27.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 166/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 551/2012 НА СЪВЕТА

от 21 юни 2012 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 7/2010 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 31 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури достатъчно и непрекъснато снабдяване с някои стоки, чието производство в Съюза е недостатъчно, и да се избегнат смущенията на пазара, с Регламент (ЕС) № 7/2010 на Съвета (1) за някои селскостопански и промишлени стоки са открити автономни тарифни квоти, в рамките на които тези продукти могат да бъдат внасяни при нулеви или намалени ставки на митата. Поради същите причини, считано от 1 юли 2012 г., за два продукта е необходимо да се открие нова тарифна квота с нулева ставка на митото и с подходящ размер.

(2)

Вече установените размери за автономните тарифни квоти на Съюза с поредни номера 09.2638, 09.2814 и 09.2889 са недостатъчни, за да отговорят на нуждите на промишлеността на Съюза. Поради това размерите на тези квоти следва да бъдат увеличени, считано от 1 януари 2012 г.

(3)

Освен това следва да бъде адаптирано описанието на продукта за автономната тарифна квота на Съюза с пореден номер 09.2633.

(4)

Също така вече не е в интерес на Съюза да продължава да предоставя за второто полугодие на 2012 г. тарифната квота с пореден номер 09.2767. Поради това тази квота следва да бъде закрита, считано от 1 юли 2012 г., и съответният ред следва да бъдат заличен от приложението към Регламент (ЕС) № 7/2010.

(5)

Тъй като някои от мерките, предвидени в настоящия регламент, ще се прилагат от 1 януари 2012 г., а други — от 1 юли 2012 г., настоящият регламент следва да се прилага от същите дати и да влезе в сила незабавно след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(6)

Поради това Регламент (ЕС) № 7/2010 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 7/2010 се изменя, както следва:

1)

вмъкват се редовете с поредни номера 09.2644 и 09.2645, съдържащи се в приложение I към настоящия регламент;

2)

редовете за тарифни квоти с поредни номера 09.2638, 09.2814 и 09.2889 се заменят с редовете, съдържащи се в приложение II към настоящия регламент;

3)

редът за тарифна квота с пореден номер 09.2633 се заменя с реда, съдържащ се в приложение I към настоящия регламент;

4)

редът за тарифна квота с пореден номер 09.2767 се заличава.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 юли 2012 г.

Член 1, точка 2 обаче се прилага от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 21 юни 2012 година.

За Съвета

Председател

M. FREDERIKSEN


(1)  ОВ L 3, 7.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Тарифни квоти, посочени в член 1, точки 1 и 3

Пореден номер

Код по КН

ТАРИК

Описание

Период за квотата

Размер на квотата

Мито за квотата (%)

09.2644

ex 3824 90 97

96

Препарат с тегловно съдържание:

55 % или повече, но не повече от 78 % диметил глутарат

10 % или повече, но не повече от 28 % диметил адипат и

не повече от 25 % диметил сукцинат

1.7.—31.12.

7 500 тона

0

09.2645

ex 3921 14 00

20

Блок от пеноматериал, от регенерирана целулоза, импрегниран с вода, съдържаща магнезиев хлорид и четвъртични амониеви съединения, с размери 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.7.—31.12.

650 тона

0

09.2633

ex 8504 40 82

20

Токоизправител с мощност не повече от 1 kVA, предназначен за използване при производството на апарати за епилация (1)

1.1.—31.12.

4 500 000 броя

0


(1)  Вписването в тази подпозиция се извършва съгласно членове от 291 до 300 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (OB L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Тарифни квоти, посочени в член 1, точка 2

Пореден номер

Код по КН

ТАРИК

Описание

Период за квотата

Размер на квотата

Мито за квотата

(%)

09.2638

ex 2915 21 00

10

Оцетна киселина с чистота 99 тегловни % или повече (CAS RN 64-19-7)

1.1.—31.12.

1 000 000 тона

0

09.2889

3805 10 90

 

Терпентиново масло, получено при производството на целулоза по сулфатен метод

1.1.—31.12.

25 000 тона

0

09.2814

ex 3815 90 90

76

Катализатор, съдържащ титанов диоксид и волфрамов триоксид

1.1.—31.12.

3 000 тона

0