Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0994

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/994 на Комисията от 17 юни 2019 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на етофенпрокс за употреба в биоциди от продуктов тип 8 (Текст от значение за ЕИП.)

C/2019/4304

OJ L 160, 18.6.2019, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/994/oj

18.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/26


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/994 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2019 година

за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на етофенпрокс за употреба в биоциди от продуктов тип 8

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 14, параграф 5 от него,

след консултация с Постоянния комитет по биоцидите,

като има предвид, че:

(1)

Активното вещество етофенпрокс е включено в приложение I към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) за употреба в биоциди от продуктов тип 8 и в съответствие с член 86 от Регламент (ЕС) № 528/2012 се счита за одобрено съгласно посочения регламент, ако са спазени спецификациите и условията, определени в приложение I към посочената директива.

(2)

Одобрението на етофенпрокс за употреба в биоциди от продуктов тип 8 изтича на 31 януари 2020 г. На 27 юли 2018 г. бе подадено заявление в съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 за подновяване на одобрението на етофенпрокс.

(3)

На 19 декември 2018 г. оценяващият компетентен орган на Австрия уведоми Комисията за своето решение съгласно член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012, че е необходима пълна оценка на заявлението. В съответствие с член 8, параграф 1 от същия регламент оценяващият компетентен орган трябва да извърши пълна оценка на заявлението в рамките на 365 дни след неговото валидиране.

(4)

Съгласно член 8, параграф 2 от посочения регламент оценяващият компетентен орган може да изиска, когато е уместно, заявителят да предостави достатъчно данни за извършването на оценката. В такъв случай 365-дневният срок временно спира да тече за не повече от общо 180 дни, освен ако е оправдан по-дълъг период на спиране поради естеството на изисканите данни или поради изключителни обстоятелства.

(5)

Съгласно член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 в рамките на 270 дни след получаване на препоръката на оценяващия компетентен орган Европейската агенция по химикали („Агенцията“) трябва да изготви становище относно подновяването на одобрението на активното вещество и да го представи пред Комисията.

(6)

От изложеното по-горе става ясно, че поради причини извън контрола на заявителя има вероятност срокът на одобрението на етофенпрокс за употреба в биоциди от продуктов тип 8 да изтече, преди да бъде взето решение относно подновяването му. Поради това е целесъобразно да се отложи датата на изтичане на срока на одобрението на етофенпрокс за употреба в биоциди от продуктов тип 8 за срок, който ще бъде достатъчно дълъг, за да даде възможност за разглеждане на заявлението. Като се имат предвид сроковете, необходими за оценката от оценяващия компетентен орган и за изготвянето и представянето на становище от Агенцията, е целесъобразно датата на изтичане на срока на одобрението да бъде отложена за 31 октомври 2022 г.

(7)

Освен по отношение на датата на изтичане на срока на одобрението, етофенпрокс продължава да бъде одобрен за употреба в биоциди от продуктов тип 8, ако са спазени спецификациите и условията, определени в приложение I към Директива 98/8/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Датата на изтичане на срока на одобрението на етофенпрокс за употреба в биоциди от продуктов тип 8 се отлага за 31 октомври 2022 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).


Top