Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0081

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/81 на Комисията от 17 януари 2019 година за изменение на приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2008 относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка със заразния нодуларен дерматит в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2019) 102) (Текст от значение за ЕИП.)

C/2019/102

OJ L 18, 21.1.2019, p. 43–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/81/oj

21.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 18/43


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/81 НА КОМИСИЯТА

от 17 януари 2019 година

за изменение на приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2008 относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка със заразния нодуларен дерматит в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2019) 102)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните проверки, приложими при търговията в Съюза с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване на изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 92/119/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. за въвеждане на общи мерки на Общността за борба с някои болести по животните и на специфични мерки относно везикулозната болест по свинете (3), и по-специално член 14, параграф 2, член 19, параграф 1, буква а), параграф 3, буква а) и параграфи 4 и 6 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/EО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (4), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 92/119/ЕИО се определят общите мерки за борба, които да се прилагат при поява на огнища на някои болести по животните, включително заразен нодуларен дерматит (ЗНД). Тези мерки за борба включват създаването на предпазни и надзорни зони около заразеното стопанство, както и спешно ваксиниране при поява на огнище на ЗНД в допълнение към другите мерки за контрол.

(2)

С Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2008 на Комисията (5) се определят мерки за контрол на здравето на животните, които да се прилагат във връзка с огнища на ЗНД в държавите членки или частите от тях, изброени в приложение I към посоченото решение за изпълнение, включително минималните изисквания по отношение на програмите за ваксинация срещу ЗНД, представяни от държавите членки на Комисията за одобрение. В Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2008 се дава определение за „заразени зони“ — частите от територията на държава членка, включена в списъка в част II от приложение I към същото решение за изпълнение, които включват областите, където е била потвърдена появата на ЗНД, както и предпазните и надзорните зони, създадени в съответствие с Директива 92/119/ЕИО, и в които може да се извърши ваксинация срещу ЗНД, след като бъдат одобрени програмите за ваксинация. Дава се определение и за „свободни зони, в които е извършена ваксинация“ — частите от територията на държава членка, посочена в списъка в част I от същото приложение, които включват областите извън заразените зони и в които е извършена ваксинация срещу ЗНД, след като са били одобрени програмите за ваксинация.

(3)

През август 2015 г. за първи път беше потвърдено наличието на ЗНД в Гърция. През 2016 г. бяха установени случаи на ЗНП в България и нови случаи на ЗНП в Гърция, както и в няколко съседни трети държави. През 2017 г. болестта ЗНД беше констатирана в по-малка степен в Югоизточна Европа, с мащабна повторна поява в Албания и с няколко допълнителни спорадични огнища в Гърция и в бившата югославска република Македония.

(4)

През 2018 г. настъпи подобрение на епидемиологичната обстановка по отношение на ЗНД и не беше докладвано за случаи на тази болест нито в държави членки, нито в съседни трети държави в Югоизточна Европа, с изключение на Турция.

(5)

В отговор на възникналите огнища на ЗНД засегнатите държави членки, а именно България и Гърция, както и засегнатите съседни трети държави приложиха програми за масова ваксинация на своите живи говеда и отглеждани в плен диви преживни животни. През 2016 г. и 2017 г. Хърватия, която до момента не е засегната от ЗНД, също приложи програма за масова ваксинация срещу ЗНД като превантивна мярка с оглед на епидемиологичната обстановка в съседните държави членки и трети държави. Програмите за ваксинация срещу ЗНД в България, Гърция и Хърватия бяха одобрени от Комисията по силата на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2009 на Комисията (6).

(6)

След първата поява на ЗНД в континентална Европа Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) изготви спешна препоръка относно ЗНД (Urgent advice on LSD), приета на 29 юли 2016 г. (7), и три доклада, а именно „Заразен нодуларен дерматит: I. Събиране и анализ на данни“ (Lumpy skin disease: I. Data collection and analysis), одобрен на 27 март 2017 г. (8), „Заразен нодуларен дерматит II. Събиране и анализ на данни“ (Lumpy skin disease II. Data collection and analysis), одобрен на 29 януари 2018 г. (9), и „Заразен нодуларен дерматит: научна и техническа помощ при дейностите за борба и надзор“ (Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities), одобрен на 28 септември 2018 г. (10). Всички тези научни оценки показват, че при правилно провеждане кампаниите за масова ваксинация срещу ЗНД водят до овладяване на болестта, като предотвратяват появата на нови огнища.

(7)

През 2018 г. масовата ваксинация срещу ЗНД продължи във всички засегнати от болестта държави членки и съседни трети държави в Югоизточна Европа.

(8)

От началото на 2018 г. Хърватия спря ваксинирането срещу ЗНД с оглед на благоприятната епидемиологична обстановка на своята територия и в съседните трети държави. Вместо това Хърватия започна изпълнението на програма за надзор на ЗНД, която беше одобрена от Комисията. Тази програма за надзор включва клинични прегледи и вирусологични и серологични изследвания, като се отделя специално внимание на зоните с висока степен на риск, разположени в близост до държави членки и съседни трети държави, които са докладвали за наличие на огнища на ЗНД през последните години.

(9)

Съгласно член 11.9.4 от Здравния кодекс за сухоземните животни на Световната организация по здравеопазване на животните (OIE) в случай на превантивна ваксинация, проведена в държава или зона, свободна от ЗНД, в отговор на заплаха, но без да има поява на случай на ЗНД, статутът на свободна от заболяване държава може да се възстанови осем месеца след последната ваксинация, когато е бил проведен надзор чрез клинични прегледи и вирусологични и серологични изследвания в съответствие с член 11.9.15 от същия кодекс.

(10)

Съгласно доклад, представен от Хърватия пред Комисията на 13 октомври 2018 г., резултатите от надзора чрез клинични прегледи и вирусологични и серологични изследвания показват, че няма данни за наличие на ЗНД на нейната територия. Ето защо, при липсата на поява на случаи на ЗНД и тъй като са изминали повече от осем месеца от последната ваксинация срещу ЗНД, Хърватия изпълнява всички изисквания на OIE по отношение на статута на свободна от ЗНП държава. Поради това е целесъобразно да се премахнат ограниченията, свързани с ваксинацията срещу ЗНД в посочената държава членка.

(11)

В резултат на това вписването за Хърватия в списъка на държавите членки, посочени в рубриката „Свободни зони, в които е извършена ваксинация“ в приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2008, следва да се заличи.

(12)

Поради това приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2008 следва да бъде съответно изменено.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2008 се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 17 януари 2019 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 69.

(4)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2008 на Комисията от 15 ноември 2016 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка със заразния нодуларен дерматит в някои държави членки (ОВ L 310, 17.11.2016 г., стр. 51).

(6)  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2009 на Комисията от 15 ноември 2016 г. за одобряване на програмите за ваксинация срещу заразен нодуларен дерматит, представени от държавите членки (ОВ L 310, 17.11.2016 г., стр. 66).

(7)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016; 14(8):4573.

(8)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017; 15(4):4773.

(9)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018; 16(2):5176.

(10)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018; 16(10):5452.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ I

Свободни зони, в които е извършена ваксинация

1.   България

A.

Следните области в България:

Област Бургас

Област Варна

Област Добрич

Област Разград

Област Силистра

Област Русе

Област Плевен

Б.

Следните общини в България:

Общините Опака, Попово и Антоново в област Търговище

Общините Шумен, Каспичан, Нови пазар, Никола Козлево, Каолиново, Венец и Хитрино в област Шумен

Общините Свищов, Полски Тръмбеш и Стражица в област Велико Търново

2.   Гърция

Следните региони в Гърция:

Регион Йонийски острови, с изключение на регионална единица Керкира

Регион Северно Егейско море, с изключение на регионална единица Лимнос

Регион Южно Егейско море

Регион Крит

ЧАСТ II

Заразени зони

1.   Гърция

A.

Следните области в Гърция:

Регион Атика

Регион Централна Гърция

Регион Централна Македония

Регион Източна Македония и Тракия

Регион Епир

Регион Пелопонес

Регион Тесалия

Регион Западна Гърция

Регион Западна Македония

Б.

Следните регионални единици в Гърция:

Регионална единица Лимнос

Регионална единица Керкира

2.   България

Цялата територия на България, с изключение на зоните, изброени в част I.


Top