02014R1286 — BG — 21.12.2021 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1286/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 ноември 2014 година

относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП)

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 352, 9.12.2014 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2340 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 декември 2016 година

  L 354

35

23.12.2016

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1156 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година

  L 188

55

12.7.2019

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2259 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 декември 2021 година

  L 455

1

20.12.2021


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 358, 13.12.2014, стp.  50 (1286/2014)

►C2

Поправка, ОВ L 114, 4.5.2018, стp.  39 (1286/2014)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1286/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 ноември 2014 година

относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП)

(текст от значение за ЕИП)ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Настоящият регламент определя единни правила за формата и съдържанието на основния информационен документ, който трябва да се съставя от създателите на ПИПДОЗИП и за предоставянето на основния информационен документ на инвеститорите на дребно, с цел да се даде възможност на инвеститорите на дребно да разбират и сравняват основните характеристики и рискове на ПИПДОЗИП.

Член 2

1.  
Настоящият регламент се прилага за създателите на ПИПДОЗИП и лицата, които консултират относно ПИПДОЗИП или продават ПИПДОЗИП.
2.  

Настоящият регламент не се прилага за следните продукти:

а) 

общозастрахователни продукти, както са изброени в приложение I към Директива 2009/138/ЕО;

б) 

животозастрахователни договори, при които обезщетенията съгласно договора се изплащат само в случай на смърт или по отношение на неработоспособност поради нараняване, заболяване или недъг;

в) 

депозити, различни от структурираните депозити по смисъла на член 4, параграф 1, точка 43 от Директива 2014/65/ЕС;

г) 

ценни книжа, както е посочено в член 1, параграф 2, букви б)—ж), и) и й) от Директива 2003/71/ЕО;

д) 

пенсионни продукти, които съгласно националното законодателство са признати като имащи основната цел да осигурят на инвеститора доходи след пенсиониране и които му дават правото на определени придобивки;

е) 

официално признати схеми за професионално пенсионно осигуряване, които попадат в обхвата на Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ) или Директива 2009/138/ЕО;

ж) 

индивидуални пенсионни продукти, за които съгласно националното законодателство се изисква финансова вноска от работодателя и при които работодателят или работникът не може да избира пенсионния продукт или доставчик.

Член 3

1.  
Ако създателите на ПИПДОЗИП, попадащи в обхвата на настоящия регламент, се подчиняват и на разпоредбите на Директива 2003/71/ЕО, се прилагат както настоящият регламент, така и Директива 2003/71/ЕО.
2.  
Ако създателите на ПИПДОЗИП, попадащи в обхвата на настоящия регламент, се подчиняват и на разпоредбите на Директива 2009/138/ЕО, се прилагат както настоящият регламент, така и Директива 2009/138/ЕО.

Член 4

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) 

„пакет с инвестиционни продукти на дребно“ или „ПИПД“ означава инвестиция, включително инструменти, издадени от схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск съгласно определението в член 13, точка 26 от Директива 2009/138/ЕО или предприятия със специална цел дейности по секюритизация съгласно определението в член 4, параграф 1, буква ан) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ), при която, независимо от правната форма на инвестицията, платимата на инвеститора на дребно сума подлежи на колебания поради експозиция към референтните стойности или към резултатите на един или повече активи, които не са пряко закупени от инвеститора на дребно;

▼C2

2) 

„основаващ се на застраховане инвестиционен продукт“ е застрахователен продукт, който предлага стойност на падеж или откупна стойност, които са изцяло или частично изложени, пряко или непряко, на колебанията на пазара;

▼B

3) 

„пакет с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти“ или „ПИПДОЗИП“ означава продукт, който представлява едното или двете от следното:

а) 

ПИПД;

б) 

основаващ се на застраховане инвестиционен продукт;

4) 

„създател на пакет с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти“ или „създател на ПИПДОЗИП“ означава:

а) 

всяко образувание, което създава ПИПДОЗИП;

б) 

всяко образувание, което внася промени във вече съществуващ ПИПДОЗИП, включително, но не само, изменяйки неговия профил на риска и профил на възвръщаемост или разходите, свързани с дадена инвестиция в ПИПДОЗИП;

5) 

„лице, което продава ПИПДОЗИП“ означава лице, предлагащо или сключващо договор за ПИПДОЗИП с инвеститор на дребно;

6) 

„инвеститор на дребно“ означава:

а) 

непрофесионален клиент съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕС;

б) 

клиент по смисъла на Директива 2002/92/ЕО в случаите, в които клиентът не е професионален клиент съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 10 от Директива 2014/65/ЕС;

7) 

„траен носител“ означава траен носител по смисъла на член 2, параграф 1, буква м) от Директива 2009/65/ЕО;

8) 

„компетентни органи“ означава национални органи, определени от държава членка за упражняване на надзор на спазването на изискванията, които настоящият регламент налага на създателите на ПИПДОЗИП и на лицата, които консултират относно ПИПДОЗИП или продават ПИПДОЗИП.ГЛАВА II

ОСНОВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТРАЗДЕЛ I

Съставяне на основния информационен документ

Член 5

1.  
Преди даден ПИПДОЗИП да се предостави на инвеститорите на дребно, създателят на ПИПДОЗИП съставя за този продукт основен информационен документ в съответствие с изискванията в настоящия регламент и публикува документа на своя уебсайт.
2.  
Всяка държава членка може да изисква предварително уведомление за основния информационен документ от страна на създателя на ПИПДОЗИП или продавача на ПИПДОЗИП пред компетентния орган за ПИПДОЗИП, които се разпространяват на пазара на тази държава членка.РАЗДЕЛ II

Форма и съдържание на основния информационен документ

Член 6

1.  
Информацията в основния информационен документ представлява преддоговорна информация. Тя е точна, безпристрастна, ясна и неподвеждаща. Тя предоставя основна информация и е в съответствие с всички обвързващи договорни документи, със съответните части на офертните документи и с реда и условията на ПИПДОЗИП.
2.  
Основният информационен документ е самостоятелен документ, ясно разграничен от рекламните материали. Той не съдържа препратки към рекламен материал. Той може да съдържа препратки към други документи, в т.ч. проспект, когато това е приложимо и само когато препратката е свързана с информацията, която трябва да бъде включена в основния информационен документ съгласно настоящия регламент.
3.  
Чрез дерогация от параграф 2, когато ПИПДОЗИП предлага на инвеститора на дребно набор от възможности за инвестиции, такъв че цялата информация, изисквана съгласно член 8, параграф 3, по отношение на всяка базисна възможност за инвестиции не може да бъде предоставена в един-единствен, кратък и самостоятелен документ, основният информационен документ съдържа поне общо описание на базисните възможности за инвестиции и посочва къде и как може да бъде намерена документация с по-подробна преддоговорна информация, свързана с инвестиционните продукти, залегнали в основата на базисните възможности за инвестиции.
4.  

Основният информационен документ се съставя като кратък документ, написан сбито на най-много три печатни страници формат А4, който улеснява сравняването. Документът е:

a) 

представен и структуриран в лесен за четене вид, като се използва четлив шрифт;

б) 

съсредоточен върху основната информация, от която се нуждаят инвеститорите на дребно;

в) 

ясно изразен и написан на език и по начин, който съобщава и улеснява разбирането на информацията, по-специално, с формулировка, която е ясна, точна и разбираема.

5.  
Когато се използват различни цветове, те не трябва да водят до намаляване на разбираемостта на информацията, ако основният информационен документ бъде отпечатан или фотокопиран в черно-бяло.
6.  
Ако в основния информационен документ се използват търговската марка или логото на създателя на ПИПДОЗИП или групата, към която той принадлежи, тези знаци не откъсват вниманието на инвеститора от информацията в документа и не закриват текста.

Член 7

1.  
Основният информационен документ е написан на официалните езици или на един от официалните езици, използвани в тази част на държавата членка, в която се разпространява ПИПДОЗИП, или на друг език, приет от компетентните органи на тази държава членка, като когато е написан на различен език, той се превежда на един от тези езици.

Преводът отразява достоверно и точно съдържанието на оригиналния основен информационен документ.

2.  
Ако даден ПИПДОЗИП се популяризира в държава членка посредством рекламни документи, написани на един или повече официални езици на тази държава членка, основният информационен документ трябва да е написан поне на съответните официални езици.

Член 8

1.  
Заглавието „Основен информационен документ“ се поставя на видно място в началото на първата страница на основния информационен документ.

Основният информационен документ се представя в последователността, описана в параграфи 2 и 3.

2.  

Непосредствено под заглавието на основния информационен документ се намира пояснителен текст. Той гласи:

„Настоящият документ Ви представя основната информация за този инвестиционен продукт. Това не е рекламен материал. Информацията се изисква от закона, за да Ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалните печалби и загуби от този продукт и да Ви подпомогне да го сравните с други продукти.“.

3.  

Основният информационен документ съдържа следната информация:

а) 

в началото на документа, наименованието на ПИПДОЗИП, самоличността и данните за връзка на създателя на ПИПДОЗИП, информация относно компетентния орган по отношение на създателя на ПИПДОЗИП и датата на документа;

б) 

където е приложимо, предупреждение относно разбирането, което гласи: „Предстои да закупите продукт, който не е прост и може да бъде труден за разбиране.“;

в) 

в раздел, озаглавен „Какъв е този продукт?“, естеството и основните характеристики на ПИПДОЗИП, включително:

i) 

видът ПИПДОЗИП;

ii) 

неговите цели и средствата за постигането им, по-специално дали целите се постигат чрез пряка или чрез непряка експозиция към базисните инвестиционни активи, в т.ч. описание на базисните инструменти, или референтните стойности, в т.ч. посочване на пазарите, в които инвестира ПИПДОЗИП, в т.ч., където е приложимо, специфични екологични или социални цели, към които е насочен продуктът, както и начина за определяне на възвръщаемостта;

iii) 

описание на вида потребители на дребно, за които е предназначено пускането на пазара на ПИПДОЗИП, по-специално във връзка със способността за понасяне на инвестиционни загуби и с инвестиционния хоризонт;

▼C2

iv) 

ако ПИПДОЗИП предлага застрахователни обезщетения — подробна информация за тези застрахователни обезщетения, в т.ч. обстоятелствата, при които те биха били задействани;

▼B

v) 

срокът на ПИПДОЗИП, ако е известен;

г) 

в раздел, озаглавен „Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл(могла) да получа?“, кратко описание на профила на риска и възвръщаемостта, включващо следните елементи:

i) 

обобщаващ показател за риска, допълнен с текстово обяснение на този показател, основните му ограничения и текстово обяснение на рисковете, които имат съществено значение за ПИПДОЗИП и които не са обхванати адекватно от обобщаващия показател за риска;

ii) 

възможната максимална загуба на инвестирания капитал, включително информация за следното:

— 
дали инвеститорът на дребно може да загуби целия инвестиран капитал, или
— 
дали инвеститорът на дребно рискува да поеме допълнителни финансови ангажименти или задължения, в т.ч. непредвидени задължения в допълнение към инвестирания в ПИПДОЗИП капитал; и
— 
когато е приложимо, дали ПИПДОЗИП включва капиталова защита срещу пазарен риск и подробна информация за нейния обхват и ограничения, по-специално във връзка с момента на прилагането ѝ;
iii) 

подходящи сценарии за резултатите и предположенията, направени за изготвянето им;

iv) 

когато е приложимо, информация относно условията за възвръщаемостта за инвеститорите на дребно или относно заложената горна граница на рентабилността;

v) 

заявление, че данъчното законодателство на държавата членка по местоживеене на инвеститора на дребно може да повлияе върху действително изплащаните суми;

д) 

в раздел, озаглавен „Какво става, ако [наименование на създателя на ПИПДОЗИП] не е в състояние да изплати дължимата сума?“, кратко описание на това дали свързаната загуба се покрива от схема за обезщетение на инвеститора или гаранционна схема и, ако е така, коя е схемата, наименование на гаранта и кои рискове са покрити от схемата и кои — не;

е) 

в раздел, озаглавен „Какви са разходите?“, разходите, свързани с инвестирането в този ПИПДОЗИП, включващи преките и непреките разходи, които инвеститорът на дребно поема, в т.ч. еднократните и периодичните разходи, представени чрез обобщаващи показатели за тези разходи, а за целите на съпоставимостта — общите сумарни разходи в парично и процентно изражение, за да се покаже съвкупното влияние на общите разходи върху инвестицията;

Основният информационен документ включва ясно пояснение, че консултантите, дистрибуторите или всяко друго лице, което консултира относно ПИПДОЗИП или продава ПИПДОЗИП, ще предоставят информация, подробно излагаща всички разходи за дистрибуция, които не са включени в посочените по-горе разходи, така че инвеститорът на дребно да има възможност да разбере съвкупното влияние, което тези сумарни разходи оказват върху възвръщаемостта на инвестицията;

ж) 

в раздел, озаглавен „Колко дълго следва да държа парите си и мога ли да ги изтегля по-рано?“:

i) 

когато е приложимо, дали за ПИПДОЗИП има преходен период или срок за отказ;

ii) 

указание за препоръчителния и, когато е приложимо, изисквания минимален срок за държане;

iii) 

способността за освобождаване от инвестициите преди падежа и условията за това, в т.ч. всички приложими такси и санкции, като се вземат предвид профилът на риска и на възвръщаемостта на ПИПДОЗИП и пазарното развитие, към което е насочен продуктът;

iv) 

информация за евентуалните последици от осребряване преди края на срока или препоръчителния период за държане, например. загуба на капиталова защита или допълнителни непредвидени такси;

з) 

в раздел, озаглавен „Как мога да подам жалба?“, информация относно начина, по който даден инвеститор на дребно може да подаде жалба относно продукта или поведението на създателя на ПИПДОЗИП или лицето, което консултира относно продукта или го продава, и относно лицето, до което да се адресира жалбата;

и) 

в раздел, озаглавен „Друга имаща отношение информация“, кратко указание на всякакви допълнителни информационни документи, които да бъдат предоставени на инвеститора на дребно на преддоговорния и/или следдоговорния етап, с изключение на каквито и да било рекламни материали.

4.  
На Комисията се предоставят правомощия за приемане на делегирани актове в съответствие с член 30, в които се уточняват подробностите за процедурите, използвани, за да се установи дали даден ПИПДОЗИП преследва специфични екологични или социални цели.
5.  

За да се осигури последователното прилагане на настоящия член, ЕНО разработват, чрез Съвместния комитет на Европейските надзорни органи („Съвместния комитет“) проекти за регулаторни технически стандарти, с които се уточняват:

a) 

подробностите за представянето и съдържанието за всеки от елементите на информацията, посочени в параграф 3;

б) 

методиката, залегнала в основата на представянето на риска и възвръщаемостта, както е посочено в параграф 3, буква г), подточки i) и iii); и

в) 

методиката за изчисляване на разходите, в т.ч. спецификацията на обобщаващите показатели, както е посочено в параграф 3, буква е).

При разработването на проекти за регулаторни технически стандарти ЕНО вземат предвид различните видове ПИПДОЗИП, разликите помежду им, способностите на инвеститорите на дребно, както и характеристиките на ПИПДОЗИП, така че да позволят на инвеститорите на дребно да избират от различни базисни инвестиции или други възможности, предлагани от продукта, в т.ч. когато този избор може да бъде направен в различни моменти или променен в бъдеще.

ЕНО представят тези проекти за регулаторни технически стандарти на Комисията до ►C1  31 март 2016 г. ◄

На Комисията се делегира правомощието да приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 9

Рекламните съобщения, които съдържат специфична информация, свързана с ПИПДОЗИП, не включват никакви твърдения, които противоречат на информацията в основния информационен документ или намаляват неговото значение. Рекламните съобщения посочват, че е на разположение основен информационен документ, и предоставят информация как и откъде може да бъде получен, в т.ч. уебсайта на създателя на ПИПДОЗИП.

Член 10

1.  
Създателят на ПИПДОЗИП преразглежда редовно информацията, съдържаща се в основния информационен документ, и внася изменения в документа, ако прегледът показва, че такива са необходими. Преразгледаният вариант на документа се предоставя своевременно на разположение.
2.  

За да се осигури последователното прилагане на настоящия член, ЕНО разработват, чрез Съвместния комитет, проекти за регулаторни технически стандарти, с които се уточняват:

а) 

условията за преразглеждане на съдържащата се в основния информационен документ информация;

б) 

условията, при които основният информационен документ трябва да бъде преразгледан;

в) 

специфичните условия, при които съдържащата се в основния информационен документ информация трябва да бъде преразгледана или този документ трябва да бъде изменен, когато става дума за спорадично предлагани на инвеститорите на дребно ПИПДОЗИП;

г) 

обстоятелствата, при които инвеститорите на дребно трябва да бъдат информирани за преразгледания основен информационен документ за закупен от тях ПИПДОЗИП, както и средствата, чрез които инвеститорите на дребно трябва да бъдат информирани.

ЕНО представят проекта за регулаторни технически стандарти на Комисията до 31 декември 2015 г.

На Комисията се делегира правомощието да приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, съгласно процедурата, посочена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 11

1.  
За създателя на ПИПДОЗИП не може да възникне гражданска отговорност само въз основа на основния информационен документ, включително негов превод, освен ако той е подвеждащ, неточен или не съответства на имащите отношение части от правно обвързващи преддоговорни и договорни документи или на изискванията, предвидени в член 8.
2.  
Инвеститор на дребно, който докаже загуба, произтичаща от това, че е разчитал на основния информационен документ при посочените в параграф 1 обстоятелства, когато е направил инвестиция в ПИПДОЗИП, за който е създаден този основен информационен документ, може да предяви срещу създателя на ПИПДОЗИП иск за обезщетение за вреди в съответствие с националното право.
3.  
Елементи като „загуба“ или „вреди“, посочени в параграф 2 от настоящия член, но за които не е дадено определение, се тълкуват и прилагат в съответствие с приложимото национално право, съгласно определеното от имащите отношение правила на частното международно право.
4.  
Настоящият член не изключва допълнителни искове, свързани с гражданска отговорност, в съответствие с националното право.
5.  
Задълженията по настоящия член не може да се ограничават или отменят от договорни клаузи.

Член 12

Когато основният информационен документ се отнася до застрахователен договор, застрахователното дружество има задължения по настоящия регламент само към държателя на полицата, а не към бенефициера по застрахователния договор.РАЗДЕЛ III

Предоставяне на основния инвестиционен документ

Член 13

1.  
Лицето, което консултира относно ПИПДОЗИП или продава ПИПДОЗИП, предоставя на инвеститорите на дребно основния информационен документ своевременно преди тези инвеститори на дребно да бъдат обвързани от договор или оферта, свързана с този ПИПДОЗИП.
2.  
Лицето, което консултира относно ПИПДОЗИП или продава ПИПДОЗИП, може да изпълни изискванията по параграф 1, като предостави основния информационен документ на лице, което е писмено упълномощено да взема инвестиционни решения от името на инвеститор на дребно по отношение на трансакции, сключени в границите на същото писмено пълномощно.
3.  

Чрез дерогация от параграф 1 и при спазване на член 3, параграф 1, член 3, параграф 3, буква а) и член 6 от Директива 2002/65/ЕО, лице, което продава ПИПДОЗИП, може да предостави на инвеститора на дребно основния информационен документ непосредствено след осъществяването на трансакцията при спазване на всички посочени по-долу условия:

a) 

инвеститорът на дребно избира, по собствена инициатива, да се свърже с продавача на ПИПДОЗИП и да осъществи трансакцията посредством комуникация от разстояние;

б) 

предоставянето на основния информационен документ в съответствие с параграф 1 от настоящия член е невъзможно;

в) 

лицето, което консултира относно ПИПДОЗИП или продава ПИПДОЗИП, е информирало инвеститора на дребно за факта, че предоставянето на основния информационен документ не е възможно и ясно е заявило, че инвеститорът на дребно може да забави трансакцията, за да получи и прочете основния информационен документ преди осъществяването на трансакцията;

г) 

инвеститорът на дребно се съгласява да получи основния информационен документ непосредствено след осъществяване на трансакцията, вместо трансакцията да бъде забавяна, за да бъде получен документът предварително.

4.  
Когато се извършват последователни трансакции, засягащи един и същ ПИПДОЗИП, от името на инвеститор на дребно, съгласно инструкции, дадени от инвеститора на дребно на лицето, което продава ПИПДОЗИП, преди първата трансакция, задължението за предоставяне на основен информационен документ съгласно параграф 1 е в сила само за първата трансакция и за първата трансакция след като основният информационен документ е бил изменен в съответствие с член 10.
5.  
За да се осигури последователното прилагане на настоящия член ЕНО разработват, чрез Съвместния комитет, проекти за регулаторни технически стандарти, в които се определят условията за изпълнение на изискването за предоставяне на основния информационен документ, както е посочено в параграф 1.

ЕНО представят проекта за регулаторни технически стандарти на Комисията до 31 декември 2015 г.

На Комисията се делегира правомощието да приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, съгласно процедурата, посочена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 14

1.  
Лицето, което консултира относно ПИПДОЗИП или продава ПИПДОЗИП, предоставя безплатно основния информационен документ на инвеститорите на дребно.
2.  

Лицето, което консултира относно ПИПДОЗИП или продава ПИПДОЗИП, предоставя основния информационен документ на инвеститора на дребно на един от следните носители:

a) 

на хартиен носител, което следва да бъде правилото, когато ПИПДОЗИП се предлагат пряко, освен ако инвеститорът на дребно поиска друго;

б) 

на траен носител, различен от хартия, когато са изпълнени условията на параграф 4; или

в) 

посредством уебсайт, когато са изпълнени условията на параграф 5.

3.  
Когато основният информационен документ се предоставя на траен носител, различен от хартия или посредством уеб сайт, при поискване на инвеститора на дребно безплатно се предоставя хартиен екземпляр. Инвеститорите на дребно се уведомяват за правото си да изискат безплатен хартиен екземпляр.
4.  

Основният информационен документ може да се предостави на траен носител, различен от хартия, ако са изпълнени следните условия:

а) 

използването на трайния носител е подходящо в контекста на деловите отношения между лицето, което консултира относно ПИПДОЗИП или продава ПИПДОЗИП, и инвеститора на дребно; и

б) 

на инвеститора на дребно е бил даден избор между информация на хартия и на друг траен носител и той е избрал последния по начин, който може да бъде доказан.

5.  

Основният информационен документ може да се предостави посредством уеб сайт, който не отговаря на определението за траен носител, ако са изпълнени всички от посочените по-долу условия:

а) 

предоставянето на основния информационен документ посредством уебсайт е подходящо в контекста на деловите отношения между лицето, което консултира относно ПИПДОЗИП или продава ПИПДОЗИП, и инвеститора на дребно;

б) 

на инвеститора на дребно е бил даден избор между информация, предоставена на хартия и посредством уебсайт и той е избрал последната по начин, който може да бъде доказан;

в) 

инвеститорът на дребно е бил уведомен по електронен път или в писмен вид относно адреса на уебсайта и мястото на уебсайта, където може да бъде получен достъп до основния информационен документ;

г) 

основният информационен документ остава достъпен на уебсайт, може да бъде изтеглен и съхранен на траен носител, за период от време, за който инвеститорът на дребно може да има нужда от справки с него.

Когато основният информационен документ е бил изменен съгласно член 10, при поискване от страна на инвеститора на дребно се предоставят и предходните версии.

6.  
За целите на параграфи 4 и 5 предоставянето на информация на траен носител, различен от хартия, или посредством уебсайт се смята за подходящо в контекста на деловите отношения между лицето, което консултира относно ПИПДОЗИП или продава ПИПДОЗИП, и инвеститора на дребно, ако има доказателства, че инвеститорът на дребно има редовен достъп до интернет. За такова доказателство се счита предоставянето на адрес за електронна поща от страна на инвеститора на дребно за целите на тези делови отношения.ГЛАВА III

МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА И ПРАВОМОЩИЯ ЗА НАМЕСА ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОДУКТИ

Член 15

1.  
В съответствие с член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 ЕОЗППО извършва мониторинг на пазара на основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, които се пускат на пазара, разпространяват или продават в Съюза.
2.  
Компетентните органи наблюдават пазара на основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, които са пуснати на пазара, разпространяват се или се продават във или от съответната държава членка.

Член 16

1.  

В съответствие с член 9, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, когато условията, посочени в параграфи 2 и 3 от настоящия член, са изпълнени, ЕОЗППО може временно да забрани или да ограничи в Съюза:

a) 

пускането на пазара, разпространението или продажбата на някои основаващи се на застраховане инвестиционни продукти или на основаващи се на застраховане инвестиционни продукти с някои конкретни характеристики; или

б) 

определен вид финансова дейност или практика на застрахователно или презастрахователно дружество.

Забрана или ограничение може да се прилага при конкретни обстоятелства или да подлежи на изключения, определени от ЕОЗППО.

2.  

ЕОЗППО взема решение по параграф 1 само ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:

a) 

целта на предложеното действие е да бъдат отстранени значителни опасения, свързани със защитата на инвеститорите, или заплаха за нормалното функциониране и целостта на финансовите пазари или за стабилността на цялата финансова система на Съюза или на част от нея;

б) 

регулаторните изисквания, които вече са приложими към съответния основаващ се на застраховане инвестиционен продукт или дейност съгласно правото на Съюза, не противодействат в достатъчна степен на заплахата;

в) 

компетентен орган или компетентни органи не са предприели действия за преодоляване на заплахата или предприетите действия не са адекватни за преодоляването й.

Когато са изпълнени условията по първа алинея, ЕОЗППО може да наложи посочените в параграф 1 забрана или ограничение като предпазна мярка, преди основаващ се на застраховане инвестиционен продукт да бъде пуснат на пазара или продаден на инвеститори.

3.  

Когато предприема действие в съответствие с настоящия член, ЕОЗППО гарантира, че то:

a) 

не произвежда отрицателен ефект върху ефективността на финансовите пазари или върху инвеститорите, който да е непропорционален спрямо ползите от действието; или

б) 

не създава риск от регулаторен арбитраж.

Когато компетентен орган или компетентни органи са предприели мярка по член 17, ЕОЗППО може да предприеме всяка от мерките по параграф 1 от настоящия член, без да дава становището по член 18.

4.  
Преди да реши да предприеме действие по настоящия член, ЕОЗППО уведомява компетентните органи за действията, които предлага.
5.  
ЕОЗППО публикува на своя уебсайт известие за всяко решение относно предприемане на действия по настоящия член. В известието се уточняват подробностите за забраната или ограничението и се посочва дата след публикуването на известието, на която мерките ще породят действие. Забраната или ограничението се прилагат единствено за действия, предприети след като мерките са породили действие.
6.  
ЕОЗППО преразглежда забраната или ограничението, наложени по параграф 1, на подходящи интервали от време, но най-малко веднъж на три месеца. Ако забраната или ограничението не бъдат подновени след края на тримесечния период, действието им се прекратява.
7.  
Действие, прието от ЕОЗППО по настоящия член, има върховенство над всяко действие, предприето по-рано от компетентен орган.
8.  
В съответствие с член 30 Комисията приема делегирани актове за уточняване на критериите и факторите, които трябва да бъдат взети предвид от ЕОЗППО, за да определи кога са налице посочените в параграф 2, първа алинея, буква а) значителни опасения във връзка със защитата на инвеститорите или заплахи за нормалното функциониране и целостта на финансовите пазари или за стабилността на цялата финансова система на Съюза или на част от нея.

Тези критерии и фактори включват:

a) 

степента на сложност на основаващия се на застраховане инвестиционен продукт и връзката с вида инвеститори, на които той се предлага и продава;

б) 

размера или условната стойност на основаващия се на застраховане инвестиционен продукт;

в) 

степента на новаторство на даден основаващ се на застраховане инвестиционен продукт, дейност или практика; и

г) 

ливъриджа, който даден продукт или практика предоставят.

Член 17

1.  

Компетентен орган може да забрани или да ограничи следното в своята държава членка или от нейната територия:

a) 

пускането на пазара, разпространението или продажбата на основаващи се на застраховане инвестиционни продукти или на основаващи се на застраховане инвестиционни продукти с някои конкретни характеристики; или

б) 

определен вид финансова дейност или практика на застрахователно или презастрахователно предприятие.

2.  

Компетентен орган може да предприеме действието, посочено в параграф 1, ако има основателни причини да счита, че:

a) 

основаващ се на застраховане инвестиционен продукт или дейност, или практика поражда значителни опасения, свързани със защитата на инвеститорите, или представлява заплаха за правилното функциониране и целостта на финансовите пазари или за стабилността на цялата финансова система или на част от нея най-малко в една държава членка;

б) 

съществуващите регулаторни изисквания в правото на Съюза, приложими за основаващия се на застраховане инвестиционен продукт или дейност, или практика, не отстраняват в достатъчна степен рисковете, посочени в буква а), и проблемът няма да бъде решен по-успешно чрез подобряването на надзора или изпълнението на съществуващите изисквания;

в) 

действието е пропорционално, като се има предвид естеството на установените рискове, нивото на опитност на съответните инвеститори или участници на пазара и вероятното влияние на действието върху инвеститорите и участниците на пазара, които могат да притежават, да използват или да се възползват от основаващия се на застраховане инвестиционен продукт или дейност, или практика;

г) 

компетентният орган надлежно се е консултирал с компетентните органи в други държави членки, които могат да бъдат засегнати в значителна степен от действието; и

д) 

действието не произвежда дискриминационен ефект върху услугите или дейностите, предоставяни от територията на друга държава членка.

Когато са изпълнени условията по първа алинея, компетентният орган може да наложи посочените в параграф 1 забрана или ограничение като предпазна мярка, преди основаващ се на застраховане инвестиционен продукт да бъде пуснат на пазара или продаден на инвеститори. Забрана или ограничение може да се прилага при конкретни обстоятелства или да е предмет на изключения, определени от компетентния орган.

3.  

Компетентният орган не налага забрана или ограничение по настоящия член, освен ако не по-малко от един месец преди предвидената дата на влизане в сила на мярката той е уведомил в писмен вид или в друг вид, съгласуван между органите, всички други заинтересовани компетентни органи и ЕОЗППО за подробностите на:

a) 

основаващия се на застраховане инвестиционен продукт или дейност, или практика, към които се отнася предложеното действие;

б) 

точното естество на предложените забрана или ограничение и предвидената дата на влизането им сила; и

в) 

доказателствата, въз основа на които е взел своето решение и които свидетелстват, че всички условия по параграф 2 са изпълнени.

4.  
В изключителни случаи, когато компетентният орган счете за необходимо да предприеме спешни действия по настоящия член, за да предотврати вреда, произтичаща от основаващите се на застраховане инвестиционни продукти, дейностите или практиките, посочени в параграф 1, компетентният орган може да предприеме временно действие с писмено уведомление, изпратено не по-малко от 24 часа преди предвиденото влизане в сила на мярката до всички други компетентни органи и ЕОЗППО, при условие че всички критерии по настоящия член са изпълнени и че освен това е ясно установено, че с едномесечния срок за уведомяване конкретното опасение или заплаха не биха били преодолени адекватно. Компетентният орган не предприема временно действие за период, надхвърлящ три месеца.
5.  
Компетентният орган публикува на своя уебсайт известие за всяко решение за налагане на забрана или ограничение, посочени в параграф 1. В известието се уточняват подробностите за забраната или ограничението и се посочва дата след публикуването на известието, на която мерките ще влязат в сила, както и доказателствата за това, че всички условия по параграф 2 са изпълнени. Забраната или ограничението се прилагат единствено за действия, предприети след публикуването на известието.
6.  
Компетентният орган отменя забраната или ограничението, ако условията в параграф 2 вече не са приложими.
7.  
В съответствие с член 30 Комисията приема делегирани актове за уточняване на критериите и факторите, които трябва да бъдат взети предвид от компетентните органи, за да се определи кога са налице значителни опасения, свързани със защитата на инвеститорите, или заплахи за правилното функциониране и целостта на финансовите пазари или за стабилността на финансовата система най-малко в една държава членка, както е посочено в параграф 2, първа алинея, буква а).

Тези критерии и фактори включват:

a) 

степента на сложност на основаващия се на застраховане инвестиционен продукт и връзката с вида инвеститори, на които той се предлага и продава;

б) 

степента на новаторство на даден основаващ се на застраховане инвестиционен продукт, дейност или практика;

в) 

ливъриджа, който даден продукт или практика предоставят;

г) 

по отношение на правилното функциониране и целостта на финансовите пазари — размера или условната стойност на основаващ се на застраховане инвестиционен продукт.

Член 18

1.  
ЕОЗППО играе ролята на посредник и координатор по отношение на действия, предприети от компетентните органи съгласно член 17. По-специално ЕОЗППО гарантира, че действията, предприети от компетентния орган, са основателни и пропорционални и че, когато е уместно, компетентните органи възприемат последователен подход.
2.  
След като получи уведомление по член 17 относно действия, които трябва да бъдат наложени по силата на този член, ЕОЗППО приема становище по въпроса дали забраната или ограничението са основателни и пропорционални. Ако ЕОЗППО счита, че приемането на мярка от други компетентни органи е необходимо, за да бъде отстранен рискът, той го заявява в становището. Становището се публикува на уебсайта на ЕОЗППО.
3.  
Когато компетентен орган планира да предприеме, предприема или отказва да предприеме действия, което е в противоречие със становище на ЕОЗППО, прието съгласно параграф 2, той незабавно публикува на своя уебсайт известие, в което подробно излага причините за това свое решение.ГЛАВА IV

ЖАЛБИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, СЪТРУДНИЧЕСТВО И НАДЗОР

Член 19

Създателят на ПИПДОЗИП и лицето, което консултира относно ПИПДОЗИП или продава ПИПДОЗИП, установяват подходящи процедури и договорености, които гарантират, че:

a) 

инвеститорите на дребно разполагат с ефективни средства за подаване на жалба срещу създателя на ПИПДОЗИП;

б) 

инвеститорите на дребно, подали жалба във връзка с основния информационен документ, получават своевременен и подходящ отговор по същество; и

в) 

инвеститорите на дребно разполагат също с ефективни процедури по обезщетяване в случай на трансгранични спорове, по-специално когато създателят на ПИПДОЗИП се намира в друга държава членка или в трета държава.

Член 20

1.  
За целите на прилагането на настоящия регламент компетентните органи си сътрудничат помежду си, като без неоправдано забавяне взаимно си предоставят информация, която е необходима за целите на изпълнението на техните задължения по настоящия регламент и за упражняване на техните правомощия.
2.  
Компетентните органи разполагат, в съответствие с националното право, с всички правомощия за осъществяването на надзор и разследвания, необходими за упражняването на функциите им съгласно настоящия регламент.

Член 21

1.  
Държавите членки прилагат Директива 95/46/ЕО към обработването на лични данни, извършвано в съответната държава членка съгласно настоящия регламент.
2.  
Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилага към обработването на лични данни, извършвано от ЕНО.ГЛАВА V

АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ И ДРУГИ МЕРКИ

Член 22

1.  
Без да се засягат надзорните правомощия на компетентните органи и правото на държавите членки да предвиждат и налагат наказателноправни санкции, държавите членки определят правила за установяване на подходящи административни санкции и мерки, приложими при нарушение на настоящия регламент, и предприемат всички необходими действия за прилагането им. Санкциите и мерките са ефективни и пропорционални и имат възпиращ ефект.

Държавите членки могат да решат да не установяват правила за административни санкции, както е посочено в първата алинея, за нарушения, които подлежат на наказателноправни санкции съгласно националното им право.

До 31 декември 2016 г. държавите членки съобщават на Комисията и на Съвместния комитет правилата, посочени в първа алинея. Те уведомяват незабавно Комисията и Съвместния комитет за всички изменения на тези правила.

2.  
При упражняване на правомощията си съгласно член 24, компетентните органи си сътрудничат тясно, за да се гарантира, че административните санкции и мерки постигат целените от настоящия регламент резултати, и координират действията си с цел да се избегне евентуално дублиране и припокриване при прилагането им по отношение на трансгранични случаи.

Член 23

Компетентните органи упражняват правомощията си за налагане на санкции в съответствие с настоящия регламент и с националното право по следните начини:

а) 

пряко;

б) 

в сътрудничество с други органи;

в) 

на своя отговорност като ги делегират на такива органи;

г) 

чрез сезиране на компетентните съдебни органи.

Член 24

1.  
Настоящият член се прилага при нарушения на член 5, параграф 1, членове 6 и 7, член 8, параграфи 1—3, член 9, член 10, параграф 1, член 13, параграфи 1, 3 и 4, членове 14 и 19.
2.  

Компетентните органи са оправомощени да налагат, в съответствие с националното право, поне следните административни санкции и мерки:

a) 

заповед, забраняваща продажбата на даден ПИПДОЗИП;

б) 

заповед, временно спираща продажбата на даден ПИПДОЗИП;

в) 

публично предупреждение, в което се посочва лицето, отговорно за нарушението, и естеството на нарушението;

г) 

заповед, забраняваща предоставянето на основен информационен документ, който не съответства на изискванията на членове 6, 7, 8 или 10, и изискваща издаване на нова версия на основния информационен документ;

д) 

административни глоби с минимален размер:

i) 

в случай на юридическо лице:

— 
до 5 000 000  EUR, или в държава членка, където официалната парична единица не е евро, равностойността в националната парична единица към 30 декември 2014 г. или до 3 % от общия годишен оборот на това юридическо лице, в съответствие с последните налични финансови отчети, одобрени от управителния орган, или
— 
до удвоения размер на реализираната печалба или нереализираната загуба вследствие на нарушението, когато размерът им може да бъде определен;
ii) 

в случай на физическо лице:

— 
до 700 000  EUR или в държава членка, където официалната парична единица не е евро, равностойността в националната парична единица към 30 декември 2014 г., или
— 
до удвоения размер на реализираната печалба или нереализираната загуба вследствие на нарушението, когато размерът им може да бъде определен.

Когато юридическото лице, посочено в буква д), подточка i) от алинея първа, е предприятие майка или дъщерно предприятие на предприятие майка, което трябва да изготвя консолидирани финансови отчети съгласно Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ), за съответен общ годишен оборот се приема общият годишен оборот или съответстващият вид приход в съответствие с приложимото право на Съюза в областта на счетоводството съгласно последния наличен консолидиран финансов отчет, одобрен от управителния орган на предприятието майка, което ръководи останалите предприятия.

3.  
Държавите членки могат да предвидят допълнителни санкции или мерки и по-висок размер на административни глоби от предвидените в настоящия регламент.
4.  
Когато компетентните органи са наложили една или повече административни санкции или мерки в съответствие с параграф 2, компетентните органи имат правомощията да изпратят или да изискат от създателя на ПИПДОЗИП или лицето, което консултира относно ПИПДОЗИП или продава ПИПДОЗИП, да изпрати съобщение директно до засегнатия инвеститор на дребно, като му предостави информация относно административната санкция или мярка и го уведоми къде може да подаде жалба или иск за обезщетение.

Член 25

Компетентните органи прилагат административните санкции и мерки, посочени в член 24, параграф 2, като вземат предвид всички имащи отношение обстоятелства, включително, когато е целесъобразно:

а) 

тежестта и продължителността на нарушението;

б) 

равнището на отговорност на отговорното за нарушението лице;

в) 

въздействието на нарушението върху интересите на инвеститора на дребно;

г) 

дали отговорното за нарушението лице оказва съдействие;

д) 

предишни нарушения от страна на отговорното за нарушението лице;

е) 

предприетите мерки след нарушението от страна на отговорното за нарушението лице, за да се предотврати повторно нарушение.

Член 26

Решенията за налагане на санкции и мерките, предприети съгласно настоящия регламент, подлежат на обжалване.

Член 27

1.  
Когато компетентният орган публично разкрива административни санкции или мерки, едновременно с това той докладва съответните административни санкции или мерки на компетентния ЕНО.
2.  
Компетентният орган представя ежегодно на компетентния ЕНО обобщена информация относно всички административни санкции и мерки, наложени в съответствие с член 22 и член 24, параграф 2.
3.  
ЕНО публикуват информацията, посочена в настоящия член, в годишните си доклади.

Член 28

1.  
Компетентните органи създават ефективни механизми, с които да се осигури подаването на сигнали до тях за реални или потенциални нарушения на настоящия регламент.
2.  

Механизмите по параграф 1 включват най-малко:

a) 

специфични процедури за получаване на съобщения за реални или потенциално нарушения и тяхното проследяване;

б) 

необходимата защита за служителите, които подават сигнали за нарушения, извършени в рамките на предприятието работодател, най-малкото срещу репресивни мерки, дискриминация и други форми на несправедливо отношение;

в) 

защита на самоличността на лицето, което подава сигнал за нарушения, и на физическото лице, за което се предполага, че е отговорно за нарушение, на всички етапи от процедурата, освен когато разкриването на самоличността не се изисква съгласно националното право във връзка с допълнително разследване или последващо съдебно производство.

3.  
Държавите членки могат да предвидят възможност за компетентните органи да установят допълнителни механизми съгласно националното право.
4.  
Държавите членки могат да изискват от работодателите, осъществяващи дейности, които са регламентирани за целите на финансовите услуги, да имат въведени подходящи процедури, за да могат служителите им да подават вътрешни сигнали за реални или потенциални нарушения по специален, независим и автономен път.

Член 29

1.  
Всяко неподлежащо на обжалване решение за налагане на административна санкция или мярка за нарушенията, посочени в член 24, параграф 1, се публикува своевременно от компетентните органи на официалния им уебсайт, след като лицето, на което е наложена санкцията или мярката, бъде уведомено за това решение.

При публикуването се дава най-малко следната информация:

а) 

вида и естеството на нарушението;

б) 

самоличността на отговорните лица.

Това задължение не се отнася до решенията за налагане на мерки от следствен характер.

Когато на базата на извършена оценка за всеки конкретен случай относно съразмерността на публикуването на личните данни, компетентният орган счита оповестяването на идентичността на юридическите лица или на самоличността или личните данни на физическите лица за несъразмерно или когато публикуването застрашава стабилността на финансовите пазари или текущо разследване, компетентните органи:

a) 

отлагат публикуването на решението за налагане на санкцията или мярката до момента, в който основанията те да не бъдат публикувани престанат да съществуват;

б) 

публикуват решението за налагане на санкцията или мярката анонимно по начин, който да съответства на националното право, ако подобно анонимно публикуване гарантира ефективна защита на въпросните лични данни; или

в) 

изобщо да не публикуват решението за налагане на санкция или мярка, в случай че възможностите, посочени в букви а) и б), се считат за недостатъчни, за да се гарантира:

i) 

че стабилността на финансовите пазари няма да бъде изложена на риск;

ii) 

пропорционалността на публикуването на такива решения по отношение на мерки, за които се смята, че са незначителни по своя характер.

2.  
Компетентните органи информират Европейските надзорни органи относно всички административни санкции или мерки, които са наложени, но не са публикувани в съответствие с параграф 1, трета алинея, буква в), включително всяко обжалване във връзка с тях и резултата от него.

Когато се вземе решение за анонимно публикуване на санкция или мярка, публикуването на съответните данни може да бъде отложено за разумен срок, ако се смята, че след изтичането на този срок основанията за анонимно публикуване ще престанат да съществуват.

3.  
Когато съгласно националното право се предвижда публикуване на решенията за налагане на санкция или мярка, подлежащи на обжалване пред компетентен съдебен или друг орган, компетентните органи своевременно публикуват на уебсайта си тази информация, както и всяка последваща информация относно резултата от това обжалване. Освен това се публикува и всяко решение, с което се отменя публикувано предходно решение за налагане на санкция или мярка.
4.  
Компетентните органи правят необходимото публикуваната съгласно настоящия член информация да остане на техния официален уебсайт за срок от най-малко пет години след публикуването ѝ. Личните данни, които се съдържат в публикацията, се съхраняват на официалния уебсайт на компетентния орган само за необходимия срок в съответствие с приложимите правила за защита на данните.ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 30

1.  
Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  
Правомощието да приема делегирани актове по член 8, параграф 4, член 16, параграф 8 и член 17, параграф 7 се предоставя на Комисията за срок от три години, считано от 30 декември 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на три годишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.  
Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 4, член 16, параграф 8 и член 17, параграф 7, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  
Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.
5.  
Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 4, член 16, параграф 8 или член 17, параграф 7, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 31

Когато Комисията приеме регулаторни технически стандарти съгласно член 8, параграф 5, член 10, параграф 2 или член 13, параграф 5, които са същите като изпратените от ЕНО проекти на регулаторни технически стандарти, без да се засяга член 13, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1093/2010, от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и от Регламент (ЕС) № 1095/2010 поради сложността и обема на обхванатите въпроси срокът за възражение от страна на Европейския парламент и на Съвета е два месеца от датата на уведомлението. Този срок може да се удължи по инициатива на Европейския парламент или на Съвета с един месец.

Член 32

1.  
Управляващите дружества съгласно определението в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2009/65/ЕО, инвестиционните дружества, посочени в член 27 от същата директива, и лицата, които консултират относно или продават дялове от ПКИПЦК, посочени в член 1, параграф 2 на същата директива, са освободени от задълженията по настоящия регламент до ►M3  31 декември 2022 г. ◄
2.  
Когато държава членка прилага правилата за формата и съдържанието на основен информационен документ, както е посочено в членове 78—81 от Директива 2009/65/ЕО, спрямо фондове, които не са ПКИПЦК, предлагани на инвеститори на дребно, освобождаването, предвидено в параграф 1 от настоящия член, се прилага към управляващите дружества, инвестиционните дружества и лицата, които продават дялове от такива фондове на инвеститори на дребно или предоставят консултации относно тези дялове.

Член 33

1.  
До ►M2  31 декември 2019 г. ◄ Комисията преразглежда настоящия регламент. Въз основа на предоставената от ЕНО информация в преразглеждането се включва общ преглед на действието на предупреждението относно разбирането, като се имат предвид насоките, разработени от компетентните органи в това отношение. Преразглеждането включва също преглед на практическото приложение на правилата, установени с настоящия регламент, като се вземат предвид промените на пазара на инвестиционни продукти на дребно и осъществимостта, разходите и евентуалните ползи от въвеждането на етикет за социални и екологосъобразни инвестиции. Като част от преразглеждането Комисията провежда проучвания сред потребителите и разглежда вариантите от незаконодателно естество, както и резултатите от преразглеждането на Регламент (ЕС) № 346/2013 по отношение на член 27, параграф 1, букви в), д) и ж) от него.

По отношение на ПКИПЦК, както са определени в член 1, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО, преразглеждането ще оцени дали преходните разпоредби на член 32 от настоящия регламент да бъдат удължени или дали, след установяването на необходимите корекции, разпоредбите относно ключова информация за инвеститора на Директива 2009/65/ЕО могат да бъдат заменени или приравнени на основния информационен документ по настоящия регламент. При преразглеждането се обмисля и въпросът за евентуално разширяване на обхвата на настоящия регламент по отношение на други финансови продукти и се преценява дали изключването на продукти от обхвата на настоящия регламент следва да се потвърди, с оглед на разумните стандарти за защита на потребителите, включително сравнения между финансовите продукти. При преразглеждането се оценява и доколко е уместно да се въведат общи правила относно необходимостта всички държави членки да предвидят административни санкции за нарушения на настоящия регламент.

2.  
До ►M2  31 декември 2019 г. ◄ Комисията оценява, въз основа на работата на ЕОЗППО по въпроса за разкриването на информация за продуктите, дали да предложи нов законодателен акт за гарантиране на подходящи изисквания за разкриване на информация за тези продукти или дали в обхвата на настоящия регламент да бъдат включени пенсионните продукти, посочени в член 2, параграф 2, буква д).

При извършването на тази оценка Комисията гарантира, че подобни мерки няма да понижат стандартите за разкриване в държавите членки, в които преди това са съществували режими за разкриване на пенсионните продукти.

3.  
След консултации със Съвместния комитет Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно параграфи 1 и 2, придружен, по целесъобразност, от законодателно предложение.
4.  
До ►M2  31 декември 2019 г. ◄ Комисията провежда пазарно проучване, за да установи дали са налице онлайн калкулатори, които позволяват на инвеститорите на дребно да изчисляват съвкупните разходи и такси за ПИПДОЗИП, и дали те са безплатни. Комисията докладва дали тези инструменти дават възможност за извършване на надеждни и точни изчисления за всички продукти в обхвата на настоящия регламент.

Ако проучването заключи, че няма такива калкулатори или че съществуващите инструменти не предоставят на инвеститорите на дребно възможност да разберат съвкупната сума на разходите и таксите за ПИПДОЗИП, Комисията оценява дали ЕНО, чрез Съвместния комитет, могат да разработят проекти на регулаторни технически стандарти, в които да се посочат спецификациите, приложими за подобни инструменти на равнището на Съюза.

Член 34

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

▼M1

Той се прилага от 1 януари 2018 г.

▼B

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.( 1 ) Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ОВ L 235, 23.9.2003 г., стр. 10).

( 2 ) Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

( 3 ) Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).