Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0905

Решение (ОВППС) 2018/905 на Съвета от 25 юни 2018 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Африканския рог

ST/8840/2018/INIT

OJ L 161, 26.6.2018, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/905/oj

26.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/16


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/905 НА СЪВЕТА

от 25 юни 2018 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Африканския рог

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 33 и член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 8 декември 2011 г. Съветът прие Решение 2011/819/ОВППС (1) за назначаване на г-н Alexander RONDOS за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Африканския рог. Мандатът на СПЕС изтича на 20 юни 2018 г.

(2)

Мандатът на СПЕС следва да бъде удължен с още 20 месеца.

(3)

СПЕС ще изпълнява мандата си в контекста на ситуация, която може да се влоши и да попречи на постигането на целите на външната дейност на Съюза, определени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

1.   Мандатът на г-н Alexander RONDOS като СПЕС за Африканския рог се удължава до 29 февруари 2020 г. Съветът може да вземе решение мандатът на СПЕС да бъде прекратен по-рано въз основа на оценка на Комитета по политика и сигурност (КПС) и по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

2.   За целите на мандата на СПЕС се приема, че Африканският рог включва Република Джибути, Държавата Еритрея, Федерална демократична република Етиопия, Република Кения, Федерална република Сомалия, Република Судан, Република Южен Судан и Република Уганда. По въпроси с по-широко регионално отражение СПЕС установява диалог с държави и регионални образувания извън Африканския рог, когато това е целесъобразно.

Член 2

Цели на политиката

1.   Мандатът на СПЕС се основава на целите на политиката на Съюза по отношение на Африканския рог, определени в Глобалната стратегия на ЕС от юни 2016 г., приетата на 14 ноември 2011 г. стратегическа рамка за Африканския рог, приетия на 26 октомври 2015 г. регионален план за действие 2015 — 2020 г. по отношение на Африканския рог и съответните заключения на Съвета, а именно да дава активен принос към регионалните и международните усилия за постигане на мирно съвместно съществуване и на траен мир, сигурност и развитие в държавите от региона и между тях. Освен това СПЕС допринася за повишаване на качеството, интензивността и въздействието на многостранния ангажимент на Съюза в Африканския рог и обществената осведоменост за него.

2.   Целите на политиката, за които СПЕС дава своя принос, включват, наред с другото:

а)

продължаващото стабилизиране на региона на Африканския рог, като се вземе предвид по-широката регионална динамика;

б)

разрешаването на конфликтите, по-специално тези в Сомалия, Южен Судан и Судан, и предотвратяването и ранното предупреждение за възможни конфликти между или в държавите от региона;

в)

подкрепа на регионалното сътрудничество в областта на политиката, сигурността и икономиката, по-специално в контекста на подновения политически ангажимент между Съюза и Междуправителствения орган за развитие (IGAD);

г)

по-добро управление на смесените миграционни потоци от и в рамките на региона на Африканския рог, насочено също към първопричините за тези потоци и техните хуманитарни аспекти;

д)

сигурност в района на Червено море.

Член 3

Мандат

1.   За постигане на целите на политиката на Съюза по отношение на Африканския рог СПЕС има следния мандат:

а)

въз основа на стратегическата рамка и регионалния план за действие да установи отношения с всички заинтересовани страни в региона, правителствата, регионалните власти, международните и регионалните организации, гражданското общество и диаспорите, за да спомогне за постигането на целите на Съюза и да допринесе за по-доброто разбиране на ролята на Съюза в региона;

б)

да установи контакт с основни участници извън региона, които имат влияние в Африканския рог, с цел справяне с проблемите, свързани с по-широката регионална стабилност, включително по отношение на Червено море, западната част на Индийския океан и по отношение на финансирането на мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM). Тези контакти включват двустранен ангажимент със Съединените американски щати, страните от Персийския залив, Египет, Турция, Китай, регионални контакти със Съвета за сътрудничество в Персийския залив и взаимодействие с други заинтересовани участници при тяхната поява;

в)

да представлява Съюза на съответните международни форуми, когато е целесъобразно, и да спомага за популяризирането на подкрепата на Съюза за управление на кризи, както и за решаването и предотвратяването на конфликти;

г)

да насърчава и да подкрепя ефективното сътрудничество в областта на политиката и сигурността и икономическата интеграция в региона чрез партньорството на Съюза с Африканския съюз (АС) и регионалните организации, по-специално IGAD; да допринася за последващите действия във връзка със срещите на ниво министри между ЕС и IGAD и неформалните срещи на равнище министри между ЕС и държави, членуващи в IGAD;

д)

да следи политическите събития в региона и да допринася за разработването на политиката на Съюза по отношение на този регион, с цел изготвяне на конкретни предложения за действие, включително във връзка с Еритрея, Етиопия, Сомалия, Судан, Южен Судан, граничния спор между Джибути и Еритрея, граничния спор между Етиопия и Еритрея, изпълнението на споразумението от град Алжир, спора относно река Нил и други проблеми в региона, които дават отражение върху неговата сигурност, стабилност и благоденствие;

е)

по отношение на Сомалия — като работи в тясна координация с ръководителя на делегацията на Съюза за Сомалия и съответните регионални и международни партньори, включително специалния представител на генералния секретар на ООН за Сомалия, АС и IGAD, да продължи активно да допринася за действията и инициативите, насочени към по-нататъшно стабилизиране на Сомалия, в частност завършването на процеса на изграждане на федерална държава и изпълнението на плана за преход за започване на постепенен преход и прехвърляне на отговорностите от AMISOM към правителството и институциите на Сомалия. Освен това СПЕС продължава да подкрепя развитието на сектора на сигурността в Сомалия, включително чрез мисии на Съюза по линия на общата политика за сигурност и отбрана, разположени в региона, и да работи за подобрена координация на международните донори за подкрепа на сектора на сигурността в Сомалия, в тясна консултация с държавите членки;

ж)

по отношение на Судан — като работи в тясно сътрудничество с ръководителите на делегациите на Съюза в Хартум и към АС в Адис Абеба, да допринася за последователността и ефективността на политиката на Съюза спрямо Судан и да подкрепя политически решения на положението в Дарфур, Южен Кордофан и Сини Нил, и националното помирение чрез цялостен политически процес, включително чрез планирани за 2020 г. избори. Във връзка с това СПЕС следва да допринася за последователен международен подход с АС, и по-специално с групата на високо равнище на АС по изпълнението на договореностите за Судан и Южен Судан, ООН и други водещи регионални и международни заинтересовани страни, като има предвид също така необходимостта да се подкрепи мирното съвместно съществуване на Судан и Южен Судан, по-специално чрез изпълнение на споразуменията от Адис Абеба и решаване на неуредените въпроси след всеобхватното мирно споразумение;

з)

по отношение на Южен Судан — като се основава на Споразумението за разрешаването на конфликта в Южен Судан и процеса на форума на високо равнище за съживяването му, да продължава да сътрудничи на регионално равнище, по-специално с ООН, АС, IGAD, съседните на Южен Судан държави и други водещи международни партньори, за да се гарантира предотвратяването на по-нататъшен конфликт и изпълнението на всяко надеждно споразумение. Във връзка с това СПЕС ще работи в тясно сътрудничество с ръководителите на делегации на Съюза в Джуба и към АС в Адис Абеба;

и)

да проучва трансграничните предизвикателства, по-специално във връзка с миграцията, и при поискване да участва в диалози относно миграцията със съответните заинтересовани страни, както и да допринася в по-общ план за политиката на Съюза в областта на миграцията и бежанците по отношение на региона, в съответствие с политическите приоритети на Съюза, с оглед увеличаване на сътрудничеството, включително относно връщането и обратното приемане;

й)

да следи отблизо други трансгранични предизвикателства, засягащи региона на Африканския рог, с акцент върху радикализацията и тероризма, но и без да пренебрегва сигурността на мореплаването и пиратството, организираната престъпност, контрабандата и трафика на оръжия, продукти от видове от дивата флора и фауна, наркотици и друга контрабанда, и всички политически последици и последици за сигурността от хуманитарните кризи;

к)

да насърчава хуманитарния достъп из целия регион;

л)

да допринася за изпълнението на Решение 2011/168/ОВППС на Съвета (2) и на политиката на Съюза в областта на правата на човека в сътрудничество със СПЕС за правата на човека, включително насоките на ЕС относно правата на човека, и по-специално насоките на ЕС относно децата и въоръжените конфликти и насоките на ЕС относно насилието срещу жените и момичетата и борбата с всички форми на дискриминация срещу тях, както и за изпълнението на политиката на Съюза във връзка с Резолюция 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН, включително чрез наблюдение и доклади във връзка с развитието на събитията, както и чрез изготвяне на препоръки в тази област.

2.   За целите на изпълнението на своя мандат СПЕС, наред с другото:

а)

съветва и съответно докладва във връзка с определянето на позициите на Съюза на международни форуми, за да насърчава активно цялостния политически подход на Съюза спрямо Африканския рог;

б)

проследява всички дейности на Съюза.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   КПС поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политически указания на СПЕС в рамките на неговия мандат, без да се засягат правомощията на ВП.

3.   СПЕС работи в тясна координация с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и с компетентните ѝ отдели.

4.   СПЕС е базиран основно в региона, като същевременно осигурява редовно присъствие в централата на ЕСВД.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС, за периода 1 юли 2018 г. — 29 февруари 2020 г. възлиза на 4 295 000 EUR.

2.   Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза.

3.   Управлението на разходите се урежда с договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички направени разходи.

Член 6

Формиране и състав на екипа

1.   В рамките на своя мандат и съответно предоставените финансови средства СПЕС отговаря за сформирането на екип. Екипът включва експерти по специфични въпроси на политиката и сигурността съобразно изискванията на мандата, включително пола. СПЕС своевременно и редовно предоставя на Съвета и на Комисията информация за състава на екипа.

2.   Държавите членки, институциите на Съюза и ЕСВД могат да предлагат командироването на служители, които да работят със СПЕС. Възнаграждението на тези командировани служители се поема съответно от държавата членка, заинтересованата институция на Съюза или ЕСВД. Експертите, командировани от държавите членки в институциите на Съюза или в ЕСВД, могат също да бъдат командировани за работа със СПЕС. Договорно наетите членове на международния персонал са граждани на държава членка.

3.   Целият командирован персонал остава под административното ръководство на изпращащата държава членка, изпращащата институция на Съюза или ЕСВД и изпълнява задълженията си и действа в интерес на мандата на СПЕС.

4.   Персоналът на СПЕС е разположен в същите сгради като съответните отдели на ЕСВД или делегациите на Съюза, така че да се осигурят съгласуваност и последователност на дейностите им.

Член 7

Привилегии и имунитети на СПЕС и на персонала на СПЕС

Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото провеждане на мисията на СПЕС и на членовете на персонала на СПЕС, се договарят с приемащите държави по целесъобразност. За тази цел държавите членки и ЕСВД оказват изцяло необходимото съдействие.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

СПЕС и членовете на екипа на СПЕС спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2013/488/ЕС на Съвета (3).

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите членки, Комисията, ЕСВД и Генералният секретариат на Съвета осигуряват на СПЕС достъп до всяка информация от значение за него.

2.   Делегациите на Съюза в региона и/или държавите членки, според случая, предоставят логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, разположен извън Съюза в оперативно качество съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки, в съответствие с мандата на СПЕС и въз основа на обстановката от гледна точка на сигурността в района, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под прякото ръководство на СПЕС, по-специално като:

a)

изготвя конкретен план за сигурност въз основа на насоките от ЕСВД, който включва конкретни физически, организационни и процедурни мерки за сигурност, уреждащи управлението на безопасното придвижване на персонала към и в рамките на района, за който отговаря, както и управлението на инциденти, свързани със сигурността, и в който се определя план за действие при извънредни обстоятелства и за евакуация;

б)

гарантира, че целият персонал, разположен извън Съюза, е застрахован за висок риск съобразно условията в района, за който отговаря;

в)

гарантира, че всички членове на екипа на СПЕС, които се разполагат извън Съюза, включително местно наетият персонал, са преминали подходящо обучение за сигурност преди или непосредствено след пристигането си в района, за който отговаря, съобразно степента на риск, определена за този район от ЕСВД;

г)

гарантира, че се изпълняват всички приети препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, и представя на Съвета, на ВП и на Комисията писмени доклади относно изпълнението на тези препоръки, както и относно други свързани със сигурността въпроси, в рамките на доклада за напредъка и доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Докладване

СПЕС представя редовни устни и писмени доклади на ВП и КПС. При необходимост СПЕС докладва също така пред работните групи на Съвета. Редовните доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. СПЕС може да представя доклади на Съвета по външни работи. В съответствие с член 36 от Договора СПЕС може да участва в информирането на Европейския парламент.

Член 12

Координация

1.   СПЕС допринася за единството, последователността и ефективността на действията на Съюза и подпомага осигуряването на съгласувано използване на всички инструменти на Съюза и действия на държавите членки за постигането на целите на политиката на Съюза. Ще се търси установяването на контакти с държавите членки, когато това е целесъобразно. Дейността на СПЕС се координира с тази на делегациите на Съюза и тази на Комисията. СПЕС провежда редовни брифинги за мисиите на държавите членки и за делегациите на Съюза в региона.

2.   На място се поддържат тесни връзки със съответните ръководители на мисии на държавите членки и на ръководителите на делегации на Съюза. Те полагат всички усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на мандата му. В тясно сътрудничество със съответните делегации на Съюза СПЕС предоставя политически насоки на местно равнище на командващия силите на EUNAVFOR Atalanta, на командващия мисията EUTM Сомалия и на ръководителя на мисията EUCAP Somalia. СПЕС, командващите операциите на ЕС и командващият гражданските операции се консултират помежду си при необходимост.

3.   СПЕС осъществява тясно сътрудничество с властите на участващите държави, ООН, АС, IGAD, други национални, регионални и международни заинтересовани страни, както и с гражданското общество в региона.

Член 13

Помощ във връзка с правни претенции

СПЕС и членовете на персонала на СПЕС съдействат за предоставяне на необходимото в отговор на правните претенции и задължения, възникнали във връзка с мандатите на предишните СПЕС в Судан (и Южен Судан), оказват административна помощ и осигуряват достъп до съответните документи за тази цел.

Член 14

Преразглеждане

Изпълнението на настоящото решение и неговата съгласуваност с други действия на Съюза в региона подлежат на редовен преглед. До 31 октомври 2018 г. СПЕС представя на на Съвета, на ВП и на Комисията доклад за напредъка, а до 30 ноември 2019 г. — цялостен доклад за изпълнението на мандата.

Член 15

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2018 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение 2011/819/ОВППС на Съвета от 8 декември 2011 г. за назначаване на специален представител на Европейския съюз за Африканския рог (ОВ L 327, 9.12.2011 г., стр. 62).

(2)  Решение 2011/168/ОВППС на Съвета от 21 март 2011 г. относно Международния наказателен съд и за отмяна на Обща позиция 2003/444/ОВППС (ОВ L 76, 22.3.2011 г., стр. 56).

(3)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на EC (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).


Top