Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0593

Решение (ЕС) 2019/593 на Съвета от 8 април 2019 година относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК

ST/11342/2016/INIT

OJ L 103, 12.4.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/593/oj

12.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/593 НА СЪВЕТА

от 8 април 2019 година

относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 209, параграф 2 и член 212, параграф 1 във връзка с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 8, втора алинея от него,

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение (ЕС) 2016/1873 на Съвета (2) Споразумението за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК („споразумението“) беше подписано на 25 октомври 2016 г., при условие че бъде сключено на по-късна дата.

(2)

Чрез споразумението Фондацията ЕС—ЛАК ще бъде създадена като международна организация с правосубектност съгласно международното публично право.

(3)

Когато действат в рамките на Фондацията ЕС—ЛАК, Съюзът и неговите държави членки следва да координират своите позиции в съответствие с Договорите и с принципа на лоялно сътрудничество.

(4)

Споразумението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК се одобрява от името на Съюза.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета посочва лицето(ата), упълномощено(и) да депозира от името на Съюза инструмента за ратификация, предвиден в член 24 от споразумението.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 8 април 2019 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Одобрение от 4 октомври 2017 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Решение (ЕС) 2016/1873 на Съвета от 10 октомври 2016 г. относно подписването от името на Европейския съюз на Споразумението за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК (ОВ L 288, 22.10.2016 г., стр. 1).


Top