23.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 246/11


Поправка на Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010

( Официален вестник на Европейския съюз L 60 от 28 февруари 2014 г. )

На страница 80, в приложение II, част Б, раздел „4. Лихвен процент и други разходи“, точка 2 предпоследното изречение

вместо:

„Заедно с предупреждението се представя допълнителен примерен ГПР, изчислен съгласно член 17, параграф 4.“

да се чете:

„Заедно с предупреждението се представя допълнителен примерен ГПР, изчислен съгласно член 17, параграф 5.“