Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0601

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/601 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на приложение I към Решение за изпълнение 2011/630/ЕС на по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на сперма от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (нотифицирано под номер С(2019) 2832) (Текст от значение за ЕИП.)

C/2019/2832

OJ L 103, 12.4.2019, p. 38–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/601/oj

12.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/38


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/601 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2019 година

за изменение на приложение I към Решение за изпълнение 2011/630/ЕС на по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на сперма от домашни животни от рода на едрия рогат добитък

(нотифицирано под номер С(2019) 2832)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 88/407/ЕИО на Съвета от 14 юни 1988 г. относно определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността с дълбоко замразена сперма от животни от рода на едрия рогат добитък (1), и по-специално член 8, параграф 1, член 10, параграф 2, първа алинея и член 11, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). На 22 март 2019 г. Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство прие Решение (ЕС) 2019/476 (2) за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС. В съответствие с посоченото решение, в случай че Споразумението за оттегляне не бъде одобрено от Камарата на общините най-късно до 29 март 2019 г., срокът, предвиден в член 50, параграф 3 от ДЕС, се удължава до 12 април 2019 г. Тъй като Споразумението за оттегляне не беше одобрено до 29 март 2019 г., правото на Съюза ще престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, считано от 13 април 2019 г. („датата на оттегляне“).

(2)

В приложение I към Решение за изпълнение 2011/630/ЕС на Комисията (3) се съдържа списък на третите държави или частите от тях, от които държавите членки разрешават вноса на сперма от домашни животни от рода на едрия рогат добитък.

(3)

Компетентните органи на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия са представили необходимите гаранции, че от датата на оттегляне тяхната държава и някои от териториите, зависими от Британската корона, ще изпълняват изискванията, предвидени в Решение за изпълнение 2011/630/ЕС относно въвеждането в Съюза на пратки със сперма от домашни животни от рода на едрия рогат добитък, като продължават да спазват законодателството на Съюза за първоначален период от най-малко девет месеца.

(4)

Поради това, като се отчитат тези конкретни гаранции, предоставени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, и с цел да се избегне ненужното нарушаване на търговията след датата на оттегляне, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и някои от териториите, зависими от Британската корона, следва да бъдат включени в поместения в приложение I към Решение за изпълнение 2011/630/ЕС списък на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки със сперма от домашни животни от рода на едрия рогат добитък.

(5)

Поради това приложение I към Решение за изпълнение 2011/630/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(6)

Настоящото решение следва да се прилага от 13 април 2019 г., освен ако на тази дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение за изпълнение 2011/630/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 13 април 2019 г.

Настоящото решение обаче не се прилага, ако на посочената дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2019 година.

За Комисията

Jyrki KATAINEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 194, 22.7.1988 г., стр. 10.

(2)  Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 22 март 2019 г. за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС (ОВ L 80 I, 22.3.2019 г., стр. 1).

(3)  Решение за изпълнение 2011/630/ЕС на Комисията от 20 септември 2011 г. относно вноса в Съюза на сперма от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (ОВ L 247, 24.9.2011 г., стр. 32).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблицата в приложение I към Решение за изпълнение 2011/630/ЕС се изменя, както следва:

а)

след вписването за Чили се добавят следните редове:

„GB

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

 

 

GG

Гърнзи“

 

 

б)

след вписването за Исландия се добавя следният ред:

„JE

Джърси“

 

 


Top