7.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/54


Член 12

(предишен член 153, параграф 2 от ДЕО)

Изискванията за защита на потребителите се вземат под внимание при определянето и осъществяването на другите политики и действия на Съюза.