Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0723

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/723 на Комисията от 16 май 2018 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване по отношение на одобрението на зашеметяване чрез използване на ниско атмосферно налягане (Текст от значение за ЕИП. )

C/2018/2821

OJ L 122, 17.5.2018, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/723/oj

17.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 122/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/723 НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2018 година

за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване по отношение на одобрението на зашеметяване чрез използване на ниско атмосферно налягане

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета от 24 септември 2009 г. относно защитата на животните по време на умъртвяване (1), и по-специално член 4, параграф 2 и член 14, параграф 3, първа алинея, буква б) от него,

След консултация с Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

като има предвид, че:

(1)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1099/2009 съдържа списък на одобрените методи за зашеметяване, свързаните с тях спецификации и специалните изисквания за някои методи.

(2)

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1099/2009 включва изискванията по отношение на разположението, конструкцията и оборудването на кланиците.

(3)

По искане на частен стопански субект Комисията възложи на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) да предостави становище относно системата на използване на ниско атмосферно налягане (наричан по-нататък„методът“) за зашеметяване на бройлери (пилета, отглеждани за производство на месо).

(4)

В своето становище от 25 октомври 2017 г. (2) ЕОБХ посочи, че:

може да се приеме, че предвид резултатите от гледна точка на хуманното отношение към животните методът е поне равностоен на най-малко един от наличните понастоящем методи за зашеметяване;

методът е валиден само при определени условия, и по-специално: техническите спецификации (като скоростта на намаляване на налягането, продължителността на всяка фаза и общата продължителност на излагането), характеристиките на животните (бройлери) и някои условия на околната среда (като температура и влажност);

оценката е ограничена само до бройлери за клане с тегло до 4 kg и нейното приложение не може да бъде отнесено за други категории птици.

(5)

С цел да се даде възможност на компетентните органи да извършват редовни проверки на съответствието с този метод, за него трябва да се определят специални изисквания.

(6)

Счита се, че както и клането за търговски цели, този метод е целесъобразен за умъртвяване на пилета в случай на депопулация.

(7)

Методът е целесъобразен и в други случаи, при които е необходимо да се умъртвят голям брой птици поради причини, различни от съображения за общественото здраве, здравеопазването на животните, хуманното отношение към животните или свързани с околната среда.

(8)

Като се отчете фактът, че предвид резултатите от гледна точка на хуманното отношение към животните методът е равностоен на най-малко един от съществуващите одобрени методи, е необходимо да се измени приложение I към Регламент (ЕО) № 1099/2009.

(9)

С цел да се даде възможност за ефективно прилагане и наблюдение на метода следва да бъдат спазени някои специални изисквания по отношение на разположението, конструкцията и оборудването. Следователно е необходимо и приложение II към Регламент (ЕО) № 1099/2009 да бъде изменено.

(10)

Поради това приложения I и II към Регламент (ЕО) № 1099/2009 следва да бъдат съответно изменени.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1099/2009 се изменя, както следва:

1)

Приложение I се изменя, както следва:

a)

таблица 3 от глава I се изменя, както следва:

i)

заглавието се заменя със следното:

Таблица 3 — Методи с контролирана атмосфера“;

ii)

добавя се следният ред 7:

Наименование

Описание

Условия за използване

Ключови параметри

Специални изисквания в глава II от настоящото приложение

„7

Зашеметяване чрез използване на ниско атмосферно налягане

Излагане на животни, които са в съзнание, на постепенно намаляване на налягането при намаляване на наличния кислород до по-малко от 5 %.

Бройлери с живо тегло до 4 kg.

Клане, депопулация и други случаи.

Скорост на намаляване на налягането.

Продължителност на излагането.

Температура и влажност на околната среда.

Точки 10.1 — 10.5“

б)

в глава II се добавя следната точка 10:

„10.   Зашеметяване чрез използване на ниско атмосферно налягане

10.1.   През първата фаза, чиято продължителност е не по-малко от 50 секунди, скоростта на намаляване на налягането е не по-висока от равностойната на намаляване на налягането от стандартното атмосферно налягане на морското равнище 760 до 250 Torr.

10.2.   През втората фаза през следващите 210 секунди се достига минимално стандартно атмосферно налягане на морското равнище от 160 Torr.

10.3.   Кривата на времето под налягане се коригира, за да се гарантира, че всички птици са необратимо зашеметени в рамките на продължителността на цикъла.

10.4.   Камерата трябва да бъде изпитвана за течове и манометрите да бъдат калибровани преди всеки оперативен сезон поне веднъж дневно.

10.5.   Записите за абсолютното вакууметрично налягане, продължителността на излагането, температурата и влажността се съхраняват най-малко една година.“;

2)

в приложение II се добавя следната точка 7:

„7.   Зашеметяване чрез използване на ниско атмосферно налягане

7.1.   Оборудването за зашеметяване чрез използване на ниско атмосферно налягане се проектира и изгражда по такъв начин, че да може налягането в камерата под налягане да се намалява бавно и постепенно чрез намаляване на наличния кислород и поддържане на минимално налягане.

7.2.   Системата е оборудвана, така че да измерва постоянно, да показва и да записва абсолютното вакууметрично налягане, продължителността на излагането, температурата и влажността и да издава ясен визуален и звуков сигнал, в случай че налягането се отклони от изискваните равнища. Устройството трябва да бъде ясно видимо за персонала.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 303, 18.11.2009 г., стр. 1.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(12):5056.


Top