Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019B0991

Решение (ЕС) 2019/991 на Европейския парламент от 16 януари 2019 година относно приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година

OJ L 160, 18.6.2019, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/991/oj

18.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/23


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/991 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 16 януари 2019 година

относно приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година,

като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Службата (1),

като взе предвид декларацията за достоверност (2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8–0087/2018),

като взе предвид своето решение от 18 април 2018 г. (3) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2016 година, както и отговора на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището,

като взе предвид своето решение от 24 октомври 2018 г. (4), с което отказва освобождаване от отговорност на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година,

като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (5), и по-специално член 208 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (6), и по-специално член 36 от него,

като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (7), и по-специално член 108 от него,

като взе предвид член 94 от своя Правилник за дейността и член 5, параграф 2, буква а), втора алинея от приложение IV към него,

1.   

одобрява приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година;

2.   

възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

За Европейския парламент

Antonio TAJANI

За Съвета

Klaus WELLE


(1)  ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 79.

(2)  Вж. бележка под линия 1.

(3)  ОВ L 248, 3.10.2018 г., стр. 195.

(4)  ОВ L 331, 28.12.2018 г., стр. 213.

(5)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.

(7)  ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


Top