Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L2397

Директива (ЕС) 2017/2397 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година относно признаването на професионалните квалификации за вътрешното корабоплаване и за отмяна на директиви 91/672/ЕИО и 96/50/ЕО на Съвета (текст от значение за ЕИП)

OJ L 345, 27.12.2017, p. 53–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2397/oj

27.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 345/53


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/2397 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 12 декември 2017 година

относно признаването на професионалните квалификации за вътрешното корабоплаване и за отмяна на директиви 91/672/ЕИО и 96/50/ЕО на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директиви 91/672/ЕИО (3) и 96/50/ЕО (4) на Съвета са първите стъпки, предприети за хармонизацията и признаването на професионалните квалификации на членовете на екипажа във вътрешното корабоплаване.

(2)

Изискванията към членовете на екипажи, плаващи по река Рейн, са извън обхвата на директиви 91/672/ЕИО и 96/50/ЕО и са установени от Централната комисия за корабоплаване по Рейн (ЦККР), съгласно разпоредбите относно навигационния персонал по река Рейн.

(3)

Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) се прилага за професии по вътрешните водни пътища, различни от капитани на плавателни средства. Взаимното признаване на дипломи и свидетелства съгласно Директива 2005/36/ЕО обаче не е напълно пригодено към редовните и чести трансгранични дейности, свързани с професиите в сектора на вътрешните водни пътища, които по-специално съществуват по вътрешните водни пътища, свързани с вътрешните водни пътища на друга държава членка.

(4)

В проучване за оценка, извършено от Комисията през 2014 г., беше изтъкнат фактът, че ограничаването на приложното поле на директиви 91/672/ЕИО и 96/50/ЕО само до капитаните на плавателни средства и липсата на автоматично признаване на свидетелствата на капитаните на плавателни средства, издадени в съответствие с тези директиви, за река Рейн, затрудняват мобилността на членовете на екипажите във вътрешното корабоплаване.

(5)

За да се улесни мобилността, да се гарантира безопасността на корабоплаването и опазването на човешкия живот и околната среда, за членовете на палубната команда, и по-специално за лицата, отговорни за извънредните ситуации на борда на пътническите кораби, и за лицата, занимаващи се със зареждането на плавателните съдове, задвижвани с втечнен природен газ, е от съществено значение да разполагат със свидетелства, доказващи тяхната квалификация. За да се гарантира ефективно правоприлагане, те следва да носят такива свидетелства при упражняването на професията си. Тези съображения се отнасят и за младите хора, за които е важно тяхната безопасност и здраве на работното място да се гарантират в съответствие с Директива 94/33/ЕО на Съвета (6).

(6)

Плаването с цел спорт или развлечение, експлоатирането на фериботи, които не се движат самостоятелно, и корабоплаването, извършвано от въоръжените сили и службите за спешно реагиране, са дейности, които не изискват квалификации, подобни на квалификациите за професионалното корабоплаване с цел превоз на хора и стоки. Ето защо лицата, осъществяващи тези дейности, не следва да бъдат обхванати от настоящата директива.

(7)

Капитаните на плавателни средства, които осъществяват плавания при обстоятелства, създаващи особен риск за безопасността, следва да притежават специални разрешения, по-специално за управление на големи конвои, управление на плавателни средства, задвижвани с втечнен природен газ, управление в условия на намалена видимост, плаване по вътрешни водни пътища от морски тип или плаване по водни пътища, създаващи специфични рискове за корабоплаването. За да получат такива разрешения, от капитаните на плавателни средства следва да се изисква да покажат специфични допълнителни умения.

(8)

С цел да се гарантира безопасността на корабоплаването, държавите членки следва да идентифицират вътрешните водни пътища от морски тип в съответствие с хармонизирани критерии. Изискванията за компетентност за корабоплаване по тези водни пътища следва да бъдат определени на равнището на Съюза. Без ненужно ограничаване на мобилността на капитаните, когато това е необходимо за гарантиране на безопасността на корабоплаването и, когато е уместно в сътрудничество със съответната европейска речна комисия, държавите членки следва също така да имат възможност да идентифицират водните пътища, създаващи специфични рискове за корабоплаването, в съответствие с хармонизирани критерии и процедури, установени в настоящата директива. В такива случаи съответните изисквания за компетентност следва да бъдат определени на национално равнище.

(9)

С цел да се допринесе за мобилността на лицата, участващи в експлоатирането на плавателни средства в рамките на Съюза, и като се има предвид, че всички свидетелства за квалификация, моряшки служебни книжки и корабни дневници, издадени в съответствие с настоящата директива, следва да отговарят на изискваните минимални стандарти съгласно хармонизирани критерии, държавите членки следва да признават професионални квалификации, удостоверени в съответствие с настоящата директива. От това следва, че притежателите на такива квалификации следва да могат да упражняват професията си по всички вътрешни водни пътища на Съюза.

(10)

Предвид липсата на трансгранични дейности по някои вътрешни водни пътища и с цел намаляване на разходите държавите членки следва да имат възможност да не правят задължителни свидетелствата за квалификация на Съюза за националните вътрешни водни пътища, които не са свързани с плавателни вътрешни водни пътища на друга държава членка. Въпреки това свидетелствата на Съюза следва да позволяват достъп до дейности по корабоплаване по несвързаните вътрешни водни пътища.

(11)

Директива 2005/36/ЕО продължава да се прилага по отношение на членове на палубната команда, които са освободени от задължението да притежават свидетелства за квалификация на Съюза, издадени в съответствие с настоящата директива, и продължава да се прилага също така по отношение на квалификациите за вътрешни водни пътища, които не попадат в приложното поле на настоящата директива.

(12)

Когато държавите членки освобождават от задължението за притежаване на свидетелство за квалификация на Съюза, те следва да признаят свидетелствата за квалификация на Съюза на лицата, които експлоатират плавателни средства по техните национални вътрешни водни пътища, несвързани с плавателната мрежа на друга държава членка, в която се прилага освобождаването. Тези държави членки следва също така да гарантират, че по отношение на тези вътрешни водни пътища данните за плавателния стаж и осъществените пътувания се заверяват в моряшките служебни книжки на лицата, които притежават свидетелство за квалификация на Съюза, при поискване от член на екипажа. Освен това тези държави членки следва да приемат и прилагат подходящи мерки и санкции за предотвратяване на измами и други незаконни практики, свързани с европейките свидетелства за квалификация и моряшките служебни книжки по несвързаните вътрешни водни пътища.

(13)

Държавите членки, които прилагат освобождаване от задължението за притежаване на свидетелство за квалификация на Съюза, следва да могат временно да прекратяват свидетелства за квалификация на Съюза на лицата, които експлоатират плавателни средства по техните национални вътрешни водни пътища, несвързани с плавателната мрежа на друга държава членка, в която се прилага освобождаването.

(14)

Държава членка, в която нито един вътрешен воден път не е свързан с плавателната мрежа на друга държава членка, и която реши да не издава свидетелства за квалификация на Съюза в съответствие с настоящата директива, би се обвързала с непропорционално и ненужно задължение, ако трябваше да транспонира и изпълнява всички разпоредби на настоящата директива. Следователно, доколкото е решила да не издава свидетелства за квалификация на Съюза, тази държава членка следва да бъде освободена от задължението да транспонира и изпълнява разпоредбите, свързани с удостоверяването на квалификацията. От тази държава членка следва обаче да се изисква да признава свидетелството за квалификация на Съюза на своя територия с цел насърчаване на мобилността на работниците в рамките на Съюза, намаляване на административната тежест, свързана с мобилността на работната сила, и увеличаване на привлекателността на професията.

(15)

В редица държави членки вътрешното корабоплаване е рядко извършвана дейност, обслужваща единствено местни или сезонни интереси по водни пътища, които нямат връзки с други държави членки. Въпреки че принципът на признаване на свидетелствата за професионална квалификация съгласно настоящата директива следва да бъде спазван и в тези държави членки, административната тежест следва да е пропорционална. Въвеждането на инструменти за изпълнение, като бази данни и регистри, би създало значителна административна тежест без истинска полза, тъй като информационният поток между държавите членки може да се осигури и чрез други средства за сътрудничество. Поради това е оправдано да се позволи на съответните държави членки да транспонират само минималните разпоредби, необходими за признаване на свидетелства за професионална квалификация, издадени в съответствие с настоящата директива.

(16)

В някои държави членки корабоплаването по вътрешните водни пътища технически не е възможно. Следователно налагането на тези държави членки на задължение за транспониране на настоящата директива би представлявало непропорционална административна тежест за тях.

(17)

Важно е секторът на транспорта по вътрешните водни пътища да е в състояние да осигурява програми, насочени както към задържането на работа на хората на възраст над 50 години, така и към подобряване на уменията и пригодността за заетост на младежите.

(18)

Комисията следва да гарантира равни условия за всички членове на екипажа, извършващи търговия на ексклузивна и редовна основа в Съюза, и следва да не допуска низходяща спирала на заплатите, както и дискриминация въз основа на гражданството, мястото на пребиваване или знамето на регистрация.

(19)

С оглед на установяването на сътрудничество между Съюза и ЦККР от 2003 г. насам, което доведе до създаването на Европейския комитет за изготвяне на стандарти за вътрешното корабоплаване (CESNI) под егидата на ЦККР, както и с цел рационализиране на правните рамки, уреждащи професионалните квалификации в Европа, свидетелствата за квалификация, моряшките служебни книжки и корабните дневници, издадени в съответствие с разпоредбите относно навигационния персонал по река Рейн, в които се определят изисквания, идентични с тези на настоящата директива, следва да бъдат валидни за всички вътрешни водни пътища на Съюза. Подобни свидетелствата за квалификация, моряшки служебни книжки и корабни дневници, издадени от трети държави, следва да бъдат признати в Съюза при условия на реципрочност.

(20)

Когато наемат на работа в Съюза членове на палубната команда, които притежават свидетелства за квалификация, моряшки служебни книжки и корабни дневници, които са издадени от трети държави и са признати от отговорните органи в Съюза, е важно работодателите да прилагат социалното и трудовото законодателство на съответната държава членка, където се извършва дейността.

(21)

С цел по-нататъшно премахване на пречките пред трудовата мобилност и допълнително рационализиране на правните рамки, уреждащи професионалните квалификации в Европа, всяко свидетелство за квалификация, моряшка служебна книжка или корабен дневник, издадени от трета държава въз основа на изисквания, идентични с предвидените в настоящата директива, също могат да бъдат признати за всички водни пътища на Съюза след извършване на оценка от страна на Комисията и след признаване от тази трета държава на документите, издадени в съответствие с настоящата директива.

(22)

Държавите членки следва да издават свидетелства за квалификация само на лица, които притежават минималните равнища на компетентност, минималната възраст, здравословна годност и плавателен стаж, необходим за получаване на определена квалификация.

(23)

Важно е Комисията и държавите членки да насърчават младите хора да се стремят към придобиване на професионална квалификация в областта на вътрешното корабоплаване и Комисията и държавите членки да въведат специални мерки за подкрепа на дейностите на социалните партньори в това отношение.

(24)

За да се гарантира взаимното признаване на квалификациите, свидетелствата за квалификация следва да се основават на компетентностите, необходими за експлоатирането на плавателните средства. Държавите членки следва да гарантират, че лицата, които получават свидетелства за квалификация, притежават съответните минимални равнища на компетентност, проверени чрез подходяща оценка. Тези оценки могат да бъдат под формата на административен изпит или да бъдат част от одобрени програми за обучение, провеждани в съответствие с общите стандарти, за да се гарантира съпоставимо минимално равнище на компетентност във всички държави членки по отношение на различните квалификации.

(25)

Капитаните на плавателни средства, плаващи по вътрешните водни пътища на Съюза, следва да бъдат в състояние да прилагат знания относно правилата за трафика по вътрешните водни пътища, като Европейския кодекс за корабоплаване по вътрешните водни пътища (CEVNI) или други приложими разпоредби за движението, и относно приложимите правила за набирането на екипаж на плавателните средства, включително за времето за почивка, съгласно определеното в законодателството на Съюза или в националното законодателство, или в специфични разпоредби, приети на регионално равнище, например разпоредбите относно навигационния персонал по река Рейн.

(26)

Поради отговорността по отношение на безопасността при упражняването на професията на капитан на плавателно средство, плаващ с помощта на радар, и при зареждане на задвижвани с втечнен природен газ плавателни средства или при плаване с плавателни средства, задвижвани с втечнен природен газ, е необходима проверка чрез практически изпити дали действително е достигнато необходимото равнище на компетентност. Подобни практически изпити могат да се извършват с помощта на одобрени тренажори с оглед на по-нататъшното улесняване на оценката на компетентността.

(27)

Уменията за работа с бордовото радио са от решаващо значение, за да се гарантира безопасността на корабоплаването по вътрешните водни пътища. Важно е държавите членки да насърчават всеки член на палубната команда, на който може да се наложи да управлява плавателното средство, да е преминал през обучение и да има свидетелство за работа с това радио. За капитаните на плавателни средства и кормчиите това обучение и това свидетелство следва да са задължителни.

(28)

Необходимо е одобрение на програмите за обучение с цел да се провери съответствието им с общите минимални изисквания по отношение на съдържанието и организацията. Това съответствие дава възможност за премахване на ненужните пречки за навлизане в професията, като освобождава от налагане на ненужни допълнителни изпити на тези, които вече са придобили необходимите умения по време на своето професионално обучение. Съществуването на одобрените програми за обучение би могло също така да улесни навлизането в професията „вътрешно корабоплаване“ на работници с предишен опит от други сектори, тъй като те биха могли да преминават специални програми за обучение, отчитащи компетентностите, които вече са придобили.

(29)

С цел по-нататъшно улесняване на мобилността за капитаните на плавателни средства, на държавите членки следва, при наличие на съгласие от страна на държавата членка, в която е разположен участъкът от вътрешния воден път със специфични рискове, да е разрешено да оценяват компетентностите, необходима за корабоплаване по този определен участък от вътрешния воден път.

(30)

Плавателният стаж следва да се проверява въз основа на заверени данни от моряшката служебна книжка. За да се даде възможност за извършване на проверката, държавите членки следва да издават моряшки служебни книжки и корабни дневници и да гарантират, че тези дневници съдържат данни за пътуванията на плавателните средства. Здравословната годност на даден кандидат следва да се удостоверява от одобрен практикуващ лекар.

(31)

Когато дейностите по товарене и разтоварване изискват активни навигационни операции като драгиране или маневри между точки на товарене или разтоварване, държавите членки следва да разглеждат времето, използвано за тези дейности, като плавателен стаж и съответно да го регистрират.

(32)

Когато мерките, предвидени в настоящата директива, предполагат обработването на лични данни, то следва да се извършва в съответствие с правото на Съюза относно защитата на личните данни, по-специално регламенти (ЕО) № 45/2001 (7) и (ЕС) 2016/679 (8) на Европейския парламент и на Съвета.

(33)

С цел да се постигне ефективност на администрирането на свидетелства за квалификация, държавите членки следва да определят компетентните органи за изпълнението на настоящата директива и следва да създадат регистри за вписване на данни относно свидетелствата за квалификация на Съюза, моряшките служебни книжки и корабните дневници. С цел да се улесни обменът на информация между държавите членки и с Комисията за целите на изпълнението, прилагането и оценката на настоящата директива, както и за статистически цели, за поддържане на безопасността и за улесняване на корабоплаването, държавите членки следва да докладват такава информация, включително данни относно свидетелствата за квалификация, моряшките служебни книжки и корабните дневници, като я включват в база данни, поддържана от Комисията. При управляването на базата данни Комисията следва да спазва надлежно принципите за защита на личните данни.

(34)

Органите, включително органи в трети държави, издаващи свидетелствата за квалификация, моряшките служебни книжки и корабните дневници в съответствие с правила, идентични с тези на настоящата директива, обработват лични данни. Органите, участващи в изпълнението и прилагането на настоящата директива, и, когато е необходимо, международните организации, които определят тези сходни правила, също следва да имат достъп до базата данни, управлявана от Комисията, за целите на оценката на настоящата директивата, за статистически цели, за поддържане на безопасността, за гарантиране на улесняването на корабоплаването и с цел да се улесни обменът на информация между тези органи. Този достъп обаче следва да бъде предмет на подходящо равнище на защита на данните, по-конкретно когато става въпрос за лични данни, а когато става въпрос за трети държави и международни организации следва да е обусловен и от спазването на принципа на реципрочност.

(35)

С цел по-нататъшно модернизиране на сектора на транспорта по вътрешните водни пътища и намаляване на административната тежест, като същевременно се гарантира по-голяма устойчивост на документите срещу подправяне, Комисията следва да разгледа възможността за замяна на хартиената версия на свидетелствата за квалификация на Съюза, моряшките служебни книжки и корабните дневници с електронни средства като електронни професионални карти и електронни документи на плавателния съд, като отчита принципа на по-доброто регулиране.

(36)

С цел да се гарантират еднакви условия по отношение на изпълнението на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, за да се противопостави, когато това е подходящо, на приемането на изисквания за компетентност, свързани със специфичните рискове по определени участъци от вътрешните водни пътища, което дадена държава членка предвижда. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (9).

(37)

За да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящата директива на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия относно приемането на модели за издаването на свидетелствата за квалификация на Съюза, свидетелствата за издържан практически изпит, моряшките служебни книжки и корабните дневници, както и да приема решения относно признаването в съответствие с член 10. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

(38)

С цел да се определят минимални хармонизирани стандарти за удостоверяване на квалификациите, да се улесни обменът на информация между държавите членки и да се улесни изпълнението, мониторингът и оценката на настоящата директива от страна на Комисията, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на определянето на стандартите за компетентност, стандартите за здравословна годност, стандартите за практическите изпити, стандартите по отношение на одобрението на тренажори и стандартите, които определят характеристиките и условията на употреба на поддържаната от Комисията база данни, където трябва да се съхраняват копия на ключови данни, свързани със свидетелствата за квалификация на Съюза, моряшките служебни книжки, корабните дневници и признатите документи. От особена важност е Комисията да проведе подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище, като консултациите се проведат в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (10). По-специално, с цел осигуряване на равно участие в изготвянето на делегирани актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти систематично имат достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на тези делегирани актове.

(39)

В преходните мерки следва да се обърне внимание не само на проблема със свидетелствата, издадени за капитаните на плавателни средства в съответствие с Директива 96/50/ЕО, с разпоредбите относно навигационния персонал по река Рейн или с определено национално законодателство, но и на проблема за свидетелства, издадени за други категории членове на палубната команда, попадащи в приложното поле на настоящата директива. Доколкото е възможно, тези мерки следва да запазят предоставени по-рано права и следва да се стремят да предоставят на квалифицираните членове на екипажа разумен срок, в който да кандидатстват за издаване на свидетелство за квалификация на Съюза. Поради това в тези мерки следва да се предвиди подходящ срок, в който тези свидетелства могат да продължат да бъдат използвани по вътрешните водни пътища на Съюза, за които са били валидни преди края на срока за транспониране. Тези мерки следва също да гарантират система за преход към новите правила за тези свидетелства, по-специално когато става въпрос за пътувания от местно значение.

(40)

Хармонизацията на законодателството в сферата на професионалните квалификации в областта на вътрешното корабоплаване в Европа се улеснява чрез тясното сътрудничество между Съюза и ЦККР и чрез развитието на стандартите на CESNI. CESNI, в който могат да участват специалисти от всички държави членки, изготвя стандарти в областта на вътрешното корабоплаване, включително стандарти по отношение на професионалната квалификация. Европейските речни комисии, съответните международни организации, социалните партньори и професионалните сдружения следва да участват пълноценно в изготвянето и установяването на стандартите на CESNI. Когато посочените в настоящата директива условия са изпълнени, Комисията следва да се позове на стандарти на CESNI при приемането на актове за изпълнение и делегирани актове в съответствие с настоящата директива.

(41)

Тъй като целта на настоящата директива, а именно установяването на обща рамка относно признаването на минимални професионални квалификации за вътрешно корабоплаване, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради нейния мащаб и последици може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(42)

С цел подобряване на баланса между половете в сектора на транспорта по вътрешните водни пътища, е важно да се насърчава достъпът на жените до съответните квалификации и до професията.

(43)

Съгласно практиката на Съда на Европейския съюз информацията, която държавите членки са длъжни да предоставят на Комисията във връзка с транспонирането на дадена директива, трябва да е ясна и точна. Това се отнася и за настоящата директива, която предвижда специален целенасочен подход за транспониране.

(44)

Следователно директиви 91/672/ЕИО и 96/50/ЕО следва да бъдат отменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА 1

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

Настоящата директива определя условията и процедурите за издаване на свидетелствата за квалификация на лицата, участващи в експлоатирането на плавателни средства, плаващи по вътрешните водни пътища на Съюза, както и за признаването на тези квалификации в държавите членки.

Член 2

Обхват

1.   Настоящата директива се прилага по отношение на членовете на палубната команда, експертите по използването на втечнен природен газ и експертите в областта на пътническото корабоплаване на следните видове плавателни средства по всеки от вътрешните водни пътища на Съюза:

а)

плавателни съдове с дължина от 20 метра или повече;

б)

плавателни съдове, при които произведението от дължината, ширината и газенето е обем 100 кубически метра или повече;

в)

влекачи и тласкачи, предназначени за:

i)

теглене или тласкане на плавателни съдове, посочени в букви а) и б);

ii)

теглене или тласкане на плаващи съоръжения;

iii)

движещи се плавателни съдове, посочени в букви а) и б), или успоредно плаващи съоръжения;

г)

пътнически плавателни съдове;

д)

плавателни съдове, за които се изисква да притежават удостоверение за одобрение съгласно Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (11);

е)

плаващо оборудване.

2.   Настоящата директива не се прилага по отношение на лицата, които:

а)

плават с цел спорт или развлечение;

б)

участват в експлоатирането на фериботи, които не се движат самостоятелно;

в)

участват в експлоатирането на плавателни средства, използвани от въоръжените сили, силите за поддържане на обществения ред, службите за гражданска защита, администрациите на водните пътища, противопожарните служби и други служби за спешно реагиране.

3.   Без да се засяга член 39, параграф 3, настоящата директива не се прилага и по отношение на лица, които плават в държави членки без вътрешни водни пътища, свързани с плавателната мрежа на друга държава членка, и които извършват само:

а)

ограничени пътувания от местно значение, когато разстоянието от мястото на заминаване никога не е повече от десет километра; или

б)

сезонно корабоплаване.

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1)

„вътрешен воден път“ означава воден път, различен от море, отворен за корабоплаване за плавателните средства, посочени в член 2;

2)

„плавателно средство“ означава плавателен съд или елемент от плаващо оборудване;

3)

„плавателен съд“ означава плавателен съд за вътрешен воден транспорт или морски кораб;

4)

„влекач“ означава плавателен съд, построен специално, за да извършва дейности, свързани с теглене;

5)

„тласкач“ означава плавателен съд, построен специално за придвижване чрез тласкане на състави от плавателни съдове;

6)

„пътнически плавателен съд“ означава плавателен съд, конструиран и оборудван за превоз на повече от 12 пътници;

7)

„свидетелство за квалификация на Съюза“ означава свидетелство, издадено от компетентен орган, удостоверяващо, че лицето отговаря на изискванията на настоящата директива;

8)

„Конвенция STCW“ означава „Конвенцията STCW“ съгласно определението в член 1, точка 21 от Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (12);

9)

„членове на палубната команда“ означава лица, които са ангажирани с общото експлоатиране на плавателно средство, плаващо по вътрешните водни пътища на Съюза и които изпълняват различни задачи, като задачи, свързани с корабоплаване, контрол на експлоатирането на плавателния съд, обработка на товари, складиране, превоз на пътници, дейности по корабна механика, поддръжка и ремонт, комуникация, здраве, безопасност и защита на околната среда, с изключение на лицата, натоварени единствено с експлоатацията на двигателите, крановете или електрическото и електронното оборудване;

10)

„свидетелство за радиооператор“ означава национално свидетелство, издадено от държава членка в съответствие с разпоредбите на Правилника за радиосъобщенията, приложен към Международната конвенция за телекомуникациите, с което се разрешава работата с радиосъобщителна станция на борда на плавателните средства по вътрешните водни пътища;

11)

„експерт в областта на пътническото корабоплаване“ означава лице, служещо на борда на плавателен съд, което притежава квалификация да взема мерки при извънредни ситуации, възникнали на борда на пътническите плавателни съдове;

12)

„експерт по използването на втечнен природен газ“ означава лице, което притежава квалификация да участва в процедура по зареждане на плавателните средства, използващи като гориво втечнен природен газ, или да бъде капитан на такова плавателно средство;

13)

„капитан на плавателно средство“ означава член на палубната команда, който притежава квалификация да управлява плавателно средство по вътрешните водни пътища на държавите членки и който притежава квалификация да носи цялата отговорност на борда, включително за екипажа, пътниците и товара;

14)

„специфичен риск“ означава риск за безопасността, дължащ се на специфични плавателни условия, които изискват капитаните на плавателните средства да имат компетентности, надхвърлящи това, което се очаква в рамките на общите стандарти за компетентност на управленско равнище;

15)

„компетентност“ означава доказана способност за използване на знания и умения, които се изискват в съответствие с установените стандарти за правилното изпълнение на задачите, необходими за експлоатирането на плавателните средства по вътрешните водни пътища;

16)

„управленско равнище“ означава равнище на отговорност, свързано с изпълнението на отговорностите на капитан на плавателно средство и с гарантирането на правилното изпълнение на всички задачи, свързани с експлоатирането на дадено плавателно средство, от страна на останалите членове на палубната команда;

17)

„оперативно равнище“ означава равнище на отговорност, свързано с работата на моряк, старши моряк или кормчия и с поддържането на контрол върху изпълнението на всички задачи в рамките на определена област на отговорност на лицето в съответствие с подходящи процедури и под ръководството на лице на управленско равнище;

18)

„голям конвой“ означава тласкан състав, при който произведението на общата дължина и общата ширина на тласканото плавателно средство е 7 000 квадратни метра или повече;

19)

„моряшка служебна книжка“ означава личен регистър, съдържащ подробни данни за плавателния стаж на член на екипажа, по-специално плавателния стаж и осъществените пътувания;

20)

„корабен дневник“ означава официален запис на пътуванията, осъществени от едно плавателно средство и неговия екипаж;

21)

„действаща моряшка книжка“ или „действащ корабен дневник“ означава моряшка книжка или корабен дневник, отворени за запис на данни;

22)

„плавателен стаж“ означава времето, измерено в дни, прослужено от членовете на палубната команда по време на пътуване с плавателно средство по вътрешните водни пътища, включително дейности по товарене и разтоварване, изискващи активни навигационни операции, и заверено от компетентния орган;

23)

„плаващо оборудване“ означава плаващо съоръжение, носещо механични инсталации, например кранове, драги, сонетки или елеватори;

24)

„дължина“ означава максималната дължина на корпуса в метри, като се изключат рулят и бушпритът;

25)

„ширина“ означава максималната ширина на корпуса в метри, измерена по външния край на обшивката на корпуса (като се изключат гребни колела, буферен пояс и др. подобни);

26)

„газене“ означава вертикалното разстояние в метри между най-ниската точка на корпуса, като не се взимат предвид килът или други недвижими приспособления, и линията на максималното газене;

27)

„сезонно корабоплаване“ означава плавателна дейност, която се упражнява ежегодно за не повече от шест месеца всяка година.

ГЛАВА 2

СВИДЕТЕЛСТВА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЪЮЗА

Член 4

Задължение за притежание на свидетелство за квалификация на Съюза за член на палубната команда

1.   Държавите членки гарантират, че членовете на палубната команда на плавателни съдове, плаващи по вътрешните водни пътища на Съюза, притежават или свидетелство за квалификация на Съюза за член на палубната команда, издадено в съответствие с член 11, или свидетелство, признато в съответствие с член 10, параграф 2 или 3.

2.   За членовете на палубната команда, различни от капитаните на плавателни средства, свидетелство за квалификация на Съюза и моряшката служебна книжка, посочени в член 22, се представят в един документ.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, свидетелствата на лицата, участващи в експлоатирането на плавателно средство, различни от капитаните на плавателни средства, издадени или признати в съответствие с Директива 2008/106/ЕО, а следователно и в съответствие с Конвенция STCW, са валидни за морски кораби, плаващи по вътрешните водни пътища.

Член 5

Задължение за притежаване на свидетелство за квалификация на Съюза за специфични операции

1.   Държавите членки гарантират, че експертите в областта на пътническото корабоплаване и експертите по използването на втечнен природен газ притежават или свидетелство за квалификация на Съюза, издадено в съответствие с член 11, или свидетелство, признато в съответствие с член 10, параграф 2 или 3.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член свидетелствата на лицата, участващи в експлоатирането на плавателното средство, издадени или признати в съответствие с Директива 2008/106/ЕО, а следователно и в съответствие с Конвенция STCW, са валидни за морски кораби, плаващи по вътрешните водни пътища.

Член 6

Задължение за специални разрешения за капитаните на плавателни средства

Държавите членки гарантират, че капитаните на плавателни средства притежават специални разрешения, издадени в съответствие с член 12, когато:

а)

плават по участъци, класифицирани като вътрешни водни пътища от морски тип съгласно член 8;

б)

плават по участъци, определени като вътрешните водни пътища, създаващи специфичен риск съгласно член 9;

в)

плават с помощта на радар;

г)

плават с плавателни средства, използващи за гориво втечнен природен газ;

д)

плават с големи конвои.

Член 7

Освобождаване от задължения, свързани с националните вътрешни водни пътища, които не са свързани с плавателната мрежа на друга държава членка

1.   Държавите членки могат да освобождават посочените в член 4, параграф 1, член 5, параграф 1 и член 6 лица, които експлоатират плавателни средства изключително по национални вътрешни водни пътища, несвързани с плавателната мрежа на друга държава членка, включително класифицираните като вътрешни водни пътища от морски тип, от задълженията, предвидени в член 4, параграфи 1 и 2, член 5, параграф 1, член 6, член 22, параграф 1, първа алинея и член 22, параграфи 3 и 6.

2.   Държава членка, която предоставя освобождавания в съответствие с параграф 1, може да издава свидетелства за квалификация на лицата, посочени в параграф 1, при условия, различни от общите условия, посочени в настоящата директива, при условие че тези свидетелства гарантират подходящо равнище на безопасност. Признаването на тези свидетелства в други държави членки се извършва съгласно Директива 2005/36/ЕО или Директива 2005/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (13), когато е приложимо.

3.   Държавите членки уведомяват Комисията за всички освобождавания от задължения, предоставени в съответствие с параграф 1. Комисията прави публично достъпна информацията за предоставените освобождавания.

Член 8

Класификация на вътрешните водни пътища от морски тип

1.   Държавите членки класифицират участък от вътрешните водни пътища на своята територия като вътрешен воден път от морски тип, ако е изпълнен един от следните критерии:

а)

прилага се конвенцията за международните правила за предотвратяване на сблъсквания по море;

б)

шамандурите и знаците са в съответствие с морската система;

в)

необходима е наземна навигация на този вътрешен морски път; или

г)

за корабоплаването е необходимо морско оборудване на този вътрешен морски път, работата с което изисква специални познания.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията за класифицирането на всеки конкретен участък от вътрешните водни пътища на своята територия като вътрешен воден път от морски тип. Уведомлението до Комисията се придружава от обосновка, основана на критериите, посочени в параграф 1. Комисията без излишно забавяне прави обществено достъпен списъка на нотифицираните вътрешни водни пътища от морски тип.

Член 9

Участъци от вътрешните водни пътища със специфични рискове

1.   Когато това е необходимо за осигуряване на безопасността на корабоплаването, държавите членки могат да определят участъци от вътрешните водни пътища, преминаващи през тяхната територия, като участъци със специфични рискове в съответствие с процедурата, определена в параграфи 2—4, когато тези рискове се дължат на една или повече от следните причини:

а)

често променящи се посока и скорост на течението;

б)

хидроморфологичните характеристики на вътрешните водни пътища и липсата на подходящо информационно обслужване по отношение на фарватера по вътрешните водни пътища или на подходящи диаграми;

в)

наличието на специфично местно регулиране на трафика, обосновано от специфични хидроморфологични характеристики на вътрешния воден път; или

г)

висока честота на произшествия в определен участък от вътрешния воден път, което се отдава на липсата на компетентност, която не е обхваната от стандартите, посочени в член 17.

Когато държавите членки сметнат това за необходимо с цел осигуряване на безопасността, те се консултират със съответната европейска речна комисия в процеса на определяне на участъците, посочени в първа алинея.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията за мерките, които възнамеряват да приемат в съответствие с параграф 1 от настоящия член и с член 20, както и за мотивите за мярката, най-малко шест месеца преди предвидената дата за приемане на тези мерки.

3.   Когато участъците от вътрешните водни пътища, посочени в параграф 1, са разположени по протежение на границата между две или повече държави членки, съответните държави членки се консултират помежду си и изпращат съвместно уведомление до Комисията.

4.   Когато държава членка предвижда да приеме дадена мярка, която не е оправдана в съответствие с параграфи 1 и 2 от настоящия член, Комисията може в рамките на шест месеца от уведомлението да приеме актове за изпълнение, съдържащи решението ѝ да се противопостави на приемането на мярката. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 33, параграф 3.

5.   Комисията прави обществено достъпни приетите от държавите членки мерки заедно с мотивите, посочени в параграф 2.

Член 10

Признаване

1.   Всяко свидетелство за квалификация на Съюза, посочено в членове 4 и 5, както и всякакви моряшки служебни книжки или корабни дневници, посочени в член 22, издадени от компетентните органи в съответствие с настоящата директива, са валидни за всички вътрешни водни пътища на Съюза.

2.   Всяко свидетелство за квалификация, моряшка служебна книжка или корабен дневник, издадени в съответствие с разпоредбите относно навигационния персонал по река Рейн, в които се определят изисквания, идентични с тези на настоящата директива, са валидни за всички вътрешни водни пътища на Съюза.

Тези свидетелства, моряшки служебни книжки и корабни дневници, които са издадени от трета държава, са валидни за всички вътрешни водни пътища на Съюза само ако същата трета държава признава в рамките на своята юрисдикция документите на Съюза, издадени в съответствие с настоящата директива.

3.   Без да се засяга посоченото в параграф 2, всяко свидетелство за квалификация, моряшка служебна книжка или корабен дневник, издадени в съответствие с националните правила на трета държава, които определят изисквания, идентични с тези на настоящата директива, са валидни за всички вътрешни водни пътища на Съюза, при спазване на процедурата и условията, посочени в параграфи 4 и 5.

4.   Всяка трета държава може да представи на Комисията искане за признаване на свидетелства, моряшки служебни книжки или корабни дневници, издадени от нейните органи. Искането се придружава от цялата информация, необходима да се определи дали издаването на такива документи е подчинено на изисквания, които са идентични с тези, определени в настоящата директива.

5.   При получаване на искането за признаване, посочено в параграф 4, Комисията извършва оценка на системите за издаване на свидетелства в отправилата искане трета държава, с цел да се определи дали издаването на посочените в искането свидетелства, моряшки служебни книжки или корабни дневници е подчинено на изисквания, идентични с тези, предвидени в настоящата директива.

Ако счете, че тези изисквания са идентични, Комисията приема актове за изпълнение за признаване в рамките на Съюза на свидетелствата, моряшките служебни книжки или корабните дневници, издадени от тази трета държава, при условие че третата държава признава в рамките на своята юрисдикция документите на Съюза, издадени съгласно настоящата директива.

При приемането на акта за изпълнение, посочен във втора алинея на настоящия параграф, Комисията определя за кои документи, посочени в параграф 4 от настоящия член, се прилага признаването. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 33, параграф 3.

6.   Когато някоя държава членка смята, че трета държава вече не спазва изискванията по настоящия член, тя незабавно уведомява Комисията, като посочва надлежно обосновани причини за твърдението си.

7.   Комисията извършва оценка на всеки осем години на съответствието на системата за издаване на свидетелства в третата държава, посочена във втора алинея от параграф 5, с изискванията, установени в настоящата директива. Ако Комисията прецени, че изискванията, установени в настоящата директива, вече не са изпълнени, се прилага параграф 8.

8.   Ако Комисията прецени, че издаването на документите, посочени в параграф 2 или 3 от настоящия член, вече не се подчинява на идентични с установените в настоящата директива изисквания, тя приема актове за изпълнение за временно прекратяване на действието по всички вътрешни водни пътища на Съюза на свидетелства за квалификация, моряшки служебни книжки и корабни дневници, издадени в съответствие с тези изисквания. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 33, параграф 3.

Комисията може по всяко време да отмени временното прекратяване при отстраняване на установените недостатъци по отношение на прилаганите стандарти.

9.   Комисията прави обществено достъпен списъка на третите държави, посочени в параграфи 2 и 3, както и на документите, които са признати за валидни за всички вътрешни водни пътища на Съюза.

ГЛАВА 3

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

РАЗДЕЛ I

Процедура за издаване на свидетелства за квалификация на Съюза и на специални разрешения за капитани на плавателни средства

Член 11

Издаване и валидност на свидетелствата за квалификация на Съюза

1.   Държавите членки гарантират, че кандидатите за свидетелства за квалификация на Съюза за член на палубната команда и свидетелства за квалификация на Съюза за специфични операции представят задоволителни писмени доказателства:

а)

за своята самоличност;

б)

за това, че отговарят на минималните изисквания, посочени в приложение I, по отношение на възраст, компетентност, административно съответствие и плавателен стаж за квалификацията, за която кандидатстват;

в)

за това, че отговарят на стандартите за здравословна годност в съответствие с член 23, когато е приложимо.

2.   Държавите членки издават свидетелства за квалификация на Съюза след проверка на автентичността и валидността на документите, представени от кандидатите, и след проверка, че на кандидатите вече не са издадени валидни свидетелства за квалификация на Съюза.

3.   Комисията приема актове за изпълнение за създаване на образци на свидетелства за квалификация на Съюза и на единни документи, които комбинират свидетелствата за квалификация на Съюза и моряшките служебни книжки. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 33, параграф 2.

4.   Валидността на свидетелството за квалификация на Съюза за член на палубната команда се ограничава до датата на следващия изискван медицински преглед съгласно член 23.

5.   Без да се засяга ограничението, посочено в параграф 4, свидетелствата за квалификация на Съюза за капитан на плавателни средства са валидни най-много за 13 години.

6.   Свидетелства за квалификация на Съюза за специфични операции са валидни най-много за пет години.

Член 12

Издаване и валидност на специални разрешения за капитани на плавателни средства

1.   Държавите членки гарантират, че кандидатите за специални разрешения, посочени в член 6, представят задоволителни писмени доказателства:

а)

за своята самоличност;

б)

за това, че отговарят на минималните изисквания, посочени в приложение I, по отношение на възраст, компетентност, административно съответствие и плавателен стаж за специалното разрешение, за което кандидатстват;

в)

за това, че притежават свидетелство за квалификация на Съюза за капитан на плавателно средство или свидетелство, признато в съответствие с член 10, параграфи 2 и 3, или че отговарят на минималните изисквания за получаване на свидетелство за квалификация на Съюза за капитан на плавателно средство, предвидени в настоящата директива.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 на настоящия член във връзка със специалните разрешения за плаване по участъци от вътрешните водни пътища със специфични рискове, които се изискват съгласно член 6, буква б), кандидатите представят на компетентните органи на посочените в член 20, параграф 3 държави членки задоволителни писмени доказателства:

а)

за своята самоличност;

б)

за това, че отговарят на установените в съответствие с член 20 изисквания за компетентност за специфичните рискове във връзка с конкретния участък на вътрешния воден път, за които се изисква разрешението, издадено съгласно член 20;

в)

за това, че притежават свидетелство за квалификация на Съюза за капитан на плавателно средство или свидетелство, признато в съответствие с член 10, параграфи 2 и 3, или че отговарят на минималните изисквания за получаване на свидетелство за квалификация на Съюза за капитан на плавателно средство, предвидени в настоящата директива.

3.   Държавите членки издават специалните разрешения, посочени в параграфи 1 и 2, след проверка на автентичността и валидността на документите, представени от кандидата.

4.   Държавите членки гарантират, че компетентният орган, който издава свидетелства за квалификация на Съюза за капитани на плавателни средства, указва изрично в свидетелството наличието на евентуално специално разрешение, издадено в съответствие с член 6, съгласно образеца, посочен в член 11, параграф 3. Валидността на такова специално разрешение изтича с изтичането на валидността на свидетелство за квалификация на Съюза.

5.   Чрез дерогация от параграф 4 на настоящия член специалното разрешение, посочено в член 6, буква г), се издава под формата на свидетелство за квалификация на Съюза за експерт по използването на втечнен природен газ съгласно образеца, посочен в член 11, параграф 3, като валидността му се определя в съответствие с член 11, параграф 6.

Член 13

Подновяване на свидетелствата за квалификация на Съюза и на специалните разрешения за капитани на плавателни средства

След изтичането на валидността на свидетелството за квалификация на Съюза, държавите членки, при поискване, подновяват свидетелството и, когато е приложимо, специалните разрешения, включени в него, при условие че:

а)

за свидетелства за квалификация на Съюза за член на палубна команда и за специални разрешения, различни от посочените в член 6, буква г), се представят задоволителни писмени доказателства, посочени в член 11, параграф 1, букви а) и в);

б)

за свидетелства за квалификация на Съюза за специфични операции се представят задоволителни писмени доказателства, както е посочено в член 11, параграф 1, букви а) и б).

Член 14

Временно прекратяване и оттегляне на свидетелства за квалификация на Съюза или специални разрешения за капитани на плавателни средства

1.   Когато са налице индикации, че изискванията за свидетелства за квалификация или за специални разрешения са престанали да бъдат изпълнени, държавата членка, която е издала свидетелството или специалното разрешение, извършва всички необходими оценки и, когато е уместно, оттегля тези свидетелства или специални разрешения.

2.   Всяка държава членка може временно да прекрати валидността на свидетелството за квалификация на Съюза, ако счита, че такова временно прекратяване е необходимо по съображения, свързани с безопасността или обществения ред.

3.   Държавите членки регистрират без излишно забавяне в базата данни, посочена в член 25, параграф 2, временните прекратявания и оттеглянията.

РАЗДЕЛ II

Административно сътрудничество

Член 15

Сътрудничество

Ако държава членка, посочена в член 39, параграф 3, прецени, че свидетелство за квалификация, издадено от компетентен орган в друга държава членка, не отговаря на условията, определени в настоящата директива, или съществуват причини, свързани с безопасността или обществения ред, компетентният орган иска от издаващия орган да разгледа възможността да прекрати временно валидността на това свидетелство за квалификация съгласно член 14. Искащият орган информира Комисията за своето искане. Органът, който е издал въпросното свидетелство за квалификация, разглежда искането и уведомява другия орган за своето решение. Всеки компетентен орган може да забрани на определени лица да действат в района на неговата компетентност до получаване на съобщение за решението на издаващия орган.

Държавите членки, посочени в член 39, параграф 3, си сътрудничат и с компетентните органи на други държави членки, за да гарантират, че плавателният стаж и пътуванията на притежателите на свидетелства за квалификация и моряшки служебни книжки, признати съгласно настоящата директива, се записват, ако притежател на моряшка служебна книжка отправя искане за това, и се валидират за период до 15 месеца преди датата на искането за валидиране. Държавите членки, посочени в член 39, параграф 3 информират Комисията, ако е уместно, относно вътрешните водни пътища на своя територия, където са необходими компетентности за корабоплаване от морски тип.

РАЗДЕЛ III

Компетентности

Член 16

Изисквания за компетентностите

1.   Държавите членки гарантират, че посочените в членове 4, 5 и 6 лица притежават необходимите компетентности за безопасно експлоатиране на дадено плавателно средство, както е определено в член 17.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 на настоящия член оценката на компетентността за специфичните рискове, посочени в член 6, буква б), се извършва в съответствие с член 20.

Член 17

Оценка на компетентностите

1.   Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 31, за да допълни настоящата директива, като определя стандартите за компетентностите и съответните знания и умения в съответствие със съществените изисквания, определени в приложение II.

2.   Държавите членки гарантират, че лицата, които кандидатстват за посочените в членове 4, 5 и 6 документи, доказват, когато е приложимо, че отговарят на стандартите за компетентност, посочени в параграф 1 на настоящия член, като положат изпит, организиран:

а)

под ръководството на административен орган съгласно член 18, или

б)

като част от програма за обучение, одобрена съгласно член 19.

3.   За получаването на следните видове документи доказването на съответствие със стандартите за компетентност включва практически изпит:

а)

свидетелство за квалификация на Съюза за капитан на плавателно средство;

б)

специално разрешение за плаване с помощта на радар, както е посочено в член 6, буква в);

в)

свидетелство за квалификация на Съюза за експерт по използването на втечнен природен газ;

г)

свидетелство за квалификация на Съюза за експерт в областта на пътническото корабоплаване.

Практическите изпити за получаване на посочените в букви а) и б) от настоящия параграф документи може да се провеждат на борда на плавателно средство или на тренажор, съответстващ на посоченото в член 21. Практическите изпити за свидетелство по букви в) и г) от настоящия параграф може да се провеждат на борда на плавателно средство или на подходяща инсталация на брега.

4.   Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 31, за да допълни настоящата директива, като определя стандарти за практическите изпити, посочени в параграф 3 от настоящия член, като уточнява специфичните компетентности и условията, които да бъдат тествани по време на практическите изпити, както и минималните изисквания за плавателните средства, на борда на които може да се провежда практически изпит.

Член 18

Изпит под ръководството на административен орган

1.   Държавите членки гарантират, че посочените в член 17, параграф 2, буква а) изпити се организират под тяхно ръководство. Те гарантират, че тези изпити се провеждат от изпитващи, които са квалифицирани да оценяват компетентностите и съответните знания и умения, посочени в член 17, параграф 1.

2.   Държавите членки издават свидетелство за издържан практически изпит на кандидати, които са издържали практическия изпит, посочен в член 17, параграф 3, когато този практически изпит е проведен на тренажор, съответстващ на посоченото в член 21, и кандидатът е поискал такова свидетелство.

3.   Комисията приема актове за изпълнение за установяване на образци на свидетелствата за издържан практически изпит, посочени в параграф 2 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 33, параграф 2.

4.   Държавите членки признават, без по-нататъшни изисквания или оценки, свидетелствата за издържан практически изпит, посочени в параграф 2, издадени от компетентните органи в други държави членки.

5.   В случай на писмени изпити или изпити на компютър изпитващите, посочени в параграф 1, могат да бъдат заменени от квалифицирани наблюдатели.

6.   Държавите членки гарантират, че спрямо изпитващите и квалифицираните наблюдатели, посочени в настоящата глава, не възниква конфликт на интереси.

Член 19

Одобряване на програми за обучение

1.   Държавите членки могат да изготвят програми за обучение на лицата, посочени в членове 4, 5 и 6. Държавите членки гарантират, че такива програми за обучение, които водят до получаване на дипломи или свидетелства за доказване на съответствие със стандартите за компетентност, посочени в член 17, параграф 1, се одобряват от компетентните органи на държавите членки, на чиято територия съответният институт за образование или обучение провежда занятията си.

Държавите членки гарантират, че оценяването и осигуряването на качеството на програмите за обучение се гарантира чрез прилагането на национален или международен стандарт за качество в съответствие с член 27, параграф 1.

2.   Държавите членки може да одобрят посочените в параграф 1 от настоящия член програми за обучение единствено ако:

а)

целите на обучението, учебното съдържание, методите, средствата за представяне, процедурите, включително, когато е приложимо, използването на тренажори, и материалите на курса са подходящо документирани и дават възможност на кандидатите да постигнат стандартите за компетентност, посочени в член 17, параграф 1;

б)

програмите за оценка на съответните компетентности се провеждат от квалифицирани лица, притежаващи задълбочени познания по програмата за обучение;

в)

даден изпит за проверка на съответствието със стандартите за компетентност по член 17, параграф 1 се провежда от квалифицирани изпитващи, спрямо които не възниква конфликт на интереси.

3.   Държавите членки признават всички дипломи или свидетелства, издадени след завършване на програми за обучение, одобрени от други държави членки в съответствие с параграф 1.

4.   Държавите членки отменят или временно прекратяват предоставено от тях одобрение на дадени програми за обучение, ако престанат да съответстват на критериите, посочени в параграф 2.

5.   Държавите членки изпращат уведомление до Комисията за списъка на одобрените програми за обучение, както и за всякакви програми за обучение, чието одобрение е било отменено или временно прекратено. Комисията прави публично достъпна тази информация. В списъка се посочва името на програмата за обучение, наименованията на присъжданите дипломи или свидетелства, органът, издаващ дипломата или свидетелствата, годината на влизане в сила на одобрението, както и съответната квалификация и всички специални разрешения, до които дипломата или свидетелството дава достъп.

Член 20

Оценка на компетентностите за специфични рискове

1.   Държавите членки, които идентифицират на своята територия участъци от вътрешните водни пътища със специфични рискове по смисъла на член 9, параграф 1, посочват допълнителната компетентност, която се изисква от капитани на плавателни средства, плаващи в тези участъци от вътрешни водни пътища, и посочват средствата, които са необходими, за да се докаже, че тези изисквания са изпълнени. Когато държавите членки сметнат това за необходимо с цел осигуряване на безопасността, те се консултират със съответната европейска речна комисия по време на процеса на определяне на тези компетентности.

Като се имат предвид компетентностите, които се изискват за навигиране в участък на вътрешен воден път със специфични рискове, средствата, които са необходими за да се докаже, че тези изисквания са изпълнени, може да се състоят от следното:

а)

ограничен брой пътувания, които да бъдат осъществени по съответния участък;

б)

изпит на тренажор;

в)

изпит с избор от няколко възможни отговора;

г)

устен изпит; или

д)

комбинация от средствата, посочени в букви а)–г).

При прилагането на настоящия параграф държавите членки използват обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални критерии.

2.   Държавите членки, посочени в параграф 1, гарантират въвеждането на процедури за оценка на компетентността на кандидатите по отношение на специфичните рискове, както и наличието на публично достъпни инструменти за улесняване на капитаните на плавателни средства да придобият необходимата компетентност за специфични рискове.

3.   Дадена държава членка може да извършва оценка на компетентността на кандидатите по отношение на специфичните рискове в участъци на вътрешни водни пътища, разположени в друга държава членка, въз основа на изискванията, определени за такъв участък на вътрешен воден път в съответствие с параграф 1, и при условие че съответната държава членка, в която се намира участъкът на вътрешния воден път, е дала съгласието си. В такъв случай тази държава членка осигурява на държавата членка, извършваща оценката, необходимите средства за извършване на оценката. Държавите членки обосновават всеки отказ да дадат съгласие с обективни и пропорционални причини.

Член 21

Използване на тренажори

1.   Използваните за оценка на компетентностите тренажори подлежат на одобрение от държавите членки. Това одобрение се дава при поискване, когато бъде доказано, че тренажорът е в съответствие със стандартите за тренажорите, определени с делегираните актове, посочени в параграф 2. В одобрението се посочва коя конкретна оценка на компетентност се разрешава по отношение на тренажора.

2.   Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 31 за допълване на настоящата директива чрез определяне на стандартите за одобрение на тренажори, в които се посочват минималните функционални и технически изисквания и административните процедури в тази връзка, с цел да се гарантира, че тренажорите, използвани за дадена оценка на компетентности, са проектирани по начин, който позволява проверка на компетентностите, както е предписано съгласно стандартите за практически изпити, посочени в член 17, параграф 3.

3.   Държавите членки признават тренажорите, одобрени от компетентните органи в други държави членки в съответствие с параграф 1, без допълнителни технически изисквания или оценка.

4.   Държавите членки отменят или временно прекратяват одобрението за тренажори, ако същите престанат да съответстват на стандартите по параграф 2.

5.   Държавите членки изпращат уведомление за списъка на одобрените тренажори до Комисията. Комисията прави публично достъпна тази информация.

6.   Държавите членки гарантират, че достъпът до тренажори за целите на оценката е недискриминационен.

РАЗДЕЛ IV

Плавателен стаж и здравословна годност

Член 22

Моряшка служебна книжка и корабен дневник

1.   Държавите членки гарантират, че капитаните на плавателни средства записват плавателният стаж по член 11, параграф 1, буква б) и осъществените пътувания по член 20, параграф 1 в моряшка служебна книжка, съгласно посоченото в параграф 6 от настоящия член, или в моряшка служебна книжка, призната съгласно член 10, параграф 2 или параграф 3.

Чрез дерогация от първа алинея, когато държавите членки прилагат член 7, параграф 1 или член 39, параграф 2, задължението, посочено в първа алинея от настоящия параграф, се прилага само ако притежателят на моряшка служебна книжка поиска такъв запис.

2.   По искане на член на екипажа държавите членки гарантират, че техните компетентни органи валидират в моряшката служебна книжка, след проверка на истинността и валидността на всички необходими документни доказателства, данните за плавателния стаж и осъществените пътувания през период до 15 месеца преди датата на искането. На местата, където са въведени електронни инструменти, включително електронни моряшки служебни книжки и електронни корабни дневници, включително подходящи процедури за гарантиране истинността на документите, съответните данни могат да бъдат валидирани без допълнителни процедури.

Плавателният стаж, придобит по вътрешните водни пътища на всяка от държавите членки, се взема предвид. За вътрешните водни пътища, които не попадат изцяло в рамките на територията на Съюза, се взема предвид и плавателният стаж, придобит по участъците извън територията на Съюза.

3.   Държавите членки гарантират, че пътуванията на плавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, се записват в корабен дневник, посочен в параграф 6 от настоящия член, или в корабен дневник, признат съгласно член 10, параграф 2 или параграф 3.

4.   Комисията приема актове за изпълнение за изготвяне на образци на моряшки служебни книжки и корабни дневници като взема предвид информацията, необходима за изпълнението на настоящата директива по отношение на идентификацията на лицето, неговия плавателен стаж и осъществените пътувания. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 33, параграф 2.

При приемането на тези актове за изпълнение Комисията взема предвид факта, че корабните дневници се използват също така за целите на изпълнение на Директива 2014/112/ЕС (14) при проверката на изискванията относно набирането на екипаж и записа на пътуванията на плавателните средства.

5.   Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета оценка относно защитени от външна намеса електронни моряшки служебни книжки, корабни дневници и професионални карти, включващи свидетелства за квалификация на Съюза във вътрешното корабоплаване до 17 януари 2026 г..

6.   Държавите членки гарантират, че членовете на екипажа притежават една-единствена действаща моряшка служебна книжка и че на плавателните средства има един-единствен действащ корабен дневник.

Член 23

Здравословна годност

1.   Държавите членки гарантират, че членовете на палубната команда, кандидатстващи за свидетелство за квалификация на Съюза, доказват здравословната си годност като представят на компетентния орган валидно медицинско свидетелство, издадено от лекуващ лекар, който е признат от компетентния орган, въз основа на успешно преминат преглед за здравословна годност.

2.   Кандидатът представя на компетентния орган медицинско свидетелство, когато кандидатства при:

а)

издаване на първото му свидетелство за квалификация на Съюза за член на палубната команда;

б)

издаване на свидетелства за квалификация на Съюза за капитани на плавателни средства;

в)

подновяване на свидетелство за квалификация на Съюза за член на палубната команда, в случай че са изпълнени условията, посочени в параграф 3 от настоящия член.

Медицинските свидетелства за целите на получаване на свидетелство за квалификация на Съюза се издават не по-рано от три месеца преди датата на подаване на заявлението за издаване на свидетелство за квалификация на Съюза.

3.   От момента на достигане на 60-годишна възраст притежателят на свидетелство за квалификация на Съюза за член на палубната команда доказва здравословната си годност в съответствие с параграф 1 най-малко веднъж на всеки пет години. От момента на достигане на 70-годишна възраст притежателят на свидетелството доказва здравословната си годност в съответствие с параграф 1 на всеки две години.

4.   Държавите членки гарантират, че работодателите, капитаните на плавателни средства и органите на държавите членки могат да изискват от всеки член на палубната команда да доказва здравословната си годност в съответствие с параграф 1 винаги когато има обективни данни, че член на палубната команда вече не отговаря на изискванията по отношение на здравословната годност, посочени в параграф 6.

5.   Когато здравословната годност не може да бъде доказана напълно от кандидата, държавите членки могат да наложат смекчаващи мерки или ограничения, осигуряващи еквивалентно равнище на плавателна безопасност. В такъв случай въпросните смекчаващи мерки и ограничения, свързани със здравословната годност, се посочват в свидетелството за квалификация на Съюза в съответствие с образеца, посочен в член 11, параграф 3.

6.   Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 31, въз основа на съществените изисквания за здравословна годност, посочени в приложение III, за да допълва настоящата директива като определя стандартите за здравословна годност, които уточняват изискванията по отношение на здравословната годност, по-специално по отношение на прегледите, които трябва да бъдат извършвани от лекарите, критериите, които трябва да се прилагат, за да се определи годността за работа, както и списъка на ограниченията и смекчаващите мерки.

ГЛАВА 4

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24

Защита на личните данни

1.   Държавите членки извършват всяко обработване на лични данни, предвидено в настоящата директива, в съответствие с правото на Съюза в областта на защитата на личните данни, по-специално Регламент (ЕС) 2016/679.

2.   Комисията извършва всяко обработване на лични данни, предвидено в настоящата директива, в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

3.   Държавите членки гарантират, че личните данни се обработват само за целите на:

а)

изпълнението, прилагането и оценката на настоящата директива;

б)

обмена на информация между органите, които имат достъп до базата данни, посочена в член 25, и Комисията;

в)

изготвянето на статистика.

Анонимизираната информация, извлечена въз основа на тези данни, може да се използва в подкрепа на политиките за насърчаване на транспорта по вътрешните водни пътища.

4.   Държавите членки гарантират, че лицата, посочени в членове 4 и 5, чиито лични данни, и по-специално здравни данни, се обработват в регистрите, посочени в член 25, параграф 1, и базата данни, посочена в член 25, параграф 2, са предварително информирани. Държавите членки предоставят достъп на тези лица до личните им данни и им предоставят при поискване по всяко време копие от тези данни.

Член 25

Регистри

1.   С цел ефективно администриране на издаването, подновяването, временното прекратяване и оттеглянето на свидетелства за квалификация, държавите членки поддържат регистри за свидетелствата за квалификация на Съюза, моряшки служебни книжки и корабни дневници, издадени от тях в съответствие с настоящата директива и, ако е приложимо, за документи, признати в съответствие с член 10, параграф 2, които са издадени, подновени, изтекли, временно прекратени или оттеглени, които са обявени за изгубени, откраднати или унищожени, или са с изтекъл срок на годност.

За свидетелствата за квалификация на Съюза регистрите включват данните от свидетелствата за квалификация на Съюза и издаващия орган.

За моряшките служебни книжки регистрите включват името на титуляря, идентификационен номер на титуляря, идентификационен номер на моряшката служебна книжка, датата на издаване и издаващия орган.

За корабните дневници регистрите включват името на плавателното средство, европейския идентификационен номер или европейския идентификационен номер на плавателния съд (ENI номер), идентификационния номер на корабния дневник, датата на издаване и издаващия орган.

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 31 за допълване на информацията в регистрите за моряшките служебни книжки и корабните дневници с друга информация, която се изисква в образците на моряшките служебни книжки и корабните дневници, приети съгласно член 22, параграф 4, с цел допълнително улесняване на обмена на информация между държавите членки.

2.   За целите на изпълнението, прилагането и оценката на настоящата директива, за поддържането на безопасността, за гарантиране на по-лесно корабоплаване, както и за статистически цели, и за да се улесни обменът на информация между органите, които прилагат настоящата директива, държавите членки вписват надеждно и без забавяне в базата данни, която Комисията поддържа, данните относно свидетелствата за квалификация, моряшките служебни книжки и корабните дневници, посочени в параграф 1.

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 31, за да осигури стандартите за определяне на характеристиките на тази база данни и условията за използването ѝ, като се уточняват по-специално:

а)

указанията за кодиране на данните в базата данни;

б)

правата за достъп на потребителите, диференцирани когато е уместно в зависимост от вида на потребителите, вида на достъпа и целта, за която се използват данните;

в)

максималната продължителност на съхранение на данните в съответствие с параграф 3 от настоящия член, диференцирана, когато е уместно, в зависимост от вида на документа;

г)

указанията по отношение на функционирането на базата данни и взаимодействието ѝ с регистрите, посочени в параграф 1 от настоящия член.

3.   Всички лични данни, включени в посочените в параграф 1 регистри или в посочената в параграф 2 база данни, се съхраняват за срок, не по-дълъг от необходимия за целите, за които са били събрани данните или за които се обработват допълнително в съответствие с настоящата директива. Когато информацията вече не е необходима за тези цели, личните данни се унищожават.

4.   Комисията може да предостави достъп до базата данни на орган на трета държава или на международна организация, доколкото това е необходимо за целите, посочени в параграф 2 от настоящия член, при условие че:

а)

са изпълнени изискванията по член 9 от Регламент (ЕО) № 45/2001, и

б)

третата държава или международната организация не ограничава достъпа на държавите членки или на Комисията до съответната си база данни.

Комисията гарантира, че третата държава или международната организация не предават данните на друга трета държава или международна организация без изрично писмено разрешение на Комисията и при условията, определени от Комисията.

Член 26

Компетентни органи

1.   Когато е приложимо, държавите членки определят кои компетентни органи:

а)

организират и контролират изпитите, посочени в член 18;

б)

одобряват програмите за обучение, посочени в член 19;

в)

одобряват тренажорите, посочени в член 21;

г)

издават, подновяват, временно прекратяват или оттеглят свидетелствата и ще издават специалните разрешения, посочени в членове 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 и 38, както и моряшките служебни книжки и корабните дневници, посочени в член 22;

д)

валидират плавателния стаж в моряшките служебни книжки, посочени в член 22;

е)

определят лекуващите лекари, които могат да издават медицински свидетелства съгласно член 23;

ж)

поддържат регистрите, посочени в член 25;

з)

откриват измамите и другите незаконни практики, упоменати в член 29, и се борят с тях.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията за компетентните органи в рамките на тяхната територия, които са определили в съответствие с параграф 1. Комисията прави публично достъпна тази информация.

Член 27

Мониторинг

1.   Държавите членки гарантират, че всички дейности, осъществявани от правителствени и неправителствени органи под тяхно разпореждане, свързани с обучение, оценка на компетентността и издаване и актуализиране на свидетелствата за квалификация на Съюза, моряшките служебни книжки и корабните дневници, се наблюдават непрекъснато чрез система от стандарти за качество, за да се гарантира постигането на поставените с настоящата директива цели.

2.   Държавите членки гарантират, че целите на обучението и свързаните с това стандарти за компетентност, които трябва да бъдат постигнати, са определени ясно и посочват равнищата на знания и умения, които да бъдат оценявани и изпитвани в съответствие с настоящата директива.

3.   Държавите членки гарантират, като вземат предвид политиките, системите, контрола и вътрешните проверки за гарантиране на качеството, създадени за осигуряване на постигането на определените цели, че областите на приложение на стандартите за качество обхващат:

а)

издаването, подновяването, временното прекратяване и оттеглянето, на свидетелствата за квалификация на Съюза, моряшките служебни книжки и корабните дневници;

б)

всички курсове и програми за обучение;

в)

изпити и оценки, осъществявани от или под разпореждането на всяка държава членка; и

г)

квалификацията и опита, изисквани от обучителите и изпитващите.

Член 28

Оценка

1.   Държавите членки гарантират, че независими органи оценяват дейностите, свързани с придобиването и проверката на компетентността, както и с администрирането на свидетелствата за квалификация на Съюза, моряшките служебни книжки и корабните дневници, до 17 януари 2037 г. и най-малко на всеки десет години след това.

2.   Държавите членки гарантират, че резултатите от оценките на тези независими органи се документират надлежно и се предоставят на вниманието на съответните компетентни органи. Ако е необходимо, държавите членки вземат подходящи мерки за отстраняване на всички недостатъци, установени при независимата оценка.

Член 29

Предотвратяване на измами и други незаконни практики

1.   Държавите членки вземат подходящи мерки за предотвратяване на измами и други незаконни практики, свързани с свидетелствата за квалификация на Съюза, моряшките служебни книжки, корабните дневници, медицинските свидетелства и регистрите, предвидени в настоящата директива.

2.   Държавите членки обменят свързаната с това информация с компетентните органи на други държави членки във връзка с удостоверяването на квалификациите на лицата, които участват в експлоатирането на плавателните средства, включително информацията за временното прекратяване и оттеглянето на свидетелства. При това те спазват изцяло принципите за защита на личните данни, изложени в Регламент (ЕС) 2016/679.

Член 30

Санкции

Държавите членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

ГЛАВА 5

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 31

Упражняване на делегирането

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове, при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 17, параграфи 1 и 4, член 21, параграф 2, член 23, параграф 6 и член 25, параграфи 1 и 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 16 януари 2018 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в настоящия член, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Решението за оттегляне влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно до Европейския парламент и до Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно настоящия член, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца от нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 32

Стандарти на CESNI и делегирани актове

В делегираните актове, приети съгласно настоящата директива, с изключение на онези, които се основават на член 25, се прави препратка към стандартите, установени от CESNI, при условие че:

а)

тези стандарти са налични и актуални;

б)

тези стандарти отговарят на всички приложими изисквания, посочени в приложенията;

в)

интересите на Съюза не са застрашени от промените в процеса на вземане на решения на CESNI.

Когато посочените условия не са изпълнени, Комисията може да предвиди или да се позовава на други стандарти.

Когато делегираните актове, приети съгласно настоящата директива, се позовават на стандарти, Комисията включва целия текст на тези стандарти в същите делегирани актове, прави или актуализира съответната препратка и вписва датата на прилагане в приложение IV.

Член 33

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011. Позоваванията на комитета, създаден съгласно член 7 от Директива 91/672/ЕИО, която се отменя с настоящата директива, се тълкуват като позовавания на комитета, създаден с настоящата директива.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато становището на комитета трябва да бъде получено чрез писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, когато председателят на комитета реши това в рамките на определения срок за даване на становището.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Ако становището на комитета трябва да бъде получено чрез писмена процедура, неговият председател може да реши да прекрати процедурата без резултат в рамките на определения срок за даване на становището.

Член 34

Стандарти на CESNI и актове за изпълнение

Когато приема актовете за изпълнение, посочени в член 11, параграф 3, член 18, параграф 3 и член 22, параграф 4, Комисията се позовава на установените от CESNI стандарти и определя датата на прилагане, при условие че:

а)

тези стандарти са налични и актуални;

б)

тези стандарти отговарят на всички приложими изисквания, посочени в приложенията;

в)

интересите на Съюза не са застрашени от промените в процеса на вземане на решения на CESNI.

Когато посочените условия не са изпълнени, Комисията може да предвиди или да се позовава на други стандарти.

Когато актове за изпълнение, приети съгласно настоящата директива, се позовават на стандарти, Комисията включва целия текст на тези стандарти в същите актове за изпълнение.

Член 35

Преглед

1.   Комисията оценява настоящата директива заедно с актовете за изпълнение и делегираните актове, посочени в нея, и представя резултатите от оценката на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от 17 януари 2030 г.

2.   До 17 януари 2028 г. всяка държава членка предоставя на Комисията информацията, необходима за целите на мониторинга на изпълнението и оценката на настоящата директива, в съответствие с указанията, предоставени от Комисията след консултации с държавите членки относно събирането на информацията, формата и съдържанието.

Член 36

Въвеждане в действие

1.   Комисията приема делегираните актове, посочени в член 17, параграфи 1 и 4, член 21, параграф 2, член 23, параграф 6 и член 25, параграфи 1 и 2 до 17 януари 2020 г.

Най-късно 24 месеца след приемането на делегираните актове, посочени в член 25, параграф 2, Комисията създава базата данни, предвидена в същия член.

2.   До 17 януари 2020 г. Комисията приема актовете за изпълнение, посочени в член 11, параграф 3, член 18, параграф 3 и член 22, параграф 4.

Член 37

Отмяна

Директиви 91/672/ЕИО и 96/50/ЕО се отменят, считано от 18 януари 2022 г.

Позоваванията на отменените директиви се смятат за позовавания на настоящата директива.

Член 38

Преходни разпоредби

1.   Свидетелствата за капитани на плавателни средства, издадени съгласно Директива 96/50/ЕО, и свидетелствата, посочени в член 1, параграф 6 от Директива 96/50/ЕО, както и лицензите за плаване по река Рейн, упоменати в член 1, параграф 5 от Директива 96/50/ЕО, издадени преди 18 януари 2022 г., остават валидни за вътрешните водни пътища на Съюза, където са били валидни преди тази дата, за максимум 10 години след нея.

Преди 18 януари 2032 г. държавата членка, издала удостоверенията, посочени в първа алинея, издава при поискване на капитаните на плавателни средства, притежаващи такива свидетелства, в съответствие с предписания в настоящата директива образец, свидетелство за квалификация на Съюза или свидетелство съгласно член 10, параграф 2, при условие че капитанът на плавателното средство предостави удовлетворителни писмени доказателства съгласно посоченото в член 11, параграф 1, букви а) и в).

2.   Когато издават свидетелства за квалификация на Съюза съгласно параграф 1 от настоящия член, държавите членки запазват, доколкото е възможно, предоставените преди това права, по-специално по отношение на специалните разрешения, посочени в член 6.

3.   Членове на екипажа, различни от капитана на плавателното средство, притежаващи свидетелство за квалификация, издадено от държава членка преди 18 януари 2022 г., или притежаващи квалификация, призната в една или повече държави членки, може да продължат да използват това свидетелство или квалификация максимум 10 години след тази дата. По време на този период такива членове на екипажа може да продължат да се позовават на Директива 2005/36/ЕО за признаване на тяхната квалификация от органите на други държави членки. Преди изтичането на този период те могат да кандидатстват за свидетелство за квалификация на Съюза или свидетелство съгласно член 10, параграф 2 пред компетентен орган, издаващ такива свидетелства, при условие че членовете на екипажа предоставят удовлетворителни доказателства съгласно посоченото в член 11, параграф 1, букви а) и в).

Когато членове на екипаж, посочени в първа алинея на настоящия параграф, кандидатстват за свидетелство за квалификация на Съюза или за свидетелството, посочено в член 10, параграф 2, държавите членки гарантират, че се издава свидетелство за квалификация, при което изискванията за компетентност са сходни или по-ниски от изискванията за подлежащото на подмяна свидетелство. Свидетелство, за което изискванията са по-високи от изискванията за подлежащото на подмяна свидетелство, се издава само когато са изпълнени следните условия:

а)

за свидетелство за квалификация на Съюза за моряк: 540 дни плавателен стаж, включително най-малко 180 дни във вътрешно корабоплаване;

б)

за свидетелство за квалификация на Съюза за старши моряк: 900 дни плавателен стаж, включително най-малко 540 дни във вътрешно корабоплаване;

в)

за свидетелство за квалификация на Съюза за кормчия: 1 080 дни плавателен стаж, включително най-малко 720 дни във вътрешно корабоплаване;

Навигационният опит се доказва посредством моряшките служебни книжки, корабните дневници или други доказателства.

Минималната продължителност на плавателния стаж, посочен в настоящия параграф, втора алинея, букви а), б) и в), може да бъде намалена с не повече от 360 дни плавателен стаж, когато кандидатът притежава диплома, призната от компетентния орган, която потвърждава специализирано обучение на кандидата в областта на вътрешното корабоплаване, включващо плавателна практика. Намаляването на минималната продължителност не може да е по-голямо от продължителността на специализираното обучение.

4.   Моряшките служебни книжки и корабните дневници, издадени преди 18 януари 2022 г., които са издадени в съответствие с правила, различни от определените с настоящата директива, може да останат действащи максимум 10 години след 18 януари 2022 г.

5.   Чрез дерогация от параграф 3, националните свидетелства за членовете на екипажа на фериботи, които не попадат в обхвата на Директива 96/50/ЕО и са издадени преди 18 януари 2022 г., остават валидни за вътрешните водни пътища на Съюза, за които са били валидни преди тази дата, максимум 20 години след нея.

Преди изтичането на този период членовете на екипажа могат да кандидатстват за свидетелство за квалификация на Съюза или за свидетелството, посочено в член 10, параграф 2, пред компетентен орган, издаващ такива свидетелства, при условие че предоставят удовлетворителни доказателства съгласно посоченото в член 11, параграф 1, букви а) и в). Прилагат се съответно втората и третата алинея на параграф 3 от настоящия член.

6.   Чрез дерогация от член 4, параграф 1 до 17 януари 2038 г. държавите членки могат да разрешават на капитаните на морски кораби, плаващи по конкретни вътрешни водни пътища, да притежават свидетелство за компетентност за капитани на кораби, издадено в съответствие с разпоредбите на Конвенция STCW, при условие че:

а)

тази дейност по корабоплаване по вътрешни водни пътища се извършва в началото или в края на пътуване по море; и

б)

държавата членка признава свидетелствата, посочени в настоящия параграф, в продължение на поне пет години към 16 януари 2018 г. за съответните вътрешни водни пътища.

Член 39

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 17 януари 2022 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член държава членка, в която всички лица, посочени в член 4, параграф 1, член 5, параграф 1 и член 6, оперират изключително по националните вътрешни водни пътища, несвързани с плавателната мрежа на друга държава членка, е задължена да въведе в сила само онези мерки, които са необходими за гарантиране на съответствие с членове 7, 8 и 10 по отношение на признаването на свидетелствата за квалификация и моряшката служебна книжка, член 14, параграфи 2 и 3 по отношение на временното прекратяване, член 22, параграф 1, втора алинея, член 22, параграф 2, член 26, параграф 1, буква г), когато е приложимо, член 26, параграф 1, букви д) и з), член 26, параграф 2, член 29 по отношение на предотвратяването на измами, член 30 по отношение на санкциите и член 38, с изключение на параграф 2 от посочения член, по отношение на преходните разпоредби. Държавата членка, въвежда в сила тези мерки до 17 януари 2022 г.

Тази държава членка не може да издава свидетелства за квалификация на Съюза или да одобрява програми за обучение или тренажори, докато не транспонира и изпълни останалите разпоредби на настоящата директива и не информира Комисията за това.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член държава членка, в която всички лица се ползват от освобождаване съгласно член 2, параграф 3, е задължена да въведе в сила само онези мерки, които са необходими за осигуряване на съответствие с член 10 по отношение на признаването на свидетелствата за квалификация и моряшката служебна книжка, с член 38 по отношение на признаването на валидните свидетелства, както и с член 15. Държавата членка, въвежда в сила тези мерки до 17 януари 2022 г.

Тази държава членка не може да издава свидетелства за квалификация на Съюза или да одобрява програми за обучение или тренажори, докато не транспонира и изпълни останалите разпоредби на настоящата директива и не информира Комисията за това.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член дадена държава членка не е задължена да транспонира настоящата директива, доколкото корабоплаването по вътрешните водни пътища не е технически възможно на нейната територия.

Тази държава членка не може да издава свидетелства за квалификация на Съюза или да одобрява програми за обучение или тренажори, докато не транспонира и въведе разпоредбите на настоящата директива и не информира Комисията за това.

5.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които приемат в областта, уредена от настоящата директива.

Член 40

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 41

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 12 декември 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

M. MAASIKAS


(1)  ОВ C 389, 21.10.2016 г., стр. 93.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 14 ноември 2017 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 4 декември 2017 г.

(3)  Директива 91/672/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 г. относно взаимното признаване на национални свидетелства за капитани на речни кораби за превоз на стоки и пътници по вътрешни водни пътища (ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 29).

(4)  Директива 96/50/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно хармонизирането на условията за получаване на национално удостоверение за капитан на плавателен съд за превоз на стоки и пътници по вътрешноводни пътища в Общността (ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 31).

(5)  Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22).

(6)  Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 г. за закрила на младите хора на работното място (ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 12).

(7)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(10)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(11)  Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13).

(12)  Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно минималното ниво на обучение на морските лица (ОВ L 323, 3.12.2008 г., стр. 33).

(13)  Директива 2005/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно взаимното признаване на свидетелства за морски лица, издадени от държавите членки, и за изменение на Директива 2001/25/ЕО (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 160).

(14)  Директива 2014/112/ЕС на Съвета от 19 декември 2014 г. за прилагане на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF) (ОВ L 367, 23.12.2014 г., стр. 86).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЪЗРАСТ, АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ, КОМПЕТЕНТНОСТ И ПЛАВАТЕЛЕН СТАЖ

Минималните изисквания относно квалификациите на палубната команда, определени в настоящото приложение, представляват възходящ ред на квалификациите, с изключение на квалификациите на палубните моряци и стажантите, които се считат за позиции на едно и също равнище.

1.   Квалификации на палубната команда на входно равнище

1.1.   Минимални изисквания за удостоверяване на квалификацията на палубен моряк

Всеки кандидат за свидетелство за квалификация на Съюза:

е навършил най-малко 16 години;

e преминал основно обучение по безопасност в съответствие с националните изисквания.

1.2.   Минимални изисквания за удостоверяване на квалификацията на стажант

Всеки кандидат за свидетелство за квалификация на Съюза:

е навършил най-малко 15 години;

е подписал договор за стаж, в който се предвижда одобрена програма за обучение, посочена в член 19.

2.   Квалификации на палубната команда на оперативно равнище

2.1.   Минимални изисквания за удостоверяване на квалификацията на моряк

Всеки кандидат за свидетелство за квалификация на Съюза:

а)

е навършил най-малко 17 години;

е завършил одобрена програма за обучение, посочена в член 19, с продължителност най-малко две години, която се основава на стандартите за компетентност на оперативно равнище, предвидени в приложение II;

има най-малко 90 дни плавателен стаж в рамките на тази одобрена програма за обучение;

или

б)

е навършил най-малко 18 години;

е преминал успешно оценяване на компетентността, извършено от административен орган съгласно член 18, за да се провери дали са спазени стандартите за компетентност на оперативно равнище, предвидени в приложение II;

има най-малко 360 дни плавателен стаж, или 180 дни, ако кандидатът може да представи и доказателство за професионален стаж от най-малко 250 дни, придобит от кандидата като член на палубната команда на морски кораб;

или

в)

има най-малко пет години трудов стаж преди записването в програмата за обучение или има най-малко 500 дни трудов стаж на морски кораб като член на палубната команда преди записването в програмата за обучение, или е завършил програма за професионално обучение с продължителност най-малко три години преди записването си в одобрена програма за обучение;

е завършил одобрена програма за обучение, посочена в член 19, с продължителност най-малко девет месеца, която се основава на стандартите за компетентност на оперативното равнище, посочено в приложение II;

има най-малко 90 дни плавателен стаж в рамките на тази одобрена програма за обучение.

2.2.   Минимални изисквания за удостоверяване на квалификацията на старши моряк

Всеки кандидат за свидетелство за квалификация на Съюза:

а)

има най-малко 180 дни плавателен стаж с професионална квалификация моряк;

или

б)

е завършил одобрена програма за обучение, посочена в член 19, с продължителност най-малко три години, която покрива стандартите за компетентност на оперативно равнище, предвидени в приложение II;

има най-малко 270 дни плавателен стаж в рамките на тази одобрена програма за обучение.

2.3.   Минимални изисквания за удостоверяване на квалификацията на кормчия

Всеки кандидат за свидетелство за квалификация на Съюза:

а)

има най-малко 180 дни плавателен стаж с професионална квалификация старши моряк;

притежава свидетелство за квалификация за радиооператор;

или

б)

е завършил одобрена програма за обучение, посочена в член 19, с продължителност най-малко три години, която покрива стандартите за компетентност на оперативно равнище, предвидени в приложение II;

има най-малко 360 дни плавателен стаж в рамките на тази одобрена програма за обучение;

притежава свидетелство за квалификация за радиооператор;

или

в)

има най-малко 500 дни професионален опит като капитан на кораб, плаващ по море;

е преминал успешно оценяване на компетентността, извършено от административен орган съгласно член 18, за да се провери дали са спазени стандартите за компетентност на оперативно равнище, предвидени в приложение II;

притежава свидетелство за квалификация за радиооператор.

3.   Квалификации на членовете на палубната команда на ръководно равнище

3.1.   Минимални изисквания за удостоверяване на квалификацията на капитан на плавателно средство

Всеки кандидат за свидетелство за квалификация на Съюза:

а)

е навършил най-малко 18 години;

е завършил одобрена програма за обучение, посочена в член 19, с продължителност най-малко три години, покриваща стандартите за компетентност на ръководно равнище, предвидени в приложение II;

има най-малко 360 дни плавателен стаж, придобит в рамките на одобрената програма за обучение или след нейното завършване;

притежава свидетелство за квалификация за радиооператор;

или

б)

е навършил най-малко 18 години;

притежава свидетелство за квалификация на Съюза за кормчия или свидетелство за кормчия, признато в съответствие с член 10, параграф 2 или 3;

има най-малко 180 дни плавателен стаж;

е преминал успешно оценяване на компетентността, извършено от административен орган съгласно член 18, за да се провери дали са спазени стандартите за компетентност на ръководно равнище, предвидени в приложение II;

притежава свидетелство за квалификация за радиооператор;

или

в)

е навършил най-малко 18 години;

има най-малко 540 дни плавателен стаж или най -малко 180 дни плавателен стаж, ако кандидатът може да представи и доказателство за професионален стаж от най-малко 500 дни, придобит от кандидата като член на палубната команда на морски кораб;

е преминал успешно оценяване на компетентността, извършено от административен орган съгласно член 18, за да се провери дали са спазени стандартите за компетентност на ръководно равнище, предвидени в приложение II;

притежава свидетелство за квалификация за радиооператор;

или

г)

има най-малко пет години трудов стаж преди записването в програмата за обучение или има най-малко 500 дни трудов стаж на морски кораб като член на палубната команда преди записването в одобрена програма за обучение, или е завършил програма за професионално обучение с продължителност най-малко 3 години преди записването в одобрена програма за обучение;

е завършил одобрена програма за обучение, посочена в член 19, с продължителност най-малко година и половина, която покрива стандартите за компетентност на ръководно равнище, предвидени в приложение II;

има най-малко 180 дни плавателен стаж в рамките на одобрената програма за обучение и най-малко 180 дни след нейното завършване;

притежава свидетелство за квалификация за радиооператор.

3.2.   Минимални изисквания за специални разрешения за свидетелства за квалификация на Съюза за капитан на плавателно средство

3.2.1.   Водни пътища от морски тип

Всеки кандидат:

отговаря на стандартите за компетентност за плаване по водните пътища от морски тип, предвидени в приложение II.

3.2.2.   Плаване с помощта на радар

Всеки кандидат:

отговаря на стандартите за компетентност за плаване с помощта на радар, предвидени в приложение II.

3.2.3.   Плаване с използване на втечнен природен газ

Всеки кандидат:

притежава свидетелство за квалификация на Съюза за експерт по използването на втечнен природен газ съгласно раздел 4.2.

3.2.4.   Големи конвои

Всеки кандидат има най-малко 720 дни плавателен стаж, включително най-малко 540 дни с квалификация на моряк и най-малко 180 дни стаж в рулево управление на голям конвой.

4.   Квалификация за специфични операции

4.1.   Минимални изисквания за удостоверяване на квалификацията на експерт в областта на пътническото корабоплаване

 

Всеки кандидат за първо свидетелство за квалификация на Съюза като експерт в областта на пътническото корабоплаване:

е навършил най-малко 18 години;

отговаря на стандартите за компетентност за експерти в областта на пътническото корабоплаване, предвидени в приложение II.

 

Всеки кандидат за подновяване на свидетелство за квалификация на Съюза за експерт в областта на пътническото корабоплаване:

полага нов административен изпит или завършва нова одобрена програма за обучение в съответствие с член 17, параграф 2.

4.2.   Минимални изисквания за удостоверяване на квалификацията на експерт по използването на втечнен природен газ

 

Всеки кандидат за първо свидетелство за квалификация на Съюза за експерт по използването на втечнен природен газ:

е навършил най-малко 18 години;

отговаря на стандартите за компетентност за експерти по използването на втечнен природен газ, предвидени в приложение II.

 

Всеки кандидат за подновяване на свидетелство за квалификация на Съюза за експерт по използването на втечнен природен газ:

а)

има следния плавателен стаж на борда на плавателно средство, използващ втечнен природен газ като гориво:

най-малко 180 дни през предходните пет години; или

най-малко 90 дни по време на предходната година;

или

б)

отговаря на стандартите за компетентност за експерти по използването на втечнен природен газ, предвидени в приложение II.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ

1.   Съществени изисквания за компетентност на оперативно равнище

1.1.   Корабоплаване

Морякът подпомага ръководния персонал на плавателното средство при извършване на маневри и работа с плавателното средство по вътрешните водни пътища. Морякът е в състояние да извършва това по всички видове водни пътища и във всички видове пристанища. По-специално морякът е в състояние:

да помага при подготовката на плавателното средство за отплаване с цел да се гарантира безопасност на пътуването при всякакви обстоятелства;

да помага при операциите по акостиране и закотвяне;

да помага при корабоводенето и маневрирането на плавателното средство по безопасен от плавателна гледна точка и икономичен начин.

1.2.   Експлоатация на плавателните средства

Морякът е в състояние:

да подпомага ръководния персонал на плавателното средство при контролирането на експлоатацията на плавателното средство и при грижата за лицата на борда;

да използва оборудването на плавателното средство.

1.3.   Обработка на товари, складиране и превоз на пътници

Морякът е в състояние:

да подпомага ръководния персонал на плавателното средство при подготовката, складирането и контрола на товарите по време на товаро-разтоварните операции;

да подпомага ръководния персонал на плавателния съд при предоставянето на услуги на пътниците;

да предоставя пряка помощ на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, в съответствие с изискванията за обучение и указанията от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1);

1.4.   Дейности по корабна механика, електротехника, електронна техника и системи за контрол и управление

Морякът е в състояние:

да подпомага ръководния персонал на плавателното средство в дейностите, свързани с корабна механика, електротехника, електронна техника и системи за контрол и управление, с цел да се гарантира общата техническа безопасност;

да извършва дейности по поддръжката на корабно-механично, електрическо, електронно оборудване и системи за контрол и управление, с цел да се гарантира общата техническа безопасност.

1.5.   Поддръжка и ремонт

Морякът е в състояние:

да подпомага ръководния персонал на плавателното средство при поддръжката и ремонта на плавателното средство и неговите устройства и съоръжения.

1.6.   Комуникация

Морякът е в състояние:

да осъществява обща и професионална комуникация, което включва способност да се използват стандартни фрази за комуникация при проблеми с комуникацията;

да общува добре.

1.7.   Здраве и безопасност и защита на околната среда

Морякът е в състояние:

да се придържа към работните правила за безопасност и да разбира значението на правилата за здраве и безопасност и значението на околната среда;

да признава значението на обучението по безопасност на борда и да действа незабавно при възникване на извънредни ситуации;

да взема предпазни мерки за предотвратяване на пожар и да използва правилно противопожарното оборудване;

да изпълнява задълженията си, като взема предвид значението на опазването на околната среда.

2.   Съществени изисквания за компетентности на ръководно равнище

2.0.   Надзор

Капитанът на плавателното средство е в състояние:

да дава инструкции на други членове на палубната команда и да контролира изпълняваните от тях задачи съгласно раздел 1 от настоящото приложение, което предполага подходящи способности за изпълнението на тези задачи.

2.1.   Корабоплаване

Капитанът на плавателното средство е в състояние:

да планира пътуването и да ръководи плаването по вътрешните водни пътища, включително да бъде в състояние да избере най-логичния, икономичен и екологичен плавателен път за достигане на дестинациите за товарене и разтоварване, като взема предвид приложимите разпоредби за движението и договорения комплекс от правила, приложими за плаването по вътрешни водни пътища;

да прилага познания за приложимите правила относно наемането на екипаж на плавателни средства, включително познания за почивката и състава на членовете на екипажа на палубната команда;

да плава и маневрира, като осигурява безопасното функциониране на плавателното средство при всички условия по вътрешните водни пътища, включително в ситуации, които включват трафик с висока плътност или при които има други плавателни средства, които превозват опасни товари, и които изискват основни познания по Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN);

да намира решение при възникване на аварийни ситуации по вътрешните водни пътища.

2.2.   Експлоатация на плавателните средства

Капитанът на плавателното средство е в състояние:

да прилага познанията относно методите за корабостроене и конструиране по вътрешните водни пътища при експлоатацията на различни видове плавателни средства и да има основни познания относно техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища, както е посочено в Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета (2);

да управлява и контролира задължителното оборудване, както е посочено в действащото удостоверение на плавателното средство.

2.3.   Обработка на товари, складиране и превоз на пътници

Капитанът на плавателното средство е в състояние:

да планира и гарантира безопасно товарене, складиране, обезопасяване, разтоварване и грижа за товарите по време на пътуването;

да планира и гарантира стабилността на плавателното средство;

да планира и гарантира безопасен превоз на пътниците и грижи за тях по време на пътуването, включително предоставяне на пряка помощ на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, в съответствие с изискванията за обучение и указанията от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1177/2010.

2.4.   Дейности по корабна механика, електротехника, електронна техника и системи за контрол и управление

Капитанът на плавателното средство е в състояние:

да планира работния процес, свързан с корабна механика, електротехника, електронна техника и системи за контрол и управление;

да наблюдава и контролира основните двигатели и спомагателните машини и оборудване;

да планира и дава указания във връзка с помпената инсталация и системата за управление на помпите на плавателното средство;

да организира безопасното използване и прилагане, поддръжката и ремонта на електротехническите устройства на плавателното средство;

да контролира безопасната поддръжка и ремонт на техническите устройства.

2.5.   Поддръжка и ремонт

Капитанът на плавателното средство е в състояние:

да организира безопасна поддръжка и ремонт на плавателното средство и неговото оборудване.

2.6.   Комуникация

Капитанът на плавателното средство е в състояние:

да осъществява управлението на човешките ресурси, да проявява социална отговорност и да се грижи за организацията на работния процес и обучението на борда на плавателното средство;

да гарантира добрата комуникация по всяко време, която включва използването на стандартни фрази за комуникация при проблеми с комуникацията;

да насърчава балансираната и социална работна среда на борда.

2.7.   Здраве и безопасност, права на пътниците и защита на околната среда

Капитанът на плавателното средство е в състояние:

да наблюдава изпълнението на приложимите правни изисквания и да предприема мерки за гарантиране на безопасността на хората;

да поддържа безопасността и сигурността на лицата на борда, включително предоставянето на пряка помощ на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, в съответствие с изискванията за обучение и указанията от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1177/2010;

да създава планове за управление на аварии и повреди и да се справя с извънредни ситуации;

да осигурява съответствие с изискванията за опазване на околната среда.

3.   Съществени изисквания за компетентност за специални разрешения

3.1.   Плаване по вътрешни водни пътища от морски тип

Капитанът на плавателното средство е в състояние:

да работи със съвременни графики и карти, известия до речните превозвачи и моряци и други публикации, специфични за водните пътища от морски тип;

да използва данните за приливните равнища, приливните течения, тяхната периодичност и цикличност, времето на приливните течения и приливите и техните изменения по устието;

да използва SIGNI (Знаци и сигнали по вътрешните водни пътища) и IALA (Международна асоциация на фаровите служби и помощните средства за навигация) за безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища с морски характер.

3.2.   Плаване с радар

Капитанът на плавателното средство е в състояние:

да предприема подходящи действия във връзка с плаването с помощта на радар преди напускане на пристанището;

да тълкува данните на дисплея на радара и да анализира предоставената от радара информация;

да намалява смущенията от различен произход;

да плава с радар, като отчита договорения комплекс от правила, приложими за плаването по вътрешни водни пътища, и в съответствие с разпоредбите, определящи изискванията за плаване с радар (като например изискванията относно набирането на екипаж или техническите изисквания за плавателни съдове);

да се справя при специфични обстоятелства като гъстота на трафика, повреда на устройства, опасни ситуации.

4.   Съществени изисквания за компетентност за специфични операции

4.1.   Експерт в областта на пътническото корабоплаване

Всеки кандидат за позицията е в състояние:

да организира използването на животоспасяващо оборудване на борда на пътническите плавателни съдове;

да прилага указанията за безопасност и да предприема необходимите мерки за защита на пътниците като цяло, особено в случай на извънредни ситуации (например евакуация, повреда, сблъсък, засядане, пожар, експлозия или други ситуации, които могат да предизвикат паника), включително за предоставяне на пряка помощ на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, в съответствие с изискванията за обучение и указанията от приложение IV от Регламент (ЕС) № 1177/2010;

да общува на елементарно равнище на английски език;

да отговаря на съответните изисквания на Регламент (ЕС) № 1177/2010.

4.2.   Експерт по използването на втечнен природен газ

Всеки кандидат за позицията е в състояние:

да гарантира спазването на законодателството и стандартите, приложими за плавателни средства, използващи втечнен природен газ като гориво, както и на други приложими разпоредби в областта на здравето и безопасността;

да бъде запознат със специфичните въпроси, изискващи внимание във връзка с втечнен природен газ, да разпознава рисковете и да ги управлява;

да работи със системите за втечнен природен газ по безопасен начин;

да гарантира редовна проверка на системата за втечнен природен газ;

да знае как да извършва операции по зареждане с втечнен природен газ по безопасен и контролиран начин;

да подготвя системата за втечнен природен газ за поддръжка на плавателното средство;

да се справя с извънредни ситуации, свързани с втечнен природен газ.


(1)  Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 1).

(2)  Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО (ОВ L 252, 16.9.2016 г., стр. 118).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНА ГОДНОСТ

Здравословната годност, включваща физическата и психологическата годност, означава лицето, служещо на борда на плавателно средство, да не страда от никакво заболяване или увреждане, вследствие на което да не бъде в състояние:

да изпълнява задачите, необходими за експлоатацията на плавателно средство;

да изпълнява възложените му задължения по всяко време; или

да възприема правилно заобикалящата го среда.

Този преглед обхваща по-специално зрителната и слуховата острота, двигателните функции, нервнопсихичното и сърдечносъдовото състояние.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРИЛОЖИМИ ИЗИСКВАНИЯ

Таблица A

Предмет, член

Изисквания за съответствие

Начало на прилагане

Практически изпити, член 17, параграф 4

[CESNI ….]

[___]

Одобряване на тренажори, член 21, параграф 2

 

 

Характеристики и условия за използване на регистрите, член 25, параграф 2

 

 


Таблица Б

Точка

Съществено изискване за компетентност

Изисквания за съответствие

Начало на прилагане

1

Съществени изисквания за компетентност на оперативно равнище

[CESNI ….]

[___]

2

Съществени изисквания за компетентности на ръководно равнище

3

Съществени изисквания за компетентност за специални разрешения

 

 

3.1

Плаване по водни пътища от морски тип

 

 

3.2

Плаване с радар

 

 

4

Съществени изисквания за компетентност за специфични операции

 

 

4.1

Експерт в областта на пътническото корабоплаване

 

 

4.2

Експерт по използването на втечнен природен газ

 

 


Таблица В

Съществени изисквания за здравословна годност

Изисквания за съответствие

Начало на прилагане

Преглед за здравословна годност

[CESNI ….]

[___]


Top