02007R1418 — BG — 18.07.2014 — 008.004


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1418/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 ноември 2007 година

относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага

(Текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 316, 4.12.2007 г., стp. 6)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 740/2008 НА КОМИСИЯТА от 29 юли 2008 година

  L 201

36

30.7.2008

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 967/2009 НА КОМИСИЯТА от 15 октомври 2009 година

  L 271

12

16.10.2009

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 837/2010 НА КОМИСИЯТА от 23 септември 2010 година

  L 250

1

24.9.2010

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 661/2011 НА КОМИСИЯТА от 8 юли 2011 година

  L 181

22

9.7.2011

►M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 674/2012 НА КОМИСИЯТА от 23 юли 2012 година

  L 196

12

24.7.2012

 M6

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 57/2013 НА КОМИСИЯТА от 23 януари 2013 година

  L 21

17

24.1.2013

►M7

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 519/2013 НА КОМИСИЯТА от 21 февруари 2013 година

  L 158

74

10.6.2013

►M8

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 733/2014 НА КОМИСИЯТА от 24 юни 2104 година

  L 197

10

4.7.2014
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1418/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 ноември 2007 година

относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага

(Текст от значение за ЕИП)Член 1

Износът за оползотворяване на отпадъците, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006, които не са забранени съгласно член 36 от този регламент за някои държави, за които не се прилага Решение С(2001)107/Окончателно на Съвета на ОИСР относно преразглеждането на Решение C(92)39/Окончателно за контрол върху трансграничното движение на отпадъци, предназначени за операции по оползотворяване, се урежда съгласно процедурите, посочени в приложението.

▼M2

Член 1а

Отговорите, получени вследствие на писмено искане от Комисията в съответствие с член 37, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1013/2006, са посочени в приложението.

Когато в приложението е отбелязано, че по отношение на някои превози на отпадъци дадена страна не налага забрана, нито прилага процедурата за предварителна писмена нотификация и съгласие, както е описана в член 35 от посочения регламент, за такива превози се прилага mutatis mutandis член 18 от посочения регламент.

▼B

Член 2

Регламент (ЕО) № 801/2007 се отменя.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на четиринадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от датата на влизането му в сила.

Въпреки това Регламент (ЕО) № 801/2007 продължава да се прилага за период от 60 дни след тази дата за отпадъците, изброени в колона в) от приложението към този регламент и които са изброени в колона б) или в колони б) и г) от приложението към настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Заглавията на колоните в настоящото приложение се отнасят до следното:

а)

забрана;

б)

предварителна писмена нотификация и съгласие, както е описано в член 35 от Регламент (ЕО) № 1013/2006;

в)

никакъв контрол в страната по местоназначение;

▼M1

г)

други контролни процедури ще се следват в страната по местоназначение съгласно приложимото национално законодателство.

▼B

Когато два кода са разделени с тире, се подразбират двата кода и всички кодове между тях.

Когато два кода са разделени с точка и запетая, се подразбират въпросните два кода.

▼M8

Когато за едно и също вписване са посочени както вариант б), така и вариант г), това означава, че контролните процедури в страната по местоназначение се прилагат в допълнение към процедурите, установени с член 35 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.

▼M5

Когато за дадена страна не е посочен конкретен вид отпадъци или смеси от отпадъци, това означава, че страната не е предоставила достатъчно ясно потвърждение, че този вид отпадъци или смеси от отпадъци може да бъде изнасян за оползотворяване в съответната страна, както и каква контролна процедура, ако има такава, ще се използва в тази страна. В съответствие с член 37, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 в тези случаи са прилага процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие, описана в член 35 от посочения регламент.

▼M8Азербайджан

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

от B1010:

— всички останали отпадъци

 

от B1010:

— скрап от калай

— скрап от редкоземни елементи

 

B1020 — B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140 — B1250

 

 

 

от B2010:

— отпадъци от шисти, дори грубо отрязани или отсечени с трион или по друг начин

— отпадъци от слюда

— Отпадъци от левцит, нефелин и нефелин сиенит

— отпадъци от флуорит

 

от B2010:

— отпадъци от естествен графит

— отпадъци от фелдшпат

— твърди отпадъци от силициев диоксид, с изключение на тези, които се използват в леярството

 

 

 

B2020 — B2030

 

от B2040:

— частично рафиниран калциев сулфат, получен от газова десулфуризация на димни газове

— шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201), основно за строителни и абразивни нужди

— сяра в твърда форма

— натриеви, калиеви, калциеви хлориди

— стъклен скрап със съдържание на литий/тантал и литий/ниобий

 

от B2040:

— отпадъци от суха мазилка от разрушаване на сгради

— варовик от производството на калциев цианамид (с рН < 9)

— карборунд (силициев карбид)

— бетонни отломки

 

B2060 — B2070

 

 

 

 

 

B2080

 

B2090 — B2100

 

 

 

 

 

B2110

 

B2120

 

 

 

 

 

B2130

 

B3010

 

 

 

 

 

B3020 — B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

от B3060:

— утайки от вино

 

от B3060:

— всички останали отпадъци

 

 

 

B3065 — B3120

 

B3130 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

 

 

GE020 — GG040

 

GH013

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

▼M5Албания

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

от B1010

— благородни метали (злато, сребро, метали от платиновата група, без живак);

— скрап от волфрам;

— скрап от молибден;

— скрап от тантал;

— скрап от кобалт;

— скрап от титан;

— скрап от цирконий;

— скрап от германий;

— скрап от ванадий;

— скрап от хафний, индий, ниобий, рений и галий;

— скрап от торий;

— скрап от редкоземни елементи;

— скрап от хром

от B1010

— скрап от желязо и стомана;

— скрап от мед;

— скрап от никел;

— скрап от алуминий;

— скрап от цинк;

— скрап от калай;

— скрап от магнезий;

— скрап от бисмут;

— скрап от манган

 

от B1010

— скрап от желязо и стомана;

— скрап от мед;

— скрап от никел;

— скрап от алуминий;

— скрап от цинк;

— скрап от калай;

— скрап от магнезий;

— скрап от бисмут;

— скрап от манган

B1020—B2010

 

 

 

 

B2020—B2030

 

B2020—B2030

от B2040

— частично рафиниран калциев сулфат, получен от газова десулфуризация на димни газове

— отпадъци от суха мазилка от разрушаване на сгради

— шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201), основно за строителни и абразивни нужди

— сяра в твърда форма

— натриеви, калиеви, калциеви хлориди

— бетонни отломки

— стъклен скрап със съдържание на литий/тантал и литий/ниобий

от B2040

— варовик от производството на калциев цианамид (при рН < 9)

— карборунд (силициев карбид)

 

от B2040

— варовик от производството на калциев цианамид (при рН < 9)

— карборунд (силициев карбид)

B2060—B2130

 

 

 

B3010

всички останали отпадъци

B3010

— етилен

— стирен

— полипропилен

 

B3010

— етилен

— стирен

— полипропилен

от B3020

— други, включително, но не ограничени до

— 

1.  ламиниран картон;

2.  несортиран скрап

от B3020

Следните материали, при условие че не са смесени с опасни отпадъци:

Отпадъци и остатъци от хартия или картон от:

— неизбелена хартия или картон, или от гофрирана хартия или картон

— друга хартия или картон, произведени основно от химически избелена хартиена маса (пулп), неоцветена в масата

— хартия или картон, произведени основно от механична дървесинна хартиена маса (пулп) (напр. вестници, списания и подобни печатни материали)

 

от B3020

Следните материали, при условие че не са смесени с опасни отпадъци:

Отпадъци и остатъци от хартия или картон от:

— неизбелена хартия или картон, или от гофрирана хартия или картон

— друга хартия или картон, произведени основно от химически избелена хартиена маса (пулп), неоцветена в масата

— хартия или картон, произведени основно от механична дървесинна хартиена маса (пулп) (напр. вестници, списания и подобни печатни материали)

 

B3030 – B3035

 

B3030 – B3035

B3040

 

 

 

 

B3050

 

B3050

B3060—B3065

 

 

 

от B3070

— отпадъци от слама

— неактивен гъбен мицел от производството на пеницилин, който може да бъде използван като храна за животни

от B3070

— отпадъци от човешка коса

 

от B3070

— отпадъци от човешка коса

B3080—B4030

 

 

 

 

GB040—GC010

 

GB040—GC010

GC020

 

 

 

 

GC030

 

GC030

GC050

 

 

 

 

GE020—GG030

 

GE020—GG030

GG040

 

 

 

 

GH013

 

GH013

GN010—GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Алжир

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

 

 

B1010 — B1020

B1030

 

 

 

 

 

 

B1031

B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1070 — B1220

 

 

 

 

 

 

B1230 — B1240

B1250– B2020

 

 

 

от B2030:

— Керамични влакна, неупоменати и невключени другаде

 

 

от B2030:

— отпадъци и скрап от металокерамични материали

B2040 — B2130

 

 

 

от B3010:

— скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери включително, но не ограничени до следните:

— 

— етилен

— стирен

— полипропилен

— полиетилентерефталат

— акрилонитрил

— бутадиен

— полиацетали

— полиамиди

— полибутилентерефталат

— поликарбонати

— полиетери

— полифениленсулфиди

— акрилови полимери

— алкани С10—С13 (пластификатор)

— полисилоксани

— полиметилметакрилат

— втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

— следните отпадъци от флуорирани полимери:

— 

— перфлуороетилен/ пропилен (FEP)

— перфлуороалкоксилалкан

— тетрафлуороетилен/ перфлуоровинилов етер (PFA)

— тетрафлуороетилен/ перфлуорометилвинилов етер (MFA)

— поливинилфлуорид (PVF)

— поливинилиденфлуорид (PVDF)

 

 

от B3010:

— скрап от пластмаса на полиуретан (несъдържащ CFCs)

B3020

 

 

 

 

 

 

B3030 — B3035

B3040 — B3065

 

 

 

B3080

 

 

 

B3100 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030

 

 

 

 

 

 

GG040

GH013 — GN010

 

 

 

GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Ангила

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Андора

а)

б)

в)

г)

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 Аржентина

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

 

 

B1010

B1020

 

 

 

 

 

 

B1030 — B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070 — B1090

от B1100:

— щейн от галванизация (hard zinc spelter)

— шликер със съдържание на цинк:

— 

— повърхностни дроси от галванизация (> 90 % Zn)

— дънни утайки от галванизация (> 92 % Zn)

— цинкова шлака при леене (> 85 % Zn)

— цинкова шлака от горещо галванизиране (> 92 % Zn)

— цинкова пяна

 

 

от B1100:

— алуминиева пяна (или огрибки), с изключение на солеви шлаки

— отпадъци от огнеупорни облицовки, включително тигли, произхождащи от топене на мед

— шлаки от производството на благородни метали, предназначени за последващо рафиниране

— танталсъдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %

 

 

 

B1115 — B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150 — B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250 — B2110

B2120 — B2130

 

 

 

от B3010:

— втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

— следните отпадъци от флуорирани полимери:

— 

— перфлуороетилен/ пропилен (FEP)

— перфлуороалкоксилалкан

— тетрафлуороетилен/ перфлуоровинилов етер (PFA)

— тетрафлуороетилен/ перфлуорометилвинилов етер (MFA)

— поливинилфлуорид (PVF)

— поливинилиденфлуорид (PVDF)

 

 

от B3010:

— скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

от B3020:

— несортиран скрап

 

 

от B3020:

— всички останали отпадъци

 

 

 

B3030 — B3120

B3130 — B4030

 

 

 

 

 

 

GB040 — GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030 — GF010

GG030 — GH013

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Смеси от отпадъци

 

 

 

смес от B1010 и B1050

 

 

 

смес от B1010 и B1070

 

 

 

смес от B3040 и B3080

 

 

 

смес от B1010

 

 

 

смес от B2010

 

 

 

смес от B2030

 

 

 

смес от B3010 скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

смес от B3010 втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

 

 

смес от B3010 перфлуороалкоксилалкан

 

 

 

от смес от B3020:

— несортиран скрап

 

 

от смес от B3020:

— всички останали смеси от отпадъци

 

 

 

смес от B3030

 

 

 

смес от B3040

 

 

 

смес от B3050

▼M8Армения

Вписвания за отпадъци от един вид

а)

б)

в)

г)

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

Смеси от отпадъци

смес от B3040

 

 

 

 

Всички останали смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

▼M8Бангладеш

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

от B1010:

— всички останали отпадъци

 

 

от B1010:

— скрап от желязо и стомана

— скрап от алуминий

B1020 — B1115

 

 

 

от B1120:

— всички останали отпадъци

 

 

от B1120:

— отработени катализатори, с изключение на разтвори използвани като катализатори, съдържащи хром:

B1130 — B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 — B3010

 

 

 

от B3020:

— всички останали отпадъци

 

 

от B3020:

— отпадъци и остатъци от неизбелени хартии или картони или от навълнени хартии или картони

от B3030:

— всички останали отпадъци

 

 

от B3030:

— употребявани дрехи и други износени изделия от текстил

B3035 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

смес от B1010 и B1050

 

 

 

смес от B1010 и B1070

 

 

 

смес от B3040 и B3080

 

 

 

смес от B1010

 

 

 

смес от B2010

 

 

 

смес от B2030

 

 

 

 

 

 

смес от B3010 скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

смес от B3010 втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

 

 

смес от B3010 перфлуороалкоксилалкан

 

 

 

от смес от B3020:

— всички останали смеси от отпадъци

 

 

от смес от B3020:

— смеси, включително хартия и картон

смес от B3030

 

 

 

смес от B3040

 

 

 

смес от B3050

 

 

 

▼M8Бахрейн

а)

б)

в)

г)

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

▼M8Беларус

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

 

B1010 — B1160

 

 

B1170 — B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 — B1240

 

 

 

 

B1250 — B3035

 

от B3040:

— отпадъци и скрап от втвърден каучук (напр. ебонит)

от B3040:

— всички останали отпадъци

 

 

 

 

B3050

 

 

от B3060:

— утайки от вино

от B3060:

— всички останали отпадъци

 

 

 

B3065 — B3070

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 — B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GG030

 

 

GG040

 

 

 

 

GH013 — GN030

 

Смеси от отпадъци

 

 

смес от B1010 и B1050

 

 

 

смес от B1010 и B1070

 

 

смес от B3040 и B3080

 

 

 

 

смес от B1010

 

 

 

смес от B2010

 

 

 

смес от B2030

 

 

 

смес от B3010 скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

 

 

 

смес от B3010 втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

 

 

смес от B3010 перфлуороалкоксилалкан

 

 

 

смес от B3020

 

 

 

смес от B3030

 

 

смес от B3040

 

 

 

 

смес от B3050

 

▼BБенин

a)

б)

в)

г)

всички отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Бенин

а)

б)

в)

г)

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

▼M8Бермуда

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 Боливия

а)

б)

в)

г)

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

▼M8Бивша югославска република Македония

а)

б)

в)

г)

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

▼M4Босна и Херцеговина

a)

б)

в)

г)

 

 

 

от B1010:

— скрап от желязо и стомана

— скрап от мед

— скрап от алуминий

— скрап от цинк

— скрап от калай

 

 

 

от B1020:

— скрап от олово (с изключение на оловнокисели батерии и акумулатори)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

B1100:

— тантал съдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %

 

 

 

от B1120:

— преходни метали, с изключение на отпадъчни катализатори (отработени катализатори, отработени течни катализатори или други катализатори) от списък A

— 

скандий

ванадий

манган

кобалт

мед

итрий

ниобий

хафний

волфрам

титан

хром

желязо

никел

цинк

цирконий

молибден

тантал

рений

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3010

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC020

▼BБотсуана

a)

б)

в)

г)

 

всички отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

▼M8Бразилия

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

 

от B1010:

— благородни метали (злато, сребро, метали от групата на платината, без живак)

— скрап от желязо и стомана

— скрап от мед

— скрап от алуминий

— скрап от калай

— скрап от титан

от B1010:

— скрап от никел

— скрап от цинк

— скрап от волфрам

— скрап от молибден

— скрап от тантал

— скрап от магнезий

— скрап от кобалт

— скрап от бисмут

— скрап от цирконий

— скрап от манган

— скрап от германий

— скрап от ванадий

— скрап от хафний, индий, ниобий, рений и галий

— скрап от торий

— скрап от редкоземни елементи

— скрап от хром

 

B1020

 

 

 

 

B1030

 

 

B1031 — B1040

 

B1031 — B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 — B1090

 

B1080 — B1090

 

от B1100:

— цинксъдържащи утайки/шлаки:

— 

— повърхностни дроси от галванизация (> 90 % Zn)

— дънни утайки от галванизация (> 92 % Zn)

— цинкова шлака при леене (> 85 % Zn)

— цинкова шлака от горещо галванизиране (> 92 %)

— цинкова пяна

— отпадъци от огнеупорни облицовки, включително тигли, произхождащи от топене на мед

— шлаки от производството на благородни метали, предназначени за последващо рафиниране

— танталсъдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %

от B1100:

— щейн от галванизация (hard zinc spelter)

— алуминиева пяна, с изключение на солеви шлаки

от B1100:

— цинксъдържащи утайки/шлаки:

— 

— повърхностни дроси от галванизация (> 90 % Zn)

— дънни утайки от галванизация (> 92 % Zn)

— цинкова шлака при леене (> 85 % Zn)

— цинкова шлака от горещо галванизиране (> 92 %)

— цинкова пяна

— отпадъци от огнеупорни облицовки, включително тигли, произхождащи от топене на мед

— шлаки от производството на благородни метали, предназначени за последващо рафиниране

— танталсъдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %

 

 

B1115

 

 

B1120

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160 — B1220

 

B1160 — B1220

 

 

B1230 — B2020

 

 

B2030

 

B2030

 

 

B2040 — B3050

 

B3060 — B3070

 

 

 

 

 

B3080 — B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

GB040 — GC020

 

GC030 — GC050

 

GC030 — GC050

 

 

GE020 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

GG030 — GG040

 

 

GH013

 

GN010 — GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

 

 

 

смес от B1010 и B1050

 

 

 

смес от B1010 и B1070

 

 

смес от B3040 и B3080

 

 

 

 

смес от B1010

 

 

смес от B2010

 

 

 

смес от B2030

 

 

 

смес от B3010 скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

 

 

 

смес от B3010 втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

 

 

смес от B3010 перфлуороалкоксилалкан

 

 

 

смес от B3020

 

 

 

смес от B3030

 

 

 

смес от B3040

 

 

 

смес от B3050

 Буркина Фасо

а)

б)

в)

г)

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

▼M5Бурунди

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Виетнам

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

от B1010:

— благородни метали (злато, сребро, метали от групата на платината, без живак)

— скрап от тантал

— скрап от кобалт

— скрап от бисмут

— скрап от германий

— скрап от ванадий

— скрап от хафний, индий, ниобий, рений и галий

— скрап от торий

— скрап от редкоземни елементи

 

 

от B1010:

— скрап от желязо и стомана

— скрап от мед

— скрап от никел

— скрап от алуминий

— скрап от цинк

— скрап от калай

— скрап от волфрам

— скрап от молибден

— скрап от магнезий

— скрап от титан

— скрап от цирконий

— скрап от манган

— скрап от хром

от B1020:

— всички останали отпадъци

 

 

от B1020:

— скрап от антимон

B1030 — B1060

 

 

 

 

 

 

B1070

B1080 — B1180

 

 

 

 

 

 

B1190 — B1220

B1230 — B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 — B2070

 

 

 

 

 

 

B2080

B2090 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3010 — B3020

от B3030:

— всички останали отпадъци

 

 

от B3030:

— отпадъци от коприна (включително пашкули, неподходящи за свилоточене, отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци):

— 

— некардирани или пенирани

— други

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040

B3050 — B3070

 

 

 

 

 

 

B3080

B3090 — B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

 

 

 

GC010 — GC020

GC030 — GC050

 

 

 

 

 

 

GE020

GF010 — GG040

 

 

 

 

 

 

GH013

GN010 — GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M5Габон

а)

б)

в)

г)

Смеси от отпадъци

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Гамбия

а)

б)

в)

г)

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006Гана

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Гватемала

а)

б)

в)

г)

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 Гвиана

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Гвинея (Република Гвинея)

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M5Грузия

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

 

 

B1010—B1030

B1031—B1040

 

 

 

 

 

 

B1050—B1070

B1080—B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210—B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030—B2130

 

 

 

 

 

 

B3010—B3035

B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

B3060—B4030

 

 

 

GB040—GE020

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030—GG040

 

 

 

 

 

 

GH013—GN010

GN020—GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

 

 

 

смес от B1010 и B1050

 

 

 

смес от B1010 и B1070

смес от B3040 и B3080

 

 

 

 

 

 

смес от B1010

смес от B2010

 

 

 

смес от B2030

 

 

 

 

 

 

смес от B3010

скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

 

 

 

смес от B3010

втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

 

 

смес от B3010

перфлуороалкоксиалкан

 

 

 

смес от B3020

 

 

 

смес от B3030

смес от B3040

 

 

 

 

 

 

смес от B3050

▼M8Египет

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

B1010 — B1070

 

 

B1080 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Еквадор

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 Ел Салвадор

а)

б)

в)

г)

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006Етиопия

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M5Замбия

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Зимбабве

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8 —————

▼M3Индия

a)

б)

в)

г)

 

 

 

всички отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1013/2006

▼BИндонезия

a)

б)

в)

г)

 

 

 

B1010; B1020

B1030—B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120—B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

от B2030:

— керамични влакна, неупоменати или невключени другаде

 

 

от B2030:

— отпадъци и скрап от металокерамични материали

от B2040:

всички останали отпадъци

 

 

B2040:

— стъклен скрап със съдържание на литий-тантал и литий-ниобий

B2060— ►M2  B2130 ◄

 

 

 

 

 

 

►M2  B3010 ◄

 

 

 

B3020

 

 

 

►M2  B3030 ◄

 

 

 

►M2  B3035 ◄

 

 

 

B3040—B3090

B3100— ►M2  B3120 ◄

 

 

 

 

 

 

►M2  B3130 ◄

 

 

 

B3140

B4010—B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

 

GE020

ex  70 01

ex 7019 39

 

 

 

GF010

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

 

 

 

►M2  
Твърди отпадъци от пластмаса
GH013 391530 полимери на винилхлорида
ex 3904 10 —40  ◄

 

 

 

GN010

 

 

 

GN020

 

 

 

GN030

▼M1Иран (Ислямска република Иран)

а)

б)

в)

г)

 

B1010—B1090

 

 

от B1100:

— следните цинк-съдържащи шлаки/утайки:

— 

— цинкова шлака от горещо галванизиране (> 92 % Zn)

— цинкова пяна

— алуминиева пяна (или огрибки), с изключение на солеви шлаки

— отпадъци от огнеупорни облицовки, вкл. тигли, произхождащи от топене на мед

— шлака от производството на благородни метали, предназначени за последващо рафиниране

— тантал съдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %

от B1100:

— твърд цинк от горещо поцинковане

— следните цинк-съдържащи шлаки/утайки:

— 

— повърхностни дроси от галванизация (> 90 % Zn)

— дънни утайки от галванизация (> 92 % Zn)

— цинкова шлака при леене (> 85 % Zn)

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120—B1150

 

 

B1160—B1210

 

 

 

 

B1220—B2010

 

 

B2020—B2130

 

 

 

 

B3010—B3020

 

 

B3030—B3040

 

 

 

от B3050:

— коркови отпадъци: натрошен, гранулиран или смлян корк

от B3050:

— дървесни отпадъци и остатъци, независимо дали са агломерирани или не под формата на трупчета, брикети, топчета или други подобни форми

 

 

B3060—B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090—B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010—B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex  70 01

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 —40

 

 

 

GN010

 

 

 

GN020

 

 

 

GN030

 

 

 

▼M8Камбоджа

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

от B1010:

— скрап от мед

— скрап от никел

— скрап от цинк

— скрап от калай

— скрап от кобалт

— скрап от титан

— скрап от ванадий

— скрап от хром

от B1010:

— благородни метали (злато, сребро, метали от групата на платината, без живак)

— скрап от желязо и стомана

— скрап от алуминий

— скрап от волфрам

— скрап от молибден

— скрап от тантал

— скрап от магнезий

— скрап от бисмут

— скрап от цирконий

— скрап от манган

— скрап от германий

— скрап от хафний, индий, ниобий, рений и галий

— скрап от торий

— скрап от редкоземни елементи

 

от B1010:

— благородни метали (злато, сребро, метали от групата на платината, без живак)

— скрап от желязо и стомана

— скрап от алуминий

— скрап от волфрам

— скрап от молибден

— скрап от тантал

— скрап от магнезий

— скрап от бисмут

— скрап от цирконий

— скрап от манган

— скрап от германий

— скрап от хафний, индий, ниобий, рений и галий

— скрап от торий

— скрап от редкоземни елементи

от B1020:

— скрап от антимон

— скрап от берилий

— скрап от селен

— скрап от телур

от B1020:

— скрап от кадмий

— скрап от олово (без оловнокисели батерии и акумулатори)

 

от B1020:

— скрап от кадмий

— скрап от олово (без оловнокисели батерии и акумулатори)

 

B1030 — B1080

 

B1030 — B1080

B1090

 

 

 

 

B1100 — B1140

 

B1100 — B1140

B1150

 

 

 

 

B1160 — B2100

 

B1160 — B2100

B2110 — B2130

 

 

 

 

B3010

 

B3010

B3020

 

 

 

 

B3030 — B3035

 

B3030 — B3035

B3040

 

 

 

 

B3050 — B3060

 

B3050 — B3060

B3065

 

 

 

 

B3070 — B4030

 

B3070 — B4030

 

GB040 — GF010

 

GB040 — GF010

GG030 — GG040

 

 

 

 

GH013 — GN030

 

GH013 — GN030

Смеси от отпадъци

смес от B1010 и B1050

 

 

 

смес от B1010 и B1070

 

 

 

смес от B3040 и B3080

 

 

 

смес от B1010

 

 

 

 

смес от B2010

 

смес от B2010

 

смес от B2030

 

смес от B2030

смес от B3010 скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

 

 

 

смес от B3010 втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

 

 

смес от B3010 перфлуороалкоксилалкан

 

 

 

смес от B3020

 

 

 

смес от B3030

 

 

 

смес от B3040

 

 

 

 

смес от B3050

 

смес от B3050

▼M5Кабо Верде

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 Казахстан

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

B1010—B1160

 

 

 

B1170—B1240

 

B1170—B1240

 

B1250—B3035

 

 

 

от B3040

— отпадъци и скрап от втвърден каучук (напр. ебонит)

 

от B3040

— други каучукови отпадъци (с изключение на такива, упоменати другаде)

 

B3050

 

 

 

B3060

Отпадъци от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, при условие че не са инфекциозни, с изключение на утайки от вино

 

B3060

само утайки от вино

 

B3065—B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

 

B3090—B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010—B4030

 

 

 

GB040—GG030

 

 

 

GG040

 

GG040

 

GH013—GN030

 

 

Смеси от отпадъци

 

смес от B1010 и B1050

 

 

 

смес от B1010 и B1070

 

 

 

смес от B3040 и B3080

 

смес от B3040 и B3080

 

смес от B1010

 

 

 

смес от B2010

 

 

 

смес от B2030

 

 

 

смес от B3010

скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

 

 

 

смес от B3010

втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

 

 

смес от B3010

перфлуороалкоксиалкан

 

 

 

смес от B3020

 

 

 

смес от B3030

 

 

смес от B3040

 

 

 

 

смес от B3050

 

 Катар

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M5Кения

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

Всички отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Киргизстан

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

от B1010:

— скрап от торий

 

 

от B1010:

Всички останали отпадъци

B1020 — B1115

 

 

 

от B1120:

— всички лантаниди (редки метали)

 

 

от B1120:

— всички преходни метали, с изключение на отпадъчни катализатори (отработени катализатори, отработени течни катализатори или други катализатори) от списък A

 

 

 

B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150

B1160 — B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

от B2030:

— Керамични влакна, неупоменати и невключени другаде

 

 

от B2030:

— отпадъци и скрап от металокерамични материали

B2040 — B2130

 

 

 

от B3010:

— втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

— следните отпадъци от флуорирани полимери:

— 

— перфлуороетилен/ пропилен (FEP)

— перфлуороалкоксилалкан

— тетрафлуороетилен/ перфлуоровинилов етер (PFA)

— тетрафлуороетилен/ перфлуорометилвинилов етер (MFA)

— поливинилфлуорид (PVF)

— поливинилиденфлуорид (PVDF)

 

 

от B3010:

— скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

 

 

 

B3020

от B3030:

— влакна и отпадъци от лен

— влакна и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от коноп (Cannabis sativa L.)

 

 

от B3030:

— всички останали отпадъци

B3035 — B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

от B3060:

— всички останали отпадъци

 

 

от B3060:

— изсушени и стерилизирани растителни отпадъци, остатъци и странични продукти, дори под формата на пелети, или във вид, използван за храна на животни, неупоменати и невключени другаде

 

 

 

B3065

B3070 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

 

 

 

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006

▼M5Китай

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

от B1010

— благородни метали (сребро, без живак);

— скрап от молибден;

— скрап от кобалт;

— скрап от манган;

— скрап от индий;

— скрап от торий;

— скрап от редкоземни елементи;

— скрап от хром

 

 

от B1010

— благородни метали (само злато и метали от платиновата група, без живак);

— скрап от желязо и стомана;

— скрап от мед;

— скрап от никел;

— скрап от алуминий;

— скрап от цинк;

— скрап от калай;

— скрап от волфрам;

— скрап от тантал;

— скрап от магнезий;

— скрап от бисмут;

— скрап от титан;

— скрап от цирконий;

— скрап от германий;

— скрап от ванадий;

— скрап от хафний, ниобий, рений и галий

B1020—B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070

B1080—B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

от B1120

— преходни метали (освен тези, които съдържат >10 % V2O5), с изключение на отпадъчни катализатори (отработени катализатори, отработени течни катализатори или други катализатори) от списък A;

— лантаниди (редкоземни метали)

 

 

от B1120

— преходни метали (само тези, които съдържат >10 % V2O5), с изключение на отпадъчни катализатори (отработени катализатори, отработени течни катализатори или други катализатори) от списък A

B1130—B1200

 

 

 

 

 

 

B1210

B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

с изключение на отпадъци от слюда

 

 

B2010

само отпадъци от слюда

B2020

 

 

 

от B2030

— отпадъци и скрап от металокерамични материали (освен скрап от волфрамов карбид)

— керамични влакна, неупоменати или невключени другаде

 

 

от B2030

— отпадъци и скрап от металокерамични материали (само скрап от волфрамов карбид)

B2040—B2130

 

 

 

от B3010

— втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация (освен фенолформалдехидни смоли и полиамиди)

 

 

от B3010

— скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери (всички)

— втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация (само фенолформалдехидни смоли и полиамиди)

— следните отпадъци от флуорирани полимери:

— перфлуороетилен/ пропилен (FEP)

— перфлуороалкоксиалкан

— тетрафлуороетилен/ перфлуоровинилетер (PFA)

— тетрафлуороетилен/ перфлуорометилвинилетер (MFA)

— поливинилфлуорид (PVF)

— поливинилиденфлуорид (PVDF)

 

 

 

B3020

от B3030

Следните материали, при условие че не са смесени с други отпадъци и са приготвени за спецификация:

— копринени отпадъци (вкл. копринени пашкули, неподходящи за намотаване, отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци)

— некардирани или пенирани

— други

— ленени влакна и отпадъци

— влакна и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от коноп (Cannabis sativa L.)

— влакна и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от юта и други текстилни влакна от лико (с изключение на лен, коноп, рамия)

— влакна и отпадъци (вкл. отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от сизал и други текстилни влакна от рода Agave

— влакна, дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от кокосови орехи

— влакна, дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от абака (Manila hemp или Musa textilis Nee)

— влакна, дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от рамия и други растителни текстилни влакна, неупоменати и невключени другаде

— употребявани дрехи и други износени текстилни артикули

— употребявани парцали, въжета, корда, шнурове и кабели и износени артикули от въжета, корда, шнурове и кабели от текстилни материали

— сортирани

— други

 

 

от B3030

Следните материали, при условие че не са смесени с други отпадъци и са приготвени за спецификация:

— отпадъци от вълна или фина или груба (необработена) животинска козина, включително отпадъци от прежди, но изключващи развлакнени отпадъци

— дреб от вълна или фина животинска козина

— други отпадъци от вълна или фина животинска козина

— отпадъци от необработена животинска козина

— отпадъци от памук (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци)

— отпадъци от прежда (включително отпадъци от конци)

— развлакнени отпадъци

— други

— отпадъци (включително дреб, отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от синтетични влакна

— от синтетични влакна

— от изкуствени влакна

B3035

 

 

 

B3040

с изключение на невулканизиран каучук

 

 

B3040

само невулканизиран каучук

 

 

 

B3050

B3060 – B3070

 

 

 

B3080

с изключение на невулканизиран каучук

 

 

B3080

само невулканизиран каучук

B3090 – B4030

 

 

 

GB040

с изключение на шлака от конвертор, получена от медна стопилка със съдържание на мед > 10 %

 

 

GB040

само шлака от конвертор, получена от медна стопилка със съдържание на мед > 10 %

 

 

 

GC010

GC020

с изключение на скрап от кабели и жици, скрап от електромотори

 

 

GC020

само скрап от кабели и жици, скрап от електромотори

 

 

 

GC030

GC050 – GG040

 

 

 

 

 

 

GH013

GN010 – GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

смес от B1010 и B1050

ако за някои от включените неопасни отпадъци вносът не е разрешен

 

 

смес от B1010 и B1050

ако за всеки един от включените неопасни отпадъци вносът е разрешен

смес от B1010 и B1070

ако за някои от включените неопасни отпадъци вносът не е разрешен

 

 

смес от B1010 и B1070

ако за всеки един от включените неопасни отпадъци вносът е разрешен

смес от B3040 и B3080

ако за някои от включените неопасни отпадъци вносът не е разрешен

 

 

смес от B3040 и B3080

ако за всеки един от включените неопасни отпадъци вносът е разрешен

смес от B1010

ако за някои от включените неопасни отпадъци вносът не е разрешен

 

 

смес от B1010

ако за всеки един от включените неопасни отпадъци вносът е разрешен

смес от B2010

 

 

 

смес от B2030

 

 

 

смес от B3010 скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

ако за някои от включените неопасни отпадъци вносът не е разрешен

 

 

смес от B3010 скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

ако за всеки един от включените неопасни отпадъци вносът е разрешен

смес от B3010 втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

 

 

смес от B3010 перфлуороалкоксиалкан

ако за някои от включените неопасни отпадъци вносът не е разрешен

 

 

смес от B3010 перфлуороалкоксиалкан

ако за всеки един от включените неопасни отпадъци вносът е разрешен

 

 

 

смес от B3020

смес от B3030

ако за някои от включените неопасни отпадъци вносът не е разрешен

 

 

смес от B3030

ако за всеки един от включените неопасни отпадъци вносът е разрешен

смес от B3040

 

 

 

 

 

 

смес от B3050

▼M8Хонконг, Китай

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

 

 

B1010 — B1020

B1030 — B1031

 

 

 

 

 

 

B1040 — B1050

B1060 — B1090

 

 

 

от B1100:

— отпадъци от огнеупорни облицовки, включително тигли, произхождащи от топене на мед

 

 

от B1100:

— щейн от галванизация (hard zinc spelter)

— цинксъдържащи утайки/шлаки:

— 

— повърхностни дроси от галванизация (> 90 % Zn)

— дънни утайки от галванизация (> 92 % Zn)

— цинкова шлака при леене (> 85 % Zn)

— цинкова шлака от горещо галванизиране (> 92 % Zn)

— цинкова пяна

— алуминиева пяна (или огрибки), с изключение на солеви шлаки

— шлаки от производството на благородни метали, предназначени за последващо рафиниране

— танталсъдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %

 

 

 

B1115 — B1130

B1140 — B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210 — B1240

 

 

 

 

 

 

B1250 — B2060

B2070 — B2080

 

 

 

 

 

 

B2090

B2100 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3010 — B3030

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040 — B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070 — B3090

B3100 — B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010 — B4030

 

 

 

 

 

 

GB040 — GN030

Смеси от отпадъци

смес от B1010 и B1070

 

 

 

 

 

 

Всички останали смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006Китайски Тайпе

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

от B1010:

— благородни метали (злато, сребро, метали от групата на платината, без живак)

— скрап от молибден

— скрап от тантал

— скрап от кобалт

— скрап от бисмут

— скрап от цирконий

— скрап от манган

— скрап от ванадий

— скрап от хафний, индий, ниобий, рений и галий

— скрап от торий

— скрап от редкоземни елементи

— скрап от хром

 

от B1010:

— скрап от желязо и стомана

— скрап от мед

— скрап от никел

— скрап от алуминий

— скрап от цинк

— скрап от калай

— скрап от волфрам

— скрап от магнезий

— скрап от титан

— скрап от германий

от B1020:

— скрап от кадмий

— скрап от олово (без оловнокисели батерии и акумулатори)

— скрап от селен

от B1020:

— скрап от антимон

— скрап от берилий

— скрап от телур

 

 

 

B1030 — B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 — B1090

 

 

 

от B1100:

— алуминиева пяна (или огрибки), с изключение на солеви шлаки

— отпадъци от огнеупорни облицовки, включително тигли, произхождащи от топене на мед

— шлаки от производството на благородни метали, предназначени за последващо рафиниране

— танталсъдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %

 

от B1100:

— щейн от галванизация (hard zinc spelter)

— цинксъдържащи утайки/шлаки:

— 

— повърхностни дроси от галванизация (> 90 % Zn)

— дънни утайки от галванизация (> 92 % Zn)

— цинкова шлака при леене (> 85 % Zn)

— цинкова шлака от горещо галванизиране (> 92 % Zn)

— цинкова пяна

 

B1115 — B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170 — B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010 — B2030

 

 

 

от B2040:

— всички останали отпадъци

 

от B2040:

— шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201), основно за строителни и абразивни нужди

 

B2060 — B2130

 

 

 

от B3010:

— скрап от пластмаса на полиуретан (несъдържащ CFCs)

— втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

от B3010:

— скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери, с изключение на полиуретан (несъдържащ CFCs)

— следните отпадъци от флуорирани полимери:

— 

— перфлуороетилен/ пропилен (FEP)

— перфлуороалкоксилалкан

— тетрафлуороетилен/ перфлуоровинилов етер (PFA)

— тетрафлуороетилен/ перфлуорометилвинилов етер (MFA)

— поливинилфлуорид (PVF)

— поливинилиденфлуорид (PVDF)

 

 

 

B3020

 

B3030 — B3035

 

 

 

 

 

B3040 — B3050

 

B3060 — B3070

 

 

 

 

 

B3080

B3090 — B3100

 

 

 

 

B3110 — B4030

 

 

GB040 — GC030

 

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GEO20

 

GF010 — GG040

 

 

 

 

 

GH013

GN010

 

 

 

 

GN020 — GN030

 

 

Смеси от отпадъци

 

смес от B1010 и B1050

 

 

 

смес от B1010 и B1070

 

 

 

смес от B3040 и B3080

 

 

 

смес от B1010

 

 

 

смес от B2010

 

 

 

смес от B2030

 

 

 

 

 

смес от B3010 скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

 

смес от B3010 втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

 

 

смес от B3010 перфлуороалкоксилалкан

 

 

 

 

 

смес от B3020

 

смес от B3030

 

 

 

 

 

смес от B3040

 

 

 

смес от B3050Колумбия

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

 

B1010 — B1070

 

 

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

 

от B1100:

— отпадъци от огнеупорни облицовки, включително тигли, произхождащи от топене на мед

— танталсъдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %

от B1100:

— щейн от галванизация (hard zinc spelter)

— шликер със съдържание на цинк:

— 

— повърхностни дроси от галванизация (> 90 % Zn)

— дънни утайки от галванизация (> 92 % Zn)

— цинкова шлака при леене (> 85 % Zn)

— цинкова шлака от горещо галванизиране (> 92 % Zn)

— цинкова пяна

— алуминиева пяна (или огрибки), с изключение на солеви шлаки

— шлаки от производството на благородни метали, предназначени за последващо рафиниране

 

 

B1115 — B1150

 

 

 

 

B1160

 

 

B1170 — B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 — B1250

 

 

 

от B2010:

— всички останали отпадъци

от B2010:

— отпадъци от слюда

 

 

B2020 — B2030

 

 

 

от B2040:

— всички останали отпадъци

от B2040:

— шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201), основно за строителни и абразивни нужди

 

 

B2060 — B3020

 

 

 

от B3030:

— отпадъци от коприна (включително пашкули, неподходящи за свилоточене, от прежди и развлакнени отпадъци):

— 

— некардирани или пенирани

— други

— отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, включително отпадъци от прежди, с изключение на развлакнени отпадъци:

— 

— дреб от вълна или от фини животински косми

— други отпадъци от вълна или от фини животински косми

— отпадъци от груби животински косми

— отпадъци от памук (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци):

— 

— отпадъци от прежди (включително отпадъци от конци)

— развлакнени отпадъци

— други

— влакна и отпадъци от лен

— влакна и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от юта и други текстилни влакна от лико (с изключение на лен, коноп и рамия)

— отпадъци от синтетични и изкуствени влакна (включително дреб, отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци):

— 

— от синтетични влакна

— от изкуствени влакна

— употребявани дрехи и други износени изделия от текстил

— употребявани парцали, въжета, корда, шнурове и кабели и износени изделия от въжета, корда, шнурове и кабели от текстилни материали:

— 

— подредени

— други

от B3030:

— влакна и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от коноп (Cannabis sativa L.)

— влакна и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от сизал и други текстилни влакна от род Agave

— влакна, дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от кокосови орехи

— влакна, дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от абака (манилски коноп или Musa textilis Nee)

— влакна, дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от рамия и други растителни текстилни влакна, неупоменати, нито включени другаде

 

 

B3035 — B3040

 

 

 

от B3050:

— отпадъци от корк: натрошен, гранулиран или пулверизиран корк

от B3050:

— дървесни отпадъци и остатъци, независимо дали са агломерирани или не под формата на трупчета, брикети, топчета или други подобни форми

 

 

от B3060:

— утайки от вино

— други отпадъци от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, с изключение на странични продукти, които отговарят на националните и международните изисквания и стандарти за консумация от хора и животни

от B3060:

— всички останали отпадъци

 

 

 

B3065

 

 

от B3070:

отпадъци от човешка коса

отпадъци от слама

от B3070:

неактивен гъбен мицел от производството на пеницилин, който може да бъде използван като храна за животни

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 — B3100

 

 

B3110 — B3130

 

 

 

 

B3140 — B4010

 

 

B4020 — B4030

 

 

 

GB040 — GC010

 

 

 

 

GC020

 

 

GC030 — GF010

 

 

 

 

GG030 — GG040

 

 

GH013

 

 

 

 

GN010 — GN030

Смеси от отпадъци

 

 

 

смес от B1010 и B1070

 

 

Всички останали смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 Демократична република Конго

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Доминиканска република

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Коста Рика

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

B1010 — B3050

 

B1010 — B3050

B3060 — B3070

 

 

 

 

B3080

 

B3080

B3090 — B3110

 

 

 

 

B3120 — B4030

 

B3120 — B4030

 

GB040 — GH013

 

GB040 — GH013

GN010 — GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

 

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006Кот д'Ивоар

а)

б)

в)

г)

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

▼M1 —————

▼BКуба

a)

б)

в)

г)

 

 

всички отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

▼M8Кувейт

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M5Кюрасао

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

B1010—B3020

 

 

от B3030

— употребявани дрехи и други износени текстилни артикули

— употребявани парцали, въжета, корда, шнурове и кабели и износени артикули от въжета, корда, шнурове и кабели от текстилни материали

от B3030

всички останали отпадъци

 

 

B3035

 

 

 

 

B3040—B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080—B4030

 

 

 

GB040—GF010

 

 

GG030—GG040

 

 

 

 

GH013

 

 

GN010—GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

 

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

▼BЛиван

a)

б)

в)

г)

от B1010:

— скрап от хром

от B1010:

всички останали отпадъци

 

B1010

B1020—B1090

 

 

B1020—B1090

от B1100:

— цинкова пяна

— алуминиева пяна (или огрибки), с изключение на солеви шлаки

от B1100:

— твърд цинк от горещо поцинковане

— цинк-съдържащи шлаки/утайки

— 

— повърхностни дроси от галванизация (> 90 % Zn)

— дънни утайки от галванизиране (> 92 % Zn)

— цинкова шлака при леене (> 85 % Zn)

— цинкова шлака от горещо галванизиране (> 92 % Zn)

— отпадъци от огнеупорни облицовки, вкл. тигли, произхождащи от топене на мед

— шлака от производството на благородни метали, предназначени за последващо рафиниране

— тантал съдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %

 

B1100

 

B1115

 

B1115

B1120—B1140

 

 

B1120—B1140

 

B1150—B2030

 

B1150—B2030

от B2040:

всички останали отпадъци

от B2040:

— шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 ) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201), основно за строителни и абразивни нужди

 

B2040

B2060—B2130

 

 

B2060—B2130

от B3010:

— скрап от пластмаса на следните нехалогенирани полимери и съполимери:

— 

— поливинилов алкохол

— поливинилбутирал

— поливинилацетат

— втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

— следните отпадъци от флуорирани полимери (1):

— 

— перфлуороетилен/пропилен (FEP)

— перфлуороалкоксиалкан

— тетрафлуороетилен/перфлуоровинилетер (PFA)

— тетрафлуороетилен/перфлуорометилвинилетер (MFA)

— поливинилфлуорид (PVF)

— поливинилиденфлуорид (PVDF)

от B3010:

— скрап от пластмаса на следните нехалогенирани полимери и съполимери:

— 

— етилен

— стирен

— полипропилен

— полиетилентерефталат

— акрилонитрил

— бутадиен

— полиацетали

— полиамиди

— полибутилентерефталат

— поликарбонати

— полиетери

— полифениленсулфиди

— акрилни полимери

— алкан C10—C13 (пластификатори)

— полиуретан (несъдържащ CFCs)

— полисилоксани

— полиметилметакрилат

 

B3010:

 

B3020—B3130

 

B3020—B3130

B3140

 

 

B3140

 

B4010—B4030

 

B4010—B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

 

 

GC030

GC050

 

 

GC050

 

GE020

ex  70 01

ex 7019 39

 

GE020

ex  70 01

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

 

GG030

 

GG040

 

GG040

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 —40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 —40

 

GN010

 

GN010

 

GN020

 

GN020

 

GN030

 

GN030

(1)   

Вж. бележката под линия на стр. 64 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).

▼M8Либерия

а)

б)

в)

г)

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

▼M1 —————

▼M8Мавриций (Република Мавриций)

а)

б)

в)

г)

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 Мадагаскар

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 Макао, Китай

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 Малави

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 Малайзия

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

 

 

B1010 — B1070

 

B1080

 

 

 

 

 

B1090

 

от B1100:

— цинксъдържащи утайки/шлаки:

— 

— повърхностни дроси от галванизация (> 90 % Zn)

— дънни утайки от галванизация (> 92 % Zn)

— цинкова шлака при леене (> 85 % Zn)

— цинкова шлака от горещо галванизиране (> 92 % Zn)

— шлаки от производството на благородни метали, предназначени за последващо рафиниране

— танталсъдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %

 

от B1100:

— щейн от галванизация (hard zinc spelter)

— цинксъдържащи утайки/шлаки:

— 

— цинкова пяна

— алуминиева пяна (или огрибки), с изключение на солеви шлаки

— отпадъци от огнеупорни облицовки, включително тигли, произхождащи от топене на мед

 

 

 

B1115

 

B1120 — B1190

 

 

 

 

 

B1200 — B2030

от B2040:

— отпадъци от суха мазилка от разрушаване на сгради

— бетонни отломки

от B2040:

— шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201), основно за строителни и абразивни нужди

 

от B2040:

— частично рафиниран калциев сулфат, получен от газова десулфуризация на димни газове

— сяра в твърда форма

— варовик от производството на калциев цианамид (с рН < 9)

— натриеви, калиеви, калциеви хлориди

— карборунд (силициев карбид)

— стъклен скрап със съдържание на литий/тантал и литий/ниобий

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3010 — B3020

от B3030:

— влакна и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от коноп (Cannabis sativa L.)

от B3030:

— отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, включително отпадъци от прежди, с изключение на развлакнени отпадъци:

— 

— дреб от вълна или от фини животински косми

— други отпадъци от вълна или от фини животински косми

— отпадъци от груби животински косми

 

от B3030:

— всички останали отпадъци

 

 

 

B3035 — B3050

 

от B3060:

— изсушени и стерилизирани растителни отпадъци, остатъци и странични продукти, дори под формата на пелети, или във вид, използван за храна на животни, неупоменати и невключени другаде

— дегра: остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мастни вещества или восъци от животински или растителен произход

— отпадъци от кости и сърцевини от рога, необработени, обезмаслени, първично обработени (но ненарязани на форми), обработени с киселина или дежелатинирани

— други отпадъци от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, с изключение на странични продукти, които отговарят на националните и международните изисквания и стандарти за консумация от хора и животни

 

от B3060:

— утайки от вино

— отпадъци от риби

— черупки, обелки, люспи и други отпадъци от какао

 

B3065

 

 

от B3070:

— неактивен гъбен мицел от производството на пеницилин, който може да бъде използван като храна за животни

 

 

от B3070:

— отпадъци от човешка коса

— отпадъци от слама

 

 

 

B3080 — B3140

 

B4010 — B4020

 

 

B4030

 

 

 

GB040 — GG040

 

 

 

 

 

 

GH013

 

GN010 — GN030

 

 

Смеси от отпадъци

 

 

 

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006

▼M8Малдивски острови

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Мали

а)

б)

в)

г)

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

▼M8Монтсерат

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Мароко

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

от B1010:

— благородни метали (злато, сребро, метали от групата на платината, без живак)

 

от B1010:

— всички останали отпадъци

 

от B1020:

— скрап от селен

— скрап от телур

 

от B1020:

— всички останали отпадъци

 

B1030 — B1240

 

 

 

B1250

 

B1250

 

 

B2010 — B2020

 

 

B2030

 

 

 

от B2040:

— частично рафиниран калциев сулфат, получен от газова десулфуризация на димни газове

— отпадъци от суха мазилка от разрушаване на сгради

— шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201), основно за строителни и абразивни нужди

— бетонни отломки

— стъклен скрап със съдържание на литий/тантал и литий/ниобий

от B2040:

— сяра в твърда форма

— варовик от производството на калциев цианамид (с рН < 9)

— натриеви, калиеви, калциеви хлориди

— карборунд (силициев карбид)

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

от B3010:

— втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

— следните отпадъци от флуорирани полимери:

— 

— перфлуороалкоксилалкан

— тетрафлуороетилен/перфлуоровинилов етер (PFA)

— тетрафлуороетилен/перфлуорометилвинилов етер (MFA)

— — поливинилфлуорид (PVF)

— — поливинилиденфлуорид (PVDF)

от B3010:

— скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

— следните отпадъци от флуорирани полимери:

— 

— перфлуороетилен/ пропилен (FEP)

 

 

 

B3020

 

 

 

от B3030:

— всички останали отпадъци

от B3030:

— употребявани дрехи и други износени изделия от текстил

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

 

 

B3060 — B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

Смеси от отпадъци

 

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 Молдова (Република Молдова)

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

от B1010:

— всички останали отпадъци

 

 

от B1010:

— скрап от желязо и стомана

B1020 — B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 — B3010

 

 

 

 

 

 

B3020

B3030 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

 

 

 

смес от B3020

Всички останали смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 Черна гора

а)

б)

в)

г)

 

 

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

▼M8Намибия

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Непал

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

от B1010:

— скрап от цинк

— скрап от магнезий

— скрап от бисмут

— скрап от титан

— скрап от цирконий

— скрап от манган

— скрап от германий

— скрап от ванадий

— скрап от хафний, индий, ниобий, рений и галий

— скрап от торий

— скрап от редкоземни елементи

от B1010:

— скрап от никел

— скрап от волфрам

— скрап от молибден

— скрап от тантал

— скрап от кобалт

— скрап от хром

от B1010:

— благородни метали (злато, сребро, метали от групата на платината, без живак)

— скрап от желязо и стомана

— скрап от алуминий

— скрап от калай

от B1010:

— скрап от мед

B1020 — B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210 — B2040

 

 

 

 

B2060

 

 

B2070 — B3010

 

 

 

от B3020:

отпадъци и остатъци от хартия или картон от:

— други, включително, но не ограничени до:

— 

1.  ламиниран картон

2.  несортиран скрап

от B3020:

отпадъци и остатъци от хартия или картон от:

— неизбелени хартии или картони или от навълнени хартии или картони

— други хартии или картони, получени главно от избелена, но неоцветена химична маса

— хартии или картони, получени главно от механична маса (например вестници, списания и подобни печатни издания)

 

 

B3030 — B4030

 

 

 

GB040 — GF010

 

 

 

 

GG030 — GG040

 

 

GH013 — GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

 

смес от B3020

 

 

Всички останали смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Нигер

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

B1010 — B1240

 

 

 

 

B1250

 

B1250

B2010 — B3010

 

 

 

 

B3020 — B3030

 

B3020 — B3030

B3035

 

 

 

от B3040:

— други каучукови отпадъци (с изключение на такива, упоменати другаде)

от B3040:

— отпадъци и скрап от втвърден каучук (например ебонит)

 

от B3040:

— отпадъци и скрап от втвърден каучук (например ебонит)

 

B3050

 

B3050

B3060 — B3130

 

 

 

 

B3140

 

B3140

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

 

смес от B1010 и B1050

 

смес от B1010 и B1050

 

смес от B1010 и B1070

 

смес от B1010 и B1070

смес от B3040 и B3080

 

 

 

 

смес от B1010

 

смес от B1010

смес от B2010

 

 

 

 

смес от B2030

 

смес от B2030

смес от B3010 скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

 

 

 

смес от B3010 втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

 

 

 

смес от B3010 перфлуороалкоксилалкан

 

смес от B3010 перфлуороалкоксилалкан

 

смес от B3020

 

смес от B3020

 

смес от B3030

 

смес от B3030

 

смес от B3040

 

смес от B3040

 

смес от B3050

 

смес от B3050

▼M8 —————

▼M5Обединени арабски емирства

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼BОман

a)

б)

в)

г)

от B1010:

всички останали

от B1010:

— скрап от желязо и стомана

 

 

всички други отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Пакистан

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

 

B1010 — B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115

 

 

B1120 — B2130

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020 — B3035

 

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

от B3060:

— утайки от вино

— дегра: остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мастни вещества или восъци от животински или растителен произход

— отпадъци от кости и сърцевини от рога, необработени, обезмаслени, първично обработени (но ненарязани на форми), обработени с киселина или дежелатинирани

— черупки, обелки, люспи и други отпадъци от какао

 

от B3060:

— изсушени и стерилизирани растителни отпадъци, остатъци и странични продукти, дори под формата на пелети, или във вид, използван за храна на животни, неупоменати и невключени другаде

от B3060:

— отпадъци от риби

— други отпадъци от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, с изключение на странични продукти, които отговарят на националните и международните изисквания и стандарти за консумация от хора и животни

B3065

 

 

 

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 — B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 — B4020

 

B4030

 

 

 

 

 

GB040 — GC010

 

GC020 — GC030

 

 

 

 

 

GC050 — GG040

 

 

 

 

GH013

GN010

 

 

 

 

 

 

GN020 — GN030

Смеси от отпадъци

 

 

смес от B1010 и B1050

 

 

 

смес от B1010 и B1070

 

 

смес от B3040 и B3080

 

смес от B3040 и B3080

 

 

смес от B1010

 

 

 

смес от B2010

 

 

 

смес от B2030

 

 

 

 

смес от B3010 скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

 

 

 

смес от B3010 втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

 

 

смес от B3010 перфлуороалкоксилалкан

 

 

смес от B3020

 

 

 

смес от B3030

 

 

 

 

смес от B3040

 

 

смес от B3050

 

▼M8Папуа-Нова Гвинея

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Парагвай

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 Перу

а)

б)

в)

г)

 

 

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006Русия (Руска федерация)

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

 

 

B1010 — B1031

 

 

 

B1050 — B1160

 

B1170 — B1200

 

 

 

B1220

 

 

 

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250 — B3010

 

 

 

B3030 — B3035

B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

 

 

 

B3065 — B3110

B3140

 

 

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

GE020

 

 

 

 

GG030 — GG040

 

 

 

 

 

GH013 — GN030Руанда

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Сейнт Лусия

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Сенегал

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

B1010 — B3020

 

 

 

от B3030:

— всички останали отпадъци

от B3030:

— употребявани дрехи и други износени изделия от текстил

 

 

B3035 — B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Сейнт Винсънт и Гренадини

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Сърбия

а)

б)

в)

г)

 

 

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006Сейшелски острови

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

B1010 — B3040

 

 

 

от B3050:

— дървесни отпадъци и остатъци, независимо дали са агломерирани или не под формата на трупчета, брикети, топчета или други подобни форми

 

 

от B3050:

— отпадъци от корк: натрошен, гранулиран или пулверизиран корк

от B3060:

— всички останали отпадъци

 

 

от B3060:

— изсушени и стерилизирани растителни отпадъци, остатъци и странични продукти, дори под формата на пелети, или във вид, използван за храна на животни, неупоменати и невключени другаде

B3065 — B4030

 

 

 

GB040 — GE020

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030 — GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 Сингапур

а)

б)

в)

г)

 

 

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006Таджикистан

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

B1010 — B1150

 

 

B1160 — B1200

 

 

 

 

B1210 — B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010 — B2030

 

 

от B2040:

— бетонни отломки

от B2040:

— всички останали отпадъци

 

 

 

B2060 — B2110

 

 

B2120 — B2130

 

 

 

 

B3010 — B3020

 

 

от B3030:

— отпадъци от коприна (включително пашкули, неподходящи за свилоточене, от прежди и развлакнени отпадъци):

— 

— некардирани или пенирани

— други

— отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, включително отпадъци от прежди, с изключение на развлакнени отпадъци:

— 

— дреб от вълна или от фини животински косми

— други отпадъци от вълна или от фини животински косми

— отпадъци от груби животински косми

— влакна и отпадъци от лен

— влакна и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от коноп (Cannabis sativa L.)

— влакна и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от юта и други текстилни влакна от лико (с изключение на лен, коноп и рамия)

— влакна и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от сизал и други текстилни влакна от род Agave

— влакна, дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от кокосови орехи

— влакна, дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от абака (манилски коноп или Musa textilis Nee)

— влакна, дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от рамия и други растителни текстилни влакна, неупоменати, нито включени другаде

от B3030:

— отпадъци от памук (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци):

— 

— отпадъци от прежди (включително отпадъци от конци)

— развлакнени отпадъци

— други

— отпадъци от синтетични и изкуствени влакна (включително дреб, отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци):

— 

— от синтетични влакна

— от изкуствени влакна

— употребявани дрехи и други износени изделия от текстил

— употребявани парцали, въжета, корда, шнурове и кабели и износени изделия от въжета, корда, шнурове и кабели от текстилни материали:

— 

— подредени

— други

 

 

 

B3035 — B3040

 

 

B3050

 

 

 

от B3060:

— утайки от вино

— изсушени и стерилизирани растителни отпадъци, остатъци и странични продукти, дори под формата на пелети, или във вид, използван за храна на животни, неупоменати и невключени другаде

— дегра: остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мастни вещества или восъци от животински или растителен произход

от B3060:

— отпадъци от кости и сърцевини от рога, необработени, обезмаслени, първично обработени (но ненарязани на форми), обработени с киселина или дежелатинирани

— отпадъци от риби

— черупки, обелки, люспи и други отпадъци от какао

— други отпадъци от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, с изключение на странични продукти, които отговарят на националните и международните изисквания и стандарти за консумация от хора и животни

 

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 — B3120

 

 

 

 

B3130 — B3140

 

 

B4010 — B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040 — GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

 

 

 

GH013

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

 

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 Тайланд

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

 

B1010 — B1100

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120 — B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170 — B2040

 

 

B2060

 

 

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

 

 

B2090 — B2110

 

 

B2120 — B2130

 

 

 

B3010

 

B3010

 

 

B3020 — B3035

 

от B3040:

— отпадъчни автомобилни гуми

 

от B3040:

— всички останали отпадъци

 

 

 

B3050 — B3070

 

от B3080:

— отпадъчни автомобилни гуми

 

от B3080:

— всички останали отпадъци

 

 

 

B3090 — B3130

 

от B3140

— отпадъчни автомобилни гуми

 

от B3140:

— всички останали отпадъци

 

 

 

B4010 — B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

GB040

 

 

GC010 — GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

 

GC050 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

 

 

GH013

 

GH013

 

 

 

GN010 — GN030

Смеси от отпадъци

 

 

смес от B1010 и B1050

 

 

 

смес от B1010 и B1070

 

от смес от B3040 и B3080:

— смеси, включително отпадъчни автомобилни гуми

 

от смес от B3040 и B3080:

— всички останали смеси от отпадъци

 

 

 

смес от B1010

 

 

 

смес от B2010

 

 

 

смес от B2030

 

 

смес от B3010 скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

 

 

 

смес от B3010 втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

 

 

смес от B3010 перфлуороалкоксилалкан

 

 

 

 

смес от B3020

 

 

 

смес от B3030

 

от смес от B3040:

— смеси, включително отпадъчни автомобилни гуми

 

от смес от B3040:

— всички останали смеси от отпадъци

 

 

 

смес от B3050

 

▼M5Танзания

а)

б)

в)

г)

Смеси от отпадъци

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Того

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Тринидад и Тобаго

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Тунис

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

B1010

 

B1010

B1020 — B1220

 

 

 

 

B1230 — B1240

 

B1230 — B1240

B1250 — B3010

 

 

 

от B3020:

отпадъци и остатъци от хартия или картон от:

— други, включително, но не ограничени до:

— 

1.  ламиниран картон

2.  несортиран скрап

от B3020:

отпадъци и остатъци от хартия или картон от:

— неизбелени хартии или картони или от навълнени хартии или картони

— други хартии или картони, получени главно от избелена, но неоцветена химична маса

— хартии или картони, получени главно от механична маса (например вестници, списания и подобни печатни издания)

 

от B3020:

отпадъци и остатъци от хартия или картон от:

— неизбелени хартии или картони или от навълнени хартии или картони

— други хартии или картони, получени главно от избелена, но неоцветена химична маса

— хартии или картони, получени главно от механична маса (например вестници, списания и подобни печатни издания)

 

от B3030:

— всички останали отпадъци

от B3030:

— употребявани дрехи и други износени изделия от текстил

от B3030:

— всички останали отпадъци

 

B3035 — B3065

 

B3035 — B3065

от B3070:

— неактивен гъбен мицел от производството на пеницилин, който може да бъде използван като храна за животни

от B3070:

— отпадъци от човешка коса

— отпадъци от слама

 

от B3070:

— отпадъци от човешка коса

— отпадъци от слама

 

B3080

 

B3080

B3090 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

смес от B1010 и B1050

 

 

 

смес от B1010 и B1070

 

 

 

 

смес от B3040 и B3080

 

смес от B3040 и B3080

 

смес от B1010

 

смес от B1010

смес от B2010

 

 

 

смес от B2030

 

 

 

 

смес от B3010 скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

 

смес от B3010 скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

смес от B3010 втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

 

 

смес от B3010 перфлуороалкоксилалкан

 

 

 

 

смес от B3020

 

смес от B3020

 

смес от B3030

 

смес от B3030

 

смес от B3040

 

смес от B3040

 

смес от B3050

 

смес от B3050

▼M8Узбекистан

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

 

 

от B1010:

— всички отпадъци, с изключение на благородни метали (злато, сребро, метали от групата на платината, без живак)

 

 

 

B1020

 

 

 

B1031

 

 

 

B1050 — B1090

 

 

 

от B1100:

— всички отпадъци, с изключение на шлаки от производството на благородни метали, предназначени за последващо рафиниране

 

 

 

B1115 — B1120

 

 

 

B1140

 

 

 

B1200 — B2030

 

 

 

от B2040:

— всички отпадъци, с изключение на частично рафиниран калциев сулфат, получен от газова десулфуризация на димни газове

 

 

 

B2060 — B3060

 

 

 

B3070 — B3090

 

 

 

B3120 — B4030

 

 

 

GB040 — GC030

 

 

 

GE020

 

 

 

GG030 — GN030

Смеси от отпадъци

 

 

 

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006

▼M2Украйна

a)

б)

в)

г)

 

 

B1010 с изключение на:

скрап от хром

 

 

 

B1020—B1030

 

 

 

B1040—B1090

 

 

 

B1100 с изключение на:

шлаки от обработка на мед за по-нататъшна преработка или рафиниране, несъдържащи арсен, олово или кадмий в степен, в която проявяват опасните свойства, посочени в приложение III

 

 

 

B1120—B1130

 

 

 

B1150—B1240

 

 

 

B2010—B2040

 

 

 

B2060—B2120

 

 

 

B3010 с изключение на:

— тетрафлуороетилен/перфлуоровинилетер (PFA)

— тетрафлуороетилен/перфлуорометилвинилетер (MFA)

 

 

 

B3020—B3030

 

 

 

B3040—B3060

 

 

 

B3070—B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010—B4030

 

▼M8Уолис и Футуна

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Филипини

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

от B1010:

— скрап от кобалт

— скрап от хром

 

 

от B1010:

— всички останали отпадъци

B1020 — B1030

 

 

 

 

B1031 — B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 — B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100 — B1120

 

 

B1130 — B1140

 

 

 

 

B1150 — B1240

 

 

 

 

B1250

 

B2010

 

 

 

 

 

B2020 — B2030

 

от B2040:

— всички останали отпадъци

от B2040:

— шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201), основно за строителни и абразивни нужди

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

B3030

 

 

 

 

 

B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

B3060 — B4030

 

 

 

 

GB040 — GC030

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020 — GF010

 

GG030

 

 

 

 

GG040

 

 

 

 

 

GH013

GN010 — GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

от смес от B1010 и B1050:

— смеси, включително скрап от кобалт

 

 

от смес от B1010 и B1050:

— всички останали смеси от отпадъци

от смес от B1010 и B1070:

— смеси, включително скрап от кобалт

 

 

от смес от B1010 и B1070:

— всички останали смеси от отпадъци

смес от B3040 и B3080

 

 

 

от смес от B3020:

— смеси, включително скрап от кобалт

 

 

от смес от B3020:

— всички останали смеси от отпадъци

смес от B2010

 

 

 

смес от B2030

 

 

 

 

 

 

смес от B3010 скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

 

 

 

смес от B3010 втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

 

 

смес от B3010 перфлуороалкоксилалкан

 

 

смес от B3020

 

 

 

смес от B3030

 

смес от B3040

 

 

 

 

 

смес от B3050

 

▼M8Френска Полинезия

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M8Хондурас

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

▼M7 —————

▼M5Чад

а)

б)

в)

г)

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

▼M8Чили

а)

б)

в)

г)

 

 

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

▼BШри Ланка

a)

б)

в)

г)

 

всички отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 Юар

a)

б)

в)

г)

 

всички отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1013/2006