Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1144

Решение № 1/2017 на Комитета по СИП, създаден с Временното споразумение за създаване на рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, от 3 октомври 2017 година във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз и промените в списъка на страните и териториите, асоциирани към Съюза [2018/1144]

OJ L 207, 16.8.2018, p. 65–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1144/oj

16.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 207/65


РЕШЕНИЕ № 1/2017 НА КОМИТЕТА ПО СИП, СЪЗДАДЕН С ВРЕМЕННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ ОТ ИЗТОЧНА И ЮЖНА АФРИКА, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И НЕЙНИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ДРУГА СТРАНА,

от 3 октомври 2017 година

във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз и промените в списъка на страните и териториите, асоциирани към Съюза [2018/1144]

КОМИТЕТЪТ ПО СИП,

като взе предвид Временното споразумение за създаване на рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна (1) ( „споразумението“), подписано в Гранд Бей на 29 август 2009 г., което се прилага временно от 14 май 2012 г., и по-специално членове 63, 67 и 70 от него,

като взе предвид Договора за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз и Акта за присъединяване към споразумението, депозиран от Република Хърватия на 22 март 2017 г.,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 63 от споразумението от една страна, споразумението се прилага на териториите, в които се прилага Договорът за функционирането на Европейския съюз, при предвидените в него условия, а от друга страна — на териториите на подписалите го държави от Източна и Южна Африка (държавите от ИЮА).

(2)

Съгласно член 67, параграф 3 от споразумението Комитетът по СИП може да се произнесе по предприемането на всякакви мерки за изменение, които могат да се окажат необходими вследствие на присъединяването на нови държави членки към Европейския съюз.

(3)

Съгласно член 70 от споразумението приложенията и протоколите към споразумението представляват неразделна част от него и могат да бъдат преразглеждани или изменяни от Комитета по СИП.

(4)

След промяната на статута на Майот (2) и Сен Бартелеми (3) и влизането в сила на Решение 2013/755/ЕС на Съвета (4), списъкът на отвъдморските страни и територии в приложение IX към протокол 1 към споразумението следва да се актуализира,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Република Хърватия, като страна по споразумението, приема и взема предвид, по същия начин като останалите държави членки, текстовете на споразумението, както и приложенията, протоколите и декларациите, приложени към него.

Член 2

Споразумението се изменя, както следва:

1)

Член 69 се заменя със следното:

„Член 69

Автентични текстове

Настоящото споразумение е съставено в два екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски,полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.“

2)

Приложение IV към протокол 1 се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ IV КЪМ ПРОТОКОЛ 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪРХУ ФАКТУРА

Декларацията върху фактура, чийто текст е даден по-долу, трябва да бъде направена в съответствие с бележките под линия. Независимо от това не е необходимо бележките под линия да бъдат възпроизвеждани.

Текст на български език

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Текст на испански език

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o … (1)) declara que, salvoindicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Текст на хърватски език

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Текст на чешки език

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Текст на датски език

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Текст на немски език

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Текст на естонски език

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Текст на гръцки език

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Текст на английски език

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Текст на френски език

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Текст на италиански език

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Текст на латвийски език

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Текст на литовски език

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Текст на унгарски език

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Текст на малтийски език

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Текст на нидерландски език

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Текст на полски език

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Текст на португалски език

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Текст на румънски език

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Текст на словенски език

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Текст на словашки език

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Текст на финландски език

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Текст на шведски език

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

… (3)

(място и дата)

… (4)

(Подпис на износителя, като освен това името на лицето, което подписва декларацията, се изписва четливо)

Забележки

(1)

Когато декларацията върху фактура е направена от одобрен износител по смисъла на член 22 от протокола, на това място се вписва номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не се съставя от одобрен износител, думите в скобите се изпускат или мястото се оставя непопълнено.

(2)

Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или отчасти до продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 40 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, въз основа на който се изготвя декларацията, като ги обозначи със символа „СМ“.

(3)

Тези обозначения могат да се пропуснат, ако информацията се съдържа в самия документ.

(4)

Вж. член 21, параграф 5 от протокола. В случаите, когато не се изисква подпис на износителя, освобождаването от подписване означава, че няма нужда да се посочва и името на подписващия.

Член 3

Европейският съюз предоставя на държавите от ИЮА текста на споразумението на хърватски език.

Член 4

1.   Споразумението се прилага за стоки, изнесени от която и да било от държавите от ИЮА за Република Хърватия или от Република Хърватия за държава от ИЮА, които отговарят на разпоредбите на протокол 1 към споразумението и които на 1 юли 2013 г. са били или на път, или на временно складиране в митнически склад или в свободна зона в една от държавите от ИЮА или в Република Хърватия.

2.   В случаите, посочени в параграф 1, се предоставя преференциално третиране, при условие че на митническите органи на страната вносител в срок от четири месеца от дататана влизане в сила настоящото решение, бъде предоставено доказателство за произхода, издадено със задна дата от митническите органи на страната износител.

Член 5

Държавите от ИЮА се задължават да не предявяват искания и жалби, да не сезират органи за решаване на спорове и да не изменят, нито да отменят отстъпки по членове ХХIV, подточка 6 и ХХVIII от ГАТТ от 1994 г. и член ХХI от ГАТС във връзка с присъединяването на Хърватия към Европейския съюз.

Член 6

Приложение IX към Протокол 1 към споразумението се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ IX КЪМ ПРОТОКОЛ 1

ОТВЪДМОРСКИ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ

По смисъла на настоящия протокол „отвъдморски страни и територии“ са изброените по-долу страни и територии, посочени в част четвърта от Договора за създаване на Европейската общност:

(Този списък не предопределя статута на тези страни и територии, нито бъдещите промени в техния статут.)

1.

Отвъдморски страни и територии, имащи специални връзки с Кралство Дания:

Гренландия.

2.

Отвъдморски страни и територии, имащи специални връзки с Френската република:

Нова Каледония и зависимите територии,

Френска Полинезия,

Сен Пиер и Микелон,

Сен Бартелеми,

Френски южни и антарктически територии,

Острови Уолис и Футуна.

3.

Отвъдморски страни и територии, имащи специални връзки с Кралство Нидерландия:

Аруба,

Бонер,

Кюрасао,

Саба,

Сент Еустатиус,

Синт Мартен.

4.

Отвъдморски страни и територии, имащи специални връзки с Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия:

Ангила,

Бермудски острови,

Кайманови острови,

Фолклендски острови,

Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови,

Монсерат,

Питкерн,

Света Елена и зависимите територии,

Британска антарктическа територия,

Британски територии в Индийския океан,

острови Търкс и Кайкос,

Британски Вирджински острови.

Член 7

Настоящото решение влиза в сила на 3 октомври 2017 г.

Членове 3 и 4 се прилагат, считано от 1 юли 2013 г.

Съставено в Антананариво на 3 октомври 2017 година.

За подписалите споразумението държави от ИЮА

Haymandoyal DILLUM

За Европейския съюз

Cecilia MALMSTRÖM


(1)  ОВ L 111, 24.4.2012 г., стр. 2.

(2)  Решение 2012/419/ЕС на Европейския съвет от 11 юли 2012 г. за изменение на статута на Майот по отношение на Европейския съюз (ОВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131).

(3)  Решение 2010/718/ЕС на Европейския съвет от 29 октомври 2010 г. за изменение на статута по отношение на Европейския съюз на остров Сен Бартелеми (ОВ L 325, 9.12.2010 г., стр. 4).

(4)  Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344,19.12.2013 г., стр. 1).


Top