02021R0810 — BG — 21.05.2021 — 000.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

►C1  РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/810 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2021 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/808 по отношение на преходните разпоредби относно някои вещества, изброени в приложение II към Решение 2002/657/ЕО ◄

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 180, 21.5.2021 г., стp. 112)


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 186, 27.5.2021, стp.  33 ((ЕС) 2021/810)
▼B

▼C1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/810 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2021 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/808 по отношение на преходните разпоредби относно някои вещества, изброени в приложение II към Решение 2002/657/ЕО

▼B

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2021/808 се заменя със следното:

„Член 7

Отмени и преходни мерки

Решения 2002/657/ЕО и 98/179/ЕО се отменят от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Въпреки това до 10 юни 2026 г. изискванията, определени в точки 2 и 3 от приложение I към Решение 2002/657/ЕО, продължават да се прилагат за методите, които са валидирани преди датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Поради това за целите, посочени в член 8, втора алинея от Регламент (ЕС) 2019/1871, приложение II към Решение 2002/657/ЕО продължава да се прилага до 27 ноември 2022 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.