12.7.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 187/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1121 НА КОМИСИЯТА

от 11 юли 2016 година

за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (1), и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Веществото етил-N-алфа-додеканоил-L-аргинат хидрохлорид, с наименование по Международната номенклатура на козметичните съставки (INCI) Ethyl Lauroyl Arginate HCl, понастоящем е включено във вписване 197 от приложение III и във вписване 58 от приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009. Съгласно вписване 58 от приложение V Ethyl Lauroyl Arginate HCl се разрешава за употреба като консервант в козметични продукти, с изключение на продукти за устните, продукти за устната кухина и спрейове, при максимална концентрация от 0,4 % w/w.

(2)

На 19 септември 2013 г. Научният комитет по безопасност на потребителите (НКБП) прие научно становище относно безопасността на Ethyl Lauroyl Arginate HCl в продукти за устната кухина (изменено на 12 декември 2013 г.) (2), а на 16 декември 2014 г. — и допълнение към това становище (изменено на 25 март 2015 г.) (3).

(3)

НКБП заключи, че Ethyl Lauroyl Arginate HCl е безопасeн за употреба като консервант в продукти за изплакване на устната кухина при максимална концентрация от 0,15 % w/w, но не и в продукти за устната кухина като цяло. НКБП счете също така, че оценките на експозицията показват, че допустимата дневна доза за деца на възраст от три до девет години може да бъде превишена, ако към експозицията чрез козметични продукти се добави експозиция чрез храна. Поради това НКБП заключи, че продължителната употреба на Ethyl Lauroyl Arginate HCl като консервант в продукти за изплакване на устната кухина не е безопасна за деца при тази концентрация.

(4)

В светлината на това становище на НКБП Комисията счита, че Ethyl Lauroyl Arginate HCl следва да се разреши за употреба като консервант в концентрация до 0,15 % w/w в продукти за изплакване на устната кухина, освен за деца под десетгодишна възраст.

(5)

Регламент (ЕО) № 1223/2009 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по козметичните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 юли 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59.

(2)  SCCS/1519/13, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_138.pdf

(3)  SCCS/1543/14, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_166.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписване 58 от приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се заменя със следното:

Референтен номер

Идентификация на веществото

Условия

Формулировка на условията за употреба и предупрежденията

Химично наименование/INN

Общоприето наименование съгласно справочника на съставките

CAS номер

EO номер

Вид на продукта, части на тялото

Максимална концентрация в готовия за употреба препарат

Други

 

а

б

в

г

д

е

ж

з

и

„58

Етил-N-алфа-додеканоил-L-аргинат хидрохлорид (*)

Ethyl Lauroyl Arginate HCl

60372-77-2

434-630-6

а)

Продукти за изплакване на устната кухина

а)

0,15 %

а)

Да не се използва в препарати за деца под 10-годишна възраст

а)

Да не се използва за деца под 10-годишна възраст

б)

Други продукти

б)

0,4 %

б)

Да не се употребява в продукти за устните, продукти за устната кухина (различни от продукти за изплакване на устната кухина) и спрейове


(*)  За употреби, различни от тези като консервант, вж. приложение III, вписване № 197.“