02009R0471 — BG — 23.12.2016 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 471/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 6 май 2009 година

относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 152, 16.6.2009 г., стp. 23)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1724 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 септември 2016 година

  L 266

1

30.9.2016

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2119 НА КОМИСИЯТА от 2 декември 2016 година

  L 329

66

3.12.2016
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 471/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 6 май 2009 година

относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет

Настоящият регламент създава обща рамка за систематичното изготвяне на статистика на Общността, свързана с търговията със стоки с трети страни (наричана по-долу „статистика за външната търговия“).

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) „стоки“ означава всички движими вещи, включително електроенергия;

б) „статистическа територия на Общността“ означава „митническата територия на Общността“, както е определена в Митническия кодекс, като се добавя остров Хелголанд към територията на Федерална република Германия;

в) „национални статистически органи“ означава националните статистически институти и други органи, отговарящи във всяка държава-членка за изготвянето на статистика за външната търговия;

г) „митнически органи“ означава „митническите органи“ съгласно определението в Митническия кодекс;

д) „митническа декларация“ означава „митническо деклариране“ съгласно определението в Митническия кодекс;

е) „решение на митниците“ означава всеки официален акт на митническите органи, свързан с приети митнически декларации и притежаващ правно действие за едно или повече лица.

Член 3

Приложно поле

▼M2

1.  Статистиката за външната търговия регистрира вноса и износа на стоки.

Държавите членки регистрират износ, в случай че стоките напускат статистическата територия на Общността:

а) съгласно един от следните митнически режими, установени в Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ) („Митническия кодекс на Съюза“):

 износ;

 пасивно усъвършенстване;

б) при прилагане на член 258 от Митническия кодекс на Съюза;

в) при прилагане на член 269, параграф 3 от Митническия кодекс на Съюза;

г) при прилагане на член 270 от Митническия кодекс на Съюза за приключване на режим активно усъвършенстване.

Държавите членки регистрират внос, в случай че стоките се въвеждат в статистическата територия на Общността съгласно един от следните митнически режими, установени в Митническия кодекс на Съюза:

а) допускане за свободно обращение, в т.ч. специфична употреба;

б) активно усъвършенстване.

▼M1

2.  С цел да се отчетат промените в Митническия кодекс и разпоредбите, произтичащи от международни конвенции, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за адаптиране на списъка на митническите режими или получаването на митническо направление, посочени в параграф 1, втора алинея от настоящия член.

▼B

3.  По методологически причини някои стоки или движения изискват специални разпоредби. Това се отнася до промишлени заводи, плавателни съдове и въздухоплавателни средства, морски продукти, стоки, доставени на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, разсрочени пратки, военни стоки, стоки за или от офшорни съоръжения, космически апарати, електроенергия и газ и отпадъчни продукти (наричани по-долу „специфични стоки или движения“).

▼M1

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а по отношение на специфични стоки или движения и различни или специфични разпоредби, приложими към тях.

▼B

4.  По методологически причини някои стоки или движения се изключват от статистиката за външната търговия. Това се отнася до монетарно злато и законни платежни средства; стоки, чиято употреба е по предназначение с дипломатически или сходен с него характер; движения на стоки между държавата-членка вносител и износител и техни национални въоръжени сили, разположени зад граница, както и някои стоки, придобити и отчуждени от чуждестранни въоръжени сили; по-специално стоки, които не са предмет на търговска сделка; движения на сателитни пускови съоръжения преди пуска им; стоки за и след ремонт, стоки за и след временна употреба; стоки, използвани за носители на индивидуализирана и изтеглена информация; и стоки, декларирани устно пред митническите органи, които или са с търговски характер, при положение че тяхната стойност не надхвърля статистическия праг от 1 000 EUR, или чиято нетна маса не надхвърля 1 000 килограма, или са с нетърговски характер.

▼M1

а Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а по отношение на изключването на стоки или движения от статистиката за външната търговия.

▼M1

5.  При упражняването на правомощията, делегирани с параграфи 2, 3 и 4, Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до значителна допълнителна тежест за държавите членки или за респондентите.

▼B

Член 4

Източник на данни

1.  Източникът на данни за записите за внос и износ на стоките, посочени в член 3, параграф 1, е митническата декларация, включително и всички възможни допълнения или изменения на статистическите данни, произтичащи от свързани с нея решения на митниците.

2.  Когато допълнителното опростяване на митническите формалности и контрол съгласно член 116 от Модернизирания митнически кодекс доведе до липса на записи за внос и износ на стоки у митническите органи, икономическият оператор, на който е разрешено това опростяване, предоставя статистическите данни, посочени в член 5 от настоящия регламент.

3.  Държавите-членки могат да продължат да използват други източници на данни за съставянето на националната статистика до датата на въвеждане на механизъм за взаимен обмен на данни по електронен път съгласно член 7, параграф 2.

4.  За посочените в член 3, параграф 3 специфични стоки и движения могат да се използват източници на данни, различни от митническата декларация.

▼M1

5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а по отношение на събирането на данни, посочени в параграфи 2 и 4 от настоящия член. При упражняването на тези правомощия Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до значителна допълнителна тежест за държавите членки или за респондентите.

▼B

Член 5

Статистически данни

1.  Държавите-членки получават следния набор от данни от записите за внос и износ, посочени в член 3, параграф 1:

а) търговския поток (внос, износ);

б) месечния референтен период;

в) статистическата стойност на стоките на националната граница на държавите-членки вносители или износители;

г) количеството, изразено в нетна маса и в допълнителна единица, ако е посочено в митническата декларация;

д) търговеца — вносител/получател при внос и износител/изпращач при износ;

е) държавите-членки вносители или износители, под което се разбира държавата-членка, в която е подадена митническата декларация, ако това е посочено в митническата декларация:

i) при внос — държавата-членка на местоназначение;

ii) при износ — държавата-членка на действителен износ;

ж) държавите партньори, като това са:

i) при внос — държавата на произход и държавата на изпращане/експедиране;

ii) при износ — държавата на последното известно местоназначение;

з) стоките съгласно Комбинираната номенклатура, като това е:

i) при внос — кодът на стоките от подпозиция по Таric;

ii) при износ — кодът на стоките от подпозиция по Комбинираната номенклатура;

и) митническия процедурен правилник, който да бъде използван за определянето на статистическата процедура;

й) вида на сделката, ако е посочен в митническата декларация;

к) преференциално третиране при внос, когато е предоставено от митническите органи;

л) валутата на фактуриране, ако е посочена в митническата декларация;

м) начина на транспортиране, като се уточнява:

i) начинът на транспортиране на границата;

ii) начинът на вътрешно транспортиране;

iii) контейнерът.

▼M1

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а по отношение на допълнителното уточняване на данните, посочени в параграф 1 от настоящия член.

2a.  Комисията приема чрез актове за изпълнение мерки, свързани с кодовете и техния формат, които следва да се използват по отношение на данните, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

▼B

3.  Когато не е посочено друго и без да се засяга митническото законодателство, данните се съдържат в митническата декларация.

4.  За специфични стоки или движения по смисъла на член 3, параграф 3 и за предоставените данни съгласно член 4, параграф 2 могат да бъдат поискани ограничени набори от данни.

▼M1

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а по отношение на тези ограничени набори от данни.

▼M1

5.  При упражняването на правомощията, делегирани с параграфи 2 и 4, Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до значителна допълнителна тежест за държавите членки или за респондентите.

▼B

Член 6

Съставяне на статистика за външната търговия

1.  Държавите-членки съставят за всеки месечен референтен период статистика за вноса и износа на стоки в стойностно и количествено изражение по:

а) код на стоката;

б) държави-членки вносители/износители;

в) държави-партньори;

г) статистическа процедура;

д) вид на сделката;

е) преференциално третиране при внос;

ж) начин на транспортиране.

Комисията може да определя разпоредби за прилагане за съставянето на статистика в съответствие с процедурата, посочена в член 11, параграф 2.

2.  Държавите-членки съставят годишна статистика за търговията по характеристики на стопанската дейност, а именно стопанската дейност, извършвана от предприятието, съгласно раздела или двуцифреното ниво по общата статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE) и класа по размер, определен по броя на служителите.

Статистиката се съставя чрез свързване на данни за различните сфери на стопанска дейност, регистрирани съгласно Регламент (ЕО) № 177/2008, с данните, регистрирани съгласно член 5, параграф 1 от настоящия регламент, за вноса и износа. За тази цел националните митнически органи предават идентификационния номер на съответните търговци на националните статистически органи.

▼M1

Комисията приема чрез актове за изпълнение мерките, отнасящи се до свързването на данните и статистиката, която следва да се състави.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

3.  На всеки две години държавите членки съставят годишна статистика за търговията с разбивка по валута на фактуриране.

Държавите членки съставят статистика, като използват представителна извадка от записите за внос и износ от митнически декларации, които съдържат данните за валутата на фактуриране. Ако валутата на фактуриране при износ не е посочена в митническата декларация, се провежда проучване за събиране на необходимите данни.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а по отношение на степента на агрегиране за държавите партньори, стоките и валутите. При упражняването на тези правомощия Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до значителна допълнителна тежест за държавите членки или за респондентите.

▼B

4.  Може да бъде определено съставянето на допълнителна статистика от държавите-членки за национални цели, когато данните се съдържат в митническата декларация.

5.  Държавите-членки не са задължени да съставят и предават на Комисията (Евростат) статистика за външната търговия относно статистически данни, които съгласно Митническия кодекс или национални инструкции все още не са регистрирани, нито могат да бъдат пряко изведени от други данни в митническата декларация, подавана до техните митнически органи. Поради това предаването на следните данни не е задължително за държавите-членки:

а) при внос — държавата-членка на местоназначение;

б) при износ — държавата-членка на действителен износ;

в) вида на сделката.

Член 7

Обмен на данни

1.  Без забава и най-късно през месеца, следващ този, през който митническите декларации са били приети или са били предмет на съответни решения на митницата, националните статистически органи получават от митническите органи записите за внос и износ, съставени на базата на декларациите, които са подадени пред тези органи.

Записите включват най-малко статистическите данни, изброени в член 5, които, съгласно Митническия кодекс или национални инструкции, се съдържат в митническата декларация.

2.  С действие от датата на въвеждане на механизъм за взаимен обмен на данни по електронен път митническите органи гарантират, че записите за внос и износ биват предавани на националния статистически орган на държавата-членка, посочена в записа като:

а) при внос — държавата-членка на местоназначение;

б) при износ — държава-членка на действителен износ.

Механизмът за взаимен обмен на данни се въвежда най-късно, когато стане приложим дял I, глава 2, раздел 1 от Модернизирания митнически кодекс.

3.  Разпоредби за прилагане, определящи предаването, посочено в параграф 2 от настоящия член, може да бъдат определяни в съответствие с процедурата, посочена в член 11, параграф 2.

Член 8

Предаване на статистика за външната търговия на Комисията (Евростат)

▼M1

1.  Държавите членки предават на Комисията (Евростат) статистиката, посочена в член 6, параграф 1, не по-късно от 40 дни след края на всеки месечен референтен период. Държавите членки гарантират, че статистиката съдържа информация за целия внос и износ през въпросния референтен период, като правят корекции, когато няма налични записи.

Когато предадена статистика бъде ревизирана, държавите членки предават ревизираните резултати не по-късно от последния ден на месеца след този, на който са станали налични ревизираните данни.

Държавите членки включват в резултатите, предавани на Комисията (Евростат), всякаква статистическа информация, която е поверителна.

Комисията приема чрез актове за изпълнение мерките, отнасящи се до еднотипните технически спецификации за съдържанието и обхвата на предаваната статистика. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

2.  Статистиката за търговията по характеристики на стопанската дейност, посочени в член 6, параграф 2, се предава на Комисията (Евростат) в срок от 18 месеца след края на референтната година.

Статистиката за търговията с разбивка по валута на фактуриране, посочена в член 6, параграф 3, се предава на Комисията (Евростат) в срок от три месеца след края на референтната година.

▼B

3.  Държавите-членки предават статистиката в електронен вид в съответствие със стандарт за взаимен обмен. Практическите договорености за предаването на резултатите могат да бъдат определяни в съответствие с процедурата, посочена в член 11, параграф 2.

Член 9

Оценка на качеството

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните критерии за оценка на качеството на предаваните статистически данни:

а) „относимост“, който се отнася до степента, в която статистиката отговаря на настоящите и на потенциалните потребности на ползвателите;

б) „точност“, който се отнася до близостта на прогнозите до неизвестните действителни стойности;

в) „актуалност“, който се отнася до периода от време между датата на предоставянето на данните и събитието или явлението, което те описват;

г) „навременност“, който се отнася до периода от време между датата на предоставянето на данните и целевата дата (датата, на която е трябвало да бъдат представени данните);

д) „достъпност“ и „яснота“, които се отнасят до условията и формите за получаване, използване и тълкуване на данни от ползвателите;

е) „съпоставимост“, който се отнася до измерването на въздействието на различията в приложените статистически понятия и оценъчни инструменти и процедури, когато се съпоставят статистически данни между различни географски области, отраслови области или периоди от време;

ж) „съгласуваност“, който се отнася до пригодността на данните да бъдат надеждно съчетавани по различни начини и за различни цели.

2.  Всяка година държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) доклад за качеството на предадените статистически данни.

3.  При прилагането критериите за оценка на качеството, установени в параграф 1 към статистиката, включена в обхвата на настоящия регламент, редът и условията, както и структурата на докладите за качество се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 11, параграф 2.

Комисията (Евростат) оценява качеството на предадените статистически данни.

Член 10

Разпространяване на статистика за външната търговия

1.  На общностно равнище статистиката за външната търговия, съставена в съответствие с член 6, параграф 1 и предадена от държавите-членки, се разпространява от Комисията (Евростат) най-малко по подпозиция по Комбинираната номенклатура.

Само по искане на вносител или износител националните органи на дадена държава-членка решават дали статистиката за външната търговия от тази държава-членка, въз основа на която би било възможно идентифицирането на този вносител или износител, ще се разпространява или променя така, че нейното разпространяване да не засегне статистическата поверителност.

2.  Без да се засяга режимът на разпространяване на данни на национално равнище, подробните статистически данни по подпозиция по Taric и преференции не се разпространяват от Комисията (Евростат), ако тяхното разкриване би накърнило защитата на обществения интерес по отношение на търговската и селскостопанската политика на Общността.

▼M1

Член 10a

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграфи 2, 3 и 4, член 4, параграф 5, член 5, параграфи 2 и 4 и член 6, параграф 3, се предоставя на Комисията за период от пет години, считано от 20 октомври 2016 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощията, посочено в член 3, параграфи 2, 3 и 4, член 4, параграф 5, член 5, параграфи 2 и 4 и член 6, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество ( 2 ).

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет в съответствие с член 3, параграфи 2, 3 и 4, член 4, параграф 5, член 5, параграфи 2 и 4 и член 6, параграф 3, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от три месеца, след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

▼M1

Член 11

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

▼B

Член 12

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1172/95 се отменя считано от 1 януари 2010 г.

Той продължава да се прилага за данни, свързани с референтни периоди преди 1 януари 2010 г.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.( 1 ) Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

( 2 ) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

( 3 ) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).