Help Print this page 

Document 32018D0767

Title and reference
Решение (ЕС, Евратом) 2018/767 на Съвета от 22 май 2018 година за определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент
  • In force
OJ L 129, 25.5.2018, p. 76–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/767/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/76


РЕШЕНИЕ (ЕС, Евратом) 2018/767 НА СЪВЕТА

от 22 май 2018 година

за определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез преки всеобщи избори от 20 септември 1976 г. (1), и по-специално член 11, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

С Решение 78/639/Евратом, ЕОВС, ЕИО (3) Съветът определи периода за първите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент от 7 до 10 юни 1979 г.

(2)

Провеждането на деветите избори през съответния период на 2019 г. се оказва невъзможно.

(3)

Ето защо следва да се определи друг изборен период,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Периодът, посочен в член 10, параграф 1 от Акта от 20 септември 1976 г., относно преките всеобщи избори на членове на Европейския парламент, за деветите избори е от 23 до 26 май 2019 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 22 май 2018 година.

За Съвета

Председател

К. ВЪЛЧЕВ


(1)  ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 5.

(2)  Становище от 18 април 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Решение 78/639/Евратом, ЕОВС, ЕИО от 25 юли 1978 г. за определяне на периода за първите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент (ОВ L 205, 29.7.1978 г., стр. 75).


Top