EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0612

Решение (ЕС) 2018/612 на Комисията от 7 април 2016 година относно държавна помощ SA 28876 — 2012/C (ex CP 202/2009), приведена в действие от Гърция в полза на Container Terminal Port of Piraeus (нотифицирано под номер С(2018) 1978) (Текст от значение за ЕИП. )

C/2016/1978

OJ L 101, 20.4.2018, p. 73–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/612/oj

20.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/73


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/612 НА КОМИСИЯТА

от 7 април 2016 година

относно държавна помощ SA 28876 — 2012/C (ex CP 202/2009), приведена в действие от Гърция в полза на Container Terminal Port of Piraeus

(нотифицирано под номер С(2018) 1978)

(само текстът на гръцки език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 108, параграф 2, първа алинея от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

На 23 март 2015 г. Комисията прие окончателно решение (1) („окончателното решение“), с което тя заключи, че Гърция неправомерно е привела в действие, в нарушение на член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, несъвместими мерки за помощ в полза на Piraeus Container Terminal S.A. (PCT) и неговото дружество майка и кредитор, Cosco Pacific Limited („Cosco“), и разпореди отмяната на разглежданите мерки за помощ и възстановяването на предоставените по тях средства.

(2)

На 2 юни 2015 г. Гърция обжалва окончателното решение пред Общия съд на Европейския съюз.

2.   ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА

2.1.   Окончателно решение

(3)

През 2009 г. Комисията получи оплаквания относно няколко фискални мерки, предоставени чрез Закон 3755/2009 („законът“) в полза на концесионера на част от пристанището на Пирея, Cosco и неговото дъщерно дружество PCT (2). Тези освобождавания са свързани с първоначалната концесия, предоставена през 2008 г. На 11 юли 2012 г. Комисията откри официална процедура по разследване, в която изразява съмнения относно тези освобождавания от данъчно облагане („решение за откриване на процедурата“) (3). На 23 март 2015 г. Комисията закри официалната процедура за разследване по делото и прецени, че следните мерки представляват неправомерна и несъвместима държавна помощ (4):

освобождаване от подоходен данък върху лихвите, натрупани до датата на започване на експлоатацията на кей III,

право на възстановяване на данъчен кредит по ДДС независимо от етапа на завършеност на обекта по договора; определяне на понятието „инвестиционна стока“ за целите на правилата относно ДДС; право на лихви за забава, считано от първия ден след шестдесетия ден от подаването на искане за възстановяване на ДДС,

прехвърляне на загуби към бъдещи периоди без времево ограничение,

избор между три амортизационни метода относно инвестиционните разходи за реконструкцията на кей II и изграждането на кей III,

освобождаване от гербови налози върху споразуменията за заем и всички допълнителни споразумения за финансирането на проекта,

освобождаване от данъци, гербови налози, вноски и всички права в полза на държавата или на трети страни по договорите между кредиторите по споразуменията за отпускане на заем, в рамките на които се прехвърлят задълженията и правата, произтичащи от тях,

освобождаване от гербови налози за всяка компенсация, изплатена от Port Piraeus Authority (Управителния орган на пристанището Пирея (PPA) на PCT по силата на договора за концесия, попадаща извън обхвата на Кодекса за ДДС,

закрила по силата на специалния режим за чуждестранните инвестиции.

(4)

В същото решение Комисията стигна до заключението, че Гърция не e предоставила държавна помощ чрез освобождаване на PCT от правилата относно принудителното отчуждаване (5).

2.2.   Оценяваната мярка: освобождаване от гербов налог за компенсации, изплатени от PPA на PCT  (6)

(5)

По отношение на освобождаването от гербов налог за компенсациите, изплатени от PPA на PCT, в окончателното си решение Комисията заключава, че то включва избирателно предимство в полза на PCT, тъй като го облекчава от плащането на гербови налози в случай на: a) компенсация, изплатена от PPA вследствие на задействането на клауза за неустойка от договора за концесия, и б) други видове компенсация, изплатена от PPA, като например за щети във връзка с договора за концесия или за нарушаване на международни договори (7).

(6)

Що се отнася по-специално до случая на компенсация, изплатена от PPA вследствие на задействането на клауза за неустойка (т.е. по буква а) в посоченото непосредствено по-горе съображение), Комисията заключава, че предимството, предоставено на PCT, се е състояло в неговото облекчаване от заплащане на фиксиран гербов налог (8) в такива случаи. Това заключение се основава на съображението, че съгласно общоприложимата рамка, т.е. кодекса за гербовите налози (9), както е тълкуван от циркулярно писмо 44/1987, активирането на допълнително споразумение, свързано с договор, подлежащ на облагане с ДДС, подлежи на облагане с фиксиран гербов налог (10).

(7)

Въпреки това в иска си за отмяна на крайното решение пред Общия съд Гърция посочи, че фиксираните гербови налози са били като цяло премахнати от 2001 г. насам (11), т.е. преди със Закон 3755/2009 да е било въведено съответното освобождаване в полза на PCT.

3.   ОЦЕНКА НА МЯРКАТА

(8)

По време на административната процедура, довела до окончателното решение, гръцките органи не са довеждали до знанието на Комисията факта, че фиксираните гербови налози са премахнати от 2001 г. насам по силата на член 25 от Закон 2873/2000. Гръцките органи никога не са споменавали този факт, въпреки че решението за откриване е стартирало формалната процедура по разследване съгласно член 108, параграф 2 от ДФЕС по отношение на освобождаването на PCT от гербовите налози като цяло (включително фиксирани и пропорционални гербови налози), предоставено на PCT въз основа на член 2, параграф 10 от Закона (12). Поради това, въз основа на информацията, с която разполага Комисията, когато окончателното решение е било прието, Комисията е можела да приеме, че чрез член 2, параграф 10 от Закона е била предоставена несъвместима държавна помощ в полза на PCT под формата на освобождаването му както от фиксирани, така и от пропорционални гербови налози върху компенсацията, изплатена от PPA на PCT по силата на договора за концесия (13).

(9)

Въпреки че гръцките органи са информирали със закъснение (14) Комисията относно общото премахване на фиксираните гербови налози, Комисията, действайки съгласно принципите на доброто управление и въпреки че не е задължена да измени окончателното решение, при все това желае да измени окончателното решение, за да бъде напълно отразена настоящата ситуация. По-конкретно, с оглед на член 25 от Закон 2873/2000, Комисията вече няма никакво основание да счита, че освобождаването съгласно член 2, параграф 10 от Закона предоставя предимство на PCT, в случай че PPA изплати компенсации на PCT поради задействането на клауза за неустойка от договора за концесия. Според общоприложимите правила за този вид компенсаторно плащане, към момента на приемането на Закон 3755/2009 не е бил дължим никакъв гербов налог. Поради това съответното освобождаване от гербов налог не предоставя избирателно предимство в полза на PCT и следователно не представлява държавна помощ в това отношение.

(10)

Тъй като в този случай Комисията е била уведомена за това едва след приемането на окончателното си решение по делото, в духа на добрата публична администрация тя реши да измени своето решение от 23 март 2015 г. по отношение на това конкретно предимство, създадено от мярката. Окончателното решение не се изменя по никакъв начин по отношение на освобождаването на PCT от (пропорционалния) гербов налог, който по правило се дължи за други видове компенсация, изплатена от PPA (т.е. съгласно буква б) в съображение (5) от настоящото решение).

4.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(11)

С оглед на гореспоменатото Комисията реши, че Гърция не е предоставила държавна помощ на PCT под формата на освобождаване от плащане на гербови налози, в случай че PPA заплаща компенсация на PCT поради задействането на клауза за неустойка от договора за концесия. Поради това тя изменя решението си от 23 март 2015 г. по отношение на този аспект на мярката. Всички други заключения в това решение остават същите.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 1, точка 7 от решението по дело SA.28876 относно Container terminal Port Piraeus & Cosco Pacific Limited (ОВ L 269, 15.10.2015 г., стр. 93) се добавя второ изречение:

„тази мярка не обхваща компенсация за PCT, дължима поради задействането на клауза за неустойка от договора за концесия, когато така или иначе няма дължим гербов налог;“.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Република Гърция.

Съставено в Брюксел на 7 април 2016 година.

За Комисията

Margrethe VESTAGER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 269, 15.10.2015 г., стр. 93.

(2)  Вж. съображения 10—19 от окончателното решение.

(3)  ОВ C 301, 5.10.2012 г., стр. 55.

(4)  Вж. член 1 от окончателното решение.

(5)  Вж. член 2 от окончателното решение.

(6)  Член 2, параграф 10 от Закон 3755/2009.

(7)  Вж. съображения 195—209 от окончателното решение, и в частност съображения 202—205.

(8)  Вж. съображения 201—203 от окончателното решение.

(9)  Президентски указ от 28.7.1931 г., ОВ A239, 1931.

(10)  Вж. съображение 197 от окончателното решение.

(11)  Съгласно член 25 от Закон 2873/2000.

(12)  Вж. раздел 4.2.3.8 (съображения 194—203) от решението за откриване на процедурата.

(13)  Вж. също Решение по дело C-390/06 Nuova Agricast EU:C:2008:224, точка 54.

(14)  За първи път с искането за отмяна на влязлото в сила окончателно решение пред Общия съд.


Top