EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0603

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/603 на Комисията от 12 април 2018 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

C/2018/2326

OJ L 101, 20.4.2018, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/603/oj

20.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/603 НА КОМИСИЯТА

от 12 април 2018 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (2), е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

В съответствие с тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да се ползва от титуляря за известен срок по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Този срок следва да бъде три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се ползва по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 април 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Stephen QUEST

Генерален директор

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(Код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Надуваема възглавничка от пластмаса (т.нар. „възглавничка за инвалидна количка“) с приблизителни размери 40 × 40 cm, състояща се от две правоъгълни взаимосвързани отделения, напълнени с въздух. Всяко отделение съдържа напълнена с въздух торба от пластмаса, покрита с тънък слой от силикон.

Възглавничката е регулируема в съответствие със степента, до която двете отделения са напълнени, което позволява позицията на пластмасовата торба във всяко отделение да се сменя, когато ползващото възглавничката лице седи на нея.

Възглавничката е облечена в снемаем противоплъзгащ калъф от текстилни материали, към долната страна на който са прикрепени две самозалепващи се ленти тип „велкро“.

Изделието е предназначено да предотвратява възникването на декубитални рани при ползващото го лице. То има облекчаващ ефект за седалищните кости и повишава удобството на ползващото го лице.

Вж. изображенията (*1)

3926 90 97

Класирането се определя от общи правила 1, 3, буква б) и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от описанието на кодове по КН 3926 , 3926 90 и 3926 90 97 .

Класирането на изделието в позиция 9404 (артикули за легла и подобни артикули) се изключва, защото възглавничките за пълнене с въздух (пневматични) са изключени от тази позиция по смисъла на забележка 1, буква а) към глава 94 и следователно пневматичните възглавнички от пластмаса се класират в позиция 3926 (виж също Обяснителните бележки към Хармонизираната система (ОБХС) за позиция 9404 , последен параграф, буква б).

Класирането в код по КН 8714 20 00 като части и принадлежности за инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди също се изключва, тъй като изделието не може да бъде определено като предназначено за използване изключително или главно с инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди по смисъла на забележка 3 към раздел XVII. Предвид своите обективни характеристики изделието може да се използва за много седалки и столове, както и за седалки на инвалидни колички. Например изделието не е предназначено за употреба със специална седалка, тъй като то не разполага с конкретни средства, чрез които да може да бъде прикрепено, което би било указание за това, че се използва със специална седалка. Противоплъзгащият калъф и самозалепващите се ленти тип „велкро“ може да се прикрепят към множество различни видове седалки. Следователно нищо не определя изделието като предназначено за използване със специален вид седалка (вж. също ОБХС за позиция 8714 , първи параграф, i).

Освен това класиране в код по КН 8714 20 00 като части и принадлежности за инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди се изключва, защото изделието нито е абсолютно необходимо за функционирането на инвалидната количка, нито приспособява инвалидната количка за конкретна операция, нито увеличава диапазона от операции, нито ѝ позволява да изпълнява особена функция, свързана с главната ѝ функция, която е да се даде възможност на човек с увреждания да се движи (вж. решение на Съда от 16 юни 2011 г. по дело Unomedical, C-152/10, ECLI:EU:C:2011:402, т. 29, 30 и 36). Инвалидните колички с възглавничка действат по същия начин като без такава. Възглавничката само прави инвалидната количка по-удобна и по-поносима за потребителите.

Въпреки че изделието се състои от различни компоненти (възглавничката от пластмаса, а калъфът от текстилни материали), то трябва да бъде класирано съгласно пластмасовата възглавничка, тъй като именно възглавничката му придава основния характер по смисъла на общо правило 3, буква б). Текстилният компонент е просто калъф, който предпазва основния компонент и го държи на място. Следователно изделието трябва да бъде класирано според материала, от който е направено, в код по КН 3926 90 97 като „други изделия от пластмаси“.

Image

Image


(*1)  Изображенията са само за информация.


Top