02009L0016 — BG — 21.12.2019 — 004.002


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА 2009/16/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 април 2009 година

относно държавния пристанищен контрол

(преработена)

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 131, 28.5.2009 г., стp. 57)

Изменена с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДИРЕКТИВА 2013/38/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 12 август 2013 година

  L 218

1

14.8.2013

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1257/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 ноември 2013 година

  L 330

1

10.12.2013

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/757 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2015 година

  L 123

55

19.5.2015

►M4

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/2110 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 15 ноември 2017 година

  L 315

61

30.11.2017


Поправена със:

►C1

Поправка, ОВ L 032, 1.2.2013, стp.  23 (2009/16/ЕО)
▼B

ДИРЕКТИВА 2009/16/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 април 2009 година

относно държавния пристанищен контрол

(преработена)

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Цел

Целта на настоящата директива е да спомогне за радикалното намаляване на морския транспорт, който е под стандартите, във водите под юрисдикцията на държавите-членки, чрез:

а) повишаване спазването на международното законодателство и съответното законодателство на Общността относно морската безопасност, морската сигурност, опазването на морската среда и условията на живот и работа на борда на корабите под всички знамена;

б) установяване на общи критерии за контрол на корабите от страна на държавата на пристанището и хармонизиране на процедурите за проверка и задържане, като се използват вече натрупаните експертни познания и опит съгласно Парижкия МР;

в) въвеждане на система за държавен пристанищен контрол в Общността, основаваща се на извършваните проверки в Общността и в региона на Парижкия МР, с цел проверяването на всички кораби на определен период, който зависи от техния рисков профил, като корабите с високорисков профил се проверяват по-задълбочено и по-често.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1. „Конвенции“ означава следните конвенции с протоколите и измененията към тях и свързаните кодекси със задължителна сила, в тяхната актуализирана версия:

а) Международната конвенция за товарните водолинии от 1966 г. (LL 66);

б) Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS 74);

в) Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г. и Протоколът към нея от 1978 г. (MARPOL 73/78);

г) Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г. (STCW 78/95);

д) Конвенцията за международните правила за предпазване от сблъскване на море от 1972 г. (COLREG 72);

е) Международната конвенция за тонажно измерване на корабите от 1969 г. (ITC 69);

▼M1 —————

▼B

з) Международната конвенция за гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт от 1992 г. (CLC 92);

▼M1

и) Морската трудова конвенция от 2006 г. (МТК от 2006 г.);

й) Международната конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи на корабите от 2001 г. (AFS 2001);

к) Международната конвенция относно гражданската отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво от 2001 г. (Конвенцията за корабното гориво от 2001 г.).

▼B

2. „Парижки МР“ означава Парижкият меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол, подписан в Париж на 26 януари 1982 г., в неговата актуализирана версия.

3. „Рамка и процедури за системата за доброволен одит на държавите-членки на ММО“ означава Резолюция A.974(24) на асамблеята на ММО.

4. „Регион на Парижкият МР“ означава географският район, в който държавите, подписали Парижкия МР, извършват проверки в контекста на Парижкия МР.

5. „Кораб“ означава всеки морски плавателен съд, за който се прилагат една или повече от конвенциите, плаващ под знаме, различно от това на държавата на пристанището.

6. „Взаимодействие кораб/пристанище“ означава взаимодействията, възникващи, когато даден кораб е пряко и непосредствено засегнат от действия, включващи придвижването на хора или товари, или предоставянето на пристанищни услуги към или от кораба.

7. „Кораб на място за заставане на котва“ означава кораб в пристанище или в друг район под юрисдикцията на пристанище, но когато не е на кей, извършващ взаимодействие кораб/пристанище.

8. „Инспектор“ означава служител в публичния сектор или друго лице, което е надлежно оправомощено от компетентния орган на държава-членка да извършва проверки по реда на държавния пристанищен контрол и е отговорно пред този компетентен орган.

9. „Компетентен орган“ означава морски орган за държавен пристанищен контрол в съответствие с настоящата директива.

10. „Нощно време“ означава всеки период, не по-кратък от седем часа, както е определен от националното право, и който във всички случаи трябва да включва периода между полунощ и 5:00 ч.

11. „Първоначална проверка“ означава посещение на борда на кораб от инспектор, за да се провери дали корабът отговаря на изискванията на съответните конвенции и регламенти, което включва най-малко проверките, които се изискват съгласно член 13, параграф 1.

12. „Задълбочена проверка“ означава проверка, чрез която корабът, неговото оборудване и екипаж биват подложени цялостно или частично, според случая, на задълбочен преглед при условията, посочени в член 13, параграф 3, който обхваща конструкцията на кораба, оборудването, екипажа, условията на живот и работа и спазването на оперативните процедури на борда на кораба.

13. „Разширена проверка“ означава проверка, която обхваща най-малко точките, изброени в приложение VII. Разширената проверка може да включва задълбочена проверка, ако тя е ясно обоснована в съответствие с член 13, параграф 3.

14. „Жалба“ означава всяка информация или доклад, подадени от всяко лице или организация, които имат законен интерес във връзка с безопасността на кораба, включително безопасността или рисковете за здравето на екипажа на кораба, условията на живот и работа на борда и предотвратяването на замърсяването.

15. „Задържане“ означава официалната забрана за излизане в открито море на кораб поради констатирани неизправности, които, поотделно или взети заедно, правят кораба негоден за плаване.

16. „Заповед за отказ на достъп“ означава решение, издадено на капитана на кораб, на отговорното за кораба дружество и на държавата на знамето, с което същите се уведомяват, че на кораба ще бъде отказан достъп до всички пристанища и места за заставане на котва на Общността.

17. „Спиране на операция“ означава официална забрана за продължаването на операция на кораб поради констатирани неизправности, които, поотделно или взети заедно, биха направили опасно нейното продължаване.

18. „Дружество“ означава корабособственика или всяка друга организация или лице, като например управител или беърбоут чартьора, което е поело отговорността за експлоатацията на кораба от корабособственика и което, поемайки тази отговорност, се е съгласило да поеме и всички задължения и отговорности, наложени от Международния кодекс за управление на безопасността (ISM).

19. „Призната организация“ означава дружество по класификация или друга частна структура, осъществяващи законоустановени задачи от името на администрацията на държавата на знамето.

20. „Задължително свидетелство“ означава свидетелство, издадено от държава на знамето или от нейно име в съответствие с конвенции.

21. „Свидетелство за клас“ означава документ, който удостоверява съответствието с Конвенция SOLAS 74, глава II-1, част А-1, правило 3-1.

22. „База данни за проверките“ означава информационната система, която допринася за въвеждането на системата за държавен пристанищен контрол в Общността и се отнася до данните, свързани с проверки, извършени в Общността и в региона на Парижкия МР.

▼M1

23. „Морско трудово свидетелство“ означава свидетелството, посочено в правило 5.1.3 от МТК от 2006 г.

24. „Декларация за спазване на морските трудови норми“ означава декларацията, посочена в правило 5.1.3 от МТК от 2006 г.

▼M4

25. „Ро-ро пътнически кораб“ означава кораб, съоръжен да превозва пътни или железопътни превозни средства, като ги товари и разтоварва на колела, и превозващ повече от 12 пътници.

26. „Високоскоростен пътнически плавателен съд“ означава съд съгласно определението в глава Х, правило 1 от SOLAS 74, в нейната актуализирана версия, и превозващ повече от 12 пътници.

27. „Редовна линия“ означава серия от превози, извършвани от ро-ро пътнически кораб или високоскоростен пътнически плавателен съд, обслужващи трафика между две или повече определени пристанища, или серия от пътувания от и към същото пристанище без междинни спирания, или:

i) в съответствие с публикувано разписание; или

ii) с такава честота или регулярност на превозите, че те съставляват разпознаваема систематична серия.

▼M1

Всички позовавания в настоящата директива на конвенции, международни кодекси и резолюции, включително и по отношение на свидетелства и други документи, се смятат за позовавания на тези конвенции, международни кодекси и резолюции в актуалните им версии.

▼B

Член 3

Обхват

1.  Настоящата директива се прилага за всеки кораб и неговия екипаж, който акостира в пристанище или място за заставане на котва на държава-членка, за да участва във взаимодействие кораб/пристанище.

Франция може да реши, че пристанищата и местата за заставане на котва по настоящия параграф не включват пристанища и места за заставане на котва, разположени в отвъдморските департаменти, посочени в член 299, параграф 2 от Договора.

Ако държава-членка предприема проверка на кораб във води в рамките на юрисдикцията ѝ, но извън пристанище, тази процедура се счита за проверка за целите на настоящата директива.

Нищо в настоящия член не засяга правата за намеса, с които разполага държава-членка по силата на съответните конвенции.

Държавите-членки, които нямат морски пристанища, и които могат да удостоверят, че от общия брой индивидуални плавателни съдове, акостиращи ежегодно в техните речни пристанища, за период от три предходни години, по-малко от 5 % са кораби, обхванати от настоящата директива, може да се ползват с дерогация от разпоредбите на настоящата директива.

Държавите-членки, които нямат морски пристанища, съобщават на Комисията, най-късно на датата на транспониране на директивата, общия брой на плавателните съдове и броя на корабите, акостиращи в техните пристанища през посочения по-горе тригодишен период, и уведомяват Комисията за всяка последваща промяна в гореспоменатите цифри.

▼M4

Настоящата директива се прилага и към проверките на ро-ро пътнически кораби и високоскоростни пътнически плавателни съдове, извършвани извън пристанища или места за заставане на котва при експлоатация по редовна линия съгласно член 14а.

▼B

2.  За кораби с бруто тонаж по-малко от 500 държавите-членки прилагат приложимите изисквания на съответната конвенция и предприемат необходимите действия в областите, за които конвенцията не се прилага, за да гарантират, че въпросните кораби не представляват явна опасност за безопасността, здравето или околната среда. При прилагане на настоящия параграф държавите-членки се ръководят от приложение 1 към Парижкия МР.

▼M1

3.  При извършване на проверка на кораб, плаващ под знамето на държава, която не е страна по дадена конвенция, държавите членки гарантират, че този кораб и неговият екипаж не са третирани по по-благоприятен начин в сравнение с кораб, плаващ под знамето на държава — страна по въпросната конвенция. Такъв кораб се подлага на по-задълбочена проверка съгласно процедурите, установени с Парижкия МР.

▼B

4.  Риболовни кораби, военни кораби, спомагателни военни кораби, дървени кораби с елементарна конструкция, държавни кораби, използвани с нетърговска цел, и кораби за развлечение, които не извършват търговска дейност, се изключват от обхвата на настоящата директива.

▼M1

5.  Мерките, приети за прилагане на настоящата директива, не водят до понижаване на общото равнище на закрила на морските лица, произтичащо от социалното право на Съюза в областите, към които се прилага директивата, в сравнение с положението, което вече е установено във всяка държава членка. Ако при изпълнението на тези мерки компетентният орган на държавата на пристанището установи явно нарушение на правото на Съюза на борда на кораби, плаващи под знамето на държава членка, в съответствие с националното законодателство и практика той незабавно уведомява всякакви други имащи отношение компетентни органи с оглед предприемането на подходящи последващи действия.

▼B

Член 4

Правомощия за извършване на проверки

1.  Държавите-членки приемат всички необходими мерки, за да имат законно право да извършват проверките, посочени в настоящата директива, на борда на чужди кораби в съответствие с международното право.

2.  Държавите-членки поддържат подходящи компетентни органи, към които е зачислен необходимият брой персонал, по-специално квалифицирани инспектори, например чрез назначаване, за проверяването на кораби, и вземат подходящи мерки, за да могат инспекторите да изпълняват задълженията си така, както е предвидено в настоящата директива, и по-специално, за да се осигури присъствието им за извършване на проверките, изисквани съгласно настоящата директива.

Член 5

Система за проверки и годишни задължения за проверки

1.  Държавите-членки извършват проверките съгласно схемата за подбор, описана в член 12 и в разпоредбите на приложение I.

2.  За да изпълни годишните си задължения за проверки, всяка държава-членка:

а) проверява всички кораби с приоритет I, посочени в член 12, буква а), акостиращи в нейни пристанища и места за заставане на котва, и

б) ежегодно извършва общ брой проверки на кораби с приоритет I и приоритет II посочени в член 12, букви а) и б), съответстващ най-малко на нейния дял от общия брой проверки, които годишно трябва да бъдат извършени в Общността и в региона на Парижкия МР. Този дял на всяка държава-членка се определя от броя индивидуални кораби, които акостират в пристанища на съответната държава-членка, съотнесен към общия брой индивидуални кораби, които акостират в пристанища във всяка държава в рамките на Общността и на региона на Парижкия МР.

3.  С оглед изчислението на дела на общия брой проверки, които годишно трябва да бъдат извършени в рамките на Общността и в региона на Парижкият МР, посочено в параграф 2, буква б), корабите на места за заставане на котва не се вземат предвид, освен ако не е посочено друго от съответната държава-членка.

Член 6

Условия на спазване на задължението за проверки

Държава-членка, която не успее да извърши изискваните по член 5, параграф 2, буква а) проверки, спазва задължението си в съответствие с тази разпоредба в случай, че подобни неизвършени проверки не надвишават:

а) 5 % от общия брой на кораби с приоритет I с високорисков профил, акостиращи в нейните пристанища и места за заставане на котва;

б) 10 % от общия брой на кораби с приоритет I, различни от тези с високорисков профил, акостиращи на нейните пристанища и места за заставане на котва.

Независимо от процентите, посочени в букви а) и б), държавите-членки подреждат по приоритетен ред проверките на корабите, които съгласно предоставената от базата данни информация акостират в пристанища в Общността на редки интервали.

Независимо от процентите, посочени в букви а) и б) за кораби с приоритет I, акостиращи на места за заставане на котва, държавите-членки отдават приоритет на проверките на кораби с високорисков профил, които съгласно предоставената от базата данни информация акостират в пристанища в Общността на редки интервали.

Член 7

Условия, позволяващи балансиране на дяловете на проверки в Общността

1.  Държава-членка, в която общият брой на акостирания на кораби с приоритет I превишава посочения в член 5, параграф 2, буква б) дял на проверки, се счита, че спазва това задължение, ако определен брой проверки на кораби с приоритет I са били извършени от тази държава-членка, съответстващ на този дял от проверки, и ако тази държава-членка не пропусне да провери повече от 30 % от общия брой кораби с приоритет I, акостиращи в нейните пристанища и места за заставане на котва.

2.  Държава-членка, в която общият брой акостирания на кораби с приоритет I и приоритет II е по-малък от посочения в член 5, параграф 2, буква б) дял на проверки, се счита, че спазва това задължение, ако тази държава-членка извърши проверките на кораби с приоритет I, изисквани съгласно член 5, параграф 2, буква а), и проверките на най-малко 85 % от общия брой кораби с приоритет II, акостиращи в нейните пристанища и места за заставане на котва.

3.  Комисията, при преразглеждането, посочено в член 35, проучва по-специално въздействието на настоящия член върху ангажимента за проверки, като взема предвид експертното знание и опит, натрупани в Общността и съгласно Парижкия МР. Преразглеждането взема предвид целта за проверка на всички кораби, акостиращи в пристанища и места за заставане на котва в Общността. Ако това е уместно, Комисията предлага допълнителни мерки с оглед подобряване на ефективността на системата за проверки, прилагана в Общността и, ако е необходимо, ново преразглеждане на въздействието на настоящия член на по-късен етап.

Член 8

Отлагане на проверки и изключителни обстоятелства

1.  Държава-членка може да реши да отложи проверката на кораб с приоритет I в следните случаи:

а) ако проверката може да бъде извършена при следващото акостиране на кораба в същата държава-членка, при условие че корабът междувременно не акостира в друго пристанище в Общността или в регион на Парижкият МР, и че отлагането на проверката не надвишава 15 дни, или

б) ако проверката може да бъде извършена в рамките на 15-дневен срок в друго пристанище на акостиране в Общността или в регион на Парижкият МР, при условие че държавата, в която се намира пристанището на акостиране, се е съгласила предварително да извърши проверката.

В случай на отлагане на проверката в съответствие с букви а) или б), и ако е регистрирана в базата данни за проверките, неизвършената проверка не се счита за пропусната от държавите-членки, които са я отложили.

Въпреки това, когато не е извършена проверка на кораб от приоритет I, въпросният кораб не се изключва от проверка в следващото пристанище, където акостира в Общността, в съответствие с настоящата директива.

2.  Когато проверка на кораби с приоритет I не е извършена по оперативни съображения, тя не се счита за пропусната, при условие че причината за неизвършването ѝ е регистрирана в базата данни за проверките и следните изключителни обстоятелства са настъпили:

а) според преценката на компетентния орган извършването на проверката би застрашило безопасността на инспекторите, кораба или неговия екипаж, пристанището или морската среда, или

б) корабът акостира единствено през нощта. В този случай държавата-членка предприема мерките, необходими за това корабите, които редовно акостират през нощта, да се проверяват по целесъобразност.

3.  В случай че не е била извършена проверка на кораб на място за заставане на котва, тази проверка не се счита за пропусната, ако:

а) корабът бъде проверен в срок от 15 дни в друго пристанище или място за заставане на котва в Общността или в региона на Парижкият МР, в съответствие с приложение I, или

б) акостирането на кораба е само през нощта или времетраенето му е прекалено кратко, за да може проверката да бъде извършена в задоволителна степен и причината за пропускането на проверката е отбелязана в базата данни за проверките, или

в) ако според преценката на компетентния орган извършването на проверката би застрашило безопасността на инспекторите, кораба или неговия екипаж, на пристанището или морската среда и причината за пропускането на проверката е отбелязана в базата данни за проверките.

▼M1 —————

▼B

Член 9

Уведомление за пристигане на кораби

1.  Операторът, агентът или капитанът на кораб, който в съответствие с член 14, подлежи на разширена проверка, с курс към пристанище или място за заставане на котва в държава-членка, уведомява за пристигането на кораба в съответствие с разпоредбите на приложение III.

2.  При получаване на уведомлението, посочено в параграф 1 от настоящия член и член 4 от Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ( 1 ), пристанищните власти или органи, или властите или органите, определени за тази цел, предават тази информация на компетентния орган.

3.  За извършване на уведомленията, предвидени в настоящия член, се използват електронни средства винаги, когато е възможно.

4.  Процедурите и форматите, разработени от държави-членки за целите на приложение III към настоящата директива, са в съответствие с разпоредбите на Директива 2002/59/ЕО по отношение на уведомленията за корабите.

Член 10

Рисков профил на корабите

1.  За всички кораби, акостиращи в пристанище или място за заставане на котва в държава-членка и регистрирани в базата данни за проверките, се изготвя рисков профил, който определя степента на приоритетност на проверката, интервалите между проверките и техния обхват.

2.  Рисковият профил на кораба се определя от съчетание от общи и свързани с историята на кораба рискови параметри, както следва:

а) Общи параметри

Общите параметри се основават на вида, експлоатационната възраст, знамето, участващите признати организации и показателите на дружеството в съответствие с приложение I, част I.1 и приложение II.

б) Параметри, свързани с историята на кораба

Параметрите, свързани с историята на кораба, се основават на броя неизправности и задържания за даден период в съответствие с приложение I, част I.2 и приложение II.

▼M1

3.  На Комисията се предоставят изпълнителни правомощия за прилагане на методика за разглеждане на общи параметри на риска във връзка по-специално с критериите за държавата на знамето и критериите за показателите на дружеството. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 3.

▼B

Член 11

Честота на проверките

Кораб, акостиращ в пристанища или места за заставане на котва на Общността, подлежи на периодични или допълнителни проверки, както следва:

а) Корабите се подлагат на периодични проверки на предварително определени интервали според техния рисков профил в съответствие с приложение I, част I. Интервалът между периодичните проверки на корабите се увеличава с намаляването на риска. За кораби с висок риск този интервал е не по-дълъг от шест месеца.

б) Независимо от изминалото време от последната периодична проверка, кораб се подлага на допълнителна проверка, както следва:

 Компетентният орган следи за това корабите, за които се прилагат първостепенните фактори, изброени в приложение I, част II, точка 2A, да се подлагат на проверка.

 Корабите, за които се прилагат непредвидените фактори, изброени в приложение I, част II, точка 2Б, могат да бъдат подложени на проверка. Решението за извършване на допълнителна проверка се оставя на професионалната преценка на компетентния орган.

Член 12

Подбор на корабите за проверка

Компетентният орган следи за това подборът на корабите за проверка да се извършва в зависимост от техния рисков профил, описан в приложение I, част I, както и при появата на първостепенни или непредвидени фактори в съответствие с приложение I, част II, точки 2А и 2Б.

С оглед на проверката на корабите компетентният орган:

а) извършва подбор на кораби, подлежащи на задължителна проверка, определяни като кораби с „приоритет I“, в съответствие със схемата за подбор, описана в приложение I, част II, точка 3А;

б) може да извършва подбор на кораби, които отговарят на условията за проверка, определяни като кораби с „приоритет II“, в съответствие с приложение I, част II, точка 3Б.

Член 13

Първоначални и задълбочени проверки

▼M4

Държавите членки следят за това подбраните за проверка кораби съгласно член 12 или член 14а да бъдат подлагани на първоначална проверка или на задълбочена проверка, както следва:

▼B

1. При всяка първоначална проверка на кораб компетентният орган следи инспекторът като минимум:

а) да проверява свидетелствата и документите, изброени в приложение IV, които се изисква да се държат на борда съгласно законодателството на Общността и конвенциите, свързани с морската безопасност и сигурност;

б) да проверява, където е уместно, дали установените неизправности през предходната проверка, извършена от държава-членка или от държава, подписала Парижкия МР, са били отстранени;

в) да констатира удовлетворително общо състояние на кораба, включително неговата хигиена, а също и машинната зала и помещенията за екипажа.

2. В случаите, когато след извършването на проверка, посочена в точка 1, недостатъците, които трябва да се отстранят в следващото пристанище на акостиране, са били регистрирани в базата данни за проверките, компетентният орган на следващото пристанище може да реши да не извършва посочените в точка 1, букви а) и в) проверки.

3. По-задълбочена проверка, включително допълнителна проверка на съответствието с оперативните изисквания на борда на кораба, се извършва, когато след приключване на проверката, посочена в точка 1, са налице ясни основания да се предполага, че състоянието на кораба или на неговото оборудване или екипаж не отговаря по същество на съответните изисквания на дадена конвенция.

„Ясни основания“ са налице, когато инспекторът констатира обстоятелства, които, въз основа на неговата професионална преценка, дават основание за задълбочена проверка на кораба, неговото оборудване или екипаж.

Примери за „ясни основания“ са посочени в приложение V.

Член 14

Разширени проверки

1.  Следните категории кораби отговарят на условията за разширена проверка в съответствие с приложение I, част II, точки 3А и 3Б:

 кораби с високорисков профил,

 пътнически кораби, нефтени танкери, газовози, химикаловози или кораби за насипни товари, които са на повече от 12 години,

 кораби с високорисков профил или пътнически кораби, нефтени танкери, газовози, химикаловози или кораби за насипни товари, които са на повече от 12 години, в случай на първостепенни или непредвидени фактори,

 кораби, предмет на повторна проверка след издадена заповед за отказ на достъп в съответствие с член 16.

2.  Операторът или капитанът на кораба следи за това в експлоатационния график да е заложено достатъчно време за извършването на разширена проверка.

Без да се засягат мерките за контрол, необходими с оглед на сигурността, корабът остава в пристанището до завършване на проверката.

3.  При получаване на предварително уведомление, изпратено от кораб, който отговаря на условията за периодична разширена проверка, компетентният орган уведомява кораба, в случай че разширена проверка няма да бъде извършена.

▼M1

4.  Обхватът на разширената проверка, включително рисковите области, които подлежат на проверка, е установен в приложение VII. Комисията може да приема подробни мерки с цел осигуряване на еднакви условия на прилагане на приложение VII. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 3.

▼M4

Член 14а

Проверка на ро-ро пътнически кораби и високоскоростни пътнически плавателни съдове по редовни линии

1.  Ро-ро пътническите кораби и високоскоростните пътнически плавателни съдове в експлоатация по редовна линия отговарят на условията за проверки в съответствие със сроковете и другите изисквания, изложени в приложение XVII.

2.  При планиране на проверките на ро-ро пътнически кораб или високоскоростен пътнически плавателен съд държавите членки взимат надлежно предвид графика за експлоатация и поддръжка на ро-ро пътническия кораб или високоскоростния пътнически плавателен съд.

3.  Когато е извършена проверка на ро-ро пътнически кораб или високоскоростен пътнически плавателен съд в съответствие с приложение XVII, тя се записва в базата данни за проверките и се взема предвид за целите на членове 10, 11 и 12 и за преценка на изпълнението на задължението за проверка от страна на всяка държава членка. Тя се отчита в общия брой годишни проверки, които се извършват от всяка държава членка, както е предвидено в член 5.

4.  Член 9, параграф 1, член 11, буква а) и член 14 не се прилагат за ро-ро пътническите кораби и високоскоростните пътнически плавателни съдове по редовни линии, подлежащи на проверка съгласно настоящия член.

5.  Компетентният орган гарантира, че ро-ро пътническите кораби или високоскоростните пътнически плавателни съдове, подлежащи на допълнителна проверка в съответствие с член 11, буква б), се подбират за проверка в съответствие с приложение I, част II, точка 3А, буква в) и точка 3Б, буква в). Извършваните съгласно настоящия параграф проверки не засягат времевия интервал за проверки, определен в точка 2 от приложение XVII.

6.  Инспекторът от компетентния орган на държавата на пристанището може да се съгласи да бъде придружаван по време на проверка на ро-ро пътнически кораб или високоскоростен пътнически плавателен съд от инспектор по държавния пристанищен контрол на друга държава членка, който да бъде наблюдател. Когато знамето на плавателния съд е на държава членка, държавата на пристанището отправя покана, при поискване, към представител на държавата на знамето, който да придружи инспектора като наблюдател.

▼B

Член 15

Насоки и процедури за безопасност и сигурност

1.  Държавите-членки следят за това техните инспектори да следват процедурите и насоките, уточнени в приложение VI.

2.  По отношение на проверките за сигурност държавите-членки прилагат съответните процедури, предвидени в приложение VI от настоящата директива към всички кораби, посочени в член 3, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ), които акостират в техни пристанища или места за заставане на котва, стига да не плават под знамето на държавата на пристанището, извършваща проверката.

▼M4 —————

▼M1

4.  Комисията може да приема подробни мерки с цел осигуряване на еднакви условия на прилагане на процедурите, посочени в параграф 1, и на проверките за сигурност, посочени в параграф 2 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 3.

▼B

Член 16

Мерки за отказ на достъп за някои кораби

▼M4

1.  Държавата членка отказва достъп до пристанищата и местата си за заставане на котва на всеки кораб, който:

 плава под знамето на държава, която по брой задържани кораби попада в черния списък, приет съгласно Парижкия МР, въз основа на регистрираната информация в базата данни за проверките, и публикуван ежегодно от Комисията, и който е бил задържан повече от два пъти през последните 36 месеца в пристанище или място за заставане на котва на държава членка или държава, която е страна по Парижкия МР, или

 плава под знамето на държава, която по брой задържани кораби попада в сивия списък, приет съгласно Парижкия МР, въз основа на регистрираната информация в базата данни за проверките, и публикуван ежегодно от Комисията, и който е бил задържан повече от два пъти през последните 24 месеца в пристанище или място за заставане на котва на държава членка или държава, която е страна по Парижкия МР.

Първата алинея не се прилага към ситуациите, описани в член 21, параграф 6.

Отказът на достъп става приложим веднага щом корабът напусне пристанището или мястото за заставане на котва, където е бил задържан за трети път и където е издадена заповедта за отказ на достъп.

▼B

2.  Заповедта за отказ на достъп се отменя само след изтичане на тримесечен срок, считано от датата на издаване на заповедта и ако са изпълнени условията на параграфи 3—9 от приложение VIII.

Ако корабът получи повторен отказ на достъп, срокът се увеличава на 12 месеца.

3.  Всяко последващо задържане в пристанище или място за заставане на котва в рамките на Общността води до отказ на достъп по отношение на кораба във всяко пристанище и място за заставане на котва в рамките на Общността. Този трети отказ на достъп може да бъде отменен след изтичане на срок от 24 месеца от датата на издаване на заповедта, и единствено ако:

 корабът плава под знамето на държава, която по брой задържания не попада нито в черния, нито в сивия списък съгласно параграф 1,

 задължителните свидетелства и свидетелствата за клас на кораба са издадени от организация или организации, които са признати съгласно Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (преработен) ( 3 ),

 корабът е управляван от дружество с високи показатели, съгласно приложение I, част I.1, и

 са спазени условията, посочени в параграфи 3—9 от приложение VIII.

На всеки кораб, който не отговаря на критериите, посочени в настоящия параграф, след изтичане на период от 24 месеца от издаване на заповедта, му се отказва за постоянно достъп до всяко пристанище и място за заставане на котва в рамките на Общността.

4.  Всяко последващо задържане в пристанище или място за заставане на котва в рамките на Общността след трети отказ на достъп води до отказ за постоянно на достъп на този кораб до всяко пристанище или място за заставане на котва в рамките на Общността.

5.  За целите на настоящия член държавите-членки спазват процедурите, посочени в приложение VIII.

Член 17

Доклад до капитана за извършена проверка

При завършването на проверка, задълбочена проверка или разширена проверка инспекторът изготвя доклад в съответствие с приложение IX. Копие от доклада от проверката се връчва на капитана на кораба.

▼M1

Когато след по-задълбочена проверка се установи, че условията на живот и труд на кораба не съответстват на изискванията на МТК от 2006 г., инспекторът незабавно уведомява капитана на кораба за нередностите, както и за сроковете, в които те трябва да бъдат коригирани.

В случай че инспекторът сметне нередностите за значими или в случай че те се отнасят до евентуална жалба съгласно приложение V, част А, точка 19, инспекторът уведомява за нередностите и съответните организации на морски лица и корабособственици в държавата членка, в която е проведена инспекцията, и може:

а) да уведоми представител на държавата на знамето;

б) да предостави съответната информация на компетентните органи в следващото пристанище на акостиране.

Относно въпроси, свързани с МТК от 2006 г., държавата членка, в която се извършва проверката, има право да изпрати копие от доклада на инспектора, придружено от всички отговори на компетентните органи на държавата на знамето, получени в определения срок, на генералния директор на Международното бюро на труда с оглед на действия, които могат да бъдат сметнати за подходящи и целесъобразни, за да бъде гарантирано, че подобна информация се съхранява и че за нея са уведомени съответните страни, които могат да имат интерес да използват съответните процедури по обжалване.

▼B

Член 18

Жалби

Всички жалби подлежат на бърза първоначална оценка от компетентния орган. Тази оценка дава възможност да се определи дали една жалба е основателна.

Ако това е така компетентният орган предприема необходимите действия по жалбата, по-специално като гарантира, че всяко лице, пряко засегнато от тази жалба, да може да изрази позицията си.

Когато компетентният орган счита, че жалбата е явно неоснователна, той информира жалбоподателя за решението си и мотивите за това.

▼M1

Самоличността на жалбоподателя не се разкрива пред капитана или собственика на съответния кораб. Инспекторът взема подходящите мерки, за да запази поверителността на жалби, подадени от морски лица, включително като гарантира поверителността при разпитването на морските лица.

▼B

Държавите-членки информират администрацията на държавата на знамето, с копие до Международната организация на труда (МОТ), ако е уместно, за жалбите, които не са явно неоснователни, и за предприетите последващи действия.

▼M1

Член 18а

Процедури за разглеждане на подадени на сушата жалби във връзка с МТК от 2006 г.

1.  Жалба от морско лице, в която се твърди, че има нарушение на изискванията на МТК от 2006 г., включително на правата на морските лица, може да се подаде до инспектор в пристанището, в което е акостирал корабът на морското лице. В такива случаи инспекторът започва първоначално разследване.

2.  Когато е уместно предвид естеството на жалбата, при първоначалното разследване се разглежда дали са следвани бордовите процедури за подаване на жалби, предвидени в правило 5.1.5 от МТК от 2006 г. Инспекторът може да проведе и задълбочена проверка в съответствие с член 13 от настоящата директива.

3.  Инспекторът се стреми, според случая, да търси решение на жалбата в рамките на кораба.

4.  Ако при разследването или проверката се установи неизправност, която попада в обхвата на член 19, се прилага същия член.

5.  Когато не се прилага параграф 4 и на жалба от морско лице във връзка с въпроси, уредени от МТК от 2006 г. не е намерено решение на борда на кораба, инспекторът незабавно информира държавата на знамето и изисква от нея да представи в определен срок насоки и план за корективни действия. Докладът от всяка извършена проверка се вкарва по електронен път в базата данни за проверките, посочена в член 24.

6.  Когато на жалба не е намерено решение в съответствие с параграф 5, държавата на пристанището представя копие от доклада на инспектора на генералния директор на Международното бюро по труда, заедно с всички отговори на компетентния орган на държавата на знамето, получени в определения срок. Съответните организации на морските лица и на корабособствениците в държавата на пристанището също биват информирани. Освен това на генералния директор на Международното бюро по труда редовно се представят статистически данни и информация относно жалбите, на които е намерено решение.

Тези статистически данни и информация се предоставят, за да може, въз основа на подходящи и целесъобразни мерки, тази информация да се съхрани и доведе до знанието на съответните страни, включително организациите на морските лица и на корабособствениците, които могат да имат интерес да използват съответните процедури по обжалване.

7.  За да се осигурят еднакви условия на прилагане на настоящия член, на Комисията се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на установяването на хармонизиран електронен формат и процедура за докладване на последващите действия от страна на държавите членки. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 3.

8.  Настоящият член не засяга разпоредбите на член 18. Четвърта алинея от член 18 се прилага и за жалби, свързани с въпроси, уредени от МТК от 2006 г.

▼B

Член 19

Отстраняване на неизправностите и задържане

1.  Компетентният орган се уверява, че всяка потвърдена или открита при проверката неизправност е била или ще бъде отстранена в съответствие с конвенциите.

2.  Когато неизправностите представляват явна заплаха за безопасността, здравето или околната среда, компетентният орган на държавата на пристанището, в което е проверен корабът, прави необходимото корабът да бъде задържан или да бъде преустановена операцията, по време на която са били открити неизправностите. Заповедта за задържане или спирането на операция се отменя едва тогава, когато изчезне всякаква опасност или когато органът констатира, че, в зависимост от необходимите условия, корабът може да напусне пристанището или операцията може да бъде подновена, без да има риск за безопасността и здравето на пътниците или на екипажа и за другите кораби, или без да представлява неразумна заплаха за морската среда.

▼M1

2a.  Когато условията на живот и труд на борда представляват явна заплаха за безопасността, здравето или сигурността на морските лица или неизправностите представляват тежко или многократно нарушение на изискванията на МТК от 2006 г. (включително на правата на морските лица), компетентният орган на държавата на пристанището, в което се проверява корабът, прави необходимото корабът да бъде задържан или да бъде спряна операцията, по време на която са били открити неизправностите.

Заповедта за задържане или спиране на операцията се отменя само след отстраняване на тези неизправности или ако компетентният орган е одобрил план за действие за отстраняване на неизправностите и са му представени доказателства, че планът ще бъде приложен в кратък срок. Преди да одобри план за действие, инспекторът може да се консултира с държавата на знамето.

▼B

3.  За да определи дали един кораб следва да бъде задържан или не, при извършване на професионалната си преценка инспекторът прилага критериите, посочени в приложение X.

4.  Ако от проверката става ясно,че корабът не е оборудван с устройство за записване на данните от пътуването, когато използването на такова устройство е задължително в съответствие с Директива 2002/59/ЕО, компетентният орган прави необходимото корабът да бъде задържан.

Ако тази неизправност не може да бъде отстранена лесно в пристанището на задържането, компетентният орган може или да разреши на кораба да се придвижи до най-близкия до пристанището на задържането ремонтен док, който е на разположение, и където корабът може да се поправи веднага, или да изиска неизправностите да бъдат отстранени за максимален срок от 30 дни в съответствие с насоките, разработени от Парижкия МР. За тази цел се прилагат процедурите, посочени в член 21.

5.  При изключителни обстоятелства, когато общото състояние на даден кораб явно е под стандартите, компетентният орган може да отложи проверката на въпросния кораб, докато отговорните страни не вземат необходимите мерки, за да може корабът да отговаря на съответните изисквания на конвенциите.

▼M1

6.  В случай на задържане компетентният орган незабавно уведомява, в писмена форма и с приложен доклад от извършената проверка, администрацията на държавата на знамето или — когато това е невъзможно — консула, или в негово отсъствие — най-близкия дипломатически представител на тази държава, за всички обстоятелства, при които дадена намеса е била счетена за необходима. Освен това според случая се уведомяват и определените контрольори или признати организации, на които е възложено издаването на свидетелства за клас или задължителни свидетелства съгласно конвенциите. Освен това, ако корабът не може да напусне пристанището поради тежко или многократно нарушение на изискванията на МТК от 2006 г. (включително на правата на морските лица) или тъй като условията на живот и труд на борда представляват явна заплаха за безопасността, здравето или сигурността на морските лица, компетентният орган незабавно уведомява за това държавата на знамето и поканва представител на държавата на знамето да присъства, ако това е възможно, като изисква от държавата на знамето да действа в определен срок. Компетентният орган незабавно информира за това съответните организации на морските лица и на корабособствениците в държавата на пристанището, в която е извършена проверката.

▼B

7.  Настоящата директива не засяга допълнителните изисквания на конвенциите, отнасящи се до процедурите по уведомяване и докладване, свързани с държавния пристанищен контрол.

8.  При осъществяването на държавен пристанищен контрол съгласно настоящата директива се полагат всички възможни усилия, за да се избегне неправомерното задържане или забавяне на даден кораб. Ако даден кораб е задържан или забавен неправомерно, корабособственикът или операторът е в правото си да поиска обезщетение за всички понесени вреди и загуби. В случаите когато бъде подадена жалба срещу неправомерно задържане или забавяне, тежестта на доказването им се носи от корабособственика или от оператора на кораба.

9.  За да се намали натовареността на пристанището, компетентният орган може да позволи на задържан кораб да бъде преместен в друга част на пристанището, ако това е безопасно. Въпреки това опасността от натоварване на пристанището не се взема под внимание, когато се взема решение за задържане или за отмяна на задържане.

Пристанищните власти или органи си сътрудничат с компетентния орган с оглед да се улесни приемането на задържаните кораби.

10.  В случай на издаване на заповед за задържане, пристанищните власти или органи се уведомяват за това при първа възможност.

Член 20

Право на обжалване

1.  Корабособственикът или операторът на кораб или неговият представител в държавата-членка имат право да обжалват заповед за задържане или за отказ на достъп, издадена от компетентния орган. Обжалването не спира изпълнението на заповедта за задържане или за отказ на достъп.

2.  За тази цел държавите-членки въвеждат и запазват в сила подходящи процедури съобразно своето национално законодателство.

3.  Компетентният орган надлежно уведомява капитана на кораба, посочен в параграф 1, за правото му на обжалване и предвидения за това ред.

4.  Когато в резултат на обжалване или искане, направено от корабособственика или оператора на кораб или негов представител, се отмени или измени заповедта за задържане или за отказ на достъп:

а) държавите-членки осигуряват незабавното съответно изменение на базата данни за проверките;

б) държавата-членка, в която е издадена заповедта за задържане или за отказ на достъп, следи за това публикуваната в съответствие с член 26 информация да бъде поправена в срок от 24 часа от решението.

Член 21

Последващи действия при проверки и задържания

1.  Когато неизправностите, посочени в член 19, параграф 2, не могат да бъдат отстранени в пристанището, където се провежда проверката, компетентният орган на тази държава-членка може да разреши на съответния кораб да се придвижи без ненужно забавяне до най-близката до пристанището на задържането и подходяща за целта кораборемонтна работилница, според избора на капитана и съответните органи, където могат да се предприемат последващи действия, стига да се спазват условията, определени от компетентния орган на държавата на знамето и възприети от тази държава-членка. Тези условия гарантират, че корабът е способен да се придвижи, без да представлява опасност за безопасността и здравето на пътниците или екипажа, за сигурността на други кораби или неразумна заплаха за морската среда.

2.  Когато решението за изпращане на кораб в кораборемонтна работилница се дължи на неспазване на Резолюция А.744(18) на ММО по отношение на корабната документация или във връзка със структурни недостатъци и неизправности на кораба, компетентният орган може да поиска необходимите измервания на дебелината да се направят в пристанището на задържането, преди да бъде разрешено на кораба да отплава.

3.  При обстоятелствата, посочени в параграф 1, компетентният орган на държавата-членка на пристанището, където е осъществена проверката, уведомява компетентния орган на държавата, където се намира ремонтният док, страните, посочени в член 19, параграф 6, и всеки друг орган по целесъобразност, за всички условия на пътуването.

Компетентният орган на държава-членка, получател на това уведомление, информира органа, който го е уведомил, за взетите мерки.

4.  Държавите-членки предприемат мерки, за да гарантират отказване на достъп до всички пристанища или места за заставане на котва в Общността на корабите, посочени в параграф 1, които се отправят към открито море:

а) без да изпълнят условията, определени от компетентния орган на всяка държава-членка в пристанището на проверката; или

б) които отказват да се съобразят с приложимите изисквания на конвенциите, като не акостират в посочената кораборемонтна работилница.

Този отказ важи, докато корабособственикът или операторът не представят доказателство, удовлетворяващо компетентния орган на държавата-членка, в която са констатирани неизправностите по кораба, че корабът спазва напълно всички приложими изисквания на конвенциите.

5.  При обстоятелствата, посочени в параграф 4, буква а), компетентният орган на държавата-членка, в която са били констатирани неизправностите по кораба, сигнализира незабавно компетентните органи на всички останали държави-членки.

При обстоятелствата, посочени в параграф 4, буква б), компетентният орган на държавата-членка, в която се намира кораборемонтната работилница, сигнализира незабавно компетентните органи на всички останали държави-членки.

Преди да откаже влизане, държавата-членка може да поиска консултации с администрацията на знамето на съответния кораб.

6.  Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 4 достъпът до определено пристанище или място за заставане на котва може да бъде разрешен от съответния орган на държавата на пристанището в случай на форсмажорни обстоятелства или поради първостепенни съображения за безопасност, или за да се намали или сведе до минимум рискът от замърсяване, или за да се отстранят неизправностите, при условие че са били взети подходящи мерки, удовлетворяващи компетентния орган на тази държава-членка, от страна на корабособственика, оператора или капитана на въпросния кораб, за да се гарантира, че корабът може да влезе в пристанището при пълна безопасност.

Член 22

Професионална характеристика на инспекторите

1.  Проверките се осъществяват само от инспектори, които отговарят на критериите за квалификация, посочени в приложение ХI, и които са получили разрешение от компетентния орган да извършват държавен пристанищен контрол.

2.  Когато компетентният орган на държавата на пристанището не е в състояние да осигури необходимите професионални познания, инспекторът от този компетентен орган може да бъде подпомогнат от всяко лице, притежаващо необходимите познания.

3.  Компетентният орган, инспекторите, осъществяващи държавен пристанищен контрол, и лицата, които ги подпомагат, не трябва да имат никакъв търговски интерес нито към пристанището, в което се извършва проверката, нито към проверяваните кораби. Инспекторите не трябва също така да бъдат наемани от неправителствени организации, издаващи задължителни свидетелства и свидетелства за клас или осъществяващи необходимите прегледи при издаването на тези свидетелства на корабите, нито да работят за сметка на такива организации.

4.  Всеки инспектор притежава личен документ във формата на идентификационна карта, издадена от компетентния орган, за който работи, в съответствие с Директива 96/40/ЕО на Комисията от 25 юни 1996 г. за установяване на общ модел за идентификационна карта за инспектори, провеждащи държавен пристанищен контрол ( 4 ).

5.  Държавите-членки гарантират проверката на професионалната компетентност на инспекторите и това, че те отговарят на минималните критерии съгласно приложение XI, преди да им разрешат да извършват проверки, и на съответни интервали след това, предвид схемата за обучение, посочена в параграф 7.

6.  Държавите-членки гарантират, че инспекторите получават подходящо обучение във връзка с внесените изменения в системата за държавния пристанищен контрол, прилагана в Общността съгласно настоящата директива и измененията на конвенциите.

7.  Комисията разработва и насърчава, в сътрудничество с държавите-членки, хармонизирана схема на Общността за обучение и оценяване от държавите-членки на професионалните умения на инспекторите, осъществяващи държавен пристанищен контрол.

Член 23

Доклади на пилотите и на пристанищните власти

1.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че техните пилоти, ангажирани с привързването или отвързването на корабите от котва, или ангажирани на кораби, преминаващи транзитно или движещи се към пристанище, намиращо се в държава-членка, информират незабавно компетентните органи на държавата на пристанището или крайбрежната държава, според случая, за явни нередности, които са установили в хода на изпълнението на обичайните си задължения, които могат да се отразят неблагоприятно на безопасното плаване на кораба или да представляват заплаха за морската среда.

2.  Когато пристанищните власти или органи, при изпълнението на обичайните си задължения, научат, че на даден кораб, намиращ се в тяхното пристанището, има явни нередности, които могат да се отразят неблагоприятно на безопасността на кораба или да представляват неразумна заплаха за морската среда, те информират незабавно за това компетентния орган на държавата на засегнатото пристанище.

3.  Държавите-членки изискват от пилотите и пристанищните власти или органи да докладват най-малко следната информация по електронен път, когато това е възможно:

 данни за кораба (име, ММО идентификационен номер, позивни и знаме),

 данни за плаването (последно пристанище на спиране и крайно пристанище),

 описание на констатирани явни нередности на борда на кораба.

4.  Държавите-членки следят за предприемането на подходящи последващи действия относно явни нередности, за които пилотите и пристанищните власти или органи са уведомили, и регистрират данните за предприетите действия.

▼M1

5.  На Комисията се предоставят изпълнителни правомощия да приема мерки за прилагане на настоящия член, в т.ч. хармонизирани процедури за докладване на явни нередности от страна на пилотите и пристанищните власти или органи, както и на последващите действия, предприети от държавите членки. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 3.

▼B

Член 24

База данни за проверките

1.  Комисията разработва, поддържа и обновява базата данни за проверките, като се опира на експертните познания и опит съгласно Парижкия МР.

Базата данни за проверките съдържа цялата необходима информация за въвеждането на системата за проверки, създадена съгласно настоящата директива, и включва функционалните характеристики, изложени в приложение XII.

2.  Държавите-членки предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че информацията за действителния час на пристигане и на отплаване на всеки кораб, който акостира в тяхно пристанище или място за заставане на котва, заедно с идентификационна информация за въпросното пристанище, се предават в подходящ срок в базата данни за проверките чрез общностната система за обмен на морска информация „SafeSeaNet“, посочена в член 3, буква т) от Директива 2002/59/ЕО. След като са предали тази информация в базата данни за проверките чрез SafeSeaNet, държавите-членки са освободени от предоставянето на данни в съответствие с параграф 1.2 и параграф 2, букви а) и б) от приложение ХIV към настоящата директива.

3.  Държавите-членки гарантират, че информацията, свързана с извършените проверки съгласно настоящата директива, се прехвърля в базата данни за проверките веднага щом са завършени докладите от извършените проверки или при отмяна на задържането.

Държавите-членки гарантират, че информацията, прехвърлена в базата данни за проверките, се потвърждава за целите на публикуване в рамките на 72 часа.

4.  Въз основа на предоставените от държавите-членки данни за проверките Комисията е в състояние да извлича от базата данни всяка необходима информация, отнасяща се до прилагането на настоящата директива, по-специално информация за рисковия профил на корабите, за корабите, подлежащи на проверка, както и данни относно движението им, и във връзка със задължението на всяка държава-членка за извършване на проверки.

Държавите-членки имат достъп до цялата информация, регистрирана в базата данни за проверките, която е от значение за прилагането на процедурите за извършване на проверки на настоящата директива.

Държавите-членки и трети страни, подписали Парижкия МР, получават достъп до всички данни, регистрирани от тях в базата данни, и до информация относно корабите, плаващи под тяхното знаме.

Член 25

Обмен на информация и сътрудничество

Всяка държава-членка гарантира, че пристанищните ѝ власти или органи, или други съответни власти или органи, предоставят на компетентния орган за държавен пристанищен контрол следните видове информация, с която разполагат:

 информация, съобщена в съответствие с член 9 и приложение III,

 информация относно кораби, които не са спазили изискванията за уведомяване в съответствие с настоящата директива и с Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъците от експлоатацията на корабите и на остатъците от товари ( 5 ) и Директива 2002/59/EC, както и, ако е уместно, в съответствие с Регламент (ЕО) № 725/2004,

 нформация относно кораби, които са се отправили към открито море, без да са спазили членове 7 или 10 от Директива 2000/59/ЕО,

 информация относно кораби, на които е отказано влизане или са отстранени от пристанище от съображения за сигурност,

 информация за явни нередности в съответствие с член 23.

Член 26

Публикуване на информацията

Комисията предоставя и поддържа на публично достъпен уебсайт информацията, свързана с проверки, задържания и откази за достъп в съответствие с приложение XIII, като се опира на експертните познания и опит съгласно Парижкия МР.

Член 27

Публикуване на списък на дружества с ниски или много ниски показатели

Комисията определя и публикува периодично на публично достъпен уебсайт информация за дружествата, чиито показатели, с оглед определяне на рисковия профил на корабите, посочен в приложение I, част I, са били оценени като ниски или много ниски в течение на три или повече месеца.

▼M1

На Комисията се предоставят изпълнителни правомощия за установяване на условията за публикуване на информацията, посочена в първата алинея, критериите за събиране на съответните данни и честотата на актуализациите. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 3.

▼B

Член 28

Възстановяване на разходите

1.  В случай че посочените в членове 13 и 14 проверки потвърдят или разкрият неизправности по отношение изискванията на дадена конвенция, които дават основание за задържането на даден кораб, всички разходи, свързани с проверките в течение на нормален счетоводен период, се покриват от корабособственика или от оператора на кораба, или от неговия представител в държавата на пристанището.

2.  Всички разходи, свързани с проверките, извършени от компетентния орган на държава-членка съгласно разпоредбите на член 16 и член 21, параграф 4, са за сметка на корабособственика или на оператора на кораба.

3.  В случай на задържане на кораб всички разходи, свързани със задържането в пристанището, са за сметка на корабособственика или на оператора на кораба.

4.  Задържането се отменя едва след пълното плащането или предоставянето на достатъчна гаранция за възстановяването на разходите.

Член 29

Данни за мониторинг на изпълнението

Държавите-членки предоставят на Комисията информацията, посочена в приложение ХIV, спазвайки честотата, установена в същото приложение.

Член 30

Мониторинг на спазването и изпълнението от страна на държавите-членки

За да се гарантира ефективното изпълнение на настоящата директива и да се осъществява мониторинг на цялостното функциониране на режима на Общността за държавен пристанищен контрол в съответствие с член 2, буква б), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1406/2002, Комисията събира необходимата информация и осъществява посещения в държавите-членки.

▼M1

Член 30а

Делегирани актове

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 30б във връзка с изменения на приложение VI, за да добавя към списъка, съдържащ се в посоченото приложение, нови инструкции, свързани с държавния пристанищен контрол, приети от организацията на Парижкия МР.

Член 30б

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегираните актове, посочени в член 30а, за срок от пет години, считано от 20 август 2013 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за периоди с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки период.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 30а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощието, посочено в това решение. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 30а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на Европейския парламент и на Съвета за акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

▼M1

Член 31

Комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден с член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета ( 6 ). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Ако комитетът не даде становище по даден проект на акт за изпълнение, който се приема съответно по член 10, параграф 3, член 23, параграф 5 и член 27, втора алинея, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

▼M1 —————

▼M1

Член 33

Правила за изпълнение

При определяне на правилата за изпълнение, посочени в член 10, параграф 3, член 14, параграф 4, член 15, параграф 4, член 18а, параграф 7, член 23, параграф 5 и член 27, в съответствие с процедурите, посочени в член 31, параграф 3, Комисията следи специално тези правила да отчитат експертните познания и опит, придобити във връзка със системата за проверки в Съюза и използващи експертния опит на Парижкия МР.

▼B

Член 34

Санкции

Държавите-членки установяват система от санкции, които се прилагат в случай на нарушаване на националните разпоредби, приети по силата на настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за да гарантират, че тези санкции се прилагат. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 35

Преразглеждане

Комисията преразглежда изпълнението на настоящата директива не по-късно от 30 юни 2012 г. При преразглеждането, inter alia, се проучват изпълнението на установеното в член 5 общо задължение на Общността за извършване на проверки, броят на инспекторите, осъществяващи държавен пристанищен контрол във всяка държава-членка, броят на извършените проверки, както и изпълнението на задължението за годишни проверки от страна на всяка държавна-членка и за изпълнението на членове 6, 7 и 8.

Комисията съобщава констатациите от преразглеждането съответно на Европейския парламент и на Съвета, и въз основа на това преразглеждане определя дали е необходимо да се предложи директива за изменение или допълнително законодателство в тази област.

Член 36

Изпълнение и нотифициране

1.  Държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, в срок до 31 декември 2010 г.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 януари 2011 г.

2.  Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Те включват също декларация, че позоваванията на съществуващи законови, подзаконови и административни разпоредби на директивата, отменена с настоящата директива, се тълкуват като позовавания на настоящата директива. Условията и редът на позоваване и начинът, по който се формулира декларацията, се определят от държавите-членки.

3.  Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство в областта, уредена с настоящата директива.

4.  Освен това Комисията редовно уведомява Европейския парламент и Съвета за напредъка по изпълнението на настоящата директива в държавите-членки, по-специално с оглед еднаквото прилагане на общностната система за проверки.

Член 37

Отмяна

Директива 95/21/ЕО, изменена с директивите, изброени в приложение XV, част А, се отменя, считано от 1 януари 2011 г., без да се засягат задълженията на държавите-членки, свързани със сроковете за транспониране в националното законодателство на директивите, посочени в приложение XV, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието, установена в приложение ХVI към настоящата директива.

Член 38

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 39

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЩНОСТНАТА СИСТЕМА ЗА ДЪРЖАВНИ ПРИСТАНИЩНИ ПРОВЕРКИ

(посочени в член 5)

Общностната система за държавни пристанищни проверки включва следните елементи:

I.   Рисков профил на корабите

Рисковият профил на даден кораб се определя чрез съчетание от следните общи параметри и параметри, свързани с историята на кораба:

1.   Общи параметри

а) Вид кораб

За пътнически кораби, нефтени танкери, химикаловози, газовози и кораби за насипни товари, се смята, че представляват повишен риск.

б) Възраст на кораба

За корабите на повече от дванадесет години се смята, че представляват повишен риск.

в) Показатели на държавата на знамето

i) Счита се, че корабите, плаващи под знамето на държава с голям брой задържания в рамките на Общността и в региона на Парижкият МР, представляват повишен риск.

ii) Счита се, че корабите, плаващи под знамето на държава с малък брой задържания в рамките на Общността и в региона на Парижкият МР, представляват понижен риск.

iii) Счита се, че корабите, плаващи под знамето на държава, която е била подложена на одит, и за която според случая е предаден план за коригиращи действия съгласно рамката и процедурите на доброволната система за одит на държавите-членки на ММО, представляват понижен риск. Веднага след като са приети мерките по член 10, параграф 3, държавата на знамето на такъв кораб демонстрира, че спазва изискванията на Кодекса за прилагане на задължителните актове на ММО.

г) Признати организации

i) Счита се, че корабите, на които са издадени свидетелства от признати организации с ниски или много ниски показатели за брой задържания в рамките на Общността и в региона на Парижкият МР, представляват повишен риск.

ii) Счита се, че корабите, на които са издадени свидетелства от признати организации с високи показатели за брой задържания в рамките на Общността и в региона на Парижкият МР, представляват понижен риск.

iii) Счита се, че корабите, на които са издадени свидетелства от организации, признати съгласно условията на Регламент (ЕО) № 391/2009, представляват понижен риск.

д) Показатели на дружеството

i) Счита се, че корабите на дружество с ниски или много ниски показатели, обусловени от броя неизправности и задържания на неговите кораби в рамките на Общността и в региона на Парижкият МР, представляват повишен риск.

ii) Счита се, че корабите на дружество с високи показатели, обусловени от броя неизправности и задържания на неговите кораби в рамките на Общността и в региона на Парижкият МР, представляват понижен риск.

2.   Параметри, свързани с историята на кораба

i) Счита се, че корабите, които са били задържани повече от един път, представляват повишен риск.

ii) Счита се, че корабите, които по време на проверка(и), извършена(и) през периода, посочен в приложение II, са имали по-малко на брой неизправности от посоченото в приложение II, представляват понижен риск.

iii) Счита се, че корабите, които не са били задържани през периода, посочен в приложение II, представляват понижен риск.

Параметрите на риск се съчетават, като се използва скала за оценка, която отразява относителното влияние на всеки параметър върху цялостния риск на кораба, с цел да се определят следните рискови профили на кораба:

 повишен риск,

 стандартен риск,

 понижен риск.

При определянето на тези рискови профили се отдава по-голямо значение на параметрите, които се отнасят до вида кораб, показателите на държавата на знамето и показателите на признатите организации и на дружествата.

II.   Проверки на корабите

1.   Периодични проверки

Периодичните проверки се провеждат на предварително определени интервали от време. Тяхната честота се определя от рисковия профил на корабите. Интервалът между периодичните проверки на корабите с повишен риск не надвишава шест месеца. Интервалът между периодичните проверки на кораби с други рискови профили се увеличава с намаляването на риска.

Държавите-членки извършват периодична проверка на:

 Всеки кораб с високорисков профил, който не е бил проверяван в пристанище или място за заставане на котва в Общността или в региона на Парижкият МР, през последните шест месеца. Корабите с повишен риск започват да отговарят на условията за проверка от петия месец.

 Всеки кораб със стандартен рисков профил, който не е бил проверяван в пристанище или място за заставане на котва в Общността или в региона на Парижкият МР, през последните 12 месеца. Корабите със стандартен риск започват да отговарят на условията за проверка от 10-ия месец.

 Всеки кораб с нискорисков профил, който не е бил проверяван в пристанище или място за заставане на котва на Общността или в региона на Парижкият МР, през последните 36 месеца. Корабите с понижен риск започват да отговарят на условията за проверка от 24-ия месец.

2.   Допълнителни проверки

Корабите, за които се прилагат изброените по-долу първостепенни или непредвидени фактори, се подлагат на проверка, независимо от времето, изтекло след последната им периодична проверка. Необходимостта обаче от предприемане на допълнителна проверка въз основа на непредвидени фактори, се оставя на професионалната преценка на инспектора.

2A.   Първостепенни фактори

Корабите, за които се прилагат изброените по-долу първостепенни фактори, се подлагат на проверка, независимо от времето, изтекло след последната им периодична проверка:

 Корабите, които са били спрени или извадени от техния клас поради съображения за безопасност след последната извършена проверка в Общността или в региона на Парижкия МР.

 Корабите, които са били предмет на доклад или уведомление от страна на друга държава-членка.

 Корабите, които не могат да бъдат открити в базата данни за проверките.

 Корабите, които:

 

 са участвали в сблъскване, засядане на плитчина или засядане на брега по пътя към пристанището;

 са обвинени в предполагаемо нарушение на разпоредбите за изхвърляне на вредни вещества или отпадни води, или

 са извършвали хаотични или небезопасни маневри, без да спазват мерките за организация на трафика, приети от ММО, или практиките и процедурите за безопасно корабоплаване.

2Б.   Непредвидени фактори

Корабите, за които се прилагат следните непредвидени фактори, могат да се подлагат на проверка независимо от времето, изтекло след последната им периодична проверка. Решението за извършване на допълнителна проверка се оставя на професионалната преценка на компетентния орган.

 Корабите, които не са спазили съответната приложима версия на Препоръката на ММО за корабоплаване при влизане в Балтийско море.

 Корабите, притежаващи свидетелства, издадени от призната преди това организация, чието признаване е било оттеглено след последната проверка в Общността или в региона на Парижкия МР.

 Корабите, за които е било съобщено от пилотите или от пристанищните власти или органи, че имат явни нередности, които могат да се отразят неблагоприятно на безопасното плаване на корабите или да представляват заплаха за околната среда, съгласно член 23 от настоящата директива.

 Корабите, които не отговарят на изискванията, свързани със съответните уведомления, посочени в член 9 от настоящата директива, в Директива 2000/59/ЕО и Директива 2002/59/ЕО и, ако е уместно, в Регламент (ЕО) № 725/2004.

▼M1

 Корабите, които са били предмет на доклад или жалба, включително подадена на сушата жалба, от капитана, член на екипажа или друго лице или организация, имащи законен интерес от безопасната експлоатация на кораба, условията на живот и работа на борда или предпазването от замърсяване, освен ако засегнатата държава членка не смята доклада или жалбата като явно неоснователни;

▼B

 Корабите, които вече са били задържани преди повече от три месеца.

 Корабите, за които е било съобщено, че притежават все още неотстранени неизправности, с изключение на корабите, чиито неизправности е трябвало да бъдат отстранени до 14 дни след потеглянето, или за неизправности, които е трябвало да бъдат отстранени преди потеглянето.

 Корабите, за които е било съобщено за наличие на проблеми по отношение на техния товар, по-специално вредни и опасни товари.

 Корабите, които са били в експлоатация по начин, създаващ опасност за лицата, имуществото или околната среда.

 Корабите, за които се знае от сигурен източник, че техните параметри на риск се различават от записаните и чието ниво на риск следователно е повишено.

▼M1

 Корабите, за които е одобрен план за действие за отстраняване на нередностите, както е посочено в член 19, параграф 2а, но чието изпълнение не е проверено от инспектор.

▼B

3.   Схема за подбор

3A.   Корабите с приоритет I се проверяват по следния начин:

а) Разширена проверка се извършва на:

 всеки кораб с високорисков профил, който не е преминал проверка през последните шест месеца,

 всеки пътнически кораб, нефтен танкер, газовоз, химикаловоз или кораб за насипни товари, на повече от 12 години, със стандартен рисков профил, който не е преминал проверка през последните 12 месеца.

б) Първоначална проверка или, по целесъобразност, по-задълбочена проверка се извършва на:

 всеки кораб, различен от пътнически кораб, нефтен танкер, газовоз, химикаловоз или кораб за насипни товари, на повече от 12 години, със стандартен рисков профил, който не е преминал проверка през последните 12 месеца.

в) В случай на първостепенен фактор:

 по-задълбочена или разширена проверка, в зависимост от професионалната преценка на инспектора, се извършва на всеки кораб с високорисков профил и на всеки пътнически кораб, нефтен танкер, газовоз, химикаловоз или кораб за насипни товари, на повече от 12 години,

 по-задълбочена проверка се извършва на всеки кораб, различен от пътнически кораб, нефтен танкер, газовоз, химикаловоз или кораб за насипни товари, на повече от 12 години.

3Б.   Когато компетентният орган реши да провери кораб с приоритет II, се прилага следното:

а) Разширена проверка се извършва на:

 всеки кораб с високорисков профил, който не е преминал проверка през последните пет месеца,

 всеки пътнически кораб, нефтен танкер, газовоз, химикаловоз или кораб за насипни товари, на повече от 12 години, със стандартен рисков профил, който не е преминал проверка през последните 10 месеца, или

 всеки пътнически кораб, нефтен танкер, газовоз, химикаловоз или кораб за насипни товари, на повече от 12 години, с нискорисков профил, който не е преминал проверка през последните 24 месеца.

б) Първоначална проверка или, по целесъобразност, по-задълбочена проверка се извършва на:

 всеки кораб, различен от пътнически кораб, нефтен танкер, газовоз, химикаловоз или кораб за насипни товари, на повече от 12 години, със стандартен рисков профил, който не е преминал проверка през последните 10 месеца, или

 всеки кораб, различен от пътнически кораб, нефтен танкер, газовоз, химикаловоз или кораб за насипни товари, на повече от 12 години, с нискорисков профил, който не е преминал проверка през последните 24 месеца.

в) В случай на непредвиден фактор:

 по-задълбочена или разширена проверка, в зависимост от професионалната преценка на инспектора, се извършва на всеки кораб с високорисков профил и на всеки пътнически кораб, нефтен танкер, газовоз, химикаловоз или кораб за насипни товари, на повече от 12 години,

 по-задълбочена проверка се извършва на всеки кораб, различен от пътнически кораб, нефтен танкер, газовоз, химикаловоз или кораб за насипни товари, на повече от 12 години.
ПРИЛОЖЕНИЕ IIСТРУКТУРА НА РИСКОВИЯ ПРОФИЛ НА КОРАБ

(посочена в член 10, параграф 2)

 

Профил

Кораб с високорисков профил (КВРП)

Кораб със стандартен рисков профил (КРСП)

Кораб с нискорисков профил (КНРП)

Общи параметри

Критерии

Оценка в точки

Критерии

Критерии

1

Вид кораб

Химикаловоз

Газовоз

Нефтен танкер

Кораб за насипни товари

Пътнически кораб

2

кораб, който не представлява повишен или понижен риск

Всички видове

2

Възраст на кораба

Всички видове >12 г.

1

На всякаква възраст

3a

Знаме

Черен, сив и бял списък

Черен — силно повишен риск, повишен риск, Среден до повишен риск

2

Бял

Черен — среден риск

1

ММО — одит

Да

4a

Призната организация

Показатели

Висок

Висок

Среден

Нисък

Нисък

1

Много нисък

Много нисък

Признати от ЕС

Да

5

Дружество

Показатели

Висок

Висок

Среден

Нисък

Нисък

2

Много нисък

Много нисък

Параметри, свързани с историята на кораба

 

 

6

Брой регистрирани неизправности при всяка проверка през предходните 36 месеца

Неизправности

Неотговарящ на условията

≤ 5 (и поне една извършена проверка през предходните 36 месеца)

7

Брой задържания през предходните 36 месеца

Задържания

≥ 2 задържания

1

Няма задържания

КВРП са кораби, които отговарят на критериите за общ сбор от 5 или повече точки по скалата за оценка.

КНРП са кораби, които отговарят на всички критерии за нискорискови параметри.

КСРП са кораби, които не са нито КВРП, нито КНРП.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

УВЕДОМЯВАНЕ

(посочено в член 9, параграф 1)

Информация, която трябва да бъде предоставена в съответствие с член 9, параграф 1:

Посочената по-долу информация се предоставя на пристанищните власти или органи, или на определените за тази цел власти или органи, поне три дни преди предвиденото време на пристигане в пристанището или на мястото за заставане на котва, или преди корабът да напусне предходното пристанище, ако пътуването се очаква да продължи по-малко от три дни:

а) идентификационни данни на кораба (име, позивна, ММО идентификационен номер или номер MMSI);

б) предвидено времетраене на престоя;

в) за танкери:

i) конфигурация: еднокорпусни, еднокорпусни със SBT, двукорпусни;

ii) състояние на товарните и на баластните танкове: пълни, празни, запълнени с инертен газ;

iii) обем и вид на товара;

г) предвидени дейности в крайното пристанище или място за заставане на котва (товарене, разтоварване, други);

д) предвидени задължителни контролни прегледи и значителни работи по поддръжка и ремонт, които ще бъдат извършени в крайното пристанище;

е) дата на последната извършена разширена проверка в региона на Парижкия МР.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СПИСЪК НА СВИДЕТЕЛСТВА И ДОКУМЕНТИ

(съгласно член 13, параграф 1)

1. Международно свидетелство за тонаж (1969 г.)

2.

 

 Свидетелство за безопасност на пътнически кораб;

 Свидетелство за безопасност на конструкцията на товарен кораб;

 Свидетелство за безопасност на оборудването на товарен кораб;

 Свидетелство за радиобезопасност на товарен кораб;

 Свидетелство за освобождаване, включително списък на товарите, когато е уместно;

 Свидетелство за безопасност на товарен кораб.

3. Международно свидетелство за сигурност на кораб (ISSC).

4. Документ за непрекъснат запис на историята на кораба.

5. Международно свидетелство за годност за превозване на втечнени газове в наливно състояние.

 Свидетелство за годност за превозване на втечнени газове в наливно състояние.

6. Международно свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние.

 Свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние.

7. Международно свидетелство за предотвратяване на замърсяване с нефт.

8. Международно свидетелство за предотвратяване на замърсяване при превозване на вредни течни вещества в наливно състояние.

9. Международно свидетелство за товарните водолинии (1966 г.)

 Международно свидетелство за освобождаване по товарните водолинии.

10. Регистър на течните горива, части I и II.

11. Регистър на товара.

12. Документ за минималното безопасно комплектоване с екипаж.

13. Свидетелства и всички други документи, издавани в съответствие с разпоредбите на STCW 78/95.

▼M1

14. Медицински свидетелства (вж. МТК от 2006 г.).

15. Таблица с условията за работа на борда на кораба (вж. МТК от 2006 г. и STCW 78/95).

16. Записи с работното време и времето за почивка на моряците (вж. МТК от 2006 г.).

▼B

17. Информация за устойчивост.

18. Копие от Документа за съответствие и Свидетелството за управление на безопасността, издадени в съответствие с Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на корабите и предотвратяване на замърсяване (SOLAS 74, глава IХ).

19. Свидетелства за здравината на корпуса и машинното оборудване на кораба, издадени от съответната призната организация (изискват се само ако корабът поддържа своя клас при призната организация).

20. Документ за съответствие със специалните изисквания за кораби, превозващи опасни товари.

21. Свидетелство за безопасност на високоскоростен плавателен съд и разрешително за експлоатация на високоскоростен плавателен съд.

22. Специален списък или манифест на опасните товари или подробен товарен план.

23. Корабен дневник по отношение на записите за проведени тестове и учебни тревоги и на записите за проверка и поддръжка на спасителните средства и противопожарните уреди и съоръжения.

24. Свидетелство за безопасност на кораб със специално предназначение.

25. Свидетелство за безопасност на плаваща платформа за сондаж в открито море.

26. За нефтени танкери записът от системата за наблюдение и контрол на разтоварване на нефт за последния преход с баласт.

27. Списък на екипажа, противопожарен план, а за пътнически кораби — също така план за борба с авариите.

28. Авариен план в случай на замърсяване с нефт на борда на кораба.

29. Папки с доклади за извършени прегледи (за кораби за насипни товари и нефтени танкери).

30. Доклади за предишни проверки по реда на държавен пристанищен контрол.

31. За пътнически ро-ро кораби, информация за максималното съотношение А/А.

32. Документ за разрешение за превоз на зърно.

33. Ръководство за укрепване на товара.

34. План за управление на отпадъците и дневник за отпадъци.

35. Система за подпомагане на капитани на пътнически кораби при вземане на решения.

36. План за съдействие при спасителни операции за пътнически кораби, които плават по редовни маршрути.

37. Списък на оперативните ограничения за пътнически кораби.

38. Наръчник на кораба за насипни товари.

39. План за товарене и разтоварване за кораби за насипни товари.

40. Свидетелство за наличието на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданската отговорност за щети от замърсяване с нефт (Международна конвенция за гражданската отговорност за щети при замърсяване с нефт, 1992 г.)

41. Свидетелства, които се изискват съгласно Директива 2009/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно застраховката на корабособствениците при морски искове ( 7 ).

42. Свидетелство, което се изисква съгласно Регламент (ЕО) № 392/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно отговорността на пътническите превозвачи по море в случай на произшествие ( 8 ).

43. Международно свидетелство за предотвратяване на замърсяване на въздуха.

44. Международно свидетелство за предотвратяване на замърсяване с канални нечистотии.

▼M1

45. Морско трудово свидетелство.

46. Декларация за спазване на морските трудови норми, части I и II.

47. Международен сертификат за противообрастващи системи.

48. Свидетелство за наличието на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданската отговорност за щети от замърсяване с корабно гориво.

▼M2

49. Свидетелство за инвентарния опис на опасни материали или свидетелство за съответствие съгласно Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 9 ).

▼M3

50. Документ за спазени изисквания, издаден съгласно Регламент (ЕС) 2015/757 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и за изменение на Директива 2009/16/ЕО ( 10 ).

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРИМЕРИ ЗА „ЯСНИ ОСНОВАНИЯ“

(съгласно член 13, параграф 3)

A.   Примери за ясни основания за задълбочена проверка

1. Кораби, определени в приложение I, част II, точки 2A и 2Б.

2. Регистърът на течните горива не е бил воден правилно.

3. При разглеждането на свидетелствата и на другите документи са били установени неточности.

4. Има данни, че членовете на екипажа не са в състояние да покрият изискванията, свързани с комуникацията на борда съгласно член 18 от Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно минималната степен на обучение на морските лица ( 11 ).

5. Свидетелство е получено чрез измама или лицето, което притежава свидетелство, не е същото, на което първоначално е било издадено това свидетелство.

6. На кораба има капитан, офицер или моряк, който притежава свидетелство, издадено от страна, която не е ратифицирала STCW 78/95.

7. Налице са доказателства за това, че безопасността или указанията на ММО са били нарушени при товарене или други операции, напр. съдържание на кислород, надхвърлящо максималното предписано равнище, в проводите, отвеждащи инертния газ до товарните танкове.

8. Капитанът на нефтен танкер не е представил запис за изхвърлянията, установени в рамките на системата за надзор и проверка за последния преход с баласт.

9. Няма актуализиран списък на екипажа или членовете на екипажа не знаят какви са техните задължения при възникване на пожар или при заповед за напускане на кораба.

10. Издаване на фалшиви сигнали за бедствие, които не са последвани от надлежни процедури за отмяна.

11. Липса на основно оборудване или договорености, каквито се изискват от конвенциите.

12. Изключително нехигиенични условия на борда на кораба.

13. Доказателство от общото впечатление и наблюденията на инспектора за това, че е налице сериозно влошаване или неизправности на корпуса или структурата, които могат да изложат на риск структурната цялост на кораба, както и цялостната му водонепропускливост или устойчивостта му на атмосферни влияния.

14. Информация или доказателство за това, че капитанът или екипажът не са запознати със съществени операции на борда на кораба, свързани с неговата безопасност или с предотвратяване на замърсяването, или че тези операции не са били изпълнени.

15. Няма таблица с правилата за работа на борда на кораба или записи с отработеното време и ползваната почивка от моряците.

▼M1

16. Документите, изисквани съгласно МТК от 2006 г., не се представят или поддържат, или се поддържат неправилно, или представените документи не съдържат информацията, изисквана от МТК от 2006 г., или са невалидни по други причини.

17. Условията на живот и труд на кораба не съответстват на изискванията на МТК от 2006 г.

18. Има разумни основания да се смята, че корабът е сменил знамето си с цел избягване на спазването на МТК от 2006 г.

19. Подадена е жалба, че конкретни условия на живот и труд на кораба не съответстват на изискванията на МТК от 2006 г.

▼B

Б.   Примери за ясни основания за контрол на сигурността на корабите

1. Инспекторът може да обяви наличието на ясни основания за допълнителни мерки за контрол на сигурността по време на първоначалната проверка на държавен пристанищен контрол, както следва:

1.1. Международното свидетелство за сигурност (ISSC) на кораба е невалидно или е с изтекъл срок на валидност.

1.2. Нивото на сигурност на кораба е по-ниско от това на пристанището.

1.3. Не са проведени тренировки, свързани със сигурността на кораба.

1.4. Записите от последните 10 случая на взаимодействие кораб/пристанище или кораб/кораб са непълни.

1.5. Доказателство или наблюдение за това, че основни членове от екипажа на кораба не могат да комуникират помежду си.

1.6. Доказателство, в резултат на наблюдения, за това, че съществуват сериозни неизправности в съоръженията за сигурност.

1.7 Информация от трети страни от рода на доклад или жалба, отнасяща се до информация, свързана със сигурността.

1.8 Корабът има последващо, издадено впоследствие временно международно свидетелство за сигурност на кораба и, според професионалната преценка на инспектора, с искането на такова свидетелство една от целите на кораба или дружеството е да избегне цялостното спазване на SOLAS 74, глава XI-2 и част А от Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения, след изтичане на срока на валидност на първоначалното временно свидетелство. В Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения, част А се уточняват обстоятелствата, при които може да бъде издадено временно свидетелство.

2. В случай че са налице описаните по-горе ясни основания, инспекторът незабавно информира компетентния орган по сигурността (освен ако инспекторът не е също така надлежно упълномощен служител по сигурността). След това компетентният орган по сигурността решава какви допълнителни мерки за контрол са необходими, като взема предвид нивото на сигурност в съответствие с правило № 9 от SOLAS 74, глава XI.

3. Ясните основания, различни от горепосочените, са от компетенцията на надлежно упълномощения служител по сигурността.
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ НА КОРАБИТЕ

(посочени в член 15, параграф 1)

Приложение 1 „Процедури при държавен пристанищен контрол“ към Парижкия МР и следните инструкции, издадени в съответствие с Парижкия МР, в тяхната осъвременена версия:

 Инструкция 33/2000/02: Оперативен контрол на фериботи и пътнически кораби,

 Инструкция 35/2002/02: Насоки за служителите, извършващи държавен пристанищен контрол, относно електронните навигационни карти,

 Инструкция 36/2003/08: Напътствия за проверка на условията на работа и живот,

 Инструкция 37/2004/02: Насоки за съответствие с Конвенция STCW 78/95 в изменения ѝ вид,

 Инструкция 37/2004/05: Насоки за проверка на работното време/времето за почивка,

 Инструкция 37/2004/10: Насоки за служителите, извършващи държавен пристанищен контрол, по въпросите на сигурността,

 Инструкция 38/2005/02: Насоки за служителите, извършващи държавен пристанищен контрол и проверка на устройството за записване на данните от пътуването(VDR),

 Инструкция 38/2005/05: Насоки за MARPOL 73/78 приложение I,

 Инструкция 38/2005/07: Насоки за контрола на схемата за оценяване на състоянието на еднокорпусни нефтени танкери,

 Инструкция 39/2006/01: Насоки за служителя, извършващ държавен пристанищен контрол във връзка с Кодекс - ISM,

 Инструкция 39/2006/02: Насоки за служителите, извършващи държавен пристанищен контрол, във връзка с контрола на GMDSS,

 Инструкция 39/2006/03: Оптимизация на контролния лист за възбрана и уведомяване,

 Инструкция 39/2006/10: Напътствия за служителите, извършващи държавен пристанищен контрол на баластни танкове и симулация на авария на основното захранване (тестване с прекъсване на захранването),

 Инструкция 39/2006/11: Насоки за проверка на структурата на корабите за насипни товари,

 Инструкция 39/2006/12: Кодекс на добрата практика за служителите, извършващи държавен пристанищен контрол,

 Инструкция 40/2007/04: Критерии за оценка на отговорността на признати организации (R/O),

 Инструкция 40/2007/09: Насоки за служителите, извършващи държавен пристанищен контрол за съобразяване с приложение VI на MARPOL 73/78.
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ НА КОРАБИ

(посочени в член 14)

Разширената проверка се отнася по-специално до цялостното положение, свързано със следните рискови области:

 Документация.

 Състояние на структурата.

 Положението, свързано с устойчивостта на атмосферни влияния.

 Аварийни системи.

 Радиовръзки.

 Товарно-разтоварни операции.

 Пожарна безопасност.

 Аларми.

 Условията на живот и работа.

 Навигационно оборудване.

 Спасителни средства.

 Опасни стоки.

 Задвижване и спомагателни машини.

 Предотвратяване на замърсяването.

Освен това, според тяхната практическа осъществимост или евентуални ограничения, свързани с безопасността на хората, кораба или пристанището, разширената проверка включва проверката на специфични елементи на рисковите области, в зависимост от вида на проверявания плавателен съд, съгласно установеното в член 14, параграф 3.
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОТКАЗА НА ДОСТЪП ДО ПРИСТАНИЩА И МЕСТА ЗА ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА В РАМКИТЕ НА ОБЩНОСТТА

(посочени в член 16)

1. Ако са изпълнени условията, описани в член 16, параграф 1, компетентните пристанищни власти, където корабът е задържан за трети път, уведомяват писмено капитана на кораба, че ще бъде издадена заповед за отказ на достъп, която ще се приложи веднага след като корабът напусне пристанището. Мярката за отказ на достъп се прилага веднага след като корабът напусне пристанището, след отстраняване на неизправностите, довели до задържането.

2. Компетентните власти изпращат копие от заповедта за отказ на достъп до администрацията на държавата на знамето, съответната призната организация, останалите държави-членки, както и до останалите страни, подписали Парижкия МР, до Комисията и секретариата на Парижкия МР. Компетентният орган незабавно актуализира също така базата данни за проверките с информация относно отказа на достъп.

3. За да бъде отменена заповедта за отказ на достъп, корабособственикът или операторът на кораба трябва да отправи официално искане до компетентния орган на държавата-членка, която е наложила заповедта за отказ на достъп. Към искането се прилага документ от администрацията на държавата на знамето, издаден след посещение на борда на кораба от контрольор, който е надлежно упълномощен от администрацията на държавата на знамето, от който става ясно, че корабът напълно съответства на приложимите разпоредби на конвенциите. Администрацията на държавата на знамето представя на компетентния орган доказателство за това, че е било направено посещение на кораба.

4. Искането за отмяна на заповедта за отказ на достъп трябва също да бъде придружено, по целесъобразност, от документ на класификационното дружество, което е дало клас на кораба след посещение на борда на кораба от контрольор от класификационното дружество, от който се вижда, че корабът е в съответствие със стандартите за клас, утвърдени от въпросното дружество. Класификационното дружество представя на компетентния орган доказателство за това, че е било направено посещение на кораба.

5. Заповедта за отказ на достъп може да се отмени само след като изтече срокът, посочен в член 16 от настоящата директива, и след повторна проверка на кораба, осъществена в одобрено пристанище.

Ако одобреното пристанище се намира в държава-членка, по искане на компетентните власти, издали заповедта за отказ на достъп, компетентните власти на тази държава-членка могат да разрешат на кораба да влезе в одобреното пристанище, за да осъществи повторната проверка. В такива случаи, до отмяната на заповедта за отказ на достъп до пристанището не могат да се извършват никакви товарно-разтоварни операции.

6. Ако задържането, довело до издаване на заповед за отказ на достъп, включва като причина структурни неизправности на кораба, компетентният орган, издал заповедта за отказ на достъп, може да изиска някои пространства, включително товарни пространства и танкове, да бъдат на разположение за проверка по време на повторната проверка.

7. Повторната проверка се извършва от компетентния орган на държавата-членка, който е издал заповедта за отказ на достъп, или от компетентния орган на крайното пристанище със съгласието на компетентния орган на държавата-членка, издал заповедта за отказ на достъп. Компетентният орган може да изиска предизвестие до 14 дни за повторната проверка. Представя се доказателство, удовлетворяващо държавата-членка, че корабът отговаря напълно на приложимите изисквания на конвенциите.

8. Повторната проверка се състои от разширена проверка, която трябва да обхване най-малко съответните елементи, фигуриращи в приложение VII.

9. Всички разходи за тази разширена проверка ще се поемат от корабособственика или оператора на кораба.

10. Ако резултатите от разширената проверка удовлетворяват държавата-членка в съответствие с приложение VII, заповедта за отказ на достъп трябва да бъде отменена и корабното дружество да бъде уведомено за това писмено.

11. Компетентният орган уведомява също така за своето решение в писмена форма администрацията на държавата на знамето, съответното класификационно дружество, останалите държави-членки, останалите страни, подписали Парижкия МР, Комисията и секретариата на Парижкия МР. Компетентният орган трябва също така незабавно да актуализира базата данни за проверките с информация относно отмяната на отказа на достъп.

12. Информацията, отнасяща се до корабите, на които е отказан достъп до пристанищата на Общността, трябва да бъде на разположение в базата данни за проверките и публикувана в съответствие с разпоредбите на член 26 и приложение XIII.
ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА

(посочен в член 17)

Докладът за извършена проверка трябва да включва най-малко следните елементи.

I.   Общи положения

1. Компетентен орган, изготвил доклада

2. Дата и място на извършената проверка

3. Име на проверения кораб

4. Знаме

5. Вид кораб (съгласно посоченото в свидетелството за управление на безопасността)

6. ММО идентификационен номер

7. Позивни

8. Бруто тонаж (gt)

9. Инертен тонаж (където е относимо)

10. Година на построяване, определена според датата, фигурираща в свидетелствата за безопасност на кораба

11. Класификационно дружество или класификационни дружества, както и всяка друга организация според случая, коя(и)то е(са) издала(и) свидетелства за клас на този кораб, ако има такива

12. Признатата организация или организации и/или всяка друга страна, издала(и) свидетелства за клас на този кораб в съответствие с приложимите конвенции от името на държавата на знамето

13. Име и адрес на корабното дружество или оператора

14. Име и адрес на наемателя, отговорен за избора на кораба и вида наемане за корабите, превозващи наливни или насипни товари

15. Крайна дата на изготвяне на доклада за извършена проверка

16. Забележка, посочваща, че подробната информация, отнасяща се до проверка или задържане, може да бъде публикувана.

II.   Информация, отнасяща се до проверката

1. Свидетелства, издадени в изпълнение на съответните конвенции, орган или организация, който/която е издал(а) съответното(ите) свидетелство(а), с посочване на датата на издаване и на изтичане на валидността

2. Части или елементи на кораба, които са били подложени на проверка (в случай на задълбочена или разширена проверка)

3. Пристанище и дата на последния междинен, годишен или подновителен преглед и име на организацията, която е осъществила прегледа

4. Вид проверка (проверка, задълбочена проверка, разширена проверка)

5. Характер на неизправностите

6. Взети мерки.

III.   Допълнителна информация в случай на задържане

1. Дата на заповедта за задържане

2. Дата на отмяна на заповедта за задържане

3. Характер на неизправностите, служещи като основание за заповедта за задържане (позоваване на конвенции, ако е приложимо)

4. Посочване, ако е приложимо, дали е налице отговорност на признатата организация или на всеки друг частен субект, извършил прегледа по отношение на неизправностите, които, самостоятелно или взети заедно, са довели до задържане

5. Взети мерки.
ПРИЛОЖЕНИЕ X

КРИТЕРИИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА КОРАБ

(посочени в член 19, параграф 3)

ВЪВЕДЕНИЕ

Преди да определи дали констатираните по време на дадена проверка неизправности оправдават задържането на съответния кораб, инспекторът е длъжен да приложи критериите, посочени в точки 1 и 2 по-долу.

▼C1

Точка 3 съдържа примери за неизправности, които могат сами по себе си да оправдаят задържането на засегнатия кораб (вж. член 19, параграф 3).

▼B

Ако основанието за задържане произтича от непредвидено настъпила вреда, претърпяна при пътуването на кораба към някое пристанище, не се налага мярка за задържане, при условие че:

а) е обърнато дължимото внимание на изискванията, които се съдържат в правило I/11, буква в) от Конвенция SOLAS 74 относно уведомяването на администрацията на държавата на знамето, на определения сървейър или на признатата организация, която отговаря за издаването на съответното свидетелство;

б) преди влизането в пристанище капитанът или корабособственикът е предал на органа за държавен пристанищен контрол подробна информация за обстоятелствата около произшествието и за претърпяната вреда, както и информация относно изискваното уведомяване на администрацията на държавата на знамето;

в) корабът е взел подходящи коригиращи мерки, които удовлетворяват съответния административен орган; и

г) органът е гарантирал, след като е бил уведомен за изпълнените коригиращи мерки, че неизправностите, които представляват ясна заплаха за безопасността, здравето или околната среда, са отстранени.

1.    Основни критерии

Когато прави професионална преценка относно това дали корабът следва да бъде задържан или не, инспекторът трябва да прилага следните критерии:

Времеви режим:

Корабите, които не са годни да излязат в открито море, трябва да бъдат спрени при тяхната първа проверка независимо от времето, през което корабът ще остане в пристанището.

Критерий:

Корабът се задържа, ако неизправностите са достатъчно сериозни, за да се наложи връщане на инспектор на кораба, за да се убеди, че те са отстранени преди корабът да отплава.

Необходимостта инспекторът да се завърне на кораба е мярка, която зависи от сериозността на неизправностите. Това обаче не налага такова задължение във всички случаи. Това предполага, че органът е длъжен да провери по един или друг начин, за предпочитане чрез допълнително посещение, че неизправностите са били отстранени преди отпътуването.

2.    Прилагане на основните критерии

За да се реши дали установените неизправности на даден кораб са достатъчно тежки, за да оправдаят евентуално задържане на кораба, инспекторът е длъжен да провери дали:

1. корабът разполага със съответните валидни документи;

2. корабът разполага с екипажа, който се изисква според документа за надлежно комплектоване с екипаж.

По време на проверката инспекторът е длъжен освен това да провери способността на кораба и/или екипажа:

3. да изпълни безопасно предстоящото пътуване;

4. безопасно да обработва, превозва и следи за състоянието на товара по време на предстоящото пътуване;

5. безопасно да експлоатира машинното отделение по време на предстоящото пътуване;

6. да осигурява правилното задвижване и управление на кораба по време на предстоящото пътуване;

7. да се бори ефективно с пожари във всяка част на кораба, ако това се окаже необходимо по време на предстоящото пътуване;

8. да напусне кораба бързо и безопасно и да извърши спасителни работи, ако това се окаже необходимо по време на предстоящото пътуване;

9. да предотврати замърсяване на околната среда по време на предстоящото пътуване;

10. да поддържа адекватна устойчивост по време на предстоящото пътуване;

11. да поддържа адекватна водонепропускливост по време на предстоящото пътуване;

12. да съобщи за положение на бедствие, ако това се окаже необходимо по време на предстоящото пътуване;

13. да осигури безопасни и здравословни условия на борда по време на предстоящото пътуване;

14. да предостави възможно най-изчерпателна информация в случай на произшествие.

Ако отговорът на една от тези оценки е отрицателен, като се отчетат всички установени неизправности, трябва категорично да се предвиди задържане на кораба. Съчетание от по-малко сериозни неизправности може също да бъде основание за задържането на кораба.

3.

С цел подпомагане на инспектора при прилагането на настоящите насоки, по-долу следва списък на неизправностите, групирани в зависимост от съответните конвенции и/или кодекси, за които се смята, че са дотолкова сериозни, че могат да доведат до задържане на съответния кораб. Този списък не претендира за изчерпателност.

3.1.    Общи положения

Липсата на валидни свидетелства и документи, изисквани според съответните правни инструменти. Във всеки случай корабите, плаващи под знамето на държава, която не е страна по съответната конвенция или която не прилага друг съответен акт, нямат право да притежават свидетелствата, предвидени от Конвенцията или от друг приложим правен инструмент. Следователно липсата на изискваните свидетелства не следва да представлява сама по себе си достатъчно основание за задържането на тези кораби; във всеки случай при прилагането на клаузата „не по-благоприятно третиране“ се изисква съобразеност по същество с предписанията, преди корабът да може да отплава.

3.2.    Области, попадащи в обхвата на Конвенция SOLAS 74

1. Неизправност на задвижването и други основни машини, както и на електрическите инсталации.

2. Недостатъчна чистота на машинното отделение, прекомерно количество нефто-водна смес в сантините, изолация на тръбопроводи, включително изпускателни тръби в машинното отделение, замърсени с нефтени продукти, неизправност на сантинните помпи.

3. Неизправност на аварийния генератор, осветлението, акумулаторите и превключвателите.

4. Неизправност на главната и спомагателната рулева машина.

5. Липса, недостатъчен капацитет или значително износване на личните спасителни средства, спасителните съдове и устройствата за спускането им на вода.

6. Липса, несъответствие с изискванията или значително износване на системата за откриване на пожари, алармите за пожар, противопожарното оборудване, стационарната уредба за гасене на пожари, вентилационните клапани, противопожарните клапани, устройствата за бързо затваряне до степен, която не им позволява да изпълняват своето предназначение.

7. Липса, значително износване или неизправност на системата за противопожарна защита на товарната палуба на танкерите.

8. Липса, несъответствие или значително износване на светлини, маркери или звукови сигнали.

9. Липса или неизправност на радиооборудването за комуникация при бедствие и за безопасност.

10. Липса или неизправност на навигационно оборудване, като се вземат под внимание разпоредбите на правило V/16.2 от Конвенция SOLAS 74.

11. Липса на изрядни навигационни карти и/или други подходящи навигационни публикации, необходими за осъществяване на предстоящото пътуване, като се отчита фактът, че вместо картите може да бъде използван одобреният вид система за изобразяване на електронни карти и информация (ECDIS), функционираща въз основа на официални данни.

12. Липса на противоексплозионна вентилация за отвеждане на дима от товарните помпени помещения.

13. Сериозна неизправност по отношение на изискванията за експлоатация, описани в раздел 5.5 от приложение 1 към Парижкия МР.

14. Числеността, съставът или сертифицирането на екипажа не съответстват на документа за надлежно комплектоване с екипаж.

15. Невъзможност за изпълнение на програмата за задълбочен преглед в съответствие с Конвенция SOLAS 74, глава XI, правило 2.

3.3.    Области, попадащи в обхвата на Кодекс IBC

1. Превоз на вещество, което не е вписано в свидетелството за годност или липса на информация за товара.

2. Липсващи или повредени предпазни устройства за високо налягане.

3. Електрически инсталации, които не са конструктивно безопасни или не са съобразени с изискванията на Кодекса.

4. Наличие на източници на възпламеняване в опасни участъци.

5. Нарушаване на специалните изисквания.

6. Превишаване на максимално допустимото количество товар за танк.

7. Недостатъчна термична защита за чувствителни продукти.

3.4.    Области, попадащи в обхвата на Кодекс IGC

1. Превоз на вещество, което не е вписано в свидетелството за годност или липса на информация за товара.

2. Липса на затварящи устройства за помещенията за жилищни или служебни помещения.

3. Пропусклива преграда за газ.

4. Дефектен люк за въздух.

5. Липсващи или повредени бързо затварящи се клапани.

6. Липсващи или повредени предпазни клапани.

7. Електрически инсталации, които не са конструктивно безопасни или не са съобразени с изискванията на Кодекса.

8. Неработещи вентилатори в района на товарните помещения.

9. Неработещи аларми за налягане на товарните танкове.

10. Повредена система за откриване на газ и/или система за откриване на токсични газове.

11. Превоз на вещества, които следва да бъдат химически стабилизирани и за които няма валидно свидетелство за инхибитор.

3.5.    Области, попадащи в обхвата на LL 66:

1. Обширни участъци на повреда или корозия, корозия на обшивката и наложени от тях усилвания в палубите и корпуса, засягащи мореходността или устойчивостта на местни натоварвания, освен ако не са били осъществени подходящи временни ремонтни дейности, позволяващи на кораба да осъществи преход до пристанище, където да бъде извършен окончателен ремонт.

2. Установена недостатъчна устойчивост.

3. Липса на достатъчна и надеждна информация в одобрен вид, позволяваща бързо и лесно на капитана да организира товаренето и баластирането на своя кораб, така че да поддържа достатъчен запас от устойчивост на всеки етап и при различни условия на пътуването и да се избегне формирането на недопустимо натоварване на конструкцията на кораба.

4. Липса, значително износване или неизправност на затварящи устройства, съоръжения за затваряне на люковете и водонепропускливи врати.

5. Свръхнатоварване.

6. Липса на товарна маркировка или невъзможност тя да бъде разчетена.

3.6.    Области, попадащи в обхвата на MARPOL 73/78, приложение I

1. Липса, значително износване или неизправност на съоръженията за филтриране на нефто-водните смеси, системата за следене и контрол на изхвърлянето на нефтени продукти или алармената система с праг от 15 ррm.

2. Остатъчната вместимост на резервоара за утайки и/или тежки фракции е недостатъчна за предвиденото пътуване.

3. Няма регистър на течните горива.

4. Монтирано непозволено отклонение за изхвърляне на отпадъци.

5. Липсваща или несъответстваща на правило 13G(3)(б) от MARPOL 73/78 папка с докладите за извършени прегледи.

3.7.    Области, попадащи в обхвата на MARPOL 73/78, приложение II

1. Липса на наръчника P&A.

2. Товарът не е категоризиран.

3. Няма регистърна книга за товара.

4. Превоз на нефтоподобни вещества, без да са спазени изискванията или без съответно изменено свидетелство.

5. Монтирано непозволено отклонение за изхвърляне на отпадъци.

3.8.    Области, попадащи в обхвата на MARPOL 73/78, приложение V

1. Липса на план за управление на отпадъците.

2. Няма дневник за отпадъците.

3. Екипажът на кораба не е запознат с изискванията относно изхвърлянето/унищожаването на отпадъците от плана за управление на отпадъците.

3.9    Области, попадащи в обхвата на STCW 78/95 и Директива 2008/106/ЕО.

1. Членове на екипажа не притежават свидетелство, не притежават подходящо свидетелство, не притежават валидно разрешение или не могат да представят документно доказателство за това, че са подали молба за утвърждаване от администрацията на държавата на знамето.

2. Доказателство за това, че дадено свидетелство е било получено чрез измама или лицето, което притежава това свидетелство, не е същото, на което това свидетелство първоначално е било издадено.

3.. Неспазване на приложимите предписания за безопасно комплектоване на кораба с екипаж, определени от администрацията на държавата на знамето.

4. Несъответствие на организирането на навигационна или машинна вахта с изискванията, определени за кораба от администрацията на държавата на знамето.

5. Липса в състава на вахтата на лице със съответната квалификация за работа с оборудването, което е от съществено значение за безопасното корабоплаване, радиокомуникациите, свързани с безопасността или предотвратяването на замърсяване на морската среда.

6. Непредставяне на доказателство за професионална квалификация за изпълнение на задълженията, възложени на членовете на екипажа във връзка с безопасността на кораба и предотвратяването на замърсяване.

7. Невъзможност да бъдат осигурени за първата вахта в началото на пътуването и за последващите вахти лица, които са достатъчно отпочинали и по всякакъв друг начин годни за вахта.

3.10.    ►M1  Области, попадащи в обхвата на МТК от 2006 г. ◄

1. Недостатъчно количество храна за преход до следващото пристанище.

2. Недостатъчно количество питейна вода за преход до следващото пристанище.

3. Силно занижени хигиенни условия на борда.

4. Липса на отопление в жилищните помещения на кораб, опериращ в райони, където температурите могат да бъдат изключително ниски.

5 Недостатъчна вентилация в жилищните помещения на кораба.

6. Прекомерно количество отпадъци, блокиране на коридори или жилищни помещения с оборудване или товар или други небезопасни условия в тях.

7. Видимо доказателство за това, че членовете на екипажа, които са на вахтена служба или друго дежурство за първата вахта или последващите вахти, са изморени.

▼M1

8. Условията на борда представляват явна заплаха за безопасността, здравето или сигурността на морските лица.

9. Нередността представлява тежко или многократно нарушение на изискванията на МТК от 2006 г. (включително на правата на морските лица) по отношение на условията на живот и труд на морските лица на кораба, предвидени в морското трудово свидетелство и декларацията за спазване на морските трудови норми на кораба.

▼B

3.11.    Области, неизискващи задържане, но изискващи например спиране на товарно-разтоварните операции

Отклонение от правилното функциониране (или поддръжка) на системата за инертен газ, двигателите или машините, свързани с товара, се оценява като достатъчно основание за спиране на товарно-разтоварните операции.
ПРИЛОЖЕНИЕ XI

МИНИМАЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ИНСПЕКТОРИТЕ

(посочени в член 22, параграфи 1 и 5)

1. Инспекторите трябва да имат подходящи теоретични знания и практически опит с кораби и тяхната експлоатация. Те трябва да са компетентни по отношение на изпълнението на изискванията на конвенциите и съответните процедури при държавен пристанищен контрол. Тези знания и компетентност по отношение на изпълнението на международните изисквания и изискванията на Общността трябва да се придобиват чрез документирани програми за обучение.

2. Инспекторите трябва най-малко:

а) да имат подходяща квалификация, получена в морска или мореплавателна институция, и подходящ плавателен стаж като сертифициран офицер, който притежава или е притежавал валидно свидетелство за професионална квалификация STCW II/2 или III/2, без ограничение относно района на експлоатация, мощността на задвижване или тонажа; или

б) да са издържали одобрен от компетентния орган изпит за корабен архитект, инженер-механик или инженер в морската област и да имат стаж не по-малко от пет години на една от тези позиции; или

в) да имат съответната университетска степен или еквивалентна на нея, и да са подходящо обучени и получили квалификация в школа за инспектори по безопасност на корабите.

3. Инспекторът трябва:

 да е изпълнявал в продължение на поне една година функциите на инспектор на държавата на знамето, свързани с прегледи и сертифициране съобразно конвенциите, или да е бил ангажиран с мониторинга на дейностите на признатите организации, на които са били делегирани законоустановени задачи, или

 да е придобил еквивалентно ниво на компетентност чрез провеждането на обучение на място с продължителност от поне една година, участвайки в проверките по реда на държавен пристанищен контрол под ръководството на опитни служители в държавния пристанищен контрол.

4. Инспекторите, посочени в точка 2, буква а), трябва да са придобили не по-малко от 5 години плавателен стаж, включително плавателен стаж съответно като офицер на палуба или в машинно отделение, или като инспектор на държавата на знамето или като помощник-инспектор на държавен пристанищен контрол. Този стаж включва най-малко две години плавателен стаж като офицер на палуба или в машинно отделение.

5. Инспекторите трябва да могат да общуват устно и писмено с членовете на екипажите на езика, който обикновено най-много се използва на море.

6. Инспекторите, които не отговарят на изброените по-горе критерии, също се одобряват, ако са били наети от компетентния орган на държава-членка в сектора на държавния пристанищен контрол към датата на приемане на настоящата директива.

7. В случаите, когато в дадена държава-членка проверките, посочени в член 15, параграфи 1 и 2, са извършени от инспектори по държавен пристанищен контрол; тези инспектори притежават подходяща квалификация, която включва достатъчен теоретически и практически опит в областта на морската сигурност. Обикновено това включва:

а) добро разбиране на морската сигурност и начина, по който тя се прилага за операциите, които се подлагат на преглед;

б) добро познаване на работно ниво на технологиите и техниките за сигурност;

в) познаване на принципите, процедурите и техниките за извършване на проверки;

г) познаване на работно ниво на операциите, които се подлагат на преглед.
ПРИЛОЖЕНИЕ ХII

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БАЗАТА ДАННИ ЗА ПРОВЕРКИТЕ

(посочени в член 24, параграф 1)

1. Базата данни за проверките включва най-малко следните функционални характеристики:

 включване на данни от проверките на държавите-членки и на всички държави, подписали Парижкия МР,

 осигуряване на информация за рисковия профил на корабите и за корабите, подлежащи на проверки,

 изчисляване на задълженията на всяка държава-членка по отношение на извършването на проверки,

 предоставяне на белия, сивия и черния списък на държавите на знамето съгласно член 16, параграф 1,

 предоставяне на данни за показателите на дружествата,

 определяне на елементите за проверка в рисковите области при извършването на всяка проверка.

2. Базата данни за проверките притежава способността да се приспособява към бъдещи промени и да осъществява взаимен обмен с други общностни бази данни, свързани с морската безопасност, включително SafeSeaNet, която предоставя информация за действителни акостирания на корабите в пристанищата на държави-членки, както и, по целесъобразност, със съответните национални информационни системи.

3. Осигурява се вътрешна хипервръзка от базата данни за проверките към информационната система Equasis. Държавите-членки насърчават инспекторите да ползват публичните и частните бази данни, отнасящи се до проверките на кораби, достъпни чрез информационната система Equasis.
ПРИЛОЖЕНИЕ ХIII

ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ПРОВЕРКИ, ЗАДЪРЖАНИЯ И ОТКАЗ НА ДОСТЪП ДО ПРИСТАНИЩА И МЕСТА ЗА ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

(посочени в член 26)

1. Информацията, публикувана в съответствие с член 26, трябва да включва следните данни:

а) име на кораба;

б) ММО идентификационен номер;

в) вид кораб;

г) бруто тонаж (БТ);

д) година на построяване, определена на базата на датата, фигурираща в свидетелствата за безопасност на кораба;

е) име и адрес на корабното дружество;

ж) за корабите, превозващи наливни или насипни товари, име и адрес на наемателя, отговарящ за избора на кораба и за вида наемане;

з) държава на знамето;

и) свидетелства за клас и задължителни свидетелства, издадени съгласно съответните конвенции, орган или организация, който/която е издал(а) всеки от въпросните свидетелства, с посочена дата на издаване и изтичане на валидността;

й) пристанище и дата на последния междинен или годишен преглед за свидетелствата, посочени в буква и) по-горе, и име на органа или организацията, осъществил(а) прегледа;

к) дата, страна, пристанище на задържане.

2. По отношение на задържаните кораби информацията, публикувана в съответствие с член 26, трябва също така да включва следните данни:

а) брой на задържанията през последните 36 месеца;

б) дата на отмяната на задържането;

в) продължителност на задържането в дни;

г) причини за задържането, посочени ясно и точно;

д) посочване, ако е приложимо, на това дали е налице отговорност на признатата организация, извършила прегледа, по отношение на неизправностите, които самостоятелно или в съчетание са довели до задържане;

е) описание на предприетите мерки, когато става дума за кораб, на който е било разрешено да се придвижи до най-близкия подходящ ремонтен док;

ж) ако на кораба е бил отказан достъп до пристанище или място за заставане на котва на Общността, причините за този отказ, ясно и изрично формулирани.
ПРИЛОЖЕНИЕ ХIV

ДАННИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В РАМКИТЕ НА МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

(посочени в член 29)

1.   Всяка година държавите-членки трябва да предоставят на Комисията следните данни, отнасящи се за изтеклата година, най-късно до 1 април.

1.1.   Брой инспектори, работещи от тяхно име в рамките на държавния пристанищен контрол.

Информацията трябва да бъде предоставяна на Комисията, като се следва моделът в таблицата по-долу ( 12 ) ( 13 ).Пристанище/район

Брой инспектори на пълно работно време

(А)

Брой инспектори на непълно работно време

(Б)

Прехвърляне на (Б) на пълно работно време

(В)

Общо

(A+В)

Пристанище Х/или район Х …

 

 

 

 

Пристанище Y/или район Y …

 

 

 

 

ОБЩО

 

 

 

 

1.2.   Общ брой индивидуални кораби, посетили пристанища на национално равнище. Този брой представлява броят на корабите, които попадат в обхвата на настоящата директива и са влезли в техните пристанища на национално равнище, отчетен еднократно.

2.   Държавите-членки трябва:

а) на всяко шестмесечие да представят на Комисията списък с акостиранията на индивидуални кораби, различни от редовни пътнически и товарни фериботни услуги, влезли в техните пристанища или уведомили пристанищните власти или органи за пристигането си на място за заставане на котва, като за всяко движение на кораба се посочват неговият ММО идентификационен номер, датата на пристигането му и пристанището. Списъкът се представя под формата на електронен формуляр, позволяващ автоматично извеждане и обработване на горепосочената информация. Списъкът се предава в срок от четири месеца след края на периода, за който се отнасят данните,

и

б) да предоставят на Комисията отделни списъци с редовните пътнически и товарни фериботни услуги, посочени в буква а), не по-късно от шест месеца след прилагането на настоящата директива и впоследствие всеки път, когато настъпят промени в тези услуги. За всеки кораб в списъка се записват неговият ММО идентификационен номер, неговото име и маршрутът, по който е минал. Списъкът се представя под формата на електронен формуляр, позволяващ автоматично извеждане и обработване на горепосочената информация.
ПРИЛОЖЕНИЕ ХV

ЧАСТ АОтменена директива с нейните последващи изменения

(съгласно член 37)

Директива 95/21/ЕО на Съвета

(ОВ L 157, 7.7.1995 г., стр. 1)

 

Директива 98/25/ЕО на Съвета

(ОВ L 133, 7.5.1998 г., стр. 19)

 

Директива 98/42/ЕО на Комисията

(ОВ L 184, 27.6.1998 г., стр. 40)

 

Директива 1999/97/ЕО на Комисията

(ОВ L 331, 23.12.1999 г., стр. 67)

 

Директива 2001/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 19, 22.1.2002 г., стр. 17)

 

Директива 2002/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 53)

Само член 4

ЧАСТ БСрокове за транспониране в националното право

(посочени в член 37)

Директива

Срок за транспониране

Директива 95/21/ЕО

30 юни 1996 г.

Директива 98/25/ЕО

30 юни 1998 г.

Директива 98/42/ЕО

30 септември 1998 г.

Директива 1999/97/ЕО

13 декември 2000 г.

Директива 2001/106/ЕО

22 юли 2003 г.

Директива 2002/84/ЕО

23 ноември 2003 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ XVIТаблица на съответствието

(посочена в член 37)

Директива 95/21/ЕО

Настоящата директива

Член 1, уводни думи

Член 1, уводни думи

Член 1, първо тире

Член 1, буква a)

Член 1, второ тире

Член 1, буква б)

Член 1, буква в)

Член 2, уводни думи

Член 2, уводни думи

Член 2, параграф 1, уводни думи

Член 2, параграф 1, уводни думи

Член 2, параграф 1, първо тире

Член 2, параграф 1, буква a)

Член 2, параграф 1, второ тире

Член 2, параграф 1, буква б)

Член 2, параграф 1, трето тире

Член 2, параграф 1, буква в)

Член 2, параграф 1, четвърто тире

Член 2, параграф 1, буква г)

Член 2, параграф 1, пето тире

Член 2, параграф 1, буква д)

Член 2, параграф 1, шесто тире

Член 2, параграф 1, буква е)

Член 2, параграф 1, седмо тире

Член 2, параграф 1, буква ж)

Член 2, параграф 1, осмо тире

Член 2, параграф 1, буква з)

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 4

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 5

Член 2, параграф 4

Член 2, параграф 6

Член 2, параграф 7

Член 2, параграф 5

Член 2, параграф 8

Член 2, параграф 9

Член 2, параграф 10

Член 2, параграф 6

Член 2, параграф 11

Член 2, параграф 7

Член 2, параграф 12

Член 2, параграф 8

Член 2, параграф 13

Член 2, параграф 14

Член 2, параграф 9

Член 2, параграф 15

Член 2, параграф 16

Член 2, параграф 10

Член 2, параграф 17

Член 2, параграф 18

Член 2, параграф 19

Член 2, параграф 20

Член 2, параграф 21

Член 2, параграф 22

Член 3, параграф 1, първа алинея

Член 3, параграф 1, първа алинея

Член 3, параграф 1, втора алинея

Член 3, параграф 1, трета алинея

Член 3, параграф 1, втора алинея

Член 3, параграф 1, четвърта алинея

Член 3, параграф 1, пета алинея

Член 3, параграф 1, шеста алинея

Член 3, параграфи 2—4

Член 3, параграфи 2—4

Член 4, параграф 1

Член 4

Член 4, параграф 2

Член 5

Член 5

Член 6

Член 7

Член 8

Член 9

Член 10

Член 11

Член 12

Член 6, параграф 1, уводни думи

Член 13, точка 1, уводни думи

Член 6, параграф 1, буква a)

Член 13, точка 1, буква a)

Член 13, точка 1, буква б)

Член 6, параграф 1, буква б)

Член 13, точка 1, буква в)

Член 6, параграф 2

Член 13, точка 2

Член 6, параграф 3

Член 13, точка 3

Член 6, параграф 4

Член 7

Член 7a

Член 7б

Член 14

Член 15

Член 16

Член 8

Член 17

Член 18

Член 9, параграфи 1 и 2

Член 19, параграфи 1 и 2

Член 9, параграф 3, първо изречение

Член 19, параграф 3

Член 9, параграф 3, второ—четвърто изречения

Член 19, параграф 4

Член 9, параграфи 4—7

Член 19, параграф 5—8

Член 19, параграфи 9 и 10

Член 9a

Член 10, параграфи 1—3

Член 20, параграфи 1—3

Член 20, параграф 4

Член 11, параграф 1

Член 21, параграф 1

Член 21, параграф 2

Член 11, параграф 2

Член 21, параграф 3, първа алинея

Член 11, параграф 3, първа алинея

Член 11, параграф 3, втора алинея

Член 21, параграф 3, втора алинея

Член 11, параграфи 4—6

Член 21, параграфи 4—6

Член 12, параграфи 1—3

Член 22, параграфи 1—3

Член 12, параграф 4

Член 22, параграф 4

Член 22, параграфи 5—7

Член 13, параграфи 1—2

Член 23, параграфи 1 и 2

Член 23, параграфи 3—5

Член 14

Член 15

Член 24

Член 25

Член 26

Член 27

Член 16, параграфи 1 и 2

Член 28, параграфи 1 и 2

Член 16, параграф 2a

Член 28, параграф 3

Член 16, параграф 3

Член 28, параграф 4

Член 17

Член 29

Член 30

Член 18

Член 31

Член 19

Член 32

Член 33

Член 19a

Член 34

Член 35

Член 20

Член 36

Член 37

Член 21

Член 38

Член 22

Член 39

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение III

Приложение II

Приложение IV

Приложение III

Приложение V

Приложение IV

Приложение VI

Приложение V

Приложение VII

Приложение VI

Приложение X

Приложение VII

Приложение XI

Приложение XII

Приложение VIII

Приложение XIII

Приложение IX

Приложение IX

Приложение X

Приложение XIV

Приложение XI

Приложение VIII

Приложение XII

Приложение XV

Приложение XVI

▼M4
ПРИЛОЖЕНИЕ XVII

Проверка на ро-ро пътническите кораби и високоскоростните пътнически плавателни съдове по редовни линии

1.1. Преди да започне експлоатацията на ро-ро пътнически кораб или високоскоростен пътнически плавателен съд по редовна линия в обхвата на настоящата директива, държавите членки извършват проверка съгласно член 3, параграф 1 от Директива (ЕС) 2017/2110 ( 14 ), за да се уверят, че ро-ро пътническият кораб или високоскоростният пътнически плавателен съд отговаря на необходимите изисквания за безопасна експлоатация по редовна линия.

1.2. Когато ро-ро пътнически кораб или високоскоростен пътнически плавателен съд ще се експлоатира по редовна линия, съответната държава членка може да вземе предвид извършените от друга държава членка в рамките на предходните осем месеца проверки по отношение на този ро-ро пътнически кораб или високоскоростен пътнически плавателен съд при експлоатацията по друга редовна линия, попадаща в обхвата на настоящата директива, при условие че във всеки един случай държавата членка е удовлетворена, че тези предишни проверки са приложими към новите условия на експлоатация и че по време на тези проверки са били изпълнени необходимите изисквания за безопасна експлоатация по редовна линия. Предвидените в точка 1.1 проверки не е необходимо да се извършват, преди да започне експлоатацията на ро-ро пътническия кораб или високоскоростния пътнически плавателен съд по новата редовна линия.

1.3. Когато вследствие на непредвидени обстоятелства има спешна необходимост от бързо въвеждане на заместващ ро-ро пътнически кораб или високоскоростен пътнически плавателен съд, за да не се прекъсва линията, а точка 1.2 не е приложима, държавата членка може да разреши пътническият кораб или високоскоростният пътнически плавателен съд да започне да се експлоатира, ако са спазени следните условия:

а) визуалната проверка и проверката на документите не пораждат опасение, че ро-ро пътническият кораб или високоскоростният пътнически плавателен съд не отговаря на необходимите изисквания за безопасна експлоатация; и

б) държавата членка извърши проверката по член 3, параграф 1 от Директива (ЕС) 2017/2110 в срок до един месец.

2. Веднъж годишно, но не по-рано от четири месеца и не по-късно от осем месеца след предишната проверка държавите членки извършват:

а) проверка, включваща изискванията на приложение II към Директива (ЕС) 2017/2110 и на Регламент (ЕС) № 428/2010 на Комисията ( 15 ), ако са приложими; и

б) проверка при експлоатация по редовна линия. Тази проверка обхваща елементите по приложение III към Директива (ЕС) 2017/2110 и, според професионалната преценка на инспектора, достатъчен брой елементи от приложения I и II към Директива (ЕС) 2017/2110, за да се гарантира, че ро-ро пътническият кораб или високоскоростният пътнически плавателен съд продължава да отговаря на всички необходими изисквания за безопасна експлоатация.

3. Когато ро-ро пътническият кораб или високоскоростният пътнически плавателен съд не е преминал проверка в съответствие с точка 2, ро-ро пътническият кораб или високоскоростният пътнически плавателен съд се счита за приоритет I.

4. Проверка в съответствие с точка 1.1 се счита за проверка за целите на точка 2, буква а) от настоящото приложение.( 1 ) ОВ L 208, 5.8.2002 г., стp. 10.

( 2 ) ОВ L 129, 29.4.2004 г., стр. 6.

( 3 ) Вж. стр. 11 от настоящия брой на Официален вестник.

( 4 ) ОВ L 196, 7.8.1996 г., стр. 8.

( 5 ) ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 81.

( 6 ) ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1.

( 7 ) Вж. стр. 128 от настоящия брой на Официален вестник.

( 8 ) Вж. стр. 24 от настоящия брой на Официален вестник.

( 9 ) Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно рециклирането на кораби и за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Директива 2009/16/ЕО (ОВ L 330, 10.12.2013 г., стр. 1)

( 10 ) ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 55.

( 11 ) ОВ L 323, 3.12.2008 г., стp. 33.

( 12 ) Когато проверките, извършвани в рамките на държавния пристанищен контрол, представляват само част от работата на инспекторите, общият брой инспектори трябва да бъде превърнат в брой, равен на броя на инспекторите на пълно работно време. Когато един и същи инспектор работи на повече от едно пристанище или в повече от един географски район, приложимото съответствие в непълно работно време трябва да се отчита във всяко пристанище.

( 13 ) Тази информация трябва да бъде предоставена на национално равнище и за всяко от пристанищата на въпросната държава-членка. За целите на настоящото приложение под пристанище следва да се разбира индивидуално пристанище или географският район, обслужван от един инспектор или екип от инспектори, обхващащ, по целесъобразност, повече от едно индивидуално пристанище.

( 14 ) Директива (ЕС) 2017/2110 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически плавателни съдове по редовни линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО на Съвета (ОВ L 315, 30.11.2017 г., стр. 61).

( 15 ) Регламент (ЕС) № 428/2010 на Комисията от 20 май 2010 г. за прилагане на член 14 от Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разширените проверки на кораби (ОВ L 125, 21.5.2010 г., стр. 2).