24.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/21


РЕШЕНИЕ 2012/34/ОВППС НА СЪВЕТА

от 23 януари 2012 година

за назначаване на председател на Военния комитет на Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 240 от него,

като взе предвид Решение 2001/79/ОВППС на Съвета за създаване на Военен комитет на Европейския съюз (1),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 3, параграф 1 от Решение 2001/79/ОВППС председателят на Военния комитет на Европейския съюз („Военния комитет”) се назначава от Съвета по предложение на Военния комитет, заседаващ на ниво ръководители на отбраната. В съответствие с член 3, параграф 2 от посоченото решение срокът, за който се избира председателят на Военния комитет е тригодишен, освен ако Съветът не реши друго.

(2)

На 8 декември 2008 г. Съветът назначи генерал Håkan SYRÉN за председател на Военния комитет за срок от три години, считано от 6 ноември 2009 г. (2).

(3)

На заседанието си от 22 ноември 2011 г. Военният комитет, заседаващ на ниво ръководители на отбраната, препоръча назначаването на генерал Patrick de ROUSIERS за председател на Военния комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Генерал Patrick de ROUSIERS се назначава за председател на Военния комитет на Европейския съюз за срок от три години, считано от 6 ноември 2012 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2012 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 27, 30.1.2001 г., стр. 4.

(2)  Решение 2009/22/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно назначаването на председател на Военния комитет на Европейския съюз (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 51).