EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0030

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/30 на Комисията от 14 януари 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 по отношение на подробните правила за прекия електронен обмен на информация в съответствие с общата политика в областта на рибарството

C/2020/46

OB L 9, 15.1.2020, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/30/oj

15.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 9/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/30 НА КОМИСИЯТА

от 14 януари 2020 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 по отношение на подробните правила за прекия електронен обмен на информация в съответствие с общата политика в областта на рибарството

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (1), и по-специално членове 71, 76 и 111 от него,

като има предвид, че:

(1)

Правилата, уреждащи обмена на данни в електронен формат между държавите членки, както и между държавите членки и Комисията или определения от нея орган, са установени в Регламент (ЕО) № 1224/2009 („Регламента за контрол“). Членове 71, 76 и 83 от посочения регламент се отнасят конкретно до обмена на доклади от инспекции и наблюдение.

(2)

Комисията разработи нов формат за предаване на данните от докладите от инспекции и наблюдение, който занапред следва да се използва при всеки електронен обмен на данните, посочени в членове 71, 76 и 83 от Регламента за контрол.

(3)

В дял IX, глава Iа от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията (2) се определят правилата за обмена на данни между държавите членки, както и между държавите членки и Комисията или определения от нея орган. Необходимо е тези правила да бъдат изменени, за да се вземат предвид разработеният от Комисията нов формат за данните относно инспекциите и наблюдението, както и новите технологии и международните стандарти.

(4)

След като Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (3) беше отменен с Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета (4), препратките към него в дял IX, глава Ia от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 следва да бъдат заличени.

(5)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011

Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 се изменя, както следва:

а)

Член 146а се заменя със следното:

„Член 146а

В настоящата глава се определят подробни правила за обмена на данни по членове 111 и 116 от Регламента за контрол, обмена на данни от докладите от инспекции и наблюдение по членове 71, 76 и 83 от Регламента за контрол, както и за уведомяването за данните за улова по член 33, параграфи 2 и 4 от Регламента за контрол.“

б)

В член 146и параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Форматът, който държавите членки на флага използват, за да предават на Комисията обобщени данни за улова по член 33, параграфи 2 и 4 от Регламента за контрол, е XML Schema Definition (XSD), базиран на UN/CEFACT P1000-12.“

в)

В член 146и параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Количествата от доклада за улова трябва да се основават на разтоварените количества. Ако уловът все още не е разтоварен, се предоставя прогнозен доклад за улова с обозначение „задържан на борда“. Корекцията с точното тегло и мястото на разтоварване се предава до 15-о число на месеца, следващ разтоварването.“

г)

В член 146й параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Комисията, съвместно с държавите членки, определя измененията на XML форматите и на документите за изпълнение, които трябва да се използват при всеки електронен обмен на данни между държавите членки, както и между държавите членки и Комисията или определения от нея орган, включително измененията, произтичащи от членове 146е, 146ж, 146з и 146к.“

д)

Добавя се следният член 146к:

„Член 146к

Обмен на данни, свързани с инспекции и наблюдение

1.   Форматът, който се използва за обмен на данни от докладите от инспекции и наблюдение, посочени в членове 71, 76 и 83 от Регламента за контрол, между държавите членки, както и между държавите членки и Комисията или определения от нея орган, е Domain XML Schema Definition за инспекциите и наблюдението, базиран на UN/CEFACT P1000-8.

2.   Считано от дата, определена съвместно с държавите членки в съответствие с член 146й, параграф 2, системите на държавите членки трябва да могат да изпращат съобщения за инспекции и наблюдение и да отговарят на искания за данни от инспекциите и наблюдението съгласно Domain XML Schema Definition за инспекциите и наблюдението, базиран на UN/CEFACT P1000-8.“

е)

В приложение XII под „P1000-7; Домейн за местоположение на кораба“ се добавя следният ред:

„P1000 - 8; Домейн за инспекции и наблюдение“.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 януари 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 112, 30.4.2011 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността, изменящ регламенти (ЕИО) № 2847/93 и (ЕО) № 1627/94 и отменящ Регламент (ЕО) № 3317/94 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 33).

(4)  Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 81).


Top