EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0887

Делегиран регламент (ЕС) 2019/887 на Комисията от 13 март 2019 година относно образеца на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета

C/2019/1875

OJ L 142, 29.5.2019, p. 16–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/887/oj

29.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/16


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/887 НА КОМИСИЯТА

от 13 март 2019 година

относно образеца на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (1), и по-специално член 71, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Посредством Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 (2) Комисията прие образец на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(2)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 беше отменен и заменен с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046. Поради това е необходимо да се приеме образец на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 (наричани по-долу „органите за ПЧП“).

(3)

За да се приемат правила, гарантиращи добро финансово управление на средствата от Съюза, и да се позволи на органите за ПЧП да приемат свои собствени финансови правила, е необходимо да се приеме образец на финансов регламент за тези органи. Финансовите правила на органите за ПЧП не могат да се отклоняват от настоящия регламент, освен когато това се налага поради техните специфични нужди и с предварителното съгласие на Комисията.

(4)

Образецът на финансов регламент за органите за ПЧП следва да бъде в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 и да осигурява възможност за допълнително опростяване и разясняване, за да се вземе предвид опитът, натрупан при тяхното прилагане.

(5)

След приемането на Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета (4), с Делегиран регламент (ЕС) 2015/2461 на Комисията (5) беше изменен Регламент (ЕС) № 110/2014 относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, за да се приведат правилата относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, докладването и външния одит в съответствие с правилата, приложими по отношение на органите по член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046. Правилата за управление, вътрешен одит и отчетност, приложими за органите за ПЧП, следва да бъдат приведени в съответствие със съответните разпоредби на Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията (6), приложими за органите по член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

(6)

Предвид факта, че Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията (7) беше отменен, задължението органите за ПЧП да приемат свои собствени правила за прилагане следва също да отпадне.

(7)

Органите за ПЧП следва да съставят и изпълняват своя бюджет в съответствие с бюджетните принципи на единство, точност на бюджета, ежегодност, балансираност, разчетна единица, универсалност, специфичност и добро финансово управление, което изисква ефективен и ефикасен вътрешен контрол и прозрачност.

(8)

За да се осигурят непрекъснато функциониране и възможност за поемане на задължения за обичайни административни разходи в края на финансовата година, при определени условия органите за ПЧП следва да бъдат в състояние да поемат авансово задължения за такива разходи по бюджетните кредити, предвидени за следващата финансова година.

(9)

Предвид характеристиките на органите за ПЧП, те следва да не могат да използват корпоративно спонсориране.

(10)

Концепцията за ориентирано към резултатите изпълнение по отношение на бюджета следва да бъде изяснена. Ориентираността на изпълнението към резултатите следва да има връзка с принципа на добро финансово управление. Следва да бъде определен принципът на добро финансово управление. Следва да се установи връзка между, от една страна, поставените цели и показателите за изпълнението и от друга страна, резултатите и икономичността, ефективността и ефикасността при използването на бюджетните кредити.

(11)

С цел да се осигури цялостното изпълнение на задачите и дейностите на органа за ПЧП, той следва да може да вписва неизползваните бюджетни кредити за дадена година в прогнозата за приходите и разходите за следващите три финансови години.

(12)

Необходимо е да се определят правомощията и отговорностите на счетоводителя и на разпоредителя с бюджетни кредити, като се отчита публично-частният характер на органите за ПЧП. Разпоредителите с бюджетни кредити следва да носят цялата отговорност за всички приходни и разходни операции, които се извършват под тяхно ръководство, както и да отговарят за своите действия, включително, когато е необходимо, по дисциплинарен ред. За да се предотвратят евентуални грешки и нередности, разпоредителите с бюджетни кредити следва да установят многогодишна стратегия за контрол, която следва да се основава на съображения, свързани с риска и разходната ефективност.

(13)

За да се гарантира, че всеки орган за ПЧП е отговорен за изпълнението на своя бюджет и се придържа към възложените му цели при неговото създаване, на органите за ПЧП следва да бъде разрешено за изпълнението на възложените им задачи да наемат, когато е необходимо, външни органи от частния сектор, освен ако тези задачи включват изпълнение на обществена услуга или правомощия за преценка при вземане на решение.

(14)

За да се улесни изпълнението на бюджетните им кредити, както и в съответствие с принципа на добро финансово управление, органите за ПЧП следва да разполагат с възможност да сключват междуведомствени споразумения в съответствие с член 59, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, по-специално с други институции и органи на Съюза. Следва да се осигури подходящо докладване относно тези междуведомствени споразумения.

(15)

За да се подобри разходната ефективност, органите за ПЧП следва да разполагат с възможност за споделяне на услуги или за прехвърлянето им на друг орган или на Комисията, по-специално като се позволи на счетоводителя на Комисията да отговаря за всички или за част от задачите на счетоводителя на даден орган за ПЧП.

(16)

За да идентифицират и да управляват правилно риска от фактически или предполагаеми конфликти на интереси, следва да се изиска органите за ПЧП да приемат правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси. Тези правила следва да вземат предвид насоките на Комисията.

(17)

Следва да бъдат определени принципите, които трябва да се спазват по отношение на приходните и разходните операции на всеки орган за ПЧП.

(18)

В съответствие със специфичния характер на органите за ПЧП техните членове следва да поемат разходите, свързани с участието им в административните разходи на органа за ПЧП. Нечленуващите в орган за ПЧП бенефициери на финансиране, предоставено от този орган, следва да не участват в такива разходи нито пряко, нито непряко, нито под каквато и да е форма, както и да не бъдат приканвани и от тях да не бъде изисквано да участват в административните разходи на органа за ПЧП, когато участват в проекти, съфинансирани от същия орган.

(19)

Органите за ПЧП приемат годишната си работна програма за дадена година до края на предходната година. Тази годишна работна програма следва да съдържа описание на дейностите, които ще се финансират, указване на сумите, разпределени за всяка една от тях, информация за общата стратегия за изпълнение на програмата, възложена на органа за ПЧП, както и стратегия за постигане на по-голяма ефективност и на синергия. Годишната работна програма следва да съдържа също стратегия за системите за организационно управление и за вътрешен контрол, включително стратегия за борба с измамите и указване на мерките за предотвратяване на повтарянето на случаи на конфликти на интереси, нередности и измами, по-специално когато слабости са довели до препоръки от критично значение.

(20)

Освен формите на вноска на Съюза, които са вече добре установени (възстановяване на действително извършени допустими разходи, единични разходи, еднократни суми и финансиране с единна ставка), е уместно да се позволи на органите за ПЧП да предоставят подкрепа чрез финансиране, което не е свързано с разходите за съответните операции. Тази допълнителна форма на финансиране следва да се основава на изпълнението на определени предварителни условия или на постигането на резултати, измерени спрямо предварително определени етапни цели или чрез показатели за изпълнението.

(21)

За да се защитят финансовите интереси на Съюза, правилата за единна система за ранно откриване и отстраняване, създадена с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, следва да се прилагат за органите за ПЧП.

(22)

За да се укрепи управлението на органите за ПЧП, те следва незабавно да докладват на Комисията за случаи на измами, финансови нередности и разследвания.

(23)

Предвид публично-частния характер на органите за ПЧП, и по-специално предвид вноските на частния сектор в бюджета на даден орган за ПЧП, следва да бъдат предвидени гъвкави процедури за възлагане на обществени поръчки. Тези процедури следва да са съобразени с принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недискриминация и могат да се отклоняват от съответните разпоредби, установени в Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046. Очаква се засиленото сътрудничество между членовете на органите за ПЧП да допринесе за по-добри и по-евтини доставки на стоки и услуги, както и за избягване на прекомерните разходи в управлението на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Ето защо по отношение на доставките на продукти, предоставянето на услуги или извършването на строителство, които тези членове осигуряват пряко и без да прибягват до трети страни, органите за ПЧП следва да разполагат с възможност да сключват договори със своите членове, различни от Съюза, без да прибягват до процедура за възлагане на обществена поръчка.

(24)

Органите за ПЧП следва да бъдат в състояние да използват външни експерти за оценяването на заявленията за безвъзмездни средства, проектите и офертите и за предоставяне на становища и съвети в специфични случаи. Тези експерти следва да бъдат избирани в съответствие с принципите на недискриминация, равно третиране и отсъствие на конфликт на интереси.

(25)

Що се отнася до отпускането на безвъзмездни средства и присъждането на награди, за да се гарантира съгласуваност с действията, управлявани пряко от Комисията, следва да се прилагат съответните разпоредби на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, като се отчитат специфичните разпоредби на учредителния акт за органа за ПЧП или на основния акт за програмата, чието изпълнение е възложено на органа за ПЧП.

(26)

Съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (8) органите за ПЧП изпращат незабавно на Европейската служба за борба с измамите всяка информация, свързана с възможни случаи на измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. Съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета (9) органите за ПЧП докладват без ненужно забавяне на Европейската прокуратура за всяко престъпно деяние, по отношение на което тя би могла да упражни своята компетентност в съответствие с посочения регламент. За да се укрепи управлението на органите за ПЧП, те следва също така незабавно да докладват на Комисията за случаи на измами, финансови нередности, както и разследвания. Комисията и органите за ПЧП следва да въведат процедури, които надлежно защитават личните данни и гарантират зачитането на принципа „необходимост да се знае“ при всяко предаване на информация, свързана с предполагаеми измами и други нередности и текущи или приключили разследвания.

(27)

Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 следва да бъде отменен. Позоваванията на отменения регламент следва да се считат за позовавания на настоящия регламент.

(28)

За да се осигури възможност преразгледаните финансови регламенти да бъдат приети своевременно от органите за ПЧП, считано от 1 септември 2019 г., и за да може органите за ПЧП да се възползват от опростяването и привеждането в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА 1

ОБХВАТ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява основните принципи, въз основа на които органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 (наричани по-долу „органите за ПЧП“), приемат свои финансови правила. Финансовите правила на органа за ПЧП не се отклоняват от настоящия регламент, освен когато това се налага поради неговите специфични нужди и с предварителното съгласие на Комисията в съответствие с член 71, четвърта алинея от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046. Органът за ПЧП публикува своите финансови правила на своя уебсайт.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)

„управителен съвет“ означава главният вътрешен орган на органа за ПЧП, който отговаря за вземането на решения по финансови и бюджетни въпроси, независимо от наименованието, възприето в учредителния акт за органа за ПЧП,

(2)

„директор“ означава лицето, което отговаря за изпълнението на решенията на управителния съвет и бюджета на органа за ПЧП като разпоредител с бюджетни кредити, независимо от наименованието на неговата длъжност, възприето в учредителния акт за органа за ПЧП,

(3)

„член“ означава член на органа за ПЧП в съответствие с неговия учредителен акт,

(4)

„учредителен акт“ означава инструмент на правото на Съюза, уреждащ основните аспекти на създаването и функционирането на органа за ПЧП.

Член 2 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 се прилага mutatis mutandis.

Член 3

Обхват на бюджета

За всяка финансова година в бюджета на органа за ПЧП се прогнозират и разрешават всички приходи и разходи, счетени за необходими за органа за ПЧП. Той включва:

а)

приходите на органа за ПЧП, които обхващат:

i)

финансовите вноски на неговите членове за административните разходи;

ii)

финансовите вноски на неговите членове за оперативните разходи;

iii)

приходите, заделени за конкретни разходни позиции;

iv)

всякакви приходи, реализирани от органа за ПЧП;

б)

разходите на органа за ПЧП, включително административните разходи.

ГЛАВА 2

БЮДЖЕТНИ ПРИНЦИПИ

Член 4

Зачитане на бюджетните принципи

Бюджетът на органа за ПЧП се съставя и изпълнява в съответствие с принципите на единство, точност на бюджета, ежегодност, балансираност, разчетна единица, универсалност, специфичност, добро финансово управление и прозрачност, както са изложени в настоящия регламент.

Член 5

Принципи на единство и на точност на бюджета

1.   Всички приходи и разходи се записват в определен бюджетен ред в бюджета на органа за ПЧП.

2.   Не се поема задължение за разходи, нито се разрешават разходи, които надвишават разрешените бюджетни кредити в бюджета на органа за ПЧП.

3.   В бюджета на органа за ПЧП могат да се записват бюджетни кредити само ако са по разходна позиция, считана за необходима.

4.   Лихвите, натрупани по плащания по предварително финансиране, направени от бюджета на органа за ПЧП, не се дължат на органа за ПЧП.

Член 6

Принцип на ежегодност

1.   Бюджетните кредити, вписани в бюджета на органа за ПЧП, се разрешават за срок от една финансова година, която започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

2.   Бюджетните кредити за поети задължения покриват пълната стойност на правните задължения, поети през финансовата година.

3.   Бюджетните кредити за плащания обхващат плащанията, извършени в изпълнение на правните задължения, поети през финансовата година или през предходни финансови години.

4.   За административните бюджетни кредити разходите не надвишават очакваните за годината приходи, посочени в член 3, буква а), подточка i).

5.   Предвид нуждите на органа за ПЧП, неизползваните бюджетни кредити могат да бъдат вписани в прогнозата за приходите и разходите за следващите три финансови години. Тези бюджетни кредити трябва да се усвояват първи.

6.   Параграфи 1—5 не възпрепятстват възможността бюджетните задължения за дейности, които надхвърлят една финансова година, да бъдат разпределени за няколко години под формата на годишни траншове, когато това е предвидено в учредителния акт или когато тези задължения се отнасят до административни разходи.

Член 7

Поемане на задължение за бюджетни кредити

1.   За бюджетните кредити, вписани в бюджета на органа за ПЧП, могат да бъдат поемани задължения от 1 януари, веднага след като бюджетът на органа за ПЧП бъде окончателно приет.

2.   От 15 октомври на финансовата година може да бъдат поемани авансово задължения за обичайни административни разходи, при условие че тези разходи са одобрени в последния надлежно приет бюджет на органа за ПЧП и само в размер максимум до една четвърт от общия размер на съответните бюджетни кредити, определени от управителния съвет за текущата финансова година.

Член 8

Принцип на балансираност

1.   Приходите и бюджетните кредити за плащания са балансирани.

2.   Бюджетните кредити за поети задължения не превишават съответната годишна вноска на Съюза, посочена в споразумението за годишния трансфер на средства, сключено с Комисията, плюс годишните вноски от членове, различни от Съюза, всички други приходи, посочени в член 3, и сумата на неизползваните бюджетни кредити, посочени в член 6, параграф 5.

3.   Органът за ПЧП не поема заеми в рамките на бюджета на органа за ПЧП.

4.   Ако бюджетният резултат е положителен, той се вписва в бюджета за следващата финансова година като приход.

Ако бюджетният резултат е отрицателен, той се вписва в бюджета за следващата финансова година като бюджетни кредити за плащания.

Член 9

Принцип на разчетна единица

Бюджетът на органа за ПЧП се съставя и изпълнява в евро и отчетите се представят в евро. Въпреки това, за целите на паричните потоци, счетоводителят има право да извършва операции в други валути, както е определено във финансовите правила на органа за ПЧП.

Член 10

Принцип на универсалност

1.   Без да се засяга параграф 2, общият размер на приходите покрива общия размер на бюджетните кредити за плащания. Всички приходи и разходи се вписват в пълния им размер без корекции между тях, като се спазват специфичните разпоредби във финансовите правила на органа за ПЧП относно случаите, в които може да се правят някои приспадания от заявките за плащане, които след това се предават за плащане на нетната сума.

2.   Приходите, заделени за конкретна цел, като например приходите от фондации, субсидии, подаръци и завещания, се използват за финансиране на конкретни разходни позиции.

3.   Директорът може да приема всякакви дарения в полза на органа за ПЧП, като например приходи от фондации, субсидии, подаръци и завещания.

Приемането на дарения, при които може да има значителни финансови тежести, подлежи на предварително одобрение от управителния съвет, който взема решение в срок от два месеца от датата на подаване на молбата до него. Ако управителният съвет не вземе решение в посочения срок, дарението се смята за прието.

Сумата, над която съответните финансови тежести се считат за значителни, се определя с решение на управителния съвет.

Член 11

Корпоративно спонсориране

Член 26 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 не се прилага за органите за ПЧП.

Член 12

Принцип на специфичност

1.   Бюджетните кредити се заделят за конкретни цели поне по дялове и глави.

2.   Директорът може да прехвърля бюджетни кредити:

а)

от един дял в друг до не повече от 10 % от бюджетните кредити за годината, записани в реда, от който се прави трансферът;

б)

от една глава в друга и в рамките на всяка глава без ограничения.

3.   Над границата, посочена в параграф 2, директорът може да предложи на управителния съвет трансфери на бюджетни кредити от един дял в друг. Управителният съвет има три седмици, за да се противопостави на предложените трансфери. След този срок предложените трансфери се считат за приети.

4.   Директорът информира управителния съвет във възможно най-кратък срок за всички трансфери, извършени съгласно параграф 2.

Член 13

Принцип на добро финансово управление и ориентирано към резултатите изпълнение

1.   Бюджетните кредити се използват в съответствие с принципа на добро финансово управление и следователно се изпълняват, като се спазват следните принципи:

а)

принципът на икономичност, според който ресурсите, използвани от органа за ПЧП за осъществяване на неговите дейности, се предоставят своевременно, в подходящо количество, с подходящо качество и на най-добрата цена;

б)

принципът на ефикасност, който е свързан с най-доброто съотношение между използваните ресурси, предприетите дейности и постигането на целите;

в)

принципът на ефективност, който е свързан със степента, в която се постигат поставените цели посредством предприетите дейности.

2.   В съответствие с принципа на добро финансово управление използването на бюджетните кредити се съсредоточава върху ориентираното към резултатите изпълнение и за тази цел:

а)

целите на дейностите се определят предварително;

б)

напредъкът по отношение на постигането на целите подлежи на мониторинг посредством показатели за изпълнението;

в)

напредъкът по постигането на тези цели, както и проблемите във връзка с това се съобщават на Европейския парламент и Съвета в съответствие с член 16, параграф 2, буква г) и член 23, параграф 2.

3.   Когато е целесъобразно, се определят конкретни, измерими, постижими, относими и обвързани със срок цели, посочени в параграфи 1 и 2, за всички сектори на дейност, обхванати от бюджета на органа за ПЧП, както и подходящи, приемливи, достоверни, прости и устойчиви показатели. Всяка година директорът предоставя на управителния съвет информация относно показателите най-късно при представянето на документите, придружаващи проектобюджета на органа за ПЧП.

4.   Освен ако учредителният акт предвижда оценките да бъдат извършвани от Комисията, за да може да се подобри процесът на вземане на решения, органът за ПЧП извършва оценки, включително ретроспективни, които са пропорционални на целите и на разходите. Резултатите от оценките се изпращат на управителния съвет.

5.   Ретроспективните оценки оценяват ориентираността към резултатите на изпълнението на дейността, включително аспекти като ефективност, ефикасност, съгласуваност, целесъобразност и европейска добавена стойност. Ретроспективните оценки се основават на информацията, получена чрез механизмите и показателите за мониторинг, определени за съответната дейност. Те се извършват най-малко веднъж през периода на всяка многогодишна финансова рамка и по възможност достатъчно навреме, за да могат констатациите да бъдат взети предвид при предварителните оценки или оценките на въздействието, подпомагащи подготвянето на съответните програми и дейности.

Член 14

Вътрешен контрол на изпълнението на бюджета

1.   Съгласно принципа на добро финансово управление бюджетът на органа за ПЧП се изпълнява в съответствие с принципа на ефективен и ефикасен вътрешен контрол.

2.   За целите на изпълнението на бюджета на органа за ПЧП вътрешният контрол се прилага на всички равнища на управлението и е предназначен да осигури разумна увереност по отношение на постигането на следните цели:

а)

ефективност, ефикасност и икономичност на операциите;

б)

надеждност на отчетността;

в)

опазване на активите и информацията;

г)

предотвратяване, откриване, коригиране и последващи действия във връзка с измами и нередности;

д)

подходящо управление на рисковете, свързани със законосъобразността и редовността на извършените операции, като се вземат предвид многогодишният характер на програмите и естеството на съответните плащания.

3.   Ефективният и ефикасен вътрешен контрол се основава на най-добрите международни практики и на рамката за вътрешен контрол, установена от Комисията за нейните собствени отдели, и включва по-специално елементите, посочени в член 36, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

Член 15

Принцип на прозрачност

1.   Бюджетът на органа за ПЧП се съставя и изпълнява и отчетите се представят в съответствие с принципа на прозрачност.

2.   Бюджетът на органа за ПЧП, включително щатното разписание и всички коригиращи бюджети, така както са приети, в т.ч. всякакви адаптации, предвидени в член 17, параграф 1, се публикуват на интернет сайта на органа за ПЧП в срок от четири седмици от датата на тяхното приемане и се предават на Комисията и на Сметната палата.

3.   Органът за ПЧП предоставя на своя уебсайт не по-късно от 30 юни на годината, следваща финансовата година, в която за средствата е поето правно задължение, информация за получателите на средства, финансирани от бюджета на органа за ПЧП, включително експертите, с които е сключен договор в съответствие с член 44 от настоящия регламент, съгласно член 38 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 и в стандартен формат, в зависимост от всяка конкретна процедура, определена в основния акт за програмата, чието изпълнение е възложено на органа за ПЧП.

Публикуваната информация е леснодостъпна, прозрачна и изчерпателна. Информацията се предоставя при надлежно спазване на изискванията за поверителност и сигурност, по-специално за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (10).

ГЛАВА 3

ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ

Член 16

Прогноза за приходите и разходите

1.   Органът за ПЧП изпраща на Комисията и на останалите членове не по-късно от 31 януари на годината, предхождаща тази, през която бюджетът на органа за ПЧП трябва да бъде изпълнен, прогноза за своите приходи и разходи, а също и общите насоки, на които се основава прогнозата, заедно с проект на годишната работна програма, посочена в член 33, параграф 4. Тя се приема от управителния съвет в съответствие с процедурата, предвидена в учредителния акт за органа за ПЧП.

2.   Прогнозата за приходите и разходите на органа за ПЧП включва:

а)

прогноза за броя на постоянните и временните длъжности по функционални групи и по степени, както и на договорно наетите служители и командированите национални експерти, изразен в еквиваленти на пълно работно време, в рамките на бюджетните кредити;

б)

при промяна на броя на лицата, заемащи дадена длъжност, обосновка на искането за нови постове;

в)

тримесечен разчет за касовите плащания и постъпления;

г)

информация относно напредъка в осъществяването на всички поставени цели;

д)

целите, поставени за финансовата година, с която е свързана прогнозата, като се посочват всички специфични бюджетни потребности във връзка с постигането на тези цели;

е)

административните разходи и изпълнения бюджет на органа за ПЧП през предходната финансова година;

ж)

размера на направените от членовете финансови вноски през година N-1 и стойността на вноските в натура, направени от членовете, различни от Съюза;

з)

информация относно неизползваните бюджетни кредити, които се вписват в прогнозата за приходите и разходите за всяка година в съответствие с член 6, параграф 5.

Член 17

Съставяне на бюджета

1.   Бюджетът на органа за ПЧП и щатното разписание на служителите, включително броят на постоянните и временните длъжности по функционални групи и по степени, допълнени с броя на договорно наетите служители и командированите национални експерти, изразен в еквиваленти на пълно работно време, се приемат от управителния съвет в съответствие с учредителния акт за органа за ПЧП. Подробни разпоредби могат да бъдат установени във финансовите правила на органа за ПЧП. Всяко изменение на бюджета на органа за ПЧП, включително на щатното разписание, е предмет на коригиращ бюджет на органа за ПЧП, приет съгласно същата процедура, както и първоначалният бюджет на органа за ПЧП. Бюджетът на органа за ПЧП и когато е уместно, коригиращите бюджети на органа за ПЧП се адаптират с цел да се вземе предвид размерът на вноската на Съюза, предвидена в бюджета на Съюза. Годишният бюджет за определена година се приема най-късно до края на предходната година.

2.   Бюджетът на органа за ПЧП се състои от приходна и разходна част.

3.   Бюджетът на органа за ПЧП съдържа:

а)

в приходната част:

i)

прогнозните приходи на органа за ПЧП за съответната финансова година („година N“);

ii)

прогнозните приходи за година N-1 и приходите за година N-2;

iii)

съответните забележки към всеки приходен ред;

б)

в разходната част:

i)

бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания за година N;

ii)

бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания за предходната финансова година и поетите разходни задължения и изплатените разходи през година N-2, като последните са изразени и като процент от бюджета на органа за ПЧП за година N;

iii)

обобщен разчет на графика на плащанията, дължими през следващите финансови години за изпълнение на бюджетните задължения, поети през предходни финансови години;

iv)

съответните забележки към всеки подраздел.

4.   В щатното разписание до броя на разрешените длъжности за финансовата година се посочват разрешеният за предходната година брой и действително заетите длъжности. Същата информация се посочва и за временните длъжности, както и за договорно наетите служители и командированите национални експерти.

ГЛАВА 4

ФИНАНСОВИ УЧАСТНИЦИ

Член 18

Разделяне на функциите

1.   Функциите на разпоредител с бюджетни кредити и на счетоводител са разделени и несъвместими.

2.   Всеки орган за ПЧП осигурява на всеки финансов участник ресурсите, необходими за изпълнението на неговите функции, и устав, в който се описват подробно неговите задачи, права и задължения.

Член 19

Изпълнение на бюджета в съответствие с принципа на добро финансово управление

1.   Директорът изпълнява функциите на разпоредител с бюджетни кредити. Директорът изпълнява приходите и разходите на бюджета на органа за ПЧП в съответствие с финансовите правила на органа за ПЧП и с принципа на добро финансово управление, включително чрез осигуряване на отчет за изпълнението, като носи отговорност за изпълнението и действа в рамките на разрешените бюджетни кредити. Директорът отговаря за гарантиране на спазването на изискванията за законосъобразност и редовност и за равно третиране на получателите на средства от Съюза.

Без да се засягат отговорностите на разпоредителя с бюджетни кредити по отношение на предотвратяването и разкриването на измами и нередности, органът за ПЧП участва в дейностите на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за предотвратяване на измами.

2.   Директорът може да делегира правомощията по изпълнението на бюджета на служители на органа за ПЧП, обхванати от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (11) (наричани по-долу „Правилникът за персонала“), когато техните разпоредби се прилагат по отношение на служителите на органа за ПЧП, в съответствие с условията, посочени във финансовите правила на органа за ПЧП. Така оправомощените лица могат да действат единствено в границите на изрично предоставените им правомощия.

Член 20

Правомощия и функции на разпоредителя с бюджетни кредити

1.   Бюджетът на органа за ПЧП се изпълнява от директора в отделите под неговото ръководство.

2.   За да се улесни изпълнението на техните бюджетни кредити, органите за ПЧП могат да сключват междуведомствените споразумения, посочени в член 59 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

3.   Задачите, свързани с експертни технически умения, както и административните, подготвителните и спомагателните задачи, които не включват упражняване на публична власт или правомощия за преценка при вземане на решение, могат да се възлагат чрез договор на външни субекти от частния сектор, когато това е необходимо.

4.   Директорът създава организационната структура и системите за вътрешен контрол, подходящи за изпълнението на функциите на директор, в съответствие с минималните стандарти или принципите, приети от управителния съвет, въз основа на рамката за вътрешен контрол, определена от Комисията за нейните собствени отдели, и като отчита надлежно рисковете, свързани с управленската среда и естеството на финансираните действия. Създаването на тази структура и на тези системи се основава на анализ на риска, при който се отчитат тяхната разходна ефективност и съображенията, свързани с изпълнението.

Директорът може да създаде в своите отдели експертна и консултативна функция с цел да бъде подпомогнат при управлението на рисковете, характерни за неговата дейност.

5.   Директорът създава система на базата на хартиен носител или електронна система за съхранение на оригиналните оправдателни документи, свързани с изпълнението на бюджета. Тези документи се съхраняват най-малко пет години от датата, на която Европейският парламент е взел решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата година, за която се отнасят документите. По възможност личните данни, които се съдържат в оправдателните документи, се заличават, когато не са нужни за целите на контрола и одита. По отношение на съхранението на данните се прилага член 88 от Регламент (ЕС) 2018/1725.

Член 21

Предварителен контрол

1.   За да се предотвратят грешки и нередности преди разрешаването на операциите и да се намалят рисковете да не бъдат постигнати целите, всяка операция се подлага най-малко на предварителен контрол, свързан с оперативните и финансовите аспекти на операцията, въз основа на многогодишна стратегия за контрол, при която е отчетен рискът.

Обхватът от гледна точка на честотата и интензивността на предварителния контрол се определя от отговорния разпоредител с бюджетни кредити, като се вземат предвид резултатите от предходния контрол, както и съображенията, свързани с риска и разходната ефективност, въз основа на собствен анализ на риска. В случай на съмнение, в рамките на предварителния контрол разпоредителят с бюджетни кредити, който отговаря за утвърждаването на съответните операции, изисква допълнителна информация или извършва проверка на място, за да получи разумна увереност.

Проверката за дадена операция се извършва от служители, различни от тези, които са започнали операцията. Служителите, извършващи проверката, не са подчинени на служителите, започнали операцията.

2.   Предварителният контрол включва инициирането и проверката на дадена операция.

Инициирането и проверката на дадена операция са отделни дейности.

3.   Инициирането на операция включва всички операции, които са подготвителни за приемането на актовете за изпълнение на бюджета на органа за ПЧП от отговорния разпоредител с бюджетни кредити.

4.   Чрез предварителния контрол се проверява съответствието на поисканите оправдателни документи с всяка друга налична информация.

Целта на предварителния контрол е да се удостовери, че:

а)

разходите са редовни и са в съответствие с приложимите разпоредби;

б)

принципът на добро финансово управление, посочен в член 13, е бил приложен.

За целите на контрола отговорният разпоредител с бюджетни кредити може да разглежда като една операция серия от сходни индивидуални операции, отнасящи се до обичайни разходи за заплати, пенсии и възстановяване на командировъчни и медицински разноски.

Член 22

Последващ контрол

1.   Разпоредителят с бюджетни кредити може да въведе последващ контрол с цел установяване и коригиране на грешки и нередности в операциите, след като те са били разрешени. Този контрол може да бъде организиран на извадков принцип съобразно риска и при него се отчитат резултатите от предходния контрол, както и съображенията, свързани с разходната ефективност и изпълнението.

Последващият контрол може да се извършва на базата на документи и когато е уместно, на място.

2.   Последващият контрол се извършва от служители, различни от тези, които отговарят за предварителния контрол. Служителите, които отговарят за последващия контрол, не са подчинени на служителите, отговарящи за предварителния контрол.

Отговорните разпоредители с бюджетни кредити и служителите, които отговарят за изпълнението на бюджета, притежават необходимите професионални умения.

Член 23

Консолидиран годишен отчет за дейността

1.   Разпоредителят с бюджетни кредити докладва ежегодно на управителния съвет за изпълнението на своите задължения за година N-1 под формата на консолидиран годишен отчет за дейността, който съдържа:

а)

информация за:

i)

постигането на целите и резултатите, определени в годишната работна програма по член 33, чрез докладване относно показателите за изпълнението;

ii)

изпълнението на годишната работна програма, бюджета и човешките ресурси на органа за ПЧП;

iii)

организационното управление, ефективността и ефикасността на системите за вътрешен контрол, включително изпълнението на стратегията на органа за борба с измамите, обобщението на броя и вида на вътрешните одити, проведени от вътрешния одитор, структурата за вътрешен одит, отправените препоръки и действията, предприети по тези препоръки и по препоръките от предходни години, както е посочено в членове 28 и 30;

iv)

всички забележки на Сметната палата и действията, предприети във връзка с тези забележки;

v)

междуведомствените споразумения, сключени в съответствие с член 20, параграф 2.

б)

декларация на разпоредителя с бюджетни кредити, в която се посочва дали той има разумна увереност, че освен ако е посочено друго в изразена резерва относно определени приходни и разходни области:

i)

съдържащата се в отчета информация дава вярна и честна представа;

ii)

ресурсите, предназначени за описаните в отчета дейности, са използвани по предназначение и в съответствие с принципа на добро финансово управление;

iii)

съществуващите процедури за контрол осигуряват необходимите гаранции по отношение на законосъобразността и редовността на съответните операции.

2.   В консолидирания годишен отчет за дейността се посочват резултатите от операциите във връзка с определените цели и със съображенията, свързани с изпълнението, рисковете, свързани с операциите, използването на предоставените ресурси и ефективността и ефикасността на системите за вътрешен контрол, в това число цялостна оценка на разходите и ползите от контрола.

Консолидираният годишен отчет се представя на управителния съвет за оценка.

3.   Не по-късно от 1 юли всяка година управителният съвет изпраща на Сметната палата, на Комисията, на Европейския парламент и на Съвета консолидирания годишен отчет за дейността заедно със своята оценка на този отчет.

4.   В надлежно обосновани случаи, по-специално когато това се налага поради естеството на сферата на дейност на органа за ПЧП, в учредителния акт могат да бъдат определени допълнителни изисквания за докладване.

5.   След като управителният съвет извърши оценка на годишния отчет за дейността, този отчет се публикува на уебсайта на органа за ПЧП.

Член 24

Защита на финансовите интереси на Съюза

1.   Ако служител, участващ във финансовото управление и контрола на операциите, счита, че решение, което неговият ръководител изисква той да изпълни или с което неговият ръководител изисква той да се съгласи, е неправомерно или противоречи на принципа на добро финансово управление или на професионалните правила, които същият служител е длъжен да съблюдава, той информира директора, който, ако информацията е представена в писмен вид, отговаря писмено. Ако директорът не предприеме действия в разумен срок предвид обстоятелствата по случая и при всички положения в срок от един месец или ако потвърди първоначалното решение или указание и служителят счита, че това потвърждение не представлява разумен отговор на неговата загриженост, служителят информира писмено съответната експертна комисия по член 143 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, както и управителния съвет.

2.   В случай на незаконна дейност, измама или корупция, които могат да навредят на интересите на Съюза, на органа за ПЧП или на неговите членове, служителите, включително националните експерти, командировани в органа за ПЧП, уведомяват директно прекия си ръководител, директора или управителния съвет на органа за ПЧП или, доколкото са засегнати интересите на Съюза или на органа за ПЧП, Европейската служба за борба с измамите или Европейската прокуратура. В договорите с външни одитори, извършващи одити на финансовото управление на органа за ПЧП, се предвижда задължение външният одитор да информира директора или, ако е възможно директорът да е замесен, управителния съвет за всяко съмнение за незаконна дейност, измама или корупция, които могат да навредят на интересите на Съюза, на органа за ПЧП или на неговите членове.

Член 25

Счетоводител

1.   Управителният съвет назначава счетоводител, попадащ в обхвата на Правилника за персонала, когато той се прилага по отношение на служителите на органа за ПЧП, като счетоводителят е напълно независим при изпълнението на задълженията си. Счетоводителят отговаря в органа за ПЧП за:

а)

правилното извършване на плащанията, на събирането на приходите и на събирането на установените вземания;

б)

воденето, изготвянето и представянето на отчетите в съответствие с глава 8 от настоящия регламент;

в)

прилагането, в съответствие с глава 8 от настоящия регламент, на счетоводните правила и сметкоплана;

г)

определянето и утвърждаването на счетоводните системи и когато е необходимо — за утвърждаването на системите за предоставяне или обосноваване на счетоводната информация, определени от разпоредителя с бюджетни кредити;

д)

управлението на касовите средства.

По отношение на задачите, посочени в първа алинея, буква г), счетоводителят има право да проверява по всяко време спазването на критериите за утвърждаване.

2.   Два или повече органа за ПЧП могат да назначат един и същ счетоводител.

Органите за ПЧП могат също да се договорят с Комисията нейният счетоводител да действа и като техен счетоводител.

Освен това те могат да възложат на счетоводителя на Комисията част от задачите на своя счетоводител, като отчитат съотношението между разходите и ползите.

В случаите, посочени в настоящия параграф, те предприемат необходимите мерки, така че да се избегне всякакъв конфликт на интереси.

3.   За изготвянето на отчети, даващи вярна и честна представа за финансовото състояние на органа за ПЧП и за изпълнението на бюджета, счетоводителят получава от разпоредителя с бюджетни кредити цялата необходима информация. Разпоредителят с бюджетни кредити гарантира надеждността на тази информация.

4.   Преди приемането на отчетите от директора счетоводителят ги подписва, с което удостоверява, че има разумна увереност, че те дават вярна и честна представа за финансовото състояние на органа за ПЧП.

За целите на първата алинея счетоводителят проверява дали отчетите са изготвени в съответствие със счетоводните правила, посочени в член 47, и дали всички приходи и разходи са вписани в сметките.

Счетоводителят има право да проверява получената информация, както и да извършва всякакви допълнителни проверки, които смята за необходими, за да подпише отчетите.

Ако е необходимо, счетоводителят изразява резерви, като обяснява точно естеството и обхвата им.

При спазване на параграф 5, единствено счетоводителят може да управлява парите и паричните еквиваленти. Счетоводителят отговаря за тяхното съхранение.

5.   При изпълнението на своите задължения счетоводителят може, ако това е необходимо за изпълнението на задълженията му съгласно финансовите правила на органа за ПЧП, да делегира определени задачи на служителите, спрямо които се прилага Правилникът за персонала, когато той се прилага по отношение на служителите на този орган.

6.   Без да се засяга предприемането на дисциплинарни мерки, управителният съвет може по всяко време да освободи временно или окончателно счетоводителя от задълженията му. В такъв случай управителният съвет назначава временен счетоводител.

Член 26

Отговорност на финансовите участници

1.   Членове 18—27 не засягат възможността за възникване на наказателна отговорност на финансовите участници съгласно приложимото национално право и действащите разпоредби за защита на финансовите интереси на Съюза и за борба с корупцията с участие на длъжностни лица на Съюза или служители на държавите членки.

2.   Всеки разпоредител с бюджетни кредити и всеки счетоводител носят дисциплинарна и имуществена отговорност съгласно разпоредбите на Правилника за персонала. В случай на незаконна дейност, измама или корупция, които могат да навредят на интересите на органа за ПЧП или на неговите членове, случаят се отнася до структурите и органите, определени в приложимото законодателство, и по-специално до Европейската служба за борба с измамите.

3.   От всеки служител може да се поиска да възстанови изцяло или частично претърпените от органа за ПЧП вреди в резултат на сериозно нарушение, извършено от служителя при или във връзка с изпълнението на служебните му задължения. Органът по назначаването взема мотивирано решение, след като изпълни формалностите, предвидени в приложимото законодателство по отношение на дисциплинарните мерки.

Член 27

Конфликт на интереси

1.   Финансовите участници по смисъла на настоящата глава и другите лица, в това число членовете на управителния съвет, които участват в изпълнението и управлението на бюджета, включително в подготвителните действия, в одита или в контрола, не предприемат никакви действия, които могат да поставят собствените им интереси в конфликт с тези на органа за ПЧП. Те също така предприемат подходящи мерки за предотвратяване на конфликти на интереси във функциите, за които носят отговорност, и за справяне със ситуации, които обективно могат да бъдат възприети като конфликт на интереси, като се отчита специфичният характер на органа за ПЧП, посочен в учредителния му акт.

Когато има риск от конфликт на интереси, съответното лице отнася въпроса до компетентния орган. Компетентният орган посочва писмено дали е установено наличие на конфликт на интереси. При установено наличие на конфликт на интереси компетентният орган взема необходимите мерки съответното лице да прекрати всички дейности, свързани със съответния въпрос. Компетентният орган предприема подходящи по-нататъшни действия.

2.   За целите на параграф 1 конфликт на интереси съществува, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите на финансов участник или друго лице, посочено в параграф 1, е опорочено по причини, свързани със семейния и емоционалния живот, политическа или национална принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг пряк или косвен личен интерес.

3.   Компетентният орган, посочен в параграф 1, е директорът. Ако служителят е директорът, компетентният орган е управителният съвет. В случай на конфликт на интереси, засягащ член на управителния съвет, компетентният орган е управителният съвет, с изключение на съответния член.

4.   Органът за ПЧП приема правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси и ежегодно публикува на своя уебсайт декларациите за интереси на членовете на управителния съвет.

ГЛАВА 5

ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Член 28

Назначаване, правомощия и функции на вътрешния одитор

1.   Във всеки орган за ПЧП се създава функция по вътрешен одит, която се изпълнява в съответствие с приложимите международни стандарти.

2.   Функцията по вътрешен одит се изпълнява от вътрешния одитор на Комисията. Вътрешният одитор не може да бъде нито разпоредител с бюджетни кредити, нито счетоводител.

3.   Вътрешният одитор предоставя съвети на органа за ПЧБ относно справянето с рисковете, като издава независими становища относно качеството на системите за управление и контрол и като отправя препоръки за подобряване на условията за изпълнение на операциите и насърчаване на доброто финансово управление.

По-специално вътрешният одитор отговаря за:

а)

оценяването на пригодността и ефективността на вътрешните системи за управление и на работата на службите при осъществяването на програмите и действията в зависимост от свързаните с тях рискове;

б)

оценяването на ефикасността и ефективността на системите за вътрешен контрол и одит, приложими за всяка операция по изпълнението на бюджета.

4.   Вътрешният одитор изпълнява своите функции по отношение на всички дейности и служби на органа за ПЧП. Той разполага с пълен и неограничен достъп до цялата информация, необходима за изпълнение на неговите задължения, ако е необходимо — и на място, включително в държавите членки и в трети държави.

5.   Вътрешният одитор взема предвид посочения в член 23 консолидиран годишен отчет за дейността на разпоредителя с бюджетни кредити и всяка друга налична информация.

6.   Вътрешният одитор докладва на управителния съвет и на директора за своите констатации и препоръки. Органът за ПЧП осигурява предприемането на действия по препоръките в резултат на одитите.

7.   Вътрешният одитор докладва и във всеки от следните случаи:

а)

не са предприети действия по отношение на рискове и препоръки от критично значение;

б)

има значителни забавяния в изпълнението на препоръките, отправени през предходните години.

Управителният съвет и директорът осигуряват редовен мониторинг на изпълнението на препоръките от одитите. Управителният съвет проучва информацията, посочена в член 23, и проверява дали препоръките са били изцяло и своевременно изпълнени.

Всеки орган за ПЧП преценява дали отправените в докладите на вътрешния му одитор препоръки са подходящи за обмен на най-добри практики с други органи за ПЧП.

8.   Органът за ПЧП предоставя на всяко физическо или юридическо лице, което участва в разходни операции, данните за връзка с вътрешния одитор с цел поверителни контакти с него.

9.   Докладите и констатациите на вътрешния одитор стават публични едва след като вътрешният одитор утвърди действията, предприети за тяхното изпълнение.

Член 29

Независимост на вътрешния одитор

1.   Вътрешният одитор е напълно независим при извършването на своите одити. Комисията определя специални правила, приложими за вътрешния одитор, с които се гарантира пълната му независимост при изпълнението на неговите задължения и се определя неговата отговорност.

2.   Вътрешният одитор не може да получава никакви указания, нито да бъде ограничаван по какъвто и да е начин по отношение на изпълнението на функциите, които са му възложени съгласно Финансовия регламент чрез неговото назначаване.

Член 30

Създаване на структура за вътрешен одит

1.   Управителният съвет може да създаде, като вземе предвид икономическата ефективност и добавената стойност, структура за вътрешен одит, която изпълнява задълженията си в съответствие с приложимите международни стандарти.

Целта, правомощията и отговорността на структурата за вътрешен одит се определят в хартата за вътрешен одит и подлежат на одобрение от управителния съвет.

Годишният одитен план на структурата за вътрешен одит се изготвя от нейния ръководител, като се взема предвид, inter alia, извършената от директора оценка на риска в органа за ПЧП.

Годишният одитен план се преглежда и одобрява от управителния съвет.

Структурата за вътрешен одит докладва на управителния съвет и директора за своите констатации и препоръки.

Ако структурата за вътрешен одит на един орган за ПЧП не е разходно ефективна или не е в състояние да постигне международните стандарти, органът за ПЧП може да реши да използва обща структура за вътрешен одит с други органи за ПЧП, които функционират в същата област на политиката.

В такива случаи управителните съвети на съответните органи за ПЧП се договарят за практическите условия относно общата структура за вътрешен одит.

Участниците във вътрешния одит си сътрудничат ефективно чрез обмен на информация и одитни доклади и когато е уместно, чрез изготвяне на съвместни оценки на риска и провеждане на съвместни одити.

2.   Управителният съвет и директорът осигуряват редовен мониторинг на изпълнението на препоръките на структурата за вътрешен одит.

ГЛАВА 6

ПРИХОДНИ И РАЗХОДНИ ОПЕРАЦИИ

Член 31

Изпълнение на приходите

1.   Изпълнението на приходите се състои в изготвяне на прогнози за вземанията, установяване на подлежащите на събиране вземания и събиране на недължимо платените суми. То включва също възможността за отказ от установени вземания, ако този отказ е целесъобразен.

2.   Недължимо платените суми се събират.

Ако действителното събиране не бъде извършено в посочения в дебитното известие срок, счетоводителят информира отговорния разпоредител с бюджетни кредити и незабавно започва процедура за извършване на събирането посредством съществуващите законови средства, включително, когато това е подходящо, чрез прихващане, а ако това е невъзможно — чрез принудително събиране.

Когато отговорният разпоредител с бюджетни кредити възнамерява да се откаже изцяло или частично от събирането на установено вземане, той се уверява, че отказът е редовен и съответства на принципите на добро финансово управление и на пропорционалност. Решението за отказ се мотивира. В него се отбелязва, че са били предприети действия за осигуряване на събирането, и се посочват правните и фактическите основания за вземането на решението.

Счетоводителят води списък на дължимите суми за събиране. Вземанията на органа за ПЧП се групират в списъка по датата на издаване на нареждането за събиране. Счетоводителят посочва и решенията за цялостен или частичен отказ от събиране на установени суми. Списъкът се добавя към посочения в член 53 доклад на органа за ПЧП за бюджетното и финансовото управление.

3.   За всяко задължение, което не е изплатено в посочения в дебитното известие срок, се начислява лихва в съответствие с член 99 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

4.   Вземанията на органа за ПЧП по отношение на трети страни и вземанията на трети страни по отношение на органа за ПЧП подлежат на давностен срок от пет години.

Член 32

Вноска на членовете

1.   Органът за ПЧП представя на членовете си искания за плащане на цялата им вноска или на част от нея при условията и на интервали, посочени в учредителния акт или договорени с тези членове.

2.   Средствата, изплатени на органа за ПЧП от неговите членове като вноска, носят лихва в полза на бюджета на органа за ПЧП.

3.   Членовете поемат разходите, свързани с тяхното участие в административните разходи на органа за ПЧП. Бенефициерите на предоставеното от органа за ПЧП финансиране, които не са членове на този орган или съставни субекти на членовете му, не участват в разходите нито пряко, нито косвено, нито под каквото и да е форма. По-специално тези бенефициери не могат да се приканват и от тях не може да се иска да участват в административните разходи на органа за ПЧП при участие в проекти, съфинансирани от органа за ПЧП.

Член 33

Изпълнение на разходите

1.   С цел изпълнение на разходите разпоредителят с бюджетни кредити поема бюджетни задължения и правни задължения, утвърждава разходите и разрешава плащанията, както и предприема предварителните действия за изпълнението на бюджетните кредити.

2.   Всеки разход се поема като задължение, утвърждава се, разрешава се и се плаща.

Утвърждаването на разходи е действието, чрез което отговорният разпоредител с бюджетни кредити потвърждава дадена финансова операция.

Разрешаването на разходи е действието, чрез което отговорният разпоредител с бюджетни кредити, след като провери наличността на бюджетните кредити, дава указание на счетоводителя да плати утвърдените разходи.

3.   По отношение на всяка мярка, която може да породи разходи за сметка на бюджета на органа за ПЧП, преди да поеме правно задължение към трети страни, отговорният разпоредител с бюджетни кредити поема бюджетно задължение.

4.   Годишната работна програма на органа за ПЧП съдържа разрешението от управителния съвет за оперативните разходи на органа за ПЧП относно обхванатите от нея дейности, при условие че са ясно идентифицирани елементите, определени в настоящия параграф.

В годишната работна програма се посочват подробните цели и очакваните резултати, включително показателите за изпълнението. Тя съдържа:

а)

описание на дейностите, които ще бъдат финансирани;

б)

посочване на размера на средствата, отпуснати за всяка дейност;

в)

информация относно общата стратегия за изпълнението на програмата, възложено на органа за ПЧП;

г)

стратегия за постигане на по-голяма ефективност и на синергия;

д)

стратегия за системите за организационно управление и за вътрешен контрол, включително най-актуалната стратегия за борба с измамите, и посочване на мерките за предотвратяване на повтарянето на случаи на конфликт на интереси, нередности и измами, по-специално когато слабости са довели до препоръки от критично значение, докладвани съгласно член 23 или член 28, параграф 6.

Органът за ПЧП приема годишната си работна програма за дадена година в срок до края на предходната година. Годишната работна програма се публикува на уебсайта на органа за ПЧП.

Всяко съществено изменение на годишната работна програма се приема по същата процедура, по която е приета и първоначалната работна програма, в съответствие с разпоредбите на учредителния акт.

Управителният съвет може да делегира правомощието за внасяне на несъществени изменения в работната програма на разпоредителя с бюджетни кредити на органа за ПЧП.

Член 34

Срокове

Плащането на разходите се извършва в сроковете, определени в член 116 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, и в съответствие с този член.

ГЛАВА 7

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОРГАНА ЗА ПЧП

Член 35

Форми на вноската на органа за ПЧП

1.   Вноската на органа за ПЧП допринася за постигането на цел на политиката на Съюза и на определени резултати и може да бъде под някоя от следните форми:

а)

финансиране, което не е свързано с разходи по съответните операции, въз основа на:

i)

изпълнението на условията, определени в специфичните за сектора правила или в решения на Комисията; или

ii)

постигането на резултати, измерено спрямо предварително определени етапни цели или чрез показатели за изпълнението;

б)

възстановяване на действително направени допустими разходи;

в)

единични разходи, обхващащи всички или някои конкретни категории допустими разходи, които са ясно определени предварително, чрез прилагане на сума за единица;

г)

еднократни суми, обхващащи като цяло всички или някои конкретни категории допустими разходи, които са ясно определени предварително;

д)

финансиране с единна ставка, обхващащо конкретни категории допустими разходи, които са ясно определени предварително, чрез прилагане на процент;

е)

комбинация от формите, посочени в букви а)—д).

Вноската на органа за ПЧП по първа алинея, буква а) се определя съгласно член 181 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, специфичните за сектора правила или решение на Комисията. Вноската на органа за ПЧП по първа алинея, букви в), г) и д) се определя съгласно член 181 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 или специфичните за сектора правила.

2.   При определянето на подходящата форма на вноската се вземат предвид във възможно най-голяма степен интересите и счетоводните методи на потенциалните получатели.

3.   В консолидирания годишен отчет за дейността, посочен в член 23, отговорният разпоредител с бюджетни кредити докладва за финансирането, което не е свързано с разходи, по параграф 1, първа алинея, букви а) и е).

Член 36

Използване на чужди оценки

Прилага се mutatis mutandis член 126 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

Член 37

Използване на чужди одити

Прилага се член 127 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

Член 38

Използване на налична информация

Прилага се член 128 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

Член 39

Сътрудничество с цел защита на финансовите интереси на Съюза

Прилага се mutatis mutandis член 129 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

Член 40

Уведомяване на Комисията за случаи на измама и други финансови нередности

1.   Без да се засягат задълженията му съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и член 24, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета, органът за ПЧП незабавно уведомява Комисията за случаите на предполагаема измама и други финансови нередности.

Освен това той уведомява Комисията за всички текущи или приключени разследвания на Европейската прокуратура и OLAF и за всички одити и проверки на Сметната палата и Службата за вътрешен одит, без да се застрашава поверителността на разследванията.

2.   Когато може да бъде засегната отговорността на Комисията за изпълнението на бюджета на Съюза и в случаите, свързани с потенциален сериозен риск за репутацията на Съюза, Европейската прокуратура и/или OLAF уведомяват незабавно Комисията за всяко текущо или приключило разследване, без да застрашават неговата поверителност и ефективност.

Член 41

Система за ранно откриване и отстраняване

Прилагат се член 93 и дял V, глава 2, раздел 2 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

Член 42

Правила относно процедурите, управлението и електронното управление

Прилагат се mutatis mutandis дял V, глава 2, раздели 1 и 3 и дял V, глава 3 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

Член 43

Възлагане на обществени поръчки

1.   По отношение на възлагането на обществени поръчки се прилага дял VII от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 при спазване на параграфи 2—5 от настоящия член и на специфичните разпоредби на учредителния акт или на основния акт на програмата, чието изпълнение е възложено на органа за ПЧП.

2.   За договорите на стойност между 60 000 EUR и праговете, предвидени в член 175 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, може да се използват процедурите, определени в глава 1, раздел 2 от приложение I към Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 за договорите на стойност, непревишаваща 60 000 EUR.

3.   Органът за ПЧП може по свое искане да бъде включен като възлагащ орган във възлагането на договори от Комисията или на междуинституционални договори, както и във възлагането на договори от други органи на Съюза или органи за ПЧП.

4.   Органът за ПЧП може да сключва междуведомствените споразумения, посочени в член 20, параграф 2, без процедура за възлагане на обществена поръчка.

Органът за ПЧП може да сключва договори, без да прибягва до процедура за възлагане на обществена поръчка, със своите членове, различни от Съюза, за доставка на стоки, предоставяне на услуги или извършване на строителство, които тези членове осигуряват пряко без участието на трети страни.

Стоките, услугите и строителството, посочени в първата и втората алинея, не се считат за вноска на членовете на ПЧП в неговия бюджет.

5.   Органът за ПЧП може да използва съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки с възлагащи органи от приемащата държава членка за покриване на административните си нужди или с възлагащи органи от държавите членки, от държавите от Европейската асоциация за свободна търговия или от страните — кандидатки за членство в Съюза, които участват в органа като членове. В тези случаи се прилага mutatis mutandis член 165 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

Органът за ПЧП може да използва съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки със свои частни членове или с възлагащи органи от държавите, участващи в програми на Съюза, които членуват в органа. В тези случаи се прилага mutatis mutandis член 165 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

Член 44

Експерти

1.   За подбора на експерти, подлежащ на специална процедура, предвидена в основния акт на програмата, чието изпълнение е възложено на органа за ПЧП, се прилага mutatis mutandis член 237 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

Органът за ПЧП може да използва списъците, съставени от Комисията или от други органи на Съюза или органи за ПЧП.

В надлежно обосновани случаи и ако прецени, че е целесъобразно, органът за ПЧП може да избере всяко лице, което притежава подходящите умения, но не фигурира в списъците.

2.   По отношение на нехоноруваните експерти се прилага mutatis mutandis член 238 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

Член 45

Безвъзмездни средства

1.   По отношение на безвъзмездните средства се прилага дял VIII от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 при спазване на специфичните разпоредби на учредителния акт или на основния акт на програмата, чието изпълнение е възложено на органа за ПЧП.

2.   Органът за ПЧП използва съответните еднократни суми, единични разходи или финансиране с единна ставка, разрешени в съответствие с член 181, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 с решение на разпоредителя с бюджетни кредити на Комисията, отговарящ за програмата, чието изпълнение е възложено на органа за ПЧП. При липса на такова решение органът за ПЧП може да представи на отговорния разпоредител с бюджетни кредити на Комисията предложение за приемане заедно с подробна обосновка в подкрепа на това предложение. Предложеното решение трябва да съответства на разпоредбите на член 181, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити на Комисията уведомява органа за ПЧП за решението си да приеме или да отхвърли предложението му и за съответните причини. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити на Комисията може да приеме предложеното решение с изменения, с които да се осигури съответствието му с член 181, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

Член 46

Награди

1.   По отношение на наградите се прилага дял IX от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 при спазване на параграф 2 от настоящия член и на специфичните разпоредби на учредителния акт или на основния акт на програмата, чието изпълнение е възложено на органа за ПЧП.

2.   Конкурсите за награди с единична стойност 1 000 000 EUR или повече може да се публикуват само ако са посочени в годишната работна програма, посочена в член 33, параграф 4, и след като информацията за тези награди бъде представена на Комисията, която я предава на Европейския парламент и на Съвета в съответствие с член 206, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

ГЛАВА 8

СЧЕТОВОДНА РАМКА

Член 47

Счетоводни правила

Органът за ПЧП въвежда счетоводна система, предоставяща своевременно точна, пълна и надеждна информация.

Счетоводителят на органа за ПЧП прилага правилата, приети от счетоводителя на Комисията въз основа на международно приетите счетоводни стандарти за публичния сектор.

За целите на първата алинея от настоящия член се прилагат членове 80—84 и член 87 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046. Членове 85 и 86 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 се прилагат mutatis mutandis.

Член 48

Устройство на отчетите

Годишните отчети на органа за ПЧП се изготвят за всяка финансова година, която започва на 1 януари и завършва на 31 декември. Тези отчети се състоят от:

а)

финансовите отчети на органа за ПЧП;

б)

отчетите за изпълнението на бюджета на органа за ПЧП.

Член 49

Оправдателни документи

Всяко вписване в счетоводните сметки се основава на подходящи оправдателни документи в съответствие с член 20, параграф 5 от настоящия регламент.

Член 50

Финансови отчети

1.   Финансовите отчети се представят в евро и в съответствие със счетоводните правила, посочени в член 47 от настоящия регламент, и се състоят от:

а)

счетоводния баланс, който представя всички активи и пасиви и финансовото състояние на 31 декември от предходната финансова година;

б)

отчета за финансовия резултат, който представя икономическия резултат за предходната финансова година;

в)

отчета за паричните потоци, в който се посочват събраните и изплатените през финансовата година суми и крайното салдо на касовите средства;

г)

отчета за промените в нетните активи, в който се представя общ преглед на движенията през годината в резервите и натрупаните резултати.

2.   Финансовите отчети представят информацията, включително информацията относно счетоводните политики, по такъв начин, че тя да е релевантна, надеждна, сравнима и разбираема.

3.   Чрез бележките към финансовите отчети се допълва и пояснява информацията, представена в посочените в параграф 1 отчети, и се предоставя цялата допълнителна информация, предвидена в счетоводните правила по член 47 от настоящия регламент и в международно приетата счетоводна практика, когато тази информация има отношение към дейностите на органа за ПЧП. Бележките съдържат най-малко следната информация:

а)

счетоводните принципи, правила и методи;

б)

обяснителни бележки с допълнителна информация, която не се съдържа в основния текст на финансовите отчети, но е необходима за обективното представяне на сметките.

4.   След приключване на финансовата година и до датата на представяне на общите сметки счетоводителят извършва корекции, които, без да водят до изплащане или събиране на суми за тази година, са необходими за даването на вярна и честна представа за тези сметки.

Член 51

Отчети за изпълнението на бюджета

1.   Отчетите за изпълнението на бюджета се представят в евро и са съпоставими на годишна база. Те се състоят от:

а)

отчети, в които се агрегират всички бюджетни операции за годината като приходи и разходи;

б)

обяснителни бележки, с които се допълва и пояснява информацията, представена в отчетите.

2.   Отчетите за изпълнението на бюджета имат същото устройство като това на бюджета на органа за ПЧП.

3.   Отчетите за изпълнението на бюджета съдържат:

а)

данни за приходите, и по-специално за промените в прогнозните приходи, изпълнението на приходите и установените вземания;

б)

данни за промените в общия размер на наличните бюджетни кредити за поети задължения и за плащания;

в)

данни за усвояването на общите налични бюджетни кредити за поети задължения и за плащания;

г)

данни за неизпълнените поети задължения, за пренесените поети задължения от предходната финансова година и за поетите през финансовата година задължения.

Член 52

Междинни отчети и окончателни отчети

1.   Счетоводителят на органа за ПЧП изпраща междинните отчети на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата до 1 март на следващата година.

Счетоводителят на органа за ПЧП предоставя също така до 1 март на следващата година счетоводната информация, необходима за целите на консолидирането, на счетоводителя на Комисията по определения от него начин и в определения от него формат.

2.   В съответствие с член 246, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 до 1 юни Сметната палата представя своите забележки по междинните отчети на органа за ПЧП.

3.   Счетоводителят на органа за ПЧП предоставя до 15 юни необходимата счетоводна информация на счетоводителя на Комисията по начин и във формат, определени от Комисията, с цел изготвяне на окончателните консолидирани отчети.

След като получи забележките на Сметната палата по междинните отчети на органа за ПЧП, счетоводителят съставя окончателните отчети на този орган. Директорът изпраща окончателните отчети на управителния съвет, който издава становище по тях.

Директорът изпраща окончателните отчети заедно със становището на управителния съвет на счетоводителя на Комисията, на Сметната палата, на Европейския парламент и на Съвета до 1 юли на следващата финансова година.

Счетоводителят на органа за ПЧП изпраща на Сметната палата с копие до счетоводителя на Комисията писмо-изявление относно тези окончателни отчети. Това писмо-изявление се съставя на същата дата, на която се изготвят окончателните отчети на органа за ПЧП.

Окончателните отчети се придружават от бележка, съставена от счетоводителя, в която той декларира, че окончателните отчети са изготвени в съответствие с настоящата глава и с приложимите счетоводни принципи, правила и методи.

До 15 ноември на следващата година в Официален вестник на Европейския съюз се публикува връзка към уебсайта, на който са оповестени окончателните отчети на органа за ПЧП.

В срок до 30 септември на следващата финансова година директорът на органа за ПЧП изпраща на Сметната палата отговор по забележките, включени в годишния ѝ доклад. Едновременно с това отговорите на директора се изпращат и на Комисията.

Член 53

Годишен доклад за бюджетното и финансовото управление

1.   Органът за ПЧП изготвя доклад за бюджетното и финансовото управление през финансовата година. Този доклад представя както в абсолютно, така и в процентно изражение поне степента на изпълнение на бюджетните кредити и дава обобщена информация за трансферите на бюджетни кредити между различните бюджетни позиции.

2.   Директорът изпраща доклада за бюджетното и финансовото управление на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията и на Сметната палата до 31 март на следващата финансова година.

ГЛАВА 9

ВЪНШЕН ОДИТ, ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И БОРБА С ИЗМАМИТЕ

Член 54

Външен одит

1.   Независим външен одитор проверява дали годишните отчети на органа за ПЧП отразяват правилно приходите, разходите и финансовото състояние на този орган преди консолидацията в окончателните отчети на Комисията.

Освен ако е предвидено друго в учредителния акт, Сметната палата изготвя специален годишен доклад за органа за ПЧП съгласно изискванията по член 287, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз. При изготвянето на този доклад Сметната палата взема предвид одита на независимия външен одитор, посочен в първата алинея, и мерките, предприети по неговите констатации.

2.   Органът за ПЧП изпраща на Сметната палата своя окончателно приет бюджет. Той я информира във възможно най-кратък срок за всички решения и актове, приети съгласно членове 6, 8 и 12.

3.   Контролът, извършван от Сметната палата, се урежда с членове 254—259 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

Член 55

График на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

1.   Освен когато е предвидено друго в учредителния акт, преди 15 май на година N+2 Европейският парламент, по препоръка на Съвета, освобождава директора от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N. Директорът информира управителния съвет за забележките на Европейския парламент, съдържащи се в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност.

2.   Ако срокът, предвиден в параграф 1, не може да бъде спазен, Европейският парламент или Съветът информира директора за причините за отлагането.

3.   Ако Европейският парламент отложи решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, директорът полага в сътрудничество с управителния съвет всички усилия за възможно най-бързо предприемане на мерки за отстраняване или улесняване на отстраняването на пречките пред това решение.

Член 56

Процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

1.   Решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета обхваща отчетите за всички приходи и разходи на органа за ПЧП, бюджетния резултат и активите и пасивите на органа за ПЧП, отразени във финансовия отчет.

2.   С цел освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, след като Съветът направи същото, Европейският парламент разглежда отчетите и финансовите отчети на органа за ПЧП. Той разглежда и годишния доклад на Сметната палата заедно с отговорите на директора на органа за ПЧП, всички специални доклади на Сметната палата, които се отнасят за съответната финансова година, и декларацията на Сметната палата за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции.

3.   Директорът предоставя на Европейския парламент, по негово искане и по начина, предвиден в член 261, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, всяка информация, необходима за безпроблемното протичане на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за съответната финансова година.

Член 57

Последващи мерки

1.   Директорът предприема всички необходими мерки по констатациите, придружаващи решението на Европейския парламент за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, както и по коментарите, придружаващи препоръката за това освобождаване от отговорност, приета от Съвета.

2.   По искане на Европейския парламент или на Съвета директорът докладва за мерките, предприети с оглед на забележките и коментарите, посочени в параграф 1. Директорът изпраща копие от този доклад на Комисията и на Сметната палата.

Член 58

Проверки на място от Комисията, Сметната палата и Европейската служба за борба с измамите

1.   Органът за ПЧП предоставя на служителите на Комисията, на други упълномощени от нея лица и на Сметната палата достъп до своите обекти и помещения, а също и до цялата информация, необходима за извършването на одитите им, включително до информацията в електронен формат.

2.   Европейската служба за борба с измамите може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (12), с цел да установи дали е извършена измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.

ГЛАВА 10

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 59

Искания за информация

Комисията и членовете на органа за ПЧП, различни от Съюза, могат да изискват всякаква необходима информация или пояснения от органа за ПЧП по бюджетни въпроси в тяхната област на компетентност.

Член 60

Приемане на финансовите правила на органа за ПЧП

1.   Без да се засяга параграф 2, всеки орган за ПЧП, посочен в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, приема нови финансови правила в срок от девет месеца от датата, на която попадне в обхвата на член 71 от този регламент.

2.   Всеки посочен в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 орган за ПЧП, който вече е приел своите финансови правила в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, ги преразглежда с цел да се осигури съответствието им с настоящия регламент. Преразгледаните финансови правила влизат в сила най-късно от 1 септември 2019 г.

Член 61

Отмяна

1.   Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 се отменя, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Въпреки това член 20 и член 31, параграф 4 от посочения регламент продължават да се прилагат до 31 декември 2019 г.

2.   Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложението.

Член 62

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се прилага от тази дата. Независимо от това член 23 и член 33, параграф 4 се прилагат от 1 януари 2020 г., с изключение на член 33, параграф 4, буква в), която разпоредба се прилага от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2-15).

(3)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 2015 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 286, 30.10.2015 г., стр. 1).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/2461 на Комисията от 30 октомври 2015 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 342, 29.12.2015 г., стр. 1-6).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5. 2019 г., стр. 1).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12. 2012 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1)

(9)  Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1-71).

(10)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(11)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности и относно постановяване на специални мерки, временно приложими за длъжностни лица на Комисията (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).

(12)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица на съответствието

Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията

Настоящ регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Член 10

Член 12

Член 11

Член 13

Член 12

Член 14

Член 13

Член 15

Член 14

Член 16

Член 15

Член 17

Член 16

Член 19

Член 17

Член 20

Член 18

Член 21

Член 19

Член 22

Член 20

Член 23

Член 21

Член 24

Член 22

Член 25

Член 23

Член 26

Член 24

Член 27

Член 25

Член 18

Член 26

Член 28

Член 27

Член 29

Член 28

Член 30

Член 29

Член 31

Член 30

Член 32

Член 31

Член 33

Член 32

Член 34

Член 33

Член 43

Член 34

Член 44

Член 35

Член 45

Член 36

Член 46

Член 37

Член 42

Член 38

Член 47

Член 39

Членове 48 и 53

Член 40

Членове 47 и 50

Член 41

Член 50

Член 42

Член 51

Член 43

Член 52

Член 44

Член 47

Член 45

Член 47

Член 46

Член 54

Член 47

Член 55

Член 47а

Член 56

Член 47б

Член 57

Член 48

Член 58

Член 49

Член 59

Член 50

Член 60

Член 51

Член 62


Top