10.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 326/1


ДИРЕКТИВА 2010/88/ЕС НА СЪВЕТА

от 7 декември 2010 година

за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на действие на задължението да се прилага минимална стандартна данъчна ставка

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 113 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

В член 97, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета (1) се предвижда от 1 януари 2006 г. до 31 декември 2010 г. стандартната данъчна ставка да не може да бъде по-малка от 15 %.

(2)

Стандартната данъчна ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС), която се прилага понастоящем в редица държави-членки, комбинирана с механизма на преходната система, гарантира, че тази система функционира в приемлива степен. С новите правила за мястото на доставка на услуги, които благоприятстват облагането в мястото на потреблението, се ограничава още повече възможността за възползване от различията в ставките на ДДС чрез пренасочване на дейности и се намалява възможността за нарушаване на условията на конкуренцията.

(3)

За да не се позволи нарастването на разликите между стандартните данъчни ставки на ДДС, прилагани от държавите-членки, да доведе до структурни дисбаланси в Европейския съюз и до нарушаване на условията на конкуренцията в някои отрасли, обща практика в областта на непрякото данъчно облагане е определянето на минимални данъчни ставки. Все още е необходимо този подход да се прилага и за ДДС.

(4)

В очакване на резултатите от консултациите относно нова стратегия за ДДС, с която се предвижда да се предложат нови разпоредби и съответни равнища на хармонизиране, би било преждевременно да се определи постоянен размер на стандартната данъчна ставка или да се обсъжда промяна в минималния размер на ставката.

(5)

Следователно е целесъобразно да се запази прилаганата понастоящем стандартна данъчна ставка 15 % за нов срок, който да е достатъчно дълъг, за да се гарантира правната сигурност, като в същото време се предостави възможност за по-нататъшен преглед.

(6)

Това не изключва ново преразглеждане на законодателството за ДДС преди 31 декември 2015 г., така че то да отрази резултатите от новата стратегия за ДДС.

(7)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (2) държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Съюза свои собствени таблици, които, доколкото е възможно, илюстрират съответствието между настоящата директива и мерките за транспониране в националното законодателство, и да ги направят достъпни за обществеността.

(8)

Директива 2006/112/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Член 97 от Директива 2006/112/ЕО се заменя със следното:

„Член 97

От 1 януари 2011 г. до 31 декември 2015 г. стандартната данъчна ставка не може да бъде по-малка от 15 %.“

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 1 януари 2011 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 7 декември 2010 година.

За Съвета

Председател

D. REYNDERS


(1)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.