EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0767

Решение (ЕС, Евратом) 2018/767 на Съвета от 22 май 2018 година за определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент

OJ L 129, 25.5.2018, p. 76–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/767/oj

25.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/76


РЕШЕНИЕ (ЕС, Евратом) 2018/767 НА СЪВЕТА

от 22 май 2018 година

за определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез преки всеобщи избори от 20 септември 1976 г. (1), и по-специално член 11, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

С Решение 78/639/Евратом, ЕОВС, ЕИО (3) Съветът определи периода за първите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент от 7 до 10 юни 1979 г.

(2)

Провеждането на деветите избори през съответния период на 2019 г. се оказва невъзможно.

(3)

Ето защо следва да се определи друг изборен период,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Периодът, посочен в член 10, параграф 1 от Акта от 20 септември 1976 г., относно преките всеобщи избори на членове на Европейския парламент, за деветите избори е от 23 до 26 май 2019 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 22 май 2018 година.

За Съвета

Председател

К. ВЪЛЧЕВ


(1)  ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 5.

(2)  Становище от 18 април 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Решение 78/639/Евратом, ЕОВС, ЕИО от 25 юли 1978 г. за определяне на периода за първите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент (ОВ L 205, 29.7.1978 г., стр. 75).


Top