EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0387

Регламент (ЕС) 2018/387 на Съвета от 12 март 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република

OJ L 69, 13.3.2018, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/387/oj

13.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 69/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/387 НА СЪВЕТА

от 12 март 2018 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2013/798/ОВППС на Съвета от 23 декември 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 224/2014 на Съвета (2) се привеждат в действие някои мерки, предвидени в Решение 2013/798/ОВППС.

(2)

В Решение 2013/798/ОВППС се предвиждат налагане на оръжейно ембарго срещу Централноафриканската република и замразяване на финансовите средства и на икономическите ресурси на определени лица, участващи в действия, които подкопават мира, стабилността или сигурността на Централноафриканската република, или подкрепящи такива действия.

(3)

На 30 януари 2018 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 2399 (2018), с която се изменят изключенията от оръжейното ембарго и критериите за посочване във връзка със замразяването на активи. Съветът прие Решение (ОВППС) 2018/391 (3) за изменение на Решение 2013/798/ОВППС, за да се приведе в действие Резолюция 2399 (2018) на Съвета за сигурност на ООН.

(4)

Посочената мярка попада в приложното поле на Договора и следователно за нейното прилагане е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото ѝ прилагане от икономическите оператори във всички държави членки.

(5)

Поради това Регламент (ЕС) № 224/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 224/2014 се изменя, както следва:

1)

В член 3 буква а) се заменя със следното:

„а)

предназначени единствено за подпомагане на или използване от Интегрираната многостранна мисия на ООН за стабилизиране в Централноафриканската република (MINUSCA), мисиите на Съюза, френските сили, разположени в Централноафриканската република, както и други сили на държави — членки на ООН, предоставящи обучение и помощ, след предварително уведомяване съгласно буква в);“.

2)

Член 5, параграф 3 се изменя, както следва:

а)

буква в) се заменя със следното:

„в)

участват в планирането, ръководенето или извършването на действия в Централноафриканската република, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на правата на човека или на приложимото международно хуманитарно право, или представляват нарушения на правата на човека, включително действията срещу цивилното население, нападенията на етническа или религиозна основа, нападенията срещу граждански обекти, в това число срещу административни центрове, съдилища, училища и болници, както и отвличанията и принудителното разселване;“

б)

буква з) се заменя със следното:

„з)

участват в планирането, ръководенето, подпомагането или извършването на нападения срещу мисии на ООН или международни части за сигурност, включително MINUSCA, мисиите на Съюза и френските сили, които им оказват подкрепа, както и срещу хуманитарния персонал;“

в)

добавя се следната буква:

„й)

извършват действия, подбуждащи към насилие, по-специално на етническа или религиозна основа, които подкопават мира, стабилността или сигурността на Централноафриканската република, и извършват действия, които подкопават мира, стабилността или сигурността в Централноафриканската република или оказват съдействие за такива действия.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2018 година.

За Съвета

Председател

Е. КАРАНИКОЛОВ


(1)  ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 51.

(2)  Регламент (ЕС) № 224/2014 на Съвета от 10 март 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република (ОВ L 70, 11.3.2014 г., стр. 1).

(3)  Решение (ОВППС) 2018/391 на Съвета от 12 март 2018 г. за изменение на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република (вж. страница 46 от настоящия брой на Официален вестник).


Top