9.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/3


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/344 НА КОМИСИЯТА

от 14 ноември 2017 година

за допълнение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват критериите във връзка с методологията за оценяване на разликите в третирането при режим на преструктуриране

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (1), и по-специално член 74, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Целесъобразно е да се разработят правила, с които да се определи методология за извършването на оценки, чиято цел е да се установи дали съществува разлика между действителното третиране на акционерите и кредиторите, по отношение на които е извършено действие или действия по преструктуриране, и сумата, която акционерите и кредиторите биха получили, ако институцията или дружеството, посочени в член 1, параграф 1, букви б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС („дружеството“), са били предмет на обичайно производство по несъстоятелност към датата на приемане на решението за преструктуриране на дружеството съгласно член 82 от Директива 2014/59/ЕС.

(2)

Всяка разлика в третирането, която води до по-големи загуби за конкретни акционери и кредитори при преструктуриране, следва да дава право на тези акционери и кредитори на обезщетение от механизмите за финансиране на преструктурирането в съответствие с член 101, параграф 1, буква д) от Директива 2014/59/ЕС.

(3)

Последващата оценка се извършва от независимо лице, което отговаря на условията, определени в член 38 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1075 на Комисията (2) (наричано „оценител“), възможно най-скоро след извършването на действие или действия по преструктуриране, макар че приключването ѝ може да отнеме известно време. Тази оценка следва да се основава на актуалната информация към датата, на която е прието решението за преструктуриране на дадено дружество, за да се отразят по подходящ начин конкретните обстоятелства, като например пазарни сътресения, към датата на решението за преструктуриране. Информацията, получена след датата на решението за преструктуриране, следва да се използва само когато основателно може да се допусне, че е била известна към тази дата.

(4)

За да се гарантира цялостна и надеждна оценка, оценителят следва да имат достъп до цялата необходима правна документация, включително списък на всички предявени спрямо дружеството вземания и условни вземания, класифицирани според техния ред при обичайно производство по несъстоятелност. На оценителя следва да бъде позволено да сключва споразумения за получаване на специализирани консултантски или експертни знания в съответствие с нуждите.

(5)

За да определи третирането, което акционерите и кредиторите биха получили, ако дружеството е било предмет на обичайното производство по несъстоятелност, оценителят следва да определи очакваното разпределение във времето и размера на нетните парични потоци, които всеки от акционерите и кредиторите биха получили от производството по несъстоятелност, дисконтирани със съответния дисконтов процент или проценти, без да се има предвид евентуална държавна помощ. При оценката оценителят може също така, ако е необходимо и възможно, да се позове на информация за последните приключени случаи на обявяване на несъстоятелност на подобни кредитни институции.

(6)

Действителното третиране, получено от акционерите и кредиторите при преструктурирането, следва да се определи, като се вземе предвид дали акционерите и кредиторите са получили обезщетение съответно под формата на инструменти на собствения капитал, дългови инструменти или парични инструменти в резултат на предприемането на действие за преструктуриране.

(7)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от Европейския банков орган (ЕБО).

(8)

ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците в банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Общи разпоредби

1.   Оценката, с която се определя третирането на акционерите и кредиторите при обичайно производство по несъстоятелност, се основава единствено на информация за факти и обстоятелства, които са съществували и може основателно да се очаква, че са били известни към датата на решението за преструктуриране, и които, ако са били известни на оценителя, са щели да повлияят на оценката на активите и пасивите на дружеството към тази дата.

За целите на настоящия регламент „дата на решението за преструктуриране“ означава датата, на която се приема решението за преструктуриране на дадено дружество в съответствие с член 82 от Директива 2014/59/ЕС.

2.   При определянето на действителното третиране на акционерите и кредиторите при преструктуриране оценителят разчита на налична информация относно фактите и обстоятелствата, които са налице към датата (или датите) на действителното третиране, на която (на които) акционерите и кредиторите получават обезщетение („дата или дати на действителното третиране“).

3.   Референтната дата на оценката е датата на решението за преструктуриране, която може да се различава от датата на действителното третиране. Доколкото оценителят счита, че въздействието на дисконтирането на приходите е незначително, недисконтираните постъпления към датата, на която действието за преструктуриране е изпълнено, могат да бъдат пряко съпоставени с дисконтираната сума на хипотетичните постъпления, които акционерите и кредиторите са щели да получат, ако по отношение на дружеството е започнало обичайно производство по несъстоятелност към датата на решението за преструктуриране.

Член 2

Списък на активите и на вземанията

1.   Оценителят съставя списък на всички установими и условни активи, притежавани от дружеството. Този списък съдържа активи, за които е доказано или може основателно да се очаква наличието на парични потоци, свързани с тях.

2.   На оценителя се предоставя списък на всички вземания и условни вземания, предявени спрямо дружеството. В този списък се класифицират всички вземания и условни вземания съгласно техния ред при обичайно производство по несъстоятелност. На оценителя се позволява да сключва договорености за специализирани консултации или експертни знания по отношение на последователността на реда на вземанията по отношение на приложимото право в областта на несъстоятелността.

3.   Оценителят идентифицира поотделно обременените с тежести активи и вземанията, обезпечени с тези активи.

Член 3

Етапи на оценяването

За да се установи дали съществува разлика в третирането съгласно посоченото в член 74, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС, оценителят прави оценка на:

а)

третирането, което акционерите и кредиторите, по отношение на които са били извършени действия по преструктуриране, или съответната схема за гарантиране на депозитите, биха получили, ако към датата на решението за преструктуриране по отношение на дружеството е започнало обичайно производство по несъстоятелност, без да се взема под внимание евентуалното предоставяне на извънредна публична финансова подкрепа;

б)

стойността на преструктурираните вземания след прилагането на инструмента за споделяне на загуби или други правомощия и инструменти за преструктуриране, или на други постъпления, получени от акционерите и кредиторите към датата или датите на действителното третиране, дисконтирана към датата на решението за преструктуриране, ако това бъде счетено за необходимо, за да се даде възможност за обективно сравнение с третирането, посочено в буква а);

в)

това дали резултатът от третирането по буква а) надхвърля резултата от стойността, посочена в буква б), за всеки кредитор в съответствие с приоритета съгласно реда при обичайно производство по несъстоятелност, както е определено в съответствие с член 2.

Член 4

Определяне на третирането на акционерите и кредиторите при обичайно производство по несъстоятелност

1.   Методологията за оценяване в съответствие с член 3, буква а) се ограничава до определяне на дисконтирания размер на очакваните парични потоци при обичайно производство по несъстоятелност.

2.   Очакваните парични потоци се дисконтират с процент или проценти, които отразяват, в зависимост от случая, разпределението във времето на очакваните парични потоци, преобладаващите обстоятелства към датата на решението за преструктуриране, безрисковите лихвени проценти, рисковите премии за подобни финансови инструменти, емитирани от подобни дружества, пазарните условия или дисконтовите проценти, прилагани от потенциални приобретатели, и други съответни характеристики на елемента или елементите, които се оценяват („приложимият дисконтов процент“). Приложимият дисконтов процент не се използва, когато в приложимото право в областта на несъстоятелността или съответната практика са посочени определени проценти, които са от значение за целите на оценката.

3.   Оценителят взема предвид следното при определянето на дисконтирания размер на очакваните парични потоци при обичайно производство по несъстоятелност:

а)

приложимото право в областта на несъстоятелността и практиката в съответната юрисдикция, които могат да повлияят върху фактори, като например очаквания период за продажба или процента на събиране на вземанията;

б)

реалистичните очаквания за административните разходи, трансакционните разходи, разходите за поддръжка, изваждане от употреба и другите разходи, които биха могли да възникнат за администратора или синдика, както и разходите за финансиране.

в)

информацията относно последните случаи на несъстоятелност на подобни дружества, ако такива са налични и имат връзка със случая.

4.   За активи, търгувани на активен пазар, оценителят използва наблюдаваната цена, освен ако конкретни обстоятелства пречат на пазарната реализация на активите на дружеството, например концентрация, насищане и дълбочина на пазара.

5.   За активи, които не са търгувани на активен пазар, при определянето на сумата и разпределението във времето на очакваните парични потоци оценителят взема под внимание редица фактори, включително:

а)

наблюдаваните цени на активни пазари, на които се търгуват сходни активи;

б)

цените, наблюдавани при обичайно производство по несъстоятелност или други сделки в състояние на криза, отнасящи се до активи със сходен характер и условия;

в)

наблюдаваните цени при сделки за продажба на стопанска дейност или прехвърляне към мостова институция или дружество за управление на активи при преструктурирането на подобни дружества;

г)

вероятността един актив да генерира нетни парични потоци при обичайно производство по несъстоятелност;

д)

очакваните пазарни условия в рамките на даден период за продажба, включително дълбочината на пазара и способността на пазара да обмени съответния обем активи в рамките на този период; както и

е)

продължителността на периода за продажба отразява естеството на приложимото право в областта на несъстоятелността, включително очакваната продължителност на процеса на ликвидация, или характеристиките на съответните активи.

6.   Оценителят взема под внимание дали финансовото състояние на дружеството е щяло да повлияе на очакваните парични потоци, включително чрез ограничения върху възможността на администратора да преговаря за условията с потенциални купувачи.

7.   Когато е възможно и при спазване на всички приложими разпоредби на съответния режим на несъстоятелност, паричните потоци отразяват договорни, законови или други права на кредиторите или обичайните практики по несъстоятелност.

8.   Хипотетичните постъпления, произтичащи от оценката, се разпределят между акционерите и кредиторите в съответствие с техния приоритетен ред съгласно приложимото законодателство в областта на несъстоятелността, както е предвидено в член 3.

9.   За да се определят евентуални необезпечени суми при вземания по сделки с деривати в рамките на производството по несъстоятелност, оценителят прилага методологиите, посочени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1401 на Комисията (4), дотолкова, доколкото са в съответствие със законодателството в областта на несъстоятелността и съответната практика.

Член 5

Определяне на действителното третиране на акционерите и кредиторите при преструктуриране

1.   Оценителят идентифицира всички дължими вземания след обезценяването или преобразуването на капиталови инструменти и извършването на действията по преструктуриране и разпределя тези вземания между юридическите и физическите лица, които са акционери и кредитори на дружеството към датата на решението за преструктуриране. С изключение на случаите, в които юридическите и физическите лица, които са акционери и кредитори на дружеството към датата на решението за преструктуриране, получават парично обезщетение в резултат на преструктурирането, оценителят определя действителното им третиране в съответствие с параграфи 2—4.

2.   Когато юридическите и физическите лица, които са били акционери и кредитори на дружеството към датата на решението за преструктуриране, получават в резултат от преструктурирането обезщетения под формата на инструменти на собствения капитал, оценителят определя действителното им третиране, като предоставя оценка на общата стойност на акциите, прехвърлени или емитирани в полза на притежателите на преобразувани капиталови инструменти или на кредиторите, участвали в споделяне на загуби. Тази оценка може да се основава на оценката на пазарната цена, получена чрез общоприети методологии за оценяване.

3.   Когато юридическите и физическите лица, които са били акционери и кредитори на дружеството към датата на решението за преструктуриране, получават в резултат на преструктурирането обезщетение под формата на дългови инструменти, оценителят определя действителното третиране, вземайки предвид фактори като промените в договорните парични потоци, произтичащи от обезценяването или преобразуването, или от прилагането на други действия по преструктуриране, както и съответния дисконтов процент.

4.   За всяко дължимо вземане оценителят може да вземе предвид, когато информацията е налична и като отчита факторите, описани в параграфи 2 и 3, наблюдаваните цени на активни пазари за същите или подобни инструменти, емитирани от дружеството в режим на преструктуриране или от други подобни дружества.

Член 6

Доклад за оценка

Оценителят предоставя на органа за преструктуриране доклад за оценка, който включва най-малко следните елементи:

а)

обобщение на оценката, което включва представяне на диапазона на оценката и източниците на свързаната с оценката несигурност;

б)

разяснение на използваните основни методологии и допускания и в каква степен оценката се определя от този избор;

в)

разяснение, когато е възможно, на това на какво се дължи разликата между оценката и другите съответни оценки, включително оценките, изготвени в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2018/345 на Комисията или други регулаторни или счетоводни оценки.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/1075 на Комисията от 23 март 2016 г. за допълнение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определяне на съдържанието на плановете за възстановяване, плановете за преструктуриране и плановете за преструктуриране на група, минималните критерии, по които компетентният орган трябва да оценява плановете за преструктуриране и плановете за преструктуриране на група, условията за вътрешногрупова финансова подкрепа, изискванията към независимите оценители, договорното признаване на правомощията за обезценяване и преобразуване, изискванията за процедурите за уведомяване и съдържанието на уведомленията и съобщението за спиране, както и оперативното функциониране на колегиите за преструктуриране (ОВ L 184, 8.7.2016 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/1401 на Комисията от 23 май 2016 година за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници по отношение на регулаторните технически стандарти за методологиите и принципите на оценяване на задълженията, произтичащи от деривати (ОВ L 228, 23.8.2016 г., стр. 7).