Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0075

Решение (ЕС) 2019/75 на Съвета от 20 декември 2018 година за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Антигуа и Барбуда за изменение на Споразумението между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване

ST/12383/2017/INIT

OJ L 18, 21.1.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/75/oj

21.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 18/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/75 НА СЪВЕТА

от 20 декември 2018 година

за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Антигуа и Барбуда за изменение на Споразумението между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, буква а) във връзка с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2009/896/ЕО (2) Съветът сключи Споразумението между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (3) („Споразумението“). В Споразумението се предвижда безвизово пътуване за гражданите на Съюза и за гражданите на Антигуа и Барбуда, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за максимален период от три месеца в продължение на шестмесечен период.

(2)

С Регламент (ЕС) № 610/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4) бяха въведени хоризонтални промени в правните актове на Съюза в областта на визите и границите и краткосрочното пребиваване беше определено като максимален период от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.

(3)

Необходимо е това ново определение да бъде включено в Споразумението с цел постигането на пълно хармонизиране на режима на Съюза за краткосрочно пребиваване.

(4)

Комисията договори от името на Съюза споразумение с Антигуа и Барбуда за изменение на Споразумението между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване („изменящо споразумение“).

(5)

В съответствие с Решение (ЕС) 2017/2083 на Съвета (5) изменящото споразумението беше подписано.

(6)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета (6); следователно Обединеното кралство не участва в неговото приемане и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(7)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета (7); следователно Ирландия не участва в неговото приемане и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(8)

Изменящото споразумение следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението между Европейския съюз и Антигуа и Барбуда за изменение на Споразумението между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване се одобрява от името на Съюза.

Текстът на изменящото споразумение е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета извършва нотификацията, предвидена в член 2 от изменящото споразумение, от името на Съюза (8).

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2018 година.

За Съвета

Председател

E. KÖSTINGER


(1)  Одобрение от 23 октомври 2018 г.

(2)  Решение 2009/896/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. за сключване на споразумението между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (ОВ L 321, 8.12.2009 г., стр. 38).

(3)  ОВ L 169, 30.6.2009 г., стр. 3.

(4)  Регламент (ЕС) № 610/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, регламенти (ЕО) № 1683/95 и (ЕО) № 539/2001 на Съвета и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 1).

(5)  Решение (ЕС) 2017/2083 на Съвета от 6 ноември 2017 година за подписване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Антигуа и Барбуда за изменение на Споразумението между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (ОВ L 297, 15.11.2017 г., стр. 1).

(6)  Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43).

(7)  Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20).

(8)  Датата на влизане в сила на изменящото споразумение ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Декларация на Съюза относно влизането в сила на Регламент (ЕС) 2017/2226 за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) и относно държавите членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген

На 29 декември 2017 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 година за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, за определяне на условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011.

В резултат на това, считано от датата на прилагане на Регламент (ЕС) 2017/2226 (1), за целите на посоченото споразумение „държави членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген,“ ще означава държавите членки, които използват Системата за влизане/излизане на външните граници. Максималният срок от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период ще се изчислява, като се вземе предвид срокът на престой във всички държави членки, които използват Система за влизане/излизане на външните граници.


(1)  Решението за датата на прилагане ще бъде взето от Комисията в съответствие с член 73 от Регламент (ЕС) 2017/2226.


Top