1978L0549 — BG — 01.11.2014 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 12 юни 1978 година

за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно калобраните на моторни превозни средства

(78/549/ЕИО)

(ОВ L 168, 26.6.1978, p.45)

отменен със:

 

 

Официален вестник

 

Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година

L 200

1

31.7.2009