Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0605

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/605 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на приложение II към Решение 2007/777/ЕО по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека (нотифицирано под номер C(2019) 2840) (Текст от значение за ЕИП.)

C/2019/2840

OJ L 103, 12.4.2019, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/605/oj

12.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/50


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/605 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2019 година

за изменение на приложение II към Решение 2007/777/ЕО по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека

(нотифицирано под номер C(2019) 2840)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално член 8, уводното изречение, член 8, параграф 1, първа алинея и параграф 4 и член 9, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). На 22 март 2019 г. Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство прие Решение (ЕС) 2019/476 (2) за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС. В съответствие с посоченото решение, в случай че Споразумението за оттегляне не бъде одобрено от Камарата на общините най-късно до 29 март 2019 г., срокът, предвиден в член 50, параграф 3 от ДЕС, се удължава до 12 април 2019 г. Тъй като Споразумението за оттегляне не беше одобрено до 29 март 2019 г., правото на Съюза ще престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, считано от 13 април 2019 г. („датата на оттегляне“).

(2)

В Решение 2007/777/ЕО на Комисията (3) са определени, inter alia, условията за въвеждане в Съюза на пратки с определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва, преминали една от обработките, посочени в част 4 от приложение II към посоченото решение („посочените стоки“), включително списък на третите държави или части от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на посочените стоки.

(3)

В част 2 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО се съдържа списъкът на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на посочените стоки, при условие че са преминали съответната обработка, посочена в същата част на приложение II. Посочените обработки имат за цел премахването на някои рискове за здравето на животните, свързани с посочените стоки. В част 4 от посоченото приложение е посочена неспецифична обработка „А“ и специални обработки „B“ — „F“, изброени в низходящ ред според тежестта на риска за здравето на животните, свързан с посочените стоки.

(4)

Компетентните органи на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия са представили необходимите гаранции, че от датата на оттегляне тяхната държава и някои от териториите, зависими от Британската корона, ще изпълняват изискванията, предвидени в Решение 2007/777/ЕО относно въвеждането в Съюза на пратки с посочените стоки за консумация от човека с обработка „А“, като продължават да спазват законодателството на Съюза за първоначален период от най-малко девет месеца.

(5)

Поради това, като се отчитат тези конкретни гаранции, предоставени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, и с цел да се избегне ненужното нарушаване на търговията след датата на оттегляне, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и някои от териториите, зависими от Британската корона, следва да бъдат включени в поместения в част 2 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО списък на третите държави и частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с посочените стоки.

(6)

Поради това приложение II към Решение 2007/777/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(7)

Настоящото решение следва да се прилага от 13 април 2019 г., освен ако на тази дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Част 2 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 13 април 2019 г.

Настоящото решение обаче не се прилага, ако на посочената дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2019 година.

За Комисията

Jyrki KATAINEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 22 март 2019 г. за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС (ОВ L 80 I, 22.3.2019 г., стр. 1).

(3)  Решение 2007/777/ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г. за определяне на ветеринарно-санитарни и здравни изисквания и образци на сертификати за внос от трети страни на определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека и за отмяна на Решение 2005/432/ЕО (ОВ L 312, 30.11.2007 г., стр. 49).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблицата в част 2 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО се изменя, както следва:

а)

след вписването за Етиопия се добавят следните редове:

„GB

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

GG

Гърнзи

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A“

б)

след вписването за Исландия се добавя следният ред:

„JE

Джърси

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A“


Top