02019R2072 — BG — 09.08.2023 — 012.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2072 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2019 година

за установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 на Комисията

(ОВ L 319, 10.12.2019 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1199 НА КОМИСИЯТА  от 13 август 2020 година

  L 267

3

14.8.2020

 M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1292 НА КОМИСИЯТА  от 15 септември 2020 година

  L 302

20

16.9.2020

►M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1825 НА КОМИСИЯТА  от 2 декември 2020 година

  L 406

58

3.12.2020

►M4

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2210 НА КОМИСИЯТА  от 22 декември 2020 година

  L 438

28

28.12.2020

 M5

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2211 НА КОМИСИЯТА  от 22 декември 2020 година

  L 438

41

28.12.2020

►M6

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/759 НА КОМИСИЯТА  от 7 май 2021 година

  L 162

18

10.5.2021

 M7

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/901 НА КОМИСИЯТА  от 3 юни 2021 година

  L 197

75

4.6.2021

►M8

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2069 НА КОМИСИЯТА  от 25 ноември 2021 година

  L 421

28

26.11.2021

►M9

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2285 НА КОМИСИЯТА  от 14 декември 2021 година

  L 458

173

22.12.2021

►M10

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/853 НА КОМИСИЯТА  от 31 май 2022 година

  L 150

62

1.6.2022

►M11

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/959 НА КОМИСИЯТА  от 16 юни 2022 година

  L 165

30

21.6.2022

►M12

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1134 НА КОМИСИЯТА  от 8 юни 2023 година

  L 149

62

9.6.2023

►M13

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1492 НА КОМИСИЯТА  от 19 юли 2023 година

  L 183

42

20.7.2023


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 135, 12.5.2022, стp.  34 (2021/2285)

►C2

Поправка, ОВ L 132, 17.5.2023, стp.  90 ((ЕС) 2019/2072)

►C3

Поправка, ОВ L 132, 17.5.2023, стp.  89 ((ЕС) 2020/2210)

►C4

Поправка, ОВ L 132, 17.5.2023, стp.  91 ((ЕС) 2021/2285)
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2072 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2019 година

за установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 на КомисиятаЧлен 1

Предмет

С настоящия регламент се прилага Регламент (ЕС) 2016/2031 по отношение на изготвянето на списъци на карантинните вредители от значение за Съюза, карантинните вредители по отношение на определена защитена зона и регулираните некарантинни вредители от значение за Съюза, както и по отношение на мерките за растенията, растителните продукти и другите обекти, с цел намаляване на рисковете от тези вредители до приемливо ниво.

Член 2

Определения

1.  
За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в приложение I.
2.  

Наред с това важат и следните определения:

а) 

„практически свободни от вредители“ означава степента на присъствие на вредители, различни от карантинни вредители от значение за Съюза или карантинни вредители по отношение на определена защитена зона, по растенията за засаждане или овощните растения, която е достатъчно ниска, за да се гарантира приемливо качество и полезност на съответните растения;

б) 

„официално удостоверение“ означава фитосанитарен сертификат съгласно предвиденото в член 71 от Регламент (ЕС) 2016/2031, растителен паспорт съгласно предвиденото в член 78 от същия регламент, маркировката върху дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти по смисъла на член 96 от същия регламент или официалните удостоверения по смисъла на член 99 от същия регламент;

в) 

„системен подход“ означава прилагането на различни мерки за управление на риска, като поне две от тях функционират независимо, и чрез които, когато са приложени заедно, се постига подходящо ниво на защита срещу карантинни вредители от значение за Съюза, карантинни вредители по отношение на определена защитена зона и вредители, предмет на мерките, приети в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) 2016/2031;

▼M9

г) 

„полен“ означава полен по смисъла на член 2, параграф 1, буква к) от Регламент (ЕС) 2016/2031, предназначен за засаждане.

▼B

Член 3

Списък на карантинните вредители от значение за Съюза

Списъкът на карантинните вредители от значение за Съюза, посочен в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е определен в приложение II към настоящия регламент.

Списъкът на карантинните вредители от значение за Съюза, за които не е известно да се срещат на територията на Съюза, е определен в част А от приложение II, а списъкът на карантинните вредители от значение за Съюза, за които е известно, че се срещат на територията на Съюза, е определен в част Б от приложение II.

Член 4

Списък на защитените зони и съответните карантинни вредители по отношение на защитените зони

Списъкът на защитените зони и съответните карантинни вредители по отношение на защитените зони, посочен в член 32, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е определен в приложение III към настоящия регламент.

Член 5

Списък на регулираните некарантинни вредители от значение за Съюза и конкретните растения за засаждане с категории и прагове

Списъкът на регулираните некарантинни вредители от значение за Съюза (РНКВ) и на конкретните растения за засаждане с категории и прагове, посочен в член 37, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031, e определен в приложение IV към настоящия регламент. Тези растения за засаждане не се въвеждат и придвижват на територията на Съюза, ако наличието на РНКВ по тях или на симптоми, причинени от РНКВ, е над праговете.

Предвидената в първата алинея забрана за въвеждане и придвижване важи само по отношение на категориите растения за засаждане, посочени в приложение IV.

Член 6

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по конкретни растения за засаждане

1.  
Мерките за предотвратяване на появата на РНКВ, касаещи придвижването и въвеждането в Съюза на конкретни растения за засаждане, както е посочено в член 37, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031, са определени в приложение V към настоящия регламент.
2.  

Списъците, определени в приложения IV и V към настоящия регламент, не засягат мерките, приети съгласно директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 68/193/ЕИО, 98/56/ЕО, 1999/105/ЕО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО, 2002/57/ЕО, 2008/72/ЕО и 2008/90/ЕО относно:

а) 

проверките, вземането на проби и извършването на изпитвания със съответните растения за засаждане или с растенията, от които произхождат;

б) 

произхода на съответните растения за засаждане от районите или обектите, които са свободни от съответните РНКВ или са с физическа защита от такива;

в) 

третирането на съответните растения за засаждане или на растенията, от които произхождат;

г) 

производството на растения за засаждане.

3.  

Освен това списъците, определени в приложения IV и V към настоящия регламент, не засягат изключенията за растения за засаждане, приети съгласно директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 68/193/ЕИО, 98/56/ЕО, 1999/105/ЕО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО, 2002/57/ЕО, 2008/72/ЕО и 2008/90/ЕО, от изискванията по отношение на пускането на пазара, определени в същите директиви, включително:

а) 

изключения, свързани с доставката на растения за засаждане за органите за официални изпитвания и проверки;

б) 

изключения, свързани с доставката на растения за засаждане за масов посев за доставчици на услуги за обработка или опаковане, при условие че доставчикът на услуги не придобива право на собственост върху така доставените растения и идентичността на растенията е гарантирана;

в) 

изключения, свързани с доставката на растения за засаждане при определени условия за доставчици на услуги за производството на определени земеделски суровини, предназначени за промишлени цели, или за размножаване на семена за тази цел;

г) 

изключения за растения за засаждане, предназначени за научни цели, подбор, други изпитвания или опити;

д) 

изключения от изискванията по отношение на пускането на пазара за растения за засаждане, които не са окончателно сертифицирани;

е) 

изключения от изискванията по отношение на пускането на пазара, определени в разпоредбите на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/478;

ж) 

изключения от изискванията по отношение на пускането на пазара за растения за засаждане, които доказано са предназначени за износ за трети държави.

Член 7

Списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, чието въвеждане в Съюза от определени трети държави е забранено

Списъкът на растенията, растителните продукти и другите обекти, чието въвеждане на територията на Съюза е забранено, заедно с третите държави, групи от трети държави или конкретни области в трети държави, по отношение на които важи тази забрана, посочен в член 40, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е определен в приложение VI към настоящия регламент.

▼M3

Първата алинея се прилага, без да се засягат други актове, установяващи забрани, имащи временен характер, приети на основание член 40, параграф 2, член 42, параграф 3 или член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и отнасящи се до въвеждането на територията на Съюза на някои растения, растителни продукти или други обекти с цел справяне с конкретни фитосанитарни рискове, които все още не са оценени в пълна степен.

▼B

Член 8

Списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, произхождащи от трети държави или от територията на Съюза, и съответните специални изисквания за тяхното въвеждане или движение на територията на Съюза

1.  
Списъкът на растенията, растителните продукти и другите обекти, произхождащи от трети държави, и съответните специални изисквания за тяхното въвеждане на територията на Съюза, посочен в член 41, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е определен в приложение VII към настоящия регламент.

▼M3

Първата алинея се прилага, без да се засягат други актове, установяващи специални изисквания, имащи временен характер, приети на основание член 41, параграф 2, член 42, параграф 4 или член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и отнасящи се до въвеждането на територията на Съюза на някои растения, растителни продукти или други обекти с цел справяне с конкретни фитосанитарни рискове, които все още не са оценени в пълна степен.

▼B

2.  
Списъкът на растенията, растителните продукти и другите обекти, произхождащи от територията на Съюза, и съответните специални изисквания за тяхното движение в рамките на територията на Съюза, посочен в член 41, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е определен в приложение VIII към настоящия регламент.

▼M3

Първата алинея се прилага, без да се засягат други актове, установяващи специални изисквания, имащи временен характер, приети на основание член 28, параграф 1, член 30, параграф 1, член 41, параграф 2, член 42, параграф 4 или член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и отнасящи се до движението на територията на Съюза на някои растения, растителни продукти или други обекти с цел справяне с конкретни фитосанитарни рискове, които все още не са оценени в пълна степен.

▼B

Член 9

Списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, чието въвеждане в определени защитени зони е забранено

Списъкът на растенията, растителните продукти и другите обекти с произход от трети държави или от територията на Съюза, чието въвеждане в определени защитени зони е забранено, посочен в член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е определен в приложение IX към настоящия регламент.

Член 10

Списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, предназначени да бъдат въведени или придвижвани в защитени зони и съответните специални изисквания за защитените зони

Списъкът на растенията, растителните продукти и другите обекти, съответните защитени зони и съответстващите им специални изисквания за защитени зони, посочен в член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е определен в приложение X към настоящия регламент.

Член 11

Списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, както и на съответните трети държави на произход или изпращане, за които се изискват фитосанитарни сертификати

1.  
Списъкът на растенията, растителните продукти и другите обекти, за които се изискват фитосанитарни сертификати за въвеждане на територията на Съюза, както и на съответните трети държави на произход или изпращане, посочен в член 72, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е определен в част А от приложение XI към настоящия регламент.
2.  
Списъкът на растенията, за които се прилага изключение от изискването за фитосанитарен сертификат съгласно предвиденото във втората алинея на член 73 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е определен в част В от приложение XI към настоящия регламент.
3.  
Всички растения, освен посочените в параграфи 1 и 2, се въвеждат в Съюза само ако са придружени от фитосанитарен сертификат в съответствие с първата алинея на член 73 от Регламент (ЕС) 2016/2031. Известните кодове по КН за тези растения са посочени в част Б от приложение XI към настоящия регламент.

Член 12

Списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, за които се изисква фитосанитарен сертификат за въвеждане в защитена зона, когато идват от определени трети държави на произход или изпращане

Списъкът на растенията, растителните продукти и другите обекти, за които се изисква фитосанитарен сертификат за въвеждане в защитена зона, когато идват от определени трети държави на произход или изпращане, посочен в член 74, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е определен в приложение XII към настоящия регламент.

Член 13

Списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, за които се изисква растителен паспорт при движението им в рамките на територията на Съюза

1.  
Списъкът на растенията, растителните продукти и другите обекти, за които се изисква растителен паспорт при движението им в рамките на територията на Съюза, посочен в член 79, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е определен в приложение XIII към настоящия регламент.
2.  

Чрез дерогация от параграф 1 растителен паспорт не се изисква при движението в рамките на Съюза на семена, които изпълняват следните две условия:

а) 

предмет са на изключенията, посочени в член 6, параграф 3; и

▼M6

б) 

не са предмет на специалните изисквания в приложение VIII или приложение X към настоящия регламент или на изискванията, предвидени в актовете за изпълнение, приети съгласно член 28, параграф 1, член 30, параграф 1 или член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

▼B

Член 14

Списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, за които се изисква растителен паспорт с обозначението PZ при въвеждане и движение в рамките на определени защитени зони

Списъкът на растенията, растителните продукти и другите обекти, за които се изисква растителен паспорт с обозначението ZP при въвеждане и движение в рамките на определени защитени зони, посочен в член 80, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е определен в приложение XIV към настоящия регламент.

Посоченият в параграф 1 растителен паспорт носи обозначението PZ.

Член 15

Отмяна на Регламент (ЕО) 690/2008

Регламент (ЕО) № 690/2008 се отменя.

Член 16

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 се изменя както следва:

1) 

член 2 се заличава;

2) 

приложение II се заличава.

Член 17

Преходни мерки

Семена и други растения за засаждане, въведени, придвижвани на територията на Съюза или произведени преди 14 декември 2019 г. в съответствие с приложимите изисквания на директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 68/193/ЕИО, 98/56/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО, 2002/57/ЕО, 2008/72/ЕО, 2008/90/ЕО относно наличието на РНКВ преди тази дата, могат до 14 декември 2020 г. да бъдат въвеждани или придвижвани в рамките на територията на Съюза ако съответстват на тези изисквания. Считано от 14 декември 2020 г. Членове 5 и 6 се прилагат по отношение на всички растения за засаждане, обхванати от настоящия регламент.

До 14 декември 2020 г. растителните паспорти, изисквани съгласно настоящия регламент за придвижването на семена и други растения за засаждане на територията на Съюза, които се ползват от преходния период, определен в параграф 1 от настоящия член, се изискват само за удостоверяване на съответствието на семената и другите растения за засаждане с правилата по отношение на карантинните вредители от значение за Съюза, карантинните вредители от определена защитена зона или мерките, приети в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

Член 18

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 14 декември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения, както е посочено в член 2, параграф 1

За целите на настоящия регламент, термините, изброени в част А, когато са използвани в приложенията към настоящия регламент, имат значението, определено в съответната директива, посочена в списъка във втората графа на част Б.

ЧАСТ А

Списък на термините

— 
предбазови семена;
— 
базови семена;
— 
сертифицирани семена;
— 
стандартни семена;
— 
лози;
— 
първоначален посадъчен материал;
— 
базов посадъчен материал;
— 
предбазов материал;
— 
базов материал;
— 
сертифициран материал;
— 
стандартен материал;
— 
посадъчен материал на декоративни растения;
— 
горски репродуктивен материал;
— 
зеленчуков размножителен и посадъчен материал;
— 
посадъчен материал от овощни растения и овощни растения, предназначени за производство на плодове;
— 
кандидати за предбазови майчини растения;
— 
предбазови майчини растения;
— 
базови майчини растения;
— 
сертифицирани майчини растения;
— 
Conformitas Agraria Communitatis (CAC) материал;
— 
семена от фуражни култури;
— 
семена от зърнени култури;
— 
семена от зеленчукови култури;
— 
картофи за посев;
— 
семена от маслодайни и влакнодайни култури.

ЧАСТ Б

Списък на директивите и приложенията1.  ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ

2.  ДИРЕКТИВИ

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част А

(РНКВ, засягащи семена от фуражни култури)

ПРИЛОЖЕНИЕ V, част A

(Мерки по отношение на семената от фуражни култури)

Директива 66/401/ЕИО

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част Б

(РНКВ, засягащи семена от зърнени култури)

ПРИЛОЖЕНИЕ V, част Б

(Мерки по отношение на семената от зърнени култури)

Директива 66/402/ЕИО

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част В

(РНКВ, засягащи посадъчен лозов материал)

Директива 68/193/ЕИО

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част Г

(РНКВ, засягащи посадъчен материал на декоративни растения)

ПРИЛОЖЕНИЕ V, част В

(Мерки по отношение на декоративните растения)

Директива 98/56/ЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част Д

(РНКВ, засягащи горски репродуктивен материал, различен от семена)

ПРИЛОЖЕНИЕ V, част Г

(Мерки по отношение на горския репродуктивен материал, различен от семена)

Директива 1999/105/ЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част Е

(РНКВ, засягащи семена от зеленчукови култури)

ПРИЛОЖЕНИЕ V, част Д

(Мерки по отношение на семената от зеленчукови култури)

Директива 2002/55/ЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част Ж

(РНКВ, засягащи посадъчен материал от картофи)

ПРИЛОЖЕНИЕ V, част Е

(Мерки по отношение на посадъчния материал от картофи)

Директива 2002/56/ЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част З

(РНКВ, засягащи семена от маслодайни и влакнодайни култури)

ПРИЛОЖЕНИЕ V, част Ж

(Мерки по отношение на семената от маслодайни и влакнодайни култури)

Директива 2002/57/ЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част И

РНКВ, засягащи зеленчуков размножителен и посадъчен материал

ПРИЛОЖЕНИЕ V, част З

(Мерки по отношение на зеленчуковия размножителен и посадъчен материал)

Директива 2008/72/ЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част Й

(РНКВ, засягащи овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове)

Директива 2008/90/ЕО

►M9  
ПРИЛОЖЕНИЕ XIII, точка 5
Семена от зърнени култури  ◄

Директива 66/402/ЕИО

►M9  
ПРИЛОЖЕНИЕ XIII, точка 6
Семена от зеленчукови култури  ◄

Директива 2002/55/ЕО

►M9  
ПРИЛОЖЕНИЕ XIII, точка 9
Семена от маслодайни и влакнодайни култури  ◄

Директива 2002/57/ЕО

▼M9
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на карантинните вредители от значение за Съюза и съответстващите им кодове, определени от ЕОРЗ

СЪДЪРЖАНИЕ

Част А: Вредители, за които не е известно да се срещат на територията на Съюза

1.

Бактерии

2.

Гъби и оомицети

3.

Насекоми и акари

4.

Нематоди

5.

Паразитни растения

6.

Вируси, вироиди и фитоплазми

Част Б: Вредители, за които е известно, че се срещат на територията на Съюза

1.

Бактерии

2.

Гъби и оомицети

3.

Насекоми и акари

4.

Мекотели

5.

Нематоди

6.

Вируси, вироиди и фитоплазми

ЧАСТ АВРЕДИТЕЛИ, ЗА КОИТО НЕ Е ИЗВЕСТНО ДА СЕ СРЕЩАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЮЗА

Карантинни вредители и техните кодове, определени от ЕОРЗ

1.  Бактерии

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al. [RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

2.  Гъби и оомицети

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], различни от Cronartium gentianeum (Thümen) [CRONGE], Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] и Cronartium ribicola Fischer [CRONRI]

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI ]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], различни от:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malençon [GYMNAT], Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch. [GYMNFS], Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg [GYMNGA], Gymnosporangium gracile Pat. [GYMNGR], Gymnosporangium minus Crowell [GYMNMI], Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd. [GYMNOR], Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch. [GYMNTJ], Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Neocosmospora ambrosia (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]

21.

Neocosmospora euwallaceae (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O’Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]

22.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

23.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

24.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

25.

Phytophthora ramorum ( ►C4  изолати извън ЕС ◄ ) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

26.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

27.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

28.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

29.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

30.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]

31.

Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]

32.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

33.

Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

34.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

35.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

3.  Насекоми и акари

1.

Acleris spp.:

1.1.  Acleris gloverana (Walsingham) [ACLRGL]

1.2.  Acleris issikii Oku [ACLRIS]

1.3.  Acleris minuta (Robinson) [ACLRMI]

1.4.  Acleris nishidai Brown [ACLRNI]

1.5.  Acleris nivisellana (Walsingham) [ACLRNV]

1.6.  Acleris robinsoniana (Forbes) [ACLRRO]

1.7.  Acleris semipurpurana (Kearfott) [CROISE]

1.8.  Acleris senescens (Zeller) [ACLRSE]

1.9.  Acleris variana (Fernald) [ACLRVA]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Комплекс вредители Andean potato weevil:

7.1.  Phyrdenus muriceus Germar [PHRDMU]

7.2.  Premnotrypes spp. [1PREMG]

7.3.  Rhigopsidius tucumanus Heller [RHGPTU]

8.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

9.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

10.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

11.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

12.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

13.

Apriona cinerea Chevrolat [APRICI]

14.

Apriona germari (Hope) [APRIGE]

15.

Apriona rugicollis Chevrolat [APRIJA]

16.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

17.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

18.

Bactericera cockerelli (Šulc.) [PARZCO]

19.

Bemisia tabaci Genn. (неевропейски популации), известен като разпространител на вируси [BEMITA]

20.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

21.

Ceratothripoides claratris (Shumsher) [CRTZCL]

22.

Choristoneura spp.:

22.1.  Choristoneura carnana Barnes & Busck [CHONCA]

22.2.  Choristoneura conflictana Walker [ARCHCO]

22.3.  Choristoneura fumiferana Clemens [CHONFU]

22.4.  Choristoneura lambertiana Busck [TORTLA]

22.5.  Choristoneura occidentalis biennis Freeman

22.6.  Choristoneura occidentalis occidentalis Freeman [CHONOC]

22.7.  Choristoneura orae Freeman [CHONOR]

22.8.  Choristoneura parallela Robinson [CHONPA]

22.9.  Choristoneura pinus Freeman [CHONPI]

22.10.  Choristoneura retiniana Walsingham [CHONRE]

22.11.  Choristoneura rosaceana Harris [CHONRO]

23.

Cicadomorpha, известни като разпространители на Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]:

23.1.  Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI]

23.2.  Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI]

23.3.  Aphrophora angulata Ball [APHRAN]

23.4.  Aphrophora permutata Uhler [APHRPE]

23.5.  Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE]

23.6.  Bucephalogonia xanthopis (Berg)

23.7.  Clasteroptera achatina Germar

23.8.  Clasteroptera brunnea Ball

23.9.  Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO]

23.10.  Cuerna occidentalis Osman and Beamer [CUEROC]

23.11.  Cyphonia clavigera (Fabricius)

23.12.  Dechacona missionum Berg

23.13.  Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO]

23.14.  Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI]

23.15.  Draeculacephala sp. [1DRAEG]

23.16.  Ferrariana trivittata Signoret

23.17.  Fingeriana dubia Cavichioli

23.18.  Friscanus friscanus (Ball)

23.19.  Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT]

23.20.  Graphocephala confluens Uhler

23.21.  Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE]

23.22.  Helochara delta Oman

23.23.  Homalodisca ignorata Melichar

23.24.  Homalodisca insolita Walker [HOMLIN]

23.25.  Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

23.26.  Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU]

23.27.  Macugonalia cavifrons (Stal)

23.28.  Macugonalia leucomelas (Walker)

23.29.  Molomea consolida Schroder

23.30.  Neokolla hyeroglyphica (Say)

23.31.  Neokolla severini DeLong

23.32.  Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA]

23.33.  Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI]

23.34.  Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN]

23.35.  Oragua discoidula Osborn

23.36.  Pagaronia confusa Oman

23.37.  Pagaronia furcata Oman

23.38.  Pagaronia trecedecempunctata Ball

23.39.  Pagaronia triunata Ball

23.40.  Parathona gratiosa (Blanchard)

23.41.  Plesiommata corniculata Young

23.42.  Plesiommata mollicella Fowler

23.43.  Poophilus costalis (Walker) [POOPCO]

23.44.  Sibovia sagata (Signoret)

23.45.  Sonesimia grossa (Signoret)

23.46.  Tapajosa rubromarginata (Signoret)

23.47.  Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL]

23.48.  Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU]

23.49.  Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR]

24.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

25.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

26.

Diabrotica barberi Smith and Lawrence [DIABLO]

27.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

28.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

29.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

30.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

31.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

32.

Euwallacea fornicatus sensu lato [XYLBFO]

33.

Exomala orientalis (Waterhouse) [ANMLOR]

34.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

35.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

36.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

37.

Helicoverpa zea (Boddie) [HELIZE]

38.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

39.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

40.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

41.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

42.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

43.

Lycorma delicatula (White) [LYCMDE]

44.

Margarodidae:

44.1.  Dimargarodes meridionalis Morrison

44.2.  Eumargarodes laingi Allsopp et al. [EUMGLA]

44.3.  Eurhizococcus brasiliensis Jakubski [EURHBR]

44.4.  Eurhizococcus colombianus Jakubski

44.5.  Margarodes capensis Giard [MARGCA]

44.6.  Margarodes greeni Brain [MARGGR]

44.7.  Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR]

44.8.  Margarodes trimeni Brain [MARGTR]

44.9.  Margarodes vitis Reed [MARGVI]

44.10.  Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR]

44.11.  Porphyrophora tritici Sarkisov et al. [PORPTR]

45.

Massicus raddei (Blessig) [MALLRA]

46.

Monochamus spp. (неевропейски популации) [1MONCG]

47.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

48.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

49.

Nemorimyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

50.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

51.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

52.

Oligonychus perditus Pritchard and Baker [OLIGPD]

53.

Pissodes cibriani O'Brien [PISOCI]

54.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

55.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

56.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

57.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

58.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

59.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

60.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

61.

Pissodes zitacuarense Sleeper [PISOZI]

62.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

63.

Prodiplosis longifila Gagné [PRDILO]

64.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

65.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

66.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

67.

Ripersiella hibisci Kawai and Takagi [RHIOHI]

68.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

69.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

70.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

71.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

72.

Scolytinae spp. (неевропейски) [1SCOLF]

73.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

74.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

75.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

76.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

77.

Tephritidae:

77.1.  Acidiella kagoshimensis (Miyake)

77.2.  Acidoxantha bombacis de Meijere

77.3.  Acroceratitis distincta (Zia)

77.4.  Adrama spp. [1ADRAG]

77.5.  Anastrepha spp. [1ANSTG]

77.6.  Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]

77.7.  Asimoneura pantomelas (Bezzi)

77.8.  Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew)

77.9.  Bactrocera spp. [1BCTRG], различни от Bactrocera oleae (Gmelin) [DACUOL]

77.10.  Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]

77.11.  Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA]

77.12.  Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]

77.13.  Bistrispinaria fortis (Speiser)

77.14.  Bistrispinaria magniceps Bezzi

77.15.  Callistomyia flavilabris Hering

77.16.  Campiglossa albiceps (Loew)

77.17.  Campiglossa californica (Novak)

77.18.  Campiglossa duplex (Becker)

77.19.  Campiglossa reticulata (Becker)

77.20.  Campiglossa snowi (Hering)

77.21.  Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN]

77.22.  Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA]

77.23.  Ceratitis spp. [1CERTG], различни от Ceratitis capitata (Wiedemann) [CERTCA]

77.24.  Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) [CRSXMA]

77.25.  Dacus spp. [1DACUG]

77.26.  Dioxyna chilensis (Macquart)

77.27.  Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU]

77.28.  Euleia separata (Becker)

77.29.  Euphranta camelliae Hardy

77.30.  Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA]

77.31.  Euphranta cassia Hancock and Drew

77.32.  Euphranta japonica (Ito) [RHACJA]

77.33.  Euphranta oshimensis Sun et al.

77.34.  Eurosta solidaginis (Fitch)

77.35.  Eutreta spp. [1EUTTG]

77.36.  Gastrozona nigrifemur David & Hancock

77.37.  Goedenia stenoparia (Steyskal)

77.38.  Gymnocarena spp.

77.39.  Insizwa oblita Munro

77.40.  Marriottella exquisita Munro

77.41.  Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI]

77.42.  Neaspilota alba (Loew)

77.43.  Neaspilota reticulata Norrbom

77.44.  Paracantha trinotata (Foote)

77.45.  Parastenopa limata (Coquillett)

77.46.  Paratephritis fukaii Shiraki

77.47.  Paratephritis takeuchii Ito

77.48.  Paraterellia varipennis Coquillett

77.49.  Philophylla fossata (Fabricius)

77.50.  Procecidochares spp. [1PROIG]

77.51.  Ptilona confinis (Walker)

77.52.  Ptilona persimilis Hendel

77.53.  Rhagoletis spp. [1RHAGG], различни от Rhagoletis alternata (Fallén) [RHAGAL], Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], Rhagoletis berberidis Klug, Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME], Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU], Rhagoletis zernyi Hendel

77.54.  Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]

77.55.  Rioxoptilona dunlopi (van der Wulp)

77.56.  Sphaeniscus binoculatus (Bezzi)

77.57.  Sphenella nigricornis Bezzi

77.58.  Strauzia [1STRAG] spp., различни от Strauzia longipennis (Wiedemann) [STRALO]

77.59.  Taomyia marshalli Bezzi

77.60.  Tephritis leavittensis Blanc

77.61.  Tephritis luteipes Merz

77.62.  Tephritis ovatipennis Foote

77.63.  Tephritis pura (Loew)

77.64.  Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU]

77.65.  Toxotrypana recurcauda Tigrero

77.66.  Trupanea bisetosa (Coquillett)

77.67.  Trupanea femoralis (Thomson)

77.68.  Trupanea wheeleri Curran

77.69.  Trypanocentra nigrithorax Malloch

77.70.  Trypeta flaveola Coquillett

77.71.  Urophora christophi Loew

77.72.  Xanthaciura insecta (Loew)

77.73.  Zacerata asparagi Coquillett

77.74.  Zeugodacus spp. [1ZEUDG]

77.75.  Zonosemata electa (Say) [ZONOEL]

78.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

79.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

80.

Trirachys sartus Solsky [AELSSA]

81.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

4.  Нематоди

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], различни от:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall [HIRSHA], Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] и Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh and Allen [LONGDI]

3.

Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback [MELGMY]

4.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen [NACOBA]

5.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

6.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

7.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

8.

Xiphinema inaequale Khan et Ahmad [XIPHNA]

9.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]

10.

Xiphinema rivesi (неевропейски популации) Dalmasso [XIPHRI]

11.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

5.  Паразитни растения

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], различни от:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl [AREGA] и Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

6.  Вируси, вироиди и фитоплазми

1.

Beet curly top virus [BCTV00]

2.

Бегомовируси, различни от:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

3.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

4.

Candidatus Phytoplasma aurantifolia — референтен щам [PHYPAF]

5.

Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

6.

Citrus leprosis viruses [CILV00]:

6.1.  CiLV-C [CILVC0]

6.2.  CiLV-C2 [CILVC2]

6.3.  HGSV-2 [HGSV20]

6.4.  Citrus strain of OFV [OFV00] (citrus щам)

6.5.  CiLV-N sensu novo

6.6.  Citrus chlorotic spot virus

7.

Citrus tristeza virus ( ►C4  изолати извън ЕС ◄ ) [CTV000]

8.

Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

9.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

10.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

11.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

12.

Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]:

12.1.  Candidatus Phytoplasma cocostanzania — подгрупа 16SrIV-C

12.2.  Candidatus Phytoplasma palmae — подгрупи 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F

12.3.  Candidatus Phytoplasma palmicola — 16SrXXII-A

12.4.  Щам, свързан с Candidatus Phytoplasma palmicola — 16SrXXII-B

12.5.  Нов Candidatus Phytoplasma от групата 16SrIV, причиняващ смъртоносно пожълтяване при палмите — „Bogia coconut syndrome“

13.

Satsuma dwarf virus [SDV000]

14.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

15.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

16.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

17.

Tobacco ringspot virus [TRSV00]

18.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

19.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

20.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

21.

Tomato ringspot virus [TORSV0]

22.

Вируси, вироиди и фитоплазми по Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. и Vitis L.:

22.1.  American plum line pattern virus [APLPV0]

22.2.  Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0]

22.3.  Apple necrotic mosaic virus

22.4.  Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77]

22.5.  Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]

22.6.  Щамове, свързани с Candidatus Phytoplasma aurantifolia (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches’ broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39])

22.7.  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (референтен щам)

22.8.  Candidatus Phytoplasma fraxini (референтен щам) Griffiths et al. [PHYPFR]

22.9.  Candidatus Phytoplasma hispanicum (референтен щам) Davis et al. [PHYP07]

22.10.  Candidatus Phytoplasma phoenicium [PHYPPH]

22.11.  Щам, свързан с Candidatus Phytoplasma pruni (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis et al.

22.12.  Щам, свързан с Candidatus Phytoplasma pyri (Peach yellow leaf roll) Norton et al.

22.13.  Candidatus Phytoplasma ziziphi (референтен щам) Jung et al. [PHYPZI]

22.14.  Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00]

22.15.  Cherry rosette virus

22.16.  Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]

22.17.  Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]

22.18.  Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]

22.19.  Grapevine red blotch virus [GRBAV0]

22.20.  Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]

22.21.  Peach mosaic virus [PCMV00]

22.22.  Peach rosette mosaic virus [PRMV00]

22.23.  Raspberry latent virus [RPLV00]

22.24.  Raspberry leaf curl virus [RLCV00]

22.25.  Strawberry chlorotic fleck-associated virus

22.26.  Strawberry leaf curl virus

22.27.  Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]

22.28.  Temperate fruit decay-associated virus

23.

Вируси, вироиди и фитоплазми по Solanum tuberosum L. и други Solanum spp. с клубени:

23.1.  Andean potato latent virus [APLV00]

23.2.  Andean potato mild mosaic virus [APMMV0]

23.3.  Andean potato mottle virus [APMOV0]

23.4.  Candidatus Phytoplasma americanum

23.5.  Щамове, свързани с Candidatus Phytoplasma aurantifolia (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV; Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts)

23.6.  Щамове, свързани с Candidatus Phytoplasma fragariae (YN-169, YN-10G)

23.7.  Щамове, свързани с Candidatus Phytoplasma pruni (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAHP, -GTOP)

23.8.  Chilli leaf curl virus [CHILCU]

23.9.  Potato black ringspot virus [PBRSV0]

23.10.  Potato virus B [PVB000]

23.11.  Potato virus H [PVH000]

23.12.  Potato virus P [PVP000]

23.13.  Potato virus T [PVT000]

23.14.  Potato yellow dwarf virus [PYDV00]

23.15.  Potato yellow mosaic virus [PYMV00]

23.16.  Potato yellow vein virus [PYVV00]

23.17.  Potato yellowing virus [PYV000]

23.18.  Tomato mosaic Havana virus [THV000]

23.19.  Tomato mottle Taino virus [TOMOTV]

23.20.  Tomato severe rugose virus [TOSRV0]

23.21.  Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV]

23.22.   ►C4  Изолати извън ЕС ◄ от картофените вируси S, X и Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] и [PLRV00]

ЧАСТ БВРЕДИТЕЛИ, ЗА КОИТО Е ИЗВЕСТНО, ЧЕ СЕ СРЕЩАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЮЗА

Карантинни вредители и техните кодове, определени от ЕОРЗ

1.  Бактерии

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

2.  Гъби и оомицети

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

3.  Насекоми и акари

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

4.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

5.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

6.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

7.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

8.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

4.  Мекотели

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

5.  Нематоди

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

6.  Вируси, вироиди и фитоплазми

1.

Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]

2.

Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

▼M4
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на защитените зони и съответните карантинни вредители по отношение на определена защитена зона и съответстващите им кодове

Съответните защитени зони, включени в третата графа на таблицата по-долу, обхващат едно от следните:

а) 

цялата територия на посочената държава членка ( 1 );

б) 

територията на посочената държава членка с изключенията, упоменати в скобите;

в) 

само посочената в скоби част от територията на държавата членка.Карантинни вредители по отношение на определена защитена зона

Код на ЕОРЗ

Защитени зони

а)  Бактерии

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

а)  Естония;
б)  Испания (с изключение на автономни области Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, автономна област Madrid, Murcia, Navarra и La Rioja, провинция Guipuzcoa в Страната на баските, окръзите (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià и Urgell в провинция Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya; и общините Alborache и Turís в провинция Valencia и окръзите (comarcas) de L'Alt Vinalopó и El Vinalopó Mitjà в провинция Alicante в Comunidad Valenciana);
в)  Франция (Corsica); ►M6  
г)  Италия (Абруцо, Пулия, Базиликата, Калабрия, Кампания (с изключение на общини Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte и Vico Equense в провинция Неапол, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala и Tramonti в провинция Салерно), Лацио, Лигурия, Ломбардия (с изключение на провинции Милано, Мантуа, Сондрио и Варезе и общини Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese и Varedo в провинция Монца и Брианца), Марке (с изключение на общини Colli al Metauro, Fano, Pesaro и San Costanzo в провинция Пезаро и Урбино), Молизе, Сардиния, Сицилия (с изключение на община Cesarò в провинция Месина, общини Maniace, Bronte и Adrano в провинция Катания и общини Centuripe, Regalbuto и Troina в провинция Ена), Тоскана, Умбрия, Вале д’Аоста, Венето (с изключение на провинции Ровиго и Венеция, общини Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano и Vescovana в провинция Падуа и общини Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio и Zimella в провинция Верона);  ◄
д)  Латвия;
е)  Финландия; ►M6  
ж)  Ирландия (с изключение на град Galway);
з)  Литва (с изключение на община Kėdainiai в регион Kaunas);
и)  Словения (с изключение на области Gorenjska, Koroška, Maribor и Notranjska и общини Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana и Žužemberk, и селищата Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec и Znojile pri Krki в община Ivančna Gorica);
й)  Словакия (с изключение на област Dunajská Streda и градове Hronovce и Hronské Kľačany в област Levice, Dvory nad Žitavou в област Nové Zámky, Málinec в област Poltár, Valice, Jesenské и Rimavská Sobota в област Rimavská Sobota, Hrhov в област Rožňava, Veľké Ripňany в област Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše и Zatín в област Trebišov).  ◄

2.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

до 30 април 2023 г.: Обединено кралство (Северна Ирландия)

б)  Гъби и оомицети

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Гърция

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

а)  Чехия;

б)  Ирландия;

в)  Швеция;

г)  Обединено кралство (Северна Ирландия).

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers and Ju

HYPOMA

а)  Ирландия;

б)  Обединено кралство (Северна Ирландия).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Ирландия

в)  Насекоми и акари

1.

Bemisia tabaci Genn. (европейски популации)

BEMITA

а)  Ирландия;

б)  Швеция;

в)  Обединено кралство (Северна Ирландия).

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

а)  Ирландия;

б)  Обединено кралство (Северна Ирландия).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

а)  Ирландия;

б)  Гърция;

в)  Обединено кралство (Северна Ирландия).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

а)  Ирландия;

б)  Обединено кралство (Северна Ирландия).

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

а)  Ирландия;

б)  Гърция;

в)  Обединено кралство (Северна Ирландия).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

а)  Гърция;

б)  Португалия (Azores, с изключение на остров Terceira)

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

а)  Ирландия;

б)  Гърция;

в)  Обединено кралство (Северна Ирландия).

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

а)  Ирландия;

б)  Гърция;

в)  Обединено кралство (Северна Ирландия).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

а)  Ирландия;

б)  Гърция;

в)  Обединено кралство (Северна Ирландия).

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

а)  Ирландия;

б)  Кипър;

в)  Обединено кралство (Северна Ирландия).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

а)  Ирландия;

б)  Обединено кралство (Северна Ирландия).

12.

Leptinotаrѕа decemlinеаtа Ѕаy

LPTNDE

а)  Ирландия;

б)  Испания (Ibiza и Menorca);

в)  Кипър;

г)  Малта;

д)  Португалия (Azores и Madeira);

е)  Финландия (окръзите Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa);

ж)  Швеция (области Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar и Skåne);

з)  Обединено кралство (Северна Ирландия).

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

а)  Ирландия;

б)  Обединено кралство (Северна Ирландия).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

а)  Ирландия;

б)  до 30 април 2023 г.: Обединено кралство (Северна Ирландия).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

а)  Ирландия;

б)  до 30 април 2023 г.: Обединено кралство (Северна Ирландия).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

а)  Ирландия;

б)  Малта;

в)  Обединено кралство (Северна Ирландия).

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

а)  Ирландия;

б)  Португалия (Azores);

в)  Обединено кралство (Северна Ирландия).

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

а)  Испания (Granada и Malaga);

б)  Португалия (Alentejo, Algarve и Madeira).

▼M6

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

а)  до 30 април 2023 г.: Ирландия;

б)  Обединено кралство (Северна Ирландия).

▼M4

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

а)  Ирландия;

б)  до 30 април 2023 г.: Обединено кралство (Северна Ирландия).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Кипър.

г)  Вируси, вироиди и фитоплазми

1.

Вирус на жилкова некроза по цвеклото (ризомания, или BNYVV)

BNYVV0

а)  Ирландия;

б)  Франция (Bretagne);

в)  Португалия (Azores);

г)  Финландия;

д)  Обединено кралство (Северна Ирландия).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Обединено кралство (Северна Ирландия)

3.

►C3  Citrus tristeza virus (изолати от ЕС) ◄

CTV000

Малта

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на регулираните некарантинни вредители от значение за Съюза (РНКВ) и на конкретните растения за засаждане с категории и прагове, както е посочено в член 5

СЪДЪРЖАНИЕ

Част А:

РНКВ, засягащи семена от фуражни култури

Част Б:

РНКВ, засягащи семена от зърнени култури

Част В:

РНКВ, засягащи посадъчен лозов материал

Част Г:

РНКВ, засягащи посадъчен материал на декоративни растения и други растения за засаждане, предназначени за декоративни цели

Част Д:

РНКВ, засягащи горски репродуктивен материал, различен от семена

Част Е:

РНКВ, засягащи семена от зеленчукови култури

Част Ж:

РНКВ, засягащи посадъчен материал от картофи

Част З:

РНКВ, засягащи семена от маслодайни и влакнодайни култури

Част И:

РНКВ, засягащи зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена

Част Й:

РНКВ, засягащи овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове

Част К:

РНКВ, засягащи семена от Solanum tuberosum

Част Л:

РНКВ, засягащи растения за засаждане от Humulus lupulus, различни от семена

▼M9

Част М:

РНКВ, засягащи овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове от Actinidia Lindl., различни от семена

▼B

ЧАСТ А

РНКВ, засягащи семена от фуражни културиРНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Семена за засаждане (род или вид)

Прагове за предбазови семена

Прагове за базови семена

Прагове за сертифицирани семена

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

ЧАСТ Б

РНКВ, засягащи семена от зърнени културиНематоди

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Прагове за предбазови семена

Прагове за базови семена

Прагове за сертифицирани семена

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Гъби

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Практически свободни

Практически свободни

Практически свободни

ЧАСТ В

РНКВ, засягащи посадъчен лозов материалБактерии

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане, различни от семена (родове или видове)

Праг за първоначален посадъчен материал, базов посадъчен материал, сертифициран материал

Праг за стандартен материал

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Насекоми и акари

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане, различни от семена (род или вид)

Праг за първоначален посадъчен материал, базов посадъчен материал, сертифициран материал

Праг за стандартен материал

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Неприсадени Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L., различни от неприсадени Vitis vinifera L.

Практически свободни

Практически свободни

Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане, различни от семена (род или вид)

Праг за първоначален посадъчен материал, базов посадъчен материал, сертифициран материал

Праг за стандартен материал

Вирус на арабисовата мозайка (Arabis mosaic virus) [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Вирус на късовъзлието при лозите (Grapevine fanleaf virus) [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Лозов флек вирус (Grapevine fleck virus) [GFKV00]

Подложки от Vitis spp. и техни хибриди, с изключение на Vitis vinifera L.

0 % за първоначален посадъчен материал

Не е наличен за базов посадъчен материал и сертифициран материал

Не е приложимо

Вирус на листното завиване при лозата 1 (Grapevine leafroll associated virus 1) [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Вирус на листното завиване при лозата 3 (Grapevine leafroll associated virus 3) [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

ЧАСТ Г

РНКВ, засягащи посадъчен материал на декоративни растения и други растения за засаждане, предназначени за декоративни целиБактерии

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за посадъчния материал на засегнати декоративни растения и други растения за засаждане, предназначени за декоративни цели

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Растения за засаждане, различни от семена

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

▼M9

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Растения за засаждане, различни от семена

Actinidia Lindl.

0 %

▼B

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Растения за засаждане, различни от семена

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Растения за засаждане, различни от семена

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техни хибриди

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Растения за засаждане, различни от семена

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Гъби и оомицети

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Семена за засаждане (род или вид)

Праг за посадъчния материал на засегнати декоративни растения и други растения за засаждане, предназначени за декоративни цели

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Растения за засаждане, различни от семена

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Растения за засаждане, различни от семена

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Растения за засаждане, различни от семена

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Растения за засаждане, различни от семена

Pinus L.

0 %

▼M9

Phytophthora ramorum ( ►C4  изолати от ЕС ◄ ) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Растения за засаждане, с изключение на полен и семена

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L., различни от R. simsii L., Viburnum L.

0 %

▼B

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Семена

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Растения за засаждане, различни от семена

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техни хибриди

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Растения за засаждане, различни от семена

Chrysanthemum L.

0 %

Насекоми и акари

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за посадъчния материал на засегнати декоративни растения и други растения за засаждане, предназначени за декоративни цели

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Растения за засаждане, различни от семена

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo[OPOGSC]

Растения за засаждане, различни от семена

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Растения за засаждане, различни от семена

Palmae, що се отнася до следните родове и видове: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Нематоди

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Семена за засаждане (род или вид)

Праг за посадъчния материал на засегнати декоративни растения и други растения за засаждане, предназначени за декоративни цели

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Растения за засаждане, различни от семена

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за посадъчния материал на засегнати декоративни растения и други растения за засаждане, предназначени за декоративни цели

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Растения за засаждане, различни от семена

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Растения за засаждане, различни от семена

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Растения за засаждане, различни от семена

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Растения за засаждане, различни от семена

Lavandula L.

0 %

Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]

Растения за засаждане, различни от семена

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Растения за засаждане, различни от семена

Citrus L.

0 %

►C2  Citrus tristeza virus [CTV000] (изолати от ЕС) ◄

Растения за засаждане, различни от семена

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., и техни хибриди

0 %

Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]

Растения за засаждане, различни от семена

Begonia x hiemalis

Fotsch, Impatiens L. New Guinea Hybrids

0 %

Вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid) [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Растения от следните видове от Prunus L., предназначени за засаждане, различни от семена:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. & Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., други видове от Prunus L., податливи на Plum pox virus

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Растения за засаждане, различни от семена

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. — хибридите от Нова Гвинея, Pelargonium L.

0 %

▼M9

ЧАСТ Д

РНКВ, засягащи горски репродуктивен материал, различен от семенаГъби и оомицети

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнат горски репродуктивен материал

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Растения за засаждане, различни от семена

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Растения за засаждане, различни от семена

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Растения за засаждане, различни от семена

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Растения за засаждане, различни от семена

Pinus L.

0 %

Phytophthora ramorum ( ►C4  изолати от ЕС ◄ ) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Растения за засаждане, различни от полен и семена

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

0 %

▼B

ЧАСТ Е

РНКВ, засягащи семена от зеленчукови културиБактерии

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнати семена от зеленчукови култури

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Насекоми и акари

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнати семена от зеленчукови култури

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

▼M9

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

▼B

Нематоди

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнати семена от зеленчукови култури

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L

0 %

Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнати семена от зеленчукови култури

Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid) [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

ЧАСТ Ж

РНКВ, засягащи посадъчен материал от картофиРНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за прякото поколение на предбазов посадъчен материал от картофи

Праг за прякото поколение на базов посадъчен материал от картофи

Праг за прякото поколение на сертифициран посадъчен материал от картофи

клас PBTC

клас PB

Симптоми на вирусна инфекция

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за растенията за засаждане от предбазов посадъчен материал от картофи

Праг за растенията за засаждане от базов посадъчен материал от картофи

Праг за растенията за засаждане от сертифициран посадъчен материал от картофи

клас PBTC

клас PB

Blackleg (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Практически свободни

Практически свободни

Практически свободни

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ризоктониоза (Black scurf), причинявана от Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

при която поразената площ на повърхността на клубените е над 10 %

5,0 %

при която поразената площ на повърхността на клубените е над 10 %

5,0 %

при която поразената площ на повърхността на клубените е над 10 %

Прашеста краста (Powdery scab), причинявана от Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

при която поразената площ на повърхността на клубените е над 10 %

3,0 %

при която поразената площ на повърхността на клубените е над 10 %

3,0 %

при която поразената площ на повърхността на клубените е над 10 %

Образуване на мозаични петна, причинено от вируси

и

симптоми, причинени от вируса на листното завиване (leaf roll virus) [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid) [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

ЧАСТ З

РНКВ, засягащи семена от маслодайни и влакнодайни културиГъби и оомицети

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Прагове за предбазови семена

Прагове за базови семена

Прагове за сертифицирани семена

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %,

5 %, засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium spp

5 %

5 %, засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium spp

5 %

5 %, засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. — лен

1 %

5 %, засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium spp

1 %

5 %, засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium spp

1 %

5 %, засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. — ленено семе

5 %

5 %, засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium spp

5 %

5 %, засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium spp

5 %

5 %, засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium spp

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %,

засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium spp

5 %

засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium spp

5 %

засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium spp

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % за инфекции от Phomopsis complex

15 % за инфекции от Phomopsis complex

15 % за инфекции от Phomopsis complex

Fusarium (анаморфен вид) Link [1FUSAG], различни от Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] и Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %,

засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium (анаморфен вид) Link, различни от Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon и Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5 %

засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium (анаморфен вид) Link, различни от Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon и Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5 %

засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium (анаморфен вид) Link, различни от Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon и Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs.

При лабораторно изследване на представителна проба от всяка партида семена с размер, посочен в графа 4 от Приложение III към Директива 2002/57/ЕО, са установени не повече от 5 склероции или фрагменти от такива.

При лабораторно изследване на представителна проба от всяка партида семена с размер, посочен в графа 4 от Приложение III към Директива 2002/57/ЕО, са установени не повече от 5 склероции или фрагменти от такива.

При лабораторно изследване на представителна проба от всяка партида семена с размер, посочен в графа 4 от Приложение III към Директива 2002/57/ЕО, са установени не повече от 5 склероции или фрагменти от такива.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

При лабораторно изследване на представителна проба от всяка партида семена с размер, посочен в графа 4 от Приложение III към Директива 2002/57/ЕО, са установени не повече от 10 склероции или фрагменти от такива.

При лабораторно изследване на представителна проба от всяка партида семена с размер, посочен в графа 4 от Приложение III към Директива 2002/57/ЕО, са установени не повече от 10 склероции или фрагменти от такива.

При лабораторно изследване на представителна проба от всяка партида семена с размер, посочен в графа 4 от Приложение III към Директива 2002/57/ЕО, са установени не повече от 10 склероции или фрагменти от такива.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

При лабораторно изследване на представителна проба от всяка партида семена с размер, посочен в графа 4 от Приложение III към Директива 2002/57/ЕО, са установени не повече от 5 склероции или фрагменти от такива.

При лабораторно изследване на представителна проба от всяка партида семена с размер, посочен в графа 4 от Приложение III към Директива 2002/57/ЕО, са установени не повече от 5 склероции или фрагменти от такива.

При лабораторно изследване на представителна проба от всяка партида семена с размер, посочен в графа 4 от Приложение III към Директива 2002/57/ЕО, са установени не повече от 5 склероции или фрагменти от такива.

ЧАСТ И

РНКВ, засягащи зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семенаБактерии

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнатия зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Гъби и оомицети

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнатия зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена

Fusarium Link (анаморфен вид) [1FUSAG], различни от Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] и Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Нематоди

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнатия зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativumL.

0 %

Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнатия зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена

Leek yellow stripe virus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Onion yellow dwarf virus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid) [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

ЧАСТ Й

РНКВ, засягащи овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодовеБактерии

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Семена за засаждане (род или вид)

Праг за засегнати овощен посадъчен материал и овощни растения

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Растения за засаждане, различни от семена

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Растения за засаждане, различни от семена

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Растения за засаждане, различни от семена

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техни хибриди

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Растения за засаждане, различни от семена

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Растения за засаждане, различни от семена

Fragaria L.

0 %

Гъби и оомицети

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнати овощен посадъчен материал и овощни растения

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Растения за засаждане, различни от семена

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (анаморф Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Растения за засаждане, различни от семена

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

▼M9

Phytophthora ramorum ( ►C4  изолати от ЕС ◄ ) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Растения за засаждане, с изключение на полен и семена

Castanea sativa Mill., Vaccinium L.

0 %

▼B

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Растения за засаждане, различни от семена

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техни хибриди

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Насекоми и акари

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнати овощен посадъчен материал и овощни растения

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle и Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Нематоди

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнати овощен посадъчен материал и овощни растения

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Растения за засаждане, различни от семена

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнати овощен посадъчен материал и овощни растения

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple flat limb agent [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Apple mosaic virus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Apple star crack agent [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. и Pyrus L.

0 %

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple stem-grooving virus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apricot latent virus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Вирус на арабисовата мозайка (Arabis mosaic virus) [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aucuba mosaic agent и blackcurrant yellows agent заедно

Ribes L.

0 %

Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

▼M9 —————

▼B

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Растения за засаждане, различни от семена

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Растения за засаждане, различни от семена

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Растения за засаждане, различни от семена

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Вирус на мозайката по кестена (Chestnut mosaic virus)

Castanea sativa Mill.

0 %

Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus impietratura agent [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

►C2  Citrus tristeza virus [CTV000] (изолати от ЕС) ◄

Растения за засаждане, различни от семена

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техни хибриди

0 %

Citrus variegation virus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Fig mosaic agent [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Заболявания по плодовете: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart

Malus Mill.

0 %

Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Hop stunt viroid [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Little cherry virus 1 и 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear bark split agent [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear rough bark agent [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

Що се отнася до хибриди на Prunus, при условие че материалът е присаден на подложки — подложки на други видове от Prunus L., податливи на вируса Plum pox.

0 %

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus L.

0 %

Rubus yellow net virus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Растения за засаждане, различни от семена

Fragaria L.

0 %

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Растения за засаждане, различни от семена

Fragaria L.

0 %

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Растения за засаждане, различни от семена

Fragaria L.

0 %

Tomato black ring virus [TBRV00]

Растения за засаждане, различни от семена

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

ЧАСТ К

РНКВ, засягащи семена от Solanum tuberosum L.Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми

РНКВ

Растения за засаждане

Праг за семената

Вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid) [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

ЧАСТ Л

РНКВ, засягащи растения за засаждане от Humulus lupulus, различни от семенаГъби и оомицети

РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за семената за засаждане

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %

▼M9Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Растения за засаждане, с изключение на полен и семена

Humulus lupulus L.

0 %

ЧАСТ М

РНКВ, засягащи овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове от Actinidia Lindl., различни от семенаБактерии

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнатите овощен посадъчен материал и овощни растения

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

0%

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ V

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по конкретни растения за засаждане

СЪДЪРЖАНИЕ

Част А:

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по семена от фуражни култури

1.

Инспекция на културите

2.

Вземане на проби и извършване на изпитвания върху семена от фуражни култури

3.

Допълнителни мерки по отношение на някои видове растения

Част Б:

Мерки по отношение на семената от зърнени култури

1.

Инспекция на културите

2.

Вземане на проби и извършване на изпитвания върху семена от зърнени култури

3.

Допълнителни мерки относно семена от Oryza sativa L.

Част В:

Мерки за предотвратяване наличието на РНКВ по посадъчния материал на декоративни растения и растения за засаждане, предназначени за декоративни цели

Част Г:

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по горски репродуктивен материал, различни от семена

Част Д:

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по семена от зеленчукови култури

Част Е:

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по посадъчен материал от картофи

Част Ж:

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по семена от маслодайни и влакнодайни култури

1.

Инспекция на културите

2.

Вземане на проби и провеждане на изпитвания върху семена от маслодайни и влакнодайни култури

3.

Допълнителни мерки относно семената от маслодайни и влакнодайни култури

Част З:

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена

Част И:

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по семена от Solanum tuberosum

Част Й:

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по растения за засаждане от Humulus lupulus, различни от семена

▼M9

Част К:

Мерки за предотвратяване на наличието на РНКВ върху овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове от Actinidia Lindl., различни от семена

▼B

ЧАСТ А

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по семена от фуражни култури

1.    Инспекция на културите

1) Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършват полеви инспекции на културата, от която са произведени семената от фуражни култури, във връзка с наличието на РНКВ по културата, с цел да гарантира че наличието на РНКВ не превишава определените в таблицата прагове.РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Семена за засаждане (род или вид)

Прагове за производството на предбазови семена

Прагове за производството на базови семена

Прагове за производството на сертифицирани семена

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Компетентният орган може да упълномощава инспектори, различни от професионалните оператори, за извършване на полеви инспекции от негово име и под неговия официален надзор.

2) Тези полеви инспекции се извършват, когато състоянието и етапът на развитие на културата позволяват извършването на адекватна проверка. Извършва се поне една полева инспекция на година в най-подходящото време с оглед откриване на съответните РНКВ.

3) Компетентният орган определя размера, броя и разпределението на участъците от полето, които ще бъдат инспектирани чрез подходящи методи.

Делът на културите за производство на семена, подлежащ на официална инспекция от компетентния орган, е поне 5 %.

2.    Вземане на проби и извършване на изпитвания върху семена от фуражни култури

(1) Компетентният орган:

а) 

официално взема семенни проби от партиди със семена от фуражни култури;

б) 

упълномощава лица, които да извличат пробите от негово име и под неговия официален надзор;

в) 

сравнява извлечените от него семенни проби с пробите, извлечени под неговия официален надзор от същата семенна партида от определените за целта лица, както е посочено в точка б);

г) 

извършва надзор на работата на определените за пробите лица, както е посочено в точка 2).

(2) Компетентният орган или професионалният оператор под официален надзор извличат проби и извършват изпитвания със семената от фуражни култури чрез актуалните международни методи.

С изключение на автоматичното извличане на проби, компетентният орган взема контролни проби от поне 5 % от семенните партиди, вписани за официално сертифициране. Този дял се разпределя възможно най-равномерно сред физическите и юридическите лица, внасящи семена за сертифициране, и внесените видове, но може да се използва и за отстраняване на конкретни съмнения.

(3) При автоматично извличане на проби се прилагат подходящи процедури и се провежда официален надзор.

За изследването на семена за сертифициране пробите се извличат от хомогенни партиди. По отношение на теглото на партидите и пробите се прилага таблицата в приложение III към Директива 66/401/ЕИО.

3.    Допълнителни мерки по отношение на някои видове растения

Компетентните органи или професионалните оператори под официалния надзор на компетентните органи извършват следните допълнителни проверки или предприемат всякакви други действия за определени растителни видове, по отношение на:

(1) предбазови, базови и сертифицирани семена на Medicago sativa L. — с цел предотвратяване на появата на Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus и установяване на следното:

а) 

семената произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Clavibacter michiganensis spp. insidiosus; или

б) 

културата е отгледана на земя, на която не е имало Medicago sativa L. през последните три години преди засаждането, като при полева инспекция на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus и по време на предходната реколта не са наблюдавани симптоми на Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus по съседна на нея култура от вида Medicago sativa L.; или

в) 

културата спада към сорт, за който е известно, че е изключително устойчив на Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus, като теглото на съдържанието на инертното вещество не превишава 0,1 %;

(2) предбазовите, базовите и сертифицираните семена на Medicago sativa L. — с цел предотвратяване на появата на Ditylenchus dipsaci и установяване на следното:

а) 

по време на предходната реколта на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на Ditylenchus dipsaci, през предходните две години на мястото на производство не са отглеждани основни посеви гостоприемници и са предприети подходящи хигиенни мерки за предотвратяване на нашествието на вредители на мястото на производство; или

б) 

на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на Ditylenchus dipsaci през предходната реколта и при лабораторни изследвания, извършени върху представителна проба, не е установено наличие на Ditylenchus dipsaci; или

в) 

семената са подложени на подходящо физическо или химическо третиране против Ditylenchus dipsaci и при лабораторни изследвания, извършени върху представителна проба, е установено, че те са свободни от този вредител.

ЧАСТ Б

Мерки по отношение на семената от зърнени култури

1.    Инспекция на културите

1) Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършва полеви инспекции на културата, от която са произведени семената от зърнени култури, за да потвърди че наличието на РНКВ не превишава определените в следната таблица прагове:Гъби и оомицети

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Прагове за производството на предбазови семена

Прагове за производството на базови семена

Прагове за производството на сертифицирани семена

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

По време на полевите инспекции на представителни проби от растенията от всяка култура, извършени в подходящо време, не се наблюдават повече от 2 растения със симптоми на всеки 200 м2.

По време на полевите инспекции на представителни проби от растенията от всяка култура, извършени в подходящо време, не се наблюдават повече от 2 растения със симптоми на всеки 200 м2.

Сертифицираните семена от първото поколение (C1):

По време на полевите инспекции на представителни проби от растенията от всяка култура, извършени в подходящо време, не се наблюдават повече от 4 растения със симптоми на всеки 200 м2.

Сертифицираните семена от второто поколение (C2):

По време на полевите инспекции на представителни проби от растенията от всяка култура, извършени в подходящо време, не се наблюдават повече от 8 растения със симптоми на всеки 200 м2.

Нематоди

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Прагове за производството на предбазови семена

Прагове за производството на базови семена

Прагове за производството на сертифицирани семена

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Компетентният орган може да упълномощава инспектори, различни от професионалните оператори, за извършването на полеви инспекции от негово име и под неговия официален надзор.

2) Тези полеви инспекции се извършват, когато състоянието и етапът на развитие на културата позволяват извършването на адекватна проверка.

Извършва се поне една полева инспекция на година в най-подходящото време с оглед откриване на съответните РНКВ.

3) Компетентният орган определя размера, броя и разпределението на участъците от полето, които ще бъдат инспектирани чрез подходящи методи.

Делът на културите за производство на семена, подлежащи на официална инспекция от компетентния орган, е поне 5 %.

2.    Вземане на проби и извършване на изпитвания върху семена от зърнени култури

1) Компетентният орган:

а) 

официално извлича семенни проби от партиди със семена от зърнени култури;

б) 

упълномощава лица, които да извличат пробите от негово име и под официален надзор;

в) 

сравнява извлечените от него семенни проби с пробите, извлечени под неговия официален надзор от същата семенна партида от определените за целта лица, както е посочено в точка б);

г) 

извършва надзор на работата на определените за пробите лица, както е посочено в точка 2).

2) Компетентният орган или професионалният оператор под официален надзор извлича проби и извършва изпитвания със семената от зърнени култури чрез актуалните международни методи.

С изключение на автоматичното извличане на проби, компетентният орган взема контролни проби от поне 5 % от семенните партиди, вписани за официално сертифициране. Този дял се разпределя възможно най-равномерно сред физическите и юридическите лица, внасящи семена за сертифициране, и внесените видове, но може да се използва и за отстраняване на конкретни съмнения.

3) При автоматично извличане на проби се прилагат подходящи процедури и се провежда официален надзор.

За изследването на семена за сертифициране пробите се извличат от хомогенни партиди. По отношение на теглото на партидите и пробите се прилагат разпоредбите от таблицата в приложение III към Директива 66/402/ЕИП.

3.    Допълнителни мерки относно семена от Oryza sativa L.

Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършва следните допълнителни инспекции или предприема всякакви други действия, за да гарантира че семената от Oryza sativa L. изпълняват едно от следните изисквания:

а) 

произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Aphelenchoides besseyi;

б) 

изследвани са официално от компетентните органи чрез подходящи нематологични тестове, извършени върху представителна проба от всяка партида и е установено, че те са свободни от Aphelenchoides besseyi;

в) 

подложени са на подходящо третиране с гореща вода или друго подходящо третиране против Aphelenchoides besseyi.

ЧАСТ В

Мерки за предотвратяване наличието на РНКВ по посадъчния материал на декоративни растения и други растения за засаждане, предназначени за декоративни цели

Следните мерки се предприемат по отношение на съответните РНКВ и растенията за засаждане:

Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършват проверки и предприемат всякакви други действия, за да гарантират изпълнението на изискванията относно съответните РНКВ и растения за засаждане, посочени в таблицата по-долуБактерии

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане

Изисквания

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Растения за засаждане, различни от семена

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

а)  растенията са отгледани в райони, за които е известно, че са свободни от Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.;

или

б)  растенията са отгледани в производствен обект, на който през последния вегетационен сезон е извършена визуална проверка в подходящо време, като растенията, по които личат симптоми от съответния вредител, както и всички растения гостоприемници в непосредствена близост, незабавно са изкоренени и унищожени.

▼M9

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Растения за засаждане, различни от семена

Actinidia Lindl.

а)  растенията са били произведени в райони, определени от компетентния орган като свободни от Pseudomonas syringae pv. actinidiae в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

б)  

i)  не са наблюдавани симптоми на Pseudomonas syringae pv. actinidiae по растенията на мястото на производство през последния пълен вегетационен сезон; или

ii)  симптоми на Pseudomonas syringae pv. actinidiae са наблюдавани върху не повече от 1 % от растенията на мястото на производство и тези растения, както и всички растения със симптоми в непосредствена близост до тях, са били изкоренени и незабавно унищожени, а

от представителна част от останалите растения без симптоми са взети проби, които са изследвани за Pseudomonas syringae pv. actinidiae, като е установено, че са свободни от вредителя;

и

от растенията са взети проби на случаен принцип и са изследвани за наличие на Pseudomonas syringae pv. actinidiae преди пускането на растенията на пазара, като е установено, че са свободни от вредителя.

▼B

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Растения за засаждане, различни от семена

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

а)  растенията са произведени в райони, за които е известно, че са свободни от Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie;

или

б)  растенията са отгледани в производствен обект, за който е установено, че е свободен от Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, чрез визуална проверка, извършена през последния пълен вегетационен сезон и всички растения със симптоми в непосредствена близост незабавно са изкоренени и унищожени;

или

в)  не повече от 2 % от растенията в партидата са показали симптоми при визуалните проверки, извършени в подходящо време с оглед откриване на вредителя през последния вегетационен сезон, като растенията със симптоми и всички растения със симптоми в непосредствена близост незабавно са изкоренени и унищожени.

Spiroplasma citri Saglio

Растения за засаждане, различни от семена

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техни хибриди

Растенията са получени от майчини растения, по отношение на които са извършени визуални проверки в най-подходящото време с оглед откриване на вредителя, и е установено, че те са свободни от Spiroplasma citri Saglio, както и, че

а)  растенията са произведени в райони, за които е известно, че са свободни от Spiroplasma citri Saglio; или

б)  чрез визуална проверка на растенията, извършена през последния вегетационен сезон в най-подходящото време с оглед откриване на вредителя, е установено, че производственият обект е бил свободен от Spiroplasma citri Saglio през целия последен вегетационен сезон; или

в)  не повече от 2 % от растенията са показали симптоми при визуална проверка, извършена в подходящо време с оглед откриване на вредителя през последния вегетационен сезон, като всички заразени растения незабавно са изкоренени и унищожени.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Растения за засаждане, различни от семена

Prunus L.

а)  растенията са произведени в район, за който е известно, че е свободен от Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; или

б)  растенията са отгледани в производствен обект, за който чрез визуална проверка е установено, че е бил свободен от Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. през последния пълен вегетационен сезон, като всички растения със симптоми в непосредствена близост и съседните растения незабавно са изкоренени и унищожени, освен когато те са изследвани въз основа на представителна проба от растения със симптоми и проведените изследвания показват, че симптомите не са причинени от Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; или

в)  не повече от 2 % от растенията от партидата са показали симптоми по време на визуални проверки, извършени в подходящо време през последния вегетационен сезон, като растенията, показали симптоми и всички растения, показали симптоми в производствения обект и в непосредствена близост, както и съседните растения, незабавно са изкоренени и унищожени, освен когато те са изследвани въз основа на представителна проба от растения със симптоми и проведените изследвания показват, че симптомите не са причинени от Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; или

г)  що се отнася до вечнозелените видове, растенията са преминали визуална проверка преди да бъдат придвижени и е установено, че те са свободни от симптоми на Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)  Що се отнася до семена:

а)  семената произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

или

б)  на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., при визуални проверки, извършени в подходящо време с оглед откриване на вредителя през пълния вегетационен цикъл на растенията;

или

в)  по отношение на семената са проведени официални изследвания за Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, независимо дали след подходящо третиране, или не, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

2)  Що се отнася до растения, различни от семена:

а)  пониците са отгледани от семена, които отговарят на изискванията, посочени в точка 1) от настоящото вписване;

и

б)  младите растения са пазени при подходящи хигиенни условия с цел предотвратяване на инфекции.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)  Що се отнася до семена:

а)  семената произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

или

б)  не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., при визуални проверки, извършени в подходящо време през пълния вегетационен цикъл на растенията на мястото на производство;

или

в)  по отношение на семената са проведени официални изследвания за Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи (независимо дали след подходящо третиране, или не), като при тези изследвания е установено, че те са свободни от Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

2)  Що се отнася до растения, различни от семена:

а)  пониците са отгледани от семена, които отговарят на изискванията, посочени в точка 1) от настоящото вписване;

и

б)  младите растения са пазени при подходящи хигиенни условия с цел предотвратяване на инфекции.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)  Що се отнася до семена:

а)  семената произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas perforans Jones et al.;

или

б)  не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от Xanthomonas perforans Jones et al., при визуални проверки, извършени в подходящо време през пълния вегетационен цикъл на растенията на мястото на производство;

или

в)  по отношение на семената са проведени официални изследвания за Xanthomonas perforans Jones et al., извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи (независимо дали след подходящо третиране, или не), като при тези изследвания е установено, че те са свободни от Xanthomonas perforans Jones et al.

2)  Що се отнася до растения, различни от семена:

а)  пониците са отгледани от семена, които отговарят на изискванията, посочени в точка 1) от настоящото вписване;

и

б)  младите растения са пазени при подходящи хигиенни условия с цел предотвратяване на инфекции

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1)  Що се отнася до семена:

а)  семената произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

или

б)  не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., при визуални проверки, извършени в подходящо време през пълния вегетационен цикъл на растенията на мястото на производство;

или

в)  по отношение на семената са проведени официални изследвания за Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи (независимо дали след подходящо третиране, или не), като при тези изследвания е установено, че те са свободни от Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

2)  Що се отнася до растения, различни от семена:

а)  пониците са отгледани от семена, които отговарят на изискванията, посочени в точка 1) от настоящото вписване;

и

б)  младите растения са пазени при подходящи хигиенни условия с цел предотвратяване на инфекции.

Гъби и оомицети

РНКВ или симптоми, причинявани от РНКВ

Растения за засаждане, различни от семена

Мерки

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

а)  растенията са произведени в райони, за които е известно, че са свободни от Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

или

б)  не са наблюдавани симптоми на Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен цикъл;

или

в)  растенията, по които личат симптоми от Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, са изкоренени, а останалите растения са инспектирани на интервали от една седмица и не са наблюдавани симптоми на мястото на производство в продължение на най-малко три седмици преди придвижването.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

а)  растенията произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet и Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow;

или

б)  не за наблюдавани симптоми от Didymascella thujina, причинени от Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet или Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, на мястото на производство или в непосредствена близост от началото на последния пълен вегетационен цикъл;

или

в)  извършено е подходящо третиране против заболяването Didymascella thujina, причинявано от Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet или Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, като растенията са проверени преди придвижване и е установено, че те са свободни от симптоми на заболяването.

▼M9

Phytophthora ramorum ( ►C4  изолати от ЕС ◄ ) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L., различни от R. simsii L., Viburnum L.

а)  растенията са били произведени в райони, определени от компетентния орган като свободни от Phytophthora ramorum ( ►C4  изолати от ЕС ◄ ) в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

б)  не са наблюдавани симптоми на Phytophthora ramorum ( ►C4  изолати от ЕС ◄ ) по растенията гостоприемници на мястото на производство през последния пълен вегетационен сезон; или

в)  

i)  растенията, по които личат симптоми на Phytophthora ramorum ( ►C4  изолати от ЕС ◄ ) на мястото на производство, както и всички растения в радиус от 2 m от материала със симптоми, са изкоренени и унищожени, включително прилепналата почва;

и

ii)  за всички растения гостоприемници в радиус от 10 m от растенията със симптоми, както и за всички останали растения от засегнатата партида:

— в рамките на три месеца след откриването на растения със симптоми не са наблюдавани симптоми на Phytophthora ramorum (изолати от ЕС) по посочените растения, при поне две инспекции за откриване на вредителя, извършени в подходящо време, като през този тримесечен период не са били извършвани третирания, потискащи симптомите на Phytophthora ramorum (изолати от ЕС); и

— след този тримесечен период:

— не са наблюдавани симптоми на Phytophthora ramorum (изолати от ЕС) по тези растения на мястото на производство; или

— изследвана е представителна проба от растенията, които трябва да бъдат придвижени, и е установено, че са свободни от Phytophthora ramorum (изолати от ЕС);

и

iii)  за всички останали растения на мястото на производство:

— не са наблюдавани симптоми на Phytophthora ramorum (изолати от ЕС) по тези растения на мястото на производство; или

— изследвана е представителна проба от растенията, които трябва да бъдат придвижени, и е установено, че са свободни от Phytophthora ramorum (изолати от ЕС).

▼B

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Семена от Helianthus annuus L.

а)  семената произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

или

б)  не са наблюдавани симптоми на Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni на мястото на производство по семената при поне две инспекции, направени в подходящо време с оглед откриване на вредителя през вегетационния сезон;

или

в)  

i)  на мястото за производство са извършени поне две инспекции на семената в подходящо време с оглед откриване на вредителя през вегетационния сезон;

и

ii)  не повече от 5 % от растенията са показали симптоми на Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni по време на тези инспекции и всички растения със симптоми на Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni са премахнати и унищожени веднага след инспекцията;

и

iii)  при окончателната инспекция не са установени растения със симптоми на Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

или

г)  

i)  на мястото за производство на семената са извършени поне две инспекции в подходящо време с оглед откриване на вредителя през вегетационния сезон;

и

ii)  всички растения със симптоми на Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni са премахнати и унищожени веднага след инспекцията;

и

iii)  при окончателната инспекция не са установени растения със симптоми на Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, като са направени изследвания на представителна проба от всяка партида, като е установено, че са свободни от Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

или

д)  семената са подложени на подходящо третиране с доказана ефективност против всички известни щамове на Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техни хибриди

а)  растенията са произведени в райони, за които е известно, че са свободни от Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys;

или

б)  растенията са отгледани в производствен обект, за който е установено, че е бил свободен от Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley през последния вегетационен сезон чрез поне две визуални проверки, извършени в подходящо време през същия вегетационен сезон, като всички растения със симптоми в непосредствена близост незабавно са изкоренени и унищожени;

или

в)  при не повече от 2 % от растенията в партидата са наблюдавани симптоми, установени при поне две визуални проверки, извършени в подходящо време с оглед откриване на вредителя през последния вегетационен сезон, като тези растения със симптоми и всички други растения със симптоми в непосредствена близост незабавно са изкоренени и унищожени.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

а)  растенията са получени от майчини растения, по отношение на които през предходните три месеца са извършени инспекции най-малко веднъж в месеца, и на мястото на производство не са забелязани симптоми;

или

б)  майчините растения със симптоми са премахнати и унищожени, както и растенията в радиус от 1 m, и е приложено подходящо физическо или химическо третиране при растенията, които са инспектирани преди придвижване, като е установено, че те са свободни отт симптоми.

Насекоми и акари

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане

Мерки

Aculops fuchsiae Keifer

Растения за засаждане, различни от семена

Fuchsia L.

а)  растенията са произведени в райони, за които е известно, че са свободни от Aculops fuchsiae Keifer;

или

б)  не са забелязани симптоми по растенията или по майчините растения, от които те са получени, по време на визуални проверки на мястото на производство през предходния вегетационен сезон, извършени в най-подходящото време с оглед откриване на вредителя;

или

в)  преди придвижването е приложено подходящо химическо или физическо третиране, след което растенията са инспектирани и не са установени симптоми на наличие на вредителя.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

а)  растенията са произведени в области, за които е известно, че са свободни от Opogona sacchari Bojer;

или

б)  растенията са отгледани в производствен обект, където не са наблюдавани симптоми или признаци на Opogona sacchari Bojer при визуални проверки, извършени най-малко на всеки три месеца по време на период от поне шест месеца преди придвижването;

или

в)  на мястото на производство се прилага режим за наблюдение и борба с популацията на Opogona sacchari Bojer и за отстраняване на заразените растения, като преди придвижването на всички партиди е извършена визуална проверка в най-подходящото време с оглед откриване на вредителя и е установено, че те са свободни от симптоми на Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Растения за засаждане от Palmae, различни от плодове и семена, с диаметър на стъблото в основата над 5 cm и спадащи към следните родове или видове:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

►M9  
а)  растенията са отглеждани през целия си живот в район, определен от отговорния официален орган като свободен от Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или
б)  две години преди придвижването им растенията са отглеждани в обект в рамките на Съюза с физическа изолация срещу въвеждането на Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) или в обект в рамките на Съюза, в който са извършени съответните предпазни третирания по отношение на този вредител; и
в)  най-малко веднъж на четири месеца са провеждани визуални проверки на растенията, потвърждаващи, че материалът е свободен от Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).  ◄

Нематоди

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане

Мерки

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

а)  извършена е инспекция на растенията или семепроизвеждащите растения и не са наблюдавани симптоми на Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev по партидата от началото на последния пълен вегетационен цикъл; или

б)  въз основа на визуални проверки, проведени в най-подходящото време с оглед откриване на вредителя, е установено, че луковиците са свободни от симптоми на Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev и те са опаковани за продажба към крайния потребител.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Растения за засаждане, различни от семена

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

а)  извършена е инспекция на растенията и не са наблюдавани симптоми на Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev по партидата от началото на последния пълен вегетационен цикъл; или

б)  въз основа на визуални проверки, проведени в най-подходящото време с оглед откриване на вредителя, е установено, че луковиците са свободни от симптоми на Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev и те са опаковани за продажба към крайния потребител.

Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане

Мерки

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Растения за засаждане, различни от семена

Malus Mill.

а)  растенията са получени от майчини растения, по отношение на които са извършени визуални проверки и е установено, че те са свободни отт симптоми на Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; и

б)  

i)  растенията са произведени в райони, за които е известно, че са свободни от Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

или

ii)  растенията са отгледани в производствен обект, за който чрез визуална проверка е установено, че е бил свободен от Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider през последния пълен вегетационен сезон, и всички растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени;

или

iii)  не повече от 2 % от растенията в производствения обект са показали симптоми по време на визуални проверки, извършени в подходящо време през последния вегетационен сезон, като тези растения и всички растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени, изследвана е представителна проба от останалите растения без симптоми от партидата, в която са намерени растенията със симптоми, и е установено, че те са свободни от Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Растения за засаждане, различни от семена

Prunus L.

а)  растенията са получени от майчини растения, по отношение на които са извършени визуални проверки и е установено, че те са свободни от симптоми на Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

и

б)  

i)  растенията са произведени в райони, за които е известно, че са свободни от Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

или

ii)  растенията са отгледани в производствен обект, за който е установено чрез визуална проверка, че през последния пълен вегетационен сезон е бил свободен от Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, като всички растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени;

или

iii)  не повече от 1 % от растенията в производствения обект са показали симптоми по време на инспекциите, извършени в подходящо време през последния вегетационен сезон, като тези растения със симптоми и всички растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени, изследвана е представителна проба от останалите растения без симптоми от партидата, в която са намерени растенията със симптоми, и е установено, че са свободни от Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Растения за засаждане, различни от семена

Pyrus L.

►M9  
а)  растенията са получени от майчини растения, по отношение на които са извършени визуални проверки и е установено, че майчините растения са свободни от симптоми на Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; и б)  
i)  растенията са били произведени в райони, определени от компетентния орган като свободни от Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или
ii)  растенията са били отгледани на място на производство, за което чрез визуална проверка е установено, че през последния пълен вегетационен сезон е било свободно от вредителя, като всички растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени;
или
в)  растенията на мястото на производство и всички растения в непосредствена близост, по които личат симптоми на Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider по време на визуални проверки, извършени в подходящо време през последните три вегетационни сезона, веднага са изкоренени и унищожени.  ◄

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Растения за засаждане, различни от семена

Lavandula L.

а)  растенията са отгледани в производствен обект, за който е установено, че е свободен от Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

или

б)  не са забелязани симптоми на Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. при визуални проверки на партидата през последния пълен вегетационен цикъл;

или

в)  растенията, показали симптоми на Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., са изкоренени и унищожени, а партидата е изследвана чрез представителна проба от останалите растения и е установено, че те са свободни от вредителя.

Chrysanthemum stunt viroid

Растения за засаждане, различни от семена

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Растенията са получени в рамките на три поколения на размножаване от майчини растения, за които чрез изследвания е установено, че са свободни от вироида Chrysanthemum stunt.

Citrus exocortis viroid

Растения за засаждане, различни от семена

Citrus L.

а)  растенията са получени от майчини растения, по отношение на които са извършени визуални проверки и е установено, че те са свободни от симптоми на вироида Citrus exocortis;

и

б)  растенията са отгледани в производствен обект, за който чрез визуална проверка, проведена в най-подходящото време с оглед откриване на вредителя, е установено, че през последния пълен вегетационен сезон е бил свободен от вредителя.

►C2  Citrus tristeza virus (изолати от ЕС) ◄

Растения за засаждане, различни от семена

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техни хибриди

а)  растенията са получени от майчини растения, които са били изследвани през предходните три години, и е установено, че те са свободни от вируса Citrus tristeza virus;

и

б)  

i)  растенията са произведени в райони, за които е известно, че са свободни от вируса Citrus tristeza;

или

ii)  растенията са отгледани в производствен обект, за който чрез изследване на представителна проба от растенията, извършено в подходящо време с оглед откриване на вредителя, е установено, че през последния пълен вегетационен сезон е бил свободен от Citrus tristeza;

или

iii)  растенията са отгледани в производствен обект под физическа защита от разпространители, за който чрез изследване на растенията на случаен принцип, извършено в подходящо време с оглед откриване на вредителя, е установено, че през последния пълен вегетационен сезон е бил свободен от вируса Citrus tristeza;

или

iv)  в случай на положителен резултат от изследването за наличие на вируса Citrus tristeza в дадена партида всички растения са изследвани поотделно и при не повече от 2 % от тях са установени положителни резултати, като изследваните растения, за които е установено, че са заразени с вредителя, веднага са изкоренени и унищожени.

Impatiens necrotic spot tospovirus

Растения за засаждане, различни от семена

Begonia x hiemalis, Fotsch, Impatiens L. New Guinea Hybrids

а)  растенията са отгледани в производствен обект, подложен на наблюдение за съответните трипси разпространители на заболяването (Frankliniella occidentalis Pergande), и при откриването им е извършено подходящо третиране за обезпечаване на ефективна борба с техните популации;

и

б)  

i)  през текущия период на растеж по растенията в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Impatiens necrotic spot tospovirus; или

ii)  всички растения в производствения обект, показали симптоми на Impatiens necrotic spot tospovirus през текущия период на растеж, са изкоренени и е изследвана представителна проба от растенията, които ще бъдат придвижени, при което изследване е установено, че са свободни от Impatiens necrotic spot tospovirus.

Вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid)

Capiscum annuum L.

а)  по растенията на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid), по време на пълния им вегетационен цикъл; или

б)  по отношение на растенията са проведени официални изследвания за вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid), извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, при които е установено, че те са свободни от вредителя.

Plum pox virus

Растения от следните видове от Prunus L., предназначени за засаждане, различни от семена:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. susceptible to Plum pox virus

а)  вегетативно размножени подложки на Prunus domestica L., получени от майчини растения, от които е взета проба и на които е направено изследване през предходните 5 години, и е установено, че са свободни от Plum pox virus; и

б)  

i)  размножителният материал е произведен в райони, за които е известно, че са свободни от Plum pox virus; или

ii)  по размножителния материал в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Plum pox virus през последния пълен вегетационен сезон през най-подходящия период на година, като са взети предвид климатичните условия и условията за отглеждане на растението, както и биологията на вируса Plum pox virus, като всички растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени; или

iii)  наблюдавани са симптоми на Plum pox virus по не повече от 1 % от растенията в производствения обект през последния пълен вегетационен сезон през най-подходящия период на годината, като са взети предвид климатичните условия и условията за отглеждане на растението, както и биологията на вируса Plum pox virus, като всички растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени, изследвана е представителна проба от останалите растения без симптоми от партидата, в която са намерени растения със симптоми, и е установено, че те са свободни от вредителя. От представителна част от растения, които не са показали симптоми на вируса Plum pox при визуална проверка, може да се вземе проба за изследване въз основа на оценка на риска от зараза на тези растения за наличие на съответния вредител.

Tomato spotted wilt tospovirus

Растения за засаждане, различни от семена

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. — хибриди от Нова Гвинея, Pelargonium L.

а)  растенията са отгледани в производствен обект, подложен на наблюдение за съответните трипси разпространители на заболяването (Frankliniella occidentalis и Thrips tabaci) и при откриването им е извършено подходящо третиране за обезпечаване на ефективна борба с техните популации;

и

б)  през текущия период на растеж по растенията в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Tomato spotted wilt tospovirus; или

в)  всички растения в производствения обект, показали симптоми на Tomato spotted wilt tospovirus през текущия период на растеж, са изкоренени, изследвана е представителна проба от растенията, които трябва да бъдат придвижени, и е установено, че те са свободни от Tomato spotted wilt tospovirus.

▼M9

ЧАСТ Г

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по горски репродуктивен материал, различни от семена

Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършват проверки и предприемат всякакви други действия, за да гарантират изпълнението на изискванията относно съответните РНКВ и растения за засаждане, посочени в третата колона на таблицата по-долу:Гъби и оомицети

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане

Изисквания

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Растения за засаждане, различни от семена

Castanea sativa Mill.

а)  горският репродуктивен материал произхожда от райони, определени от компетентния орган като свободни от Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

б)  на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr през последния пълен вегетационен сезон; или

в)  горският репродуктивен материал, по който личат симптоми на Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, е изкоренен, останалият материал е инспектиран на периоди от една седмица и на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr в продължение на най-малко три седмици преди придвижването на материала.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Растения за засаждане, различни от семена

Pinus L.

а)  горският репродуктивен материал произхожда от райони, определени от компетентния орган като свободни от Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet и Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

б)  не са наблюдавани симптоми на Didymascella thujina (needle blight), причинени от Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet или Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, на мястото на производство или в непосредствена близост по време на последния пълен вегетационен сезон; или

в)  на мястото на производство е извършено подходящо третиране против заболяването Didymascella thujina (needle blight), причинявано от Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet или Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, като на горския репродуктивен материал е извършена визуална проверка преди придвижването и е установено, че е свободен от симптоми на заболяването.

Phytophthora ramorum ( ►C4  изолати от ЕС ◄ ) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Растения за засаждане, различни от полен и семена

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

а)  горският репродуктивен материал произхожда от райони, определени от компетентния орган като свободни от Phytophthora ramorum ( ►C4  изолати от ЕС ◄ ) в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

б)  не са наблюдавани симптоми на Phytophthora ramorum ( ►C4  изолати от ЕС ◄ ) по горския репродуктивен материал на мястото на производство през последния пълен вегетационен сезон; или

в)  

i)  горският репродуктивен материал, по който личат симптоми на Phytophthora ramorum ( ►C4  изолати от ЕС ◄ ) на мястото на производство, както и цялото количество горски репродуктивен материал с прилепналата почва в радиус от 2 m от материала със симптоми са изкоренени и унищожени, включително прилепналата почва;

и

ii)  за цялото количество горски репродуктивен материал, намиращ се в радиус от 10 m от растенията със симптоми, както и за цялото количество горски репродуктивен материал от засегнатата партида:

— в рамките на три месеца след откриването на горски репродуктивен материал със симптоми не са наблюдавани симптоми на Phytophthora ramorum (изолати от ЕС) по посочения горски репродуктивен материал, при поне две инспекции, извършени в подходящо време за откриване на вредителя, като през този тримесечен период не са извършвани третирания, потискащи симптомите на Phytophthora ramorum (изолати от ЕС); и

— след този тримесечен период:

— 

— не са наблюдавани симптоми на Phytophthora ramorum (изолати от ЕС) по този горски репродуктивен материал на мястото на производство; или

— изследвана е представителна проба от горския репродуктивен материал, който трябва да бъде придвижен, и е установено, че е свободен от Phytophthora ramorum (изолати от ЕС);

— и

iii)  за цялото останало количество горски репродуктивен материал на мястото на производство:

— не са наблюдавани симптоми на Phytophthora ramorum (изолати от ЕС) по този горски репродуктивен материал на мястото на производство; или

— изследвана е представителна проба от горския репродуктивен материал, който трябва да бъде придвижен, и е установено, че е свободен от Phytophthora ramorum (изолати от ЕС).

▼B

ЧАСТ Д

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по семена от зеленчукови култури

Следните мерки се предприемат по отношение на съответните РНКВ и растения за засаждане: компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършват проверки и предприемат всякакви други действия, за да гарантират изпълнението на изискванията относно съответните РНКВ и растения за засаждане, посочени в третата графа на таблицата по-долу.Бактерии

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане

Изисквания

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

а)  семената са добити чрез подходящ метод на киселинно извличане или чрез еквивалентен метод;

и

б)  

i)  семената произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.;

или

ii)  на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., при визуални проверки, извършени в подходящо време с оглед откриване на вредителя през пълния вегетационен цикъл на растенията;

или

iii)  по отношение на семената са проведени официални изследвания за Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от вредителя.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

а)  семената произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

или

б)  по отношение на културата, от която са добити семената, е извършена визуална проверка в подходящо време през вегетационния период и е установено, че тя е свободна от Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

или

в)  проведени са изследвания върху представителна проба от семената, при които е установено, че те са свободни от Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

а)  семената произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

или

б)  по отношение на културата, от която са добити семената, е извършена визуална проверка в подходящо време през вегетационния сезон и е установено, че тя е свободна от Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

или

в)  проведени са изследвания върху представителна проба от семената, при които е установено, че те са свободни от Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al..

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

а)  семената произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

или

б)  на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., при визуални проверки, извършени в подходящо време с оглед откриване на вредителя през пълния вегетационен цикъл на растенията;

или

в)  по отношение на семената са проведени официални изследвания за Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, независимо дали след подходящо третиране, или не, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

а)  семената са добити чрез подходящ метод на киселинно извличане; и

б)  семената произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

или

в)  

i)  на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., при визуални проверки, извършени в подходящо време с оглед откриване на вредителя през пълния вегетационен цикъл на растенията;

или

ii)  по отношение на семената са проведени официални изследвания за Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, независимо дали след подходящо третиране, или не, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

а)  семената произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

или

б)  на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., при визуални проверки, извършени в подходящо време с оглед откриване на вредителя през пълния вегетационен цикъл на растенията;

или

в)  по отношение на семената са проведени официални изследвания за Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., извършени върху представителна проба и посредством подходящи методи, независимо дали след подходящо третиране, или не, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

а)  семената са добити чрез подходящ метод на киселинно извличане; и

б)  семената произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

или

в)  

i)  на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., при визуални проверки, извършени в подходящо време през пълния вегетационен цикъл на растенията;

или

ii)  по отношение на семената са проведени официални изследвания за Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, независимо дали след подходящо третиране, или не, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L

а)  семената произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas perforans Jones et al.;

или

б)  на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от Xanthomonas perforans Jones et al., при визуални проверки, извършени в подходящо време през пълния вегетационен цикъл на растенията;

или

в)  по отношение на семената са проведени официални изследвания за Xanthomonas perforans Jones et al., извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, независимо дали след подходящо третиране, или не, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

а)  семената са добити чрез подходящ метод на киселинно извличане; и

б)  семената произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas perforans Jones et al.;

или

в)  

(i)  на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от Xanthomonas perforans Jones et al., при визуални проверки, извършени в подходящо време през пълния вегетационен цикъл на растенията;

или

ii)  по отношение на семената са проведени официални изследвания за Xanthomonas perforans Jones et al., извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, независимо дали след подходящо третиране, или не, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L

а)  семената произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

или

б)  на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., при визуални проверки, извършени в подходящо време през пълния вегетационен цикъл на растенията на мястото на производство;

или

в)  по отношение на семената са проведени официални изследвания за Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, независимо дали след подходящо третиране, или не, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

а)  семената са добити чрез подходящ метод на киселинно извличане; и

б)  семената произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

или

в)  

i)  на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., при визуални проверки, извършени в подходящо време през пълния вегетационен цикъл на растенията;

или

ii)  по отношение на семената са проведени официални изследвания за Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, независимо дали след подходящо третиране, или не, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Насекоми и акари

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане

Мерки

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

а)  на представителна проба от семената е направена визуална проверка в най-подходящото време с оглед откриване на вредителя, която може да бъде извършена след подходящо третиране, и

б)  е установено, че семената са свободни от Acanthoscelides obtectus (Say).

▼M9

Bruchus pisorum (Linnaeus)

Pisum sativum L.

а)  представителна проба от семената е подложена на визуална проверка в най-подходящото време с оглед откриване на вредителя, като проверката може да бъде извършена след подходящо третиране; и

б)  е установено, че семената са свободни от Bruchus pisorum (Linnaeus).

Bruchus rufimanus Boheman

Vicia faba L.

а)  представителна проба от семената е подложена на визуална проверка в най-подходящото време с оглед откриване на вредителя, като проверката може да бъде извършена след подходящо третиране; и

б)  е установено, че семената са свободни от Bruchus rufimanus Boheman.

▼B

Нематоди

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане

Мерки

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

а)  на културата е извършена най-малко една визуална проверка в подходящо време с оглед откриване на вредителя от началото на последния пълен вегетационен цикъл и не са наблюдавани симптоми на Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

или

б)  с лабораторни изследвания на представителна проба е установено, че произведените семена са свободни от Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

или

в)  посадъчният материал е третиран чрез подходящи химически или физически средства против Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev и при лабораторни изследвания на представителна проба е установено, че семената са свободни от този вредител.

Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане

Мерки

Pepino mosaic virus

Solanum lycopersicum L.

а)  семената са добити чрез подходящ метод на киселинно извличане или чрез еквивалентен метод, както и:

б)  

i)  семената произхождат от райони, в които е известно, че не се среща Pepino mosaic virus; или

ii)  не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от Pepino mosaic virus, по растенията на мястото на производство през пълния им вегетационен цикъл; или

iii)  по отношение на семената са проведени официални изследвания за Pepino mosaic virus, извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, като е установено, че те са свободни от вредителя.

Вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid)

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

а)  

i)  семената произхождат от райони, в които е известно, че не се среща вироидът на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid); или

ii)  по растенията на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid), по време на пълния им вегетационен цикъл; или

iii)  по отношение на семената са проведени официални изследвания за вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid), извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, като е установено, че те са свободни от вредителя.

ЧАСТ Е

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по посадъчен материал от картофи

Компетентният орган или, ако се изисква — професионалният оператор, под официалния надзор на компетентния орган извършват проверки и предприемат всякакви други действия, за да гарантират изпълнението на изискванията относно съответните РНКВ и растения за засаждане, посочени в третата графа на таблицата по-долу.РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане

Изисквания

Blackleg (Dickeya Samson et al. spp.; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

а)  Що се отнася до предбазов посадъчен материал от картофи:

от официални инспекции става ясно, че той е получен от майчини растения, които са свободни от Dickeya Samson et al. spp. и Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

б)  Що се отнася до всички категории:

подрастващите растения са преминали официална полева инспекция, извършена от компетентните органи.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

а)  Що се отнася до предбазов посадъчен материал от картофи:

от официални инспекции става ясно, че той е получен от майчини растения, които са свободни от Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al..

б)  Що се отнася до всички категории:

i)  растенията са произведени в райони, за които е известно, че са свободни от Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., като се взема предвид евентуалното наличие на разпространители;

или

ii)  по подрастващи растения на мястото на производство не са забелязани симптоми на Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. при официални инспекции на компетентните органи от началото на последния пълен вегетационен цикъл.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

а)  Що се отнася до предбазов посадъчен материал от картофи:

от официални инспекции става ясно, че той е получен от майчини растения, които са свободни от Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

б)  Що се отнася до всички категории:

i)  на мястото на производство не са забелязани симптоми на Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. при официални инспекции от началото на последния пълен вегетационен цикъл;

или

ii)  всички растения със симптоми на мястото на производство са изкоренени заедно с тяхното поколение клубени и са унищожени, като на всяка от партидите от всеки материал, при който по подрастващите растения са забелязани симптоми, са извършени официални изследвания на клубените след прибиране на реколтата, за да се потвърди липсата на Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Образуване на мозаични петна, причинено от вируси, и:

симптоми, причинявани от:

— Вирус на листното завиване по картофите (Potato leaf roll virus)

Solanum tuberosum L.

a)  Що се отнася до предбазов посадъчен материал от картофи:

той е получен от майчини растения, които са свободни от картофен вирус A, картофен вирус M, картофен вирус S, картофен вирус X, картофен вирус Y и вирус на листното завиване по картофите (Potato leaf roll virus).

Когато се използват методите на микроразмножаването, съответствието с настоящото изискване се установява чрез официално изпитване на растението майка или чрез изпитването му под официален надзор.

Когато се използват методите на селекция чрез клониране, съответствието с настоящото изискване се установява чрез официално изпитване на материала за размножаване, получен от клонирани растения, или чрез изпитването му под официален надзор.

б)  Що се отнася до всички категории,

подрастващите растения са преминали официална инспекция на компетентните органи.

Вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid)

Solanum tuberosum L.

a)  Що се отнася до материал за размножаване, получен от клонирани растения:

При официалните изпитвания или при проведените под официален надзор изпитвания е установено че те произхождат от майчини растения, които са свободни от вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid).

б)  Що се отнася до предбазов и базов посадъчен материал от картофи:

не са установени симптоми на вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid).

или

за всяка партида са извършени официални изследвания на клубените след прибиране на реколтата и е установено, че те са свободни от вироида на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid).

в)  Що се отнася до сертифициран посадъчен материал от картофи,

при официална инспекция е установено, че той е свободен от вредителя и, в случай че са забелязани симптоми от вредители, са извършени изследвания.РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане

Изисквания

Симптоми на вирусна инфекция

Solanum tuberosum L.

При официална инспекция на прякото поколение броят на растенията със симптоми не надвишава процента, посочен в приложение IV.РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане

Изисквания

▼M9

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Компетентният орган е подложил партидите на официална инспекция и потвърждава, че отговарят на съответните разпоредби на приложение IV, освен ако партидата не е произведена от растения, отговарящи на изискванията в буква б), подточка i) от третата колона на втория ред на първата таблица в част Е от приложение V.

▼B

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Компетентният орган е извършил официална инспекция на партидите и потвърждава, че те отговарят на съответните разпоредби от приложение IV.

Ризоктониоза (Black scurf), при която поразената площ на повърхността на клубените е над 10 %, причинена от Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L

Компетентният орган е извършил официална инспекция на партидите и потвърждава, че те отговарят на съответните разпоредби от приложение IV.

Прашеста краста (Powdery scab), при която поразената площ на повърхността на клубените е над 10 %, причинена от Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L

Компетентният орган е извършил официална инспекция на партидите и потвърждава, че те отговарят на съответните разпоредби от приложение IV.

В допълнение към това компетентните органи провеждат официални инспекции с цел да гарантират че наличието на РНКВ по подрастващите растения не надвишава праговете, определени в таблицата по-долу:РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за подрастващите растения за предбазов посадъчен материал от картофи

Праг за подрастващите растения за базов посадъчен материал от картофи

Праг за подрастващите растения за сертифициран посадъчен материал от картофи

клас PBTC

клас PB

Blackleg (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Образуване на мозаични петна, причинено от вируси

и

симптоми, причинени от вируса на листното завиване по картофите (leaf roll virus) [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid) [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

ЧАСТ Ж

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по семена от маслодайни и влакнодайни култури

1.    Инспекция на културите

1) Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършва полеви инспекции на културата, от която са произведени семената от маслодайни и влакнодайни култури, с цел да гарантира че наличието на РНКВ не превишава определените в таблицата по-долу прагове:Гъби и оомицети

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Прагове за производството на предбазови семена

Прагове за производството на базови семена

Прагове за производството на сертифицирани семена

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Компетентният орган може да упълномощава инспектори, различни от професионалните оператори, за извършване на полеви инспекции от негово име и под неговия официален надзор.

2) Тези полеви инспекции се извършват, когато състоянието и етапът на развитие на културата позволяват извършването на адекватна проверка.

Извършва се поне една полева инспекция на година в най-подходящото време с оглед откриване на съответните РНКВ.

3) Компетентният орган определя размера, броя и разпределението на участъците от полето, които ще бъдат инспектирани чрез подходящи методи.

Делът на културите за производство на семена, подлежащ на официална инспекция от компетентния орган, е поне 5 %.

2    Вземане на проби и провеждане на изпитвания върху семена от маслодайни и влакнодайни култури

1) Компетентният орган:

а) 

официално извлича семенни проби от партиди семена от маслодайни и влакнодайни култури;

б) 

упълномощава лица, които да извличат пробите от негово име и под неговия официален надзор;

в) 

сравнява извлечените от него семенни проби с пробите, извлечени под неговия официален надзор от същата семенна партида от определените за целта лица;

г) 

извършва надзор на работата на определените за пробите лица, както е определено в точка б).

2) Компетентният орган или професионалният оператор под официален надзор извличат проби и извършват изпитвания със семената от маслодайни и влакнодайни култури чрез актуалните международни методи.

С изключение на автоматичното извличане на проби, компетентният орган взема контролни проби от поне 5 % от семенните партиди, вписани за сертифициране. Този дял се разпределя възможно най-равномерно сред физическите и юридическите лица, внасящи семена за сертифициране, и внесените видове, но може да се използва и за отстраняване на конкретни съмнения.

3) При автоматично извличане на проби се прилагат подходящи процедури и се провежда официален надзор.

4) За изследването на семена за сертифициране и на търговски семена пробите се извличат от хомогенни партиди. По отношение на теглото на партидите и пробите се прилага таблицата в приложение III към Директива 2002/57/ЕО.

3.    Допълнителни мерки относно семената от маслодайни и влакнодайни култури

Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършват следните допълнителни инспекции и предприемат всякакви други действия, за да гарантират изпълнението на изискванията относно съответните РНКВ и растения за засаждане:

1) 

Мерки относно сменената от Helianthus annuus L. за предотвратяване на появата на Plasmopora halstedii

а) 

семената от Helianthus annuus L. произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Plasmopara halstedii;

или

б) 

в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Plasmopara halstedii при поне две инспекции, извършени в подходящо време през вегетационния сезон;

или

в) 
i) 

в производствения обект са извършени поне две полеви инспекции в подходящо време с оглед откриването на вредителя през вегетационния сезон; и

ii) 

не повече от 5 % от растенията са показали симптоми на Plasmopara halstedii по време на полеви инспекции и всички растения със симптоми на Plasmopara halstedii са премахнати и унищожени веднага след инспекцията; и

iii) 

при окончателната инспекция не са установени растения със симптоми на Plasmopara halstedii;

или

г) 
i) 

в производствения обект са извършени поне две полеви инспекции в подходящ момент по време на вегетационния сезон; и

ii) 

всички растения със симптоми на Plasmopara halstedii са премахнати и унищожени веднага след инспекцията; и

iii) 

при окончателната инспекция не са установени растения със симптоми на Plasmopara Halstedii и представителна проба от всяка партида е подложенана изпитвания, при които е установено, че тя е свободна от Plasmopara halstedii, или семената са подложени на подходящо третиране с доказана ефективност срещу всички известни щамове на Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

2) 

Мерки относно семената от Helianthus annuus L. и Linum usitatissimum L. за предотвратяване на появата на Botrytis cinerea

а) 

семената са третирани чрез разрешено за използване средство против Botrytis cinerea;

или

б) 

чрез лабораторно изследване на представителна проба е установено, че определеното допустимо отклонение за семената не е превишено.

3) 

Мерки относно семената от Glycine max (L.) Merryl за предотвратяване на появата на Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)

а) 

семената са третирани чрез разрешено за използване средство против Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora);

или

б) 

чрез лабораторно изследване на представителна проба е установено, че определеното допустимо отклонение за семената не е превишено.

4) 

Мерки относно семената от Glycine max (L.) Merryl за предотвратяване на появата на Diaporthe var. sojae

а) 

семената са третирани чрез разрешено за използване средство против Diaporthe var. sojae;

или

б) 

чрез лабораторно изследване на представителна проба е установено, че определеното допустимо отклонение за семената не е превишено.

5) 

Мерки относно семената от Linum usitatissimum L. за предотвратяване на появата на Alternaria linicola

а) 

семената са третирани чрез разрешено за използване средство против Alternaria linicola;

или

б) 

чрез лабораторно изследване на представителна проба е установено, че определеното допустимо отклонение за семената не е превишено.

6) 

Мерки относно семената от Linum usitatissimum L. за предотвратяване на появата на Boeremia exigua var. linicola

а) 

семената са третирани чрез разрешено за използване средство против Boeremia exigua var. linicola;

или

б) 

чрез лабораторно изследване на представителна проба е установено, че определеното допустимо отклонение за семената не е превишено.

7) 

Мерки относно семената от Linum usitatissimum L. за предотвратяване на появата на Colletotrichum lini

а) 

семената са третирани чрез разрешено за използване средство против Colletotrichum lini;

или

б) 

чрез лабораторно изследване на представителна проба е установено, че определеното допустимо отклонение за семената не е превишено.

8) 

Мерки относно семената от Linum usitatissimum L. за предотвратяване на появата на Fusarium (анаморфен род), с изключение на Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon и Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell.

а) 

семената са третирани чрез разрешено за използване средство против Fusarium (анаморфен род), с изключение на Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon и Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell;

или

б) 

чрез лабораторно изследване на представителна проба е установено, че определеното допустимо отклонение за семената не е превишено.

ЧАСТ З

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена

Визуална проверка

Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършват проверки и предприемат всякакви други действия, с които да гарантират, че

а) 

най-малко от външния вид на растенията при визуална проверка личи, че те са практически свободни от вредителите, изброени в таблицата в тази точка, що се отнася до въпросния род или вид.

б) 

всички растения с видими симптоми или признаци, причинени на етап подрастваща култура от вредителите, изброени в таблиците в тази точка, са третирани чрез подходящи средства непосредствено след появата на такива, или, когато е приложимо, са унищожени.

в) 

що се отнася до луковици на дребен лук и чесън, растенията са добити директно от материал, който на етап подрастваща култура е проверен и е установено, че е практически свободен от всички вредители, изброени в таблиците в тази точка.

В допълнение към това, Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършват проверки и предприемат всякакви други действия, за да гарантират изпълнението на изискванията относно съответните РНКВ и растения за засаждане, посочени в таблицата по-долу:Бактерии

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане

Изисквания

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Растенията са отгледани от семена, които отговарят на изискванията, посочени в част Д на приложение V, и са предпазени от заразяване чрез подходящи хигиенни мерки.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

а)  пониците са отгледани от семена, които отговарят на изискванията, посочени в част Д относно семена от зеленчукови култури; и

б)  младите растения са пазени при подходящи хигиенни условия с цел предотвратяване на инфекции.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

а)  пониците са отгледани от семена, които отговарят на изискванията, посочени в част Д относно семена от зеленчукови култури; и

б)  младите растения са пазени при подходящи хигиенни условия с цел предотвратяване на инфекции.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

а)  пониците са отгледани от семена, които отговарят на изискванията, посочени в част Д относно семена от зеленчукови култури; и

б)  младите растения са пазени при подходящи хигиенни условия с цел предотвратяване на инфекции.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

а)  пониците са отгледани от семена, които отговарят на изискванията, посочени в част Д относно семена от зеленчукови култури; и

б)  младите растения са пазени при подходящи хигиенни условия с цел предотвратяване на инфекции.

Гъби и оомицети

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане

Изисквания

Fusarium Link (анаморфен вид), с изключение на Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon и Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

Asparagus officinalis L.

а)  

i)  на културата е извършена визуална проверка в подходящо време с оглед откриването на вредителя през вегетационния сезон, изкоренена е представителна проба от растенията и не са наблюдавани симптоми на Fusarium Link; или

ii)  по отношение на културата са извършени най-малко две визуални проверки в подходящо време с оглед откриването на вредителя през вегетационния сезон и растенията със симптоми на Fusarium Link са изкоренени веднага, като при окончателната инспекция не са забелязани симптоми по подрастващата култура; и

б)  преди придвижването на растенията е извършена визуална проверка на основата на стъблата и не са забелязани симптоми на Fusarium Link.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

а)  

i)  на културата е извършена визуална проверка в подходящо време с оглед откриването на вредителя през вегетационния сезон, изкоренена е представителна проба от растенията и не са забелязани симптоми на Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk; или

ii)  по отношение на културата са направени най-малко две визуални проверки в подходящо време с оглед откриването на вредителя през вегетационния сезон и растенията със симптоми на Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk са изкоренени веднага, като при окончателната инспекция не са забелязани симптоми по подрастващата култура; и

б)  преди придвижването на растенията е извършена визуална проверка на основата на стъблата и не са забелязани симптоми на Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

а)  растенията са транспланти, отгледани модулно в среда, свободна от Stromatinia cepivora Berk.;

или

б)  

i)  

— по отношение на културата е извършена визуална проверка в подходящо време с оглед откриването на вредителя през вегетационния сезон и не са наблюдавани симптоми на Stromatinia cepivora Berk.; или

— по отношение на културата е извършена визуална проверка в подходящо време с оглед откриването на вредителя през вегетационния сезон и растенията със симптоми на Stromatinia cepivora Berk. са изкоренени веднага, като при окончателната инспекция не са забелязани симптоми по подрастващата култура;

и

ii)  преди придвижването на растенията е извършена визуална проверка и не са забелязани симптоми на Stromatinia cepivora Berk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

а)  

i)  през вегетационния сезон на културата е извършена визуална проверка в подходящо време с оглед откриване на вредителя и не са наблюдавани симптоми на Stromatinia cepivora Berk.; или

ii)  по отношение на културата е извършена визуална проверка в подходящо време с оглед откриването на вредителя през вегетационния период и растенията със симптоми на Stromatinia cepivora Berk. са изкоренени веднага, като при окончателната инспекция не са забелязани симптоми по подрастващата култура;

и

б)  преди придвижването на растенията на тях или на наборите от растения е извършена визуална проверка и не са забелязани симптоми на Stromatinia cepivora Berk.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

а)  майчините растения са получени от материал, изследван за патогени; и

б)  растенията са отгледани в производствен обект, чиито предишни реколти са известни, като няма данни за наличие на Verticillium dahliae Kleb.; и

в)  по отношение на растенията са извършени визуални проверки в подходящо време от началото на последния пълен вегетативен цикъл, при които е установено, че те са свободни от симптоми на Verticillium dahliae Kleb.

Нематоди

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане

Изисквания

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

Що се отнася до растения, различни от растения за производство на търговски култури:

а)  по отношение на културата е извършена най-малко една визуална проверка в подходящо време с оглед откриване на вредителя от началото на последния пълен вегетационен цикъл и не са наблюдавани симптоми на Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

или

б)  

i)  по отношение на културата е извършена най-малко една визуална проверка в подходящо време с оглед откриване на вредителя от началото на последния пълен вегетационен цикъл и не повече от 2 % от растенията са показали симптоми на нашествие на Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, както и

ii)  заразените с вредителя растения са изкоренени веднага и

iii)  чрез лабораторни изследвания на представителна проба е установено, че растенията са свободни от вредителя;

или

в)  растенията са третирани чрез подходящи химически или физически средства против Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev и чрез лабораторни изследвания на представителна проба е установено, че са свободни от този вредител.

Що се отнася до растения за производство на търговски култури:

а)  по отношение на културата е извършена най-малко една визуална проверка в подходящо време с оглед откриване на вредителя от началото на последния пълен вегетационен цикъл и не са наблюдавани симптоми на Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

или

б)  

i)  от началото на последния пълен вегетационен цикъл на културата е направена най-малко една инспекция в подходящо време с оглед откриване на вредителя;

ii)  растенията със симптоми на Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev са изкоренени веднага; и

iii)  чрез лабораторни изследвания на представителна проба е установено, че растенията са свободни от този вредител;

или

в)  растенията са третирани чрез подходящи химически или физически средства против Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev и чрез лабораторни изследвания на представителна проба е установено, че те са свободни от вредителя.

Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане

Изисквания

Leek yellow stripe virus

Allium sativum L.

а)  на културата е извършена най-малко една визуална проверка в подходящо време с оглед откриване на вредителя от началото на последния пълен вегетационен цикъл и не са забелязани симптоми на Leek yellow stripe virus;

или

б)  на културата е извършена най-малко една визуална проверка в подходящо време с оглед откриване на вредителя от началото на последния пълен вегетационен цикъл, при която не повече от 10 % от растенията са показали симптоми на вируса Leek yellow stripe virus, като те са изкоренени веднага и при окончателната инспекция не повече от 1 % от растенията са показали симптоми.

Onion yellow dwarf virus

Allium cepa L., Allium sativum L.

а)  от началото на последния пълен вегетационен цикъл на културата е извършена най-малко една визуална проверка в подходящо време с оглед откриване на вредителя и не са забелязани симптоми на вируса Onion yellow dwarf virus;

или

б)  

i)  на културата е извършена най-малко една визуална проверка в подходящо време с оглед откриване на вредителя от началото на последния пълен вегетационен цикъл, при която не повече от 10 % от растенията са показали симптоми на вируса Onion yellow dwarf virus; и

ii)  растенията, за които е установено, че са заразени с вредителя, са изкоренени веднага; и

iii)  при окончателната инспекция не повече от 1 % от растенията са били със симптоми, причинени от този вредител.

Вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid)

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

а)  по растенията на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid), по време на пълния им вегетационен цикъл; или

б)  по отношение на растенията са проведени официални изследвания за вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid), извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, при които е установено, че те са свободни от вредителя.

Tomato spotted wilt tospovirus

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

а)  растенията са отгледани в производствен обект, подложен на режим на наблюдение за съответните трипси разпространители на заболяването (Frankliniella occidentalis Pergande и Thrips tabaci Lindeman) и при откриването на тези разпространители е извършено подходящо третиране за обезпечаване на ефективна борба с техните популации; и

б)  

i)  през текущия период на растеж по растенията в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Tomato spotted wilt tospovirus; или

ii)  всички растения в производствения обект със симптоми на Tomato spotted wilt tospovirus, открити през текущия период на растеж, са изкоренени и е изследвана представителна проба от растенията, които предстои да бъдат придвижени, като е установено, че са свободни от вредителя.

Tomato yellow leaf curl virus

Solanum lycopersicum L.

а)  по растенията на са наблюдавани симптоми на Tomato yellow leaf curl virus;

или

б)  на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на Tomato yellow leaf curl disease

ЧАСТ И

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по семена от Solanum tuberosum L.

Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършват проверки и предприемат всякакви други действия, с които да гарантират, че са изпълнени следните изисквания относно наличието на РНКВ по семена от Solanum tuberosum:

а) 

семената произхождат от райони, в които е известно, че не се среща вироидът на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid); или

б) 

по растенията на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid), по време на пълния им вегетационен цикъл; или

в) 

по отношение на растенията са проведени официални изследвания за вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid), извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, при които е установено, че те са свободни от вредителя.

ЧАСТ Й

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по растения за засаждане от Humulus lupulus L., различни от семена

Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършват проверки и предприемат всякакви други действия, за да гарантират изпълнението на изискванията относно съответните РНКВ и растения за засаждане, посочени в третата графа на таблицата по-долу:►M9  Гъби и оомицети  ◄

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане

Мерки

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

a)  растенията за засаждане са получени от майчини растения, които са подлагани на визуални проверки в най-подходящото време и е установено, че са свободни от симптоми на Verticillium dahliae; и

б)  

i)  растенията за засаждане са произведени на място на производство, за което е известно, че е свободно от Verticilium dahliae; или

ii)  

— растенията за засаждане са били изолирани от производствени култури Humulus lupulus; и

— чрез визуални проверки на листната маса, извършени през последния пълен вегетационен сезон в подходящо време, е установено, че производственият обект е свободен от Verticillium dahliae; и

— водени са документи за предишните реколти и за пренасяните чрез почвата заболявания на полетата, като между установяването на Verticillium dahliae и следващото засаждане на растенията гостоприемници са изминали най-малко четири години.

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

a)  растенията за засаждане са получени от майчини растения, които са подлагани на визуални проверки в най-подходящото време и е установено, че са свободни от симптоми на Verticillium nonalfalfae; и

б)  

i)  растенията за засаждане са произведени на място на производство, за което е известно, че е свободно от Verticillium nonalfalfae; или

ii)  

— растенията за засаждане са били изолирани от производствени култури от Humulus lupulus; и

— чрез визуални проверки на листната маса, извършени през последния пълен вегетационен сезон в подходящо време, е установено, че производственият обект е свободен от Verticillium nonalfalfae; и

— водени са документи за предишните реколти и за пренасяните чрез почвата заболявания на полетата, като между установяването на Verticillium nonalfalfae и следващото засаждане на растенията гостоприемници са изминали най-малко четири години.

▼M9Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане

Изисквания

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Humulus lupulus L.

а)  растенията са били произведени в райони, определени от компетентния орган като свободни от Citrus bark cracking viroid в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

б)  

i)  през последните два пълни вегетационни сезона чрез визуална проверка на растенията в най-подходящото време за откриване на вредителя е установено, че мястото на производство не е засегнато от Citrus bark cracking viroid, а за да се предотврати механичното му пренасяне, на мястото на производство са приложени подходящи хигиенни мерки; и

ii)  растенията за засаждане произхождат от майчини растения, за които е установено, че са свободни от Citrus bark cracking viroid; и

— в случай на майчини растения, които са били поддържани на място на производство с физическа защита от източници на инфекция с Citrus bark cracking viroid, всяка година в най-подходящото време за откриване на вредителя е извършвана визуална проверка на майчините растения, вземани са проби и са изследвани за наличие на Citrus bark cracking viroid с цел в рамките на период от 5 години да бъдат изследвани всички майчини растения; или

— в случай на майчини растения, които не са били поддържани на място на производство с физическа защита от източници на инфекция с Citrus bark cracking viroid, чрез визуална проверка в най-подходящото време за откриване на вредителя е установено, че майчините растения са свободни от Citrus bark cracking viroid през последните пет пълни вегетационни сезона; и

— представителна проба от майчини растения е изследвана през последните 12 месеца в най-подходящото време за откриване на вредителя и е установено, че са свободни от Citrus bark cracking viroid; и

— майчините растения са изолирани от Humulus lupulus L., отглеждани в съседни места на производство, разположени на разстояние най-малко 20 m; и

iii)  в случай на производство на вкоренени растения за засаждане, които трябва да бъдат преместени, мястото на производство, използвано за вкореняване:

— е било изолирано от производствени култури от Humulus lupulus L., разположени на разстояние най-малко 20 m; или

— е било физически защитено от източници на инфекция с Citrus bark cracking viroid.

ЧАСТ К

Мерки за предотвратяване на наличието на РНКВ върху овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове от Actinidia Lindl., различни от семена

Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършват проверки и предприемат всякакви други действия, за да гарантират изпълнението на изискванията относно съответните РНКВ и растения за засаждане, посочени в третата колона на таблицата по-долу.Бактерии

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане

Мерки

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

а)  посадъчният материал и овощните растения са били произведени в райони, определени от компетентния орган като свободни от Pseudomonas syringae pv. actinidiae в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

б)  посадъчният материал и овощните растения произхождат от майчини растения, които са били визуално проверявани два пъти годишно и за които е установено, че са свободни от Pseudomonas syringae pv. actinidiae;

и

в)  

i)  в случай на майчини растения, които са били поддържани в съоръжения, осигуряващи физическа защита срещу инфекции с Pseudomonas syringae pv. actinidiae, на всеки четири години от представителна част от майчините растения са вземани проби и са изследвани за наличие на Pseudomonas syringae pv. actinidiae с цел в рамките на период от 8 години да бъдат изследвани всички майчини растения; или

ii)  в случай на майчини растения, които не са били поддържани в посочените по-горе съоръжения, всяка година от представителна част от майчините растения са вземани проби и са изследвани за наличие на Pseudomonas syringae pv. actinidiae с цел в рамките на период от 3 години да бъдат изследвани всички майчини растения;

и

г)  

i)  в случай на посадъчен материал и на овощни растения, които са били поддържани в гореупоменатите съоръжения, не са наблюдавани симптоми на Pseudomonas syringae pv. actinidiae върху този посадъчен материал и тези овощни растения на мястото на производство през последния пълен вегетационен сезон; или

ii)  в случай на посадъчен материал и на овощни растения, които не са били поддържани в гореупоменатите съоръжения, не са наблюдавани симптоми на Pseudomonas syringae pv. actinidiae върху този посадъчен материал и тези овощни растения на мястото на производство през последния пълен вегетационен сезон, като от този посадъчен материал и от тези овощни растения са взети проби на случаен принцип и са изследвани за наличие на Pseudomonas syringae pv. actinidiae преди пускането им на пазара, при което е установено, че са свободни от съответния вредител; или

iii)  в случай на посадъчен материал и на овощни растения, които не са били поддържани в гореупоменатите съоръжения, симптомите на Pseudomonas syringae pv. actinidiae са били наблюдавани върху не повече от 1 % от посадъчния материал и от овощните растения на мястото на производство и този посадъчен материал и тези овощни растения, както и цялото количество посадъчен материал и овощни растения със симптоми в непосредствена близост са били изкоренени и незабавно унищожени, а от представителна част от останалото количество посадъчен материал и овощни растения без симптоми са взети проби и са изследвани за наличие на Pseudomonas syringae pv. actinidiae, при което е установено, че са свободни от съответния вредител.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, чието въвеждане в Съюза от определени трети държави е забранено 

Описание

Код по КН

Трети държави, групи от трети държави или конкретни области в трети държави

1.

Растения от видовете Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. и Tsuga Carr., различни от плодове и семена

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

►M4  Трети държави, с изключение на Азербайджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Канарски острови, Лихтенщайн, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (1), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сърбия, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария. ◄

2.

Части от Castanea Mill. и Quercus L. с листа, различни от плодове и семена

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

►M4  Трети държави, с изключение на Азербайджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Канарски острови, Лихтенщайн, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (1), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сърбия, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария. ◄

3.

Растения от Populus L. с листа, различни от плодове и семена

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Канада, Мексико, Съединени щати

▼M9

3.1

Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. и Taxus brevifolia Nutt.

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Канада, Обединено кралство (1), Съединени американски щати, Виетнам

▼B

4.

Отделена кора от Castanea Mill.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Всички трети държави

▼M9

5.

Отделена кора от Quercus L., с изключение на Quercus suber L.

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Мексико

▼B

6.

Отделена кора от Acer saccharum Marsh.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Канада, Мексико, Съединени щати

7.

Отделена кора от Populus L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Северна и Южна Америка

8.

Растения за засаждане от Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. и Rosa L., различни от растения във вегетативен покой без листа, цветове и плодове

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Трети държави, с изключение на Азербайджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Канарски острови, Лихтенщайн, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (1), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сърбия, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария. ◄

9.

Растения за засаждане от Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. и Pyrus L. различни от хибриди, както и Fragaria L., различни от семена

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Трети държави, с изключение на Австралия, Азербайджан, Албания, Алжир, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Египет, Израел, Исландия, Йордания, Канада, Канарски острови, Либия, Ливан, Лихтенщайн, Мароко, Молдова, Монако, Нова Зеландия, Норвегия, Обединено кралство (1), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сирия, Съединените щати, с изключение на Хавай, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария. ◄

10.

Растения от Vitis L., различни от плодове

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Трети държави, с изключение на Швейцария

11.

Растения от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техните хибриди, различни от плодове и семена

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Всички трети държави

12.

Растения за засаждане от Photinia Ldl., различни от растения във вегетативен покой без листа, цветове и плодове

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Китай, Корейска народнодемократична република, Република Корея, Съединени американски щати и Япония

13.

Растения от Phoenix spp., различни от плодове и семена

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Алжир, Мароко

14.

Растения за засаждане от семейство Poaceae, различни от растения като декоративни многогодишни треви от подсемействата Bambusoideae и Panicoideae, и от родовете Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. и Uniola L., различни от семена

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Трети държави, с изключение на Азербайджан, Албания, Алжир, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Египет, Израел, Исландия, Йордания, Канарски острови, Либия, Ливан, Лихтенщайн, Мароко, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (1), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сирия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария. ◄

15.

Клубени от Solanum tuberosum L., посадъчен материал от картофи

0701 10 00

Трети държави, с изключение на Швейцария

16.

Растения за засаждане със столони или клубени от вида Solanum L. или техни хибриди, различни от клубените от Solanum tuberosum L., както е посочено във вписване 15

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Трети държави, с изключение на Швейцария

17.

Клубени от видовете Solanum L. и техни хибриди, различни от посочените във вписвания 15 и 16

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

►M8  
Трети държави или региони, с изключение на:
а)  Алжир, Египет, Израел, Либия, Мароко, Сирия, Тунис, Турция и Швейцария,
или
б)  тези, които отговарят на следните условия:
i)  те са една от следните:
Азербайджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Грузия, Исландия, Канарски острови, Лихтенщайн, Молдова, Монако, Норвегия, Русия (само следните части: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Украйна и Фарьорски острови;
и
ii)  отговарят на едно от следните условия:

— признати са за свободни от Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Nouioui et al. съгласно процедурата, посочена в член 107 от Регламент (ЕС) 2016/2031, или

— законодателството им е признато за еквивалентно на правилата на Съюза относно защитата срещу Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Nouioui et al. съгласно процедурата, посочена в член 107 от Регламент (ЕС) 2016/2031;


или
в)  Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия и Обединеното кралство (1), при условие че е изпълнено следното условие: тези трети държави представят на Комисията до 30 април всяка година резултатите от проучвания от предходната година, потвърждаващи отсъствието на Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Nouioui et al. на тяхна територия.  ◄

18.

Растения за засаждане от Solanaceae, различни от семена и растенията, посочени във вписвания 15, 16 или 17

►M9

 

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

 ◄

►M4  Трети държави, с изключение на: Азербайджан, Албания, Алжир, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Египет, Израел, Исландия, Йордания, Канарски острови, Либия, Ливан, Лихтенщайн, Мароко, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (1), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сирия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария. ◄

19.

Почва, сама по себе си, състояща се частично от твърди органични вещества

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Трети държави, с изключение на Швейцария

20.

Хранителна среда сама по себе си, различна от почва, която се състои изцяло или частично от твърди органични вещества, различни от състоящите се само от торф или влакна от Cocos nucifera L., които по-рано не са били използвани за отглеждане на растения или за каквито и да било селскостопански цели

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Трети държави, с изключение на Швейцария

▼M1

21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. и Citrus sinensis (L.) Osbeck (до 30 април 2021 г.)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Аржентина

▼B

(1)   

В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, произхождащи от трети държави, и съответните специални изисквания за въвеждането им на територията на Съюза 

Растения, растителни продукти и други обекти

Кодове по КН

Произход

Специални изисквания

1.

Хранителна среда, прикрепена или свързана с растения, предназначена да поддържа жизнеспособността на растенията, с изключение на стерилна среда за инвитро растения

Не е приложимо (1)

Трети държави, с изключение на Швейцария

Официално удостоверение, че:

а)  хранителната среда по време на засаждане на свързаните с нея растения:

i)  е била свободна от почва и органични вещества и преди не е била използвана за отглеждане на растения или за селскостопански цели

или

ii)  е била съставена изцяло от торф или влакна на Cocos nucifera L. и преди не е била използвана за отглеждане на растения или за други селскостопански цели,

или

iii)  е била подложена на ефективни фумигиране или топлинна обработка за предпазване от вредители, което също така е посочено във фитосанитарния сертификат по член 71 от Регламент (ЕС) 2016/2031 под рубриката „Допълнителна декларация“,

или

iv)  е била подложена на ефективен системен подход за предпазване от вредители, като това е упоменато във фитосанитарния сертификат по член 71 от Регламент (ЕС) 2016/2031 под рубриката „Допълнителна декларация“;

и

във всички случаи по точки от (i) до (iv) е била съхранявана и пазена при подходящи условия, за да бъде запазена като свободна от карантинни вредители,

и

б)  след засаждане:

i)  са взети подходящи мерки, за да се гарантира, че хранителната среда е запазена свободна от карантинни вредители от значение за Съюза, включително поне:

— физическа изолация на хранителната среда от почва и други възможни източници на замърсяване,

— хигиенни мерки,

— използване на вода, свободна от карантинни вредители от значение за Съюза;

или

ii)  в срок от две седмици преди износа на хранителната среда, включително по целесъобразност — когато почвата е била напълно отстранена чрез промиване с вода, която е свободна от карантинни вредители от значение за Съюза. Може да се извършва презасаждане в хранителна среда, която отговаря на изискванията, посочени в буква а). Поддържат се необходимите условия, за да се запази това състояние без карантинни вредители от значение за Съюза, както е посочено в буква б).

2.

Машини и превозни средства, които са били използвани за селскостопански цели или за целите на горското стопанство

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Трети държави, с изключение на Швейцария

Официално удостоверение, че машините или превозните средства са почистени и свободни от почва и растителни отпадъци.

▼M9

2.1

Растения за засаждане, различни от луковици, грудки, коренища, семена, клубени и растителни тъканни култури

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Трети държави, с изключение на Швейцария

Официално удостоверение, че растенията:

а)  са били отгледани в разсадници, които са регистрирани и контролирани от националната организация за растителна защита в държавата на произход,

и

б)  са били подложени на инспекции в подходящ момент и преди износа.

▼B

3.

Растения за засаждане с корени, отглеждани на открито

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Трети държави

Официално удостоверение, че:

а)  за мястото на производство е известно, че е свободно от Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. и Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

и

б)  растенията произхождат от поле, за което е известно, че е свободно от Globodera pallida (Stone) Behrens и Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

4.

Растения за засаждане, различни от луковици, грудки, коренища, семена, клубени и растителни тъканни култури

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Трети държави

Официално удостоверение, че растенията са били отгледани в разсадници и че:

а)  произхождат от район, признат от националната служба за растителна защита в държавата на произход за свободен от Thrips palmi Karny съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки, като това е упоменато във фитосанитарния сертификат по член 71 от Регламент (ЕС) 2016/2031 под рубриката „Допълнителна декларация“,

или

б)  произхождат от място на производство, което е признато от националната служба за растителна защита в държавата на произход за свободно от Thrips palmi Karny съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки, като това е упоменато във фитосанитарния сертификат по член 71 от Регламент (ЕС) 2016/2031 под рубриката „Допълнителна декларация“, и което е обявено за свободно от Thrips palmi Karn въз основа на официални инспекции, извършвани най-малко веднъж месечно през последните три месеца преди износа;

или

в)  непосредствено преди износа са подложени на подходящо третиране срещу Thrips palmi Karny, като това подробно е отразено във фитосанитарните сертификати, посочени в член 71 от Регламент (ЕС) 2016/2031, и въз основа на официални инспекции е установено, че са свободни от Thrips palmi Karny.

▼M9

4.1

Растения за засаждане с корени, различни от растителни тъканни култури

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Трети държави

Официално удостоверение, че растенията:

а)  произхождат от държава, определена от националната организация за растителна защита в държавата на произход като свободна от Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки,

или

б)  произхождат от район, определен от националната организация за растителна защита в държавата на произход като свободен от Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки. Името на района се посочва във фитосанитарния сертификат,

или

в)  са отглеждани през целия им живот в растежна среда, която по време на засаждането на растенията:

i)  е била свободна от почва и органични вещества и преди не е била използвана за отглеждане на растения или за селскостопански цели,

или

ii)  е била съставена изцяло от торф или влакна на Cocos nucifera L. и преди не е била използвана за отглеждане на растения или за други селскостопански цели,

или

iii)  е била подложена на ефективна фумигация или топлинна обработка, с която да се гарантира, че е свободна от Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, което е посочено във фитосанитарния сертификат,

или

iv)  е била подложена на ефективен системен подход, с който да се гарантира, че е свободна от Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, което е посочено във фитосанитарния сертификат;

и

във всички случаи, посочени в подточки i)—iv), е била съхранявана и поддържана при подходящи условия, за да се запази свободна от Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, и след засаждането са били взети подходящи мерки с цел гарантиране, че растенията са били запазени свободни от Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, включително най-малко чрез следното:

— физическа изолация на хранителната среда от почва и други възможни източници на замърсяване, и

— хигиенни мерки,

или

г)  

i)  произхождат от място на производство, определено от националната организация за растителна защита в държавата на произход като свободно от Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки,

и

ii)  непосредствено преди износа корените на представителна извадка от пратката са били подложени на инспекция и е установено, че са свободни от симптоми на Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback.

4.2

Растения за засаждане с растежни среди, предназначени за поддържане на жизнеността на растенията, различни от растителни тъканни култури и водни растения

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Канада, Китай, Индия, Русия, Съединени американски щати, Швейцария и Япония

Официално удостоверение, че растенията:

а)  произхождат от район, определен от националната служба за растителна защита в държавата на произход като свободен от Popillia japonica Newman в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки. Името на района се посочва във фитосанитарния сертификат,

или

б)  са отгледани на място на производство, определено от националната организация за растителна защита в държавата на произход като свободно от Popillia japonica Newman в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки:

i)  което е било подложено на ежегодна официална инспекция и поне на ежемесечна инспекция през трите месеца преди износа за наличие на признаци на Popillia japonica Newman, като инспекциите се извършват в подходящо време за откриване на наличието на съответния вредител поне чрез визуален преглед на всички растения, включително на плевелите, и вземане на проби от растежната среда, в която се отглеждат растенията,

и

ii)  което е заобиколено от буферна зона с радиус най-малко 100 m, където отсъствието на Popillia japonica Newman е потвърдено от официални проучвания, провеждани ежегодно в подходящо време,

и

iii)  непосредствено преди износа растенията и растежната среда са били подложени на официална инспекция, включително чрез вземане на проби от растежната среда, и е установено, че са свободни от Popillia japonica Newman,

и

iv)  растенията:

— са обработени и опаковани или транспортирани така, че да бъде предотвратено нашествие на Popillia japonica Newman след напускането на мястото на производство,

— или

— са придвижени извън сезона на прелитане на Popillia japonica Newman,

или

в)  са отглеждани през целия им живот на място на производство с физическа изолация срещу въвеждането на Popillia japonica Newman, а растенията:

(i)  са обработени и опаковани или транспортирани така, че да бъде предотвратено нашествие на Popillia japonica Newman след напускането на мястото на производство,

или

(ii)  са придвижени извън сезона на прелитане на Popillia japonica Newman

или

г)  са произведени съгласно системен подход, одобрен в съответствие с процедурата, предвидена в член 107 от Регламент (ЕС) 2016/2031, за да се гарантира че са свободни от Popillia japonica Newman.

▼B

5.

Едногодишни и двугодишни растения за засаждане, различни от Poaceae и семена

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Трети държави, с изключение на: Азербайджан, Албания, Алжир, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Египет, Израел, Исландия, Йордания, Канарски острови, Либия, Ливан, Лихтенщайн, Мароко, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (2), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сирия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария. ◄

Официално удостоверение, че растенията:

а)  са били отгледани в разсадници;

б)  са без растителни остатъци, цветове и плодове;

в)  са били подложени на инспекции в подходящ момент и преди износа;

г)  не са установени симптоми на вредни бактерии, вируси и вирусоподобни организми; и

д)  или не са установени признаци или симптоми на вредни нематоди, насекоми, акари и гъби, или са подложени на подходящо третиране за отстраняване на такива организми.

6.

Растения за засаждане от семейство Poaceae, от декоративни многогодишни треви от подсемействата Bambusoideae, Panicoideae и от родовете Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. и Uniola L., различни от семена

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Трети държави, с изключение на: Азербайджан, Албания, Алжир, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Египет, Израел, Исландия, Йордания, Канарски острови, Либия, Ливан, Лихтенщайн, Мароко, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (2), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сирия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария. ◄

Официално удостоверение, че растенията:

а)  са били отгледани в разсадници;

б)  са без растителни остатъци, цветове и плодове;

в)  са били подложени на инспекции в подходящ момент и преди износа;

г)  не са установени симптоми на вредни бактерии, вируси и вирусоподобни организми; и

д)  не са установени признаци или симптоми на вредни нематоди, насекоми, акари и гъби или са подложени на подходящо третиране за отстраняване на такива организми.

7.

Растения за засаждане, различни от растения във вегетативен покой, тъканни растителни култури, семена, луковици, клубени, грудки и коренища.

Съответните карантинни вредители от значение за Съюза са:

— Бегомовируси, различни от: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus,

— Cowpea mild mottle virus,

— Lettuce infectious yellows virus,

— Melon yellowing-associated virus,

— Squash vein yellowing virus,

— Sweet potato chlorotic stunt virus,

— Sweet potato mild mottle virus,

— Tomato mild mottle virus.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Трети държави, в които е известно, че се срещат съответните карантинни вредители от значение за Съюза

 

 

 

 

а)  При условие че не е известно, че се среща Bemisia tabaci Genn. (неевропейски популации) или други разпространители на карантинните вредители от значение за Съюза

Официално удостоверение, че през пълния вегетационен цикъл на растенията по тях не са наблюдавани симптоми от съответните карантинни вредители от значение за Съюза.

 

 

 

б)  При условие че е известно, че се среща Bemisia tabaci Genn. (неевропейски популации) или други разпространители на карантинните вредители от значение за Съюза

Официално удостоверение, че през пълния вегетационен цикъл на растенията по тях не са наблюдавани симптоми от съответните карантинни вредители от значение за Съюза,

и

а)  растенията произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Bemisia tabaci Genn. и други разпространители на карантинни вредители от значение за Съюза,

или

б)  чрез официални инспекции, извършени в подходящ момент с оглед откриване на вредителя, е установено, че мястото на производство е свободно от Bemisia tabaci Genn. и други разпространители на съответните карантинни вредители от значение за Съюза,

или

в)  растенията са преминали ефективно третиране, за да се гарантира ликвидирането на Bemisia tabaci Genn и на другите разпространители на карантинни вредители от значение за Съюза, и е установено, че са свободни от този вредител преди износа им.

▼M9

8.

Растения за засаждане от тревни видове, различни от луковици, грудки, растения от семейство Poaceae, коренища, семена, клубени и растителни тъканни култури

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Трети държави, в които известно, че се срещат Liriomyza sativae (Blanchard) и Nemorimyza maculosa (Malloch)

Официално удостоверение, че растенията:

а)  произхождат от район, определен от националната организация за растителна защита в държавата на произход като свободен от Liriomyza sativae (Blanchard) и Nemorimyza maculosa (Malloch) в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки, Името на района се упоменава във фитосанитарния сертификат,

или

б)  произхождат от място на производство, определено от националната служба за растителна защита в държавата на произход като свободно от Liriomyza sativae (Blanchard) и Nemorimyza maculosa (Malloch) в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки, като това е упоменато във фитосанитарния сертификат под рубриката „Допълнителна декларация“, и мястото на производство е обявено за свободно от Liriomyza sativae (Blanchard) и Nemorimyza maculosa (Malloch) въз основа на официални инспекции, извършвани най-малко веднъж в месеца през последните три месеца преди износа,

или

в)  непосредствено преди износа са подложени на подходящо третиране срещу Liriomyza sativae (Blanchard) и Nemorimyza maculosa (Malloch), извършена е официална инспекция и е установено, че са свободни от Liriomyza sativae (Blanchard) и Nemorimyza maculosa (Malloch).

Подробности за третирането по точка в) се отбелязват във фитосанитарния сертификат.

▼B

9.

Тревни многогодишни растения за засаждане, различни от семена, от семействата Caryophyllaceae (различни от Dianthus L.), Compositae (различни от Chrysanthemum L.), Cruciferae, Leguminosae и Rosaceae (различни от Fragaria L.)

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Трети държави, с изключение на: Азербайджан, Албания, Алжир, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Египет, Израел, Исландия, Йордания, Канарски острови, Либия, Ливан, Лихтенщайн, Мароко, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (2), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сирия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария. ◄

Официално удостоверение, че растенията:

а)  са били отгледани в разсадници,

б)  са без растителни остатъци, цветове и плодове,

в)  са били подложени на инспекции в подходящ момент и преди износа,

г)  не са установени симптоми на вредни бактерии, вируси и вирусоподобни организми, както и

д)  или не са установени признаци или симптоми на вредни нематоди, насекоми, акари и гъби, или са подложени на подходящо третиране за отстраняване на такива организми.

10.

Дървета и храсти, предназначени за засаждане, различни от семена и растителни тъканни култури

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Трети държави, с изключение на: Азербайджан, Албания, Алжир, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Египет, Израел, Исландия, Йордания, Канарски острови, Либия, Ливан, Лихтенщайн, Мароко, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (2), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сирия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария. ◄

Официално удостоверение, че растенията:

а)  са чисти (т.e. без растителни остатъци) и без цветове и плодове,

б)  са били отгледани в разсадници,

в)  са проверявани в подходящо време, както и преди износ и не са установени симптоми на вредни бактерии, вируси и вирусоподобни организми, и наред с това или не са установени признаци или симптоми на вредни нематоди, насекоми, акари и гъби, или са подложени на подходящо третиране за отстраняване на такива организми.

11.

Широколистни дървета и храсти, предназначени за засаждане, различни от семена и тъканни растителни култури

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Трети държави, с изключение на: Азербайджан, Албания, Алжир, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Египет, Израел, Исландия, Йордания, Канарски острови, Либия, Ливан, Лихтенщайн, Мароко, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (2), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сирия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария. ◄

Официално удостоверение, че растенията са във вегетативен покой и без листа.

12.

Кореноплодни и грудкови зеленчуци различни от клубени от Solanum tuberosum L.

0706 10 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

ex 0709 99 90

ex 0714 10 00

ex 0714 20 10

ex 0714 20 90

ex 0714 30 00

ex 0714 40 00

ex 0714 50 00

ex 0714 90 20

ex 0714 90 90

ex 0910 11 00

ex 0910 30 00

ex 0910 99 91

ex 1212 91 80

ex 1212 94 00

ex 1212 99 95

ex 1214 90 10

ex 1214 90 90

Трети държави, с изключение на Швейцария

Официално удостоверение, че пратката или партидата не съдържа над 1 % нетно тегло почва и хранителна среда.

13.

Луковици, грудки, коренища и клубени, предназначени за засаждане, различни от клубени от Solanum tuberosum

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

ex 0706 90 10

ex 0910 11 00

ex 0910 20 10

ex 0910 30 00

Трети държави, с изключение на Швейцария

Официално удостоверение, че пратката или партидата не съдържа над 1 % нетно тегло почва и хранителна среда.

14.

Клубени от Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Трети държави, с изключение на Швейцария

Официално удостоверение, че пратката или партидата не съдържа над 1 % нетно тегло почва и хранителна среда.

15.

Клубени от Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Трети държави

Официално удостоверение, че клубените произхождат от:

а)  държава, в която не е известно да се среща Tecia solanivora (Povolný),

или

б)  район, определен от националната служба за растителна защита в държавата на произход за свободен от Tecia solanivora (Povolný) съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки.

16.

Клубени от Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Трети държави

Официално удостоверение, че:

а)  клубените произхождат от държави, за които е известно, че са свободни от Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.;

или

б)  в държавата на произход са спазени разпоредби, признати за еквивалентни на разпоредбите на правото на Съюза за борба с Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al., съгласно процедурата по член 107 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

17.

Клубени от Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Трети държави, в които е известно, че се среща Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

Официално удостоверение, че:

а)  клубените произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (всички форми, с изключение на форма 1, общата европейска форма), и не са наблюдавани симптоми на Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival както на мястото на производство, така и в непосредствена близост,

или

б)  в държавата на произход са спазени разпоредби, признати за еквивалентни на разпоредбите на правото на Съюза за борба със Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, съгласно процедурата, посочена в член 107 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

18.

Клубени от Solanum tuberosum L. за засаждане

0701 10 00

Трети държави

Официално удостоверение, че клубените произхождат от обект, за който е известно, че е свободен от Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens и Globodera pallida (Stone) Behrens.

19.

Клубени от Solanum tuberosum L. за засаждане

0701 10 00

Трети държави

Официално удостоверение, че:

а)  клубените произхождат от райони, в които е известно, че не се срещат Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. и Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.;

или

б)  в райони, в които е известно, че се срещат Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. или Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., като клубените произхождат от място на производство, за което е установено, че е свободно от Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. или Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. или се смята за свободно от тях вследствие на предприети мерки за ликвидиране на Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. и Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., определени съгласно процедурата по член 107 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

▼M9

20.

Клубени от Solanum tuberosum L. за засаждане

0701 10 00

Трети държави

Официално удостоверение, че клубените:

а)  произхождат от държава, призната за свободна от Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback и Meloidogyne fallax Karssen в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки,

или

б)  произхождат от район, определен от националната организация за растителна защита в държавата на произход като свободен от Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback и Meloidogyne fallax Karssen в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки. Името на района се посочва във фитосанитарния сертификат,

или

в)  произхождат от място на производство, определено от националната организация за растителна защита в държавата на произход като свободно от Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback и Meloidogyne fallax Karssen въз основа на годишно проучване на посевите гостоприемници чрез визуална проверка на растенията гостоприемници в подходящо време и чрез визуална проверка – както отвън, така и чрез рязане на клубени след прибиране на реколтата от картофени култури, отглеждани на мястото на производство,

или

г)  както външно, така и чрез рязане на клубени, като това е извършено в подходящ момент и във всички случаи — при затваряне на опаковките или контейнерите, и не са установени симптоми на взета е случайна проба от клубени след прибиране на реколтата и те или са проверени за наличие на симптоми след прилагане на подходящ метод за проявяване на симптоми, или са подложени на лабораторно изследване, както и на визуална проверка — Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback и Meloidogyne fallax Karssen.

▼B

21.

Клубени от Solanum tuberosum L., различни от такива за засаждане

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Трети държави

Официално удостоверение, че клубените произхождат от район, в който е известно, че не се срещат Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. и Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

▼M9

21.1

Растения за засаждане от Cucurbitaceae Juss. и Solanaceae Juss., различни от луковици, грудки, коренища, полен, семена, клубени и растителни тъканни култури

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Трети държави

Официално удостоверение, че растенията:

а)  произхождат от държава, призната за свободна от Ceratothripoides claratris (Shumsher) в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки,

или

б)  произхождат от район, определен от националната организация за растителна защита в държавата на произход като свободен от Ceratothripoides claratris (Shumsher) в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки. Името на района се упоменава във фитосанитарния сертификат,

или

в)  са отглеждани през целия им живот на място на производство с физическа защита срещу въвеждането на Ceratothripoides claratris (Shumsher) и са били подложени в продължение на поне три месеца преди износа на поне една инспекция за установяване на наличието на Ceratothripoides claratris (Shumsher).

21.2

Растения за засаждане от

Allium cepa L., Asparagus L.,

Cynara scolymus L.,

Citrullus lanatus (Thnb.) Matusm. & Nakai, Cucurbita L., Cucumis melo L., Cucumis sativum L., Glycine max (L.), Merr., Gossypium L., Medicago sativa L., Persea americana Mill., Phaseolus L., Ricinus communis L.

и Tagetes L., различни от луковици, грудки, растителни тъканни култури, коренища, полен, семена и клубени.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Боливия, Еквадор, Колумбия, Перу и Съединени американски щати

Официално удостоверение, че растенията:

а)  произхождат от район, определен от националната организация за растителна защита в държавата на произход като свободен от Prodiplosis longifila Gagné в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки. Името на района се упоменава във фитосанитарния сертификат,

или

б)  са отглеждани поне през двата месеца преди износа или, в случай на растения, които са по-млади от два месеца — през целия им живот, на място на производство с физическа защита, определено в държавата на произход като свободно от Prodiplosis longifila Gagné въз основа на официални инспекции, извършвани през целия им живот или през последните два месеца преди износа.

▼B

22.

Растения за засаждане от Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. и Solanum melongena L., различни от семена

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Трети държави, в които е известно, че се среща Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. или Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

Официално удостоверение, че:

а)  растенията произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. и Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

или

б)  от началото на последния пълен вегетационен цикъл по растенията на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. и Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

23.

Растения от Solanum lycopersicum L. и Solanum melongena L., различни от плодове и семена

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Трети държави

Официално удостоверение, че растенията произхождат от:

а)  държава, призната за свободна от Keiferia lycopersicella (Walsingham) съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки,

или

б)  район, определен от националната служба за растителна защита в държавата на произход за свободен от Keiferia lycopersicella (Walsingham) съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки, като това е упоменато във фитосанитарния сертификат по член 71 от Регламент (ЕС) 2016/2031 под рубриката „Допълнителна декларация“.

24.

Растения за засаждане Beta vulgaris L., различни от семена

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Трети държави

Официално удостоверение, че от началото на последния пълен вегетационен цикъл на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на Beet curly top virus.

▼M9

24.1

Растения за засаждане от Euphorbia pulcherrima Willd., Fragaria L. и Rubus L., различни от растителни тъканни култури, полен и семена

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Трети държави

Официално удостоверение, че растенията:

а)  произхождат от държава, призната за свободна от Eotetranychus lewisi (McGregor) в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки,

или

б)  произхождат от район, определен от националната организация за растителна защита в държавата на произход като свободен от Eotetranychus lewisi (McGregor) в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки. Името на района се посочва във фитосанитарния сертификат,

или

в)  произхождат от място на производство, определено в държавата на произход от националната организация за растителна защита в тази държава като свободно от Eotetranychus lewisi (McGregor) в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки.

▼B

25.

Растения от видовете Chrysanthemum L., Dianthus L. и Pelargonium l'Hérit. ex Ait., различни от семена

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

ex 0603 90 00

Трети държави

Официално удостоверение, че:

а)  растенията произхождат от район, определен за свободен от Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith и Spodoptera litura (Fabricius) от националната организация за растителна защита съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки,

или

б)  от началото на последния пълен вегетационен цикъл на мястото на производство не са наблюдавани признаци на Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith и Spodoptera litura (Fabricius),

или

в)  растенията са били подложени на подходящо третиране за защита от съответните вредители.

26.

Растения за засаждане от Chrysanthemum L. и Solanum lycopersicum L., различни от семена

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Трети държави

Официално удостоверение, че през целия си живот растенията са отглеждани във:

а)  държава, свободна от Chrysanthemum stem necrosis virus,

или

б)  район, определен от националната служба за растителна защита в държавата на произход за свободен от Chrysanthemum stem necrosis virus съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки,

или

в)  място на производство, признато за свободно от Chrysanthemum stem necrosis virus, което е потвърдено чрез официални инспекции и когато е целесъобразно — чрез изследвания.

27.

Растения за засаждане от Pelargonium L'Herit. ex Ait., различни от семена

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Трети държави, в които се среща Tomato ringspot virus:

 

 

 

а)  в случай, че не е известно да се срещат Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (неевропейски популации) Dalmasso и Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo или други разпространители на Tomato ringspot virus

Официално удостоверение, че растенията:

а)  пряко произхождат от места на производство, за които е известно, че са свободни от Tomato ringspot virus,

или

б)  са не повече от четвърто поколение, получено от майчини растения, за които е установено, че са свободни от Tomato ringspot virus чрез официално одобрена система за вирусологично тестване.

 

 

б)  в случай, че е известно, че се срещат Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (неевропейски популации) Dalmasso и Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo или други разпространители на Tomato ringspot virus

Официално удостоверение, че растенията:

а)  са пряко получени от райони на производство, за които е известно, че в почвата и по растенията няма Tomato ringspot virus,

или

б)  са не повече от второ поколение, получено от майчини растения, за които е установено, че са свободни от Tomato ringspot virus чрез официално одобрена система за вирусологично тестване.

▼M9

28.

Рязани цветове от Chrysanthemum L., Dianthus L., Gypsophila L. и Solidago L. и листни зеленчуци от Apium graveolens L. и Ocimum L.

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0709 99 90

ex 1211 90 86

ex 1404 90 00

Трети държави

Официално удостоверение, че рязаните цветове и листните зеленчуци:

а)  произхождат от държава, призната за свободна от Liriomyza sativae (Blanchard) и Nemorimyza maculosa (Malloch) в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки,

или

б)  непосредствено преди износа са подложени на официална инспекция и е установено, че са свободни от Liriomyza sativae (Blanchard) и Nemorimyza maculosa (Malloch).

29.

Рязани цветове от Orchidaceae

0603 13 00

Трети държави освен Тайланд

Официално удостоверение, че рязаните цветове:

а)  произхождат от държава, призната за свободна от Thrips palmi Karny в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки,

или

б)  непосредствено преди износа са подложени на официална инспекция и е установено, че са свободни от Thrips palmi Karny.

29.1

Рязани цветове от Orchidaceae

0603 13 00

Тайланд

Официално удостоверение, че рязаните цветове:

а)  са били произведени на място за производство, за което е установено, че е свободно от Thrips palmi Karny по време на официалните инспекции, извършвани най-малко веднъж месечно през трите месеца, предхождащи износа,

или

б)  са били подложени на подходящо третиране с помощта на фумигация, с която да се гарантира, че са свободни от Thrips palmi Karny, а подробностите за третирането са посочени във фитосанитарния сертификат.

▼B

30.

Естествено или изкуствено получени миниатюрни форми на растения за засаждане, различни от семена

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Трети държави, с изключение на: Азербайджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Канарски острови, Лихтенщайн, Молдова, Монако, Норвегия, Обединено кралство (2), Русия (само следните райони: Приволжски федерален окръг (Приволжский федеральный округ), Северозападен федерален окръг (Северо-Западный федеральный округ), Северно-кавказки федерален окръг (Северо-Кавказский федеральный округ), Централен федерален окръг (Центральный федеральный округ) и Южен федерален окръг (Южный федеральный округ), Сан Марино, Северна Македония, Сърбия, Турция, Украйна, Фарьорски острови, Черна гора и Швейцария. ◄

Официално удостоверение, че:

а)  растенията, включително събраните директно от техните естествени местообитания, са отгледани, държани и подготвяни в продължение на най-малко две последователни години преди експедиция в официално регистрирани разсадници, които са обект на официално наблюдаван режим на контрол,

б)  растенията в разсадниците, посочени в буква а) от настоящото вписване:

i)  най-малко през периода, посочен в буква а) от настоящото вписване:

— са засадени в саксии, които са поставени върху рафтове на най-малко 50 cm над земята,

— са подложени на подходящи обработки за предпазване от неевропейски ръжди: активната съставка, концентрацията и датата на приложение на тези обработки са отразени във фитосанитарния сертификат по член 71 от Регламент (ЕС) 2016/2031 под рубриката „Обеззаразяване и/или дезинфекция“.

— са официално проверени най-малко шест пъти годишно на подходящи интервали за наличието на съответните карантинни вредители от значение за Съюза съгласно Регламент (ЕС) 2016/2031. Освен това тези проверки са извършени върху растенията в непосредствена близост до разсадниците съгласно буква а) от настоящото вписване най-малко чрез визуален преглед на всеки ред в полето или разсадника и чрез визуален преглед на всички части на растението над хранителната среда, като се използва случайна проба от най-малко 300 растения от даден род, в случай че броят на растенията от този род е не повече от 3 000 растения, или на 10 % от растенията, в случай че има повече от 3 000 растения от този род,

— по време на тези инспекции не са установени съответните карантинни вредители от значение за Съюза, определени в предходното тире, заразените растения са отстранени и останалите растения, когато е целесъобразно, са третирани чрез ефективни средства и са задържани за подходящ период и проверени, за да се гарантира че те са свободни от такива вредители,

— са засад