EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0262

Директива (EС) 2020/262 на Съвета от 19 декември 2019 година за определяне на общия режим на облагане с акциз (преработен текст)

ST/14107/2019/INIT

OJ L 58, 27.2.2020, p. 4–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj

27.2.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 58/4


ДИРЕКТИВА (EС) 2020/262 НА СЪВЕТА

от 19 декември 2019 година

за определяне на общия режим на облагане с акциз

(преработен текст)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 113 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2008/118/ЕО на Съвета (3) е била неколкократно и съществено изменяна. Поради по-нататъшни изменения и с оглед на постигане на яснота посочената директива следва да бъде преработена.

(2)

За да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар, условията за облагане с акциз на стоките, включени в обхвата на Директива 2008/118/ЕО, трябва да останат хармонизирани.

(3)

Подходящо е да се определят акцизните стоки, за които се прилага настоящата директива, като за тази цел се включи позоваване на директиви 92/83/ЕИО (4), 92/84/ЕИО (5),2003/96/ЕО (6) и 2011/64/ЕС на Съвета (7),.

(4)

Акцизните стоки могат да бъдат облагани с други косвени данъци със специално предназначение. В тези случаи обаче, както и за да не се излага на риск полезният ефект на нормативната уредба на Съюза , свързана с косвените данъци, държавите членки следва да съблюдават някои съществени елементи от тази уредба.

(5)

С цел да се гарантира свободното движение, облагането на стоки, различни от акцизните стоки, не следва да води до формалности, свързани с преминаването на граници.

(6)

Необходимо е да се осигури прилагането на някои формалности, когато акцизните стоки се движат между териториите, определени за част от митническата територия на Съюза , но които са изключени от приложното поле на настоящата директива, и териториите, към които настоящата директива се прилага.

(7)

Тъй като за правилното функциониране на вътрешния пазар продължава да е нужно понятието и условията за възникване на задължението за плащане на акциз да са едни и същи във всички държави членки, е необходимо да се изясни на равнището на Съюза кога акцизните стоки се освобождават за потребление и кой е отговорен за плащане на акциза.

(8)

Тъй като акцизът е данък върху потреблението на стоки , не следва да се начислява акциз върху акцизни стоки, които при определени обстоятелства са били напълно унищожени или са безвъзвратно загубени.

(9)

Освен пълно унищожаване или безвъзвратна загуба на стоки, поради естеството на стоките може да възникнат и частични загуби. С изключение на случаите с надлежно обосновани обстоятелства, за тези частични загуби не следва да се начислява акциз, доколкото те не превишават предварително определените общи прагове за частични загуби.

(10)

В случай на непреднамерено прекомерно количество стоки, констатирано по време на движение под режим отложено плащане на акциз, държавите членки следва да могат да разрешат това прекомерно количество стоки да бъде въведено в данъчен склад под режим отложено плащане на акциз.

(11)

С цел в Съюза да се осигури еднакво третиране на частичните загуби, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския Съюз (ДФЕС) за определяне на общите прагове за частични загуби. При определянето на праговете на частична загуба Комисията следва да вземе под внимание по-специално аспектите, свързани с физическите и химическите характеристики на стоките (като естеството на акцизните стоки, особено на енергийните продукти (летливост), температурата на средата при движение, изминаваното разстояние или времето за движение). От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (8) По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(12)

Тъй като разпоредбите за събирането и възстановяването на акциза имат отражение върху правилното функциониране на вътрешния пазар, те следва да са подчинени на критерии за недискриминация.

(13)

При нередовност по време на движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз акцизът следва да е дължим в държавата членка, на чиято територия е допусната нередовността, водеща до освобождаване за потребление, а ако е невъзможно да се установи къде е допусната нередовността — в държавата членка, в която е установена нередовността. Ако акцизните стоки не пристигнат в мястото на получаването им и не е установена нередовност, следва да се приеме, че нередовността е възникнала в държавата членка на изпращане на стоките.

(14)

В допълнение към случаите на възстановяване, предвидени в настоящата директива, държавите членки следва, когато целта на настоящата директива го изисква, да възстановяват акциза, платен за акцизни стоки, които са освободени за потребление.

(15)

Правилата и условията за доставките, освободени от плащане на акциз, следва да останат хармонизирани. За освободените доставки, предназначени за организации, разположени в други държави членки, следва да се използва удостоверение за освобождаване.

(16)

С цел да се осигурят еднакви условия, що се отнася до формуляра на удостоверението за освобождаване, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (9).

(17)

С цел да се предотвратят отклонението от облагане и злоупотребите , следва да бъдат ясно определени положенията, при които са позволени освободени от данък продажби на пътници, които напускат територията на Съюза. Тъй като при пътувания по суша пътниците могат да се движат по-често и по-свободно в сравнение с пътниците, пътуващи с кораб или въздухоплавателно средство, рискът от неспазване на разрешеното количество за освободен от данък внос от страна на пътниците и съответно тежестта за митническите органи, свързана с проверките, са значително по-високи при пътувания по суша. Следователно е целесъобразно да се предвидят разпоредби, забраняващи освободените от акциз продажби на сухопътните граници.

(18)

Предвид факта, че за да се осигури събирането на данъка трябва да се правят проверки на обектите за производство и складиране, с цел улесняването на тези проверки е необходимо да се запази наличието на система от данъчни складове, които се лицензират от компетентните органи. Следва да се разбира, че държането или складирането на акцизни стоки предполага тяхното физическо притежание.

(19)

Необходимо е да се установят и изискванията, на които трябва да отговарят лицензираните складодържатели и икономическите оператори без статус на лицензиран складодържател.

(20)

Акцизните стоки следва да могат, преди освобождаването им за потребление, да се движат в рамките на Съюза под режим отложено плащане на акциз. Такова движение следва да може да се осъществява от данъчен склад към различни места на получаване , по-специално към друг данъчен склад, но също и към места, които са равностойни за целите на настоящата директива.

(21)

Следва да се разреши също движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от тяхното място на внасяне към тези места на получаване и съответно следва да се въведат разпоредби относно статуса на лицето, което има право да изпраща, но не и да държи или складира , стоките от това място на внасяне.

(22)

За да се гарантира правилното прилагане на разпоредбата относно приключването на движението на акцизни стоки с отложено плащане на акциз, следва да се поясни, че движението приключва, когато получателят е в състояние да знае точно какво количество стоки е получил в действителност. Като доказателство за приключване на движението може да се използва разтоварването и осчетоводяването на стоките.

(23)

С цел да се позволи използването на режим външен транзит след режим износ, митническото учреждение на напускане следва да стане възможно място на получаване при движение под режим отложено плащане на акциз. Следва да се уточни моментът, в който завършва режимът отложено плащане на акциз в този случай. Следва да се посочи, че компетентните органи в държавата членка на износ следва да попълнят съобщението за износ въз основа на потвърждението за напускане, което митническото учреждение на напускане изпраща на митническото учреждение на износ при започването на режим външен транзит. За да може отговорността за акцизните стоки съгласно настоящата директива да премине към режим външен транзит, член 189 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията (10) беше изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2018/1063 на Комисията (11). В резултат на това съюзните акцизни стоки следва също да могат да бъдат поставяни под режим външен транзит.

(24)

С цел да се позволи на компетентните органи да гарантират последователност между електронния административен документ и митническата декларация при внос, когато освободените за свободно обращение стоки се движат от мястото на внос под режим отложено плащане на акциз, лицето, което декларира акцизните стоки за внос, следва да предоставя на компетентните органи в държавата членка на внос информация за изпращача и получателя, както и доказателство, че внесените стоки ще бъдат изпратени от държавата членка на внос за друга държава членка.

(25)

С цел да се гарантира плащането на акциза, в случай че движението на акцизните стоки не приключи с освобождаване, е необходимо държавите членки да изискват обезпечение, което следва да се предостави от изпращащия лицензиран складодържател или от регистрирания изпращач, или ако държавата членка на изпращане разрешава — от друго лице, участващо в движението, при условия, определени от държавите членки.

(26)

Няколко държави членки вече предоставят освобождаване от обезпечение за движението на енергийни продукти по фиксирани тръбопроводи, тъй като този вид движение е свързан с много нисък фискален риск. С цел да се хармонизират изискванията за предоставяне на обезпечение в такива случаи, е целесъобразно движенията на енергийни продукти по фиксирани тръбопроводи да се освободят от обезпечение във всички държави членки.

(27)

С цел да се гарантира бързо приключване на необходимите формалности и да се улесни надзорът върху движенията на акцизни стоки, които се движат под режим отложено плащане на акциз, за размяната на електронни административни документи между засегнатите лица и компетентни органи е подходящо да се използва компютърната система („компютърната система“), създадена с Решение (EС) 2020/263 на Европейския парламент и на Съвета (12).

(28)

С цел да се гарантира, че документите, използвани в контекста на движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, са лесни за разбиране във всички държави членки и могат да бъдат обработвани от компютърната система, , включително когато компютърната система не работи, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за определяне на структурата и съдържанието на тези документи.

(29)

С цел да се осигурят еднакви условия за попълването, представянето и подаването на документите, използвани в контекста на движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, включително когато компютърната система не работи, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

(30)

Целесъобразно е да се установи процедурата, чрез която икономическите оператори информират компетентните органи на държавите членки на изпращане и на получаване за пратките с акцизни стоки. Следва надлежно да се отчита положението на някои получатели, които не са свързани с компютърната система, но могат да получават акцизни стоки, движещи се под режим отложено плащане на акциз.

(31)

С цел да се осигури правилното функциониране на правилата относно движението под режим отложено плащане на акциз, следва да се уточнят условията за започване на движението, както и тези за неговото завършване и освобождаването от отговорност.

(32)

С цел компетентните органи да могат да гарантират последователност между електронния административен документ и митническата декларация при износ, в случаите, когато акцизни стоки се движат под режим отложено плащане на акциз, преди да бъдат изведени от територията на Съюза, лицето, което декларира акцизните стоки за износ, следва да съобщава на компетентните органи в държавите членки на износ уникалния административен референтен код.

(33)

С цел компетентните органи на държавата членка на изпращане да могат да предприемат подходящи действия, компетентният орган в държавата членка на износ следва да информира компетентния орган в държавата членка на изпращане за всякакви нередовности, които възникват по време на износа, или за това, че стоките вече не са предназначени за извеждане от територията на Съюза.

(34)

С цел изпращачът да може да определи ново място на получаване на акцизните стоки, държавата членка на изпращане следва да информира изпращача, че стоките вече не са предназначени за извеждане от територията на Съюза.

(35)

За да се подобри възможността за упражняване на контрол по време на движение на акцизни стоки, лицето, придружаващо стоките, или когато няма придружаващо лице — превозвачът, следва да може да представи на компетентните органи уникалния административен код под каквато и да е форма, за да им позволи да извлекат информация за акцизните стоки.

(36)

Необходимо е да се определят процедурите, които да се използват, когато компютърната система не работи.

(37)

С цел процедурите съгласно настоящата директива да се уеднаквят с процедурите, предвидени в член 335, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (13) и за да се опрости признаването в държавата членка на изпращане на алтернативни доказателства за напускане, следва да бъде установен минимален списък със стандартни алтернативни доказателства за напускане, удостоверяващи, че стоките са изведени от територията на Съюза.

(38)

На държавите членки следва да се позволи да предвиждат специален режим за движение на акцизни стоки с отложено плащане на акциз, което се осъществява изцяло в рамките на тяхната територия, или да сключват двустранни или многостранни споразумения с други държави членки с цел опростяване. Държавите членки, които не са страна по двустранни или многостранни споразумения, следва да не бъдат задължавани да приемат специален режим, установен по силата на такова споразумение.

(39)

Без да се изменя общата структура, следва да се изяснят правилата за облагането и процедурните правила, свързани с движението на стоки, за които вече е бил платен акциз в една от държавите-членки.

(40)

Когато акцизните стоки са придобити от частни лица за собствено ползване и са транспортирани от тях от територията на една държава членка до територията на друга държава членка, в съответствие с ръководния принцип на вътрешния пазар, акцизът следва да бъде платен в държавата членка, в която са придобити акцизните стоки.

(41)

Равнищата на акциза върху тютюневите изделия и алкохолните напитки, прилагани от държавите членки, са различни поради редица фактори, например фискалната политика и политиката за общественото здраве, като в някои случаи тези разлики са значителни. В този контекст държавите членки следва да могат да ограничават рисковете, които улесняват данъчните измами, избягването на данъци или данъчните злоупотреби, застрашават или подкопават обществения ред или защитата на човешкото здраве и живот. За тази цел държавите членки следва да могат да предприемат подходящи и пропорционални мерки, които им позволяват да определят дали акцизните стоки, транспортирани от територията на една държава членка до територията на друга държава членка от частно лице, са били придобити от това частно лице за собствено ползване.

(42)

В случаите, в които след освобождаване за потребление в една държава членка акцизните стоки са доставени за търговски цели в друга държава членка, е необходимо да се определи , че акцизът е дължим във втората държава членка. За тази цел е необходимо по-специално да се дефинира понятието „ доставени за търговски цели“.

(43)

Компютърната система, която се използва понастоящем за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, следва да обхване и движението на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на една държава членка и се движат към територията на друга държава членка с цел да бъдат доставени там за търговски цели. Използването на тази компютърна система ще опрости мониторинга на такива движения и ще осигури правилното функциониране на вътрешния пазар.

(44)

Когато акцизни стоки се освобождават за потребление на територията на една държава членка и се движат към територията на друга държава членка, за да бъдат доставени там за търговски цели, е целесъобразно да се поясни кой е отговорен за плащането на акциза и кога възниква задължението за плащане му.

(45)

За да бъдат избегнати ненужни инвестиции, при компютризирането на движението на акцизни стоки, които се освобождават за потребление на територията на една държава членка и се движат към територията на друга държава членка, за да бъдат доставени там за търговски цели, следва във възможно най-голяма степен да се използват съществуващите системи за движения под режим отложено плащане на акциз. За тази цел и с оглед на улесняването на такива движения, разпоредбите във връзка с обезпеченията за тези движения следва да се уеднаквят с разпоредбите във връзка с обезпеченията за движения под режим отложено плащане на акциз, така че да се разшири изборът на предоставящите обезпечението лица.

(46)

С цел да се улесни съществуващата регистрация на икономическите оператори, използващи режим отложено плащане на акциз, е необходимо на данъчния склад или на регистрирания изпращач да бъде дадена възможност, след като е уведомил компетентните органи на държавата членка на изпращане, да действа като сертифициран изпращач за акцизни стоки, които се освобождават за потребление на територията на една държава членка и се движат към територията на друга държава членка, за да бъдат доставени там за търговски цели. Същевременно данъчният склад или регистрираният изпращач следва да може да действа като сертифициран получател за тези акцизни стоки.

(47)

Необходимо е да се определят процедурите, които да се използват, когато компютърната система не работи и трябва да се използва документ при аварийна процедура.

(48)

Държавите членки следва да имат право да предвидят специален режим за движението на акцизни стоки, които се освобождават за потребление на територията на една държава членка и се движат към територията на друга държава членка, за да бъдат доставени там за търговски цели, въз основа на двустранни или многостранни споразумения с други държави членки с цел опростяване. Държавите членки, които не са страна по двустранни или многостранни споразумения, следва да не бъдат задължавани да приемат специален режим, установен по силата на такова споразумение.

(49)

С цел да се гарантира, че документите, използвани в контекста на движението на акцизни стоки, предназначени да бъдат доставени за търговски цели, са лесни за разбиране във всички държави членки и могат да бъдат обработвани от компютърната система, включително когато компютърната система не работи, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за определяне на структурата и съдържанието на тези документи.

(50)

С цел да се осигурят еднакви условия за попълването, представянето и подаването на документите, използвани в контекста на движението на акцизни стоки, предназначени да бъдат доставени за търговски цели, включително когато компютърната система не работи, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

(51)

Когато акцизните стоки са придобити от лица, които не са лицензирани складодържатели, нито регистрирани получатели, и които не извършват независима икономическа дейност, и тези стоки са изпратени или транспортирани от изпращач, който извършва независима икономическа дейност или който изпраща или транспортира стоките за своя сметка , акцизът следва да бъде платен в държавата членка на получаване. Следва да се предвиди процедурата, към която трябва да се придържа изпращачът при плащане на акциза. С цел да се гарантира плащането в държавата членка на получаване, изпращачът или неговият данъчен представител следва да се регистрира и да обезпечи плащането на акциза пред посоченото за случая компетентно учреждение при условия, определени от държавата членка на получаване. С цел да улесни тази процедура, изпращачът следва да има правото да реши дали да използва данъчен представител, за да изпълни изискванията за регистрация и плащане на обезпечението. Ако нито изпращачът, нито данъчният представител изпълняват тези изисквания, отговорност за плащане на акциза в държавата членка на получаване носи получателят.

(52)

С цел да се избегнат конфликтите на интереси между държавите членки и двойното данъчно облагане, в случаите, когато акцизни стоки, които вече са освободени за потребление на територията на една държава членка, се движат в рамките на Съюза , следва да се предвидят разпоредби за ситуациите, при които са налице нередовности по отношение на акцизните стоки след освобождаването им за потребление.

(53)

Държавите членки следва да могат да предвиждат разпоредби за означаването на стоките, освободени за потребление, с данъчни или национални разпознавателни обозначения. Използването на тези обозначения следва да не създава никакви пречки пред вътресъюзната търговия. Тъй като използването на тези обозначения следва да не води до възникването на двойна данъчна тежест, следва да се уточни, че всяка сума за получаването на такива обозначения, която е платена или обезпечена, трябва да бъде възстановена, опростена или освободена от държавата членка, която е издала обозначенията, ако акцизът е станал дължим и той е бил събран в друга държава членка. Въпреки това, за да се избегнат всякакви злоупотреби, държавите членки, издали такива обозначения, следва да могат да изискат доказателство за тяхното премахване или тяхното унищожаване като условие за възстановяването, опрощаването или освобождаването.

(54)

Прилагането на обичайните изисквания по отношение на движението и мониторинга на акцизните стоки може да доведе до несъразмерна административна тежест за малките винопроизводители. Поради тази причина държавите членки следва да могат да освобождават тези производители от някои изисквания.

(55)

Следва да се отчете фактът, че все още не е намерен удовлетворителен общ подход по отношение на акцизните стоки, използвани за продоволствено снабдяване на кораби и въздухоплавателни средства.

(56)

По отношение на акцизните стоки, използвани за строителството и поддръжката на трансгранични мостове между държавите членки, с цел да се намали административната тежест, съответните държави членки следва да имат право да приемат мерки чрез дерогация от обичайните правила и процедури, отнасящи се до движението на акцизни стоки от територията на една държава членка до територията на друга държава членка.

(57)

За да им се даде възможност да се приспособят към електронната система за контрол на движението на стоки, на държавите членки следва се предостави преходен период, през който това движение може да продължи да се осъществява при съблюдаване на формалностите, предвидени в Директива 2008/118/EC.

(58)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно да се осигури общ режим по отношение на някои аспекти на акциза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците ѝ може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(59)

Задължението за транспониране на настоящата директива в националното право следва да бъде ограничено до разпоредбите, които представляват изменение по същество в сравнение с предходната директива. Задължението за транспониране на разпоредбите, които не са изменени, произтича от предходната директива.

(60)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите членки по отношение на срока за транспониране в националното право и началната дата на прилагане на директивите, посочени в приложение I, част Б,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 1

Предмет

1.   С настоящата директива се определя общ режим за акциза, с който се облага пряко или косвено потреблението на следните стоки („акцизни стоки“):

а)

енергийните продукти и електроенергията, обхванати от Директива 2003/96/ЕО;

б)

алкохола и алкохолните напитки, обхванати от директиви 92/83/ЕИО и 92/84/ЕИО;

в)

обработения тютюн, обхванат от Директива 2011/64/ЕС.

2.   Държавите членки могат да налагат по отношение на акцизните стоки допълнителни косвени данъци със специално предназначение, при условие че тези данъци са в съответствие с данъчните правила на Съюза, приложими по отношение на акцизите или данъка върху добавената стойност във връзка с определянето на данъчната основа, изчисляването на данъчното задължение, възникването на задължението за плащане и мониторинга на данъка, като тези правила не включват разпоредбите, свързани с освобождаването от данъци.

3.   Държавите членки могат да налагат данъци върху:

а)

продукти, които не са акцизни стоки;

б)

предоставянето на услуги, включително на такива, свързани с акцизни стоки, които не могат да се определят като данъци върху оборота.

При търговия между държавите членки обаче налагането на такива данъци не може да води до формалности, свързани с преминаването на граници.

Член 2

Прилагане на Митническия кодекс на Съюза към акцизните стоки

1.   Формалностите, установени с митническите разпоредби на Съюза относно въвеждането на стоки на митническата територия на Съюза , се прилагат mutatis mutandis към въвеждането на акцизни стоки на територията на Съюза от някоя от териториите , посочени в член 4, параграф 2.

2.   Формалностите, установени с митническите разпоредби на Съюза относно извеждането на стоки от митническата територия на Съюза, се прилагат mutatis mutandis към извеждането на акцизни стоки от територията на Съюза за някоя от териториите , посочени в член 4, параграф 2.

3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, на Финландия се разрешава, по отношение на движенията на акцизни стоки между територията на тази държава членка и териториите, посочени в член 4, параграф 2, буква в), да прилага същите процедури, както тези, приложими за такива движения на територията на тази държава членка.

4.   Членове 14 – 46 не се прилагат по отношение на акцизните стоки, които имат статут на несъюзни стоки съгласно определението в член 5, точка 24 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (14).

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1)

„лицензиран складодържател“ означава физическо или юридическо лице, имащо разрешение от компетентните органи на държава членка в хода на стопанската дейност на това лице да произвежда, преработва, държи, складира, получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз в данъчен склад;

2)

„територия на държава членка“ означава територията на държава членка, към която се прилагат Договорите в съответствие с членове 349 и 355 от ДФЕС, с изключение на третите територии;

3)

„територия на Съюза“ означава териториите на държавите членки;

4)

„трети територии“ означава териториите, посочени в член 4, параграфи 2 и 3;

5)

„трети държави“ означава всички държави или територии, по отношение на които Договорите не са приложими;

6)

„режим отложено плащане на акциз“ означава данъчен режим, прилаган по отношение на производството, преработката, държането, складирането и движението на акцизни стоки, при който плащането на акциза е отложено;

7)

„внасяне“ означава допускането за свободно обращение в съответствие с член 201 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

8)

„незаконно влизане“ означава влизане на територията на Съюза на стоки, които не са допуснати за свободно обращение в съответствие с член 201 от Регламент (ЕС) № 952/2013 и за които е възникнало митническо задължение съгласно член 79, параграф 1 от посочения регламент или би било възникнало такова, ако стоките са подлежали на митническо облагане;

9)

„регистриран получател“ означава физическо или юридическо лице, което е получило разрешение от компетентните органи на държавата членка на получаване да получава, в хода на стопанската дейност на това лице и при условията, определени от тези органи, акцизни стоки, движещи се под режим отложено плащане на акциз от територията на друга държава членка;

10)

„регистриран изпращач“ означава физическо или юридическо лице, което е получило разрешение от компетентните органи на държавата членка на внасяне единствено да изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз след допускането им за свободно обращение в съответствие с член 201 от Регламент (ЕС) № 952/2013 в хода на стопанската си дейност и при условията, определени от тези органи;

11)

„данъчен склад“ означава място, където се произвеждат, преработват, държат, складират, получават или изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в хода на стопанската дейност на това лице , при спазване на определени условия, установени от компетентните органи на държавата членка, в която се намира данъчният склад;

12)

„сертифициран изпращач“ означава физическо или юридическо лице, регистрирано пред компетентните органи на държавата членка на изпращане с цел, в хода на стопанската си дейност, да изпраща акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на една държава членка, а след това се движат към територията на друга държава членка;

13)

„сертифициран получател“ означава физическо или юридическо лице, регистрирано пред компетентните органи на държавата членка на получаване с цел, в хода на стопанската си дейност, да получава акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на една държава членка, а след това се движат към територията на друга държава членка;

14)

„държава членка на получаване“ означава държавата членка, в която следва да бъдат доставени или ползвани акцизните стоки в съответствие с разпоредбите на настоящата директива;

15)

„опрощаване“ означава освобождаването от задължението за заплащане на размера на неплатен акциз;

16)

„възстановяване“ означава възстановяването на размера на платен акциз.

Член 4

Териториално приложение

1.   Настоящата директива и директиви 92/83/ЕИО, 92/84/ЕИО, 2003/96/ЕО и 2011/64/ЕС се прилагат по отношение на територията на Съюза.

2.   Настоящата директива и директиви , 92/83/ЕИО, 92/84/ЕИО, 2003/96/ЕО и 2011/64/ЕС не се прилагат по отношение на следните територии, представляващи част от митническата територия на Съюза:

а)

Канарските острови;

б)

френските територии, посочени в член 349 и член 355, параграф 1 от ДФЕС;

в)

Оландските острови;

г)

Англо-нормандските острови.

3.   Настоящата директива и директиви 92/83/ЕИО, 92/84/ЕИО, 2003/96/ЕО и 2011/64/ЕС не се прилагат по отношение на териториите в обхвата на член 355, параграф 3 от ДФЕС, нито по отношение на следните други територии, които не са част от митническата територия на Съюза:

а)

остров Хелиголанд;

б)

територията на Бюсинген;

в)

Сеута;

г)

Мелиля;

д)

Ливиньо.

4.   Испания може да съобщи с декларация, че настоящата директива и директиви ,92/83/ЕИО, 92/84/ЕИО, 2003/96/ЕО и 2011/64/ЕС се прилагат по отношение на Канарските острови, при условие че се въведат мерки за адаптиране поради тяхната много голяма отдалеченост, що се отнася до всички или до някои от акцизните стоки, посочени в член 1, от първия ден на втория месец, следващ депозирането на такава декларация.

5.   Франция може да съобщи с декларация, че настоящата директива и директиви 92/83/ЕИО, 92/84/ЕИО, 2003/96/ЕО и 2011/64/ЕС се прилагат по отношение на териториите, посочени в параграф 2, буква б), при условие че се въведат мерки за адаптиране поради тяхната много голяма отдалеченост , що се отнася до всички или до някои от акцизните стоки, посочени в член 1, от първия ден на втория месец след депозирането на такава декларация.

6.   Разпоредбите на настоящата директива не са пречка за Гърция да поддържа специалния статут на планината Атон, така както е гарантиран от член 105 от гръцката конституция.

Член 5

Специален териториален статут

1.   Като се имат предвид конвенциите и споразуменията, сключени съответно с Франция, Италия, Кипър и Обединеното кралство, за целите настоящата директива Княжество Монако, Сан Марино, суверенните бази на Обединеното кралство Акротири и Декелия и остров Ман не се считат за трети държави .

2.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че движенията на акцизни стоки с начало във или предназначени за:

а)

Княжество Монако се третират като движения с начало във или предназначени за Франция;

б)

Сан Марино се третират като движения с начало във или предназначени за Италия;

в)

суверенните бази на Обединеното кралство Акротири и Декелия се третират като движения с начало във или предназначени за Кипър;

г)

остров Ман се третират като движения с начало във или предназначени за Обединеното кралство.

3.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че движенията на акцизни стоки с начало във или предназначени за Юнгхолц и Мителберг (Клайнес Валзертал) се третират като движения с начало във или предназначени за Германия.

Глава II

Общи процедурни разпоредби

Раздел 1

Данъчно събитие, възникване на задължението, нередовности по време на движение под режим отложено плащане на акциз

Член 6

Данъчно събитие, място и време на възникване на задължението, унищожаване и безвъзвратна загуба

1.   Акцизните стоки подлежат на облагане с акциз в момента на:

а)

тяхното производство, включително — когато е приложимо — техния добив, на територията на Съюза;

б)

тяхното внасяне или незаконно влизане на територията на Съюза.

2.   Задължението за плащане на акциз възниква в момента на освобождаването за потребление в съответната държава членка.

3.   За целите на настоящата директива „освобождаване за потребление“ представлява всяко от следните:

а)

извеждането на акцизни стоки, включително нередовното извеждане, от режим отложено плащане на акциз;

б)

държането или складирането на акцизни стоки, включително в случаите на нередовност, извън режим отложено плащане на акциз, когато не е начислен акциз съгласно приложимите разпоредби на правото на Съюза и националното законодателство;

в)

производството, включително преработката, на акцизни стоки и нередовното производство или преработка извън режим отложено плащане на акциз;

г)

внасянето на акцизни стоки, освен ако веднага след внасянето акцизните стоки не са поставени под режим отложено плащане на акциз, или незаконното влизане на акцизни стоки, освен ако митническото задължение не е било погасено по член 124, параграф 1, буква д), е), ж) или к) от Регламент (ЕС) № 952/2013. Ако митническото задължение е било погасено в съответствие с член 124, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) № 952/2013, държавите членки могат да предвидят в националното си право глоба, като се взема предвид размерът на акцизното задължение, което би било дължимо.

4.   Счита се, че моментът на извеждане от режим отложено плащане на акциз, посочен в параграф 3, буква а), е:

а)

моментът на получаване на акцизните стоки от регистрирания получател в случаите, посочени в член 16, параграф 1, буква а), подточка ii);

б)

моментът на получаване на акцизните стоки от получателя в случаите, посочени в член 16, параграф 1, буква а), подточка iv);

в)

моментът на получаването на акцизните стоки на мястото на директната доставка в случаите, посочени в член 16, параграф 4.

5.   Пълното унищожаване или пълната или частична безвъзвратна загуба на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз в резултат на непредвидими обстоятелства, непреодолима сила или вследствие на разрешение на компетентните органи на държавата членка стоките да бъдат унищожени не се считат за освобождаване за потребление.

6.   За целите на настоящата директива стоките се считат за напълно унищожени или безвъзвратно загубени, когато са станали неизползваеми като акцизни стоки.

7.   Частичната загуба поради естеството на стоките, възникнала по време на движение между държави членки при отложено плащане на акциз, не се счита за освобождаване за потребление, доколкото размерът на загубата е под общия праг на частична загуба, приложим за тези акцизни стоки, освен ако някоя държава членка няма основателни причини да подозира, че е извършена измама или е налице нередовност. Делът от частичната загуба, която превишава общия праг за частична загуба, приложим за тези акцизни стоки, се третира като освобождаване за потребление.

8.   Държавите членки могат да определят свои собствени правила за третирането на частичните загуби в рамките на режим на отложено плащане на акциз, които не са обхванати от параграф 7.

9.   Пълното унищожаване или пълната или частична безвъзвратна загуба на акцизни стоки по параграф 5 се доказва по начин, удовлетворяващ компетентните органи на държавата членка, където е настъпило пълното унищожаване или пълната или частична безвъзвратна загуба, или при невъзможност да се определи къде е настъпила загубата – пред компетентните органи на държавата членка, където е направена констатацията.

В случай на установено пълно унищожаване или пълна или частична безвъзвратна загуба на акцизни стоки, обезпечението, предоставено в съответствие с член 17, се освобождава изцяло или частично при представяне на задоволително доказателство.

10.   Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 51 за установяване на общите прагове за частична загуба, посочени в параграф 7 от настоящия член и в член 45, параграф 2, като има предвид, наред с останалото, естеството на стоките, техните физически и химически характеристики, температурата на средата при движение, изминаваното разстоянието или времетраенето на движението, с които се характеризират акцизните стоки, съответстващия общ праг на частична загуба като процент от общото количество и други относими аспекти, свързани с транспортирането на стоките.

При отсъствието на общи прагове на частична загуба държавите членки продължават да прилагат националните разпоредби.

Член 7

Лице, отговорно за плащането на акциза

1.   Лицето, отговорно за плащането на акциза, който е станал дължим, е:

а)

по отношение на извеждането на акцизни стоки от режим отложено плащане на акциз, както е посочено в член 6, параграф 3, буква а):

i)

лицензираният складодържател, регистрираният получател или всяко друго лице, което освобождава или за чиято сметка акцизните стоки се освобождават от режим отложено пращане на акциз или, в случай на нередовно извеждане от данъчния склад, всяко друго лице, което е участвало в това извеждане;

ii)

в случай на нередовност при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане, както е определено в член 9, параграфи 1, 2 и 4: лицензираният складодържател, регистрираният изпращач или всяко друго лице, което е предоставило обезпечение за плащането на акциза съгласно член 17, параграфи 1 и 3, или всяко лице, което е участвало в нередовното извеждане и е знаело или логично е следвало да знае за нередовния характер на извеждането;

б)

по отношение на държането или складирането на акцизни стоки, както е посочено в член 6, параграф 3, буква б): лицето, държащо или складиращо акцизните стоки, или всяко друго лице, участващо в тяхното държане или складиране, или всяка комбинация от такива лица в съответствие с принципа на солидарната отговорност;

в)

по отношение на производството, включително преработката, на акцизни стоки, както е посочено в член 6, параграф 3, буква в): лицето, произвеждащо акцизните стоки, а в случай на нередовно производство – всяко друго лице, участващо в тяхното производство;

г)

по отношение на внасянето или незаконното влизане на акцизни стоки, както е посочено в член 6, параграф 3, буква г): деклараторът съгласно определението в член 5, точка 15 от Регламент (ЕС) № 952/2013 ("деклараторът") или всяко друго лице, както е посочено в член 77, параграф 3 от същия регламент, а в случай на незаконно влизане – всяко друго лице, участващо в незаконното влизане.

2.   Когато за плащането на един и същ акциз са отговорни няколко лица, те са солидарно отговорни.

Член 8

Условия за възникване на задължение за плащане на акциз и приложими ставки на акциза

Прилагат се условията за възникване на задължение за плащане на акциз и ставката на акциза, които са в сила на датата, на която акцизът става дължим в държавата членка, в която се извършва освобождаването за потребление.

Акцизът се начислява и събира и, при необходимост, възстановява или опрощава в съответствие с установените от всяка държава членка процедури. Държавите членки прилагат едни и същи процедури по отношение на стоките с произход от страната и тези от другите държави членки.

Чрез дерогация от първа алинея, когато акцизните ставки се изменят, запасите от акцизни стоки, които вече са пуснати за потребление, могат да бъдат по целесъобразност предмет на увеличение или намаление на дължимия акциз.

Член 9

Нередовности по време на движения на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз

1.   При възникване на нередовност по време на движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, водеща до тяхното освобождаване за потребление в съответствие с член 6, параграф 3, буква а), освобождаването за потребление става на територията на държавата членка, в която е възникнала нередовността.

2.   При откриване на нередовност по време на движение на акцизни стоки под режим отложено плащане, водеща до тяхното освобождаване за потребление в съответствие с член 6, параграф 3, буква а), когато не е възможно да се определи къде е възникнала нередовността, се приема, че тя е възникнала на територията на държавата членка , където е установена, и в момента на установяването ѝ.

3.   В случаите , посочени в параграфи 1 и 2, компетентните органи на държавата членка, където стоките са освободени за потребление или където се счита, че са освободени за потребление, уведомяват компетентните органи на държавата членка на изпращане.

4.   Когато акцизни стоки, движещи се под режим отложено плащане, не пристигнат на мястото на получаване и по време на движението не е установена никаква нередовност, водеща до тяхното освобождаване за потребление в съответствие с член 6, параграф 3, буква а), се счита, че нередовността е възникнала в държавата членка на изпращане в момента на започване на движението, освен ако в четиримесечен срок, считано от датата, на която е започнало движението съгласно член 19, параграф 1, се представи доказателство, удовлетворяващо компетентните органи на държавата членка на изпращане, за завършването на движението съгласно член 19, параграф 2, или за мястото, където е възникнала нередовността.

В случай че лицето, предоставило обезпечението в съответствие с член 17, не е научило или е могло да не научи, че стоките не са пристигнали на мястото на получаване им, на това лице се дава едномесечен срок, считано от получаването на тази информация от компетентните органи на държавата членка на изпращане, за да представи доказателство или за завършването на движението в съответствие с член 19, параграф 2, или за мястото, където е възникнала нередовността.

5.   В случаите, посочени в параграфи 2 и 4, ако преди изтичането на тригодишен срок , считано от датата, на която е започнало движението в съответствие с член 19, параграф 1, се установи в коя държава членка действително е възникнала нередовността, се прилага параграф 1.

Компетентните органи на държавата членка, в която е възникнала нередовността, уведомяват компетентните органи на държавата членка, в която е начислен акцизът, които го възстановяват или опрощават след представяне на доказателства за начисляването на акциза в другата държава членка.

6.   За целите на настоящия член „нередовност“ означава ситуация, която възниква по време на движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз , различна от посочената в член 6, параграфи 5 и 6 , в резултат на която дадено движение или част от движение на акцизни стоки не е завършило в съответствие с член 19, параграф 2.

Раздел 2

Възстановяване и опрощаване

Член 10

Възстановяване и опрощаване

Освен в случаите, посочени в член 37, параграф 4, член 44, параграф 5 и член 46, параграф 3, както и в случаите, предвидени в директиви 92/83/ЕИО, 92/84/ЕИО, 2003/96/ЕО и 2011/64/ЕС , акцизът върху освободените за потребление акцизни стоки може, по искане на дадено заинтересовано лице, да бъде възстановен или опростен от компетентните органи на държавата членка, в която тези стоки са били освободени за потребление, в определените от държавата членка случаи и при условията, които държавата членка определя с цел предотвратяване на всякакво възможно отклонение от облагане или злоупотреби.

Това възстановяване или опрощаване не може да води до освобождавания, различни от предвидените в член 11 или в директиви 92/83/ЕИО, 92/84/ЕИО, 2003/96/ЕО, и 2011/64/ЕС.

Раздел 3

Освобождаване

Член 11

Освобождаване от плащане на акциз

1.   Акцизните стоки се освобождават от плащане на акциз, когато са предназначени за ползване:

a)

в рамките на дипломатически или консулски отношения;

б)

от международни организации, признати като такива от публичните власти на приемащата държава членка и от членовете на такива организации, в рамките и при условията, установени с международните конвенции за учредяване на тези организации или със споразумения относно тяхното седалище;

в)

от въоръжените сили на всяка държава членка, различна от държавата членка, в която се дължи акцизът, за ползване от тези сили, за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава, или за снабдяването на техните офицерски трапезарии или столови, когато тези сили вземат участие в отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в рамките на общата политика за сигурност и отбрана;

г)

от въоръжените сили на всяка държава, която е страна по Северноатлантическия договор, различна от държавата членка, в която възниква задължението за плащане на акциз , за ползване от тези въоръжени сили, за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава, или за снабдяване на техните офицерски трапезарии или столови;

д)

от въоръжените сили на Обединеното кралство, разположени в Кипър по силата на Договора за създаване на Република Кипър от 16 август 1960 г., за ползване от тези въоръжени сили, за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава, или за снабдяване на техните офицерски трапезарии или столови;

е)

за потребление по силата на споразумение, сключено с трети държави или международни организации, при условие че такова споразумение е било допуснато или разрешено по отношение на освобождаване от данък върху добавената стойност .

2.   Посочените по-горе освобождавания се обвързват с условия и ограничения, определени от приемащата държава членка. Държавите членки могат да предоставят освобождаване посредством възстановяване на акциза.

Член 12

Удостоверение за освобождаване

1.   Акцизните стоки, които се движат от територията на една държава членка към територията на друга държава членка под режим отложено плащане на акциз и са освободени по член 11, параграф 1, се придружават от удостоверение за освобождаване. В удостоверението за освобождаване се посочват естеството и количеството на предназначените за доставка стоки, тяхната стойност, както и самоличността на освободения получател и приемащата държава членка, която удостоверява освобождаването.

2.   Държавите членки могат да използват удостоверението за освобождаване по параграф 1 и в други области на косвеното данъчно облагане, както и за да гарантират, че удостоверението за освобождаване е съвместимо с условията и ограниченията, прилагани при освобождаване в националното им право.

3.   Комисията приема актове за изпълнение с цел установяване на формуляра, който да се използва за удостоверението за освобождаване. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 52, параграф 2.

4.   Процедурите, предвидени в членове 20 – 27, не се прилагат за движенията на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, предназначени за въоръжените сили, посочени в член 11, параграф 1, буква г), ако са обхванати от режим, пряко основан на Северноатлантическия договор.

Държавите членки обаче могат да предвидят процедурата, установена в членове 20 – 27, да се прилага за такива движения, осъществявани изцяло на тяхна територия, или чрез споразумение със съответните държави членки, между техните територии.

Член 13

Освобождаване от плащане на акциз за пътници, пътуващи към трети държави или трети територии

1.   Държавите членки могат да освободят от плащане на акциз доставените от магазини за безмитна търговия акцизни стоки, които се пренасят в личния багаж на пътниците, вземащи полет или пътуващи по море към трета територия или към трета държава .

2.   Стоките, доставени на борда на въздухоплавателно средство или кораб по време на полет или пътуване по море към трета територия или трета държава , се третират по същия начин, както стоките, доставени от магазини за безмитна търговия.

3.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че освобождаването, предвидено в параграфи 1 и 2, се прилага по такъв начин, че да се предотврати всяко възможно отклонение от облагане , избягване на данъка или злоупотреба.

4.   За целите на настоящия член се прилагат следните определения:

a)

„магазин за безмитна търговия“ е всеки обект, разположен на летище или пристанище, който отговаря на условията, определени от компетентните органи на държавите членки, в изпълнение, по-специално, на параграф 3;

б)

„пътник, пътуващ към трета територия или трета държава “ е всеки пътник, притежаващ документ за превоз при пътуване по въздух или по море, в който се посочва, че крайното местоназначение е летище или пристанище, разположено на трета територия или в трета държава .

Глава III

Производство, преработка, държане и складиране

Член 14

Общи разпоредби

1.   Всяка държава членка определя своята нормативна уредба относно производството, преработката, държането и складирането на акцизни стоки, при спазване на разпоредбите на настоящата директива.

2.   Производството, преработката, държането и складирането на акцизни стоки, за които не е платен акциз, се осъществяват в данъчен склад.

Член 15

Условия за получаване на разрешение за лицензиран складодържател

1.   Откриването и управлението на данъчен склад от лицензиран складодържател се извършват с разрешение от компетентните органи на държавата членка, където се намира данъчният склад.

Разрешение се дава при условия, които органите имат право да определят с оглед предотвратяване на всякакво евентуално отклонение от облагане или злоупотреби.

2.   Лицензираният складодържател е длъжен:

а)

при необходимост да предостави обезпечение, покриващо рисковете, свързани с производството, преработката, държането и складирането на акцизни стоки;

б)

да спазва изискванията, определени от държавата членка, на чиято територия се намира данъчният склад;

в)

да води отчетност за наличността и движението на акцизни стоки за всеки данъчен склад;

г)

да въвежда в данъчния си склад и да вписва в отчетността си, при завършване на движението, всички акцизни стоки, които се движат под режим отложено плащане на акциз, освен в случаите, когато се прилага член 16, параграф 4;

д)

да допуска всякакъв мониторинг и проверка на складовата наличност.

Условията за обезпечението по първа алинея, буква а) се определят от компетентните органи на държавата членка, в която е лицензиран данъчният склад.

Глава IV

Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 16

Общи разпоредби относно мястото на изпращане и мястото на получаване на движението

1.   Акцизните стоки могат да се движат под режим отложено плащане на акциз между следните места на територията на Съюза , включително през трета държава или трета територия:

а)

от данъчен склад до:

i)

друг данъчен склад;

ii)

регистриран получател;

iii)

място, от което акцизните стоки напускат територията на Съюза съгласно член 25, параграф 1;

iv)

получателя по член 11, параграф 1, когато стоките се изпращат от територията на друга държава членка;

v)

митническото учреждение на напускане, ако е предвидено в член 329, параграф 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, което същевременно е и отправното митническо учреждение за режим външен транзит, ако е предвидено в член 189, параграф 4 от Делегиран Регламент (ЕС) 2015/2446;

б)

от мястото на внасяне до което и да е от местата на получаване, посочени в буква а), когато стоките се изпращат от регистриран изпращач.

За целите на настоящия член „място на внасяне“ е мястото, където стоките са допуснати за свободно обращение в съответствие с член 201 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

2.   Освен в случаите, когато внасянето се осъществява в данъчен склад, акцизните стоките могат да се движат от мястото на внасяне под режим отложено плащане на акциз само ако деклараторът или всяко лице, което участва пряко или косвено в извършването на митнически формалности, съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 952/2013 представи на компетентните органи на държавата членка на внасяне следното:

а)

уникалния акцизен номер по член 19, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 389/2012 (15) на Съвета за идентифициране на регистрирания изпращач за движението;

б)

уникалния акцизен номер по член 19, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета за идентифициране на получателя, за когото са изпратени стоките;

в)

когато е приложимо, доказателството, че внесените стоки са предназначени за изпращане от територията на държавата членка на внасяне за територията на друга държава членка.

3.   Държавите членки могат да предвидят посоченото в параграф 2, буква в) доказателство да се представя на компетентните органи само при поискване.

4.   Чрез дерогация от параграф 1, буква а), подточки i) и ii) и буква б) от настоящия член държавата членка на получаване може, при определени от нея условия, да позволи движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз до място на директна доставка, разположено на нейна територия, когато това място е посочено от лицензирания складодържател в държавата членка на получаване или от регистрирания получател , различен от регистриран получател с ограничено разрешение съгласно член 18, параграф 3.

Този лицензиран складодържател или този регистриран получател остава отговорен за подаването на съобщението за получаване, посочено в член 24, параграф 1.

5.   Параграфи 1, 2 и 4 се прилагат и за движение на акцизни стоки с нулева ставка, които не са освободени за потребление.

Член 17

Обезпечение

1.   Компетентните органи на държавата членка на изпращане, при определени от тях условия, изискват рисковете, свързани с движението под режим отложено плащане на акциз, да бъдат покрити от обезпечение, което се предоставя от изпращащия лицензиран складодържател или регистрирания изпращач.

2.   Не се изисква обезпечение за движенията на енергийни продукти по фиксирани тръбопроводи освен в надлежно обосновани случаи.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи на държавата членка на изпращане, при определени от тях условия , могат да позволят обезпечението по параграф 1 да се предостави от превозвача, собственика на акцизните стоки, получателя или съвместно от две или повече от тези лица и лицата, посочени в параграф 1.

4.   Обезпечението е валидно на цялата територия на Съюза.

5.   Държавата членка на изпращане може да отмени задължението за предоставяне на обезпечение по отношение на следните движения под режим отложено плащане на акциз:

а)

движения, които се осъществяват изцяло на нейна територия;

б)

движения на енергийни продукти в рамките на Съюза по море , когато другите заинтересовани държави членки са съгласни с това.

6.   Държавите членки определят подробни правила, уреждащи предоставянето и валидността на обезпечението.

Член 18

Регистриран получател

1.   Регистрираният получател не може да произвежда, преработва, държи, складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

2.   Регистрираният получател спазва следните изисквания:

а)

преди изпращане на акцизните стоки обезпечава плащането на акциза съгласно условията, определени от компетентните органи на държавата членка на получаване;

б)

при завършване на движението вписва в отчетността си акцизните стоки, получени под режим отложено плащане на акциз;

в)

допуска всяка проверка, даваща възможност на компетентните органи на държавата членка на получаване да се уверят, че стоките действително са получени.

3.   За регистриран получател, който получава акцизни стоки само в редки случаи, разрешението, посочено в член 3, точка 9, е ограничено до определено количество акцизни стоки, само един изпращач и определен период от време. Държавите членки могат да ограничат разрешението до едно-единствено движение.

Член 19

Започване и завършване на движенията на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз

1.   Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз започва:

а)

в случаите, посочени в член 16, параграф 1, буква а) когато акцизните стоки напуснат данъчния склад на изпращане;

б)

в случаите, посочени в член 16, параграф 1, буква б), когато бъдат допуснати за свободно обращение в съответствие с член 201 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

2.   Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз завършва:

а)

в случаите, посочени в член 16, параграф 1, буква а), подточки i), ii) и iv) и в член 16, параграф 1, буква б), когато получателят получи доставката на акцизните стоки;

б)

в случаите, посочени в член 16, параграф 1, буква а), подточка iii), когато акцизните стоки напуснат територията на Съюза;

в)

в случаите, посочени в член 16, параграф 1, буква а), подточка v), когато стоките са поставени под режим външен транзит.

Раздел 2

Процедура за движенията на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз

Член 20

Електронен административен документ

1.   Счита се, че движението на акцизни стоки се осъществява под режим отложено плащане на акциз само ако е придружено от електронен административен документ, обработен в съответствие с параграфи 2 и 3.

2.   За целите на параграф 1 от настоящия член изпращачът подава проект на електронен административен документ на компетентните органи на държавата членка на изпращане чрез компютърната система, посочена в член 1 от Решение (EС) 2020/263 („компютърната система“).

3.   Компетентните органи на държавата членка на изпращане извършват електронна проверка на данните, предоставени в проекта на електронния административен документ.

Когато тези данни не са валидни, изпращачът незабавно се уведомява за това.

Когато тези данни са валидни, компетентните органи на държавата членка на изпращане определят на документа уникален административен референтен код и го съобщават на изпращача.

4.   В случаите, посочени в член 16, параграф 1, буква а), подточки i), ii) и iv) и буква б), както и в член 16, параграф 4, компетентните органи на държавата членка на изпращане препращат незабавно електронния административен документ на компетентните органи на държавата членка на получаване, които го препращат на получателя, когато получателят е лицензиран складодържател или регистриран получател.

Когато акцизните стоки са предназначени за лицензиран складодържател в държавата членка на изпращане, компетентните органи на тази държава членка препращат електронния административен документ направо на лицензирания складодържател.

5.   Изпращачът предоставя уникалния административен референтен код на лицето, придружаващо акцизните стоки, или на превозвача, когато няма лице, придружаващо стоките. Лицето, придружаващо акцизните стоки, или превозвачът предоставя кода на компетентните органи при всяко поискване от тяхна страна по време на целия процес на движение под режим отложено плащане на акциз. Когато е целесъобразно обаче компетентните органи могат да изискат разпечатано копие на електронния административен документ или всякакъв друг търговски документ.

6.   Изпращачът може да анулира електронния административен документ чрез компютърната система до започването на движението съгласно член 19, параграф 1.

7.   По време на движение под режим отложено плащане на акциз изпращачът може, чрез компютърната система, да промени мястото на получаване или получателя на акцизните стоки на едно от местата на получаване по член 16, параграф 1, буква а), подточки i), ii), iii) или v) , или когато е приложимо, по член 16, параграф 4. За тази цел изпращачът подава чрез компютърната система проект на електронен документ за промяна на мястото на получаване до компетентните органи на държавата членка на изпращане.

Член 21

Обработка на електронния административен документ за стоки, които се изнасят

1.   В случаите по член 16, параграф 1, буква а), подточки iii) и v) компетентните органи на държавата членка на изпращане препращат електронния административен документ на компетентните органи на държавата членка, в която е подадена декларацията за износ съгласно член 221, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 ( „държава членка на износ“), ако тази държава членка е различна от държавата членка на изпращане.

2.   Деклараторът предоставя на компетентните органи на държавата членка на износ уникалния административен референтен код, който указва акцизните стоки, посочени в декларацията за износ.

3.   Преди да вдигнат стоките за износ, компетентните органи в държавата членка на износ проверяват дали данните от електронния административен документ съответстват на данните, съдържащи се в декларацията за износ.

4.   При несъответствия между електронния административен документ и декларацията за износ компетентните органи в държавата членка на износ уведомяват компетентните органи в държавата членка на изпращане чрез компютърната система.

5.   Когато стоките вече не са предназначени за извеждане от митническата територия на Съюза, компетентните органи в държавата членка на износ уведомяват за това компетентните органи в държавата членка на изпращане чрез компютърната система веднага щом узнаят, че стоките вече няма да бъдат извеждани от митническата територия на Съюза. Компетентните органи на държавата членка на изпращане препращат незабавно уведомлението до изпращача. При получаване на уведомлението изпращачът анулира електронния административен документ, както е предвидено в член 20, параграф 6, или съответно променя мястото на получаване, както е предвидено в член 20, параграф 7.

Член 22

Специален режим за движения на енергийни продукти

1.   При движения на енергийни продукти под режим отложено плащане на акциз по море или по вътрешни водни пътища към получател, който не е окончателно известен в момента, когато изпращачът подава проекта на посочения в член 20, параграф 2 електронен административен документ, компетентните органи на държавата членка на изпращане могат да разрешат на изпращача да не вписва в този документ данните относно получателя.

2.   Веднага след като данните относно получателя станат известни и най-късно при завършване на движението, изпращачът, чрез посочената в член 20, параграф 7 процедура, ги съобщава на компетентните органи на държавата членка на изпращане.

3.   Настоящият член не се прилага за движенията, посочени в член 16, параграф 1, буква а), подточки iii) и v).

Член 23

Разделяне на пратки

1.   Компетентните органи на държавата членка на изпращане могат да позволят на изпращача, при определените от тази държава членка условия, да раздели движението на енергийни продукти под режим отложено плащане на акциз на две или повече движения, ако са изпълнени следните условия:

а)

общото количество акцизни стоки не се променя;

б)

разделянето се извършва на територията на държава членка, която разрешава такава процедура;

в)

компетентните органи на тази държава членка са уведомени за мястото, където се извършва разделянето.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията дали разрешават разделяне на движения на тяхна територия и при какви условия. Комисията предава тази информация на другите държави членки.

Член 24

Формалности на мястото на получаване

1.   При получаване на акцизни стоки на някое от местата на получаване, посочени в член 16, параграф 1, буква а), подточки i), ii) или iv) или в член 16, параграф 4, получателят подава на компетентните органи на държавата членка на получаване, чрез компютърната система, своевременно и не по-късно от пет работни дни след завършване на движението, освен при надлежно обосновани пред компетентните органи случаи, съобщение за тяхното получаване.

2.   Компетентните органи на държавата членка на получаване определят процедурата за предоставяне на съобщението за получаване от получателите, посочени в член 11, параграф 1.

3.   Компетентните органи на държавата членка на получаване извършват електронна проверка на данните, предоставени в съобщението за получаване.

Когато тези данни не са валидни, получателят незабавно се уведомява за това.

Когато тези данни са валидни, компетентните органи на държавата членка на получаване дават потвърждение на получателя, че съобщението за получаване е регистрирано, и изпращат потвърждението на компетентните органи на държавата членка на изпращане.

4.   Компетентните органи на държавата членка на изпращане препращат съобщението за получаване на изпращача. Когато мястото на изпращане и мястото на получаване се намират в една и съща държава членка, компетентните органи на тази държава членка препращат съобщението за получаване направо на изпращача.

Член 25

Формалности при завършването на движение на стоки, които се изнасят

1.   В случаите по член 16, параграф 1, буква а), подточка iii) и, когато е приложимо, член 16, параграф 1, буква б) от настоящата директива, компетентните органи на държавата членка на износ попълват чрез компютърната система съобщение за износ въз основа на информацията за напускането на стоките, която са получили от митническо учреждение на напускане съгласно член 329 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, или от учреждението, в което са извършени формалностите при извеждането на стоките от митническата територия, както са посочени в член 2, параграф 2 от настоящата директива, удостоверяващо, че акцизните стоки са напуснали територията на Съюза.

2.   В случаите по член 16, параграф 1, буква а), подточка v) компетентните органи на държавата членка на износ попълват съобщение за износ въз основа информацията, която са получили от митническо учреждение на напускане съгласно член 329, параграф 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

3.   Компетентните органи на държавата членка на износ извършват електронна проверка на данните, въз основа на които трябва да се попълни съобщението за износ в съответствие с параграфи 1 и 2. След като проверят тези данни и когато държавата членка на изпращане е различна от държавата членка на износ, компетентните органи на държавата членка на износ изпращат съобщението за износ на компетентните органи на държавата членка на изпращане.

Компетентните органи на държавата членка на изпращане препращат съобщението за износ на изпращача.

Член 26

Случаи, в които компютърната система не работи

1.   Чрез дерогация от член 20, параграф 1, когато в държавата членка на изпращане компютърната система не работи, изпращачът може да започне движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, при условие че:

а)

стоките са придружени от документ при аварийна процедура, съдържащ същите данни като тези в проекта на електронния административен документ, посочен в член 20, параграф 2;

б)

изпращачът информира компетентните органи на държавата членка на изпращане преди началото на движението.

Държавата членка на изпращане може също така да поиска от изпращача, преди започването на движението, копие от посочения в първа алинея, буква а) документ, проверка от държавата членка на изпращане на съдържащите се в това копие данни, а когато компютърната система не работи по вина на изпращача, и съответната информация относно причините за това системата да не работи.

2.   Веднага щом бъде възстановена работата на компютърната система, изпращачът подава проекта на електронния административен документ съгласно член 20, параграф 2.

Веднага щом данните в проекта на електронния административен документ бъдат проверени в съответствие с член 20, параграф 3, ако тези данни са валидни, този документ заменя документа при аварийна процедура, посочен в параграф 1, първа алинея, буква а) от настоящия член. Член 20, параграф 4, член 21, параграф 1 и членове 24 и 25 се прилагат mutatis mutandis.

3.   Копие от документа при аварийна процедура, посочен в параграф 1, първа алинея, буква а), се съхранява от изпращача в неговата отчетност.

4.   Когато компютърната система в държавата членка на изпращане не работи, изпращачът може да промени мястото на получаване на стоките, както е посочено в член 20, параграф 7, или да раздели движението на енергийни продукти, както е посочено в член 23, и предава тази информация на компетентните органи на държавата членка на изпращане чрез алтернативни съобщителни средства. За тази цел изпращачът информира компетентните органи на държавата членка на изпращане преди момента на промяната на мястото на получаване или на разделянето на движението. Параграфи 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis.

5.   Когато компютърната система в държавата членка на изпращане не работи, в случаите по член 16, параграф 1, буква а), подточки iii) и v) изпращачът предоставя на декларатора копие на документа при аварийна процедура, посочен в параграф 1, първа алинея, буква а).

Деклараторът предоставя на компетентните органи на държавата членка на износ копие на този документ при аварийна процедура, чието съдържание съответства на акцизните стоки, декларирани в декларацията за износ, или уникалния идентификационен номер на документа при аварийна процедура.

Член 27

Документи при аварийна процедура на мястото на получаване или в случай на износ

1.   Когато в случаите, посочени в член 16, параграф 1, буква а), подточки i), ii) и iv), член 16, параграф 1, буква б) и член 16, параграф 4, предвиденото в член 24, параграф 1 съобщение за получаване не може да бъде подадено при завършване на движението на акцизните стоки в рамките на предвидения в посочения член срок, било поради това, че компютърната система в държавата членка на получаване не работи, или, в случаите, посочени в член 26, параграф 1, поради факта, че посочените в член 26, параграф 2 процедури все още не са били изпълнени, получателят подава до компетентните органи на държавата членка на получаване, освен в надлежно обосновани случаи, документ при аварийна процедура, съдържащ същите данни като съобщението за получаване и удостоверяващ, че движението е завършило.

Освен когато съобщението за получаване може да бъде своевременно подадено до тях от получателя чрез компютърната система, както е предвидено в член 24, параграф 1, и освен в надлежно обосновани случаи, компетентните органи на държавата членка на получаване изпращат на компетентните органи на държавата членка на изпращане копие на посочения в първата алинея документ при аварийна процедура, а те от своя страна го препращат на изпращача или го съхраняват на разположение на изпращача. Когато работата на компютърната система бъде възстановена в държавата членка на получаване или когато процедурите, посочени в член 26, параграф 2, бъдат изпълнени, получателят подава съобщение за получаване в съответствие с член 24, параграф 1. Член 24, параграфи 3 и 4 се прилагат mutatis mutandis.

2.   Когато в случаите по член 16, параграф 1, буква а), подточка iii) или v) предвиденото в член 25, параграфи 1 и 2 съобщение за износ или предвиденото в член 21, параграф 5 уведомление, че стоките вече не са предназначени за извеждане от територията на Съюза не може да бъде съставено при завършване на движението на акцизните стоки било поради това, че компютърната система в държавата членка на износ не работи, или, в случаите, посочени в член 26, параграф 1, поради факта, че посочените в член 26, параграф 2 процедури все още не са били изпълнени, компетентните органи на държавата членка на износ изпращат на компетентните органи на държавата членка на изпращане документ при аварийна процедура, съдържащ същите данни като съобщението за износ или като уведомлението и удостоверяващ, че движението е завършило или че стоките няма да бъдат извеждани от територията на Съюза, освен когато съобщението за износ или уведомлението може да бъде своевременно съставено чрез компютърната система, както и при наличие на надлежно обосновани случаи.

Компетентните органи на държавата членка на изпращане препращат на изпращача копие на документа, посочен в първа алинея, или го съхраняват на разположение на изпращача.

Когато работата на компютърната система бъде възстановена в държавата членка на износ или когато процедурите, посочени в член 26, параграф 2, бъдат изпълнени, компетентните органи на държавата членка на износ изпращат съобщение за износ в съответствие с член 25, параграфи 1 и 2 или уведомлението, предвидено в член 21, параграф 5. Член 25, параграф 3 се прилага mutatis mutandis.

Член 28

Алтернативни доказателства за получаване и доказателство за напускане

1.   Независимо от разпоредбите на член 27 съобщението за получаване, предвидено в член 24, параграф 1, или съобщението за износ, предвидено в член 25, параграфи 1 и 2, са доказателство, че движението на акцизните стоки е завършило съгласно член 19, параграф 2.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, когато поради причини, различни от посочените в член 27, липсва съобщение за получаване или съобщение за износ, в съответствие с параграф 3 и 4 може да бъде представено алтернативно доказателство, че движението на акцизните стоки под режим отложено плащане на акциз е завършило.

3.   В случаите, посочени в член 16, параграф 1, буква а), подточки i), ii) и iv), член 16, параграф 1, буква б) и член 16, параграф 4, може да бъде представено алтернативно доказателство, че движението е завършило чрез заверка от компетентните органи на държавата членка на получаване въз основа на подходящи доказателства, че акцизните стоки са пристигнали на своето място на получаване.

Документът при аварийна процедура, посочен в член 26, параграф 1, буква а), представлява подходящо доказателство.

4.   В случаите по член 16, параграф 1, буква а), подточка iii) или v), за да определят дали при обстоятелствата по параграф 2 акцизните стоки са били изведени от територията на Съюза, компетентните органи на държавата членка на изпращане:

а)

приемат заверка от компетентните органи на държавата членка, в която се намира митническото учреждение на напускане, удостоверяваща, че акцизните стоки са напуснали територията на Съюза, или удостоверяваща, че акцизните стоки са били поставени под режим външен транзит в съответствие с член 16, параграф 1, буква а), подточка v), за подходящо доказателство, че стоките са били изведени от територията на Съюза;

б)

могат да вземат под внимание всяка комбинация от следните доказателства:

i)

известие за доставка;

ii)

документ, подписан или заверен от икономическия оператор, който е извел акцизните стоки от митническата територия на Съюза, удостоверяващ извеждането на стоките;

iii)

документ, в който митническият орган на държава членка или на трета държава удостоверява доставката в съответствие с приложимите към това удостоверяване правила и процедури в същата държава членка или трета държава;

iv)

документация на икономическите оператори за стоките, доставени на кораби, въздухоплавателни средства или разположени в морето съоръжения;

v)

други доказателства, приемливи за органите на държавата членка на изпращане.

5.   Когато съответните доказателства са приети от компетентните органи на държавата членка на изпращане, те завършват движението в компютърната система.

Член 29

Делегиране на правомощия и предоставяне на изпълнителни правомощия по отношение на документите, които се разменят при режим отложено плащане на акциз

1.   Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 51 за установяване на структурата и съдържанието на електронните административни документи, които се разменят чрез компютърната система за целите на членове 20 – 25 , както и на документите при аварийна процедура, посочени в членове 26 и 27, в контекста на движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

2.   Комисията приема актове за изпълнение за установяване на правилата и процедурите за размяната на електронните административни документи чрез компютърната система в контекста на движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, и на правилата и процедурите за използването на документите при аварийна процедура, посочени в членове 26 и 27. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 52, параграф 2.

3.   Всяка държава членка определя случаите, в които може да се счита, че компютърната система не работи, и установява правилата и процедурите, които да се следват в тези случаи, за целите на членове 26 и 27 и в съответствие с тези членове.

Раздел 3

Опростени процедури

Член 30

Опростени процедури в само една държава членка

Държавите членки могат да установяват опростени процедури по отношение на движенията на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, които се осъществяват изцяло на тяхна територия, включително възможността за премахване на изискването за електронен надзор на тези движения.

Член 31

Опростени процедури в две или повече държави членки

При споразумение и при условията, определени от всички заинтересовани държави членки, могат да бъдат установени опростени процедури за целите на чести и редовни движения на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз между териториите на две или повече държави членки.

Настоящата разпоредба включва движенията по фиксиран тръбопровод.

Глава v

Движение и облагане на акцизни стоки след освобождаване за потребление

Раздел 1

Придобиване от частни лица

Член 32

Придобиване от частно лице

1.   Акцизни стоки, придобити от частно лице за собствено ползване и транспортирани от това частно лице от територията на една държава членка до територията на друга държава членка, се облагат с акциз само в държавата членка, в която са придобити.

2.   За да определят дали акцизните стоки по параграф 1 са предназначени за собствено ползване от частно лице, държавите членки вземат предвид най-малко следното:

а)

търговския статус на държателя на акцизните стоки и основанията за държането им;

б)

мястото, където се намират акцизните стоки, или вида на използвания превоз;

в)

всеки документ, свързан с акцизните стоки;

г)

естеството на акцизните стоки;

д)

количеството на акцизните стоки.

3.   За целите на прилагане на параграф 2, буква д) държавите членки могат да определят примерни равнища, но само за целите на доказването. Тези примерни равнища не могат да бъдат по-ниски от:

а)

за тютюневи изделия:

цигари: 800 броя,

пурети (пури с тегло не повече от 3 g всяка): 400 броя,

пури: 200 броя,

тютюн за пушене: 1,0 kg;

б)

за алкохолни напитки:

спиртни напитки: 10 l,

междинни продукти: 20 l,

вина: 90 l (включително не повече от 60 l пенливи вина),

пиво: 110 l.

4.   Държавите членки могат също така да предвидят, че акцизът става дължим в държавата членка на потребление при придобиване на минерални масла, които вече са били освободени за потребление в друга държава членка, ако такива продукти се превозват от частно лице или за сметка на частно лице, като се използва необичаен транспорт.

За целите на настоящия параграф „необичаен транспорт“ означава превоз на горива, различен от превоза в резервоарите на превозни средства или в подходящи съдове за резервно гориво, както и превоз на течни продукти за отопление, различен от превоза посредством цистерни, използвани за сметка на икономически оператори.

Раздел 2

Процедура при движения на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на една държава членка и се движат към територията на друга държава членка, за да бъдат доставени там за търговски цели

Член 33

Общи разпоредби

1.   Когато акцизни стоки, които са били освободени за потребление на територията на една държава членка, се движат към територията на друга държава членка, за да бъдат доставени там за търговски цели или да бъдат използвани там, те подлежат на облагане с акциз в държавата членка на получаване.

В обхвата на режима по настоящия раздел акцизните стоки се придвижват единствено от сертифициран изпращач към сертифициран получател.

2.   За целите на настоящия член акцизните стоки се разглеждат като „доставени за търговски цели“, когато са били освободени за потребление на територията на една държава членка, движили са се от тази държава членка към територията на друга държава членка и са доставени или на лице, различно от частно лице, или на частно лице, ако движението не е обхванато от член 32 или член 44. Акцизните стоки обаче не се разглеждат като доставени за търговски цели, когато се транспортират от това частно лице за собствено ползване при движението им от територията на другата държава членка.

3.   Движението на акцизни стоки съгласно настоящия член започва, когато акцизните стоки напуснат обекта на сертифицирания изпращач или всяко място в държавата членка на изпращане, което се съобщава на компетентните органи на държавата членка на изпращане преди започването на движението.

4.   Движението на акцизни стоки съгласно настоящия член завършва, когато стоките бъдат доставени на сертифицирания получател в неговия обект или на всяко място в държавата членка на получаване, което се съобщава на компетентните органи на държавата членка на получаване преди започването на движението.

5.   Прилагат се условията за възникване на задължението за плащане на акциз и ставката на акциза, които са в сила на датата, на която акцизът става дължим в държавата членка на получаване.

Член 34

Данъчно събитие

1.   Сертифицираният получател е отговорен за плащането на акциза, който става дължим при доставката на стоките в държавата членка на получаване, освен когато по време на движението възникне нередовност съгласно член 46.

2.   При липса на регистрация или сертифициране на някое или на всички лица, участващи в движението, тези лица също стават отговорни за плащането на акциза.

3.   Акцизните стоки, държани на борда на кораб или въздухоплавателно средство, осъществяващи прекосяване по море или полет между териториите на две държави членки, но които не са на разположение за продажба, когато корабът или въздухоплавателното средство е на територията на една от държавите членки, не подлежат на облагане с акциз в тази държава членка.

Член 35

Условия за движение на акцизни стоки съгласно настоящия раздел

1.   Счита се, че движението на акцизни стоки отговаря на изискванията съгласно настоящия раздел само ако се осъществява в обхвата на електронен опростен административен документ, обработен в съответствие с член 36.

2.   Сертифицираният получател съгласно член 34, параграф 1 спазва всяко едно от следните изисквания:

(a)

преди изпращането на стоките предоставя обезпечение, покриващо рисковете от неплащане на акцизи, които може да възникнат при движението през териториите на транзитно преминаваните държави членки и в държавата членка на получаване;

б)

при завършването на движението на стоките плаща дължимия акциз в държавата членка на получаване в съответствие с процедурата, определена от тази държава членка;

в)

допуска всяка проверка, даваща възможност на компетентните органи на държавата членка на получаване да се уверят, че акцизните стоки действително са получени и дължимият във връзка с тях акциз е платен.

3.   Чрез дерогация от параграф 2, буква а) компетентните органи на държавата членка на получаване могат, при определени от тях условия, да позволят обезпечението да бъде предоставено от превозвача, собственика на акцизните стоки, сертифицирания изпращач или солидарно от всяка комбинация на две или повече от тези лица със или без сертифицирания получател.

4.   Обезпечението по параграф 2, буква а) е валидно на цялата територия на Съюза.

5.   Държавите членки определят подробни правила, уреждащи предоставянето и валидността на обезпечението.

6.   Лицензиран складодържател или регистриран изпращач може да действа като сертифициран изпращач за целите на настоящия раздел, след като е уведомил компетентните органи на държавата членка на изпращане.

7.   Лицензиран складодържател или регистриран получател може да действа като сертифициран получател за целите на настоящия раздел, след като е уведомил компетентните органи на държавата членка на получаване.

8.   За сертифициран изпращач или сертифициран получател, който изпраща или получава акцизни стоки само в редки случаи, сертифицирането, посочено в член 3, точки 11 и 12, се ограничава до определено количество акцизни стоки, само един получател или изпращач и определен период от време. Държавите членки могат да ограничат сертифицирането до едно-единствено движение. Подобно временно сертифициране може да се дава също, независимо от изискванията на член 3, точки 11 и 12, на частни лица, действащи като изпращачи или получатели, когато акцизните стоки се доставят за търговски цели по член 33, параграф 2.

Член 36

Електронен опростен административен документ

1.   Когато акцизните стоки ще бъдат придвижвани съгласно настоящия раздел, сертифицираният изпращач подава чрез компютърната система проект на електронен опростен административен документ до компетентните органи на държавата членка на изпращане.

2.   Компетентните органи на държавата членка на изпращане извършват електронна проверка на данните, предоставени в проекта на електронния опростен административен документ.

Когато тези данни не са валидни, сертифицираният изпращач незабавно се информира за това.

Когато тези данни са валидни, компетентните органи на държавата членка на изпращане определят на документа уникален опростен административен референтен код и го съобщават на сертифицирания изпращач.

3.   Компетентните органи на държавата членка на изпращане препращат незабавно електронния опростен административен документ на компетентните органи на държавата членка на получаване, които го препращат на сертифицирания получател.

4.   Сертифицираният изпращач предоставя уникалния опростен административен референтен код на лицето, придружаващо акцизните стоки, или — когато няма лице, придружаващо стоките — на превозвача. Лицето, придружаващо акцизните стоки, или превозвачът предоставя кода на компетентните органи при поискване от тяхна страна по време на целия процес на движение.

5.   По време на движение на акцизни стоки съгласно настоящия раздел сертифицираният изпращач може да смени чрез компютърната система мястото на получаване с друго място на доставка в същата държава членка, управлявано от същия сертифициран получател, или с мястото на изпращане. За тази цел сертифицираният изпращач подава чрез компютърната система проект на електронен документ за промяна на мястото на получаване до компетентните органи на държавата членка на изпращане.

Член 37

Съобщение за получаване

1.   При получаване на акцизните стоки сертифицираният получател подава чрез компютърната система своевременно и не по-късно от пет работни дни след завършването на движението, освен при надлежно обосновани пред компетентните органи случаи, съобщение за тяхното получаване до компетентните органи на държавата членка на получаване.

2.   Компетентните органи на държавата членка на получаване извършват електронна проверка на данните, предоставени в съобщението за получаване.

Когато тези данни не са валидни, сертифицираният получател незабавно се информира за това.

Когато тези данни са валидни, компетентните органи на държавата членка на получаване дават потвърждение на получателя, че съобщението за получаване е регистрирано и го изпращат на компетентните органи на държавата членка на изпращане.

Съобщението за получаване се счита за достатъчно доказателство, че сертифицираният получател е изпълнил всички необходими формалности и е направил, ако е приложимо, и ако акцизните стоки не са освободени от плащане на акциз, всички плащания на дължимия акциз в държавата членка на получаване или че се прилага режим отложено плащане съгласно глава III.

3.   Компетентните органи на държавата членка на изпращане препращат съобщението за получаване на сертифицирания изпращач.

4.   Платеният в държавата членка на изпращане акциз се възстановява при поискване и въз основа на съобщението за получаване по параграф 1.

Член 38

Аварийна процедура и възстановяване на нормалната дейност при изпращане

1.   Чрез дерогация от член 36, когато компютърната система в държавата членка на изпращане не работи, сертифицираният изпращач може да започне движение на акцизни стоки, при условие че:

а)

стоките са придружени от документ при аварийна процедура, съдържащ същите данни като тези в проекта на електронния опростен административен документ, посочен в член 35, параграф 1;

б)

сертифицираният изпращач информира компетентните органи на държавата членка на изпращане преди започването на движението.

Държавата членка на изпращане може да изиска от сертифицирания изпращач копие от посочения в буква а) от първата алинея документ, проверка от държавата членка на изпращане на съдържащите се в това копие данни, а когато компютърната система не работи по вина на изпращача — съответната информация преди започването на движението относно причините за това системата да не работи.

2.   Веднага щом бъде възстановена работата на компютърната система, сертифицираният изпращач подава проект на електронния опростен административен документ в съответствие с член 36, параграф 1.

Веднага щом данните в проекта на електронния опростен административен документ бъдат проверени в съответствие с член 36, параграф 2, ако тези данни са валидни, този документ заменя документа при аварийна процедура, посочен в параграф 1, първа алинея, буква а) от настоящия член. Член 36, параграф 3 и член 37 се прилагат mutatis mutandis.

3.   Копие от документа при аварийна процедура, посочен в параграф 1, първа алинея, буква а), се съхранява от сертифицирания изпращач в неговата отчетност.

4.   Когато компютърната система в държавата членка на изпращане не работи, сертифицираният изпращач може да промени мястото на получаване на стоките, както е посочено в член 36, параграф 5, и предава тази информация на компетентните органи на държавата членка на изпращане чрез алтернативни средства за комуникация. Сертифицираният изпращач информира компетентните органи на държавата членка на изпращане преди момента на промяната на мястото на получаване. Параграфи 2 и 3 от настоящия член се прилагат mutatis mutandis.

Член 39

Документи при аварийна процедура и възстановяване на данни — съобщение за получаване

Когато акцизните стоки ще бъдат придвижвани съгласно настоящия раздел и съобщението за получаване не може да бъде подадено при завършването на движението на акцизните стоки в съответствие с член 37, параграф 1 или защото компютърната система в държавата членка на получаване не работи, или защото процедурите по член 38, параграф 2 все още не са били изпълнени, сертифицираният получател подава до компетентните органи на държавата членка на получаване, освен в надлежно обосновани случаи, документ при аварийна процедура, съдържащ същите данни като съобщението за получаване и удостоверяващ, че движението е завършило.

Освен когато съобщението за получаване може да бъде своевременно подадено до тях от сертифицирания получател чрез компютърната система, както е предвидено в член 37, параграф 1, и освен в надлежно обосновани случаи, компетентните органи на държавата членка на получаване изпращат на компетентните органи на държавата членка на изпращане копие на посочения в първата алинея документ при аварийна процедура. Компетентните органи на държавата членка на изпращане препращат копието на сертифицирания изпращач или го съхраняват на разположение на сертифицирания изпращач.

След като работата на компютърната система в държавата членка на получаване бъде възстановена или процедурите, посочени в член 38, параграф 2, бъдат изпълнени, сертифицираният получател подава съобщение за получаване в съответствие с член 37, параграф 1. Член 37, параграфи 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis.

Член 40

Алтернативни доказателства за получаване

1.   Независимо от член 39 съобщението за получаване, изисквано съгласно член 37, параграф 1, представлява доказателство, че акцизните стоки са били доставени на сертифицирания получател.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, когато поради причини, различни от посочените в член 39, липсва съобщение за получаване, може да бъде представено алтернативно доказателство за доставката на акцизните стоки под формата на заверка от компетентните органи на държавата членка на получаване въз основа на подходящи доказателства, че изпратените акцизни стоки са пристигнали на своето място на получаване.

Документът при аварийна процедура, посочен в член 39, първата алинея, представлява подходящо доказателство за целите на първата алинея от настоящия параграф.

3.   Когато заверката от компетентните органи на държавата членка на получаване е била приета от компетентните органи на държавата членка на изпращане, тя се счита за достатъчно доказателство, че сертифицираният получател е изпълнил всички необходими формалности и е направил всички плащания на дължимия акциз в държавата членка на получаване.

Член 41

Дерогация от задължението за използване на компютърната система – опростени процедури в две или повече държави членки

По споразумение и при условия, определени от всички заинтересовани държави членки, могат да се установят опростени процедури за движения на акцизни стоки съгласно настоящия раздел между териториите на две или повече държави членки.

Член 42

Движение на стоки, освободени за потребление, между две места на територията на една и съща държава членка през територията на друга държава членка

1.   Когато вече освободени за потребление на територията на дадена държава членка акцизни стоки се придвижват до място на получаване на територията на същата държава членка през територията на друга държава членка, се прилагат следните изисквания:

а)

това движение се осъществява под покритието на електронния опростен административен документ, посочен в член 35, параграф 1, като се следва подходящ маршрут;

б)

сертифицираният получател удостоверява, че е получил стоките в съответствие с изискванията, определени от компетентните органи в мястото на получаване;

в)

сертифицираният изпращач и сертифицираният получател допускат всяка проверка, даваща възможност на съответните им компетентни органи да се уверят, че стоките действително са получени.

2.   Когато акцизните стоки се движат често и редовно при условията, посочени в параграф 1, съответните държави членки могат, по общо съгласие и условия, определени от тях, да опростят изискванията, посочени в параграф 1.

Член 43

Делегиране на правомощия и предоставяне на изпълнителни правомощия за движението на стоки, предназначени да бъдат доставени за търговски цели

1.   Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 51 за установяване на структурата и съдържанието на електронните административни документи, които се разменят чрез компютърната система за целите на членове 36 и 37, и на документите при аварийна процедура, посочени в членове 38, 39 и 41, в контекста на движението на акцизни стоки съгласно настоящия раздел.

2.   Комисията приема актове за изпълнение за установяване на правилата и процедурите, които да се следват при размяната на електронните административни документи чрез компютърната система за целите на членове 36 и 37, и на правилата и процедурите за използване на документите при аварийна процедура, посочени в членове 38, 39 и 40, в контекста на движението на акцизни стоки съгласно настоящия раздел. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 52.

Раздел 3

Дистанционни продажби

Член 44

Дистанционни продажби

1.   Вече освободените за потребление на територията на една от държавите членки акцизни стоки – които се купуват от лице, различно от лицензиран складодържател, регистриран получател, или сертифициран получател, който е установен в друга държава членка и който не извършва независима икономическа дейност – и които се изпращат или превозват до територията на друга държава членка пряко или косвено от изпращач, който извършва независима икономическа дейност, или за негова сметка, подлежат на облагане с акциз в държавата членка на получаване.

2.   В случая по параграф 1 акцизът става дължим в държавата членка на получаване в момента на доставката на акцизните стоки. Прилагат се условията за възникване на задължението за плащане на акциз и ставката на акциза, които са в сила на датата, на която акцизът става дължим.

Акцизът се плаща в съответствие с процедурата, определена от държавата членка на получаване.

3.   Лицето, отговорно за плащането на акциза в държавата членка на получаване, е изпращачът.

Държавата членка на получаване обаче може да позволи на изпращача да определи за лице, отговорно за плащането на акциза, данъчен представител, установен в държавата членка на получаване. Данъчният представител се одобрява от компетентните органи на тази държава членка. В случаите, когато изпращачът или данъчният представител не е спазил разпоредбите на параграф 4, буква а), държавите членки могат да предвидят лице, отговорно за плащането на акциза, да бъде получателят на акцизните стоки.

4.   Изпращачът или данъчният представител спазва следните изисквания:

а)

преди изпращане на акцизните стоки се регистрира и предоставя обезпечение за плащането на акциза в компетентното учреждение, специално определено за целта, и при условията, установени от държавата членка на получаване;

б)

плаща акциза в учреждението, посочено в буква а), след като акцизните стоки са били доставени;

в)

води отчетност за доставките на акцизните стоки.

Съответните държави членки могат при условия, определени от тях, да опростят тези изисквания въз основа на двустранни или многостранни споразумения.

5.   В случая по параграф 1 акцизът, начислен в първата държава членка, се възстановява по искане на изпращача, когато изпращачът или данъчният представител е спазил процедурите, посочени в параграф 4.

6.   Държавите членки могат да предвидят специфични условия за прилагане на параграфи 1—5 по отношение на акцизните стоки, обхванати от специални национални правила за дистрибуция.

Раздел 4

Унищожаване и загуба

Член 45

Унищожаване и загуба

1.   В случаите, посочени в член 33, параграф 1 и член 44, параграф 1, в случай на пълно унищожаване или безвъзвратна загуба на акцизните стоки по време на транспортирането им на територията на държава членка, различна от държавата членка, в която са освободени за потребление, поради непредвидими обстоятелства, непреодолима сила или вследствие на разрешение за унищожаване на стоките на компетентните органи на тази държава членка, в тази държава членка не е дължим акциз.

За целите на настоящата директива стоките се считат за напълно унищожени или безвъзвратно изгубени, когато са станали неизползваеми като акцизни стоки.

2.   В случай на частична загуба поради естеството на стоките, която възниква по време на транспортирането им на територията на държава членка, различна от държавата членка, в която са освободени за потребление, в тази държава членка не е дължим акциз, когато размерът на загубата е в рамките на общия праг за частична загуба, приложим за тези акцизни стоки, определен в съответствие с член 6, параграф 9, освен ако някоя държава членка няма основателни причини да подозира, че е извършена измама или е налице нередовност.

3.   Пълното унищожаване или пълната или частична безвъзвратна загуба на акцизни стоки по параграф 1 се доказва по начин, удовлетворяващ компетентните органи на държавата членка, където е настъпило пълното унищожаване или пълната или частична безвъзвратна загуба, или при невъзможност да се определи къде е настъпила загубата – пред компетентните органи на държавата членка, където е направена констатацията.

В случай на установено пълно унищожаване или пълна или частична безвъзвратна загуба на акцизни стоки, обезпечението, предоставено в съответствие с член 35, параграф°2, буква а) или член 44, параграф 4, буква а), се освобождава изцяло или частично при представяне на задоволително доказателство.

Раздел 5

Нередовности по време на движението на акцизни стоки

Член 46

Нередовности по време на движението на акцизни стоки

1.   Когато е възникнала нередовност при движение на акцизни стоки в съответствие с член 33, параграф 1 или член 44, параграф 1 на територията на държава членка, различна от територията на държавата членка, в която акцизните стоки са освободени за потребление, те подлежат на облагане с акциз и акцизът е дължим в държавата членка, в която е възникнала нередовността.

2.   При установяване на нередовност по време на движение на акцизни стоки в съответствие с член 33, параграф 1 или член 44, параграф 1 на територията на държава членка, различна от територията на държавата членка, в която акцизните стоки са освободени за потребление, и когато не е възможно да се определи мястото, където е възникнала нередовността, се счита че тя е възникнала и акцизът е дължим в държавата членка, в която е била установена нередовността.

Ако обаче преди изтичането на тригодишен период, считано от датата на придобиване на акцизните стоки, се установи на територията на коя държава членка действително е възникнала нередовността, се прилагат разпоредбите на параграф 1.

3.   Акцизът се дължи от лицето, което е предоставило обезпечение за плащането му в съответствие с член 35, параграф 2, буква а) или член 44, параграф 4, буква а) и от всяко лице, взело участие в нередовността. Когато за плащането на един и същ акциз са отговорни няколко лица, те са солидарно отговорни.

При поискване компетентните органи на държавата членка, в която акцизните стоки са освободени за потребление, възстановяват или опрощават акциза, когато е бил начислен в държавата членка, където е възникнала или е установена нередовността. Компетентните органи на държавата членка на получаване освобождават обезпечението, предоставено съгласно член 35, параграф 2, буква а) или член 44, параграф 4, буква а).

4.   За целите на настоящия член „нередовност“ означава ситуация, която възниква по време на движение на акцизни стоки по смисъла на член 33, параграф 1 или член 44, параграф 1, която не попада в обхвата на член 45, в резултат на която дадено движение или част от движение на акцизна стока не е надлежно завършило.

5.   Всяка липса на регистрация или сертифициране на едно или всички лица, участващи в движението, в разрез с член 33, параграф 1 или член 44, параграф 4, буква а), или всяко неспазване на разпоредбите на член 35, параграф 1 се счита за нередовност. Прилагат се съответно параграфи 1 – 4, освен в случаите, когато получателят трябва да плати акциза в съответствие с последното изречение от член 44, параграф 3.

Глава VI

Други разпоредби

Раздел 1

Обозначения

Член 47

Обозначения

1.   Без да се засяга член 6, параграф 2, държавите членки могат да изискват акцизните стоки да носят данъчни обозначения или национални разпознавателни обозначения, използвани за данъчни цели, в момента, в който те се освобождават за потребление на тяхна територия или, в случаите, предвидени в член 33, параграф 1 и член 44, параграф 1, когато влизат на тяхна територия.

2.   Всяка държава членка, която изисква използването на данъчни обозначения или на национални разпознавателни обозначения, посочени в параграф 1, се задължава да ги предоставя на лицензираните складодържатели от другите държави членки. Всяка от държавите членки може обаче да предвиди тези обозначения да бъдат предоставяни на данъчен представител, одобрен от данъчните органи на тази държава членка.

3.   Без да се засягат разпоредбите, които държавите членки могат да приемат с оглед правилното прилагане на настоящия член и предотвратяването на отклонението от данъчно облагане, избягването на данъци или данъчните злоупотреби, държавите членки следят данъчните обозначения или националните разпознавателни обозначения, посочени в параграф 1, да не препятстват свободното движение на акцизни стоки.

Когато тези данъчни или разпознавателни обозначения са поставени върху акцизни стоки, всяка платена или обезпечена сума за получаването на тези обозначения, с изключение на разходите за издаването им, се възстановява, опрощава или освобождава от държавата членка, която ги е издала, ако акцизът е станал дължим и той е бил събран в друга държава членка.

Държавата членка, издала тези обозначения, може въпреки това да изиска удовлетворяващо компетентните органи доказателство за тяхното премахване или тяхното унищожаване като условие за възстановяването, опрощаването или освобождаването на платената сума или сумата за обезпечение.

4.   Данъчните обозначения или националните разпознавателни обозначения по параграф 1 са валидни в държавата членка, която ги е издала. Възможно е обаче и взаимно признаване на тези обозначения между държавите членки.

Раздел 2

Дребни винопроизводители

Член 48

Дребни винопроизводители

1.   Държавите членки могат да освободят дребните винопроизводители от изискванията по членове 14 – 31, както и от други изисквания, свързани с движението и мониторинга. Когато самите дребни винопроизводители извършват вътресъюзни сделки, те уведомяват компетентните си органи и спазват изискванията, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията (16).

2.   Когато дребните винопроизводители са освободени от изискванията в съответствие с параграф 1, получателят уведомява — чрез документа, изискван съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2018/273, или чрез позоваване на него — компетентните органи на държавата членка на получаване за получените доставки на вино.

3.   За целите на настоящия член „дребен производител“ означава производител, който произвежда средно по-малко от 1 000 hl вино на лозарска година, въз основа на средногодишното производство през най-малко три последователни лозарски години, в съответствие с член 2, точка 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273.

Раздел 3

Снабдяване на кораби и въздухоплавателни средства

Член 49

Снабдяване на кораби и въздухоплавателни средства

До приемането от Съвета на разпоредби на Съюза относно снабдяването на кораби и въздухоплавателни съдове, държавите членки могат да запазят националните си разпоредби относно освобождаването на това снабдяване.

Раздел 4

Специални разпоредби

Член 50

Специални разпоредби

Държавите членки, които са сключили споразумение, свързано с отговорността за построяването или поддръжката на трансграничен мост, могат да приемат мерки чрез дерогация от разпоредбите на настоящата директива с цел опростяване на процедурата за събиране на акциз за акцизните стоки, използвани за строителството и поддръжката на съответния мост.

За целите на тези мерки мостът и строителните площадки, посочени в споразумението, се считат за част от територията на държавата членка, която отговаря за строителството или поддръжката на моста в съответствие със споразумението.

Съответните държави членки уведомяват Комисията за тези мерки, а тя информира другите държави членки.

ГЛАВА VII

Упражняване на делегирането и процедура на комитет

Член 51

Упражняване на делегирането

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегираните актове, посочено в член 6, параграф 10, член 29, параграф 1 и член 43, параграф 1, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от 20 февруари 2020 г.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 10, член 29, параграф 1 и член 43, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 година за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграф 10, член 29, параграф 1 и член 43, параграф 1, влиза в сила единствено ако Съветът не е представил възражения в срок от два месеца след като актът му е бил нотифициран или ако преди изтичането на този срок Съветът е уведомил Комисията, че няма да представи възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Съвета.

Член 52

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по акцизите. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ГЛАВА VIII

Докладване и преходни и заключителни разпоредби

Член 53

Докладване относно прилагането на настоящата директива

На всеки пет години Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива. Първият доклад се представя най-късно три години след датата на прилагане на настоящата директива.

По-конкретно, в първия доклад се прави оценка на приложението и въздействието на националните разпоредби, приети и прилагани съгласно член 32, като се вземат предвид съответните данни за въздействието на въпросните разпоредби по отношение на трансграничните последици, измамите, отклонение от облагане, избягване на акцизи или злоупотреба, въздействието върху безпроблемното функциониране на вътрешния пазар и върху общественото здраве.

При поискване държавите членки предоставят на Комисията наличната имаща отношение информация, необходима за изготвяне на доклада.

Ако е целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение.

Член 54

Преходни разпоредби

До 31 декември 2023 г. държавите членки позволяват получаването на акцизни стоки при спазване на формалностите, определени в членове 33, 34 и 35 от Директива 2008/118/ЕО.

До 13 февруари 2024 г. уведомленията по член 21, параграф 5 от настоящата директива могат да бъдат извършвани чрез средства, различни от компютърната система.

Член 55

Транспониране

1.   Държавите членки приемат и публикуват до 31 декември 2021 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с членове 2, 3, 6, 12, 16, 17, членове 19 – 22, членове 25 – 29, членове 33 – 46 и членове 54, 55 и 57. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки.

При условията на член 54 те прилагат тези разпоредби, считано от 13 февруари 2023 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Те включват също така уточнение, че позоваванията в действащите законови, подзаконови и административни разпоредби на директивата, отменена с настоящата директива, се считат за позовавания на настоящата директива. Условията и редът на позоваване и формулировката на уточнението се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 56

Отмяна

Директива 2008/118/ЕО, изменена с изброените в приложение I, част А актове, се отменя, считано от 13 февруари 2023 г., без да се засягат задълженията на държавите членки относно сроковете за транспониране в националното законодателство и датите на прилагане на директивите, посочени в приложение I, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието, съдържаща се в приложение II.

Член 57

Влизане в сила и прилагане

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Членове 1, 4, 5, членове 7 — 11, членове 13 — 15, членове 18, 23, 24, членове 30 — 32, членове 47 — 53, член 56 и член 58 се прилагат от 13 февруари 2023 г.

Член 58

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2019 година.

За Съвета

Председател

K. MIKKONEN


(1)  Становище от 27 март 2019 г. (все още непубликувано в Официален вестник)

(2)  Становище от 17 октомври 2018 г. (ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 108).

(3)  Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12).

(4)  Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки (ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 21).

(5)  Директива 92/84/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. относно сближаването на акцизните ставки на алкохола и алкохолните напитки (ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 29).

(6)  Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51).

(7)  Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 г. относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн (OВ L 176, 5.7.2011 г., стр. 24).

(8)  OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(9)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13)

(10)  Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (OB L 343, 29.12.2015г., стр. 1).

(11)  Делегиран регламент (ЕС) 2018/1063 на Комисията от 16 май 2018 г. за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 192, 30.7.2018 г., стр. 1).

(12)  Решение (EС) 2020/263 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2020 г. за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (вж. страница 43 от настоящия брой на Официален вестник).

(13)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).

(14)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1), изменен с Регламент (ЕС) 2016/2339 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух (OB L 354, 23.12.2016 г., стр. 32).

(15)  Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета от 2 май 2012 г. относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2073/2004 (ОВ L 121, 8.5.2012 г., стр. 1).

(16)  Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията от 11 декември 2017 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския регистър, придружаващите документи и сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации, уведомленията и публикуването на подадената в тях информация, както и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и санкции, за изменение на регламенти (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 606/2009 и (ЕО) № 607/2009 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията и на Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на Комисията (OВ L 58, 28.2.2018 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ А

ОТМЕНЕНАТА ДИРЕКТИВА И СПИСЪК НА НЕЙНИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ

(посочени в член 56)

Директива 2008/118/ЕО на Съвета

(ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12)

Директива 2010/12/ЕС на Съвета

(ОВ L 50, 27.2.2010 г., стр. 1)

Договор за присъединяването на Хърватия

(OВ L 112, 24.4.2012 г., стр. 10)

Директива 2013/61/ЕС на Съвета

(OВ L 353, 28.12.2013 г., стр. 5)

Директива (ЕС) 2019/2235 на Съвета

(ОВ L 336, 30.12.2019 г., стр. 10)

ЧАСТ Б

СРОКОВЕ ЗА ТРАНСПОНИРАНЕ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И НАЧАЛНА ДАТА НА ПРИЛАГАНЕ

(посочени в член 56)

Директива

Срок за транспониране

Начална дата на прилагане

2008/118/ЕО

1 януари 2010 г.

1 април 2010 г.

2010/12/ЕС

1 януари 2011 г.

 

2013/61/ЕС

1 януари 2014 г.

 

(ЕС) 2019/2235

30 юни 2022 г.

1 юли 2022 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 2008/118/EC

Настоящата директива

Член 1

Член 1

Член 2

Член 6, параграф 1

Член 3, параграфи 1, 2 и 3

Член 2, параграф 1, 2 и 3

Член 3, параграф 4

Член 2, параграф 4

Член 4, уводна част

Член 3, уводна част

Член 4, точки 1 — 5

Член 3, точки 1 — 5

Член 4, точка 6

Член 4, точка 7

Член 3, точка 6

Член 4, точка 8

Член 3, точка 7

Член 3, точка 8

Член 4, точки 9 — 11

Член 3, точки 9 — 11

Член 3, точки 12 и 13

Член 36, параграф 1, втора алинея

Член 3, точка 14

Член 3, точки 15 и 16

Член 5, параграфи 1 и 2

Член 4, параграфи 1 и 2

Член 5, параграф 3, уводна част

Член 4, параграф 3, уводна част

Член 5, параграф 3, букви а) — д)

Член 4, параграф 3, букви а) — д)

Член 5, параграф 3, букви е) и ж)

Член 5, параграфи 4, 5 и 6

Член 4, параграфи 4, 5 и 6

Член 6

Член 5

Член 7, параграфи 1 — 3

Член 6, параграфи 2 — 4

Член 7, параграф 4, първа алинея

Член 6, параграф 5

Член 7, параграф 4, втора алинея

Член 6, параграф 6

Член 7, параграф 4, трета алинея

Член 6, параграф 9, първа алинея

Член 7, параграф 5

Член 6, параграф 7

Член 6, параграф 8

Член 6, параграф 9, втора алинея

Член 6, параграф 10

Член 8

Член 7

Член 9

Член 8, първа и втора алинея

Член 8, трета алинея

Членове 10 —12

Членове 9— 11

Член 13, параграф 1

Член 12, параграф 1

Член 13, параграф 2

Член 12, параграфи 2 и 3

Член 13, параграф 3

Член 12, параграф 4

Член 14, параграфи 1, 2 и 3

Член 13, параграфи 1, 2 и 3

Член 14, параграф 4

Член 14, параграф 5

Член 13, параграф 4

Членове 15 и 16

Членове 14 и 15

Член 17, параграф 1, уводна част

Член 16, параграф 1, уводна част

Член 17, параграф 1, буква a), уводна част

Член 16, параграф 1, буква a), уводна част

Член 17, параграф 1, буква a), подточки i) — iv)

Член 16, параграф 1, буква a), подточки i) — iv)

Член 16, параграф 1, буква a), подточка v)

Член 17, параграф 1, буква б)

Член 16, параграф 1, буква б)

Член 16, параграфи 2 и 3

Член 17, параграф 2

Член 16, параграф 4

Член 17, параграф 3

Член 16, параграф 5

Член 18, параграф 1

Член 17, параграф 1

Член 17, параграф 2

Член 18, параграф 2

Член 17, параграф 3

Член 18, параграф 3, първо изречение

Член 17, параграф 4

Член 18, параграф 4

Член 17, параграф 5

Член 18, параграф 3, второ изречение

Член 17, параграф 6

Член 19

Член 18

Член 20, параграф 1

Член 19, параграф 1

Член 20, параграф 2

Член 19, параграф 2, букви а) и б)

Член 19, параграф 2, буква в)

Член 21, параграфи 1 — 4

Член 20, параграфи 1 — 4

Член 21, параграф 5

Член 21, параграф 1

Член 21, параграф 6

Член 20, параграф 5

Член 21, параграф 7

Член 20, параграф 6

Член 21, параграф 8

Член 20, параграф 7, първо изречение

Член 20, параграф 7, второ изречение

Член 21, параграфи 2 — 5

Член 22

Член 22, параграфи 1 и 2

Член 22, параграф 3

Член 23, първа алинея, уводна част

Член 23, параграф 1, уводна част

Член 23, първа алинея, точка 1

Член 23, параграф 1, буква а)

Член 23, първа алинея, точка 2

Член 23, параграф 1, буква б)

Член 23, първа алинея, точка 3

Член 23, параграф 1, буква в)

Член 23, втора алинея

Член 23, параграф 2

Член 24

Член 24

Член 25, параграф 1

Член 25, параграф 1

Член 25, параграф 2

Член 25, параграф 2

Член 25, параграф 3, първа алинея

Член 25, параграф 3

Член 25, параграф 3, втора алинея

Член 26, параграфи 1 и 2

Член 26, параграфи 1 и 2

Член 26, параграф 3

Член 26, параграфи 4 и 5

Член 26, параграфи 3 и 4

Член 26(5)

Член 27

Член 27

Член 28, параграф 1

Член 28, параграф 1

Член 28, параграф 2, първа и втора алинея

Член 28, параграфи 2 и 3

Член 28, параграф 4

Член 28, параграф 2, трета алинея

Член 28, параграф 5

Член 29

Член 29

Член 30

Член 30

Член 31

Член 31

Член 32

Член 32

Член 33, параграф 1

Член 33, параграфи 1 и 2

Член 33, параграфи 3 и 4

Член 33, параграф 2

Член 33, параграф 5

Член 33, параграфи 3 и 4

Член 34, параграфи 1 и 2

Член 33, параграф 5

Член 34, параграф 3

Член 33, параграф 6

Член 37, параграф 4

Член 34, параграф 1

Член 35, параграф 1

Член 34, параграф 2, букви а), б) и в)

Член 35, параграф 2, букви а), б) и в)

Член 34, параграф 2, втора алинея

Член 35, параграфи 3 — 8

Членове 36 —41

Член 35

Член 42

Член 43

Член 36, параграф 1, първа алинея

Член 44, параграф 1

Член 36, параграф 1, втора алинея

Член 3, точка 14

Член 36, параграфи 2 — 6

Член 44, параграфи 2 — 6

Член 37, параграф 1, първа алинея

Член 45, параграф 1, първа алинея

Член 45, параграф 1, втора алинея

Член 45, параграф 2

Член 37, параграф 1, втора алинея

Член 45, параграф 3, първа алинея

Член 37, параграф 1, трета алинея

Член 45, параграф 3, втора алинея

Член 37, параграф 2

Член 38

Член 46, параграфи 1—4

Член 46, параграф 3, първа алинея, второ изречение

Член 46, параграф 5

Член 39

Член 47

Член 40

Член 48

Член 41

Член 49

Член 42

Член 50

Член 51

Член 43

Член 52

Член 44

Член 53 и член 54

Член 45 и член 46

Член 47

Член 56

Член 48

Член 55

Член 49

Член 57

Член 50

Член 58

Приложение I

Приложение II


Top