EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0367

Директива (ЕС) 2020/367 на Комисията от 4 март 2020 година за изменение на приложение III към Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с установяването на методи за оценка на вредните въздействия на шума в околната среда (текст от значение за ЕИП)

C/2020/1212

OJ L 67, 5.3.2020, p. 132–136 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/367/oj

5.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/132


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/367 НА КОМИСИЯТА

от 4 март 2020 година

за изменение на приложение III към Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с установяването на методи за оценка на вредните въздействия на шума в околната среда

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно оценката и управлението на шума в околната среда (1), и по-специално член 12 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В приложение III към Директива 2002/49/ЕО се посочват съотношения „доза—въздействие“, които трябва да бъдат въвеждани посредством адаптации на приложението към научно-техническия прогрес.

(2)

Към момента на приемането на посочената директива висококачествената и статистически значима информация, която можеше да се ползва, беше тази, съдържаща се в „Насоките за шума в околната среда в европейския регион“ (2) на Световната здравна организация (СЗО) под формата на съотношения „доза—въздействие“ за вредните въздействия от излагането на шум в околната среда. Следователно съотношенията „доза—въздействие“, които се въвеждат в приложение III към Директива 2002/49/ЕО, следва да се основават на тези насоки. По-специално, що се отнася до статистическата значимост, проучванията на СЗО се основават на представителни групи от населението и следователно резултатите от тези методи за оценка се смятат за значими, когато се прилагат за представителни групи от населението.

(3)

Независимо от съотношенията „доза—въздействие“, разработени в рамките на СЗО, данните от други проучвания могат да сочат други количествени стойности за въздействията върху здравето и дори други въздействия, по-специално по отношение на шума от автомобилния и железопътния трафик и авиационния шум на определени места в конкретни държави. Установените в тях алтернативни съотношения „доза—въздействие“ могат да се използват, при условие че се основават на висококачествени и статистически значими проучвания.

(4)

Понастоящем се знае малко за вредното въздействие на шума от промишлени източници, така че не е възможно да се предложи общ метод за неговата оценка. Освен това особеностите на отделните държави не са оценени в проучванията и поради това не могат да бъдат включени в настоящото приложение. Аналогично, въпреки че бяха установени връзки между шума в околната среда и последващите вредни въздействия, понастоящем няма достатъчно доказателства за определяне на общ метод за оценката на тези вредни въздействия: инсулт, хипертония, диабет и други нарушения на метаболизма, нарушения на когнитивните функции при деца, психичното здраве и общото здравно състояние, увреждания на слуха, шум в ушите, неблагоприятни ефекти при раждане. И накрая, въпреки че е установена връзка между шума от железопътния трафик и авиационния шум и исхемичната болест на сърцето (IHD), е все още твърде рано да се определи количествено границата на повишен риск от възникване на IHD за тези два източника на шум.

(5)

Поради това Директива 2002/49/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(6)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 13 от Директива 2002/49/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение III към Директива 2002/49/ЕО се заменя с текста на приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Най-късно до 31 декември 2021 г. държавите членки привеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазване на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 4 март 2020 година.

За Комисията

Virginijus SINKEVIČIUS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12.

(2)  „Насоки за шума в околната среда в европейския регион“, Световна здравна организация, 2018 г., ISBN 978 92 890 5356 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ВРЕДНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

(посочени в член 6, параграф 3)

1.   Набор от вредни въздействия

За целите на оценката на вредните въздействия се взема предвид следното:

исхемична болест на сърцето (IHD) — със съответни кодове BA40—BA6Z от Международната класификация на болестите ICD-11, установена от Световната здравна организация;

силен дискомфорт (HA);

сериозни смущения на съня (HSD).

2.   Изчисляване на вредните въздействия

Вредните въздействия се изчисляват посредством някое от следните:

относителния риск (RR), дължащ се на дадено вредно въздействие, определен като

Image 1

абсолютния риск (AR), дължащ се на дадено вредно въздействие, определен като

Image 2

2.1.   Исхемична болест на сърцето (IHD)

За изчисляването на RR за вредното въздействие исхемична болест на сърцето и заболяемостта (i) се използват следните съотношения „доза—въздействие“:

Image 3

за шума от автомобилния трафик.

2.2.   Силен дискомфорт

За изчисляването на AR за вредното въздействие силен дискомфорт се използват следните съотношения „доза—въздействие“:

Image 4

за шума от автомобилния трафик;

Image 5

за шума от железопътния трафик;

Image 6

за авиационния шум.

2.3.   Сериозни смущения на съня (HSD)

За изчисляването на AR за вредното въздействие сериозни смущения на съня се използват следните съотношения „доза—въздействие“:

Image 7

за шума от автомобилния трафик;

Image 8

за шума от железопътния трафик;

Image 9

за авиационния шум.

3.   Оценка на вредните въздействия

3.1.   Степента на излагане на населението се оценява поотделно за всеки източник на шум и всяко вредно въздействие. Когато едни и същи лица са изложени едновременно на въздействието на различни източници на шум, вредните въздействия по принцип не могат да се разглеждат като кумулативни. Въпреки това, тези въздействия могат да се сравняват, за да се оцени относителното значение на всеки шум.

3.2.   Оценка за исхемичната болест на сърцето

3.2.1.   За исхемичната болест на сърцето в случай на шум от железопътен трафик и авиационен шум се смята, че населението, изложено на нива, надвишаващи съответните нива на Lden, е изложено на повишен риск от заболяване, като същевременно точният брой N на случаите на заболяване не може да бъде изчислен.

3.2.2.   За исхемичната болест на сърцето в случай на автомобилен шум делът на случаите на конкретното вредно въздействие върху населението, изложено на RR, дължащ се според изчислението на шум в околната среда, се получава за източника на шум x (автомобилен), вредното въздействие y (IHD) и заболяемостта i посредством:

Image 10

където:

PAFx,y е относимата част от населението,

наборът от j шумови ленти се състои от отделни ленти, обхващащи най-много 5 dB (напр.: 50—51 dB, 51—52 dB, 52—53 dB и др., или 50—54 dB, 55—59 dB, 60—64 dB и т.н.),

pj е онази част от цялото население P в оценявания район, която е изложена на въздействие в j-тата лента на излагане с даден RR на конкретно вредно въздействие RRj,x,y . RRj,x,y се изчислява за всяка шумова лента при нейната централна стойност, като се използват формулите, описани в точка 2 от настоящото приложение (напр.: в зависимост от наличието на данни, при 50,5 dB за шумовата лента 50—51 dB или при 52 dB за шумовата лента 50—54 dB).

3.2.3.   За исхемичната болест на сърцето в случай на автомобилен шум общият брой N на случаите на заболяване (лица, засегнати от вредното въздействие y; брой относими случаи), дължащи се на източника x, е:

Nx,y = PAFx,y,i * Iy * P (формула 11)

за автомобилен шум,

където:

PAFx,y,i се изчислява за заболяемост i,

Iy е заболяемостта от исхемична болест на сърцето в района, подлежащ на оценката, която може да бъде получена от здравните статистически данни за региона или страната, където е разположен районът,

P е общият брой на населението в района, предмет на оценката (сборът от населението, изложено в различните шумови ленти).

3.3.   За силния дискомфорт и сериозните смущения на съня в случай на автомобилен шум общият брой N на лицата, засегнати от вредното въздействие y (брой на относимите случаи), дължащ се на източника x, за всяка комбинация от източника на шум x (автомобилен, железопътен или авиационен източник) и вредно въздействие y (HA, HSD) е:

Image 11

където:

ARx,y е AR за съответното вредно въздействие (HA, HSD) и се изчислява при централната стойност на всяка шумова лента, като се използват формулите, определени в точка 2 от настоящото приложение (напр.: в зависимост от наличието на данни, при 50,5 dB за шумовата лента 50—51 dB или при 52 dB за шумовата лента 50—54 dB),

nj е броят на лицата, изложени в j-тата лента на излагане.

4.   Бъдещи преразглеждания

Съотношенията „доза—въздействие“, които ще се въвеждат с бъдещи преразглеждания на това приложение, ще се отнасят по-конкретно до:

съотношението между дискомфорт и Lden за промишлен шум,

съотношението между смущенията на съня и Lnight за промишлен шум.

При необходимост биха могли да се представят специфични съотношения „доза—въздействие“ за:

жилища със специална изолация срещу шум, определени в приложение VI,

жилища с тиха фасада, определени в приложение VI,

различни климати/различни култури,

уязвими групи от населението,

тонален промишлен шум,

импулсен промишлен шум и други специфични случаи.


Top