13.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 204/53


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/1126 НА СЪВЕТА

от 10 август 2018 година

за изменение на Решение 2013/184/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 22 април 2013 г. Съветът прие Решение 2013/184/ОВППС (1) относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма.

(2)

На 25 юни 2018 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2018/900 (2), с което седем лица бяха добавени в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, за които се прилагат ограничителни мерки, съдържащ се в приложението към Решение 2013/184/ОВППС.

(3)

За няколко вписвания беше получена актуализирана информация.

(4)

Приложението към Решение 2013/184/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2013/184/ОВППС се изменя съгласно приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 10 август 2018 година.

За Съвета

Председател

G. BLÜMEL


(1)  Решение 2013/184/ОВППС на Съвета от 22 април 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма и за отмяна на Решение 2010/232/ОВППС (ОВ L 111, 23.4.2013 г., стр. 75).

(2)  Решение (ОВППС) 2018/900 на Съвета от 25 юни 2018 г. за изменение на Решение 2013/184/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма (ОВ L 160 I, 25.6.2018 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписвания 1, 3, 4 и 5 в списъка на лицата и образуванията, съдържащ се в приложението към Решение 2013/184/ОВППС, се заменят със следните вписвания:

 

Име

Идентификационна информация

Основания

Дата на включване в списъка

„1.

Aung Kyaw Zaw

Дата на раждане: 20 август 1961 г.

Номер на паспорта: DM000826

Дата на издаване: 22 ноември 2011 г.

Валиден до: 21 ноември 2021 г.

Военен идентификационен номер: BC 17444

Генерал-лейтенант Aung Kyaw Zaw е бил командир на Бюрото за специални операции № 3 на въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw) от август 2015 г. до края на 2017 г. Бюрото за специални операции № 3 отговаря за Западното командване и при тези обстоятелства генерал-лейтенант Aung Kyaw Zaw e отговорен за жестокостите и тежките нарушения на правата на човека, извършени през този период от Западното командване срещу населението от общността рохингия в щата Рахин. Те включват незаконни убийства, сексуално насилие и системно изгаряне на домове и сгради на общността рохингия.

25.6.2018 г.

3.

Than Oo

Дата на раждане: 12 октомври 1973 г.

Военен идентификационен номер: BC 25723

Бригаден генерал Than Oo е командир на 99-а лекопехотна дивизия на въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw). При тези обстоятелства той е отговорен за жестокостите и тежките нарушения на правата на човека, извършени през втората половина на 2017 г. от 99-а лекопехотна дивизия срещу населението от общността рохингия в щата Рахин. Те включват незаконни убийства, сексуално насилие и системно изгаряне на домове и сгради на общността рохингия.

25.6.2018 г.

4.

Aung Aung

Военен идентификационен номер: BC 23750

Бригаден генерал Aung Aung е командир на 33-та лекопехотна дивизия на въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw). При тези обстоятелства той е отговорен за жестокостите и тежките нарушения на правата на човека, извършени през втората половина на 2017 г. от 33-та лекопехотна дивизия срещу населението от общността рохингия в щата Рахин. Те включват незаконни убийства, сексуално насилие и системно изгаряне на домове и сгради на общността рохингия.

25.6.2018 г.

5.

Khin Maung Soe

 

Бригаден генерал Khin Maung Soe е командир на 15-а военно-оперативна част, известна също като 15-а лекопехотна дивизия на въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw), от която е част пехотен батальон № 564. При тези обстоятелства той е отговорен за жестокостите и тежките нарушения на правата на човека, извършени през втората половина на 2017 г. от 15-а военно-оперативна част, и по-конкретно от пехотен батальон № 564, срещу населението от общността рохингия в щата Рахин. Те включват незаконни убийства, сексуално насилие и системно изгаряне на домове и сгради на общността рохингия.

25.6.2018 г.“