7.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/71


Член 62

(предишен член 55 от ДЕО)

Разпоредбите на членове 51 – 54 се прилагат по отношение на материята, уредена от настоящата глава.