Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0909

Решение (ОВППС) 2018/909 на Съвета от 25 юни 2018 година за установяване на общ набор от правила за управление на проекти по линия на ПСС

ST/9660/2018/INIT

OJ L 161, 26.6.2018, p. 37–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/909/oj

26.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/37


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/909 НА СЪВЕТА

от 25 юни 2018 година

за установяване на общ набор от правила за управление на проекти по линия на ПСС

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 46, параграф 6 от него,

Като взе предвид Решение (ОВППС) 2017/2315 на Съвета от 11 декември 2017 г. за установяване на постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) и определяне на списъка на участващите държави членки (1),

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („върховния представител“),

като има предвид, че:

(1)

На 11 декември 2017 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2017/2315.

(2)

В член 4, параграф 2, буква е) от посоченото решение се предвижда, че Съветът установява пакет от правила за управление на проекти, които участващите държави членки, които участват в отделен проект, могат да пригодят както е необходимо за този проект.

(3)

Както е посочено в съображение 5 от Решение (ОВППС) 2018/340 на Съвета (2), за да се осигури съгласуваност, изпълнението на всички проекти по линия на ПСС ще се основава на общи правила за управление на проекти, включително inter alia правила относно ролята на наблюдателите, когато е уместно.

(4)

В съответствие с точка 12 от Препоръката на Съвета от 6 март 2018 г. относно пътна карта за осъществяване на ПСС (3) общият набор от правила за управление на проекти следва да бъде приет от Съвета до юни 2018 г. Той следва да осигури рамка, която да гарантира съгласувано и последователно изпълнение на проектите по линия на ПСС и да включва реда и условията за редовно уведомяване на Съвета относно разработването на отделни проекти, в съответствие с член 5, параграф 3 от Решение (ОВППС) 2017/2315, както и да позволи необходимия надзор от страна на Съвета. В това отношение ролите и отговорностите на участващите държави членки, включително inter alia ролята на държавите наблюдатели, ако е уместно, както и на секретариата на ПСС, който се осигурява съвместно от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), включително Военния секретариат на Европейския съюз (ВСЕС) и Европейската агенция по отбрана (EDA), следва да бъдат допълнително конкретизирани. Освен това тази рамка следва да предостави общи насоки за участниците при разработването на подходящи договорености за управление на всеки проект, в съответствие с член 5, параграф 3 от Решение (ОВППС) 2017/2315. Във връзка с това до юни 2018 г. До юни 2018 г. Съветът ще разгледа въпроса с координиращите функции на участващите държави членки в рамките на проектите.

(5)

В член 7 от Решение (ОВППС) 2017/2315 се предвижда, че ЕСВД, включително ВСЕС и Европейската агенция по отбрана (EDA) следва съвместно да осигуряват секретариата на ПСС, и допълнително се уточняват ролите и отговорностите на тези образувания за подпомагане на функционирането на ПСС, в т.ч. на проектите по линия на ПСС.

(6)

В съответствие с член 4, параграф 2, буква ж) от Решение (ОВППС) 2017/2315 Съветът следва да приеме решение за своевременно установяване на общите условия, при които трети държави биха могли да бъдат поканени по изключение да участват в отделни проекти, в съответствие с член 9, и по-специално член 9, параграф 1 от него, и с точка 13 от Препоръката на Съвета от 6 март 2018 г.

(7)

Предвид гореизложеното Съветът следва да приеме решение за установяване на общ набор от правила за управление на проекти по линия на ПСС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определение

За целите на настоящото решение „участници в проект“ означава участващите държави членки, които участват в даден проект по линия на ПСС.

Член 2

Информиране на Съвета и надзор от страна на Съвета

1.   Най-късно до ноември всяка година Съветът прави преглед и по целесъобразност актуализира Решение (ОВППС) 2018/340. Актуализираният списък на участниците в проект за всеки отделен проект, състоящ се от тези, които са представили предложение за проект и тези, които са приети в проекта в съответствие с член 5 от Решение (ОВППС) 2017/2315, се публикува заедно с актуализираното решение на Съвета.

2.   Веднъж годишно Съветът бива информиран по целесъобразност от участниците в проект за хода на съответните проекти по линия на ПСС. За тази цел участниците в проект, чрез координаторите на проектите, докладват на секретариата на ПСС за осъществения напредък в рамките на съответните проекти по линия на ПСС, като използват образеца за описание на проекти по линия на ПСС, посочен в параграф 11 от Препоръката на Съвета от 6 март 2018 г., чрез съвместна електронна работна платформа. Тези доклади съдържат консолидирана информация за напредъка по изпълнението на проекта, неговата пътна карта, цели и етапни цели, както и за приноса му към изпълнението на съответните по-обвързващи ангажименти. В съответствие с Решение (ОВППС) 2013/488/ЕС на Съвета (4) участниците в проект могат да се споразумеят за класификацията на съответните части от информацията, която трябва да бъде предоставена.

Секретариатът на ПСС изпраща покана, която дава на координаторите на проекти шест седмици, за да докладват, и събира консолидираната информация за проектите по линия на ПСС с оглед на предаването ѝ на Съвета. Предаването на Съвета предхожда годишния доклад относно ПСС, подаван от върховния представител, като се вземат предвид точки 14, 15 и 16 от Препоръката на Съвета от 6 март 2018 г.

3.   По искане на Съвета участниците в проект, чрез координаторите на проектите, предоставят допълнителна информация по отделни специфични проекти освен редовно събираната информация, посочена в параграф 2.

4.   Участващите държави членки предоставят и информация за своя индивидуален принос към проектите по линия на ПСС, в които участват, чрез националните си планове за изпълнение, които се преглеждат и актуализират ежегодно по целесъобразност в съответствие с член 3, параграф 2 от Решение (ОВППС) 2017/2315.

5.   Съвместната електронна работна платформа се използва от координаторите на проекти за докладване на друг имащ отношение напредък и промени във връзка с проекта, включително приемането на нови участници в проекта и наблюдатели и датата на тяхното приемане. Съвместната електронна работна платформа се използва така, че да гарантира прозрачност на предоставяната информация за всички участващи държави членки.

Член 3

Секретариат на ПСС

В съответствие с член 7 от Решение (ОВППС) 2017/2315 и за да изпълнява отговорностите си, секретариатът на ПСС:

а)

осигурява единно звено за контакт в рамките на Съюза за всички въпроси от областта на ПСС.

б)

осигурява единно звено за контакт и за всички участващи държави членки с цел обмен на съответната информация, като се използва един имейл адрес и обща електронна платформа. Секретариатът на ПСС също разпространява документите си чрез общата електронна платформа;

в)

изпълнява помощни и координационни функции във връзка с оценяването на предложенията за проекти по линия на ПСС и допринася за структурираното осъществяване на подаването от страна на държавите членки на информацията, необходима за оценяването на проектите, както и за докладването пред Съвета;

г)

подпомага при отправено искане от тяхна страна участващите държави членки, които възнамеряват да предложат проект, да информират останалите участващи държави членки. В съответствие с член 5, параграф 2 от Решение (ОВППС) 2017/2315 тази информация се разпространява своевременно, така че да се спечели подкрепа и да се даде на заинтересуваните участващи държави членки възможност да се присъединят чрез съвместно представяне на предложението;

д)

оказва подкрепа на участниците в проекти, когато актуализират проектите си в съответните подготвителни органи на Съвета и в рамките на EDA, по целесъобразност;

е)

препраща до съответните отдели в ЕСВД, включително ВСЕС, и EDA получените от участниците в проект искания, за да окаже подкрепа на съответните проекти и тяхното изпълнение.

Член 4

Участници в проект

1.   В съответствие с член 5, параграф 3 от Решение (ОВППС) 2017/2315 участниците в проект се договарят помежду си единодушно за реда и условията, а също и за обхвата на своето сътрудничество, както и за управлението на проекта.

2.   Редът и условията може да включват необходимите вноски за участие в проекта и неговите изисквания, процеса на вземане на решения в рамките на проекта, условията за напускане на проекта или за присъединяване на други държави членки към проекта, както и разпоредби относно статута на наблюдател. Редът и условията могат също да обхващат въпроси, посочени в член 7.

3.   В съответствие с член 5, параграф 2 от решение (ОВППС) 2017/2315 участниците в проект може да се споразумеят помежду си с единодушие да допуснат други участващи държави членки в проекта при поискване от тяхна страна. Те информират Съвета за допускането на нови участници.

4.   Участниците в проект може да се споразумеят помежду си с единодушие, че определени решения, например решенията, свързани с административни въпроси, ще се вземат съгласно други правила за гласуване.

5.   Приносът на участниците за проекта е под формата на собствени средства и експертен опит. В зависимост от обхвата на проекта всеки участник в него определя естеството на своята вноска, което може да включва човешки ресурси, финансови средства, експертен опит, оборудване или вноски в натура. Вноските подпомагат постигането на целта на проекта и оказват въздействие върху него.

6.   Участниците в проект се стремят да го структурират така, че да се гарантира съгласуваност на резултатите и графиците с други проекти по линия на ПСС и да е съгласуван с инициативи, разработени в други имащи отношение институционални рамки, като същевременно се осигуряват прозрачност и условия за приобщаване и се избягва ненужно дублиране.

7.   В съответствие с по-обвързващите ангажименти, поети в качеството им на участващи държави членки, участниците в проект се стремят да осигурят годни за употреба сили и способности, които в частност са добре оборудвани, обучени и оперативно съвместими, снабдени с необходимите структури, средства и запаси и които да могат да се използват за разгръщане на операции и при тяхното изпълнение и поддържане.

8.   Всеки участник в проект определя национална точка за контакт за всеки проект по линия на ПСС, в който участва.

Член 5

Координатори на проекти

1.   Участниците в проект при всеки отделен проект по линия на ПСС набелязват и определят помежду си един или повече координатори на проекта, които изпълняват координационни функции. По принцип инициаторите на проект могат да поемат ролята на координатор.

2.   Координаторите на проекти по-специално:

а)

актуализират поне веднъж годишно информацията за проекта на обща електронна платформа, създадена от секретариата на ПСС, въз основа на образеца за описание на проекта по линия на ПСС;

б)

улесняват сътрудничеството между участниците в проект, както и с други координатори на проекти в рамките на други имащи отношение проекти по линия на ПСС, по целесъобразност, и действат като лице за контакти за въпроси по проекта;

в)

може да подпомагат разработването на реда и условията за осъществяването на проекта, посочени в член 4, както и на необходимата документация за проекта, включително докладването. За тази цел координаторите на проекти може да използват спомагателните инструменти за управление на проекти, предложени на участващите държави членки в рамките на EDA;

г)

по целесъобразност поощряват разработените по линия на проекта способности да се стремят да преодоляват недостатъците на способностите, набелязани в плана за развитие на способностите и координирания годишен преглед на отбраната, допринасят за изпълнение на по-обвързващите ангажименти, включително с оглед на най-трудните мисии, и спомагат за постигането на равнището на амбиция на Съюза.

3.   Участниците в проект може да договорят помежду си допълнителни ред и условия относно функциите и отговорностите на координатора на проекта, отчитайки конкретните характеристики на проекта. По-специално когато участниците в проект се договорят да поверят ролята на координатор на проекта на няколко от тях самите, поддържат единна точка за контакт със секретариата на ПСС.

Член 6

Наблюдатели

1.   Участниците в проект може да се договорят помежду си да допуснат други участващи държави членки да станат наблюдатели към проекта.

2.   По принцип участващите държави членки може да станат наблюдатели единствено при спазването на условия, включително по отношение на продължителността, определени от участниците в проект в съответствие с конкретните характеристики на проекта. При поискване тези условия се предоставят от координаторите на проекта.

3.   Участниците в проект може да договорят помежду си специални ред и условия относно статута на наблюдател, като се отчитат особеностите на проекта и отделните му етапи на развитие.

4.   Наблюдателите не са задължени да допринасят за проекта със собствени средства и експертния знания и опит. Те може да поискат да се включат в проекта като участници на по-късен етап, без това да спъва напредъка по изпълнението на проекта.

Член 7

Други въпроси, обхванати от реда и условията на проект

1.   Редът и условията, които участниците в проект може да договорят помежду си, когато е целесъобразно в писмена форма, в рамките на всеки проект по линия на ПСС, с оглед на прилагането на член 5, алинея 3 от Решение (ОВППС) 2017/2315 на Съвета, може да обхващат наред с другото някое или всичките от следните въпроси:

подготовка, водене и координация на заседанията на участниците в проект;

разпределяне на ролите и отговорностите между участниците в проект;

покана към Комисията да участва, по целесъобразност, в работата по проекта;

правила относно бюджета и финансите;

присъствие на наблюдатели в работата по проекта;

приложими правила при решение на участник да напусне проекта, включително правни и финансови аспекти, или когато участваща държава членка иска да се присъедини към проекта;

определяне на случаите, при които участниците в проект може да поискат подпомагане от ЕСВД, включително ВСЕС и EDA;

конкретни характеристики, стратегия на придобиване, избор на спомагателна структура за управление на проекта и подбор на промишлените предприятия. Във връзка с това участниците в проект може да се договорят помежду си да прилагат използваните от EDA инструменти за управление на проекти, например ред и условия на проекта, общи цели по отношение на персонала, общи изисквания по отношение на персонала или икономически обосновки.

2.   Участниците в проект може да се споразумеят помежду си с единодушие да приемат решения по гореспоменатите въпроси в съответствие с член 4, параграф 4.

Член 8

Разработени сили и способности

Силите и способностите, разработени в рамките на проект по линия на ПСС, може да се използват отделно или съвместно от участниците в проект, по целесъобразност, в контекста на дейности, предприети от Европейския съюз, а също и ООН, НАТО или в други рамки.

Член 9

Клауза за преразглеждане

Настоящото решение се преразглежда преди 31 декември 2020 г.

Настоящото решение се адаптира, ако е необходимо, за да се вземат предвид общите условия за участие на трети държави в индивидуални проекти, за които Съветът приема решение в съответствие с член 4, параграф 2, буква ж) и член 9, параграф 1 от Решение (ОВППС) 2017/2315.

Член 10

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2018 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 331, 14.12.2017 г., стр. 57.

(2)  Решение (ОВППС) 2018/340 на Съвета от 6 март 2018 г. за установяване на списък на проекти, които да бъдат разработени в рамките на постоянното структурирано сътрудничество (ОВ L 65, 8.3.2018 г., стр. 24).

(3)  ОВ C 88, 8.3.2018 г., стр. 1.

(4)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на EC (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).


Top