Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0902

Решение (ЕС) 2018/902 на Съвета от 21 април 2016 година за подписването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки и за временното прилагане на протокол към Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Хърватия към Европейския съюз

ST/7729/2016/INIT

OJ L 161, 26.6.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/902/oj

26.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/902 НА СЪВЕТА

от 21 април 2016 година

за подписването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки и за временното прилагане на протокол към Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Хърватия към Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 207 и 212 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Република Хърватия, и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна (1) („Споразумението“), беше подписано в Брюксел на 10 май 2010 г.

(2)

Република Хърватия стана държава — членка на Европейския съюз, на 1 юли 2013 г.

(3)

Съгласно член 6, параграф 2 от Акта за присъединяването, присъединяването на Хърватия към Споразумението се одобрява чрез сключване на протокол към Споразумението. Следва да се прилага опростена процедура, посредством която протоколът се сключва между Съвета, който гласува единодушно от името на държавите членки, и въпросните трети държави.

(4)

На 14 септември 2012 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори със съответните трети държави. Преговорите с Република Корея приключиха успешно с парафирането на протокола.

(5)

В член 4, параграф 3 от протокола се предвижда временното му прилагане преди влизането му в сила.

(6)

Протоколът следва да бъде подписан и да се прилага временно до приключване на процедурите по сключването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването от името на Съюза и на неговите държави членки на протокола към Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, се разрешава при условие на сключването на протокола.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(ата), упълномощено(и) да подпише(ат) протокола от името на Съюза и неговите държави членки.

Член 3

Протоколът се прилага временно до приключване на процедурите по сключването му.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 21 април 2016 година.

За Съвета

Председател

A. VAN DER STEUR


(1)  ОВ L 20, 23.1.2013 г., стр. 2.


Top