Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0988

Регламент (ЕС) 2019/988 на Комисията от 17 юни 2019 година за поправка на текста на френски език на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (Текст от значение за ЕИП.)

C/2019/4301

OJ L 160, 18.6.2019, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/988/oj

18.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/988 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2019 година

за поправка на текста на френски език на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (1), и по-специално член 5, параграф 1, букви а), г), д), з), и) и й), член 11, параграф 3 и член 12, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Текстът на френски език на Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията (2) съдържа грешка по отношение на границата на специфична миграция, определена в приложение I, точка 1, таблица 1, ред 1052.

(2)

Поради това текстът на Регламент (ЕС) № 10/2011 на френски език следва да бъде съответно поправен. Поправката не се отнася за текста на останалите езици.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

(не засяга българската версия)

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4.

(2)  Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 г. относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ОВ L 12, 15.1.2011 г., стр. 1).


Top