Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0906

Решение (ОВППС) 2018/906 на Съвета от 25 юни 2018 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Сахел

ST/8845/2018/INIT

OJ L 161, 26.6.2018, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/906/oj

26.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/22


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/906 НА СЪВЕТА

от 25 юни 2018 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Сахел

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 33 и член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 7 декември 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/2274 (1) за назначаване на г-н Ángel LOSADA FERNÁNDEZ за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Сахел. Мандатът на СПЕС изтича на 30 юни 2018 г.

(2)

Мандатът на СПЕС следва да бъде удължен с още 20 месеца.

(3)

СПЕС ще изпълнява този мандат в обстановка, която може да се влоши и да попречи на постигането на целите на външната дейност на Съюза, определени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

1.   Мандатът на г-н Ángel LOSADA FERNÁNDEZ като СПЕС за Сахел се удължава до 29 февруари 2020 г. Съветът може да вземе решение мандатът на СПЕС да бъде прекратен по-рано, въз основа на оценка на Комитета по политика и сигурност (КПС) и по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

2.   За целите на мандата на СПЕС Сахел обхваща зоната, която е от първостепенно значение в стратегията на ЕС за сигурността и развитието на Сахел („стратегията“) и нейния регионален план за действие („РПД“), а именно Буркина Фасо, Чад, Мали, Мавритания и Нигер. По въпроси с по-широко регионално отражение СПЕС установява диалог с държавите от басейна на езерото Чад и с други държави и регионални или международни образувания извън Сахел, включително Магреб, Западна Африка и Гвинейския залив, когато това е уместно.

Член 2

Цели на политиката

1.   Мандатът на СПЕС се основава на целта на политиката на Съюза по отношение на Сахел да допринася активно към регионалните и международните усилия за постигане на траен мир, сигурност и развитие в региона. Освен това СПЕС се стреми да повиши качеството, интензивността и въздействието на многостранния ангажимент на Съюза в Сахел.

2.   СПЕС допринася за развитието и реализирането на всички усилия на Съюза в региона, по-специално в областта на политиката, сигурността и развитието, както и за координирането на всички подходящи инструменти за действие на Съюза.

3.   Приоритет се отдава на дългосрочното стабилизиране на Мали, както и на партньорството с Г-5, в координация с делегациите на Съюза и с други заинтересовани страни, включително държавите членки, Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД).

4.   Целите на политиката на Съюза са чрез координирано и ефективно използване на всичките ѝ инструменти да насърчи връщането на Мали и неговия народ по пътя на мира, помирението, сигурността и развитието.

5.   Целите на политиката на Съюза са насочени и към укрепване на връзката между въпросите на сигурността и развитието в държавите от Г-5 Сахел.

Член 3

Мандат

1.   С оглед постигане на целите на политиката на Съюза по отношение на Сахел, мандатът на СПЕС е:

a)

да допринася активно за прилагането на стратегията и нейния РПД и да координира и доразвива интегрирания подход на Съюза към регионалните кризи, с оглед на засилването на цялостната съгласуваност и ефективност на дейностите на Съюза в Сахел;

б)

да сътрудничи с всички заинтересовани страни в региона, правителствата, регионалните организации, по-специално с Г-5 от Сахел и нейните сили, по отношение на което, наред с другото, следва да се обърне специално внимание на утвърждаването на зачитането на правата на човека и невоенните елементи на силите, като полицейският компонент, международните организации, гражданското общество и диаспората, включително с всички държави от Магреб и от басейна на езерото Чад, с оглед на постигане на целите на Съюза, и да допринася за по-доброто разбиране на ролята на Съюза в Сахел;

в)

да представлява и да утвърждава интересите и видимостта на Съюза в съответните регионални и международни форуми, включително участие в комитета за наблюдение на изпълнението на мирното споразумение за Мали, както и да подпомага цялостно координираните и всеобхватни действия на Съюза в региона, като използва всички подходящи инструменти, включително сътрудничеството за развитие, като например Алианса за Сахел, дейностите на държавите членки и подкрепата на Съюза за управлението на кризи и предотвратяването на конфликти посредством военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали), мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Мали (EUCAP Sahel Mali), мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP Sahel Niger) и действието за стабилизиране съгласно член 28 от Договора;

г)

да поддържа тясно сътрудничество с ООН, в частност със специалния представител на генералния секретар за Западна Африка и Сахел, със специалния представител на генералния секретар и ръководител на Интегрираната многостранна мисия на ООН за стабилизиране, с Африканския съюз (АС), по-специално с върховния представител на АС за Мали и Сахел, с Г-5 от Сахел, по-специално с председателството на Г-5 и постоянния му секретар, с Икономическата общност на западноафриканските държави, с Комисията за басейна на езерото Чад и с други водещи национални, регионални и международни заинтересовани страни, включително други специални пратеници за Сахел, както и със съответните органи в района на Магреб и Близкия изток;

д)

да следи отблизо регионалните и трансграничните измерения на предизвикателствата, пред които е изправен регионът, включително тероризма, организираната престъпност, контрабандата на оръжие, трафика и контрабандата на хора, трафика на наркотици, бежанските и миграционните потоци и свързаните с тях финансови потоци; в тясно сътрудничество с координатора на ЕС за борбата с тероризма да допринася за по-нататъшното прилагане на стратегията на ЕС за борба с тероризма;

е)

да следи отблизо хуманитарните и политическите последици, както и последиците за сигурността и развитието, произтичащи от големите бежански и миграционни потоци и свързаните с тях незаконни финансови потоци в региона; при поискване да започне диалог по въпросите на миграцията със съответните заинтересовани страни и да допринася по-общо за политиката на Съюза в областта на миграцията и бежанците по отношение на региона в съответствие с политическите приоритети на Съюза с оглед на засилване на сътрудничеството, включително по отношение на връщането и обратното приемане; да работи с държавите от Сахел за изпълнение на дейностите, договорени на срещата на върха във Валета през ноември 2015 г., включително Извънредния доверителен фонд на ЕС за стабилност и преодоляване на първопричините за незаконната миграция и разселването на хора в Африка, както и във връзка с рамките за партньорство.

ж)

да поддържа редовни политически контакти на високо равнище с държавите от региона, които са засегнати от тероризма и международната престъпност, и да гарантира ключовата роля на Съюза в международните усилия за борба с тероризма и международната престъпност. Това включва усилията на Съюза за оказване на по-силна подкрепа на сектора на сигурността чрез регионализиране на мисиите по линия на ОПСО и активно съдействие за изграждането на регионален капацитет, по-специално обединените сили на Г-5 от Сахел, координацията им с международните фактори като MINUSMA и отношенията им с местното население в съответствие с резолюции 2359 (2017) и 2391 (2017) на Съвета за сигурност на ООН, както и осигуряване на адекватно противодействие на първопричините за тероризма и международната престъпност в Сахел;

з)

да следи отблизо политическите и свързаните със сигурността и развитието последици от хуманитарните кризи в региона;

и)

по отношение на Мали: да допринася за стабилизирането на страната, по-специално за пълното възстановяване на конституционния ред и управление на цялата територия и за установяване на надежден национален приобщаващ диалог в общата рамка на мирното споразумение за Мали. Това включва и насърчаване на институционалното изграждане, на реформата на сектора на сигурността, в съответствие с Резолюция 2364 (2017) на Съвета за сигурност на ООН, и на дългосрочното изграждане на мир и помирение и борба с корупцията и безнаказаността в Мали, както и подпомагане на активните и изцяло координирани усилия на Съюза за насърчаване на незабавно изпълнение на мирното споразумение за Мали;

й)

да допринася, в сътрудничество със СПЕС за правата на човека, за изпълнението на политиката на Съюза в областта на правата на човека в региона, включително насоките на ЕС относно правата на човека, и по-специално насоките на ЕС относно децата и въоръжените конфликти и относно насилието над жени и момичета и борбата с всички форми на дискриминация срещу тях, както и на политиката на Съюза по отношение на жените, мира и сигурността, и да насърчава приобщаването и равенството на половете в процеса на изграждането на държавата, в съответствие с Резолюция 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН и последващите резолюции относно жените, мира и сигурността, включително Резолюция 2242 (2015) на Съвета за сигурност на ООН. Приносът ще включва наблюдение и доклади за развитието на събитията, както и изготвяне на препоръки в тази област, и поддържане на редовни контакти със съответните власти в Мали и в региона, с офиса на прокурора на Международния наказателен съд, със службата на Върховния комисар по правата на човека, както и със защитниците на правата на човека и наблюдателите в региона;

к)

да наблюдава и докладва относно спазването на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, и по-конкретно резолюции 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012), 2100 (2013), 2295 (2016), 2364 (2017) и 2374 (2017), 2359 (2017) и 2391 (2017) на Съвета за сигурност на ООН.

2.   За целите на изпълнението на мандата на СПЕС, СПЕС, inter alia:

a)

осигурява експертни становища и докладва относно формулирането на позициите на Съюза на регионалните и международните форуми, когато е целесъобразно, така че активно да насърчава и укрепва глобалния подход на Съюза спрямо кризата в Сахел;

б)

проследява всички дейности на Съюза и осъществява тясно сътрудничество със съответните делегации на Съюза.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   КПС поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политическо ръководство на СПЕС в рамките на мандата, без да се засягат отговорностите на ВП.

3.   СПЕС работи в тясна координация с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и с компетентните ѝ отдели.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС в периода от 1 юли 2018 г. до 29 февруари 2020 г., е в размер на 2 400 000 EUR.

2.   Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза.

3.   Управлението на разходите се урежда с договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички направени разходи.

Член 6

Формиране и състав на екипа

1.   В рамките на мандата си и на предоставените финансови средства СПЕС отговаря за сформирането на екип. В екипа се включват експерти по конкретни въпроси на политиката съобразно изискванията на мандата, включително пола. СПЕС предоставя своевременно актуална информация на Съвета и Комисията за състава на екипа.

2.   Държавите членки, институциите на Съюза и ЕСВД могат да предлагат командироване на служители към СПЕС. Възнаграждението на такива командировани служители се поема съответно от държавата членка, изпращащата институция на Съюза или ЕСВД. Експертите, командировани от държавите членки в институциите на Съюза или в ЕСВД, могат да бъдат командировани и към СПЕС. Договорно наетите членове на международния персонал трябва да са граждани на държава членка.

3.   Всички командировани служители остават под административното ръководство на изпращащата държава членка, на изпращащата институция на Съюза или на ЕСВД и изпълняват задълженията си и действат в интерес на изпълнението на мандата на СПЕС.

4.   Персоналът на СПЕС се разполага в същите помещения като съответните отдели на ЕСВД или делегациите на Съюза, така че да се гарантират съгласуваността и последователността на дейностите им.

Член 7

Привилегии и имунитети на СПЕС и персонала на СПЕС

Привилегиите, имунитетите и другите гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото провеждане на мисията на СПЕС и на членовете на персонала на СПЕС, се договарят с приемащите държави в зависимост от случая. Държавите членки и ЕСВД оказват цялото необходимо съдействие за тази цел.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

СПЕС и членовете на екипа на СПЕС спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2013/488/ЕС на Съвета (2).

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите членки, Комисията, ЕСВД и Генералният секретариат на Съвета гарантират достъпа на СПЕС до всяка информация от значение за него.

2.   Делегациите на Съюза в региона и/или държавите членки, по целесъобразност, осигуряват логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, разположен извън Съюза за оперативни нужди съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки, в съответствие с мандата на СПЕС и обстановката от гледна точка на сигурността в географския район, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под пряко ръководство на СПЕС, по-специално като:

a)

изготвя конкретен план за сигурността въз основа на насоки от страна на ЕСВД, който включва конкретни физически, организационни и процедурни мерки за сигурност, уреждащи управлението на безопасното придвижване на персонала към и в рамките на района, за който отговаря, както и управлението на инциденти, свързани със сигурността, и в който се определя план за действие при извънредни обстоятелства и за евакуация;

б)

гарантира, че целият персонал, разположен извън Съюза, е застрахован за висок риск съобразно условията в района, за който отговаря;

в)

гарантира, че всички членове на екипа на СПЕС, които се разполагат извън Съюза, включително местно наетият персонал, са преминали подходящо обучение за сигурност преди или непосредствено след пристигането си в района, за който отговаря, съобразно степента на риск, определена за този район от ЕСВД;

г)

гарантира, че са изпълнени всички приети препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, и представя на Съвета, на ВП и на Комисията писмени доклади относно тяхното изпълнение, както и по други въпроси, свързани със сигурността, в рамките на доклада за напредъка и доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Докладване

СПЕС представя редовни доклади на ВП и КПС, включително междинен доклад през пролетта на 2019 г. При необходимост СПЕС докладва и пред работните групи на Съвета. Редовните доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. СПЕС може да представя доклади на Съвета по външни работи. В съответствие с член 36 от Договора СПЕС може да участва в информирането на Европейския парламент.

Член 12

Координация с други участници от Съюза

1.   В рамките на стратегията и на РПД СПЕС допринася за единството, съгласуваността и ефективността на политическата и дипломатическата дейност на Съюза и съдейства за осигуряване на съгласувано използване на всички инструменти на Съюза и на действията на държавите членки с оглед на постигането на целите на политиката на Съюза. Ще се търси установяването на контакти с държавите членки, когато това е целесъобразно.

2.   Действията на СПЕС се координират с тези на делегациите на Съюза и на Комисията, както и с действията на други СПЕС в региона. СПЕС провежда редовни брифинги за мисиите на държавите членки и делегациите на Съюза в региона.

3.   На място се поддържат тесни връзки със съответните ръководители на мисиите на държавите членки и на делегациите на Съюза. Те полагат всички усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на мандата му. СПЕС, в тясна координация със съответните делегации на Съюза, осигурява политическо ръководство на място за ръководителите на мисиите EUCAP Sahel Niger и EUCAP Sahel Mali и за командващия мисията EUTM Мали. СПЕС, командващият мисията EUTM Мали и командващият гражданските операции за EUCAP Sahel Niger и EUCAP Sahel Mali се консултират взаимно, когато е необходимо.

Член 13

Съдействие във връзка с претенции

СПЕС и персоналът на СПЕС съдействат за предоставяне на необходимите елементи за отговор на претенциите и задълженията, възникнали във връзка с мандатите на предишните СПЕС за Сахел, оказват административна помощ и осигуряват достъп до съответните документи за тази цел.

Член 14

Преглед

Изпълнението на настоящото решение и неговата съгласуваност с други форми на приноса на Съюза за региона подлежат на редовен преглед. До 31 октомври 2018 г. СПЕС представя на Съвета, на ВП и на Комисията доклад за напредъка, а до 30 ноември 2019 г. — цялостен доклад за изпълнението на мандата.

Член 15

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2018 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение (ОВППС) 2015/2274 на Съвета от 7 декември 2015 г. за назначаване на специалния представител на Европейския съюз за Сахел (ОВ L 322, 8.12.2015 г., стр. 44).

(2)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на EC (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).


Top