Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0704

Решение (ЕС) 2019/704 на Съвета от 15 април 2019 година за сключване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия

ST/12256/2014/INIT

OJ L 120, 8.5.2019, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/704/oj

8.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 120/4


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/704 НА СЪВЕТА

от 15 април 2019 година

за сключване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2, във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Хърватия, и по-специално член 6, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение (EC) 2019/703 на Съвета (2) при условие на сключването му бе подписан Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки (3), за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия (наричан по-долу „протоколът“).

(2)

Протоколът следва да бъде одобрен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протоколът за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия, се одобрява от името на Съюза и неговите държави членки.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето (лицата), упълномощено(и) да депозира(т) от името на Съюза и неговите държави членки акта за одобрение, предвиден в член 3 от протокола (4).

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 15 април 2019 година.

За Съвета

Председател

P. DAEA


(1)  Одобрение от 12 септември 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Решение (ЕС) 2019/703 на Съвета от 8 октомври 2014 г. за подписването от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия (вж. страница 3 от настоящия брой на Официален вестник).

(3)  Текстът на споразумението е публикуван в ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 32.

(4)  Датата на влизане в сила на протокола ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на Съвета.


Top