13/ 08

BG

Официален вестник на Европейския съюз

231


31988L0378


L 187/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 3 май 1988 година

относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с безопасността на детските играчки

(88/378/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100а от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

в сътрудничество с Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че действащите законови, подзаконови и административни разпоредби в различните държави-членки във връзка с характеристиките на детските играчки се различават както по обхват, така и по съдържание; доколкото подобни различия създават бариери пред търговията и неравни условия за конкуренция в рамките на вътрешния пазар, без при това да защитават потребителите в общия пазар, в частност децата, от опасности, произтичащи от тези продукти;

като има предвид, че създадените поради това препятствия пред изграждане на вътрешния пазар, в рамките на който следва да се предлагат само достатъчно обезопасени продукти, следва да се отстранят; доколкото за тази цел предлагането на пазара и свободното движение на детски играчки се регулира от единни правила, основаващи се на формулираните в Резолюция на Съвета от 23 юни 1986 г. цели за защита на здравето и безопасността на потребителите, и относно бъдещата насока на политиката на Европейската икономическа общност за защита и насърчаване на потребителските интереси (4);

като има предвид, че за да се улесни спазването на съобразност със съществените изисквания, е необходимо да има хармонизирани стандарти на европейско равнище, отнасящи се в частност до проектирането и състава на детски играчки, така че стоките, съобразени с тях, да се приемат за отговарящи на тези съществени изисквания; като има предвид, че упоменатите хармонизирани стандарти на европейско равнище се разработват от частни органи и трябва да запазят задължителния си характер; като има предвид, че за тази цел Европейският комитет за стандартизация (CEN) и Европейският комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC) са признати за компетентни органи при приемането на хармонизирани стандарти според общите насоки за сътрудничество между Комисията и тези два органа, подписани на 13 ноември 1984 г.; като има предвид, че за целите на настоящата директива, хармонизиран стандарт е всяка техническа спецификация (Европейски стандарт или документ за хармонизиране), приет от единия или от двата посочени органа, по поръчение на Комисията съобразно разпоредбите на Директива 83/189/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 г. относно процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и разпоредби (5), последно изменена с Акта за присъединяване на Испания и Португалия, както и въз основа на общите насоки;

като има предвид, че по реда на Резолюция на Съвета от 7 май 1985 г. относно нов подход към техническата хармонизация и стандарти (6), хармонизацията, която следва да бъде постигната, трябва да се състои от установяване на основни изисквания за безопасността, които трябва да бъдат спазени от всички детски играчки, когато те се предлагат на пазара;

като има предвид, че с оглед размерите и мобилността на пазара за детски играчки и разнообразието на разглежданите продукти приложното поле на настоящата директива трябва да се определи въз основа на достатъчно широко определение на „детски играчки“; като има предвид, че се налага да се поясни, че някои продукти не следва да се разглеждат като детски играчки за целите на настоящата директива, било поради факта че не са предназначени за деца, или тъй като изискват надзор или специални условия при употреба;

като има предвид, че предлаганите на пазара детски играчки не следва да застрашават както безопасността, така и/или здравето, било на потребителите им или на трети лица; като има предвид, че стандартът за безопасност на детските играчки трябва да се определя във връзка с критериите за употреба на продукта по предназначение, но следва да се допуска и предвидимата му употреба, като се отчита, че нормалното поведение на децата не съдържа същата степен внимание както това на средностатистическия възрастен потребител;

като има предвид, че стандартът за безопасност на детската играчка трябва да се отчита при пазарното ѝ предлагане, като се има предвид необходимостта от спазването на стандарта през предвиждания и нормален срок на употреба на играчката;

като има предвид, че съблюдаването на основните изисквания гарантира на потребителя неговото здраве и безопасност; като има предвид, че всички детски играчки, предлагани на пазара, трябва да се съобразяват с тези изисквания и при спазването им да не се поставят пречки пред свободното им движение;

като има предвид, че детските играчки се приемат за съответстващи на съществените изисквания, когато са съобразени с хармонизираните стандарти, чиито референтни номера са публикувани в Официален вестник на Европейските общности;

като има предвид, че детски играчки, съобразени с модел, одобрен от одобрен орган, се приемат като съответстващи на съществените изисквания; като има предвид, че подобно съответствие се удостоверява задължително чрез поставяне на европейска маркировка;

като има предвид, че процедурата по издаване на сертификати трябва да определи начин, по който утвърдените национални органи да одобряват, от една страна, модели на детски играчки, които не са съобразени със стандартите, и за тях да издават сертификати за проучване на тип, а от друга, да издават сертификати за съответствие със стандартите за детски играчки, чийто модел им е представен за одобрение;

като има предвид, че на различните етапи от процедурите по издаване на сертификати и извършване на проверки трябва да се представя достатъчна информация за държавите-членки, Комисията и всички утвърдени органи;

като има предвид, че държавите-членки трябва да назначат органи, наричани „утвърдени органи“ за прилагане на системата, въведена за детски играчки; като има предвид, че трябва да се предостави достатъчна информация за тези органи и всички те трябва да съответстват на минималните критерии за тяхното одобряване;

като има предвид, че могат да възникнат случаи, при които детска играчка не отговаря на основните изисквания за безопасност; в подобни случаи, държавата-членка, установила този факт, трябва да се задължи да предприеме всички необходими мерки за изтегляне на въпросния продукт от пазара, или да забрани пазарното му предлагане; като има предвид, че за подобно решение задължително се посочва основание, и когато това основание по същността си е недостатък в системата на хармонизирани стандарти, въпросните стандарти, или част от тях следва да се заличат от списъка, публикуван от Комисията;

като има предвид, че Комисията трябва да гарантира, че хармонизираните европейски стандарти са съставени за всички области, обхванати от съществените изисквания, изброени в приложение II, в достатъчен срок, за да позволи на държавите-членки да приемат и публикуват необходимите разпоредби до 1 юли 1989 г.; като има предвид, че разпоредбите от националното законодателство, приети въз основа на настоящата директива, трябва да влязат в сила от 1 януари 1990 г.;

като има предвид, че следва да се приемат разпоредби за подходящи действия срещу всяко едно лице, което недобросъвестно е поставило маркировка за съобразност;

като има предвид, че компетентните органи в държавите-членки трябва да извършват проверки за безопасността на детските играчки, предлагани вече на пазара;

като има предвид, че за някои изключително опасни или предназначени за много малки деца категории детски играчки трябва да се опишат предупреждения или предпазни мерки;

като има предвид, че Комисията трябва да получава редовна информация за дейностите, извършвани по реда на настоящата директива от утвърдените органи;

като има предвид, че лицата, към които се адресира решение, взето по реда на настоящата директива, трябва да са запознати с причините за подобно решение и за предоставените им средства за правна защита;

като има предвид, че становището на Научния съвещателен комитет по оценка на токсичността и екотоксичността на химичните съставки следва да се отчита с оглед ограниченията за здравето при бионаличност на метални съставки в детските играчки,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Настоящата директива се прилага за детски играчки. „Детска играчка“ означава всеки продукт или материал, проектиран или явно предназначен за игра на деца на възраст под 14 години.

2.   За целите на настоящата директива не се считат за детски играчки изброените в приложение I продукти.

Член 2

1.   Детските играчки могат да се предлагат на пазара, само когато не заплашват безопасността и/или здравето на потребители или трети лица при употреба по предназначение или по предвидим начин, като се отчита обичайното поведение на децата.

2.   Състоянието на предлагана на пазара детска играчка, при отчитане на предвидения срок за нормалната ѝ и предвидима употреба, следва да отговаря на посочените в настоящата директива условия за здраве и безопасност.

3.   За целите на настоящата директива, изразът „предлагане на пазара“ включва както продажба, така и безплатно разпространение.

Член 3

Държавите-членки приемат всички необходими мерки, осигуряващи предлагане на детски играчки на пазара съобразно съществените изисквания за безопасност според приложение II.

Член 4

Държавите-членки не възпрепятстват предлагането на техния вътрешен пазар на детски играчки, отговарящи на разпоредбите на настоящата директива.

Член 5

1.   Държавите-членки приемат по подразбиране, че са съобразени със съществените изисквания по реда на член 3 детски играчки, притежаващи маркировката на ЕО по реда на член 11, наричана по-долу „маркировка ЕО“, която посочва същевременно и съответствие на относимите национални стандарти, които транспонират хармонизираните стандарти с публикувани в Официален вестник на Европейските общности референтни номера. От своя страна, държавите-членки публикуват референтните номера на тези национални стандарти.

2.   За детски играчки, за които производителят не е приложил стандартите по реда на параграф 1, или ги е приложил само частично, или за които не са разработени стандарти, държавите-членки приемат по подразбиране, че отговарят на съществените изисквания, посочени в член 3, когато сертификат за проучване на тип на ЕИО удостоверява съответствието на въпросните играчки с одобрен вече модел чрез поставяне на маркировка ЕО.

Член 6

1.   Когато държава-членка или Комисията счита, че хармонизираните стандарти по реда на член 5, параграф 1 не отговарят напълно на съществените изисквания по член 3, Комисията или държавата-членка отнася въпроса до съставения по реда на Директива 83/189/ЕИО Постоянен комитет, наричан по-долу „комитетът“, като посочва основанията за това. Комитетът издава по спешност становище по въпроса.

След като получи становището на комитета, Комисията известява държавата-членка за това дали въпросните стандарти или част от тях са заличени или не от публикациите, предвидени в член 5, параграф 1.

2.   Комисията известява въпросният Европейски стандартизационен орган и при необходимост, издава ново стандартизационно описание.

Член 7

1.   Когато държава-членка се увери, че детски играчки снабдени с маркировка ЕО, които се използват по предназначение, или по реда на член 2, е вероятно да заплашат сигурността и/или здравето на потребителите и/или трета страна, тя предприема съответните мерки, за да изтегли от пазара въпросните стоки, или да забрани или ограничи предлагането им на пазара. Държавата-членка известява незабавно Комисията за предприетите мерки и посочва основанията за решението си, като в частност заявява дали произтичащото несъответствие се дължи на:

а)

невъзможност да се изпълнят съществените изисквания по реда на член 3, когато детската играчка не отговаря на стандартите, предвидени в член 5, параграф 1;

б)

неточно прилагане на стандартите, предвидени в член 5, параграф 1;

в)

недостатъци на стандартите, предвидени в член 5, параграф 1.

2.   При първа възможност Комисията влиза в консултации със заинтересованите страни. Когато след провеждане на въпросните консултации Комисията се увери, че мерките предприети по реда на параграф 1 са основателни, тя незабавно известява за това държавата-членка, предприела действията, както и останалите държави-членки. Когато решението по реда на параграф 1 се дължи на недостатъци на стандартите, след като се консултира със заинтересованите страни, Комисията поставя въпроса пред комитета в срок до два месеца, когато държавата-членка, предприела съответните мерки, възнамерява да ги продължи, и инициира процедура по реда на член 6.

3.   Когато детска играчка, която не съответства на изискванията, е снабдена с маркировка ЕО, компетентната държава-членка предприема необходимите мерки и информира Комисията, която от своя страна известява останалите държави-членки.

4.   Комисията следи държавите-членки да бъдат информирани за постигнатия напредък и получените резултати по тази процедура.

Член 8

1.

а)

Преди предлагане на пазара, произведените съобразно хармонизираните стандарти по реда на член 5, параграф 1 детски играчки, трябва да бъдат снабдени с маркировка ЕО, чрез която производителят или негов упълномощен представител, установен в Общността, потвърждава, че въпросните детски играчки съответстват на тези стандарти;

б)

Производителят, или негов упълномощен представител, установен в Общността, съхранява за съответните проверки следната информация:

описание на средствата (като например отчет от тестове или технически файлове), чрез които производителят гарантира съобразността на продукцията си със стандартите по реда на член 5, параграф 1 и, при необходимост: типов сертификат на ЕО, издаден от одобрен орган; копия от документите, които производителят е представил на одобрения орган; описание на средствата, чрез които производителят осигурява съответствие с утвърдения модел,

адресите на производствените мощности и складовете за съхранение на продукцията,

подробна информация за проектирането и производството.

Когато нито производителят, нито негов упълномощен представител, е установен в Общността, посоченото по-горе задължение за съхранение на съответната информация е за лицето, предлагащо детската играчка на пазара на Общността.

2.

а)

Преди предлагане на пазара, произведените без изцяло или частично съответствие с хармонизираните стандарти, предвидени в член 5, параграф 1 детски играчки, се снабдяват с маркировка ЕО, чрез която производителят или негов упълномощен представител, установен в Общността, потвърждава, че въпросните детски играчки са съобразени със съществените изисквания по реда на член 3, посредством изследване на модел съгласно процедурите в член 10, и за което се е произнесъл одобрен орган;

б)

Производителят, или негов упълномощен представител, установен в Общността, съхранява за съответните проверки следната информация:

подробно описание на производството,

описание на средствата (като например отчет от тестове или технически файлове), чрез които производителят гарантира съответствието на продукцията си с утвърдения модел,

адресите на производствените мощности и складовете за съхранение на продукцията,

копия от представените пред одобрен орган по реда на член 10, параграф 2 документи на производителя,

сертификат за проведен тест върху образец или заверено копие от него.

Когато нито производителят, нито негов упълномощен представител, е установен в Общността, посоченото по-горе задължение за съхранение на съответната информация е за лицето, предлагащо детската играчка на пазара на Общността.

3.   При неспазване на задълженията, установени в параграф 1, буква б) и параграф 2, буква б), компетентната държава-членка предприема всички необходими мерки, за да бъдат спазени тези задължения.

При очевидно неспазване на задълженията, държавата-членка може да изиска в рамките на определен срок производителят или негов упълномощен представител, установен в Общността, да проведе съответните тестове на свои разноски пред одобрен орган, за проверка на съобразността с хармонизираните стандарти и съществените изисквания за безопасност.

Член 9

1.   Минималните критерии, на които трябва да отговарят държавите-членки при определяне на одобрени органи по реда на настоящата директива, са посочени в приложение III.

2.   Всяка държава-членка известява Комисията за своите одобрени органи, отговарящи за провеждане на проучвания на типа на ЕО по реда на член 8, параграф 2 и член 10. Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности информативен списък на тези органи, придружен с номерата им за разпознаване и отговаря за постоянното му актуализиране.

3.   Когато държава-членка установи, че неин одобрен орган вече не отговаря на критериите, изброени в приложение III, тя оттегля одобрението си. Тя незабавно известява Комисията за това.

Член 10

1.   Проучване на типа на ЕО е процедура, чрез която одобрен за провеждането ѝ орган утвърждава и удостоверява, че детска играчка отговаря на съществените изисквания, предвидени в член 3.

2.   Заявлението за проучване на типа на ЕО се подава пред одобрен орган от производителя или негов упълномощен представител, установен в Общността.

Заявлението съдържа следните данни:

описание на детската играчка;

наименование и адрес на производителя, или негов упълномощен представител или представители и място на производството на детската играчка;

пълни данни за производството и проекта; и се придружава задължително от модел на детската играчка, която подлежи на производство.

3.   Одобреният орган провежда проучването на типа на ЕО по начин и ред, описани по-долу:

проверява предоставената от заявителя документация и установява дали е в ред;

проверява дали въпросната детска играчка не застрашава безопасността и/или здравето, както е предвидено в член 2;

провежда съответните проверки и тестове, като прилага възможно най-пълно хармонизираните стандарти по реда на член 5, параграф 1, за да се увери дали въпросният модел отговаря на съществените изисквания, предвидени в член 3;

изисква, при необходимост, още образци от модела.

4.   Когато моделът е съобразен със съществените изисквания по реда на член 3, одобреният орган попълва сертификат за проучване на типа на ЕО и известява за това заявителя. Сертификатът съдържа заключенията от проучването, посочва свързани с нея условия и се придружава от описания и чертежи на одобрената детска играчка.

При отправено искане Комисията, другите одобрени органи и другите държави-членки получават копие от издадения сертификат, както и, при мотивирано искане, копие от проекта и производствения график и отчетите от проведените проучвания и тестове.

5.   Когато одобрен орган откаже издаването на сертификат за проучване на типа на ЕО, той известява държавата-членка, която го е одобрила, както и Комисията, като посочва основанията за отказа си.

Член 11

1.   Маркировката ЕО, предвидена в членове 5, 7 и 8, както и името и/или търговското наименование и/или търговската марка и адреса на производителя, или на упълномощения му представител или вносителя в Общността, по правило се поставят или върху самата детска играчка, или върху нейната опаковка във видим, лесно четим и неизтриваем вид. В случаите на малки детски играчки, или такива, съставени от малки части, тези данни се прикрепят по същия начин върху опаковката, върху етикет или се нанасят в специално листче към стоката. Когато тези данни не са прикрепени към детската играчка, вниманието на потребителя трябва да бъде привлечено върху препоръчителното им запазване.

2.   Маркировката ЕО се състои от символа „СЕ“.

3.   Забранява се поставянето върху детските играчки на маркировки или надписи, които могат да бъдат объркани лесно с маркировката ЕО.

4.   Данните по реда на параграф 1 могат да се съкращават, само когато съкращенията позволяват да се идентифицира производителят, негови упълномощени представители или вносителят в Общността.

5.   Приложение IV разпорежда за предупрежденията и препоръките за спазване при употреба, които се изписват или посочват за определени детски играчки. Държавите-членки могат да изискат посочването на въпросните предупреждения и препоръки, или част от тях, заедно с информацията по параграф 4, да бъде направено на националния им език или езици, когато детските играчки се предлагат на вътрешния пазар.

Член 12

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за провеждане на тестове на образци от детските играчки, предлагани на вътрешните им пазари, за да проверят съобразността им с настоящата директива.

Отговарящият за проверките орган:

при поискване от негова страна получава достъп до мястото на производство или съхранение и до информацията, посочена по член 8, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква б);

може да изисква от производителя, упълномощения му представител или лицето, отговарящо за предлагането на пазара на детската играчка, установено в Общността, да достави информацията по член 8, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква б) в рамките на срок, определен от държавата-членка;

може да избира образец и го отнася за проучване и тестове.

2.   Всеки три години държавите-членки изпращат до Комисията отчет за прилагането на настоящата директива.

3.   Държавите-членки и Комисията предприемат всички необходими мерки, за да гарантират поверителност при изпращане на копията на сертификатите за проучване на типа на ЕО съгласно 10, параграф 4.

Член 13

Държавите-членки информират редовно Комисията за дейностите, извършвани по реда на настоящата директива от страна на одобрените от тях органи, така че Комисията да гарантира, че прилагането на процедурите по проверки е правилно и без дискриминация.

Член 14

Всяко едно решение, взето по реда на настоящата директива, за ограничаване предлагането на детски играчки на пазара, съдържа основанията за неговото приемане. То се съобщава при първа възможност на заинтересованата страна, като в същото съобщение се дават данни за наличните във въпросната държава-членка действащи правни средства за защита, както и за крайните срокове за прибягване към тях.

Член 15

1.   До 30 юни 1989 г. държавите-членки приемат и публикуват разпоредбите, необходими за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

Тези разпоредби влизат в сила от 1 януари 1990 г.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 16

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 3 май 1988 година.

За Съвета

Председател

M. BANGEMANN


(1)  ОВ C 282, 8.11.1986 г., стр. 4.

(2)  ОВ C 246, 14.9.1987 г., стр. 91 и Решение от 9 март 1988 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ C 232, 31.8.1987 г., стр. 22.

(4)  ОВ С 167, 5.7.1986 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 109, 26.4.1983 г., стр. 8.

(6)  ОВ С 136, 4.6.1985 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СЕ СЧИТАТ ЗА ДЕТСКИ ИГРАЧКИ ПО СМИСЪЛА НА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

(Член 1, параграф 1)

1.   Коледни украси

2.   Подробни мащабни модели за възрастни колекционери

3.   Оборудване, предназначено за колективно ползване на игрища

4.   Спортно оборудване

5.   Водно оборудване, предназначено за гмуркане в дълбочинни води

6.   Кукли в народни носии и декоративни кукли, както и други подобни артикули, предназначени за възрастни колекционери

7.   „Професионални“ детски играчки, поставени на публични места (търговски центрове, гари и др.)

8.   Пъзели с повече от 500 части или без картина, предназначени за специалисти

9.   Въздушни пушки и въздушни пистолети

10.   Фойерверки, включително и шашки (1)

11.   Пързалки и катапулти

12.   Комплекти стрелички за играта „Дартс“ с метални върхове

13.   Електрически фурни, ютии или други стоки за бита, работещи с електрозахранване при нормални условия с волтаж над 24 волта

14.   Продукти, съдържащи отоплителни съставки и предназначени за употреба под надзора на възрастни при обучение

15.   Автомобили с двигатели с вътрешно горене

16.   Детски играчки с парни двигатели

17.   Велосипеди, предназначени за спорт или каране на публични магистрални пътища

18.   Видеоигри, които могат да се включат на видеоекран, работещ с електрозахранване при нормални условия над 24 волта

19.   Биберони за бебета

20.   Достоверни имитации на огнестрелни оръжия

21.   Модни бижута за деца


(1)  С изключение на такива, проектирани изключително за употреба в детски играчки, при спазване на по-строги разпоредби, които вече са в сила в някои държави-членки.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕТСКИТЕ ИГРАЧКИ

I.   ОБЩИ ПРИНЦИПИ

1.   Съобразно разпоредбите на член 2 от настоящата директива, потребителите на играчки, както и трети страни, следва да бъдат защитени от заплахи за здравето им и риск от физически наранявания при употреба на детските играчки по предназначение или по предвидим начин, отчитайки нормалното поведение на децата. Такива рискове са:

а)

свързани с проекта, конструкцията или състава на детската играчка;

б)

несъответстващи на употребата на детската играчка и неможещи да бъдат отстранени напълно чрез промяна на конструкцията и състава на детската играчка, без да се променят функциите ѝ, или тя да се лиши от основните си свойства.

а)

Степента на наличен риск при употреба на детската играчка трябва да е съизмерима със способността на потребителите да се справят с него, както и при необходимост — на техните надзорници. Това изискване се отнася особено до детски играчки, които с оглед на техните функции, размери и характеристики са предназначени за употреба от деца на възраст под 36 месеца.

б)

За спазване на този принцип, на подходящо място се посочва минималната възраст на потребителите на детските играчки и/или необходимостта да се употребяват само под надзор на възрастни.

3.   Етикетите върху детските играчки и/или опаковките им и насоките за употреба, които ги придружават, трябва да привличат вниманието на потребителите или техните надзорници върху всички рискове, които може да предизвика употребата им, както и начините за избягване на подобни рискове.

II.   ОСОБЕНИ РИСКОВЕ

1.   Физически и механични свойства

а)

Детските играчки и техните части, както и при закрепени детски играчки средствата за прикрепянето им, трябва да бъдат снабдени със съответната механична стабилност, и при необходимост, с достатъчна стабилност, за да издържат напрежението, на което се подлагат при употреба, без да се чупят или да се променят, създавайки риск за физически наранявания.

б)

Достъпните ръбове, издатини, въжета, кабели и прикрепители върху детските играчки се проектират и конструират така, че доколкото е възможно, да се сведе до минимум рискът от физическо нараняване при допир с тях.

в)

Детските играчки трябва да се проектират и конструират така, че да се сведе до минимум рискът от физическо нараняване, което може да бъде причинено от движението на подвижните им части.

г)

Детските играчки и техните съставни части, както и отделими части от играчки, ясно предназначени за употреба в такива играчки, които са за деца на възраст под 36 месеца, трябва да бъдат в такива размери, че да не допускат поглъщането и/или вдишването им.

д)

Детските играчки и частите им, както и опаковките, в които се предлагат за продажба на дребно, не трябва да представляват риск от удушаване или задушаване.

е)

Детските играчки, предназначени за употреба в плитки води, които могат да носят или поддържат дете над водата, при отчитане на препоръчителната употреба на въпросната играчка, трябва да се проектират и конструират така, че да намалят, доколкото е възможно, риска за плавателността на играчката и загуба на поддържането над вода за детето.

ж)

Детските играчки, в които може да се влиза вътре и представляват по този начин затворено пространство за потребителя си, се снабдяват с изход, който последният може да отвори лесно отвътре.

з)

Детските играчки, позволяващи на потребителите си движение с тях, трябва да съдържат, доколкото е възможно, спирачна система, която е подходяща за типа играчка и съизмерима с развиваната от потребителя и нея кинетична енергия. При наличие на подобна спирачна система, тя трябва да е лесна за употреба от потребителя и да не представлява опасност от изхвърляне или физическо нараняване за потребителя или трета страна.

и)

Когато детска играчка е проектирана с цел да изстрелва или изхвърля предмети, формата и съставът на тези предмети и кинетичната енергия, която развиват при изстрелване, са, в рамките на отчитаното естество на играчката, такива, че да не позволяват необоснован риск от физическо нараняване за потребителя или трета страна.

й)

Детските играчки, съдържащи отоплителни елементи, трябва де се конструират така, че да осигуряват:

неизгаряне при допир на която и да е от достъпните им части при максималната им работна температура,

съдържаните в тях течности и газове да не достигат до температури или налягане, които при излизане от играчката по причини, различни от нормалното ѝ действие, да предизвикват изгаряния, белези или други физически наранявания.

2.   Възпламенимост

а)

Детските играчки не трябва да представляват опасен възпламеним елемент в детската среда. Те трябва да се състоят от материали, които:

1.

не се запалват при пряко излагане на пламък, или искра, или друг потенциален възпламенител; или

2.

не са възпламенителни (пламъкът изгасва веднага щом изчезне източника на запалването му); или

3.

когато са възпламеними, горят бавно и представляват ниска степен на разпространение на пламъка; или

4.

независимо от химическия състав на играчката са обработени така, че да забавят процеса на изгаряне.

Подобни запалителни материали не следва да представляват опасност от запалване на други материали, използвани в детската играчка.

б)

Детски играчки, които поради основни за функционирането им причини, съдържат опасни субстанции или съставки, определени по реда на Директива 67/548/ЕИО на Съвета (1), в частност материали и оборудване за химични опити, сглобяване на модели, пластмасови или керамични калъпи, емайлиране, фотография или сходни дейности, които не трябва да съдържат като такива, възпламеними субстанции или съставки при загуба на невъзпламеними изпарителни съставки.

в)

Детските играчки не могат да бъдат избухващи, или да съдържат избухващи елементи или съставки при употребата си по реда на член 2, параграф 1 от настоящата директива. Настоящата разпоредба не се отнася за фойерверки, за които се прави препратка по реда на точка 10 от приложение I и свързаната с нея бележка под линия.

г)

Детските играчки, и в частност химическите игри и играчки, не трябва да съдържат като такива субстанции или съставки:

които при смесване могат да избухнат:

чрез химическа реакция или нагряване,

чрез смесване с кислородни съставки,

които съдържат изпаряващи се компоненти, които са запалителни във въздушна среда и могат да създадат запалителна или експлозивна парна/въздушна смес.

3.   Химични свойства

1.   Детските играчки се проектират и конструират така, че при употребата им по реда на член 2, параграф 1 от настоящата директива, да не представляват опасност за здравето или риск от физическо нараняване при гълтане, вдишване или допир с кожата, мембранните тъкани или очите.

Във всеки един случай те трябва да са съобразени със засягащото ги законодателство на Общността относно някои категории продукти или забраните, ограниченията за употреба или поставянето на етикети за някои опасни субстанции и съставки.

2.   В частност, с цел защита здравето на децата, бионаличността в резултат на употреба на детски играчки не трябва да надхвърля следните дневни равнища:

 

0,2 µg антимон,

 

0,1 µg арсеник,

 

25,0 µg барий,

 

0,6 µg кадмий,

 

0,3 µg хром,

 

0,7 µg олово,

 

0,5 µg живак,

 

5,0 µg селен,

или подобни, но други стойности, които се приемат въз основа на научните данни за същите или други съставки в законодателството на Общността.

Бионаличността на тези субстанции означава разтворимият им екстракт с токсикологични последици.

3.   Детските играчки не трябва да съдържат опасни субстанции или съставки в размери, които могат да навредят на здравето на децата, които ги употребяват, по реда на упоменатите в Директиви 67/548/ЕИО и 88/379/ЕИО (2). Във всички случаи е строго забранено детска играчка да съдържа опасни субстанции или съставки, ако те са предназначени за употреба в качеството им на такива, по време на използването на играчката.

Когато ограничен брой субстанции или съставки от подобен характер са основни за функционирането на някои детски играчки, в частност материали или оборудване за химични опити, сглобяване на модели, пластмасови или керамични калъпи, емайлиране, фотография или сходни дейности, те са допустими до степен на максимална концентрация, която следва да се определи за всяка една от тези субстанции или съставки по препоръка на Европейския комитет за стандартизация (CEN) според процедурите на комитета по реда на Директива 83/189/ЕИО, при условие че разрешимите субстанции и смеси са съобразени с класификационните правила на Общността за етикети, при спазване на точка 4 от приложение IV.

4.   Електрически свойства

а)

Електрозахранването на електрическите детски играчки не трябва да надхвърля 24 волта, като никоя част от играчката не следва да надхвърля тази граница.

б)

Части от играчките, които са свързани с, или могат да бъдат включвани в източник на електрозахранване с опасност от електрически удар, трябва заедно с кабелите или другите електропроводници да са достатъчно добре изолирани и механично защитени, за да предотвратяват подобен удар.

в)

Електрическите детски играчки се проектират и конструират така, че при максималните температури на всички достъпни техни части, да не се допуска изгаряне при допир.

5.   Хигиена

Детските играчки трябва да се проектират и произвеждат според изискванията за хигиена и чистота, за да се избегне всякаква опасност от инфекции, болести и заразяване.

6.   Радиоактивност

Детските играчки не съдържат радиоактивни елементи или субстанции във форма или пропорции, способни да застрашат здравето на детето. Във връзка с настоящата разпоредба се прилага Директива 80/836/Евратом на Съвета (3).


(1)  ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1/67.

(2)  ОВ L 187, 16.7.1988 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 246, 17.9.1980 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА СПАЗВАНЕ УСЛОВИЯ ОТ ОДОБРЕНИТЕ ОРГАНИ

(Член 9, параграф 1)

Посочените от държавите-членки органи трябва да изпълняват следните минимални условия:

1.

да разполагагат с персонал, необходимите средства и оборудване;

2.

персоналът да притежава техническа компетентност и професионални качества;

3.

при провеждане на тестове, изготвяне на отчети, издаване на сертификати и изпълнение на надзора по реда на настоящата директива, да са независими, както и служителите и техническия им персонал да са независими от всички заинтересовани кръгове, групи или лица, пряко или непряко свързани с детските играчки;

4.

персоналът да пази професионална тайна;

5.

да разполагат със застраховка по гражданска отговорност, освен ако подобна застраховка не се поема от държавата по реда на националното право.

Спазването на условията съгласно точки 1 и 2 се проверява периодически от компетентните органи на държавите-членки.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА НА ДЕТСКИ ИГРАЧКИ

(Член 11, параграф 5)

С цел намаляване на опасностите, свързани с употребата им, детските играчки се придружават задължително от съответните ясно четливи предупреждения, описани в съответните съществени изисквания по реда на настоящата директива, и в частност за:

1.   Детски играчки, които не са предназначени за деца на възраст под 36 месеца

Детските играчки, които могат да представляват опасност за деца на възраст под 36 месеца, се снабдяват с изрично предупреждение, като например следните: „Неподходящи за деца на възраст под 36 месеца“ или „Неподходящи за деца под тригодишна възраст“, което се придружава от кратки указания, които могат да се съдържат и в инструкциите за начин на употреба, относно конкретните опасности, налагащи въпросните ограничения.

Тези играчки не се прилагат спрямо играчки, които, по отношение на тяхното предназначение, размери, характеристики, свойства, или други важни причини са очевидно неподходящи за деца на възраст под 36 месеца.

2.   Пързалки, висящи люлки и люлеещи се колела, трапеци, въжета и подобни провисени на устройства детски игри

Детски играчки от този тип се придружават задължително от инструкции с изрично внимание върху необходимостта да се извършват проверки и поддръжка на основните части (въжета, сглобки, застопоряване и др.) през известни периоди от време и упоменаване, че при пропуск да се извършат тези проверки, играчката може да падне или да се преобърне.

Освен това се дават и наставления за правилно сглобяване на играчката, като се посочва кои части създават опасности, когато не са правилно сглобени.

3.   Функциониращи детски играчки

Функциониращите детски играчки или опаковката им следва да имат маркиран следния надпис: „Внимание: да се употребява само при пряк надзор от възрастен“.

В допълнение тези детски играчки се придружават от указания, съдържащи работни наставления, както и предпазни мерки от страна на потребителя, с изрично предупреждение, че неспазването на предпазните мерки би го изложило на опасност — да се посочи каква — обикновено свързвана с електроуреда или продукта, чиито мащабен модел или имитация е самата детска играчка. Посочва се също така че играчката не трябва да бъде достъпна за съвсем малки деца.

„Функциониращи детски играчки“ са такива детски играчки, които се използват по същия начин като, и често са мащабни модели на, електроуреди или инсталации, предназначени за употреба от възрастни.

4.   Детски играчки, съдържащи твърде опасни субстанции или смеси. Химически играчки

а)

Без да се засяга прилагането на разпоредбите на директиви на Общността относно класифицирането, опаковането и етикетите върху опасни субстанции или смеси, инструкциите за употреба на детски играчки, съдържащи твърде опасни субстанции или съставки, съдържат предупреждение за опасното естество на въпросните субстанции или съставки и описание на предпазните мерки за избягване от страна на потребителя на свързани с тях опасности, които се посочват изрично и точно според вида на детската играчка. Посочва се също, че първа помощ се оказва при сериозни инциденти в резултат на употребата на този вид детски играчки. Упоменава се също така, че въпросните детски играчки трябва да се съхраняват недостъпни за съвсем малки деца.

б)

В допълнение на инструкциите по реда на буква а), химическите играчки имат маркировка на опаковката си със следния текст:

„Предупреждение: само за деца на възраст над … (1) години. Да се употребява само при пряк надзор от възрастен.“

Следните играчки се считат за химически по естеството си: химически комплекти, комплекти от пластилин, миниатюрни работилници за керамика, емайлиране или фотография, както и подобни други детски играчки.

5.   Скейтове и скейтбордове за деца

При предлагане за продажба на дребно като детски играчки, тези продукти следва да имат следния маркиран надпис:

„Предупреждение: при употреба следва да се носят предпазни средства“

Освен това, инструкциите за употреба напомнят за вниманието, с което трябва се употребяват тези детски играчки, тъй като изискват големи умения, така че да се избегнат падания или сблъсъци, предизвикващи наранявания на потребителя и на трети лица. Посочват се също така и препоръчителните предпазни средства (каски за глава, ръкавици, наколенници, лакетници, и др.).

6.   Детски играчки, предназначени за ползване във вода

Тези детски играчки са определени в раздел II.1, буква е) от приложение II и следва да имат предупреждение по реда на спецификацията на CEN за прилагане на стандарт EN/71, части 1 и 2:

„Предупреждение! Да се използва само във води, които са дълбоки до нормалния ръст на детето, и под надзор“.


(1)  Възрастта в скобите се посочва от производителя.