Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0911

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/911 на Комисията от 25 юни 2018 година за установяване на временни защитни мерки с оглед на предотвратяване на разпространението на чумата по дребните преживни животни в България (нотифицирано под номер С(2018) 4071) (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/4071

OJ L 161, 26.6.2018, p. 67–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2018; отменен от 32018D0954

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/911/oj

26.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/67


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/911 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2018 година

за установяване на временни защитни мерки с оглед на предотвратяване на разпространението на чумата по дребните преживни животни в България

(нотифицирано под номер С(2018) 4071)

(само текстът на български език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 3 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Чумата по дребните преживни животни (ЧДПЖ) е тежко вирусно заболяване на дребните преживни животни, а именно овцете и козите, което се предава основно чрез пряк контакт. Заболеваемостта и смъртността поради ЧДПЖ могат да са много високи, особено в райони, където ЧДПЖ се наблюдава за първи път, и тя има сериозни икономически последици за земеделския отрасъл. ЧДПЖ не се предава на човека. ЧДПЖ е ендемична в много държави в Африка, Близкия изток и Азия и поражда сериозни опасения за здравето на животните и хуманното отношение към тях.

(2)

В Директива 92/119/ЕИО на Съвета (3) се определят общи мерки за борба с някои болести по животните, включително ЧДПЖ. Сред тях са мерки за борба, които трябва да бъдат предприети при съмнение и потвърждение на наличието на ЧДПЖ в стопанство. Тези мерки за борба включват също така създаването на предпазни и надзорни зони около огнищата и други допълнителни мерки за борба с разпространението на това заболяване.

(3)

В съответствие с член 14.7.7. от Здравния кодекс за сухоземните животни („Кодекса“), издание 2017 г., на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (4), когато огнище на ЧДПЖ или заразяване с ЧДПЖ се наблюдава в свободна от ЧДПЖ държава или зона и когато се осъществява политика за унищожаване на животните, периодът на възстановяване е шест месеца след клането на последното болно от това заболяване животно, при условие че е спазен член 14.7.32. от Кодекса.

(4)

На 23 юни 2018 г. България нотифицира Комисията и останалите държави членки за три огнища на ЧДПЖ в стопанства за дребни преживни животни в община Болярово, област Ямбол в България.

(5)

България предприе мерките за борба, предвидени в Директива 92/119/ЕИО, и по-специално унищожаването на заразените стада и създаването на предпазни и надзорни зони около огнищата, както е предвидено в посочената директива. Надзорът беше също така засилен в общините в съседство със засегнатите зони, както и в общините, разположени по границата на Съюза с трети държави, които не са свободни от ЧДПЖ.

(6)

В допълнение към мерките, предвидени в Директива 92/119/ЕИО, е необходимо да се предприемат временни защитни мерки, за да се предотврати разпространението на ЧДПЖ. Съответно, за да се предотврати разпространението на ЧДПЖ към други райони на България и към други държави членки и трети държави, особено чрез търговия с дребни преживни животни и зародишни продукти от тях, изпращането на пратки с дребни преживни животни и пускането на пазара на определени продукти, получени от дребни преживни животни, следва да се контролират.

(7)

До провеждане на заседанието на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите и в сътрудничество със засегнатата държава членка Комисията следва да предприеме временни защитни мерки, свързани с чумата по дребните преживни животни в България.

(8)

Ситуацията ще бъде разгледана на следващото заседание на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите, а мерките — адаптирани по целесъобразност,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото решение се установяват временни защитни мерки с оглед на предотвратяване на разпространението на чумата по дребните преживни животни в Съюза.

То се прилага към дребните преживни животни, семенната течност, яйцеклетките и ембрионите от тези животни, както и към определени стоки от тях.

Член 2

1.   За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

a)

„дребни преживни животни“ са животни от рода на овцете и козите;

б)

„непреработени странични животински продукти“ са странични животински продукти по смисъла на член 3, точка 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета (5).

2.   Освен това се прилагат определенията в приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (6).

Член 3

България забранява изпращането на следните стоки от област Ямбол към други части на България, към други държави членки и към трети държави:

а)

дребни преживни животни;

б)

семенна течност, яйцеклетки и ембриони от дребни преживни животни.

Член 4

1.   България забранява пускането на пазара извън област Ямбол на следните стоки, произведени от дребни преживни животни от област Ямбол:

a)

прясно месо;

б)

мляно месо и месни заготовки, произведени от месото по буква а);

в)

месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека, произведени от месото по буква а), различни от тези, които са преминали обработка за елиминиране на някои ветеринарно-санитарни рискове съгласно приложение III към Директива 2002/99/ЕО на Съвета (7);

г)

сурово мляко и млечни продукти, различни от тези, които са преминали обработка в херметически запечатани контейнери при стойност на F0 3,00 или повече, както е описано в приложение III към Директива 2002/99/EО;

д)

продукти, съдържащи стоките по букви а) — г);

е)

непреработени странични животински продукти.

2.   Чрез дерогация от забраната по параграф 2, буква е) компетентният орган може да разреши изпращането на непреработени странични животински продукти под официален надзор, предназначени за обработка или унищожаване в одобрено предприятие на територията на България в съответствие с разпоредбата на член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Член 5

Настоящото решение се прилага до 23 декември 2018 г.

Член 6

Адресат на настоящото решение е Република България.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  Директива 92/119/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. за въвеждане на общи мерки на Общността за борба с някои болести по животните и на специфични мерки относно везикулозната болест по свинете (ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 69).

(4)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_ppr.htm

(5)  Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).

(6)  Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

(7)  Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11).


Top