Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0903

Решение (ОВППС) 2018/903 на Съвета от 25 юни 2018 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово (Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.)

ST/8835/2018/INIT

OJ L 161, 26.6.2018, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/903/oj

26.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/7


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/903 НА СЪВЕТА

от 25 юни 2018 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово (*1)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 33 и член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 4 август 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/1338 (1) за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз (СПЕС) в Косово и за назначаване на г-жа Наталия АПОСТОЛОВА за СПЕС в Косово. Мандатът на СПЕС изтича на 30 юни 2018 г.

(2)

Мандатът на СПЕС следва да бъде удължен с още 20 месеца.

(3)

СПЕС ще изпълнява мандата си в контекста на ситуация, която може да се влоши и да попречи на постигането на целите на външната дейност на Съюза, определени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-жа Наталия АПОСТОЛОВА като СПЕС за Косово се удължава до 29 февруари 2020 г. Съветът може да вземе решение мандатът на СПЕС да бъде прекратен по-рано въз основа на оценка на Комитета по политика и сигурност (КПС) и по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

Член 2

Цели на политиката

Мандатът на СПЕС се основава на целите на политиката на Съюза в Косово. Тези цели включват заемането на водеща роля в утвърждаването на стабилно, жизнеспособно, мирно, демократично и многоетническо Косово; укрепването на стабилността в региона и допринасянето за регионалното сътрудничество и добросъседските отношения на Западните Балкани; утвърждаването на Косово, ангажирано със спазването на принципите на върховенството на закона и закрилата на малцинствата, както и на културното и религиозното наследство; подкрепата за европейската перспектива на Косово и сближаването със Съюза в съответствие с перспективата на региона и съгласно Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна (2), (наричано по-нататък „Споразумението за стабилизиране и асоцииране“) и Решение (ЕС) 2015/1988 на Съвета (3), както и съответните заключения на Съвета.

Член 3

Мандат

За постигане на целите на политиката СПЕС има мандат:

а)

да предоставя съвети и подкрепа от страна на Съюза в политическия процес;

б)

да съдейства за цялостната политическа координация на Съюза в Косово;

в)

да укрепва присъствието на Съюза в Косово и да осигурява неговата съгласуваност и ефективност;

г)

да предоставя политически насоки на местно равнище на ръководителя на мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX KOSOVO), включително по политическите аспекти на въпросите, свързани с отговорности от изпълнителен характер;

д)

да осигурява последователността и съгласуваността на действията на Съюза в Косово, включително като ръководи на местно равнище прехода на EULEX KOSOVO с крайна цел прехвърляне на дейности към СПЕС или бюрото на ЕС в Косово и/или местните власти, според случая;

е)

да оказва подкрепа за европейската перспектива и сближаването на Косово със Съюза в съответствие с перспективата на региона и съгласно Споразумението за стабилизиране и асоцииране и Решение (ЕС) 2015/1988, както и съответните заключения на Съвета, чрез целенасочена обществена комуникация и дейности на Съюза за осведомяване, целящи осигуряването на по-широко разбиране и подкрепа от страна на обществеността в Косово по въпросите, свързани със Съюза, включително работата на EULEX KOSOVO;

ж)

да наблюдава, подпомага и улеснява чрез всички средства и инструменти, които са на разположение на СПЕС, и с подкрепата на бюрото на ЕС в Косово напредъка в работата по политическите, икономическите и европейските приоритети съгласно съответните институционални компетентности и отговорности, и да подпомага изпълнението на Споразумението за стабилизиране и асоцииране, включително чрез Европейската програма за реформи;

з)

да допринася за развитието и укрепването на зачитането на правата на човека и основните свободи в Косово, включително правата на жените и децата и закрилата на малцинствата, в съответствие с политиката на Съюза в областта на правата на човека и насоките на Съюза по въпросите на правата на човека;

и)

да подпомага водения със съдействието на Съюза диалог Белград—Прищина, в т.ч. задачите за оперативна подкрепа, които ще бъдат прехвърлени от EULEX KOSOVO;

й)

да подпомага мандата на специализираните съдебни състави и специализираната прокуратура по целесъобразност, включително чрез комуникационни и информационни дейности.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   КПС поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политически указания на СПЕС в рамките на неговия мандат, без да се засягат правомощията на ВП.

3.   СПЕС работи в тясна координация с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и с компетентните ѝ отдели.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС, за периода 1 юли 2018 г. — 29 февруари 2020 г. възлиза на 5 150 000 EUR.

2.   Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза. Няма ограничения за участието на физически и юридически лица при възлагането на договори за поръчки от страна на СПЕС. Освен това, по отношение на стоките, закупени от СПЕС, не се прилагат правила за произход.

3.   Управлението на разходите се урежда с договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички направени разходи.

Член 6

Формиране и състав на екипа

1.   В рамките на мандата на СПЕС и на съответно предоставените финансови средства СПЕС отговаря за сформирането на екип. Екипът включва експерти по специфични въпроси на политиката съобразно изискванията на мандата. СПЕС своевременно предоставя на Съвета и Комисията информация за състава на екипа.

2.   Държавите членки, институциите на Съюза и ЕСВД могат да предлагат командироването на служители, които да работят със СПЕС. Възнаграждението на тези командировани служители се поема съответно от държавата членка, заинтересованата институция на Съюза или ЕСВД. Експертите, командировани от държавите членки в институциите на Съюза или в ЕСВД, могат също да бъдат командировани за работа със СПЕС. Договорно наетите членове на международния персонал са граждани на държава членка.

3.   Целият командирован персонал остава под административното ръководство на изпращащата държава членка, изпращащата институция на Съюза или ЕСВД и изпълнява задълженията си и действа в интерес на мандата на СПЕС.

Член 7

Привилегии и имунитети на СПЕС и персонала на СПЕС

Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото провеждане на мисията на СПЕС и на членовете на персонала на СПЕС, се договарят с приемащите държави по целесъобразност. За тази цел държавите членки и ЕСВД оказват цялата необходима подкрепа.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

1.   СПЕС и членовете на екипа на СПЕС спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2013/488/ЕС на Съвета (4).

2.   ВП е оправомощен да предоставя на НАТО/КФОР класифицирана информация и класифицирани документи на ЕС до ниво „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, изготвени за целите на действията, в съответствие с правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС.

3.   В съответствие с оперативните нужди на СПЕС ВП е оправомощен да предоставя на Организацията на обединените нации и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа класифицирана информация и класифицирани документи на ЕС до ниво „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, изготвени за целите на действието, в съответствие с правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС. За тази цел се изготвят договорености на местно равнище.

4.   ВП е оправомощен да предоставя на трети страни, свързани с настоящото решение, некласифицирани документи на ЕС, отнасящи се до обсъжданията в Съвета във връзка с действията, за които се прилага задължението за опазване на служебна тайна съгласно член 6, параграф 1 от Процедурния правилник на Съвета (5).

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите членки, Комисията и Генералният секретариат на Съвета осигуряват на СПЕС достъп до всяка информация от значение за него.

2.   Делегацията на Съюза и/или държавите членки, по целесъобразност, осигуряват логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, разположен извън Съюза в оперативно качество съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки, в съответствие с мандата на СПЕС и въз основа на обстановката от гледна точка на сигурността в района, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под прякото ръководство на СПЕС, по-специално като:

a)

изготвя конкретен план за сигурност въз основа на насоките от ЕСВД, който включва конкретни физически, организационни и процедурни мерки за сигурност, уреждащи управлението на безопасното придвижване на персонала към и в рамките на района, за който отговаря, както и управлението на инциденти, свързани със сигурността, и в който се определя план за действие при извънредни обстоятелства и за евакуация;

б)

гарантира, че целият персонал, разположен извън Съюза, е застрахован за висок риск съобразно условията в района, за който отговаря;

в)

гарантира, че всички членове на екипа на СПЕС, които се разполагат извън Съюза, включително местно наетият персонал, са преминали подходящо обучение за сигурност преди или непосредствено след пристигането си в района, за който отговаря, съобразно степента на риск, определена за този район от ЕСВД;

г)

гарантира, че се изпълняват всички приети препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, и представя на Съвета, на ВП и на Комисията писмени доклади относно тяхното изпълнение, както и относно други свързани със сигурността въпроси, в рамките на доклада за напредъка и доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Докладване

СПЕС представя редовни устни и писмени доклади на ВП и КПС. При необходимост СПЕС докладва също така пред работните групи на Съвета. Редовните доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. СПЕС може да представя доклади на Съвета по външни работи. В съответствие с член 36 от Договора СПЕС може да участва в информирането на Европейския парламент.

Член 12

Координация

1.   СПЕС допринася за единството, съгласуваността и ефективността на действията на Съюза и подпомага осигуряването на съгласувано използване на всички инструменти на Съюза и действия на държавите членки за постигането на целите на политиката на Съюза. Ще се търси установяването на контакти с държавите членки, когато това е целесъобразно. Дейността на СПЕС се координира с тази на Комисията, както и с дейността на други СПЕС в същия регион, когато това е целесъобразно. СПЕС провежда редовни брифинги за мисиите на държавите членки и делегациите на Съюза.

2.   На място се поддържат тесни връзки с ръководителите на делегации на Съюза в региона и с ръководителите на мисии на държавите членки. Те полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на неговия мандат. СПЕС предоставя политически насоки на местно равнище на ръководителя на EULEX KOSOVO, включително по политическите аспекти на въпросите, свързани с отговорности от изпълнителен характер. СПЕС и командващият гражданските операции се консултират помежду си при необходимост. СПЕС поддържа също така връзка със съответните местни органи и с други участници на международно и регионално равнище, представени на място.

3.   СПЕС, заедно с други участници от страна на Съюза в региона, гарантира разпространението и обмена на информация между представените на място участници от страна на Съюза с цел постигане на висока степен на познаване и оценка на ситуацията сред всички тях.

Член 13

Помощ във връзка с правни претенции

СПЕС и членовете на персонала на СПЕС съдействат за предоставяне на необходимото в отговор на правните претенции и задължения, възникнали във връзка с мандатите на предишните СПЕС в Косово, оказват административна помощ и осигуряват достъп до съответните документи за тази цел.

Член 14

Преразглеждане

Изпълнението на настоящото решение и неговата съгласуваност с други действия на Съюза в този регион подлежат на редовен преглед. До 31 октомври 2018 г. СПЕС представя на Съвета, на ВП и на Комисията доклад за напредъка, а до 30 ноември 2019 г. — цялостен доклад за изпълнението на мандата.

Член 15

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2018 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(*1)  Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

(1)  Решение (ОВППС) 2016/1338 на Съвета от 4 август 2016 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2015/2052 за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово (Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.) (ОВ L 212, 5.8.2016 г., стр. 109).

(2)  ОВ L 71, 16.3.2016 г., стр. 3.

(3)  Решение (ЕС) 2015/1988 на Съвета от 22 октомври 2015 г. за подписване от името на Съюза на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна (ОВ L 290, 6.11.2015 г., стр. 4).

(4)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на EC (2013/488/ЕС) (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).

(5)  Решение 2009/937/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за приемане на Процедурен правилник на Съвета (ОВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 35).


Top