване следва също така да се разглежда като смесен продукт от два или повече съставни ЕС продукта за наторяване, а допълнителните изисквания за съответствие за смесения продукт следва да се ограничат до аспектите, наложени от смесването.

(9)

Различните съставни материали предполагат различни изисквания към производствените процеси и към механизмите за контрол, адаптирани към различията в степента им на опасност и към променливия състав. Поради това съставните материали на ЕС продуктите за наторяване следва да се разделят на различни категории, всяка от които да подлежи на специфични изисквания по отношение на производствения процес и механизмите за контрол. Следва да бъде възможно на пазара да се предоставя ЕС продукт за наторяване съставен от няколко съставни материала от различни категории съставни материали, като всеки съставен материал съответства на изискванията за категорията, към която спада този материал.

(10)

Замърсителите в ЕС продуктите за наторяване, напр. кадмий, биха могли да представляват риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, тъй като те се натрупват в околната среда и навлизат в хранителната верига. Във връзка с това съдържанието им в такива продукти следва да се ограничава. Освен това наличието на онечиствания в получените от биоотпадъци ЕС продукти за наторяване, по-специално наличието на полимери, а също на метал и стъкло, следва да бъде предотвратено или ограничено до технически възможната степен чрез откриване на подобни онечиствания в разделно събираните биоотпадъци преди обработката им.

(11)

Някои държави членки са въвели национални разпоредби, ограничаващи съдържанието на кадмий във фосфатните торове от съображения, свързани със защитата на човешкото здраве и околната среда. Ако държава членка счете за необходимо да запази тези национални разпоредби след приемането на хармонизирани пределно допустими стойности съгласно настоящия регламент и докато тези хармонизирани пределно допустими стойности не станат равни или по-ниски от вече въведените на национално равнище пределно допустими стойности, тя следва да уведоми Комисията за тези разпоредби в съответствие с член 114, параграф 4 от ДФЕС. Освен това, в съответствие с член 114, параграф 5 от ДФЕС, ако държава членка счете за необходимо да въведе нови национални разпоредби, като например разпоредби за ограничаване на съдържанието на кадмий във фосфатните торове, въз основа на нови научни доказателства, свързани със защитата на околната или работната среда поради специфичен проблем на тази държава членка, който е възникнал след приемането на настоящия регламент, тя уведомява Комисията за предвижданите мерки и за основанията за тяхното приемане. И в двата случая, в съответствие с член 114, параграф 6 от ДФЕС, Комисията следва да провери дали националните разпоредби, за които е уведомена, представляват средство за произволна дискриминация, прикрито ограничение на търговията или пречка за функционирането на вътрешния пазар.

(12)

Предвид факта, че на някои държави членки са били предоставени дерогации от член 5 от Регламент (ЕО) № 2003/2003 в съответствие с ДФЕС по отношение на съдържанието на кадмий в торовете от съображения, inter alia, за защита на човешкото здраве и околната среда в контекста на специфични почвени и климатични условия, наблюдавани в тези държави членки, и доколкото фактическите обстоятелства, довели до предоставянето на тези дерогации от Комисията, продължават да са валидни, въпросните държави членки следва да могат да продължат да прилагат националните си пределно допустими стойности за съдържанието на кадмий е до момента, в който на равнището на Съюза започнат да се прилагат хармонизирани пределно допустими стойности за съдържание на кадмий във фосфатните торове, които да са равни или по-ниски от националните пределно допустими стойности.

(13)

За да се улесни съответствието на фосфатни торове с изискванията на настоящия регламент и да се насърчат иновациите, следва да се осигурят достатъчни стимули за развитие на съответните технологии, и по-специално на технологиите за отстраняване на кадмия, и за управлението на богатите на кадмий опасни отпадъци, под формата на съответните финансови средства, налични например по линия на „Хоризонт Европа“, платформата за финансова подкрепа на кръговата икономика или чрез Европейската инвестиционна банка. Тези стимули следва да са насочени към решения за отстраняване на кадмий, които са икономически жизнеспособни в промишлен мащаб и дават възможност за подходящо третиране на генерираните отпадъци.

(14)

ЕС продуктите за наторяване, които отговарят на изискванията на настоящия регламент, следва да могат да се движат свободно в рамките на вътрешния пазар. Когато един или повече от съставните материали е производен продукт по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета (6), но е достигнал точка от производствената верига, след която вече не представлява значителен риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда („крайна точка в производствената верига“), би било ненужна административна тежест към продукта да продължават да се прилагат разпоредбите на посочения регламент. Поради това тези продукти за наторяване следва да бъдат изключени от изискванията на посочения регламент. Поради това Регламент (ЕО) № 1069/2009 следва да бъде съответно изменен.

(15)

За всяка категория съставни материали, която включва производни продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009, крайната точка в производствената верига следва да се определи в съответствие с процедурите, предвидени в посочения регламент. Когато тази крайна точка е достигната преди ЕС продуктът за наторяване да е пуснат на пазара, но след започването на производствения процес, уреден с настоящия регламент, изискванията към процеса съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 и настоящия регламент следва да се прилагат кумулативно по отношение на ЕС продукта за наторяване, което означава, че в случай че един и същ параметър се регулира и в двата регламента, се прилага по-строгото изискване.

(16)

Производните продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009, които вече са пуснати на пазара и се използват в Съюза като органични торове и подобрители на почвата в съответствие с посочения регламент, представляват обещаващи суровини за производството на иновативни продукти за наторяване в кръговата икономика. Веднага след като за съответния производен продукт бъде определена крайна точка в производствената верига, ЕС продуктите за наторяване, които съдържат такива производни продукти в съответствие с настоящия регламент, следва да се ползват от свободно движение на вътрешния пазар, без спрямо тях да се прилагат изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009. За тази цел Комисията следва да извърши първоначална оценка без излишно забавяне, за да провери дали може да се определи крайна точка в производствената верига.

(17)

В случай на рискове за общественото здраве или здравето на животните, причинени от продукти за наторяване, производни на странични животински продукти, следва да е възможно да се прибегне до предпазните мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (7), както при други категории продукти, производни на странични животински продукти.

(18)

Предоставянето на пазара на страничен животински продукт или производен продукт по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009, за който не е определена крайна точка в производствената верига или за който определената крайна точка не е достигната към момента на предоставянето на пазара, се извършва съгласно изискванията на посочения регламент. Ето защо би било подвеждащо да се определят разпоредби за нанасяне на маркировката „СЕ” на продукта съгласно настоящия регламент. Поради това всеки продукт, който съдържа или се състои от такъв страничен животински продукт или производен продукт, следва да бъде изключен от обхвата на настоящия регламент. Необработените странични животински продукти следва да не са предмет на настоящия регламент.

(19)

За някои оползотворени отпадъци, например струвит, биовъглища и продукти на основата на пепел, по смисъла на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8) беше регистрирано пазарно търсене за употребата им като продукти за наторяване. Освен това са необходими определени изисквания за отпадъците, използвани като суровина в дейността по оползотворяване, за процесите и техниките на обработка, както и за продуктите за наторяване, получени в резултат на оползотворяването, за да се гарантира, че употребата на посочените продукти за наторяване не води до общо неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. За ЕС продуктите за наторяване посочените изисквания следва да се установят в настоящия регламент. Поради това от момента, в който посочените продукти отговарят на всички изисквания на настоящия регламент, те трябва да престанат да се смятат за отпадъци по смисъла на Директива 2008/98/ЕО и следователно следва да бъде възможно продуктите за наторяване, които съдържат или се състоят от такива материали от оползотворени отпадъци, да имат достъп до вътрешния пазар. За да се гарантира правна сигурност, да се извлича полза от техническия напредък и допълнително да се насърчават стимулите сред производителите да използват в по-голяма степен ценните потоци от отпадъци, научните анализи и определянето на равнището на Съюза на изисквания за оползотворяване на такива продукти следва да започнат веднага след влизането в сила на настоящия регламент. Съответно на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с определянето без неоправдано забавяне на по-широки или допълнителни категории съставни материали, допустими за употреба при производството на ЕС продукти за наторяване.

(20)

Някои странични продукти по смисъла на Директива 2008/98/ЕО в момента се използват от производителите като компоненти на продукти за наторяване или могат да бъдат използвани в бъдеще на нововъзникващите пазари. За такива компоненти следва да се предвидят специфични изисквания като отделна категория съставни материали в приложение II към настоящия регламент.

(21)

Някои вещества и смеси, които обикновено се наричат инхибитори, подобряват схемата на освобождаване на хранителните елементи от торовете, като забавят или спират активността на определени групи микроорганизми или ензими. За инхибитори, които се предоставят на пазара с цел да се добавят към продукти за наторяване, производителят следва да носи отговорност, че тези инхибитори отговарят на определени критерии за ефикасност. Поради това тези инхибитори следва да се разглеждат като ЕС продукти за наторяване по смисъла на настоящия регламент. Освен това ЕС продуктите за наторяване, които съдържат такива инхибитори, следва да са обект на определени критерии за ефикасност, безопасност и екологосъобразност. Поради това такива инхибитори следва да се регулират също и като съставни материали за ЕС продукти за наторяване.

(22)

Определени вещества, смеси и микроорганизми, наричани „растителни биостимуланти”, не добавят сами по себе си хранителни елементи, но независимо от това стимулират естествените процеси на хранене на растенията. Когато с такива продукти се цели само подобряване на ефикасността на използването на хранителните елементи от страна на растенията, на устойчивостта на абиотичен стрес, на качествените характеристики или увеличаване на наличността на ограничени хранителни елементи в почвата или ризосферата, те са по естеството си по-сходни с продуктите за наторяване, отколкото с повечето категории продукти за растителна защита. Те действат в допълнение към торовете с цел да се оптимизира ефективността на тези торове и да се намали нормата на прилагане на хранителните елементи. Поради това следва да е допустимо такива продукти да се маркират с маркировката „СЕ” по силата на настоящия регламент и същите да се изключат от обхвата на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета (9). Поради това Регламент (ЕО) № 1107/2009 следва да бъде съответно изменен.

(23)

Продуктите с една или повече функции, една от които попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 1107/2009, представляват продукти за растителна защита, които попадат в обхвата на посочения регламент. Тези продукти следва да продължат да се контролират по разработения за такива продукти начин, предвиден в посочения регламент. Когато такива продукти имат и функция на продукт за наторяване, би било подвеждащо на тях да се нанася маркировката „СЕ” съгласно настоящия регламент, тъй като предоставянето на пазара на продукти за растителна защита зависи от разрешение, валидно в съответната държава членка. Поради това тези продукти следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент.

(24)

Настоящият регламент не възпрепятства прилагането на съществуващото законодателство на Съюза, което урежда аспектите на защитата на здравето на човека, животните и растенията, на безопасността и на околната среда, които не са обхванати от настоящия регламент. Поради това настоящият регламент следва да се прилага, без да се засягат Директива 86/278/ЕИО на Съвета (10), Директива 89/391/ЕИО на Съвета (11), Директива 91/676/ЕИО на Съвета (12), Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (13), Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (14), Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета (15), Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (16), Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (17), Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията (18), Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (19), Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (20), Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета (21), Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета (22), Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета (23), Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета (24) и Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета (25).

(25)

В съответствие с общоприетата практика елементите азот, фосфор и калий следва да бъдат наричани основни макроелементи, а елементите калций, магнезий, натрий и сяра следва да бъдат наричани второстепенни макроелементи. Също в съответствие с общоприетата практика торовете следва да бъдат наричани еднокомпонентни, когато съдържат или само един макроелемент, независимо дали е основен или второстепенен, или само един основен макроелемент в комбинация с един или повече второстепенни макроелементи. В съответствие със същата практика торовете следва да бъдат наричани сложни, когато съдържат или повече от един основен макроелемент, независимо дали съдържат също един или повече второстепенни макроелементи, или не съдържат основен макроелемент, но съдържат повече от един второстепенен макроелемент.

(26)

Когато ЕС продукт за наторяване съдържа вещество или смес по смисъла на Регламент (ЕO) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета, безопасността на съставящите го вещества по отношение на предвидената употреба следва да се установи чрез регистрация съгласно посочения регламент. Изискванията за информация следва да гарантират, че безопасността на предвидената употреба на ЕС продукта за наторяване е доказана по начин, сравним с реализирания при други регулаторни режими за продукти, предназначени за употреба върху обработваема земя или култури, по-специално националното законодателство на държавите членки за торовете и Регламент (ЕО) № 1107/2009. Поради това, когато действителните количества, които се пускат на пазара, са по-малки от 10 тона на дружество на година, изискванията за информация, определени в Регламент (ЕО) № 1907/2006 за регистрацията на вещества в количества от 10 до 100 тона, следва по изключение да се прилагат като условие за използване в ЕС продукти за наторяване. Тези изисквания за информация следва да се прилагат за веществата, които действително се съдържат в ЕС продуктите за наторяване, за разлика от прекурсорите, използвани за производството на тези вещества. Самите прекурсори, като например сярната киселина, използвана като прекурсор за производството на обикновен суперфосфат, не следва да бъдат регулирани като съставни материали за целите на настоящия регламент, тъй като химическата безопасност ще бъде гарантирана в по-висока степен посредством регулирането като съставни материали на веществата, съставени от прекурсори, които действително се съдържат в ЕС продукта за наторяване. Задължението да се спазват всички изисквания на категория съставни материали следва съответно да се прилага за тези вещества.

(27)

Когато действителните количества на веществата в ЕС продуктите за наторяване, които са регулирани от настоящия регламент, са по-големи от 100 тона, допълнителните изисквания за информация, посочени в Регламент (ЕО) № 1907/2006, следва да се прилагат пряко по силата на посочения регламент. Прилагането на другите разпоредби на Регламент (ЕО) № 1907/2006 също не следва да бъде засегнато от настоящия регламент.

(28)

Икономическите оператори следва да отговарят за съответствието на ЕС продуктите за наторяване с настоящия регламент, в зависимост от ролята си във веригата на доставка, за да се осигури високо ниво на защита на аспектите на обществения интерес, попадащи в обхвата на настоящия регламент, и да се гарантира също така лоялна конкуренция на вътрешния пазар. Когато е целесъобразно, производителите и вносителите следва да провеждат изпитвания на проби от ЕС продуктите за наторяване, които те са предоставили на пазара, за да се защити здравето и безопасността на потребителите и околната среда.

(29)

Необходимо е да се предвиди ясно и пропорционално разпределение на задълженията, които съответстват на ролята на всеки икономически оператор във веригата на доставка и дистрибуция.

(30)

Производителят, който има подробни познания за процеса на проектиране и производство, е в най-изгодна позиция да проведе процедурата за оценяване на съответствието. Поради това оценяването на съответствието на ЕС продуктите за наторяване следва да остане задължение единствено и само на производителя.

(31)

Необходимо е да се гарантира, че ЕС продуктите за наторяване от трети държави, които се въвеждат на вътрешния пазар, са в съответствие с настоящия регламент, и по-специално, че производителите са провели подходящите процедури за оценяване на съответствието по отношение на тези ЕС продукти за наторяване. Поради това следва да се предвиди вносителите да се уверят, че ЕС продуктите за наторяване, които пускат на пазара, отговарят на изискванията на настоящия регламент и че не пускат на пазара ЕС продукти за наторяване, които не отговарят на тези изисквания или представляват риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда. Следва също така да се предвиди такива вносители да се уверят, че процедурите за оценяване на съответствието са били проведени и че маркировката на ЕС продуктите за наторяване и документацията, изготвена от производителите, са на разположение за проверка от компетентните национални органи.

(32)

Когато пускат на пазара ЕС продукт за наторяване, вносителите следва да посочат върху опаковката на ЕС продукта за наторяване своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, за да се даде възможност за надзор на пазара.

(33)

Тъй като дистрибуторите предоставят на пазара ЕС продукт за наторяване, след като продуктът е бил пуснат на пазара от производителя или вносителя, те следва да действат с дължимата грижа, така че да гарантират, че техните действия с ЕС продукта за наторяване не се отразяват неблагоприятно на съответствието на ЕС продукта за наторяване с настоящия регламент.

(34)

Икономически оператори, които пускат на пазара ЕС продукт за наторяване със своето име или търговска марка или изменят ЕС продукт за наторяване по начин, който може да засегне съответствието с настоящия регламент, следва да бъдат смятани за производители и следва да поемат задълженията на производителите. В други случаи икономическите оператори, които само опаковат или преопаковат ЕС продукти за наторяване, които вече са пуснати на пазара от други икономически оператори, следва да могат да докажат, че спазването на изискванията от настоящия регламент не е засегнато, като посочат самоличността си на опаковката, и запазят копие от оригиналната информация върху етикета.

(35)

Тъй като дейността на дистрибуторите и вносителите е в непосредствена връзка с пазара, те следва да бъдат включени в задачите по надзор на пазара, изпълнявани от компетентните национални органи, и от тях следва да се изисква да участват активно и да предоставят на тези органи цялата необходима информация, свързана с ЕС продукта за наторяване.

(36)

Осигуряването на проследимостта на ЕС продукта за наторяване по цялата верига на доставка спомага за опростяване на осъществяването на надзора на пазара и за повишаване на неговата ефикасност. Ефикасната система за проследяване улеснява задачата на органите за надзор на пазара да откриват икономическите оператори, които са предоставили на пазара несъответстващи ЕС продукти за наторяване. Когато съхраняват информацията, изисквана за идентифициране на други икономически оператори, от икономическите оператори не следва да се изисква да актуализират тази информация по отношение на други икономически оператори, които са им доставили даден ЕС продукт за наторяване или на които те са доставили ЕС продукт за наторяване, тъй като обичайно такава актуализирана информация не е достъпна за тях.

(37)

С цел да се улесни оценяването на съответствието с изискванията на настоящия регламент, необходимо е да се предвиди презумпция за съответствие по отношение на ЕС продуктите за наторяване, които съответстват на хармонизираните стандарти, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета (26) или на общи спецификации, приети в съответствие с настоящия регламент.

(38)

За да се даде възможност на икономическите оператори да докажат, а на компетентните органи да проверят дали предоставените на пазара ЕС продукти за наторяване отговарят на изискванията на настоящия регламент, е необходимо да се предвидят процедури за оценяване на съответствието. С Решение № 768/2008/ЕО се определят модули за процедури за оценяване на съответствието, от най-малко ограничителния до модула с най-строги изисквания, съобразно степента на риска и необходимото ниво на безопасност. За да се осигури междусекторна последователност и да се избегнат варианти ad hoc, процедурите за оценяване на съответствието следва да бъдат избрани измежду тези модули. Следва да е възможно производителите да изберат по-строга процедура за оценяване на съответствието при оценката на ЕС продукт за наторяване, за който се допуска по-малко строга процедура, тъй като това може да позволи на производителите да рационализират своята администрация, без да се застрашава съответствието на ЕС продукта за наторяване. Освен това е необходимо модулите, установени в Решение № 768/2008/ЕО, да бъдат адаптирани, за да се отразят специфични аспекти на продуктите за наторяване. По-специално, необходимо е да се подсилят системите за качество и участието на нотифицираните органи за оценяването на съответствието на определени ЕС продукти за наторяване, получени от оползотворени отпадъци.

(39)

За да се гарантира, че амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот не застрашават безопасността и за да се гарантира, че те не се използват за цели, различни от онези, за които те са предназначени, например за експлозиви, към тези торове следва да се прилагат специфични изисквания по отношение на изпитванията за устойчивост на детонация и на проследимостта.

(40)

За да се осигури ефективен достъп до информация за целите на надзора на пазара, следва да се представи информация за съответствието с всички актове на Съюза, приложими към ЕС продуктите за наторяване, под формата на единна ЕС декларация за съответствие. За да се намали административната тежест за икономическите оператори, следва да е възможно тази единна ЕС декларация за съответствие да представлява досие, включващо относимите отделни декларации за съответствие.

(41)

Маркировката „CE”, указваща съответствието на ЕС продукта за наторяване с настоящия регламент, е видимата последица от цялостен процес, включващ оценяване на съответствието в широк смисъл. Основните принципи, уреждащи маркировката „СЕ” и нейното отношение към други маркировки, са установени в Регламент (ЕО) № 765/2008. Следва да бъдат определени специфичните правила, уреждащи нанасянето на маркировката „СЕ” при ЕС продуктите за наторяване.

(42)

При някои от процедурите за оценяване на съответствието, определени в настоящия регламент, е необходимо да участват органи за оценяване на съответствието, които се нотифицират на Комисията от държавите членки.

(43)

От съществено значение е нотифицираните органи да осъществяват функциите си на едно и също ниво и в условията на лоялна конкуренция. Това налага определянето на задължителни изисквания за органите за оценяване на съответствието, желаещи да бъдат нотифицирани с оглед предоставянето на услуги по оценяване на съответствието.

(44)

Ако даден орган за оценяване на съответствието докаже съответствие с критериите, установени в хармонизираните стандарти, следва да се приеме, че той отговаря на съответните изискванията, посочени в настоящия регламент.

(45)

С цел осигуряване на сходно ниво на качеството при оценяването на съответствието на ЕС продуктите за наторяване, е необходимо също така да се определят изискванията за нотифициращите органи и другите органи, участващи в оценката, нотифицирането и наблюдението на нотифицираните органи.

(46)

Системата, установена с настоящия регламент, следва да се допълни със системата за акредитация, предвидена в Регламент (ЕО) № 765/2008. Тъй като акредитацията е важно средство за проверка на компетентността на органите за оценяване на съответствието, тя следва да бъде използвана и за целите на нотифицирането.

(47)

Поради непостоянното естество на някои съставни материали на ЕС продуктите за наторяване и потенциално необратимия характер на някои от щетите, до които може да доведе експозицията на почвата и културите на онечиствания, прозрачната акредитация, предвидена в Регламент (ЕО) № 765/2008, осигуряваща необходимото ниво на доверие в сертификатите за съответствие на ЕС продуктите за наторяване, следва да бъде единственото средство за доказване на техническата компетентност на органите за оценяване на съответствието.

(48)

Органите за оценяване на съответствието често възлагат части от своите дейности, свързани с оценяването на съответствието, на подизпълнители или използват свои поделения за тази цел. С цел запазване нивото на защита, изисквано за ЕС продуктите за наторяване, които се пускат на пазара, от съществено значение е подизпълнителите и поделенията, извършващи оценяване на съответствието, да отговарят на същите изисквания като нотифицираните органи във връзка с изпълнението на задачи по оценяване на съответствието. Следователно е важно оценката на компетентността и работата на органите, които ще бъдат нотифицирани, както и наблюдението на вече нотифицираните органи, да обхващат също и дейностите, извършвани от подизпълнители и поделения.

(49)

Необходимо е да се предвиди ефикасна и прозрачна процедура по нотифициране и по-специално, тя да бъде адаптирана към новите технологии, за да се даде възможност за нотифициране по електронен път.

(50)

Тъй като услугите, предлагани от нотифицираните органи в държава членка, могат да се отнасят до ЕС продуктите за наторяване, предоставяни на пазара в целия Съюз, целесъобразно е да се даде възможност на другите държави членки и на Комисията да повдигат възражения относно нотифициран орган. Следователно е важно да се определи срок, през който всякакви съмнения или опасения относно компетентността на органите за оценяване на съответствието да бъдат изяснени, преди те да започнат да функционират като нотифицирани органи.

(51)

В интерес на улесняване на достъпа до пазара от съществено значение е нотифицираните органи да прилагат процедурите за оценяване на съответствието, без да се създава ненужна тежест за икономическите оператори. По същата причина, както и за да се гарантира еднаквото третиране на икономическите оператори, трябва да се осигури последователност в техническото прилагане на процедурите за оценяване на съответствието. Това може да се постигне най-добре посредством съответната координация и сътрудничество между нотифицираните органи.

(52)

С цел гарантиране на правна сигурност е необходимо да се поясни, че предвидените в Регламент (ЕО) № 765/2008 правила за надзора на вътрешния пазар и за контрола на продуктите, въвеждани на вътрешния пазар, се прилагат и по отношение на ЕС продуктите за наторяване, попадащи в обхвата на настоящия регламент. Настоящият регламент не следва да възпрепятства държавите членки при избора на компетентните органи за изпълнението на тези задачи.

(53)

ЕС продуктите за наторяване следва да се пускат на пазара само ако са достатъчно ефективни и не представляват риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, когато те са правилно съхранявани и се използват за предвидената им употреба или при разумно предвидими условия, т.е., когато употребата им може да е в резултат от законосъобразно и лесно предвидимо човешко поведение.

(54)

В Регламент (ЕО) № 2003/2003 е предвидена предпазна процедура, с която се предоставя възможност на Комисията да разгледа доколко е оправдана определена мярка, предприета от държава членка по отношение на ЕО торове, за които е преценено, че представляват риск. С цел повишаване на прозрачността и намаляване на времето за обработка е необходимо усъвършенстване на съществуващата предпазна процедура, за да може тя да се прилага по-ефикасно и да се ползва експертният опит, с който разполагат държавите членки.

(55)

Съществуващата система следва да бъде допълнена от процедура, при която заинтересованите страни биват информирани относно планираните мерки по отношение на ЕС продуктите за наторяване, представляващи риск за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността или за околната среда. Тя следва също така да позволява на органите за надзор на пазара в сътрудничество със съответните икономически оператори да предприемат действия на ранен етап по отношение на такива ЕС продукти за наторяване.

(56)

Задълженията на органите за надзор на пазара съгласно настоящия регламент да изискват от икономическите оператори да предприемат коригиращи действия следва да се прилага само по отношение на продукти за наторяване с нанесена маркировка „СЕ” при предоставянето им на пазара. Ето защо тези задължения следва да не засягат възможностите, съществуващи съгласно националното право, които допускат икономическият оператор да отстрани маркировката „СЕ” и законно да пусне продукта на пазара като продукт, който не попада в обхвата на настоящия регламент.

(57)

С цел постигане на целите на настоящия регламент на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на адаптирането към техническия прогрес, по-специално в областта на производството на продукти за наторяване, производни на странични животински продукти, и в областта на оползотворяването на отпадъци, както и в селскостопанския сектор и в хранително-вкусовата промишленост.

(58)

В областта на рециклирането на отпадъците се постига обещаващ технически напредък, например рециклиране на фосфора от утайки от отпадъчни води и производство на продукти за наторяване от странични животински продукти, като например биовъглища. Следва да бъде възможно продукти, които съдържат такива материали или са съставени от тях, да имат достъп до вътрешния пазар без неоправдано забавяне, когато производствените процеси са били обект на научен анализ и изискванията по отношение на процеса са били установени на равнището на Съюза. За целта на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актовете в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на определяне и въвеждане на допълнителни съставни материали, допустими за употреба при производството на ЕС продукти за наторяване и съответните пределно допустими стойности на замърсителите в такива продукти. Това предоставено правомощие следва да се прилага единствено доколкото това е обосновано от техническия прогрес след приемането на настоящия регламент, а не с цел изменение на елементи на настоящия регламент при липса на нови доказателства за такъв прогрес. С цел въвеждането на нови пределно допустими стойности на замърсителите в ЕС продуктите за наторяване да се основава на пълно зачитане на прякото и косвеното въздействие върху безопасността на храните и фуражите и върху околната среда, преди приемането на нови пределно допустими стойности на замърсителите следва да бъдат отчетени научните становища от Европейския орган за безопасност на храните, Европейската агенция по химикали или Съвместния изследователски център на Комисията, в зависимост от случая. За производните продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009 категориите съставни материали следва да бъдат разширени или да се добавят нови категории само дотолкова, доколкото е била определена крайна точка в производствената верига в съответствие с процедурите, предвидени в посочения регламент, тъй като производните продукти, за които не е била определена такава крайна точка, са така или иначе изключени от обхвата на настоящия регламент.

(59)

Тъй като микроорганизмите не подлежат на регистрация съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 или всяко друго хоризонтално законодателство на Съюза, което изисква от производителите да докажат, че предвидената употреба е безопасна, те следва да се считат за съставни материали на ЕС продукти за наторяване единствено доколкото са ясно установени и подкрепени от данни, които да доказват, че използването им е безопасно, и са посочени в изчерпателен списък, приет на тази основа. Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да бъде делегирано на Комисията по отношение на добавяне на нови микроорганизми към този изчерпателен списък на същата основа.

(60)

ЕС продуктите за наторяване могат да съдържат полимери, различни от полимерите на хранителните елементи. Това обаче следва да бъде ограничено до случаите, когато полимерът е предназначен да контролира освобождаването на хранителни елементи или да увеличава способността за задържане на вода или мокрещата способност на ЕС продукта за наторяване. Следва да е възможно иновативни продукти, съдържащи такива полимери, да имат достъп до вътрешния пазар. С цел свеждане до минимум на рисковете за човешкото здраве, за безопасността или за околната среда, които могат да бъдат породени от полимери, различни от полимерите на хранителните елементи, следва да бъдат установени критериите за тяхната биоразградимост, така че те да може да претърпяват физическо и биологично разграждане. За целта на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на определянето на критериите за превръщането на полимерния въглерод във въглероден диоксид и на съответния метод за изпитване. Полимерите, които не изпълняват тези критерии, следва да бъдат забранени след преходен период.

(61)

Освен това, следва да е възможно да се реагира незабавно спрямо нови научни доказателства както и спрямо нови оценки на риска за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда. За тази цел на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел изменение на изискванията, приложими към различните категории ЕС продукти за наторяване.

(62)

При приемането на делегирани актове съгласно настоящия регламент, от особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (27). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите на държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(63)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия да приемa актове, за да определи дали мерките, предприети от държавите членки по отношение на несъответстващи ЕС продукти за наторяване, са оправдани, или не. Тъй като тези актове ще се отнасят до въпроса дали националните мерки са оправдани, не е необходимо актовете да бъдат обект на контрол от страна на държавите членки.

(64)

За да се гарантират освен това еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (28).

(65)

За приемането на актове за изпълнение, изискващи от нотифициращите държави членки да предприемат необходимите коригиращи мерки спрямо нотифицираните органи, които не отговарят или са престанали да отговарят на изискванията за нотификацията си, следва да бъде използвана процедурата по консултиране.

(66)

Процедурата по разглеждане следва да се използва за приемането на актове за изпълнение за установяване в общи спецификации на еднакви условия за прилагането на изискванията на настоящия регламент и изпитванията за проверка на съответствието на ЕС продуктите за наторяване, когато не са били приети хармонизирани стандарти, или те не изпълняват изискванията на настоящия регламент, или когато е налице необосновано забавяне при приемането или актуализирането на тези стандарти; за изменение или отмяна на общи спецификации, когато несъответствието на ЕС продукти за наторяване може да бъде отдадено на недостатъци в тези общи спецификации; за определяне дали е оправдана дадена национална мярка, предприета по отношение на ЕС продукт за наторяване, който е в съответствие с настоящия регламент, но въпреки това представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда.

(67)

Комисията следва да приеме актове за изпълнение с незабавно приложение за определяне дали е оправдана дадена национална мярка, предприета по отношение на ЕС продукт за наторяване, който не е в съответствие с настоящия регламент и представлява риск, когато това е необходимо поради надлежно обосновани наложителни причини за спешност във връзка с опазването на здравето на човека, животните или растенията, на безопасността или на околната среда.

(68)

Държавите членки следва да установят правила за санкциите, приложими за нарушенията на настоящия регламент, и да гарантират, че тези правила се прилагат. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

(69)

С оглед на необходимостта да се гарантира високо равнище на защита на околната среда и необходимостта да се вземат предвид новите развития, основаващи се на научни факти, Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад, който включва преглед на пределно допустимите стойности на съдържанието на кадмий.

(70)

Необходимо е да се предвидят преходни разпоредби, даващи възможност за предоставяне на пазара на ЕО торовете, които вече са били пускани на пазара в съответствие с Регламент (ЕО) № 2003/2003 преди датата на прилагане на настоящия регламент, без да е необходимо тези продукти да отговарят на допълнителни изисквания. Поради това дистрибуторите следва да могат да доставят ЕО торове, които са били пуснати на пазара, а именно които вече са налични във веригата на дистрибуция преди началната дата на прилагане на настоящия регламент.

(71)

Необходимо е да се предвиди достатъчно време, за да могат икономическите оператори да изпълнят задълженията си по настоящия регламент, а държавите членки да създадат административната инфраструктура, необходима за прилагането му. Поради това началото на прилагането следва да се отложи до дата, на която е разумно да се очаква, че приготовленията ще бъдат завършени.

(72)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да се гарантира функционирането на вътрешния пазар, като същевременно се създадат условия ЕС продуктите за наторяване, които са на пазара, да отговарят на изискванията, предвиждащи високо равнище на защита на здравето на човека, животните и растенията, на безопасността и на околната среда, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба и последиците си може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Приложно поле

1.   Настоящият регламент се прилага по отношение на ЕС продуктите за наторяване.

Настоящият регламент не се прилага за:

а)

страничните животински продукти или производните продукти, за които се прилагат изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009, когато се предоставят на пазара;

б)

продуктите за растителна защита, които попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1107/2009.

2.   Настоящият регламент не засяга прилагането на следните правни актове:

а)

Директива 86/278/ЕИО;

б)

Директива 89/391/ЕИО;

в)

Директива 91/676/ЕИО;

г)

Директива 2000/60/ЕО;

д)

Директива 2001/18/ЕО;

е)

Регламент (ЕО) № 852/2004;

ж)

Регламент (ЕО) № 882/2004;

з)

Регламент (ЕО) № 1881/2006;

и)

Регламент (ЕО) № 1907/2006;

й)

Регламент (ЕО) № 834/2007;

к)

Регламент (ЕО) № 1272/2008;

л)

Регламент (ЕС) № 98/2013;

м)

Регламент (ЕС) № 1143/2014;

н)

Регламент (ЕС) 2016/2031;

о)

Директива (ЕС) 2016/2284;

п)

Регламент (ЕС) 2017/625.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„продукт за наторяване“ означава вещество, смес, микроорганизъм или всякакъв друг материал, който се прилага или е предназначен да се прилага върху растения или тяхната ризосфера, или върху гъби или тяхната микосфера, или е предназначен да съставлява ризосферата или микосферата, самостоятелно или смесен с други материали, с цел да достави на растенията или гъбите хранителен елемент или да подобри ефикасността на храненето им;

2)

„ЕС продукт за наторяване“ означава продукт за наторяване, който при предоставянето на пазара има маркировка „СЕ”;

3)

„вещество“ означава вещество съгласно определението в член 3, точка 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

4)

„смес“ означава смес съгласно определението в член 3, точка 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

5)

„микроорганизъм“ означава микроорганизъм съгласно определението в член 3, точка 15 от Регламент (ЕО) № 1107/2009;

6)

„течно състояние“ означава суспензия или разтвор, където под „суспензия“ се разбира двуфазна дисперсна система, в която твърдите частици се поддържат в суспензия в течната фаза, а под „разтвор“ се разбира течност, в която няма твърди частици, или гел, и включва пасти;

7)

„твърдо състояние“ означава състояние, характеризиращо се с липсата на структурна гъвкавост и с устойчивост на промени на формата или обема, в което атомите са тясно свързани помежду си под формата на правилна геометрична решетка (кристални твърди вещества) или неправилно (аморфно твърдо вещество);

8)

„% от масата“ означава процент от масата на ЕС продукта за наторяване в състоянието, в което е предоставен на пазара;

9)

„предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на ЕС продукт за наторяване за дистрибуция или използване на пазара на Съюза в процеса на търговска дейност срещу заплащане или безплатно;

10)

„пускане на пазара“ означава предоставянето на ЕС продукт за наторяване на пазара на Съюза за първи път;

11)

„производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда ЕС продукт за наторяване или което възлага проектирането или производството на ЕС продукт за наторяване и предлага този ЕС продукт за наторяване на пазара със своето име или търговска марка;

12)

„упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи;

13)

„вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска на пазара на Съюза ЕС продукт за наторяване от трета държава;

14)

„дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя ЕС продукт за наторяване на пазара;

15)

„икономически оператори“ означава производителят, упълномощеният представител, вносителят и дистрибуторът;

16)

„техническа спецификация“ означава документ, определящ техническите изисквания, които трябва да са изпълнени за определен ЕС продукт за наторяване, за неговия производствен процес или за методите за вземане на проби от него и анализ;

17)

„хармонизиран стандарт“ означава хармонизиран стандарт съгласно определението в член 2, точка 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1025/2012;

18)

„акредитация“ означава акредитация съгласно определението в член 2, точка 10 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

19)

„национален орган по акредитация“ означава национален орган по акредитация съгласно определението в член 2, точка 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

20)

„оценяване на съответствието“ означава процес, чрез който се доказва дали са изпълнени изискванията на настоящия регламент, свързани с даден ЕС продукт за наторяване;

21)

„орган за оценяване на съответствието“ означава орган, който осъществява дейности по оценяване на съответствието, включително изпитване, сертификация и контрол;

22)

„изземване“ означава всяка мярка, целяща да постигне връщане на ЕС продукт за наторяване, който вече е бил предоставен на крайния ползвател;

23)

„изтегляне“ означава всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на ЕС продукт за наторяване, който е във веригата на доставка;

24)

„законодателство на Съюза за хармонизация“ означава законодателството на Съюза, което хармонизира условията за предлагане на продукти на пазара;

25)

„маркировка „CE“ означава маркировка, чрез която производителят указва, че ЕС продуктът за наторяване е в съответствие с приложимите изисквания, установени в законодателството на Съюза за хармонизация, предвиждащо нейното нанасяне.

Член 3

Свободно движение

1.   Държавите членки не трябва да възпрепятстват, поради причини, свързани със състава, етикетирането или други аспекти, уредени от настоящия регламент, предоставянето на пазара на ЕС продукти за наторяване, които са в съответствие с настоящия регламент.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член държава членка, която към 14 юли 2019 г. се ползва от дерогация от член 5 от Регламент (ЕО) № 2003/2003 във връзка със съдържанието на кадмий в торовете, предоставена в съответствие с член 114, параграф 4 от ДФЕС, може да продължи да прилага националната пределно допустима стойност за съдържание на кадмий в торовете, която се прилага във въпросната държава членка към 14 юли 2019 г., по отношение на ЕС продукти за наторяване, до момента, в който на равнището на Съюза започнат да се прилагат хармонизирани пределно допустими стойности за съдържание на кадмий във фосфатните торове, които са равни на или по-ниски от пределно допустимите стойности, прилагани в съответната държава членка към 14 юли 2019 г.

3.   Настоящият регламент не възпрепятства държавите членки, с цел защита на здравето на човека и околната среда, да запазят или приемат разпоредби, които са в съответствие с Договорите, относно използването на ЕС продукти за наторяване, при условие че тези разпоредби не налагат промяна на ЕС продуктите за наторяване, които са в съответствие с настоящия регламент, и не оказват влияние върху условията за предоставянето им на пазара.

Член 4

Изисквания по отношение на продуктите

1.   ЕС продуктът за наторяване:

а)

отговаря на изискванията, предвидени в приложение I за съответната продуктова функционална категория;

б)

отговаря на изискванията, предвидени в приложение II за съответната категория или категории съставни материали; и

в)

е етикетиран в съответствие с изискванията за етикетиране, предвидени в приложение III.

2.   За аспектите, които не са обхванати от приложение I или II, ЕС продуктите за наторяване не трябва да представляват риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда.

3.   До 16 юли 2020 г. Комисията публикува ръководство за производителите и органите за надзор на пазара, в което се дава ясна информация и са посочени примери за това как трябва да изглежда етикетът, посочен в приложение III.

Член 5

Предоставяне на пазара

ЕС продуктите за наторяване се предоставят на пазара само ако отговарят на изискванията на настоящия регламент.

ГЛАВА II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Член 6

Задължения на производителите

1.   Когато пускат на пазара ЕС продукти за наторяване, производителите гарантират, че те са проектирани и произведени в съответствие с изискванията, предвидени в приложения I и II.

2.   Преди да пуснат на пазара ЕС продукти за наторяване, производителите изготвят техническата документация и провеждат приложимата процедура за оценяване на съответствието, посочена в член 15, или организират нейното провеждане.

Когато съответствието на ЕС продукт за наторяване с приложимите изисквания, установени в настоящия регламент, е доказано в процедура за оценяване на съответствието, производителите изготвят ЕС декларация за съответствие и нанасят маркировката „СЕ”.

3.   Производителите съхраняват техническата документация и ЕС декларацията за съответствие в продължение на 5 години, след като ЕС продуктът за наторяване, който е обхванат от посочените документи, е бил пуснат на пазара.

При поискване производителите предоставят копие от ЕС декларацията за съответствие на разположение на други икономически оператори.

4.   Производителите гарантират, че съществуват процедури, чрез които ЕС продуктите за наторяване, които са обект на серийно производство, да останат в съответствие с настоящия регламент. Промените в производствения процес или в характеристиките на посочените ЕС продукти за наторяване и промените в хармонизираните стандарти, в общите спецификации, посочени в член 14, или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на ЕС продукта за наторяване или чрез чието прилагане е потвърдено това съответствие, се вземат предвид по подходящ начин.

Когато се счита за целесъобразно предвид въздействието на даден ЕС продукт за наторяване или рисковете, свързани с него, производителите провеждат изпитвания на проби от предоставени на пазара ЕС продукти за наторяване, провеждат разследвания и, ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания, за несъответстващите на изискванията ЕС продукти за наторяване и за изземванията на такива ЕС продукти за наторяване, а също и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

5.   Производителите гарантират, че върху опаковката на ЕС продуктите за наторяване, които са пуснали на пазара, има нанесен номер на типа, номер на партидата или друг елемент, който позволява тяхната идентификация, или — когато ЕС продуктите за наторяване се доставят без опаковка — че необходимата информация е представена в документ, който придружава всеки продукт за наторяване.

6.   Производителите посочват върху опаковката на ЕС продукта за наторяване своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, или, когато ЕС продуктът за наторяване се доставя без опаковка, в документ, който придружава ЕС продукта за наторяване. В пощенския адрес се посочва едно-единствено място за връзка с производителя. Тази информация трябва да е на език, лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара, и трябва да е ясна, разбираема и четлива.

7.   Производителите гарантират, че ЕС продуктите за наторяване са придружени от информацията, изисквана съгласно приложение III. Когато ЕС продукт за наторяване се доставя в опаковка, информацията се посочва на етикет, прикрепен към опаковката. Когато опаковката е твърде малка, за да побере цялата информация, информацията, която не може да бъде предоставена на етикета, се предоставя в отделна листовка, придружаваща тази опаковка. Тази листовка се счита за част от етикета. Когато ЕС продуктът за наторяване се доставя без опаковка, цялата информация се предоставя в листовка. Етикетът и листовката трябва да са достъпни за проверка, когато ЕС продуктът за наторяване се предоставя на пазара. Информацията трябва да е на език, лесно разбираем за крайните ползватели, както е определен от съответната държава членка, и трябва да е ясна и разбираема.

8.   Производителите, които считат или имат основание да считат, че даден ЕС продукт за наторяване, който са пуснали на пазара, не съответства на настоящия регламент, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат ЕС продукта за наторяване в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, което е целесъобразно. Освен това, когато производителите считат или имат основаниe да считат, че даден ЕС продукт за наторяване, който са пуснали на пазара, представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, те незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които те са предоставили на пазара ЕС продукта за наторяване, като предоставят подробни данни, по-специално за всякакви несъответствия с изискванията и за предприетите коригиращи мерки.

9.   При обосновано искане от компетентен национален орган, производителите му предоставят на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден ЕС продукт за наторяване с настоящия регламент, на език, лесно разбираем за този орган. По искане на този орган те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с ЕС продукти за наторяване, които те са пуснали на пазара.

Член 7

Упълномощен представител

1.   Производителят може да определи писмено упълномощен представител.

Задълженията по член 6, параграф 1 и задължението за изготвяне на техническа документация по член 6, параграф 2 не са част от пълномощното на упълномощения представител.

2.   Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени от производителя в пълномощното. Пълномощното позволява на упълномощения представител да извършва най-малко следното:

а)

да съхранява ЕС декларацията за съответствие и техническата документация на разположение на националните органи за надзор на пазара в продължение на 5 години след пускането на пазара на ЕС продукта за наторяване, попадащ в обхвата на тези документи;

б)

при обосновано искане от компетентен национален орган да предостави на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден ЕС продукт за наторяване;

в)

да сътрудничи на компетентните национални органи, по тяхно искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с ЕС продуктите за наторяване, обхванати от пълномощното на упълномощения представител.

Член 8

Задължения на вносителите

1.   Вносителите пускат на пазара само ЕС продукти за наторяване, съответстващи на изискванията.

2.   Преди да пуснат на пазара ЕС продукт за наторяване, вносителите гарантират, че съответната процедура за оценяване на съответствието, посочена в член 15, е била проведена от производителя. Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, че ЕС продуктът за наторяване е придружен от изискваните документи, както и че производителят е спазил изискванията, установени в член 6, параграфи 5 и 6.

Когато вносител счита или има основание да счита, че даден ЕС продукт за наторяване не е в съответствие с настоящия регламент, вносителят не пуска на пазара ЕС продукта за наторяване, докато не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато ЕС продуктът за наторяване представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.

3.   Вносителите посочват върху опаковката на ЕС продукта за наторяване своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, или, когато ЕС продуктът за наторяване се доставя без опаковка — в документ, който придружава ЕС продукта за наторяване. Данните за връзка са на език, лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

4.   Вносителите гарантират, че ЕС продуктите за наторяване са придружени от информацията, изисквана съгласно приложение III. Когато ЕС продукт за наторяване се доставя в опаковка, информацията се посочва на етикет, прикрепен към опаковката. Когато опаковката е твърде малка, за да побере цялата информация, информацията, която не може да бъде предоставена на етикета, се предоставя в отделна листовка, придружаваща тази опаковка. Тази листовка се счита за част от етикета. Когато ЕС продуктът за наторяване се доставя без опаковка, цялата информация се предоставя в листовка. Етикетът и листовката трябва да са достъпни за проверка, когато ЕС продуктът за наторяване се предоставя на пазара. Информацията трябва да е на език, лесно разбираем за крайните ползватели, както е определен от съответната държава членка.

5.   Вносителите гарантират, че докато отговарят за даден ЕС продукт за наторяване, условията на съхранението или транспортирането му не застрашават съответствието му с изискванията, предвидени в приложение I или III.

6.   Когато се счита за целесъобразно предвид въздействието на даден ЕС продукт за наторяване или рисковете, свързани с него, вносителите провеждат изпитвания на проби от предоставени на пазара ЕС продукти за наторяване, провеждат разследвания и, ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания, за несъответстващите на изискванията ЕС продукти за наторяване и за изземванията на такива ЕС продукти за наторяване, а също и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

7.   Вносителите, които считат или имат основание да считат, че даден ЕС продукт за наторяване, който са пуснали на пазара, не съответства на настоящия регламент, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат ЕС продукта за наторяване в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, което е целесъобразно. Освен това, когато вносителите считат или имат основание да считат, че даден ЕС продукт за наторяване, който са пуснали на пазара, представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, те незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили на пазара ЕС продукта за наторяване, като предоставят подробни данни, по-специално за всякакви несъответствия с изискванията и за предприетите коригиращи мерки.

8.   В продължение на 5 години след пускането на пазара на ЕС продукта за наторяване вносителите съхраняват копие от ЕС декларацията за съответствие на разположение на органите за надзор на пазара и гарантират, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на тези органи.

При поискване вносителите предоставят копие от ЕС декларацията за съответствие на разположение на други икономически оператори.

9.   При обосновано искане от компетентен национален орган, вносителите му предоставят на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието с настоящия регламент на ЕС продукта за наторяване, на език, лесноразбираем за този орган. По искане на този орган те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с ЕС продукт за наторяване, който са пуснали на пазара.

Член 9

Задължения на дистрибуторите

1.   Когато предоставят на пазара ЕС продукт за наторяване, дистрибуторите действат с дължимата грижа по отношение на изискванията на настоящия регламент.

2.   Преди да предоставят на пазара ЕС продукт за наторяване, дистрибуторите проверяват дали той е придружен от изискваните документи, включително информацията, посочена в член 6, параграф 7 или член 8, параграф 4, предоставена по начина, посочен там, на език, който е лесно разбираем за крайните ползватели в държавата членка, в която ЕС продуктът за наторяване ще бъде предоставен на пазара, както и дали производителят и вносителят са спазили изискванията, предвидени съответно в член 6, параграфи 5 и 6 и член 8, параграф 3.

Когато някой дистрибутор счита или има основание да счита, че даден ЕС продукт за наторяване не е в съответствие с настоящия регламент, дистрибуторът не предоставя на пазара ЕС продукта за наторяване, докато не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато ЕС продуктът за наторяване представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, както и органите за надзор на пазара.

3.   Дистрибуторите гарантират, че докато отговарят за даден ЕС продукт за наторяване, условията на съхранението или транспортирането му не застрашават съответствието му с изискванията, предвидени в приложение I или III.

4.   Дистрибуторите, които считат или имат основание да считат, че даден ЕС продукт за наторяване, който са предоставили на пазара, не съответства на настоящия регламент, се уверяват, че са предприети необходимите коригиращи мерки, за да се приведе ЕС продукта за наторяване в съответствие, да се изтегли или да се изземе, което е целесъобразно. Освен това, когато дистрибуторите считат или имат основание да считат, че даден ЕС продукт за наторяване, който са предоставили на пазара, представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, те незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили на пазара ЕС продукта за наторяване, като предоставят подробни данни, по-специално за всякакви несъответствия с изискванията и за предприетите коригиращи мерки.

5.   При обосновано искане от компетентен национален орган, дистрибуторите му предоставят на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието с настоящия регламент на ЕС продукта за наторяване. По искане на този орган те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с ЕС продукти за наторяване, които са предоставили на пазара.

Член 10

Случаи, при които задълженията на производителите се прилагат и към вносителите и дистрибуторите

Вносител или дистрибутор се счита за производител за целите на настоящия регламент и е носител на задълженията на производителя по член 6, когато този вносител или дистрибутор пуска на пазара ЕС продукт за наторяване със своето име или търговска марка или изменя вече пуснат на пазара ЕС продукт за наторяване по такъв начин, че съответствието с настоящия регламент може да бъде засегнато.

Член 11

Опаковане и преопаковане от вносители и дистрибутори

Когато вносител или дистрибутор, който не се счита за производител съгласно член 10, опакова или преопакова ЕС продукт за наторяване, този вносител или дистрибутор:

а)

гарантира, че върху опаковката са нанесени неговото име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенски адрес, предшествани от думите „опаковано от“ или „преопаковано от“; и

б)

съхранява екземпляр от оригиналната информация, посочена в член 6, параграф 7 или член 8, параграф 4, на разположение на органите за надзор на пазара в продължение на 5 години, след като е предоставил на пазара ЕС продукта за наторяване.

Член 12

Идентификация на икономическите оператори

1.   При поискване икономическите оператори идентифицират пред органите за надзор на пазара:

а)

всеки икономически оператор, който им е доставил ЕС продукт за наторяване;

б)

всеки икономически оператор, на когото са доставили ЕС продукт за наторяване.

2.   Икономическите оператори трябва да са в състояние да предоставят информацията, посочена в параграф 1, в продължение на 5 години, след като ЕС продуктът за наторяване им е бил доставен, и в продължение на 5 години, след като те са доставили ЕС продукта за наторяване.

ГЛАВА III

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕС ПРОДУКТИТЕ ЗА НАТОРЯВАНЕ

Член 13

Презумпция за съответствие

1.   ЕС продуктите за наторяване, които съответстват на хармонизираните стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се счита, че съответстват на изискванията, предвидени в приложения I, II и III, обхванати от тези стандарти или части от тях.

2.   Изпитванията за проверка на съответствието на ЕС продуктите за наторяване с изискванията, предвидени в приложения I, II и III, се извършват по надежден и възпроизводим начин. Изпитванията, които са в съответствие с хармонизираните стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се считат за надеждни и възпроизводими до степента, в която изпитванията са обхванати от посочените стандарти или части от тях.

Член 14

Общи спецификации

1.   Комисията може да приеме актове за изпълнение, с които се установяват общи спецификации за изискванията, предвидени в приложение I, II или III, или изпитванията, посочени в член 13, параграф 2, когато

а)

тези изисквания или изпитвания не са обхванати от хармонизирани стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз;

б)

Комисията констатира необосновани забавяния при приемането на изискваните хармонизирани стандарти; или

в)

Комисията е решила, в съответствие с процедурата, посочена в член 11, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 да запази с ограничение или да оттегли позоваванията на хармонизираните стандарти или части от тях, които обхващат тези изисквания или изпитвания.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 45, параграф 3.

2.   ЕС продукти за наторяване, които са в съответствие с общите спецификации или части от тях, се считат за съответстващи на изискванията, предвидени в приложения I, II и III, обхванати от посочените общи спецификации или части от тях.

3.   Изпитванията в съответствие с общите спецификации или части от тях, които са проведени за проверка на съответствието на ЕС продуктите за наторяване с изискванията, посочени в приложения I, II и III, се считат за надеждни и възпроизводими до степента, в която тези изпитванията са обхванати от посочените общи спецификации или части от тях.

Член 15

Процедури за оценяване на съответствието

1.   Оценяването на съответствието на ЕС продукт за наторяване с изискванията, установени в настоящия регламент се извършва по приложимата процедура за оценяване на съответствието съгласно приложение IV.

2.   Документите и кореспонденцията във връзка с процедурите за оценяване на съответствието се изготвят на официалния език или официалните езици на държавата членка, в която е установен нотифицираният орган, провеждащ процедурите за оценяване на съответствието, или на език, приемлив за този орган.

Член 16

ЕС декларация за съответствие

1.   ЕС декларацията за съответствие потвърждава, че е доказано изпълнението на изискванията, установени в настоящия регламент.

2.   ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, предвиден в приложение V, съдържа елементите, определени в съответните модули, предвидени в приложение IV, и се актуализира редовно. Тя се превежда на езика или езиците, изисквани от държавата членка, в която ЕС продуктът за наторяване се пуска или се предоставя на пазара.

3.   Когато актовете на Съюза, приложими към ЕС продукта за наторяване, които изискват ЕС декларация за съответствие, са повече от един, се съставя само една ЕС декларация за съответствие във връзка с всички такива актове на Съюза. В тази декларация се посочват съответните актове на Съюза и данните за публикуването им. Тя може да представлява досие, в което са включени относимите индивидуални ЕС декларации за съответствие.

4.   Със съставянето на ЕС декларацията за съответствие производителят поема отговорност за съответствието на ЕС продукта за наторяване с изискванията, установени в настоящия регламент.

Член 17

Основни принципи за маркировката „СЕ”

За маркировката „СЕ” се прилагат основните принципи, предвидени в член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Член 18

Правила и условия за нанасянето на маркировката „СЕ”

1.   Маркировката „СЕ” се нанася ясно, четливо и незаличимо върху опаковката на ЕС продукта за наторяване или, когато ЕС продуктът за наторяване се доставя без опаковка, в документ, който придружава ЕС продукта за наторяване.

2.   Маркировката „СЕ” се нанася преди ЕС продуктът за наторяване да бъде пуснат на пазара.

3.   Маркировката „СЕ” е следвана от идентификационния номер на нотифицирания орган, когато това се изисква съгласно приложение IV.

Идентификационният номер на нотифицирания орган се нанася от самия орган или, по негови указания, от производителя или от негов упълномощен представител.

4.   Държавите членки доразвиват съществуващите механизми, за да гарантират правилното прилагане на режима, уреждащ маркировката „СЕ”, и предприемат подходящи действия в случай на неправилна употреба на тази маркировка.

Член 19

Статус за край на отпадъка

Настоящият регламент определя критериите, съгласно които материал, който представлява отпадък, съгласно определението в Директива 2008/98/ЕО, може да престане да бъде отпадък, ако се съдържа в съответстващ на изискванията ЕС продукт за наторяване. В такива случаи дейността по оползотворяване съгласно настоящия регламент се извършва преди материалът да престане да бъде отпадък, и се счита, че материалът отговаря на условията, установени в член 6 от посочената директива, и поради това е престанал да бъде отпадък от момента на съставянето на ЕС декларацията за съответствие.

ГЛАВА IV

НОТИФИЦИРАНЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Член 20

Нотифициране

Държавите членки нотифицират Комисията и другите държави членки за органите, оправомощени да изпълняват задачи по оценяване на съответствието като трета страна съгласно настоящия регламент.

Член 21

Нотифициращи органи

1.   Държавите членки определят нотифициращ орган, отговорен за установяването и провеждането на необходимите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието, както и за наблюдението на нотифицираните органи, включително съответствието с член 26.

2.   Държавите членки могат да решат, че оценката и наблюдението, посочени в параграф 1 от настоящия член, се провеждат от национален орган по акредитация по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008 и в съответствие с него.

3.   Когато нотифициращият орган делегира или възлага по друг начин провеждането на оценката, нотифицирането или наблюдението, посочени в параграф 1 от настоящия член, на орган, който не е правителствена структура, този орган трябва да е юридическо лице и да отговаря mutatis mutandis на изискванията, установени в член 22. Освен това този орган трябва да разполага с механизми за покриване на отговорността, произтичаща от неговата дейност.

4.   Нотифициращият орган поема пълната отговорност за задачите, изпълнявани от органа, посочен в параграф 3.

Член 22

Изисквания, свързани с нотифициращите органи

1.   Нотифициращият орган се създава по такъв начин, че да няма конфликт на интереси с органите за оценяване на съответствието.

2.   Нотифициращият орган е организиран и работи по такъв начин, че да бъдат запазени обективността и безпристрастността на неговата дейност.

3.   Нотифициращият орган е организиран по такъв начин, че всяко решение, свързано с нотифицирането на орган за оценяване на съответствието, да бъде взето от компетентни лица, различни от тези, които са извършили оценката.

4.   Нотифициращият орган не предлага и не извършва дейности, осъществявани от органите за оценяване на съответствието, нито консултантски услуги с търговска цел или на конкурентна основа.

5.   Нотифициращият орган запазва поверителността на получената от него информация.

6.   Нотифициращият орган разполага с достатъчен брой компетентен персонал за правилното изпълнение на своите задачи.

Член 23

Задължение за предоставяне на информация относно нотифициращите органи

Държавите членки информират Комисията за своите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието и за наблюдението на нотифицираните органи, както и за всякакви промени в тази връзка.

Комисията прави публично достъпна тази информация.

Член 24

Изисквания, свързани с нотифицираните органи

1.   За целите на нотифицирането даден орган за оценяване на съответствието трябва да отговаря на изискванията, установени в параграфи 2—11.

2.   Органът за оценяване на съответствието се създава съгласно националното право на дадена държава членка и притежава юридическа правосубектност.

3.   Органът за оценяване на съответствието е трета страна, независима от организацията или от ЕС продуктите за наторяване, които оценява.

4.   Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не могат да бъдат проектант, производител, доставчик, купувач, собственик или ползвател на продукти за наторяване, нито представител на някое от тези лица. Това не изключва използването на продукти за наторяване, които са необходими за дейностите на органа за оценяване на съответствието, или използването на такива продукти за наторяване за лични цели.

Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не могат да вземат пряко участие в проектирането, производството, продажбата или използването на продукти за наторяване, нито да представляват страните, ангажирани в тези дейности. Те не се включват в никаква дейност, която може да е в противоречие с тяхната независимост на преценката или почтено поведение по отношение на дейностите по оценяване на съответствието, за които са нотифицирани. Това се прилага по-конкретно към консултантски услуги.

Органите за оценяване на съответствието гарантират, че дейността на свързаните с тях поделения или подизпълнители не влияе върху поверителността, обективността и безпристрастността на тяхната дейност по оценяване на съответствието.

5.   Органите за оценяване на съответствието и техният персонал осъществяват дейностите по оценяване на съответствието с най-висока степен на професионално почтено поведение и необходимата техническа компетентност в определената област и са напълно освободени от всякакъв натиск и облаги, в частност финансови, които могат да повлияят на тяхната преценка или на резултатите от техните дейности по оценяване на съответствието, особено по отношение на лица или групи лица с интереси от резултатите от тези дейности.

6.   Органът за оценяване на съответствието трябва да е в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието, които са му възложени съгласно приложение IV за които органът е нотифициран, независимо дали тези задачи се изпълняват от самия орган за оценяване на съответствието или от негово име и на негова отговорност.

По всяко време и за всяка процедура за оценяване на съответствието, и за всеки вид или категория ЕС продукти за наторяване, за които органът за оценяване на съответствието е нотифициран, той разполага с необходимите:

а)

персонал с технически знания и достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите за оценяване на съответствието;

б)

описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяването на съответствието, гарантиращи прозрачността и възможността за повтаряне на тези процедури. Той прилага подходящи политики и процедури, които позволяват разграничение между задачите, които изпълнява като нотифициран орган, и всички други дейности;

в)

процедури за изпълнение на дейности, които надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност, неговата структура, степента на сложност на съответната технология на продукта и масовия или сериен характер на производствения процес.

Органът за оценяване на съответствието разполага със средствата, необходими за изпълнение по подходящ начин на техническите и административните задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, както и с достъп до необходимото оборудване или съоръжения.

7.   Персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, разполага със следното:

а)

необходимата техническа и професионална квалификация, която обхваща всички дейности по оценяване на съответствието, във връзка с която е нотифициран органът за оценяване на съответствието;

б)

достатъчни познания за изискванията за оценяването, което извършва, както и подходящи правомощия за осъществяване на такова оценяване;

в)

подходящи знания и разбиране на изискванията, предвидени в приложения I, II и III, на приложимите хармонизирани стандарти, посочени в член 13, и общите спецификации, посочени в член 14, и на съответните разпоредби на законодателството на Съюза за хармонизация и на националното законодателство;

г)

способност да изготвя сертификати, записи и доклади, доказващи, че оценките са били извършени.

8.   Гарантира се безпристрастността на органите за оценяване на съответствието, на тяхното висше ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието.

Възнаграждението на висшето ръководство и на персонала на органа за оценяване на съответствието, който отговаря за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, не зависи от броя на извършените оценки или от резултатите от тях.

9.   Органите за оценяване на съответствието сключват застраховка за покриване на отговорността им, освен ако отговорността се поема от държавата в съответствие с националното право или ако държавата членка е пряко отговорна за оценяване на съответствието.

10.   Персоналът на органа за оценяване на съответствието спазва задължение за служебна тайна по отношение на цялата информация, получена при изпълнение на своите задачи съгласно приложение IV, освен по отношение на компетентните органи на държавата членка, в която се осъществява дейността му. Осигурява се защита на правата на собственост.

11.   Органите за оценяване на съответствието участват в съответните дейности по стандартизация и дейностите на групата за координация на нотифицираните органи, създадена съгласно член 36, или гарантират, че техният персонал, който отговаря за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, е информиран за такива дейности, и прилагат като общи насоки административните решения и документи, изготвени в резултат от работата на посочената група.

Член 25

Презумпция за съответствие на нотифицираните органи

Когато органът за оценяване на съответствието докаже своето съответствие с критериите, определени в съответните хармонизирани стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се счита, че той отговаря на изискванията, предвидени в член 24, доколкото приложимите хармонизирани стандарти обхващат тези изисквания.

Член 26

Поделения и подизпълнители на нотифицираните органи

1.   В случаите, в които нотифициран орган възлага на подизпълнител конкретни задачи, свързани с оценяване на съответствието, или използва свое поделение, той гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията, предвидени в член 24, и информира нотифициращия орган за това.

2.   Нотифицираните органи поемат пълната отговорност за задачите, изпълнявани от подизпълнители или поделения, без значение къде са установени те.

3.   Дейностите могат да бъдат възлагани на подизпълнители или изпълнявани от поделения само със съгласието на клиента.

4.   Нотифицираните органи съхраняват на разположение на нотифициращия орган съответните документи относно оценката на квалификацията на подизпълнителя или на поделението и работата, извършена от тях съгласно приложение IV.

Член 27

Заявление за нотифициране

1.   Органът за оценяване на съответствието подава заявление за нотифициране до нотифициращия орган на държавата членка, в която е установен.

2.   Заявлението за нотифициране се придружава от описание на дейностите по оценяване на съответствието, на модула или модулите за оценяване на съответствието и на ЕС продукта или продуктите за наторяване, за които този орган твърди, че е компетентен, както и от сертификат за акредитация, издаден от национален орган по акредитация, който удостоверява, че органът за оценяване на съответствието отговаря на изискванията, установени в член 24.

Член 28

Процедура по нотифициране

1.   Нотифициращите органи могат да нотифицират само органи за оценяване на съответствието, които отговарят на изискванията, установени в член 24.

2.   Те нотифицират Комисията и другите държави членки, като използват средството за електронно нотифициране, създадено и поддържано от Комисията.

3.   Нотифицирането включва всички подробности за дейностите по оценяване на съответствието, модула или модулите за оценяване на съответствието и съответния продукт или ЕС продукти за наторяване, както и сертификата за акредитация, посочен в член 27, параграф 2.

4.   Съответният орган може да изпълнява дейностите на нотифициран орган само ако в срок от две седмици след нотифицирането не са направени възражения от Комисията или от другите държави членки.

Само такъв орган се счита за нотифициран орган за целите на настоящия регламент.

5.   Нотифициращият орган уведомява Комисията и другите държави членки за всякакви последващи промени, свързани с нотифицирането.

Член 29

Идентификационни номера и списъци на нотифицираните органи

1.   Комисията определя идентификационен номер на нотифицирания орган.

Тя определя само един такъв номер, дори когато органът е нотифициран съгласно няколко акта на Съюза.

2.   Комисията прави публично достъпен списъка на органите, нотифицирани съгласно настоящия регламент, включително определените им идентификационни номера, както и дейностите, за които са нотифицирани.

Комисията осигурява актуализирането на списъка.

Член 30

Промени в нотификацията

1.   Когато нотифициращият орган е констатирал или е бил информиран, че даден нотифициран орган вече не отговаря на изискванията, установени в член 24, или че не изпълнява задълженията си, нотифициращият орган ограничава нотификацията, спира действието ѝ или я оттегля, според случая, в зависимост от сериозността на неспазването на тези изисквания или на неизпълнението на задълженията. Той незабавно информира Комисията и другите държави членки за това.

2.   В случай на ограничаване, спиране на действието или оттегляне на нотификацията или в случай че нотифицираният орган преустанови дейността си, нотифициращата държава членка предприема подходящите действия, за да гарантира, че досиетата на този орган се обработват от друг нотифициран орган или се съхраняват на разположение на отговорните нотифициращи органи и на органите за надзор на пазара, при искане от тяхна страна.

Член 31

Оспорване на компетентността на нотифицирани органи

1.   Комисията проучва всички случаи, за които има съмнения или за които пред нея са изразени съмнения относно компетентността на нотифицирания орган или относно непрекъснатото изпълнение от страна на нотифицирания орган на изискванията и възложените му отговорности.

2.   При поискване нотифициращата държава членка предоставя на Комисията цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или за поддържане на компетентността на съответния нотифициран орган.

3.   Комисията гарантира, че цялата чувствителна информация, получена по време на разследванията, се третира като поверителна.

4.   Когато Комисията констатира, че нотифициран орган не отговаря или е престанал да отговаря на изискванията за нотифицирането му, тя приема акт за изпълнение, с който от нотифициращата държава членка се изисква да предприеме необходимите коригиращи мерки, включително, ако е необходимо, оттегляне на нотификацията.

Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 45, параграф 2.

Член 32

Задължения на нотифицираните органи при осъществяване на дейността им

1.   Нотифицираните органи извършват оценяване на съответствието съгласно процедурите за оценяване на съответствието, предвидени в приложение IV.

2.   Оценяването на съответствието се извършва по пропорционален начин, като се избягва ненужната тежест за икономическите оператори. Нотифицираните органи осъществяват дейностите си, като надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който то осъществява дейността си, неговата структура, степента на сложност на съответната технология на продукта и масовия или серийния характер на производството.

Въпреки това при тази своя дейност те спазват степента на взискателност и нивото на защита, необходими за съответствието на ЕС продукта за наторяване с настоящия регламент.

3.   Когато нотифицираният орган прецени, че определен производител не е изпълнил изискванията, предвидени в приложение I, II или III, или в съответстващите хармонизирани стандарти, общи спецификации, посочени в член 14, или други технически спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящите коригиращи мерки и не издава сертификат или решение за одобрение.

4.   Когато в процеса на наблюдение на съответствието след издаването на сертификата или решението за одобрение нотифицираният орган установи, че даден ЕС продукт за наторяване вече не отговаря на изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи мерки и спира действието или отнема сертификата или решението за одобрение, ако това се налага.

5.   Когато не са предприети коригиращи мерки или те не дадат необходимия резултат, нотифицираният орган ограничава, спира действието или отнема всякакви сертификати или решения за одобрение, в зависимост от случая.

Член 33

Обжалване на решенията на нотифицираните органи

Държавите членки гарантират наличието на процедура за обжалване на решенията на нотифицираните органи.

Член 34

Задължения на нотифицираните органи за предоставяне на информация

1.   Нотифицираните органи информират нотифициращия орган за следното:

а)

всеки отказ, ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификат или решение за одобрение,

б)

всякакви обстоятелства, които влияят върху обхвата или условията за нотифициране;

в)

всички искания за получаване на информация, които са получили от органите за надзор на пазара относно дейности по оценяване на съответствието;

г)

при поискване — дейностите по оценяване на съответствието, извършени в обхвата на тяхната нотификация, и всякакви други извършени дейности, включително презгранични, или възлагане на подизпълнители.

2.   Нотифицираните органи предоставят на другите органи, нотифицирани съгласно настоящия регламент, осъществяващи подобни дейности по оценяване на съответствието, чийто предмет са същите ЕС продукти за наторяване, съответна информация по въпроси, свързани с отрицателни и, при поискване, положителни резултати от оценяване на съответствието.

Член 35

Обмен на опит

Комисията създава организация за обмен на опит между националните органи на държавите членки, отговарящи за политиката на нотифициране.

Член 36

Координация между нотифицираните органи

Комисията осигурява установяването и правилното функциониране на подходяща координация и сътрудничество между органите, нотифицирани съгласно настоящия регламент, под формата на секторна група от нотифицирани органи.

Нотифицираните органи участват в работата на тази група пряко или чрез определени представители.

ГЛАВА V

НАДЗОР НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА, КОНТРОЛ ВЪРХУ ЕС ПРОДУКТИТЕ ЗА НАТОРЯВАНЕ, КОИТО СЕ ВЪВЕЖДАТ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА, И ПРЕДПАЗНА ПРОЦЕДУРА НА СЪЮЗА

Член 37

Надзор на пазара на Съюза и контрол върху ЕС продуктите за наторяване, които се въвеждат на пазара на Съюза

Членове 16—29 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилагат по отношение на ЕС продуктите за наторяване.

Член 38

Процедура на национално равнище при ЕС продукти за наторяване, представляващи риск

1.   Когато органите за надзор на пазара на дадена държава членка имат достатъчно основание да считат, че даден ЕС продукт за наторяване представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, те извършат оценяване по отношение на съответния ЕС продукт за наторяване, което обхваща всички имащи отношение изисквания, установени в настоящия регламент. За тази цел съответните икономически оператори сътрудничат на органите за надзор на пазара с всякакви необходими средства.

Когато в хода на оценяването, посочено в първа алинея, органите за надзор на пазара констатират, че ЕС продукта за наторяване не съответства на изискванията, установени в настоящия регламент, те без забавяне изискват от съответния икономически оператор да предприеме в рамките на разумен срок, определен от органа за надзор на пазара и съразмерен с естеството на риска, всички подходящи коригиращи действия, за да приведе ЕС продукта за наторяване в съответствие с тези изисквания, да изтегли ЕС продукта за наторяване от пазара или да го изземе.

Органите за надзор на пазара информират съответния нотифициран орган за това.

Член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилага спрямо посочените във втора алинея от настоящия параграф мерки.

2.   Когато органите за надзор на пазара считат, че несъответствието не е ограничено само до националната територия, те информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценяването и действията, които са изискали да предприеме икономическият оператор.

3.   Икономическият оператор гарантира, че са предприети всички подходящи коригиращи действия по отношение на всички съответни ЕС продукти за наторяване, които икономическият оператор е предоставил на пазара в целия Съюз.

4.   Когато съответният икономически оператор не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки за да забранят или ограничат предоставянето на ЕС продукта за наторяване на националния им пазар, за да изтеглят ЕС продукта за наторяване от този пазар или да го изземат.

Органите за надзор на пазара информират без забавяне Комисията и другите държави членки за тези мерки.

5.   Информацията, посочена в параграф 4, втора алинея, включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващия на изискванията ЕС продукт за наторяване, произхода на този ЕС продукт за наторяване, естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния икономически оператор. По-специално, органите за надзор на пазара посочват дали несъответствието се дължи на някоя от следните причини:

а)

невъзможност ЕС продуктът за наторяване да спази изискванията, установени в приложения I, II или III;

б)

недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 13;

в)

недостатъци в общите спецификации, посочени в член 14.

6.   Държавите членки, различни от държавата членка, започнала процедурата по настоящия член, информират без забавяне Комисията и другите държави членки за всички приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на съответния ЕС продукт за наторяване, и — в случай на несъгласие с приетата национална мярка — за своите възражения.

7.   Когато в срок от три месеца от получаването на информацията, посочена в параграф 4, втора алинея, не е повдигнато възражение нито от държава членка, нито от Комисията във връзка с временна мярка, предприета от държава членка, тази мярка се счита за оправдана.

8.   Държавите членки гарантират, че по отношение на съответния ЕС продукт за наторяване са предприети без забавяне подходящи ограничителни мерки, като например изтегляне на ЕС продукта за наторяване от пазара.

9.   Задълженията на органите за надзор на пазара по настоящия член не засягат възможността държавите членки да регулират продуктите за наторяване, които не са ЕС продукти за наторяване

Член 39

Предпазна процедура на Съюза

1.   Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 38, параграфи 3 и 4, срещу дадена мярка на държава членка са повдигнати възражения, или когато Комисията прецени, че дадена национална мярка противоречи на правото на Съюза, Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и със съответния(те) икономически оператор(и) и оценява националната мярка. Въз основа на резултатите от това оценяване Комисията приема акт за изпълнение под формата на решение, с който определя дали националната мярка е оправдана или не.

Ако се прецени, че националната мярка е оправдана, с решението се разпорежда всички държави членки да предприемат необходимите мерки, за да осигурят изтеглянето от своя пазар на несъответстващия ЕС продукт за наторяване и да информират Комисията за това.

Ако се прецени, че националната мярка не е оправдана, с решението се разпорежда съответната държава членка да оттегли тази мярка.

Адресати на решението на Комисията са всички държави членки, като Комисията го съобщава незабавно на тях и на съответния(те) икономически оператор(и).

2.   Когато се прецени, че националната мярка е оправдана и несъответствието на ЕС продукта за наторяване се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 38, параграф 5, буква б) от настоящия регламент, Комисията прилага процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.

3.   Когато се прецени, че националната мярка е оправдана и несъответствието на ЕС продукта за наторяване се дължи на недостатъци в общите спецификации, посочени в член 38, параграф 5, буква в), Комисията приема без забавяне актове за изпълнение, с които се изменя или отменя съответната обща спецификация.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 45, параграф 3.

Член 40

Съответстващи на изискванията ЕС продукти за наторяване, представляващи риск

1.   Когато държава членка, след като е извършила оценяване по член 38, параграф 1, установи, че въпреки че даден ЕС продукт за наторяване е в съответствие с настоящия регламент, той представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, тя без забавяне изисква от съответния икономически оператор да предприеме в рамките на разумен срок, определен от органа за надзор на пазара и съразмерен с естеството на риска, всички подходящи мерки, за да гарантира, че когато съответният ЕС продукт за наторяване бъде предоставен на пазара, той повече няма да представлява този риск, да изтегли ЕС продукта за наторяване от пазара или да го изземе.

2.   Икономическият оператор гарантира, че са предприети коригиращи действия по отношение на всички съответни ЕС продукти за наторяване, които икономическият оператор е предоставил на пазара в целия Съюз.

3.   Държавата членка незабавно информира Комисията и другите държави членки. Тази информация включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на ЕС продукта за наторяване, произхода и веригата на доставка на ЕС продукта за наторяване, естеството на съпътстващия риск и естеството и продължителността на предприетите на национално равнище мерки.

4.   Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и съответния(те) икономически оператор(и) и оценява предприетите на национално равнище мерки. На основата на резултатите от тази оценка Комисията приема акт за изпълнение под формата на решение, с който определя дали националната мярка е оправдана или не, и когато е необходимо разпорежда подходящи мерки.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 45, параграф 3.

По надлежно обосновани наложителни причини за спешност във връзка с опазването на здравето на човека, животните или растенията, на безопасността или околната среда, Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 45, параграф 4.

5.   Адресати на решението на Комисията са всички държави членки, като Комисията го съобщава незабавно на тях и на съответния(те) икономически оператор(и).

Член 41

Формално несъответствие

1.   Без да се засяга член 38, когато държава членка направи една от следните констатации по отношение на ЕС продукт за наторяване, тя изисква от съответния икономически оператор да прекрати въпросното несъответствие:

а)

маркировката „СЕ” е нанесена в нарушение на член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или на член 18 от настоящия регламент;

б)

идентификационният номер на нотифицирания орган е нанесен в нарушение на член 18 или не е нанесен, когато това се изисква съгласно член 18;

в)

ЕС декларацията за съответствие не е съставена или е неправилно съставена;

г)

техническата документация не е налице или не е пълна;

д)

информацията, посочена в член 6, параграф 6 или в член 8, параграф 3, липсва, не е вярна или е непълна;

е)

не е изпълнено някое друго административно изискване, предвидено в член 6 или в член 8.

2.   Когато посоченото в параграф 1 несъответствие продължава, съответната държава членка предприема всички подходящи мерки, за да ограничи или да забрани предоставянето на пазара на ЕС продукта за наторяване или да осигури неговото изземване или изтегляне от пазара.

Задълженията на държавите членки в това отношение не засягат тяхната възможност да регулират продуктите за наторяване, които не са ЕС продукти за наторяване.

ГЛАВА VI

ДЕЛЕГИРАНИ ПРАВОМОЩИЯ И ПРОЦЕДУРА НА КОМИТЕТ

Член 42

Изменения на приложенията

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 44, за да изменя приложение I, с изключение на пределно допустимите стойности за съдържанието на кадмий и определенията или други елементи свързани с обхвата на продуктовите функционални категории, и за да изменя приложения II, III и IV за целите на адаптирането на тези приложения към техническия прогрес и на улесняването на достъпа до вътрешния пазар и свободното движение на ЕС продуктите за наторяване:

а)

които имат потенциала да бъдат обект на значителна по обем търговия на вътрешния пазар, и

б)

за които има научни доказателства, че те:

i)

не представляват риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или околната среда, и

ii)

гарантират агрономичната ефективност.

При приемането на делегирани актове, с които се въвеждат нови пределно допустими стойности на замърсителите в приложение I, Комисията отчита научните становища от Европейския орган за безопасност на храните, Европейската агенция по химикали или Съвместния изследователски център на Комисията, в зависимост от случая.

Когато Комисията приема делегирани актове с цел да добавя или преразглежда категории съставни материали, за да включи материали, които могат да се считат за оползотворени отпадъци или странични продукти по смисъла на Директива 2008/98/ЕО, тези делегирани актове изрично изключват тези материали от категории съставни материали 1 и 11 от приложение II към настоящия регламент.

При приемането на делегирани актове съгласно настоящия параграф Комисията отдава приоритет в частност на странични животински продукти, странични продукти по смисъла на Директива 2008/98/ЕО и оползотворени отпадъци, по-специално от сектора на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, както и на материали и продукти, които вече са законно пуснати на пазара в една или повече държави членки.

2.   Без излишно забавяне след 15 юли 2019 г. Комисията извършва оценка на струвит, биовъглища и продукти на основата на пепел. Ако в тази оценка се стигне до заключение, че критериите по параграф 1, буква б) са изпълнени, Комисията приема делегирани актове в съответствие с параграф 1, за да включи тези материали в приложение II.

3.   Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с параграф 1 за изменение на приложение II към настоящия регламент единствено с цел да включи в категориите съставни материали, материали, които престават да бъдат отпадъци вследствие на дейност по оползотворяване, ако правилата за оползотворяване в посоченото приложение, приети не по-късно от включването, гарантират, че материалите отговарят на условията, установени в член 6 от Директива 2008/98/ЕО.

4.   Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с параграф 1 за изменение на приложение II единствено с цел да добави нови микроорганизми или щамове микроорганизми, или допълнителни методи за обработка към категорията съставни материали за съответните микроорганизми, след като е проверила, кои щамове на добавения микроорганизъм отговарят на критериите по параграф 1, буква б), на основание на следните данни:

а)

наименование на микроорганизма;

б)

таксономична класификация на микроорганизма: род, вид, щам и метод на получаване;

в)

научна литература, в която се съобщава за безопасно производство, съхраняване и използване на микроорганизма;

г)

таксономична връзка с видове микроорганизми, които отговарят на изискванията за квалифицирана презумпция за безопасност, съгласно установеното от Европейския орган за безопасност на храните;

д)

информация относно производствения процес, включително, когато е от значение, методите на преработка като пулверизационно сушене, сушене с флуидизирано легло, статично сушене, центрофугиране, дезактивиране чрез загряване, филтриране и смилане;

е)

информация за идентичността и равнището на остатъчни вещества на остатъчните междинни продукти, токсини или микробни метаболити в съставния материал; и

ж)

разпространение в природата, оцеляване и подвижност в околната среда.

5.   Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с параграф 1 за изменение на приложение II към настоящия регламент единствено с цел да добавя производни продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009 в категориите съставни материали, когато е определена крайната точка в производствената верига в съответствие с член 5, параграф 2 от посочения регламент.

Комисията извършва оценка на такива производни продукти по отношение на аспекти, които не са взети предвид за целите на определянето на крайна точка в производствената верига в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009. Ако в тази оценка се стигне до заключение, че критериите по параграф 1, буква б) от настоящия член са изпълнени, Комисията приема делегирани актове в съответствие с параграф 1 от настоящия член, за да включи тези материали в таблицата в категория съставни материали 10 в част II от приложение II към настоящия регламент без излишно забавяне винаги когато е определена такава крайна точка.

6.   До 16 юли 2024 г. Комисията извършва оценка на критериите за биоразградимост за полимерите, посочени приложение II, част II, точка 2 от категория съставни материали 9, и методите за изпитване с цел проверка на съответствието с тези критерии и, ако е целесъобразно, приема делегирани актове в съответствие с параграф 1, в които се определят тези критерии.

Критериите гарантират, че:

а)

полимерът може да претърпи физично и биологично разграждане в естествени почвени условия и водни среди в целия Съюз, така че да се разгради до въглероден диоксид, биомаса и вода.

б)

най-малко 90% от съдържащия се в полимера органичен въглерод се преобразува във въглероден диоксид за максимален период от 48 месеца след края на посочения върху етикета съответен функционален период на ЕС продукта за наторяване и спрямо подходящ стандарт при изпитването за биоразграждане; и

в)

използването на полимери не води до натрупване на пластмаса в околната среда.

7.   До 16 юли 2022 г. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 44 за допълване на параграф 3 от категория съставни материали 11 в част II от приложение II към настоящия регламент, като определя критерии относно агрономичната ефективност и безопасност за използването на странични продукти по смисъла на Директива 2008/98/ЕО в ЕС продуктите за наторяване. Тези критерии следва да отразяват настоящите практики за производство на продукти, технологичното развитие и най-новите научни доказателства.

8.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 44, за да изменя приложение I, с изключение на пределно допустимите стойности за съдържанието на кадмий, и приложения II, III и IV, предвид новите научни доказателства. Комисията използва тези правомощия, когато въз основата на оценка на риска се налага изменение с цел да се гарантира, че всеки ЕС продукт за наторяване, който отговаря на изискванията на настоящия регламент, при нормални условия на употреба не представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда.

Член 43

Отделни делегирани актове за отделни категории съставни материали

При упражняване на правомощието си да приема делегирани актове съгласно член 42, Комисията приема отделен делегиран акт за всяка категория съставни материали в приложение II. Тези делегирани актове включват всякакви изменения на приложения I, III и IV, които са необходими вследствие на измененията на приложение II.

Член 44

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 42, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 15 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 42, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 42, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 45

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по продуктите за наторяване. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

ГЛАВА VII

ИЗМЕНЕНИЯ

Член 46

Изменения на Регламент (ЕО) № 1069/2009

Регламент (ЕО) № 1069/2009 се изменя, както следва:

1)

В член 5 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   За производните продукти, посочени в членове 32, 35 и 36, които вече не представляват значителен риск за общественото здраве или здравето на животните, може да бъде определена крайна точка в производствената верига, след която за тях повече не се прилагат изискванията на настоящия регламент.

Тези производни продукти могат впоследствие да бъдат пускани на пазара без ограничения по настоящия регламент и престават да бъдат предмет на официален контрол в съответствие с настоящия регламент.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 51а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на крайна точка в производствената верига, след която за производните продукти, посочени в настоящия параграф, повече не се прилагат изискванията на настоящия регламент.

3.   В случай на риск за общественото здраве или за здравето на животните членове 53 и 54 от Регламент (ЕО) № 178/2002 относно извънредните мерки се прилагат mutatis mutandis към производните продукти, посочени в членове 32, 33 и 36 от настоящия регламент.

4.   В рамките на шест месеца след 15 юли 2019 г. Комисията започва първоначална оценка на производните продукти, посочени в член 32, които вече са широко използвани в Съюза като органични торове и подобрители на почвата. Тази оценка обхваща най-малко следните продукти: месно брашно, костно брашно, месокостно брашно, хидролизирани протеини от материали от категория 3, преработен оборски тор, компост, остатъци от производството на биогаз, брашно от пера, глицерин и други продукти от материали от категории 2 или 3, получени от производство на биодизел и възобновяеми горива, както и храните за домашни любимци, фуражи и дъвчащи предмети за кучета, които са отказани по причини от търговски характер или поради технически недостатъци, и производни продукти от кръв от животни, кожи с косми и кожи без косми, копита и рога, гуано от прилепи и птици, вълна и косми, пера и перушина и свинска четина. Ако заключението от оценката е, че тези производни продукти вече не представляват значителен риск за общественото здраве или за здравето на животните, Комисията определя крайна точка в производствената верига в съответствие с параграф 2 от настоящия член, без излишно забавяне и при всички случаи не по-късно от шест месеца след окончателното приключване на оценката.“;

2)

Вмъква се следният член:

„Член 51а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 15 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*1).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*1)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“."

Член 47

Изменения на Регламент (ЕО) № 1107/2009

Регламент (ЕО) № 1107/2009 се изменя, както следва:

1)

в член 2, параграф 1, буква б) се заменя със следното:

„б)

оказване на влияние върху жизнените процеси на растенията, като например вещества, влияещи на растежа, различни от хранителни елементи или растителни биостимуланти;“;

2)

в член 3 се добавя следната точка:

„34.

„растителен биостимулант“ е продукт, който стимулира процесите на хранене на растенията независимо от съдържанието на хранителни елементи в продукта с единствена цел да подобри една или повече от следните характеристики на растението или ризосферата на растението:

а)

ефикасността на използване на хранителните елементи;

б)

устойчивостта на абиотичен стрес;

в)

качествените характеристики;

г)

наличността на ограничени хранителни елементи в почвата или ризосферата;“

3)

в член 80 се добавя следният параграф:

„8.   По отношение на продукт, за който е издадено разрешение съгласно член 32, параграф 1 въз основа на заявление, подадено преди 15 юли 2019 г., и който след тази дата попада в обхвата на определението в член 3, точка 34, настоящият регламент продължава да се прилага за срока, предвиден в разрешението.“.

ГЛАВА VIII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 48

Санкции

Държавите членки установяват правила относно санкциите, приложими при нарушения на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки незабавно съобщават на Комисията тези правила и мерки и незабавно я уведомяват за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 49

Доклад

До 16 юли 2026 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се оценява прилагането на настоящия регламент и общото му въздействие по отношение на постигането на неговите цели, включително въздействието върху малките и средни предприятия. Докладът включва:

а)

оценка на функционирането на вътрешния пазар на продуктите за наторяване, включително ефективността на оценяването на съответствието и надзора на пазара, и анализ на въздействието на незадължителното хармонизиране върху производството, пазарния дял и търговските потоци на ЕС продуктите за наторяване и продуктите за наторяване, пуснати на пазара съгласно националните правила;

б)

преглед на пределно допустимите стойности за съдържанието на кадмий във фосфатните торове, с цел оценка на осъществимостта на намаляването на тези пределно допустими стойности до подходящи по-ниски стойности въз основа на наличните технологии и научни доказателства относно експозицията на кадмий и натрупването му в околната среда, като се отчитат факторите на околната среда, по-специално в контекста на почвени и климатични условия, здравни фактори, както и социално-икономически фактори, включително съображения, свързани със сигурността на доставките;

в)

оценка на прилагането на ограниченията за нивата на замърсители, предвидени в приложение I и оценка на всяка нова относима научна информация по отношение на токсичността и канцерогенността на замърсителите, която е налична, включително рисковете от замърсяване с уран в продуктите за наторяване.

В доклада се вземат надлежно предвид техническият прогрес и иновациите, както и процесите на стандартизация, засягащи производството и използването на продукти за наторяване. Ако е необходимо, докладът се придружава от законодателно предложение.

Член 50

Преглед за биоразградимостта

До 16 юли 2024 г. Комисията извършва преглед, за да се прецени възможността за определяне на критериите за биоразградимост на фолиата за мулчиране и възможността за включването им в категория съставни материали 9 в приложение II, част II.

Член 51

Отмяна на Регламент (ЕО) № 2003/2003

Регламент (ЕО) № 2003/2003 се отменя, считано от 16 юли 2022 г.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 52

Преходни разпоредби

Държавите членки не възпрепятстват предоставянето на пазара на продуктите, пуснати на пазара като торове с обозначение „ЕО тор“, в съответствие с Регламент (ЕО) № 2003/2003 преди 16 юли 2022 г. Към тези продукти обаче се прилага mutatis mutandis глава V от настоящия регламент.

Член 53

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 16 юли 2022 г.

Въпреки това:

а)

член 4, параграф 3, членове 14, 42, 43, 44, 45, 46 и 47 се прилагат от 15 юли 2019 г.; и

б)

членове 20—36 се прилагат от 16 април 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 юни 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  ОВ С 389, 21.10.2016 г., стр.80.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 21 май 2019 г.

(3)  Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете (ОВ L 304, 21.11.2003 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

(5)  Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО на Съвета (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82).

(6)  Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за определяне на общите принципи и изискванията към законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

(8)  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

(9)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

(10)  Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието (ОВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 6).

(11)  Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).

(12)  Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1).

(13)  Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

(14)  Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1).

(16)  Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(18)  Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).

(19)  Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).

(20)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(21)  Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества (ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 1).

(22)  Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (OB L 317, 4.11.2014 г., стр. 35).

(23)  Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4).

(24)  Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (ОВ L 344, 17.12.2016 г., стp. 1).

(25)  Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1).

(26)  Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

(27)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(28)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Продуктови функционални категории („ПФК“) на ЕС продуктите за наторяване

ЧАСТ I

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПФК

1.   Тор

А.   Органичен тор

I.

Твърд органичен тор

II.

Течен органичен тор

B.   Органо-минерален тор

I.

Твърд органо-минерален тор

II.

Течен органо-минерален тор

C.   Неорганичен тор

I.

Неорганичен тор с макроелементи

а)

Твърд неорганичен тор с макроелементи

i)

Еднокомпонентен твърд неорганичен тор с макроелементи

(А)

Еднокомпонентен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с макроелементи с високо съдържание на азот

ii)

Сложен твърд неорганичен тор с макроелементи

(А)

Сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с макроелементи с високо съдържание на азот

b)

Течен неорганичен тор с макроелементи

i)

Еднокомпонентен течен неорганичен тор с макроелементи

ii)

Сложен течен неорганичен тор с макроелементи

II.

Неорганичен тор с микроелементи

а)

Еднокомпонентен неорганичен тор с микроелементи

b)

Сложен неорганичен тор с микроелементи

2.   Материал за варуване

3.   Подобрител на почвата

А.

Органичен подобрител на почвата

B.

Неорганичен подобрител на почвата

4.   Растежна среда

5.   Инхибитор

А.

Инхибитор на нитрификация

B.

Инхибитор на денитрификацията

C.

Инхибитор на уреаза

6.   Растителен биостимулант

А.

Микробен растителен биостимулант

B.

Немикробен растителен биостимулант

7.   Смесен продукт за наторяване

ЧАСТ II

ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПФК

1.

В настоящата част се определят изискванията по отношение на ПФК, към които ЕС продуктите за наторяване принадлежатспоред обявената им функция.

2.

Изискванията, определени в настоящото приложение за дадена ПФК се прилагат към ЕС продуктите за наторяване за всички подкатегории на тази ПФК.

3.

Твърдението, че даден ЕС продукт за наторяване отговаря на функцията, описана в настоящото приложение за съответната ПФК, се потвърждава от начина на действие на продукта, относителното съдържание на различните му компоненти или всеки друг съответен параметър.

4.

Когато от естеството на ЕС продукта за наторяване или от процеса на производство на даден ЕС продукт за наторяване сигурно и безспорно следва, че този продукт съответства на дадено изискване (напр. липсата на определен замърсител), това съответствие може да се предположи без проверка (напр. изпитване) при процедурата за оценяване на съответствието, за което производителят носи отговорност.

5.

Когато ЕС продуктът за наторяване съдържа вещество, за което са определени пределно допустими стойности на остатъчни вещества за храни и фуражи в съответствие с:

а)

Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета (1),

б)

Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (2),

в)

Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) или

г)

Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4),

употребата на ЕС продукта за наторяване така, както е посочено в инструкциите за употреба, не трябва да води до надвишаване на посочените пределно допустими стойности в храните или фуражите.

6.

Фосфонатите не се добавят целенасочено към ЕС продуктите за наторяване. Непреднамереното наличие на фосфонати не трябва да надвишава 0,5% от масата.

7.

Изискванията в настоящото приложение са изразени в окислена форма за определени хранителни елементи. Когато съответствието се оценява въз основа на наличието на съответния хранителен елемент в неговата елементна форма, се използват следните коефициенти за преобразуване:

фосфор (P)

=

фосфорен пентаоксид (P2O5) × 0,436;

калий (К)

=

калиев оксид (K2O) × 0,830;

калций (Са)

=

калциев оксид (СаО) × 0,715;

магнезий (Mg)

=

магнезиев оксид (MgO) × 0,603;

натрий (Na)

=

натриев оксид (Na2O) × 0,742;

сяра (S)

=

серен триоксид (SO3) × 0,400.

8.

Изискванията в настоящото приложение са изразени посредством органичния въглерод (Corg). Когато съответствието се оценява въз основа на органична материя, се използва следният коефициент за преобразуване:

органичен въглерод (Corg) = органична материя × 0,56.

ПФК 1: ТОР

Тор е ЕС продукт за наторяване, чиято функция е да доставя хранителни елементи на растенията или гъбите.

ПФК 1(А): ОРГАНИЧЕН ТОР

1.

Органичният тор съдържа:

органичен въглерод (Corg) и

хранителни елементи,

които са само с биологичен произход.

Органичният тор може да съдържа торф, леонардит и лигнит, но не и друг материал, който е претърпял фосилизация или който е част от геоложки образувания.

2.

В органичния тор замърсителите не трябва да надхвърлят следните пределно допустими стойности:

а)

кадмий (Cd)

:

1,5 mg/kg сухо вещество,

б)

шествалентен хром (Cr VI)

:

2 mg/kg сухо вещество,

в)

живак (Hg)

:

1 mg/kg сухо вещество,

г)

никел (Ni)

:

50 mg/kg сухо вещество,

д)

олово (Pb)

:

120 mg/kg сухо вещество, и

е)

неорганичен арсен (As)

:

40 mg/kg сухо вещество.

В органичния тор не трябва да се съдържа биурет (C2H5N3O2).

3.

В органичния тор съдържанието на мед (Cu) не трябва да надхвърля 300 mg/kg сухо вещество, а съдържанието на цинк (Zn) не трябва да надхвърля 800 mg/kg сухо вещество.

4.

В органичния тор не трябва да се съдържат патогени над пределно допустимите стойности, посочени в следната таблица:

Микроорганизми за изследване

Планове за вземане на проби

Пределно допустима стойност

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Отсъствие в 25 g или 25 ml

Escherichia coli или Enterococcaceae

5

5

0

1 000 в 1 g или 1 ml

Където:

n

=

брой на пробите за изследване,

c

=

брой на пробите, в които броят бактерии, изразен в единици образуващи колония (CFU), е между m и M,

m

=

прагова стойност за броя бактерии, изразен в CFU, който се смята за приемлив,

M

=

максимална стойност на броя бактерии, изразен в CFU.

ПФК 1(А)(I): ТВЪРД ОРГАНИЧЕН ТОР

1.

Твърдият органичен тор е в твърдо състояние.

2.

Твърдият органичен тор съдържа най-малко един от следните обявени основни хранителни елементи: азот (N), фосфорен пентаоксид (P2O5) или калиев оксид (K2O).

Когато твърдият органичен тор съдържа само един обявен основен хранителен елемент, съдържанието на този хранителен елемент е най-малко следното:

а)

2,5% от масата общ азот (N)

б)

2% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5) или

в)

2% от масата общ калиев оксид (K2O).

Когато твърдият органичен тор съдържа повече от един обявен основен хранителен елемент, съдържанието на тези хранителни елементи е най-малко следното:

а)

1% от масата общ азот (N),

б)

1% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или

в)

1% от масата общ калиев оксид (K2O).

Съдържанието на тези хранителни елементи като сума е най-малко 4% от масата.

3.

Съдържанието на органичен въглерод (Corg) в твърдия органичен тор е най-малко 15 % от масата.

ПФК 1(А)(II): ТЕЧЕН ОРГАНИЧЕН ТОР

1.

Течният органичен тор е в течно състояние.

2.

Течният органичен тор съдържа най-малко един от следните обявени основни хранителни елементи: азот (N), фосфорен пентаоксид (P2O5) или калиев оксид (K2O).

Когато течният органичен тор съдържа само един обявен основен хранителен елемент, съдържанието на този хранителен елемент е най-малко следното:

а)

2% от масата общ азот (N),

б)

1% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или

в)

2% от масата общ калиев оксид (K2O).

Когато течният органичен тор съдържа повече от един обявен основен хранителен елемент, съдържанието на тези хранителни елементи е най-малко следното:

а)

1% от масата общ азот (N,)

б)

1% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или

в)

1% от масата общ калиев оксид (K2O).

Съдържанието на тези хранителни елементи като сума е най-малко 3% от масата.

3.

Съдържанието на органичен въглерод (Corg) в течния органичен тор е най-малко 5% от масата.

ПФК 1(B): ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР

1.

Органо-минералният тор е коформулация на:

а)

един или повече неорганични торове, както е посочено в ПФК 1(C), и

б)

един или повече материали, които съдържат:

органичен въглерод (Corg); и

хранителни елементи,

които са само с биологичен произход.

Органо-минералният тор може да съдържа торф, леонардит и лигнит, но не и друг материал, който е претърпял фосилизация или който е част от геоложки образувания.

2.

Ако един или повече от неорганичните торове в коформулацията е еднокомпонентен или сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с макроелементи с високо съдържание на азот, както е посочено в ПФК 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), органо-минералният тор не съдържа 16 % или повече от масата азот (N), получен от амониев нитрат (NH4NO3).

3.

В органо-минералния тор замърсителите не трябва да надхвърлят следните пределно допустими стойности:

а)

кадмий (Cd)

:

(i)

когато органо-минералният тор е с общо съдържание на фосфор (P) по-малко от 5% от масата еквивалент на фосфорен пентаоксид (P2O5): 3 mg/kg сухо вещество, или

(ii)

когато органо-минералният тор е с общо съдържание на фосфор (P) 5% от масата еквивалент на фосфорен пентаоксид (P2O5) или повече („фосфатен тор“): 60 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5);

б)

шествалентен хром (Cr VI)

:

2 mg/kg сухо вещество;

в)

живак (Hg)

:

1 mg/kg сухо вещество;

г)

никел (Ni)

:

50 mg/kg сухо вещество;

д)

олово (Pb)

:

120 mg/kg сухо вещество;

е)

неорганичен арсен (As)

:

40 mg/kg сухо вещество; и

ж)

биурет (C2H5N3O2)

:

12 g/kg сухо вещество.

4.

В органо-минералния тор съдържанието на мед (Cu) не трябва да надхвърля 600 mg/kg сухо вещество, а съдържанието на цинк (Zn) не трябва да надхвърля 1 500 mg/kg сухо вещество. Тези пределно допустими стойности обаче не се прилагат, когато към органо-минералния тор целенасочено са добавени мед (Cu) или цинк (Zn) с цел коригиране на недостига на микроелементи в почвата и това е обявено в съответствие с приложение III.

5.

В органо-минералния тор не трябва да се съдържат патогени над пределно допустимите стойности, посочени в следната таблица:

Микроорганизми за изследване

Планове за вземане на проби

Пределно допустима стойност

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Отсъствие в 25 g или 25 ml

Escherichia coli или Enterococcaceae

5

5

0

1 000 в 1 g или 1 ml

където:

n

=

брой на пробите за изследване,

c

=

брой на пробите, в които броят бактерии, изразен в CFU, е между m и M,

m

=

прагова стойност за броя бактерии, изразен в CFU, който се смята за приемлив,

M

=

максимална стойност на броя бактерии, изразен в CFU.

ПФК 1(B)(I): ТВЪРД ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР

1.

Твърдият органо-минерален тор е в твърдо състояние.

2.

Твърдият органо-минерален тор съдържа най-малко един от следните обявени основни хранителни елементи: азот (N), фосфорен пентаоксид (P2O5) или калиев оксид (K2O).

Когато твърдият органо-минерален тор съдържа само един обявен основен хранителен елемент, съдържанието на този хранителен елемент е най-малко следното:

а)

2,5% от масата общ азот (N), от които 1% от масата е органичен азот (Norg),

б)

2% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или

в)

2% от масата общ калиев оксид (K2O).

Когато твърдият органо-минерален тор съдържа повече от един обявен основен хранителен елемент, съдържанието на тези хранителни елементи е най-малко следното:

а)

2% от масата общ азот (N), от които 0,5% от масата, е органичен азот (Norg),

б)

2% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или

в)

2% от масата общ калиев оксид (K2O).

Съдържанието на тези хранителни елементи като сума е най-малко 8% от масата.

3.

Съдържанието на органичен въглерод (Corg) в твърдия органо-минерален тор е най-малко 7,5% от масата.

4.

Съдържанието на органичен въглерод (Corg) и на всички хранителни елементи във всяка физическа единица от твърдия органо-минерален тор отговаря на обявеното. Физическа единица се отнася за една от съставните части на продукта, като гранули или пелети.

ПФК 1(B)(II): ТЕЧЕН ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР

1.

Течният органо-минерален тор е в течно състояние.

2.

Течният органо-минерален тор съдържа най-малко един от следните обявени основни хранителни елементи: азот (N), фосфорен пентаоксид (P2O5) или калиев оксид (K2O).

Когато течният органо-минерален тор съдържа само един обявен основен хранителен елемент, съдържанието на този хранителен елемент е най-малко следното:

а)

2% от масата общ азот (N), от които 0,5% от масата е органичен азот (Norg),

б)

2% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5,), или

в)

2% от масата общ калиев оксид (K2O).

Когато течният органо-минерален тор съдържа повече от един обявен основен хранителен елемент, съдържанието на тези хранителни елементи е най-малко следното:

а)

2% от масата общ азот (N), от които 0,5% от масата е органичен азот (Norg),

б)

2% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или

в)

2% от масата общ калиев оксид (K2O).

Съдържанието на тези хранителни елементи като сума е най-малко 6% от масата.

3.

Съдържанието на органичен въглерод (Corg) в течния органично-минерален тор е най-малко 3% от масата.

ПФК 1(C): НЕОРГАНИЧЕН ТОР

1.

Неорганичният тор е тор, различен от органичния или органо-минералния тор, който съдържа или освобождава хранителни елементи в минерална форма.

2.

В допълнение към изискванията на ПФК 1(C)(I) или на ПФК 1(C)(II), неорганичен тор, който съдържа повече от 1% от масата органичен въглерод (Corg), различен от органичен въглерод (Corg), от:

хелатни или комплексообразуващи агенти, посочени в точка 3 от категория съставни материали (КСМ) 1 в част II от приложение II,

инхибитори на нитрификация, инхибитори на денитрификация или инхибитори на уреаза, посочени в точка 4 от КСМ 1 в част II от приложение II,

покриващи агенти, посочени в точка 1, буква а) от КСМ 9 в част II от приложение II,

урея (CH4N2O), или

калциев цианамид (CaCN2)

отговаря на изискването, че в неорганичния тор не трябва да се съдържат патогени над пределно допустимите стойности, посочени в следната таблица:

Микроорганизми за изследване

Планове за вземане на проби

Пределно допустима стойност

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Отсъствие в 25 g или 25 ml

Escherichia coli или Enterococcaceae

5

5

0

1 000 в 1 g или 1 ml

Където:

n

=

брой на пробите за изследване,

c

=

брой на пробите, в които броят бактерии, изразен в CFU, е между m и M,

m

=

прагова стойност за броя бактерии, изразен в CFU, който се смята за приемлив,

M

=

максимална стойност на броя бактерии, изразен в CFU.

ПФК 1 (C)(I): НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МАКРОЕЛЕМЕНТИ

1.

Неорганичният тор с макроелементи е предназначен да доставя на растенията или гъбите един или повече от следните макроелементи:

а)

основни макроелементи: азот (N), фосфор (P) или калий (К),

б)

второстепенни макроелементи: калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na) или сяра (S).

2.

В неорганичния тор с макроелементи замърсителите не трябва да надхвърлят следните пределно допустими стойности:

а)

кадмий (Cd)

:

i)

когато неорганичният тор с макроелементи е с общо съдържание на фосфор (P) по-малко от 5% от масата еквивалент на фосфорен пентаоксид (P2O5): 3 mg/kg сухо вещество, или

ii)

когато неорганичният тор с макроелементи е с общо съдържание на фосфор (P) 5% от масата еквивалент на фосфорен пентаоксид (P2O5) или повече („фосфатен тор“): 60 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5);

б)

шествалентен хром (Cr VI)

:

2 mg/kg сухо вещество,

в)

живак (Hg)

:

1 mg/kg сухо вещество,

г)

никел (Ni)

:

100 mg/kg сухо вещество,

д)

олово (Pb)

:

120 mg/kg сухо вещество.

е)

арсен (As)

:

40 mg/kg сухо вещество,

ж)

биурет (C2H5N3O2)

:

12 g/kg сухо вещество,

з)

перхлорат (ClO4-)

:

50 mg/kg сухо вещество.

3.

В неорганичния тор с макроелементи съдържанието на мед (Cu) не трябва да надхвърля 600 mg/kg сухо вещество, а съдържанието на цинк (Zn) не трябва да надхвърля 1 500 mg/kg сухо вещество. Тези пределно допустими стойности обаче не се прилагат, когато към неорганичния тор с макроелементи целенасочено са добавени мед (Cu) или цинк (Zn) с цел коригиране на недостига на микроелементи в почвата и това е обявено в съответствие с приложение III.

ПФК 1(C)(I)(а): ТВЪРД НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МАКРОЕЛЕМЕНТИ

Твърдият неорганичен тор с макроелементи е в твърдо състояние.

ПФК 1(C)(I)(а)(i): ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ТВЪРД НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МАКРОЕЛЕМЕНТИ

1.

Еднокомпонентният твърд неорганичен тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание на:

а)

само един макроелемент (азот (N), фосфор (P), калий (К), калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na),сяра (S)), или

б)

само един основен макроелемент (азот (N), фосфор (P) или калий (К)) и един или повече второстепенни макроелементи (калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na),сяра (S)).

2.

Когато еднокомпонентният твърд неорганичен тор с макроелементи съдържа само един обявен макроелемент (азот (N), фосфор (P), калий (К), калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na), сяра (S)), съдържанието на този макроелемент е най-малко следното:

а)

10% от масата общ азот (N),

б)

12% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5),

в)

6% от масата общ калиев оксид (K2O),

г)

5% от масата общ магнезиев оксид (MgO),

д)

12% от масата общ калциев оксид (СаO),

е)

10% от масата общ серен триоксид (SO3) или

ж)

1% от масата общ натриев оксид (Na2O).

Съдържанието на общ натриев оксид (Na2O) обаче не трябва да надхвърля 40% от масата.

Когато еднокомпонентният твърд неорганичен тор с макроелементи съдържа само един обявен основен макроелемент (азот (N), фосфор (P), калий (К)) и един или повече обявени второстепенни макроелементи (калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na,) сяра (S)):

а)

съдържанието на този основен макроелемент е най-малко следното:

i)

3% от масата общ азот (N),

ii)

3% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или

iii)

3% от масата общ калиев оксид (K2O);

б)

съдържанието на този или тези второстепенни макроелементи е най-малко следното:

i)

1,5% от масата общ магнезиев оксид (MgO),

ii)

1,5% от масата общ калциев оксид (СаO),

iii)

1,5% от масата общ серен триоксид (SO3), или

iv)

1% от масата общ натриев оксид (Na2O).

Концентрацията на общия натриев оксид (Na2O) обаче не трябва да надвишава 40% от масата.

Съдържанието на всички обявени основни и второстепенни макроелементи като сума е най-малко 18% от масата.

ПФК 1(C)(I)(a)(ii): СЛОЖЕН ТВЪРД НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МАКРОЕЛЕМЕНТИ

1.

Сложният твърд неорганичен тор с макроелементи има обявено съдържание на:

а)

повече от един основен макроелемент (азот (N), фосфор (P) или калий (К)), или

б)

повече от един второстепенен макроелемент (калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na), сяра (S)) и никакви основни макроелементи (натрий (N), фосфор (P), калий (K)).

2.

Сложният твърд неорганичен тор с макроелементи съдържа повече от един от следните обявени макроелементи, чието съдържание е най-малко следното:

а)

3% от масата общ азот (N),

б)

3% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5),

в)

3% от масата общ калиев оксид (K2O),

г)

1,5% от масата общ магнезиев оксид (MgO),

д)

1,5% от масата общ калциев оксид (СаO),

е)

1,5% от масата общ серен триоксид (SO3), или

ж)

1% от масата общ натриев оксид (Na2O).

Съдържанието на общ натриев оксид (Na2O) обаче не трябва да надхвърля 40% от масата.

Съдържанието на всички обявени макроелементи като сума е най-малко 18% от масата.

ПФК 1(C)(I)(a)(i-ii)(A): ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ИЛИ СЛОЖЕН ТВЪРД НЕОРГАНИЧЕН АМОНИЕВО-НИТРАТЕН ТОР С МАКРОЕЛЕМЕНТИ С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА АЗОТ

1.

Еднокомпонентният или сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с макроелементи с високо съдържание на азот е произведен на основата на амониев нитрат (NH4NO3) и съдържа 28% от масата или повече азот (N) с произход от амониев нитрат (NH4NO3).

2.

Всеки материал, различен от амониев нитрат (NH4NO3) е инертен по отношение на амониевия нитрат (NH4NO3).

3.

Еднокомпонентният или сложен твърд неорганичен амониево-нитратен с макроелементи тор с високо съдържание на азот се предоставя на крайния ползвател само опакован. Опаковката е затворена по такъв начин или с такова устройство, че при отваряне устройството, затварящата пломба или самата опаковка се поврежда непоправимо. Могат да се използват вентилни торби.

4.

След два термични цикъла съгласно описанието в точка 4.1 в модул А1 в приложение IV, част II, маслопоглъщаемостта на еднокомпонентния или сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с макроелементи с високо съдържание на азот не трябва да надвишава 4% от масата.

5.

Устойчивостта на детонация на еднокомпонентния или сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с макроелементи с високо съдържание на азот е такава, че

след пет термични цикъла съгласно описанието в точка 4.3 в модул А1 в приложение IV, част II,

за две изпитвания на устойчивост на детонация съгласно описанието в точка 4.4 в модул А1 в приложение IV, част II,

един или повече от поддържащите оловни цилиндри е разрушен по-малко от 5%.

6.

%-ът от масата на горимия материал, измерен като въглерод (С), не трябва да надвишава

0,2% за еднокомпонентния или сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с макроелементи с високо съдържание на азот, със съдържание на азот (N) най-малко 31,5% от масата и

0,4% за еднокомпонентния или сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с макроелементи с високо съдържание на азот, със съдържание на азот (N) най-малко 28% от масата, но по-малко от 31,5% от масата.

7.

Разтвор на 10 g от еднокомпонентния или сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с макроелементи с високо съдържание на азот в 100 ml вода трябва да има рН най-малко 4,5.

8.

Не повече от 5 % от масата преминава през сито с размер на отворите 1 mm и не повече от 3% от масата преминава през сито с размер на отворите 0,5 mm.

9.

Съдържанието на мед (Cu) не трябва да надвишава 10 mg/kg, а съдържанието на хлор (Cl) не трябва да надвишава 200 mg/kg.

ПФК 1(C)(I)(b): ТЕЧЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МАКРОЕЛЕМЕНТИ

Течният неорганичен тор с макроелементи е в течно състояние.

ПФК 1 (C)(I)(b)(i): ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ТЕЧЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МАКРОЕЛЕМЕНТИ

1.

Еднокомпонентният течен неорганичен тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание на:

а)

само един макроелемент (азот (N), фосфор (P), калий (К), калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na), сяра (S)), или

б)

само един основен макроелемент (азот (N), фосфор (P), калий (К)) и един или повече второстепенни макроелементи (калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na), сяра (S)).

2.

Когато еднокомпонентният течен неорганичен тор с макроелементи съдържа само един обявен макроелемент (азот (N), фосфор (P), калий (К), калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na), сяра (S)), съдържанието на този макроелемент е най-малко следното:

а)

5% от масата общ азот (N),

б)

5% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5),

в)

3% от масата общ калиев оксид (K2O),

г)

2% от масата общ магнезиев оксид (MgO),

д)

6% от масата общ калциев оксид (СаO),

е)

5% от масата общ серен триоксид (SO3), или

ж)

1% от масата общ натриев оксид (Na2O).

Съдържанието на общ натриев оксид (Na2O) обаче не трябва да надвишава 40% от масата.

Когато еднокомпонентният течен неорганичен тор с макроелементи съдържа само един обявен основен макроелемент (азот (N), фосфор (P), калий (К)), и един или повече обявени второстепенни макроелементи (калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na), сяра (S)):

а)

съдържанието на този основен макроелемент е най-малко следното:

i)

1,5% от масата общ азот (N),

ii)

1,5% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или

iii)

1,5 % от масата общ калиев оксид (K2O); и

б)

съдържанието на този или тези второстепенни макроелементи е най-малко следното:

i)

0,75% от масата общ магнезиев оксид (MgO),

ii)

0,75% от масата общ калциев оксид (СаO),

iii)

0,75% от масата общ серен триоксид (SO3), или

iv)

0,5% от масата общ натриев оксид (Na2O).

Съдържанието на общ натриев оксид (Na2O) обаче не трябва да надвишава 20% от масата.

Съдържанието на всички обявени основни и второстепенни макроелементи като сума е най-малко 7% от масата.

ПФК 1(C)(I)(b)(ii): СЛОЖЕН ТЕЧЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МАКРОЕЛЕМЕНТИ

1.

Сложният течен неорганичен тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание на:

а)

повече от един основен макроелемент (азот (N), фосфор (P), калий (К)), или

б)

повече от един второстепенен макроелемент (калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na), сяра (S)), и никакви основни макроелементи (натрий (N), фосфор (P), калий (K)).

2.

Сложният течен неорганичен тор с макроелементи съдържа повече от един от следните обявени хранителни елементи, чието съдържание е най-малко следното:

а)

1,5% от масата общ азот (N),

б)

1,5% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5),

в)

1,5% от масата общ калиев оксид (K2O),

г)

0,75% от масата общ магнезиев оксид (MgO),

д)

0,75% от масата общ калциев оксид (СаO),

е)

0,75% от масата общ серен триоксид (SO3), или

ж)

0,5% от масата общ натриев оксид (Na2O).

Съдържанието на общ натриев оксид (Na2O) обаче не трябва да надвишава 20% от масата.

Съдържанието на всички обявени хранителни елементи като сума е най-малко 7% от масата.

ПФК 1(C)(II): НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ

1.

Неорганичен тор с микроелементи е неорганичен тор, различен от неорганичен тор с макроелементи, предвиден да доставя на растенията или гъбите един или повече от следните микроелементи: бор (B), кобалт (Co), мед (Cu), желязо (Fe), манган (Mn), молибден (Mo) или цинк (Zn).

2.

Неорганичният тор с микроелементи се предоставя на крайния ползвател само опакован.

3.

В неорганичния тор с микроелементи замърсителите не трябва да надхвърлят следните пределно допустими стойности:

Замърсител

Пределно допустими стойности на замърсители, изразени в mg, спрямо общото съдържание на микроелементи, изразено в kg

(mg/kg от общото съдържание на микроелементи, което означава бор (B), кобалт (Co), мед (Cu), желязо (Fe), манган (Mn), молибден (Mo) и цинк (Zn))

Арсен (As)

1 000

Кадмий (Cd)

200

Олово (Pb)

600

Живак (Hg)

100

Никел (Ni)

2 000

ПФК 1 (C)(II)(a): ЕДНОКОМПОНЕНТЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ

1.

Еднокомпонентният неорганичен тор с микроелементи има обявено съдържание на не повече от един микроелемент.

2.

Еднокомпонентният неорганичен тор с микроелементи спада към един от типовете, и отговаря на съответните описание и изисквания за минимално съдържание на микроелемента в следната таблица:

Тип

Описание

Минимално съдържание на микроелемента

Тор със сол на микроелемент

Получен по химичен път еднокомпонентен твърд неорганичен тор с микроелементи, който съдържа като основна съставка сол на неорганичен йон

10% от масата на тор със сол на микроелемент се състои от водоразтворим микроелемент

Тор с оксид или хидроксид на микроелемент

Получен по химичен път еднокомпонентен твърд тор с микроелементи, който съдържа като основна съставка оксид или хидроксид

10% от масата на тор с оксид или хидроксид на микроелемент се състои от микроелемент

Тор на основата на микроелемент

Еднокомпонентен неорганичен тор с микроелементи, в който са комбинирани тор със сол на микроелемент с един или повече други торове със сол на микроелемент и/или с хелат на един микроелемент

5% от масата на тор на основата на микроелемент се състои от микроелемент

Разтвор на тор с микроелемент

Воден разтвор на различни типове еднокомпонентен неорганичен тор с микроелементи

2% от масата на разтвор на тор с микроелемент се състои от водоразтворим микроелемент

Суспензия на тор с микроелемент

Суспензия на различни типове еднокомпонентен неорганичен тор с микроелементи

2% от масата на суспензия на тор с микроелемент се състои от микроелемент

Тор с хелатиран микроелемент

Водоразтворим еднокомпонентен неорганичен тор с микроелементи, в който обявеният микроелемент е химически свързан с хелатен(и) агент(и), отговарящ(и) на изискванията на КСМ 1 в приложение II, част II

5% от масата на тор с хелатиран микроелемент се състои от водоразтворим микроелемент, и

най-малко 80% от водоразтворимия микроелемент е хелатиран с хелатен агент, отговарящ на изискванията на КСМ 1 в приложение II, част II

UVCB (5) железни хелати

Водоразтворим еднокомпонентен неорганичен тор с микроелементи, в който обявеното желязо е химически свързано с хелатен(и) агент(и), отговарящ(и) на изискванията на КСМ 1 в приложение II, част II

5% от масата на UVCB железни хелати се състои от водоразтворимо желязо, и

най-малко 80% от водоразтворимото желязо е хелатирано и най-малко 50% от водоразтворимото желязо е хелатирано с хелатен агент, отговарящ на изискванията на КСМ 1 в приложение II, част II

Тор с микроелемент в комплекс

Водоразтворим еднокомпонентен неорганичен тор с микроелементи, в който обявеният микроелемент е химически свързан с комплексообразуващ(и) агент(и), отговарящ(и) на изискванията на КСМ 1 в приложение II, част II

5% от масата на тор с микроелемент в комплекс се състои от водоразтворим микроелемент и

най-малко 80% от водоразтворимия микроелемент образува комплекс с комплексообразуващ агент, отговарящ на изискванията на КСМ 1 в приложение II, част II

ПФК 1 (C)(II)(b): СЛОЖЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ

1.

Сложният неорганичен тор с микроелементи има обявено съдържание на повече от един микроелемент.

2.

Съдържанието на всички обявени микроелементи като сума в сложния неорганичен тор с микроелементи е най-малко:

а)

2% от масата за торовете в течно състояние;

б)

5% от масата за торовете в твърдо състояние.

ПФК 2: МАТЕРИАЛ ЗА ВАРУВАНЕ

1.

Материал за варуване е ЕС продукт за наторяване, чиято функция е да коригира киселинността на почвата.

Материалът за варуване съдържа оксиди, хидроксиди, карбонати или силикати на хранителните елементи калций (Са) или магнезий (Mg).

2.

В материала за варуване замърсителите не трябва да надхвърлят следните пределно допустими стойности:

а)

кадмий (Cd)

:

2 mg/kg сухо вещество,

б)

шествалентен хром (Cr VI)

:

2 mg/kg сухо вещество,

в)

живак (Hg)

:

1 mg/kg сухо вещество,

г)

никел (Ni)

:

90 mg/kg сухо вещество,

д)

олово (Pb)

:

120 mg/kg сухо вещество,

е)

арсен (As)

:

40 mg/kg сухо вещество.

3.

В материала за варуване съдържанието на мед (Cu) не трябва да надхвърля 300 mg/kg сухо вещество, а съдържанието на цинк (Zn) не трябва да надхвърля 800 mg/kg сухо вещество.

4.

Спазват се следните параметри, определени въз основа на масата на материала за варуване:

а)

минимално неутрализационно число: 15 (еквивалент на CaO) или 9 (еквивалент на HO-),

б)

минимална реакционна способност: 10% (изпитване на основата на солна киселина) или 50% след 6 месеца (инкубационно изпитване), и

в)

минимален размер на частиците: най-малко 70% < 1 mm, с изключение на негасена вар, гранулиран материал за варуване и креда (най-малко 70% от материала за варуване преминава през сито с размер на отворите 1 mm)

ПФК 3: ПОДОБРИТЕЛ НА ПОЧВАТА

Подобрител на почвата е ЕС продукт за наторяване, чиято функция е да поддържа, подобрява или запазва физичните или химичните свойства, структурата или биологичната активност на почвата, към която е добавен.

ПФК 3(А): ОРГАНИЧЕН ПОДОБРИТЕЛ НА ПОЧВАТА

1.

Органичният подобрител на почвата се състои от материал, 95% от който е само с биологичен произход.

Органичният подобрител на почвата може да съдържа торф, леонардит и лигнит, но не и друг материал, който е претърпял фосилизация или който е част от геоложки образувания.

2.

В подобрителя на почвата замърсителите не трябва да надхвърлят следните пределно допустими стойности:

а)

кадмий (Cd)

:

2 mg/kg сухо вещество,

б)

шествалентен хром (Cr VI)

:

2 mg/kg сухо вещество,

в)

живак (Hg)

:

1 mg/kg сухо вещество,

г)

никел (Ni)

:

50 mg/kg сухо вещество,

д)

олово (Pb)

:

120 mg/kg сухо вещество, и

е)

неорганичен арсен (As)

:

40 mg/kg сухо вещество.

3.

В подобрителя на почвата съдържанието на мед (Cu) не трябва да надхвърля 300 mg/kg сухо вещество, а съдържанието на цинк (Zn) не трябва да надхвърля 800 mg/kg сухо вещество.

4.

В органичния подобрител на почвата не трябва да се съдържат патогени над пределно допустимите стойности, посочени в следната таблицата:

Микроорганизми за изследване

Планове за вземане на проби

Пределно допустима стойност

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Отсъствие в 25 g или 25 ml

Escherichia coli или Enterococcaceae

5

5

0

1 000 в 1 g или 1 ml

Където:

n

=

брой на пробите за изследване,

c

=

брой на пробите, в които броят бактерии, изразен в CFU, е между m и M,

m

=

прагова стойност за броя бактерии, изразен в CFU, който се смята за приемлив,

M

=

максимална стойност на броя бактерии, изразен в CFU.

5.

Органичният подобрител на почвата съдържа 20% или повече сухо вещество.

6.

Съдържанието на органичен въглерод (Corg) в органичния подобрител на почвата е най-малко 7,5% от масата.

ПФК 3(B): НЕОРГАНИЧЕН ПОДОБРИТЕЛ НА ПОЧВАТА

1.

Неорганичният подобрител на почвата е подобрител на почвата, различен от органичен подобрител на почвата.

2.

В неорганичния подобрител на почвата замърсителите не трябва да надхвърлят следните пределно допустими стойности:

а)

кадмий (Cd)

:

1,5 mg/kg сухо вещество,

б)

шествалентен хром (Cr VI)

:

2 mg/kg сухо вещество,

в)

живак (Hg)

:

1 mg/kg сухо вещество,

г)

никел (Ni)

:

100 mg/kg сухо вещество,

д)

олово (Pb)

:

120 mg/kg сухо вещество.

е)

неорганичен арсен (As)

:

40 mg/kg сухо вещество.

3.

В неорганичния подобрител на почвата съдържанието на мед (Cu) не трябва да надхвърля 300 mg/kg сухо вещество, а съдържанието на цинк (Zn) не трябва да надхвърля 800 mg/kg сухо вещество.

ПФК 4: РАСТЕЖНА СРЕДА

1.

Растежна среда е ЕС продукт за наторяване, различен от почвата in situ, чиято функция е в него да се осъществява растеж на растения или гъби.

За целите на настоящата точка растенията включват и водораслите.

2.

В растежната среда замърсителите не трябва надхвърлят следните пределно допустими стойности:

а)

кадмий (Cd)

:

1,5 mg/kg сухо вещество,

б)

шествалентен хром (Cr VI)

:

2 mg/kg сухо вещество,

в)

живак (Hg)

:

1 mg/kg сухо вещество,

г)

никел (Ni)

:

50 mg/kg сухо вещество,

д)

олово (Pb)

:

120 mg/kg сухо вещество, и

е)

неорганичен арсен (As:)

:

40 mg/kg сухо вещество.

3.

В растежната среда съдържанието на мед (Cu) не трябва да надхвърля 200 mg/kg сухо вещество, а съдържанието на цинк (Zn) не трябва да надхвърля 500 mg/kg сухо вещество.

4.

В растежната среда не трябва да се съдържат патогени над пределно допустимите стойности, посочени в следната таблицата:

Микроорганизми за изследване

Планове за вземане на проби

Пределно допустима стойност

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Отсъствие в 25 g или 25 ml

Escherichia coli или Enterococcaceae

5

5

0

1 000 в 1 g или 1 ml

Където:

n

=

брой на пробите за изследване,

c

=

брой на пробите, в които броят бактерии, изразен в CFU, е между m и M,

m

=

прагова стойност за броя бактерии, изразен в CFU, който се смята за приемлив,

M

=

максимална стойност на броя бактерии, изразен в CFU.

ПФК 5: ИНХИБИТОР

Инхибиторът е ЕС продукт за наторяване, чиято функция е да подобри схемата на освобождаване на хранителните елементи на продукт, доставящ хранителни елементи на растенията, чрез забавяне или спиране на активността на определени групи микроорганизми или ензими.

ПФК 5(A): ИНХИБИТОР НА НИТРИФИКАЦИЯ

1.

Инхибиторът на нитрификация инхибира биологичното окисляване на амонячния азот (NH3-N) до нитритен азот (NO2-), с което се забавя образуването на нитратен азот (NO3-).

2.

Скоростта на оксидация на амонячния азот (NH3-N) се измерва чрез:

а)

периода на полуотделяне на амонячния азот (NH3-N) или

б)

получаването на сумата от нитритния (NO2-) и нитратния (NO3-) азот като функция от времето.

В сравнение с контролна проба, в която не е бил добавен инхибитор на нитрификация, почвената проба, съдържаща инхибитор на нитрификация, показва 20% намаление на скоростта на оксидация на амонячния азот (NH3-N) въз основа на анализ, извършен 14 дни след прилагането при равнище на сигурност от 95%.

ПФК 5(B): ИНХИБИТОР НА ДЕНИТРИФИКАЦИЯ

1.

Инхибиторът на денитрификация инхибира образуването на диазотен оксид (N2O), като забавя или блокира превръщането на нитратен азот (NO3-) в азот (N2), без да оказва въздействие на процеса на нитрификация, описан в ПФК 5(A).

2.

В сравнение с контролна проба, в която не е бил добавен инхибитор на денитрификация, инвитро изпитването, съдържащо инхибитор на денитрификация, показва 20% намаление на скоростта на освобождаване на диазотен оксид (N2O) въз основа на анализ, извършен 14 дни след прилагането при равнище на сигурност от 95%.

ПФК 5(C): ИНХИБИТОР НА УРЕАЗА

1.

Инхибиторът на уреаза инхибира хидролитичното действие на ензима уреаза върху уреята (CH4N2O), най-вече с цел намаляване на изпаряването на амоняка.

2.

В сравнение с контролна проба, в която не е бил добавен инхибитор на уреаза, инвитро изпитването, съдържащо инхибитор на уреаза, показва 20% намаление на скоростта на хидролизата на уреята (CH4N2O) въз основа на анализ, извършен 14 дни след прилагането при равнище на сигурност от 95%.

ПФК 6: РАСТИТЕЛЕН БИОСТИМУЛАНТ

1.

Растителен биостимулант е ЕС продукт за наторяване, чиято функция е да стимулира процесите на хранене на растенията независимо от съдържанието на хранителни елементи в продукта с единствената цел да подобри една или повече от следните характеристики на растението или ризосферата на растението:

а)

ефикасност на използване на хранителните елементи,

б)

устойчивост на абиотичен стрес,

в)

качествените характеристики, или

г)

наличие на ограничени хранителни елементи в почвата или ризосферата.

2.

В растителния биостимулант замърсителите не трябва надхвърлят следните пределно допустими стойности:

а)

кадмий (Cd)

:

1,5 mg/kg сухо вещество,

б)

шествалентен хром (Cr VI)

:

2 mg/kg сухо вещество,

в)

олово (Pb)

:

120 mg/kg сухо вещество,

г)

живак (Hg)

:

1 mg/kg сухо вещество,

д)

никел (Ni)

:

50 mg/kg сухо вещество, и

е)

неорганичен арсен (As)

:

40 mg/kg сухо вещество.

3.

В растителния биостимулант съдържанието на мед (Cu) не трябва да надхвърля 600 mg/kg сухо вещество, а съдържанието на цинк (Zn) не трябва да надхвърля 1 500 mg/kg сухо вещество.

4.

Растителният биостимулант оказва въздействието, което е обявено на етикета, за посочените на него растения.

ПФК 6(А): МИКРОБЕН РАСТИТЕЛЕН БИОСТИМУЛАНТ

1.

Микробният растителен биостимулант се състои от микроорганизми или от консорциум от микроорганизми, посочени в КСМ 7 в част II от приложение II.

2.

В микробния растителен биостимулант не трябва да се съдържат патогени над пределно допустимите стойности, посочени в следната таблица:

Микроорганизми/техните токсини, метаболити

Планове за вземане на проби

Пределно допустима стойност

n

c

Salmonella spp.

5

0

Отсъствие в 25 g или 25 ml

Escherichia coli

5

0

Отсъствие в 1 g или 1 ml

Listeria monocytogenes

5

0

Отсъствие в 25 g или 25 ml

Vibrio spp.

5

0

Отсъствие в 25 g или 25 ml

Shigella spp.

5

0

Отсъствие в 25 g или 25 ml

Staphylococus aureus

5

0

Отсъствие в 25 g или 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 CFU/g

Общ брой анаеробни микроорганизми, освен ако микробният растителен биостимулант не е анаеробна бактерия

5

2

105 CFU/g или ml

Общ брой на дрождите и плесените, освен ако микробният растителен биостимулант не е гъба

5

2

1 000 CFU/g или ml

Където:

n

=

брой на единиците в пробата;

c

=

броя на единиците от пробата, показващи стойности над определената пределна стойност.

3.

Когато микробният растителен биостимулант е в течно състояние, растителният биостимулант е с рН, което е оптимално за съдържащите се в него микроорганизми и за растенията.

ПФК 6(B): НЕМИКРОБЕН РАСТИТЕЛЕН БИОСТИМУЛАНТ

1.

Немикробен растителен биостимулант е растителен биостимулант, различен от микробен растителен биостимулант.

2.

В немикробния растителен биостимулант не трябва да се съдържат патогени над пределно допустимите стойности, посочени в следната таблица:

Микроорганизми за изследване

Планове за вземане на проби

Пределно допустима стойност

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Отсъствие в 25 g или 25 ml

Escherichia coli или Enterococcaceae

5

5

0

1 000 в 1 g или 1 ml

Където:

n

=

брой на пробите за изследване,

c

=

брой на пробите, в които броят бактерии, изразен в CFU, е между m и M,

m

=

прагова стойност за броя бактерии, изразен в CFU, който се смята за приемлив,

M

=

максимална стойност на броя бактерии, изразен в CFU.

ПФК 7: СМЕСЕН ПРОДУКТ ЗА НАТОРЯВАНЕ

1.

Смесен продукт за наторяване е ЕС продукт за наторяване, съставен от два или повече ЕС продукта за наторяване от ПФК 1—6, като съответствието на всеки съставен ЕС продукт за наторяване в смесения продукт с изискванията на настоящия регламент е доказано съгласно процедурата за оценяване на съответствието, приложима към съответния съставен ЕС продукт за наторяване.

2.

Смесването не изменя естеството на който и да било съставен ЕС продукт за наторяване и не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на човека, животните или растенията, върху безопасността или околната среда при разумно предвидими условия на съхранение или употреба на смесения продукт за наторяване.

3.

Производителят на смесения продукт за наторяване оценява неговото съответствие с изискванията, посочени в точки 1 и 2 от настоящата ПФК, гарантира, че смесеният продукт съответства на изискванията за етикетиране, посочени в приложение III, и поема отговорност съгласно член 16, параграф 4 от настоящия регламент за съответствието на смесения продукт за наторяване с изискванията на настоящия регламент, като:

а)

съставя ЕС декларация за съответствие за смесения продукт за наторяване в съответствие с член 6, параграф 2 от настоящия регламент, и

б)

притежава ЕС декларация за съответствие за всеки съставен ЕС продукт за наторяване.

4.

Икономическите оператори, които предоставят на пазара смесени продукти за наторяване, спазват посочените по-долу разпоредби на настоящия регламент по отношение на ЕС декларацията за съответствие на всеки съставен ЕС продукт за наторяване, както и на самия смесен продукт за наторяване:

а)

член 6, параграф 3 (задължение на производителя да съхранява ЕС декларацията за съответствие);

б)

член 7, параграф 2, буква а) (задължение на упълномощения представител да съхранява ЕС декларацията за съответствие);

в)

член 8, параграф 8 (задължение на вносителя да съхранява копие от ЕС декларацията за съответствие на разположение на органите за надзор на пазара).


(1)  Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).

(4)  Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. за нежелателните вещества в храните за животни (ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10).

(5)  UVCB: вещество с неизвестен или променлив състав, сложни продукти от реакции или биологични материали.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Категории съставни материали (КСМ)

ЕС продуктът за наторяване се състои само от съставни материали, които отговарят на изискванията на една или повече КСМ, посочени в настоящото приложение.

Съставните материали, и входящите материали, от които те са получени, не съдържат нито едно от веществата, за които са посочени пределно допустими стойности в приложение I в количества, които могат да застрашат съответствието на ЕС продукта за наторяване с приложимите изисквания от посоченото приложение.

ЧАСТ I

НАИМЕНОВАНИЯ НА КСМ

КСМ 1: Вещества и смеси от първични материали

КСМ 2: Растения, части от растения и екстракти от растения

КСМ 3: Компост

КСМ 4: Ферментационен продукт от свежи земеделски култури

КСМ 5: Ферментационен продукт, различен от ферментационен продукт от свежи земеделски култури

КСМ 6: Странични продукти от хранително-вкусовата промишленост

КСМ 7: Микроорганизми

КСМ 8: Полимери на хранителни елементи

КСМ 9: Полимери, различни от полимерите на хранителни елементи

КСМ 10: Производни продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009

КСМ 11: Странични продукти по смисъла на Директива 2008/98/ЕО

ЧАСТ II

ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КСМ

В настоящата част се определят съставните материали, които единствено могат да влизат в състава на ЕС продуктите за наторяване.

КСМ 1: ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ ОТ ПЪРВИЧНИ МАТЕРИАЛИ

1.

ЕС продуктът за наторяване може да съдържа вещества и смеси, с изключение на: (1)

а)

отпадъци по смисъла на Директива 2008/98/ЕО,

б)

вещества или смеси, които са престанали да бъдат отпадъци в една или повече държави членки по силата на националните мерки, транспониращи член 6 от Директива 2008/98/ЕО,

в)

вещества, получени от прекурсори, които са престанали да бъдат отпадъци в една или повече държави членки по силата на националните мерки, транспониращи член 6 от Директива 2008/98/ЕО, или смеси, съдържащи такива вещества,

г)

странични продукти по смисъла на Директива 2008/98/ЕО,

д)

странични животински продукти или производни продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009,

е)

полимери,

ж)

компост, или

з)

ферментационен продукт.

2.

Всички вещества в самостоятелен вид или в смес, включени в състава на ЕС продукт за наторяване, са регистрирани съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (2) с досие, което съдържа

а)

информацията, предвидена в приложения VI, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, и

б)

доклад за безопасност на химичното вещество съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, обхващащ употребата като продукт за наторяване,

освен ако изрично не попада в обхвата на едно от изключенията от задължението за регистрация, предвидени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 или в точки 6, 7, 8 или 9 от приложение V към посочения регламент.

3.

Когато веществото или едно от веществата в сместа е предназначено да подобри дългосрочната наличност в ЕС продукта за наторяване на микроелементи за растенията, това вещество е хелатен агент или комплексообразуващ агент, и се прилагат следните правила:

а)

Хелатният агент е органично вещество, състоящо се от молекула, която:

i)

има два или повече центъра, които отдават електронни двойки на централен преходен метален катион — цинков (Zn), меден (Cu), железен (Fe), манганов (Mn), магнезиев (Mg), калциев (Ca) или кобалтов (Co), и

ii)

е достатъчно голяма, за да образува структура с пет- или шестчленен пръстен.

ЕС продуктът за наторяване остава стабилен в стандартен разтвор на Хогланд при рН 7 и 8 в продължение най-малко на 3 дни.

б)

Комплексообразуващият агент е органично вещество, което образува плоска или пространствена структура с един ди- или тривалентен преходен метален катион — цинков (Zn), меден (Cu), железен (Fe), манганов (Mn) или кобалтов (Co).

ЕС продуктът за наторяване остава стабилен във воден разтвор при рН 6 и 7 в продължение най-малко на 1 ден.

4.

Когато веществото или едно от веществата в сместа е предназначено да подобри схемата на освобождаване на хранителните елементи на ЕС продукта за наторяване чрез забавяне или спиране на активността на определени групи микроорганизми или ензими, това вещество е инхибитор на нитрификация, инхибитор на денитрификация или инхибитор на уреаза и се прилагат следните правила:

а)

Инхибиторът на нитрификация инхибира биологичното окисляване на амонячния азот (NH3-N) до нитритен азот (NO2-), с което се забавя образуването на нитратен азот (NO3-).

Скоростта на оксидация на амонячния азот (NH3-N) се измерва чрез:

i)

периода на полуотделяне на амонячния азот (NH3-N) или

ii)

получаването на сумата от нитритния (NO2-) и нитратния (NO3-) азот като функция от времето.

В сравнение с контролна проба, в която не е бил добавен инхибитор на нитрификация, почвената проба, съдържаща инхибитор на нитрификация, показва 20% намаление на скоростта на оксидация на амонячния азот (NH3-N) въз основа на анализ, извършен 14 дни след прилагането при равнище на сигурност от 95%.

Най-малко 50% от общото съдържание на азот (N) в ЕС продукта за наторяване се състои от азотните форми амониев йон (NH4 +) и урея (CH4N2O).

б)

Инхибиторът на денитрификация инхибира образуването на диазотен оксид (N2O), като забавя или блокира превръщането на нитратен азот (NO3-) в азот (N2), без да оказва въздействие на процеса на нитрификация, описан в ПФК 5(A).

В сравнение с контролна проба, в която не е бил добавен инхибитор на денитрификация, инвитро изпитването, съдържащо инхибитор на денитрификация, показва 20% намаление на скоростта на освобождаване на диазотен оксид (N2O) въз основа на анализ, извършен 14 дни след прилагането при равнище на сигурност от 95%.

в)

Инхибиторът на уреаза инхибира хидролитичното действие на ензима уреаза върху уреята (CH4N2O), най-вече с цел намаляване на изпаряването на амоняка. В сравнение с контролна проба, в която не е бил добавен инхибитор на уреаза, инвитро изпитването, съдържащо инхибитор на уреаза, показва 20% намаление на скоростта на хидролизата на уреята (CH4N2O) въз основа на анализ, извършен 14 дни след прилагането при равнище на сигурност от 95%.

Най-малко 50% от общото съдържание на азот (N) в ЕС продукта за наторяване се състои от азотната форма урея (CH4N2O).

КСМ 2: РАСТЕНИЯ, ЧАСТИ ОТ РАСТЕНИЯ И ЕКСТРАКТИ ОТ РАСТЕНИЯ

ЕС продуктът за наторяване може да съдържа растения, части от растения или екстракти от растения, които не са претърпели друга обработка, освен рязане, смилане, раздробяване, пресяване, отсяване, центрофугиране, пресоване, изсушаване, замразяване, лиофилизиране или екстракция с вода или свръхкритична екстракция на CO2.

За целите на настоящата точка, „растения“ включват гъби и водорасли, с изключение на синьо-зелените водорасли (цианобактерии).

КСМ 3: КОМПОСТ

1.

ЕС продуктът за наторяване може да съдържа компост, получен от аеробно компостиране на един или повече от следните входящи материали:

а)

биоотпадъци по смисъла на Директива 2008/98/ЕО с произход от разделно събиране на биоотпадъци „при източника“;

б)

производни продукти, посочени в член 32 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, за които крайната точка в производствената верига е определена в съответствие с член 5, параграф 2, трета алинея от същия регламент;

в)

живи или мъртви организми или части от тях, непреработени или преработени само по ръчен, механичен или гравитационен начин, чрез разтваряне във вода, чрез флотация, чрез екстракция с вода, чрез парна дестилация или чрез нагряване единствено за отстраняване на водата или които са извлечени по всякакъв начин от въздуха, с изключение на:

органичната фракция на смесени градски битови отпадъци, разделени чрез механична, физикохимична, биологична и/или ръчна обработка,

утайки от отпадъчни води, промишлени и драгажни утайки, и

странични животински продукти или производни продукти, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1069/2009, за които не е определена крайната точка в производствената верига в съответствие с член 5, параграф 2, трета алинея от същия регламент;

г)

добавки за компостиране, които са необходими за подобряване на технологичните или екологичните показатели на процеса на компостиране, при условие че:

i)

добавката е регистрирана съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (3) с досие, което съдържа:

информацията, предвидена в приложения VI, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, и

доклад за безопасност на химичното вещество съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, обхващащ употребата като продукт за наторяване,

освен ако изрично попада в обхвата на едно от изключенията от задължението за регистрация, предвидени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1907/2006или в точка 6, 7, 8 или 9 от приложение V към посочения регламент, и

ii)

общата концентрация на всички добавки не надвишава 5% от общото тегло на входящия материал, или

д)

всеки материал, изброен в букви а), б) или в), който:

i)

е бил предварително компостиран или анаеробно разграден, и

ii)

съдържа не повече от 6 mg/kg сухо вещество полициклични ароматни въглеводороди PAH16 (4).

2.

Компостирането се извършва в предприятие:

а)

в което производствените линии за преработка на входящите материали, посочени в точка 1, са ясно отделени от производствените линии за преработка на входящите материали, различни от посочените в точка 1, и

б)

където са избегнати физическите контакти между входящите и изходящите материали, включително по време на съхранение.

3.

Аеробното компостиране се състои от контролирано разграждане на биоразградимите материали, което е предимно аеробно и при което в резултат на биологичното отделяне на топлина е възможно достигането на температури, подходящи за термофилните бактерии. Всички части от всяка партида редовно и изцяло се размесват и разбъркват или са подложени на подсилена вентилация с цел да се гарантира правилното обеззаразяване и хомогенността на материала. По време на процеса на компостиране всички части от всяка партида попадат в един от следните профили по отношение на температурата и времето:

70 °C или повече за най-малко 3 дни,

65 °C или повече за най-малко 5 дни,

60 °C или повече за най-малко 7 дни, или

55 °C или повече за най-малко 14 дни.

4.

Компостът съдържа:

а)

не повече от 6 mg/kg сухо вещество PAH16 (5);

б)

не повече от 3 g/kg сухо вещество макроскопични онечиствания с размери над 2 mm във всяка от следните форми: стъкло, метал или пластмаса; и

в)

не повече от 5 g/kg сухо вещество от сумата на макроскопичните онечиствания, посочени в буква б).

Считано от 16 юли 2026 г. наличието на пластмаса с размери над 2 mm в пределно допустимата стойност, посочена в буква б), е не повече от 2,5 g/kg сухо вещество. До 16 юли 2029 г. граничната стойност от 2,5 g/kg сухо вещество за пластмаса с размери над 2 mm се преразглежда с цел да се вземе предвид напредъкът, постигнат по отношение на разделното събиране на биоотпадъците.

5.

Компостът отговаря поне на един от следните критерии за стабилност:

а)

скорост на поглъщане на кислород:

определение: показател за степента, в която биоразградимата органична материя е разградена за определен период от време. Този метод не е подходящ за материал, чието съдържание на частици с размер > 10 mm надхвърля 20%,

критерий: максимум 25 mmol O2/kg органична материя/h; или

б)

коефициент на самозатопляне:

определение: максималната температура, достигната от компост при стандартизирани условия като показател за състоянието на неговата аеробна биологична активност,

критерий: най-малко Rottegrad III.

КСМ 4: ФЕРМЕНТАЦИОНЕН ПРОДУКТ ОТ СВЕЖИ ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

1.

ЕС продуктът за наторяване може да съдържа ферментационен продукт, получен чрез анаеробно разграждане на един или повече от следните входящи материали:

а)

растения или части от растения, отглеждани за производство на биогаз. За целите на настоящата точка, „растения“ включва водорасли, с изключение на синьо-зелените водорасли (цианобактерии);

б)

добавки за разграждане, които са необходими за подобряване на технологичните или екологичните показатели на процеса на разграждане, при условие че:

i)

добавката е регистрирана съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (6) с досие, което съдържа:

информацията, предвидена в приложения VI, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, и

доклад за безопасност на химичното вещество съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, обхващащ употребата като продукт за наторяване,

освен ако изрично попада в обхвата на едно от изключенията от задължението за регистрация, предвидени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 или в точка 6, 7, 8 или 9 от приложение V към посочения регламент, и

ii)

общата концентрация на всички добавки не надвишава 5% от общото тегло на входящия материал, или

в)

всеки материал, посочен в буква а), който преди това е бил подложен на разграждане.

2.

Анаеробното разграждане се извършва в предприятие:

а)

в което производствените линии за преработка на входящите материали, посочени в точка 1, са ясно отделени от производствените линии за преработка на входящите материали, различни от посочените в точка 1, и

б)

където са избегнати физическите контакти между входящите и изходящите материали, включително по време на съхранение.

3.

Анаеробното разграждане се състои от контролирано разграждане на биоразградими материали, което е предимно анаеробно, при температура, подходяща за мезофилни или термофилни бактерии. Всички части от всяка партида редовно и изцяло се размесват и разбъркват с цел да се гарантира правилното обеззаразяване и хомогенността на материала. По време на процеса на разграждане всички части от всяка партида попадат в един от следните профили по отношение на температурата и времето:

а)

термофилно анаеробно разграждане при 55 °C за най-малко 24 часа, последвано от време за задържане на течността най-малко 20 дни;

б)

термофилно анаеробно разграждане при 55 °C при процес на обработка, който включва пастьоризация, както е описано в глава I, раздел 1, точка 1 от приложение V към Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията (7);

в)

термофилно анаеробно разграждане при 55 °C, последвано от компостиране при:

70 °C или повече за най-малко 3 дни,

65 °C или повече за най-малко 5 дни,

60 °C или повече за най-малко 7 дни, или

55 °C или повече за най-малко 14 дни;

г)

мезофилно анаеробно разграждане при 37—40 °C при процес на обработка, който включва пастьоризация, както е описано в глава I, раздел 1, точка 1 от приложение V към Регламент (ЕС) № 142/2011; или

д)

мезофилно анаеробно разграждане при 37 – 40 °C, последвано от компостиране при:

70 °C или повече за най-малко 3 дни,

65 °C или повече за най-малко 5 дни,

60 °C или повече за най-малко 7 дни, или

55 °C или повече за най-малко 14 дни.

4.

Както твърдата, така и течната част от ферментационния продукт отговаря най-малко на един от следните критерии за стабилност:

а)

скорост на поглъщане на кислород:

определение: показател за степента, в която биоразградимата органична материя е разградена за определен период от време. Този метод не е подходящ за материал, чието съдържание на частици с размер > 10 mm надхвърля 20%;

критерий: максимум 25 mmol O2/kg органична материя/h; или

б)

потенциал за остатъчен биогаз:

определение: показател за газ, отделен от ферментационния продукт за период от 28 дни, измерен по отношение на летливите твърди вещества, съдържащи се в пробата. Изпитването се повтаря три пъти, и средната стойност се използва за доказване на съответствието с критерия. Летливите твърди вещества са тези твърди вещества в проба от материала, които се елиминират при запалване на сухите твърди вещества при 550 °C.

критерий: максимум 0,25 l биогаз/g летливи твърди вещества.

КСМ 5: ФЕРМЕНТАЦИОНЕН ПРОДУКТ, РАЗЛИЧЕН ОТ ФЕРМЕНТАЦИОНЕН ПРОДУКТ ОТ СВЕЖИ ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

1.

ЕС продуктът за наторяване може да съдържа ферментационен продукт, получен при анаеробно разграждане на един или повече от следните входящи материали:

а)

биоотпадъци по смисъла на Директива 2008/98/ЕО с произход от разделно събиране на биоотпадъци „при източника“;

б)

производни продукти, посочени в член 32 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, за които крайната точка в производствената верига е определена в съответствие с член 5, параграф 2, трета алинея от същия регламент;

в)

живи или мъртви организми или части от тях, непреработени или преработени само по ръчен, механичен или гравитационен начин, чрез разтваряне във вода, чрез флотация, чрез екстракция с вода, чрез парна дестилация или чрез нагряване единствено за отстраняване на водата или които са извлечени, с изключение на:

i)

органичната фракция на смесени градски битови отпадъци, разделени чрез механична, физикохимична, биологична и/или ръчна обработка,

ii)

утайки от отпадъчни води, промишлени или драгажни утайки,

iii)

странични животински продукти или производни продукти, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1069/2009, за които не е определена крайната точка в производствената верига в съответствие с член 5, параграф 2, трета алинея от същия регламент;

г)

добавки за разграждане, които са необходими за подобряване на технологичните или екологичните показатели на процеса на разграждане, при условие че

i)

добавката е регистрирана съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (8) с досие, което съдържа

информацията, предвидена в приложения VI, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, и

доклад за безопасност на химичното вещество съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, обхващащ употребата като продукт за наторяване,

освен ако изрично попада в обхвата на едно от изключенията от задължението за регистрация, предвидено в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 или в точка 6, 7, 8 или 9 от приложение V към посочения регламент, и

ii)

общата концентрация на всички добавки не надвишава 5% от общото тегло на входящия материал, или

д)

всеки материал, изброен в букви а), б) или в), който:

i)

е бил предварително компостиран или разграден, и

ii)

съдържа не повече от 6 mg/kg сухо вещество PAH16 (9).

2.

Анаеробното разграждане се извършва в предприятие:

а)

в което производствените линии за преработка на входящите материали, посочени в точка 1, са ясно отделени от производствените линии за преработка на входящите материали, различни от посочените в точка 1, и

б)

където са избегнати физическите контакти между входящите и изходящите материали, включително по време на съхранение.

3.

Анаеробното разграждане се изразява в контролирано разлагане на биоразградими материали, което е предимно анаеробно, при температура, подходяща за мезофилни или термофилни бактерии. Всички части от всяка партида редовно и изцяло се размесват и разбъркват с цел да се гарантира правилното обеззаразяване и хомогенността на материала. По време на процеса на разграждане всички части от всяка партида попадат в един от следните профили по отношение на температурата и времето:

а)

термофилно анаеробно разграждане при 55 °C за най-малко 24 часа, последвано от време за задържане на течността най-малко 20 дни;

б)

термофилно анаеробно разграждане при 55 °C при процес на обработка, който включва пастьоризация, както е описано в глава I, раздел 1, точка 1 от приложение V към Регламент (ЕС) № 142/2011;

в)

термофилно анаеробно разграждане при 55 °C, последвано от компостиране при

70 °C или повече за най-малко 3 дни,

65 °C или повече за най-малко 5 дни,

60 °C или повече за най-малко 7 дни или

55 °C или повече за най-малко 14 дни;

г)

мезофилно анаеробно разграждане при 37—40 °C при процес на обработка, който включва пастьоризация, както е описано в глава I, раздел 1, точка 1 от приложение V към Регламент (ЕС) № 142/2011; или

д)

мезофилно анаеробно разграждане при 37 – 40 °C, последвано от компостиране при

70 °C или повече за най-малко 3 дни,

65 °C или повече за най-малко 5 дни,

60 °C или повече за най-малко 7 дни или

55 °C или повече за най-малко 14 дни.

4.

Нито твърдата, нито течната част от ферментационния продукт не съдържа PAH16 (10) в количество повече от 6 mg/kg сухо вещество.

5.

Ферментационният продукт съдържа:

а)

не повече от 3 g/kg сухо вещество макроскопични онечиствания с размери над 2 mm в която и да е от следните форми: стъкло, метал или пластмаса; и

б)

не повече от 5 g/kg сухо вещество от сумата на макроскопичните онечиствания, посочени в буква а).

Считано от 16 юли 2026 г. наличието на пластмаса с размери над 2 mm в рамките на пределно допустимата стойност, посочена в буква а) е не повече от 2,5 g/kg сухо вещество. До 16 юли 2029 г. граничната стойност от 2,5 g/kg сухо вещество за пластмаса с размери над 2 mm се преразглежда с цел да се вземе предвид напредъкът, постигнат по отношение на разделното събиране на биоотпадъците.

6.

Както твърдата, така и течната част от ферментационния продукт отговаря най-малко на един от следните критерии за стабилност:

а)

скорост на поглъщане на кислород:

определение: показател за степента, в която биоразградимата органична материя е разградена за определен период от време. Този метод не е подходящ за материал, чието съдържание на частици с размер > 10 mm надхвърля 20%.

критерий: максимум 25 mmol O2/kg органична материя/h; или

б)

потенциал за остатъчен биогаз:

определение: показател за газ, отделен от ферментационния продукт за период от 28 дни, измерен по отношение на летливите твърди вещества, съдържащи се в пробата. Изпитването се повтаря три пъти, и средната стойност се използва за доказване на съответствието с критерия. Летливите твърди вещества са тези твърди вещества в проба от материала, които се елиминират при запалване на сухите твърди вещества при 550 °C.

критерий: максимум 0,25 l биогаз/g летливи твърди вещества.

КСМ 6: СТРАНИЧНИ ПРОДУКТИ ОТ ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

1.

ЕС продуктът за наторяване може да съдържа съставен материал, който се състои от едно от следните вещества:

а)

вар от производствени обекти на хранително-вкусовата промишленост, т.е. материал от хранително-вкусовата промишленост, получен чрез карбонизация на органична материя, като се използва единствено негасена вар от естествени източници;

б)

меласа, т.е. вискозен страничен продукт, получен при рафиниране на захарна тръстика или захарно цвекло за производство на захар;

в)

винаса, т.е. вискозен страничен продукт, получен при процеса на ферментация на меласа до етанол, аскорбинова киселина или други продукти.

г)

спиртоварна каша, т.е. странични продукти от производството на алкохолни напитки;

д)

растения, части от растения или екстракти от растения, които са претърпели само термична обработка или термична обработка в допълнение към методите на преработка, посочени в КСМ 2; или

е)

вар от производството на питейна вода, т.е. остатък, който е освободен от производството на питейна вода от подземни или повърхностни води и който се състои главно от калциев карбонат.

2.

Всички вещества в самостоятелен вид или в смес, включени в състава на ЕС продукта за наторяване, са регистрирани съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (11) с досие, което съдържа:

а)

информацията, предвидена в приложения VI, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, и

б)

доклад за безопасност на химичното вещество съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, обхващащ употребата като продукт за наторяване,

освен ако изрично не попада в обхвата на едно от изключенията от задължението за регистрация, предвидени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 или в точка 6, 7, 8 или 9 от приложение V към посочения регламент.

КСМ 7: МИКРООРГАНИЗМИ

ЕС продуктът за наторяване, който принадлежи към ПФК 6(А), може да съдържа микроорганизми, включително мъртви микроорганизми или празни клетки от микроорганизми и безвредни остатъчни елементи от средата, в която те са получени, които:

не са били подложени на друга преработка, освен изсушаване или лиофилизиране, и

са изброени в следната таблица:

Azotobacter spp.

Mycorrhizal fungi

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.

КСМ 8: ПОЛИМЕРИ НА ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

1.

ЕС продуктът за наторяване може да съдържа полимери, съставени само от мономери, които отговарят на критериите, посочени в точки 1 и 2 от КСМ 1, като целта на полимеризацията е да се контролира освобождаването на хранителни елементи от един или повече от мономерите.

2.

Най-малко 60% от полимерите са разтворими във фосфатен буферен разтвор с pH 7,5 при 100 °C.

3.

Крайните продукти от разграждането са само амониев йон (NH3), вода и въглероден диоксид (CO2).

4.

Полимерите не съдържат повече от 600 ppm свободен формалдехид.

КСМ 9: ПОЛИМЕРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПОЛИМЕРИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

1.

ЕС продуктът за наторяване може да съдържа полимери, различни от полимерите на хранителни елементи само в случаите, когато полимерът е предназначен да:

а)

контролира проникването на вода в частиците хранителен елемент и по този начин – освобождаването на хранителни елементи (в този случай полимерът обикновено се нарича „покриващо средство“),

б)

увеличава способността за задържане на вода или мокрещата способност на ЕС продукта за наторяване, или

в)

свързва материал в ЕС продукт за наторяване, който принадлежи към ПФК 4.

2.

Считано от 16 юли 2026 г., полимерите посочени в точка 1, букви а) и б) съответстват на критериите за биоразградимост, установени с делегирани актове, посочени в член 42, параграф 6. При липсата на такива критерии, тези полимери не трябва да се съдържат в ЕС продукт за наторяване, пуснат на пазара след посочената дата.

3.

По отношение на полимерите. посочени в точка 1, букви а) и б), при разумно предвидими условия на употреба на ЕС продукта за наторяване нито полимерът, нито страничните продукти от разлагането му, не трябва да оказват каквото и да било неблагоприятно въздействие върху здравето на животните или растенията, или върху околната среда. Полимерът преминава изпитване за остра токсичност за растежа на растенията, изпитване за остра токсичност за земни червеи и изпитване за инхибиране на нитрификацията при почвени микроорганизми, както следва:

а)

При изпитването за остра токсичност за растежа на растенията, коефициентът на кълняемост и биомасата на изпитваните видове растения, растящи върху почва, изложена на изпитвания материал, са по-високи от 90 % от коефициента на кълняемост и биомасата на растение от същия вид, отглеждано върху съответната нетретирана с изпитвания материал почва.

Резултатите се приемат за валидни само ако при контрола (т.е. при нетретирана почва):

поникването е най-малко 70 %;

пониците не проявяват видими признаци на фитотоксично въздействие (напр. хлороза, некроза, увяхване, деформации на листата и стъблото) и растенията показват само нормалното вариране по отношение на растежа и морфологията за този конкретен растителен вид;

средната стойност на преживелите поникнали поници е поне 90 % за периода на проучването; и

условията на околната среда за конкретния растителен вид са идентични и растежната среда съдържа еднакво количество от почвената матрица, поддържащата среда, или субстрата от един и същ източник.

б)

При изпитване за остра токсичност за земни червеи наблюдаваната смъртност и биомасата на преживелите земни червеи в почва, изложена на изпитвания материал, не се различават с повече от 10 % в сравнение с тези показатели при съответната нетретирана с изпитвания материал почва. Резултатите се смятат за валидни, ако

процентът на смъртност, наблюдаван при контрола (т.е., при нетретирана почва), е по-малък от 10 %, и

средната загуба на биомаса (средно тегло) на червеите в нетретираната почва не надвишава 20 %.

в)

При изпитване за инхибиране на нитрификацията с почвени микроорганизми, образуването на нитрит в почва, изложена на изпитвания материал, е по-високо от 90 % от това при съответната нетретирана с изпитвания материал почва. Резултатите се смятат за валидни, ако вариацията между повторенията с контролни проби (нетретирана почва) и изпитваните проби е по-малка от ± 20 %.

КСМ 10: ПРОИЗВОДНИ ПРОДУКТИ ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1069/2009

ЕС продуктът за наторяване може да съдържа производни продукти, по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009, достигнали крайната точка в производствената верига, както е определена в съответствие със същия регламент, и които са изброени в следната таблица и както е определено в нея (12):

КСМ 11: СТРАНИЧНИ ПРОДУКТИ ПО СМИСЪЛА НА ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО

1.

ЕС продуктът за наторяване може да съдържа странични продукти по смисъла на Директива 2008/98/ЕО, с изключение на (13):

а)

странични животински продукти или производни продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009,

б)

полимери,

в)

компост, или

г)

ферментационен продукт.

2.

Страничните продукти са регистрирани съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 с досие, което съдържа:

а)

информацията, предвидена в приложения VI, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, и

б)

доклад за безопасност на химичното вещество съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, обхващащ употребата като продукт за наторяване,

освен ако изрично не попада в обхвата на едно от изключенията от задължението за регистрация, предвидени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 или в точка 6, 7, 8 или 9 от приложение V към посочения регламент.

3.

Считано от 16 юли 2022 г., страничните продукти съответстват на критериите, установени с делегирани актове, посочени в член 42, параграф 7. ЕС продукти за наторяване, пуснати на пазара след тази дата, не могат да съдържат страничните продукти, посочени в точка 1, които не отговарят на тези критерии.

(1)  Изключването на материал от КСМ 1 не засяга възможността той да бъде допустим съставен материал за друга КСМ, за която се прилагат други изисквания. Вж. напр. КСМ 3 за компост, КСМ 4 и 5 за ферментационен продукт, КСМ 8 и 9 за полимери, КСМ 10 за производни продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009 или КСМ 11 за странични продукти по смисъла на Директива 2008/98/ЕО.

(2)  В случай на вещество, възстановено в Европейския съюз, това условие е изпълнено, ако веществото е същото, по смисъла на член 2, параграф 7, буква г), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 като вещество, регистрирано с досие, съдържащо информацията, посочена тук, и ако производителят на продукта за наторяване разполага с информацията по смисъла на 2, параграф 7, буква г), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(3)  В случай на добавка, възстановена в Европейския съюз, това условие е изпълнено, ако добавката е същата, по смисъла на член 2, параграф 7, буква г), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 като вещество регистрирано с досие, съдържащо информацията, посочена тук, и ако производителят на продукта за наторяване разполага с информацията по смисъла на 2, параграф 7, буква г), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(4)  Сбор от нафтален, аценафтилен, аценафтен, флуорен, фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бензо[a]антрацен, хризен, бензо[b]флуорантен, бензо[k]флуорантен, бензо[a]пирен, индено[1,2,3-cd]пирен, дибензо[a,h]антрацен и бензо[ghi]перилен.

(5)  Сбор от нафтален, аценафтилен, аценафтен, флуорен, фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бензо[a]антрацен, хризен, бензо[b]флуорантен, бензо[k]флуорантен, бензо[a]пирен, индено[1,2,3-cd]пирен, дибензо[a,h]антрацен и бензо[ghi]перилен.

(6)  В случай на добавка, възстановена в Европейския съюз, това условие е изпълнено, ако добавката е същата, по смисъла на член 2, параграф 7, буква г), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 като вещество регистрирано с досие, съдържащо информацията, посочена тук, и ако производителят на продукта за наторяване разполага с информацията по смисъла на 2, параграф 7, буква г), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(7)  Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1).

(8)  В случай на добавка, възстановена в Европейския съюз, това условие е изпълнено, ако добавката е същата, по смисъла на член 2, параграф 7, буква г), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 като вещество регистрирано с досие, съдържащо информацията, посочена тук, и ако производителят на продукта за наторяване разполага с информацията по смисъла на 2, параграф 7, буква г), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(9)  Сбор от нафтален, аценафтилен, аценафтен, флуорен, фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бензо[a]антрацен, хризен, бензо[b]флуорантен, бензо[k]флуорантен, бензо[a]пирен, индено[1,2,3-cd]пирен, дибензо[a,h]антрацен и бензо[ghi]перилен

(10)  Сбор от нафтален, аценафтилен, аценафтен, флуорен, фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бензо[a]антрацен, хризен, бензо[b]флуорантен, бензо[k]флуорантен, бензо[a]пирен, индено[1,2,3-cd]пирен, дибензо[a,h]антрацен и бензо[ghi]перилен

(11)  В случай на вещество, възстановено в Европейския съюз, това условие е изпълнено, ако веществото е същото, по смисъла на член 2, параграф 7, буква г), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 като вещество, регистрирано с досие, съдържащо информацията, посочена тук, и ако производителят на продукта за наторяване разполага с информацията по смисъла на 2, параграф 7, буква г), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(12)  Таблицата ще бъде установена с делегирани актове, посочени в член 42, параграф 5.

(13)  Изключването на материал от КСМ 11 не засяга възможността той да бъде допустим съставен материал за друга КСМ, за която се прилагат други изисквания. Вж. напр. КСМ 3 за компост, КСМ 4 и 5 за ферментационен продукт, КСМ 8 и 9 за полимери или КСМ 10 за производни продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009,.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Изисквания за етикетиране

В настоящото приложение се определят изискванията за етикетиране по отношение на ЕС продуктите за наторяване. Изискванията, определени в част II и част III от настоящото приложение за дадена ПФК, определена в приложение I, се прилагат за ЕС продуктите за наторяване от всички подкатегории на тази ПФК.

ЧАСТ I

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ

1.

Предоставя се следната информация:

а)

за ЕС продуктите за наторяване от ПФК 1—6, наименованието, посочено в част I от приложение I на ПФК, съответстващо на обявената функция на продукта;

б)

за ЕС продуктите за наторяване от ПФК 7, наименованията, посочени в част I от приложение I на всички ПФК, съответстващи на обявените функции на съставните ЕС продукти за наторяване;

в)

количеството на ЕС продукта за наторяване, като се посочва масата или обемът;

г)

инструкции за предвидената употреба, включително норма на прилагане, график и честота, и целевите растения или гъби;

д)

препоръчителните условия за съхранение;

е)

за продукти, съдържащи полимер, принадлежащ към КСМ 9 в част II от приложение II, периодът от време след употреба, през който се контролира освобождаването на хранителни вещества или се увеличава способността за задържане на вода („функционалният период“), който не е по-дълъг от периода между две прилагания в съответствие с инструкциите за употреба, посочени в буква г);

ж)

всяка друга относима информация за препоръчаните мерки за управление на рисковете за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда; и

з)

списък на всички съставки над 5% от теглото на продукта в низходящ ред по големина спрямо сухото тегло, включително наименованията на съответните КСМ, както са посочени в част I от приложение II към настоящия регламент; когато съставката е вещество или смес, тя се идентифицира съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 1272/2008.

2.

Когато ЕС продукт за наторяване притежава функции, описани в две или повече ПФК, определени в приложение I, могат да се обявят единствено тези функции, за които ЕС продуктът за наторяване е преминал успешно оценяване на съответствието съгласно настоящия регламент, като се използват наименованията на съответните ПФК, посочени в приложение I, част I.

3.

Когато ЕС продуктът за наторяване съдържа вещество, за което са определени максимално допустими граници на остатъчни вещества за храни и фуражи в съответствие с Регламент (ЕИО) № 315/93, Регламент (ЕО) № 396/2005, Регламент (ЕО) № 470/2009 или Директива 2002/32/ЕО, инструкциите, посочени в точка 1, буква г), гарантират, че предвидената употреба на ЕС продукта за наторяване не води до превишаване на тези граници в храните или фуражите.

4.

Когато ЕС продуктът за наторяване съдържа производни продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009, различни от оборски тор, на етикета се посочва следната инструкция: „Селскостопанските животни не се хранят пряко или чрез паша с трева от земя, на която е прилаган продуктът, освен ако коситбата или пашата са извършени след изтичането на период на изчакване от най-малко 21 дни.“.

5.

Когато ЕС продуктът за наторяване съдържа рицин, на етикета се посочва следната инструкция: „Опасен за животни в случай на поглъщане“.

6.

Когато ЕС продуктът за наторяване съдържа непреработени или преработени какаови черупки, на етикета се посочва следната инструкция: „Токсичен за кучета и котки“.

7.

Когато ЕС продуктът за наторяване съдържа полимер, служещ за свързващ материал в продукта, както е посочено в точка 1, буква в) от КСМ 9 в част II от приложение II, ползвателят се инструктира да не използва продукта в контакт с почва, както и, в сътрудничество с производителя, да направи необходимото за безопасното изхвърляне на продуктите след приключване на употребата.

8.

Информацията, различна от информацията, изисквана по точки 1—6:

а)

не обърква ползвателя, например като посочва, че продуктът има свойства, каквито той не притежава, или като съдържа послание, че продуктът притежава уникални характеристики, каквито притежават също и сходни продукти;

б)

отнася се до проверими характеристики;

в)

не съдържа твърдения като „устойчив“ или „екологосъобразен“, освен ако подобни твърдения не се позовават на законодателство или ясно определени насоки, стандарти или схеми, на които ЕС продукта за наторяване отговаря; и

г)

не съдържа твърдения, изразени чрез инструкции или визуални изображения, че ЕС продуктът за наторяване предотвратява или третира болести по растенията или защитава растенията от вредни организми.

9.

Изразът „с ниско съдържание на хлориди“ или подобен може да се използва само ако съдържанието на хлорид (Cl-) е по-малко от 30 g/kg сухо вещество.

10.

Когато изискванията относно информацията за съдържанието на хранителни елементи в настоящото приложение са изразени в окислена форма, съдържанието на хранителния елемент може да се изрази в елементна форма вместо или в допълнение към окислената форма чрез следните коефициенти за преобразуване:

фосфор (P)= фосфорен пентаоксид (P2O5) × 0,436;

калий (К)= калиев оксид (K2O) × 0,830;

калций (Са)= калциев оксид (СаО) × 0,715;

магнезий (Mg)= магнезиев оксид (MgO) ×0,603;

натрий (Na)= натриев оксид (Na2O) × 0,742;

сяра (S)= серен триоксид (SO3) × 0,400.

11.

Когато в настоящото приложение в изискванията по отношение на информацията се споменава органичен въглерод (Corg), информацията може да се отнася за органичната материя вместо или в допълнение към органичния въглерод (Corg) съгласно следния коефициент за преобразуване:

 

органичен въглерод (Corg) = органична материя × 0,56.

ЧАСТ II

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕН ПРОДУКТ

ПФК 1: ТОР

1.

Съдържанието на хранителни елементи може да се обявява само когато те са налични в ЕС продукта за наторяване в минималното за съответната ПФК количество, посочено в приложение I.

2.

Ако азот (N) или фосфор (P) не са обявени хранителни елементи, съдържанието на азот (N) или фосфорен пентаоксид (P2O5) все пак се посочва, ако надвишава 0,5% от масата. Това посочване е отделно от обявяването на хранителните елементи.

3.

За торове, съдържащи инхибитори, както е посочено в КСМ 1 в част II от приложение II, се прилагат следните правила:

а)

етикетът съдържа думите „инхибитор на нитрификация“, „инхибитор на денитрификация“ или „инхибитор на уреаза“, според случая.

б)

съдържанието на инхибитор на нитрификация се посочва като % от масата на общия азот (N), наличен като амониев (NH4 +) и карбамиден (CH4N2O) азот.

в)

съдържанието на инхибитор на денитрификация се посочва като % от масата на наличния нитратен азот (NO3-).

г)

съдържанието на инхибитор на уреаза се посочва като % от масата на общия азот (N), наличен като карбамиден азот (CH4N2O).

4.

Терминът „минерален тор“ може да се използва само ако торът принадлежи към ПФК 1(C) и отговаря на следните допълнителни условия:

а)

минералният тор не трябва да съдържа повече от 1 % от масата органичен въглерод (Corg), различен от органичен въглерод от:

i)

хелатни или комплексообразуващи агенти, посочени в точка 3 от КСМ 1 в част II от приложение II,

ii)

инхибитори на нитрификация, инхибитори на денитрификация или инхибитори на уреаза, посочени в точка 4 от КСМ 1 в част II от приложение II,

iii)

покриващи агенти, посочени в точка 1, буква а) от КСМ 9 в част II от приложение II,

iv)

урея (CH4N2O), или

v)

калциев цианамид (CaCN2)

б)

когато като хранителен елемент е обявен фосфор (P), обявеното съдържание на фосфор се състои само от фосфор във фосфатна форма, и минералният тор отговаря най-малко на един от следните критерии за разтворимост:

i)

разтворимост във вода: най-малко 40% от общия фосфор (P),

ii)

разтворимост в неутрален амониев цитрат: най-малко 75% от общия фосфор (P), или

iii)

разтворимост в мравчена киселина (само за мек фосфорит): най-малко 55% от общия фосфор (P).

в)

когато като хранителен елемент е обявен азот (N), обявеното съдържание на азот се състои единствено от сумата от нитритен азот, амонячен азот, уреен азот и азот от метилен-урея, от изобутилидендиурея и от кротонилидендиурея.

ПФК 1(А): ОРГАНИЧЕН ТОР

Предоставя се следната информация:

а)

обявените основни хранителни елементи азот (N), фосфор (P) или калий (К) чрез техните химични символи в реда N-P-K;

б)

обявените второстепенни хранителни елементи калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na) или сяра (S) чрез техните химични символи в реда Ca-Mg-Na-S;

в)

числа, показващи съдържанието на обявените хранителни елементи общ азот (N), общ фосфор под формата на фосфорен пентаоксид (P2O5) или общ калий под формата на калиев оксид (K2O), последвани от числа в скоби, показващи общото съдържание на калциев оксид (CaO), магнезиев оксид (MgO), натриев оксид (Na2O) или серен триоксид (SO3);

г)

съдържанието на следните обявени хранителни елементи и други параметри в следния ред и като % от масата:

i)

азот (N):

общ азот (N);

минимално количество органичен азот (Norg), последвано от описание на произхода на използваната органична материя;

азот под формата на амонячен азот;

ii)

общ фосфорен пентаоксид (P2O5);

iii)

общ калиев оксид (K2O);

iv)

калциев оксид (CaO), магнезиев оксид (MgO), натриев оксид (Na2O) и серен триоксид (SO3), изразени:

когато тези хранителни елементи са напълно водоразтворими, само като водоразтворимо съдържание;

когато разтворимото съдържание на тези хранителни елементи е поне една четвърт от общото съдържание на тези хранителни елементи – като общо съдържание и като съдържание, разтворимо във вода;

в останалите случаи – като общо съдържание;

v)

органичен въглерод (Corg);

vi)

сухо вещество.

д)

съотношението между органичния въглерод и общия азот (Corg/N);

е)

датата на производство;

ж)

формата на физическата единица на продукта, като прах или пелети, ако е приложимо.

ПФК 1(B): ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР

1.

Предоставя се следната информация:

а)

обявените основни хранителни елементи азот (N), фосфор (P) или калий (К) чрез техните химични символи в реда N-P-K;

б)

когато е приложимо, обявените второстепенни хранителни елементи калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na) или сяра (S) чрез техните химични символи в реда Ca-Mg-Na-S;

в)

числа, показващи съдържанието на обявените хранителни елементи общ азот (N), общ фосфор под формата на фосфорен пентаоксид (P2O5) или общ калий под формата на калиев оксид (K2O), последвани от числа в скоби, показващи общото съдържание на калциев оксид (CaO), магнезиев оксид (MgO), натриев оксид (Na2O) или серен триоксид (SO3);

г)

съдържанието на следните обявени хранителни елементи и други параметри в следния ред и като % от масата:

i)

азот (N):

общ азот (N);

минимално количество органичен азот (Norg), последвано от описание на произхода на използваната органична материя;

азот под формата на нитритен азот;

азот под формата на амонячен азот;

азот под формата на карбамиден азот;

ii)

фосфорен пентаоксид (P2O5):

общ фосфорен пентаоксид (P2O5);

водоразтворим фосфорен пентаоксид (P2O5);

фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в неутрален амониев цитрат;

когато е наличен мек смлян фосфорит, фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в мравчена киселина;

iii)

калиев оксид (K2O):

общ калиев оксид (K2O);

водоразтворим калиев оксид (K2O);

iv)

калциев оксид (CaO), магнезиев оксид (MgO), натриев оксид (Na2O) и серен триоксид (SO3), изразени:

когато тези хранителни елементи са напълно водоразтворими, само като водоразтворимо съдържание;

когато разтворимото съдържание на тези хранителни елементи е поне една четвърт от общото съдържание на тези хранителни елементи – като общо съдържание и като съдържание, разтворимо във вода;

в останалите случаи – като общо съдържание;

v)

органичен въглерод (Corg);

vi)

сухо вещество,

д)

когато е налична урея (CH4N2O) — информация за евентуалното въздействие върху качеството на въздуха от освобождаването на амоняк, дължащо се на използването на тора, и указания ползвателите да прилагат подходящи мерки за намаляване на въздействието.

2.

Когато един или повече от микроелементите бор (B), кобалт (Co), желязо (Fe), манган (Mn) и молибден (Mo) са налични в минималното количество, посочено като % от масата в следната таблица, те:

се обявяват, ако са добавени целенасочено към органо-минералния тор, и

могат да бъдат обявени в другите случаи:

Микроелемент

Съдържание на микроелемента (% от масата)

Твърд органо-минерален тор

Течен органо-минерален тор

Предназначен за употреба върху земеделски култури или пасбища

Предназначен за употреба в градинарството

Бор (B)

0,01

0,01

0,01

Кобалт (Со)

0,002

неприложимо

0,002

Желязо (Fe)

0,5

0,02

0,02

Манган (Mn)

0,1

0,01

0,01

Молибден (Мо)

0,001

0,001

0,001

3.

Когато единият или двата от микроелементите мед (Cu) и цинк (Zn) са налични в минималното количество, посочено като % от масата в следната таблица, без да са целенасочено добавени, те могат да бъдат обявени:

Микроелемент

Съдържание на микроелемента (% от масата)

Твърд органо-минерален тор

Течен органо-минерален тор

Предназначен за употреба върху земеделски култури или пасбища

Предназначен за употреба в градинарството

Мед (Cu)

0,01

0,002

0,002

Цинк (Zn)

0,01

0,002

0,002

4.

Когато мед (Cu) или цинк (Zn) е добавен целенасочено към органо-минерален тор, общото съдържание на мед (Cu) или цинк (Zn) се обявява.

5.

Микроелементите, посочени в точки 2, 3 и 4, се обявяват след информацията за макроелементите. Предоставя се следната информация:

а)

наименованията и химичните символи на обявените микроелементи, изброени в следния ред: бор (B), кобалт (Co), мед (Cu), желязо (Fe), манган (Mn), молибден (Mo) и цинк (Zn), последвани от наименованията на техните противоположно заредени йони.

б)

общото съдържание на микроелементи, изразено като % от масата:

когато тези микроелементи са напълно водоразтворими, само като водоразтворимо съдържание;

когато разтворимото съдържание на тези микроелементи е поне една четвърт от общото съдържание на тези микроелементи – като общо съдържание и като съдържание, разтворимо във вода;

в останалите случаи – като общо съдържание;

в)

когато обявените микроелементи са хелатирани с хелатни агенти, следното обозначение след наименованието и химичния идентификатор на микроелемента:

„хелатиран с … (наименование на хелатния агент или съкращението му)“, а също и количеството на хелатирания микроелемент като % от масата;

г)

когато органо-минералният тор съдържа микроелементи, образуващи комплекси с комплексообразуващи агенти, следното обозначение след наименованието и химичния идентификатор на микроелемента:

„в комплекс с … (наименование на комплексообразуващия агент или съкращението му)“, а също и количеството на микроелемента, с който се образува комплекс, като % от масата;

д)

когато целенасочено са добавени микроелементи, следното обозначение: „Да се използва само при идентифицирана необходимост. Да не се превишават нормите на прилагане“.

6.

Когато съдържанието на кадмий (Cd) в органо-минералния тор е равно или по-ниско от 20 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5), може да бъде добавено указанието „ниско съдържание на кадмий (Cd)“ или подобно, или визуално представяне в същия смисъл.

ПФК 1(C): НЕОРГАНИЧЕН ТОР

ПФК 1(C)(I): НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МАКРОЕЛЕМЕНТИ

1.

Предоставя се следната информация:

а)

когато е приложимо, обявените основни хранителни елементи азот (N), фосфор (P) или калий (К) чрез техните химични символи в реда N-P-K;

б)

когато е приложимо, обявените второстепенни хранителни елементи калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na) или сяра (S) чрез техните химични символи в реда Ca-Mg-Na-S;

в)

числа, показващи съдържанието на обявените хранителни елементи общ азот (N), общ фосфор под формата на фосфорен пентаоксид (P2O5) или общ калий под формата на калиев оксид (K2O), последвани от числа в скоби, показващи общото съдържание на калциев оксид (CaO), магнезиев оксид (MgO), натриев оксид (Na2O) или серен триоксид (SO3);

г)

съдържанието на следните обявени хранителни елементи в следния ред и като % от масата:

i)

азот (N):

общ азот (N);

азот под формата на нитритен азот;

азот под формата на амонячен азот;

азот под формата на карбамиден азот;

азот от урея-формалдехид, изобутилидендиурея, кротонилидендиурея;

азот от цианамиден азот;

ii)

фосфорен пентаоксид (P2O5):

общ фосфорен пентаоксид (P2O5);

водоразтворим фосфорен пентаоксид (P2O5);

фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в неутрален амониев цитрат;

когато е наличен мек смлян фосфорит, фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в мравчена киселина;

iii)

водоразтворим калиев оксид (K2O);

iv)

калциев оксид (CaO), магнезиев оксид (MgO), натриев оксид (Na2O) и серен триоксид (SO3), изразени:

когато тези хранителни елементи са напълно водоразтворими, само като водоразтворимо съдържание;

когато разтворимото съдържание на тези хранителни елементи е поне една четвърт от общото съдържание на тези хранителни елементи – като общо съдържание и като съдържание, разтворимо във вода;

в останалите случаи – като общо съдържание,

д)

когато е налична урея (CH4N2O) — информация за евентуалното въздействие върху качеството на въздуха от освобождаването на амоняк, дължащо се на използването на тора, и указание ползвателите да прилагат подходящи мерки за намаляване на въздействието.

2.

Когато съдържанието на кадмий (Cd) в неорганичния тор с макроелементи е равно или по-ниско от 20 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5), може да бъде добавено указанието „ниско съдържание на кадмий (Cd)“ или подобно, или визуално представяне в съшия смисъл.

ПФК 1(C)(I)(А): ТВЪРД НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МАКРОЕЛЕМЕНТИ

1.

Твърдият неорганичен тор с макроелементи може да се етикетира като „комплексен“ само ако всяка физическа единица съдържа всички обявени хранителни елементи в обявеното им количество.

2.

Посочва се зърнометричният състав на твърдия неорганичен тор с макроелементи, изразен като % от масата на продукта, който може да премине през сито с определен размер на отвора.

3.

Посочва се формата на физическите единици на продукта, като се използва едно от следните обозначения:

а)

гранули,

б)

пелети,

в)

прах, когато най-малко 90 % от масата на продукта може да премине през сито с размер на отворите 1 mm, или

г)

перли.

4.

За твърдите неорганични торове с макроелементи с покритие се посочва наименованието на покриващите агенти и процентното съдържание на тора, върху който е нанесено покритие от всеки покриващ агент, като тази информация е последвана от:

а)

при твърди неорганични торове с макроелементи с покритие от полимер се нанася следният текст: „Скоростта на освобождаване на хранителните елементи може да варира в зависимост от температурата на субстрата. Може да се наложи корекция на наторяването“; и

б)

при твърди неорганични торове с макроелементи с покритие от сяра (S) и твърди неорганични торове с макроелементи с покритие от сяра (S)/полимер, се нанася следният текст: „Скоростта на освобождаване на хранителните елементи може да варира в зависимост от температурата на субстрата и биологичната активност. Може да се наложи корекция на наторяването“.

5.

Когато един или повече от микроелементите бор (B), кобалт (Co), желязо (Fe), манган (Mn) и молибден (Mo) са налични в минималното количество, посочено като % от масата в следната таблица, те:

се обявяват, ако са добавени целенасочено към твърд неорганичен тор с макроелементи, и

могат да бъдат обявени в другите случаи:

Микроелемент

Съдържание на микроелементи (% от масата)

Предназначен за употреба върху земеделски култури или пасбища

Предназначен за употреба в градинарството

Бор (B)

0,01

0,01

Кобалт (Со)

0,002

неприложимо

Желязо (Fe)

0,5

0,02