Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0987

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/987 на Комисията от 29 май 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 по отношение на наблюдението на емисиите на CO2 на нови леки търговски превозни средства, чийто тип е одобрен в рамките на многоетапен процес

C/2019/2100

OJ L 160, 18.6.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/987/oj

18.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/987 НА КОМИСИЯТА

от 29 май 2019 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 по отношение на наблюдението на емисиите на CO2 на нови леки търговски превозни средства, чийто тип е одобрен в рамките на многоетапен процес

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (1), и по-специално член 8, параграф 9, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 на Комисията (2) от държавите членки, а също и от производителите, се изисква да докладват определени данни за регистрацията на новите леки търговски превозни средства съгласно Регламент (ЕС) № 510/2011.

(2)

Новата регулаторна процедура за изпитване за измерването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на лекотоварни превозни средства — Хармонизираната в глобален мащаб процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP), определена в Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията (3), ще замени, считано от 1 септември 2019 г., Новия европейски пътен цикъл (NEDC), определен в Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (4). Тази промяна ще засегне и методиката за определяне на емисиите на CO2 и разхода на гориво на превозни средства от категория N1, чийто тип е одобрен в рамките на многоетапен процес (наричани по-нататък „превозни средства с многоетапно одобрение на типа“).

(3)

Съгласно Регламент (ЕС) № 510/2011 специфичните емисии на CO2 на превозно средство с многоетапно одобрение на типа следва да бъдат разпределени на производителя на базовото превозно средство. С цел да се даде възможност на производителя на базовото превозно средство да планира ефективно и с достатъчна сигурност съответствието си с целите за специфичните емисии на CO2, методиката гарантира, че емисиите на CO2 и масата, разпределени на този производител, са известни в момента на производството и продажбата на базовото превозно средство, а не едва в момента, в който крайният производител пуска напълно комплектувано превозно средство на пазара.

(4)

Производителят на базовото превозно средство следва да докладва на Комисията входящите стойности, използвани за изчисляването с интерполиране, посочено в част А, точка 1а.1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011, както и стойностите на емисиите на CO2 и на масата на некомплектуваното базово превозно средство. Тези стойности следва да се използват за изчисляване на средните специфични емисии на производителя на базовото превозно средство и на неговата цел за специфичните емисии.

(5)

Производителите на некомплектувани базови превозни средства, които са били продадени през предходната календарна година за целите на комплектуване от производител от втори етап следва да представят данните, описани в приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011, в хранилището за стопански данни на Европейската агенция за околната среда.

(6)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по изменението на климата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 10 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 се добавят следните параграфи 3 и 4:

„3.   За целите на изчисляване на предварителната цел за специфичните емисии и предварителните средни специфични емисии на CO2, както и за целите на проверката на входящите стойности, използвани съгласно част А, точка 1а.1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011, производителите трябва да представят на Комисията, посредством електронно предаване на данни в централното хранилище за данни, управлявано от Европейската агенция за околната среда, данните за всички базови превозни средства, подлежащи на многоетапно одобрение на типа, които са продали през предходната календарна година в Съюза, както е посочено в част А, точка 1в от приложение II към същия регламент.

Данните се изпращат чрез електронен обмен в хранилището за данни, управлявано от Европейската агенция за околната среда.

4.   Когато производителите не представят подробните данни, посочени в параграф 3, предварителната цел за специфичните емисии и предварителната средна стойност на специфичните емисии се изчисляват на базата на подробните данни, представени от държавите членки.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 29 май 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 на Комисията от 3 април 2012 г. относно наблюдението и докладването на данни за регистрацията на леки търговски превозни средства съгласно Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 98, 4.4.2012 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията, Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1).


Top