Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017B2121

Окончателно приемане (EC, Евратом) 2017/2121 на коригиращ бюджет № 4 на Европейския съюз за финансовата 2017 година

OJ L 330, 13.12.2017, p. 14–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/budget_suppl_amend/2017/4/oj

13.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/14


ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕМАНЕ (EC, Евратом) 2017/2121

на коригиращ бюджет № 4 на Европейския съюз за финансовата 2017 година

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314, параграф 4, буква а) и параграф 9 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (1),

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (2),

като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (3),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (4),

като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приет окончателно на 1 декември 2016 г. (5),

като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 4 на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приет от Комисията на 26 юни 2017 г.,

като взе предвид позицията относно проекта на коригиращ бюджет № 4, приета от Съвета на 4 септември 2017 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден,

като взе предвид, че позицията на Съвета е одобрена от Парламента на 13 септември 2017 г.,

като взе предвид членове 88 и 91 от Правилника за дейността на Европейския парламент,

ОБЯВЯВА:

Член единствен

Процедурата, предвидена в член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз, е приключена и коригиращ бюджет № 4 на Европейския съюз за финансовата 2017 година е окончателно приет.

Съставено в Страсбург на 13 септември 2017 година.

Председател

A. TAJANI


(1)  ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

(2)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(4)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 51, 28.2.2017 г.


КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 4 ЗА 2017 ФИНАНСОВА ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ ПО РАЗДЕЛИ

Раздел III: Комисия

— Разходи 17

— Дял 13:

Регионална и селищна политика 19

— Дял 40:

Резерви 36

РАЗДЕЛ III

КОМИСИЯ

РАЗХОДИ

Дял

Бюджетен ред

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет № 4/2017

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

01

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

3 086 394 801

2 840 247 301

 

 

3 086 394 801

2 840 247 301

02

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МСП

2 455 727 091

2 260 420 906

 

 

2 455 727 091

2 260 420 906

03

КОНКУРЕНЦИЯ

108 427 562

108 427 562

 

 

108 427 562

108 427 562

04

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРИОБЩАВАНЕ

14 313 326 529

10 725 565 124

 

 

14 313 326 529

10 725 565 124

05

ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

57 537 879 867

54 110 140 315

 

 

57 537 879 867

54 110 140 315

06

МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ

3 783 964 054

1 815 351 093

 

 

3 783 964 054

1 815 351 093

07

ОКОЛНА СРЕДА

472 838 520

388 338 137

 

 

472 838 520

388 338 137

08

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

6 192 803 780

5 911 660 897

 

 

6 192 803 780

5 911 660 897

09

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ, СЪДЪРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

2 008 048 360

2 164 759 630

 

 

2 008 048 360

2 164 759 630

10

ПРЕКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

401 736 330

401 569 370

 

 

401 736 330

401 569 370

11

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

1 090 330 395

752 871 678

 

 

1 090 330 395

752 871 678

Резерви (40 02 41)

14 809 522

14 809 522

 

 

14 809 522

14 809 522

 

1 105 139 917

767 681 200

 

 

1 105 139 917

767 681 200

12

ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ, ФИНАНСОВИ УСЛУГИ И СЪЮЗ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ

85 913 287

88 425 287

 

 

85 913 287

88 425 287

Резерви (40 02 41)

4 856 000

3 267 000

 

 

4 856 000

3 267 000

 

90 769 287

91 692 287

 

 

90 769 287

91 692 287

13

РЕГИОНАЛНА И СЕЛИЩНА ПОЛИТИКА

38 658 542 242

26 838 474 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 825 339 821

26 768 072 268

Резерви (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 848 964 821

26 780 447 268

14

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

178 361 995

161 007 995

 

 

178 361 995

161 007 995

15

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

3 366 357 284

3 146 029 354

 

 

3 366 357 284

3 146 029 354

16

КОМУНИКАЦИЯ

211 571 438

210 059 438

 

 

211 571 438

210 059 438

17

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

564 254 603

541 521 603

 

 

564 254 603

541 521 603

18

МИГРАЦИЯ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

3 419 137 519

3 075 013 252

 

 

3 419 137 519

3 075 013 252

Резерви (40 02 41)

40 000 000

28 000 000

 

 

40 000 000

28 000 000

 

3 459 137 519

3 103 013 252

 

 

3 459 137 519

3 103 013 252

19

ИНСТРУМЕНТИ В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА

738 187 747

699 292 859

 

 

738 187 747

699 292 859

20

ТЪРГОВИЯ

113 201 323

111 701 323

 

 

113 201 323

111 701 323

21

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ

3 702 842 929

3 339 435 538

 

 

3 702 842 929

3 339 435 538

22

ПОЛИТИКА ЗА СЪСЕДСТВО И ПРЕГОВОРИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ

4 508 080 400

3 856 253 509

 

 

4 508 080 400

3 856 253 509

23

ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ И ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

1 052 651 277

1 254 755 387

 

 

1 052 651 277

1 254 755 387

24

БОРБА С ИЗМАМИТЕ

82 246 700

80 192 081

 

 

82 246 700

80 192 081

25

КООРДИНИРАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА КОМИСИЯТА И ПРАВНИ СЪВЕТИ

232 305 442

232 055 442

 

 

232 305 442

232 055 442

26

АДМИНИСТРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

1 065 512 732

1 063 133 732

 

 

1 065 512 732

1 063 133 732

Резерви (40 01 40)

4 644 253

4 644 253

 

 

4 644 253

4 644 253

 

1 070 156 985

1 067 777 985

 

 

1 070 156 985

1 067 777 985

27

БЮДЖЕТ

76 142 758

76 142 758

 

 

76 142 758

76 142 758

28

ОДИТ

19 227 094

19 227 094

 

 

19 227 094

19 227 094

29

СТАТИСТИКА

143 533 663

127 573 663

 

 

143 533 663

127 573 663

30

ПЕНСИИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 796 802 000

1 796 802 000

 

 

1 796 802 000

1 796 802 000

31

ЕЗИКОВИ СЛУЖБИ

407 877 123

407 877 123

 

 

407 877 123

407 877 123

32

ЕНЕРГЕТИКА

1 643 319 742

1 316 740 381

 

 

1 643 319 742

1 316 740 381

33

ПРАВОСЪДИЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ

270 997 258

238 117 353

 

 

270 997 258

238 117 353

34

ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА КЛИМАТА

146 724 470

102 431 675

 

 

146 724 470

102 431 675

40

РЕЗЕРВИ

571 858 775

307 693 341

 

70 402 434

571 858 775

378 095 775

 

Общо

154 507 127 090

130 569 308 903

1 166 797 579

 

155 673 924 669

130 569 308 903

От които резерви (40 01 40, 40 02 41)

87 934 775

63 095 775

 

 

87 934 775

63 095 775

ДЯЛ 13

РЕГИОНАЛНА И СЕЛИЩНА ПОЛИТИКА

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет № 4/2017

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

13 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „РЕГИОНАЛНА И СЕЛИЩНА ПОЛИТИКА“

89 356 102

89 356 102

 

 

89 356 102

89 356 102

Резерви (40 01 40)

1 125 000

1 125 000

 

 

1 125 000

1 125 000

 

90 481 102

90 481 102

 

 

90 481 102

90 481 102

13 03

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДРУГИ РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

29 218 751 321

20 321 105 381

 

– 981 150 000

29 218 751 321

19 339 955 381

13 04

КОХЕЗИОНЕН ФОНД (КФ)

9 080 135 577

6 004 299 508

 

– 256 050 013

9 080 135 577

5 748 249 495

13 05

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНО И ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

115 060 568

264 279 412

 

 

115 060 568

264 279 412

13 06

ФОНД „СОЛИДАРНОСТ“

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 07

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПОМОЩТА

34 836 240

39 031 865

 

 

34 836 240

39 031 865

13 08

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА СТРУКТУРНИТЕ РЕФОРМИ (ППСР) – ОПЕРАТИВНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Резерви (40 02 41)

22 500 000

11 250 000

 

 

22 500 000

11 250 000

 

22 500 000

11 250 000

 

 

22 500 000

11 250 000

 

Дял 13 — Общо

38 658 542 242

26 838 474 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 825 339 821

26 768 072 268

Резерви (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 848 964 821

26 780 447 268

ГЛАВА 13 03 —   ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДРУГИ РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет № 4/2017

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

13 03

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДРУГИ РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

13 03 01

Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — цел 1 (2000—2006 г.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 02

Приключване на специалната програма за мир и помирение в Северна Ирландия и граничните графства на Ирландия (2000—2006 г.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 03

Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — цел 1 (до 2000 г.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 04

Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — цел 2 (2000—2006 г.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 05

Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — цел 2 (до 2000 г.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 06

Приключване на „Urban“ (2000—2006 г.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 07

Приключване на предишни програми — инициативи на Общността (до 2000 г.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 08

Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Техническа помощ и иновационни мерки (2000—2006 г.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 09

Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Техническа помощ и иновационни мерки (преди 2000 г.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 12

Принос на Съюза към Международния фонд за Ирландия

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 13

Приключване на инициативата на ЕС „Interreg III“ (2000—2006 г.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 14

Подкрепа за региони, граничещи със страни кандидатки — приключване на по-ранни програми (2000—2006 г.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 16

Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Сближаване

1.2

p.m.

1 367 611 177

 

– 915 477 000

p.m.

452 134 177

13 03 17

Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — PEACE

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 18

Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Регионална конкурентоспособност и трудова заетост

1.2

p.m.

129 851 990

 

–23 165 000

p.m.

106 686 990

13 03 19

Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Европейско териториално сътрудничество

1.2

p.m.

68 093 650

 

–42 508 000

p.m.

25 585 650

13 03 20

Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Оперативна техническа помощ

1.2

p.m.

1 610 747

 

 

p.m.

1 610 747

13 03 31

Приключване на техническата помощ, разпространение на информация за стратегията на ЕС за региона на Балтийско море и подобряване на познанията за макрорегионалната стратегия (2007—2013 г.)

1.2

p.m.

154 965

 

 

p.m.

154 965

13 03 40

Приключване на инструментите за споделяне на риска, финансирани от пакета за сближаване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) (2007—2013 г.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 41

Приключване на инструментите за споделяне на риска, финансирани от пакета за регионална конкурентоспособност и заетост на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) (2007—2013 г.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 60

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — По-слабо развити региони — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

1.2

18 775 111 553

12 457 677 000

 

 

18 775 111 553

12 457 677 000

13 03 61

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Региони в преход — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

1.2

3 719 489 334

2 204 431 000

 

 

3 719 489 334

2 204 431 000

13 03 62

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — По-силно развити региони — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

1.2

4 622 273 189

3 043 052 000

 

 

4 622 273 189

3 043 052 000

13 03 63

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Допълнителни средства за най-отдалечените и слабо населените региони — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

1.2

222 029 433

139 873 000

 

 

222 029 433

139 873 000

13 03 64

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Европейско териториално сътрудничество

13 03 64 01

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Европейско териториално сътрудничество

1.2

1 731 601 443

783 299 000

 

 

1 731 601 443

783 299 000

13 03 64 02

Участие на страните кандидатки и потенциални кандидатки в ЕФРР, ЕТС — вноска от ред 4 (ИПП II)

4

9 396 205

1 312 500

 

 

9 396 205

1 312 500

13 03 64 03

Участие на държавите, страни по Европейския инструмент за съседство, (ЕИС) в ЕФРР, ЕТС — вноска от ред 4 (ЕИС)

4

1 459 650

231 000

 

 

1 459 650

231 000

 

Статия 13 03 64 — Междинна сума

 

1 742 457 298

784 842 500

 

 

1 742 457 298

784 842 500

13 03 65

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Оперативна техническа помощ

13 03 65 01

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Оперативна техническа помощ

1.2

74 000 000

69 400 000

 

 

74 000 000

69 400 000

13 03 65 02

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Оперативна техническа помощ, управлявана от Комисията по искане на държава членка

1.2

p.m.

1 028 043

 

 

p.m.

1 028 043

 

Статия 13 03 65 — Междинна сума

 

74 000 000

70 428 043

 

 

74 000 000

70 428 043

13 03 66

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Иновативни действия в сферата на устойчивото градско развитие

1.2

53 090 514

42 472 411

 

 

53 090 514

42 472 411

13 03 67

Макрорегионални стратегии 2014-2020 – Стратегия на ЕС за региона на Балтийско море – техническа помощ

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 68

Макрорегионални стратегии 2014-2020 – Стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав – техническа помощ

1.2

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

13 03 77

Пилотни проекти и подготвителни действия

13 03 77 01

Пилотен проект — Паневропейска координация на методите за интеграция на ромите

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 03

Подготвително действие — Насърчаване на по-благоприятна среда за микрокредитирането в Европа

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 06

Подготвително действие — Засилване на сътрудничеството на регионално и местно равнище чрез насърчаване в глобален мащаб на регионалната политика на Съюза

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 07

Подготвително действие — Определяне на модел за управление за Дунавския регион на Европейския съюз — по-добра и ефективна координация

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 08

Пилотен проект — Към обща регионална идентичност, помирение между народите и икономическо и социално сътрудничество, което включва Паневропейска платформа за експертен опит и върхови постижения в Дунавския макрорегион

1.2

p.m.

322 551

 

 

p.m.

322 551

13 03 77 09

Подготвително действие за Атлантически форум за атлантическата стратегия на Европейския съюз

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 10

Подготвително действие — Придружаващи мерки за Майот и евентуално всяка друга територия, в подкрепа на процеса на придобиване на статут на най-отдалечен район

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 12

Подготвително действие — Към обща регионална идентичност, помирение между народите и икономическо и социално сътрудничество, което включва Паневропейска платформа за експертен опит и върхови постижения в Дунавския макрорегион

1.2

p.m.

1 234 347

 

 

p.m.

1 234 347

13 03 77 13

Пилотен проект — Политика на сближаване и взаимодействия с фондовете за научни изследвания и развитие: „път към високи постижения“

1.2

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

13 03 77 14

Подготвително действие — Регионална стратегия за региона на Северно море

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 15

Подготвително действие — Световни градове: сътрудничество между ЕС и трети държави в областта на градското развитие

1.2

p.m.

750 000

 

 

p.m.

750 000

13 03 77 16

Подготвително действие — Действително и желано състояние на икономическия потенциал на регионите извън гръцката столица Атина

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 17

Подготвително действие — Сътрудничество между ЕС и Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC) по въпросите на териториалното сближаване

1.2

2 000 000

1 700 000

 

 

2 000 000

1 700 000

13 03 77 18

Подготвително действие — Политиката на сближаване и взаимодействията с фондовете за научни изследвания и развитие: „път към високи постижения“ — перспективи

1.2

1 500 000

1 000 000

 

 

1 500 000

1 000 000

13 03 77 19

Подготвително действие — Подкрепа за растеж и управление в региони, чието развитие изостава

1.2

1 000 000

1 000 000

 

 

1 000 000

1 000 000

13 03 77 20

Подготвително действие — Икономическите конкурентни предимства и потенциал за интелигентна специализация на регионално равнище в Румъния

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

13 03 77 21

Пилотен проект — Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR): генериране и подготовка на инициативи и проекти с действителна добавена стойност за региона като цяло

1.2

1 300 000

650 000

 

 

1 300 000

650 000

13 03 77 22

Подготвително действие — Макрорегионална стратегия 2014 — 2020 г.: стратегия на ЕС за Алпийския регион

1.2

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

13 03 77 23

Подготвително действие — Програма на ЕС за градско развитие

1.2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

 

Статия 13 03 77 — Междинна сума

 

10 300 000

10 506 898

 

 

10 300 000

10 506 898

 

Глава 13 03 — Общо

 

29 218 751 321

20 321 105 381

 

– 981 150 000

29 218 751 321

19 339 955 381

Забележки

Член 175 от Договора за функционирането на Европейския съюз предвижда, че Съюзът подкрепя осъществяването на целите за икономическо, социално и териториално сближаване, предвидени в член 174, чрез действията, които предприема посредством структурните фондове, сред които е Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР). В съответствие с член 176 Европейският фонд за регионално развитие е предназначен да подпомага преодоляването на основните различия между регионите в Съюза. Задачите, приоритетните цели и организацията на структурните фондове се определят в съответствие с разпоредбите на член 177.

В член 80 от Финансовия регламент се предвиждат финансови корекции в случай на разходи, които са в нарушение на приложимото право.

Член 39 от Регламент (ЕО) № 1260/1999, членове 100 и 102 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и членове 85, 144 и 145 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно критерии за финансови корекции от Комисията, предвиждат специфични правила относно финансовите корекции, приложими по отношение на ЕФРР.

Всички приходи от финансови корекции, извършени на тази основа, се вписват в статия 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 или 6 5 4 от приходната част на бюджета и представляват целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 3, буква в) от Финансовия регламент.

Член 177 от Финансовия регламент определя условията за пълно или частично възстановяване на плащания по предварително финансиране във връзка с дадена операция.

Член 82 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 предвижда специални правила за възстановяване на предварително финансиране, приложими по отношение на ЕФРР.

Възстановените суми по предварително финансиране представляват вътрешни целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 4 от Финансовия регламент и се вписват в позиция 6 1 5 0 или 6 1 5 7.

Мерки за борба с измамите се финансират от статия 24 02 01.

Правно основание

Договор за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 174, 175, 176 и 177 от него.

Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. за определяне на общи разпоредби за структурните фондове (ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 1), и по-специално член 39 от него.

Регламент (ЕО) № 1783/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 1999 г. относно Европейския фонд за регионално развитие (ОВ L 213, 13.8.1999 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1783/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25), и по-специално членове 82, 83, 100 и 102 от него.

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1), и по-специално член 21, параграфи 3 и 4 и членове 80 и 177 от него.

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

Актове за справка

Заключения на Европейския съвет в Берлин от 24 и 25 март 1999 г.

Заключения на Европейския съвет в Брюксел от 15 и 16 декември 2005 г.

Заключения на Европейския съвет от 7 и 8 февруари 2013 г.

13 03 16
Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Сближаване

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет № 4/2017

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

1 367 611 177

 

– 915 477 000

p.m.

452 134 177

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на останалите неизпълнени поети задължения за програмите по цел „Сближаване“ на ЕФРР в програмния период 2007—2013 г. Тази цел е ориентирана към ускоряване на сближаването на най-слабо развитите държави членки и региони към останалите държави членки и региони чрез подобряване на условията за икономически растеж и трудова заетост.

Част от този бюджетен кредит е предназначена да се използва за намаляване на междурегионалните различия, така че да се гарантира, че общото състояние на даден регион в областта на развитието не крие „джобове на бедността“ и необлагодетелствани териториални единици.

В съответствие с член 105а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, изменен с приложение 3, точка 7 от Договора за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз (ОВ L 112, 24.4.2012 г.), програмите и големите проекти, които към датата на присъединяване на Хърватия са одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1085/2006 и чието изпълнение не е приключило до тази дата, се считат за одобрени от Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 1083/2006, с изключение на програмите, одобрени по компонентите по член 3, параграф 1, букви а) и д) от Регламент (ЕО) № 1085/2006.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1783/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25).

13 03 18
Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Регионална конкурентоспособност и трудова заетост

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет № 4/2017

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

129 851 990

 

–23 165 000

p.m.

106 686 990

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на останалите неизпълнени поети задължения за програмите по цел „Регионална конкурентоспособност и трудова заетост“ на ЕФРР в програмния период 2007—2013 г. Извън най-слабо развитите региони целта ще бъде увеличение на конкурентоспособността, привлекателността и заетостта в регионите, като се вземат предвид целите, определени в стратегията „Европа 2020“.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1783/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25).

13 03 19
Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Европейско териториално сътрудничество

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет № 4/2017

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

68 093 650

 

–42 508 000

p.m.

25 585 650

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на останалите неизпълнени поети задължения за програмите по целта на ЕФРР за европейско териториално сътрудничество в програмния период 2007—2013 г. Тази цел ще бъде насочена към засилване на териториалното и макрорегионалното сътрудничество и обмена на опит на съответното равнище.

В съответствие с член 105а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, изменен с приложение 3, точка 7 от Договора за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз (ОВ L 112, 24.4.2012 г.), програмите и големите проекти, които към датата на присъединяване на Хърватия са одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1085/2006 и чието изпълнение не е приключило до тази дата, се считат за одобрени от Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 1083/2006, с изключение на програмите, одобрени по компонентите по член 3, параграф 1, букви а) и д) от Регламент (ЕО) № 1085/2006.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1783/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25).

ГЛАВА 13 04 —   КОХЕЗИОНЕН ФОНД (КФ)

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет № 4/2017

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

13 04

КОХЕЗИОНЕН ФОНД (КФ)

13 04 01

Приключване на проекти по Кохезионния фонд (преди 2007 г.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 04 02

Приключване на Кохезионния фонд (2007—2013 г.)

1.2

p.m.

329 335 976

 

– 256 050 013

p.m.

73 285 963

13 04 03

Приключване на инструментите за споделяне на риска, финансирани от пакета за Кохезионния фонд (2007—2013 г.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 04 60

Кохезионен фонд — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

1.2

9 055 827 791

5 651 952 000

 

 

9 055 827 791

5 651 952 000

13 04 61

Кохезионен фонд — оперативна техническа помощ

13 04 61 01

Кохезионен фонд — оперативна техническа помощ

1.2

24 307 786

22 300 000

 

 

24 307 786

22 300 000

13 04 61 02

Кохезионен фонд — оперативна техническа помощ, управлявана от Комисията по искане на държава членка

1.2

p.m.

711 532

 

 

p.m.

711 532

 

Статия 13 04 61 — Междинна сума

 

24 307 786

23 011 532

 

 

24 307 786

23 011 532

 

Глава 13 04 — Общо

 

9 080 135 577

6 004 299 508

 

– 256 050 013

9 080 135 577

5 748 249 495

Забележки

В член 177, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда създаването на Кохезионен фонд за подкрепа на проекти в областта на околната среда и на трансевропейските мрежи, отнасящи се до транспортната инфраструктура.

В член З от приложение II към Регламент (ЕО) № 1164/94, членове 100 и 102 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, и членове 85, 144 и 145 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно критерии за финансови корекции от Комисията, се предвиждат специфични правила относно финансовите корекции, приложими за Кохезионния фонд.

В член 80 от Финансовия регламент се предвиждат финансови корекции в случай на разходи, които са в нарушение на приложимото право. Всички приходи от финансови корекции, извършени на тази основа, се вписват в статия 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 или 6 5 4 от приходната част на бюджета и представляват целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 3, буква в) от Финансовия регламент.

Член 177 от Финансовия регламент определя условията за пълно или частично възстановяване на плащания по предварително финансиране във връзка с дадена операция.

Член 82 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 предвижда специфични правила за възстановяване на предварително финансиране, приложими по отношение на Кохезионния фонд.

Възстановените суми по предварително финансиране представляват вътрешни целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 4 от Финансовия регламент и се вписват в позиция 6 1 5 0 или 6 1 5 7.

Дейностите за борба с измамите ще бъдат финансирани по статия 24 02 01.

Правно основание

Договор за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 177 от него.

Регламент (ЕО) № 1164/94 на Съвета от 16 май 1994 г. относно създаването на Кохезионен фонд (ОВ L 130, 25.5.1994 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25), и по-специално членове 82, 100 и 102 от него.

Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за създаване на Кохезионен фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1164/94 (ОВ L 210, 31.7.2010 г., стр. 79).

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1), и по-специално член 21, параграфи 3 и 4 и членове 80 и 177 от него.

Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 281).

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

Актове за справка

Заключения на Европейския съвет в Брюксел от 15 и 16 декември 2005 г.

Заключения на Европейския съвет от 7 и 8 февруари 2013 г.

13 04 02
Приключване на Кохезионния фонд (2007—2013 г.)

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет № 4/2017

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

329 335 976

 

– 256 050 013

p.m.

73 285 963

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на неизпълнените поети задължения по Кохезионния фонд от програмния период 2007—2013 г.

Този бюджетен кредит е предназначен и за финансиране на останалите неизпълнени поети задължения за мерките за подготовка, мониторинг, административна и техническа подкрепа, оценка, одит и инспекция, необходими за прилагане на Регламент (ЕО) № 1083/2006, както е предвидено в член 45 от посочения регламент. По-конкретно той може да бъде използван за покриването на:

разходи за подкрепа (представителни разходи, обучение, срещи),

разходи за информация и публикации,

разходи за информационни технологии и телекомуникации,

договори за предоставяне на услуги и проучвания,

безвъзмездни средства.

Този бюджетен кредит също така е предназначен за покриване на останалите неизпълнени поети задължения за мерките, одобрени от Комисията в контекста на подготовката на програмния период 2014—2020 г.

В съответствие с член 105а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, изменен с приложение 3, точка 7 от Договора за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз (ОВ L 112, 24.4.2012 г.), програмите и големите проекти, които към датата на присъединяване на Хърватия са одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1085/2006 и чието изпълнение не е приключило до тази дата, се считат за одобрени от Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 1083/2006, с изключение на програмите, одобрени по компонентите по букви а) и д) от член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1085/2006.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25).

Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за създаване на Кохезионен фонд (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 79).

Актове за справка

Договор за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 158 и 161 от него.

Договор за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 174 и 177 от него.

ГЛАВА 13 06 —   ФОНД „СОЛИДАРНОСТ“

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет № 4/2017

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

13 06

ФОНД „СОЛИДАРНОСТ“

13 06 01

Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката

9

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 06 02

Подпомагане на държавите, водещи преговори за присъединяване, в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката

9

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Глава 13 06 — Общо

 

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 06 01
Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет № 4/2017

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на бюджетните кредити от мобилизирането на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в случаи на големи или регионални бедствия в държавите членки. Помощ следва да се предоставя във връзка с природни бедствия на засегнатите държави членки, като се определи срок за използване на предоставената финансова помощ и се предвиди, че държавите бенефициери следва да докажат използването на получените средства. Получена помощ, която впоследствие е компенсирана от плащания от трета страна, например съобразно принципа „замърсителят плаща“, или която превишава окончателната оценка на щетите, следва да бъде възстановена.

С изключение на авансовите плащания, разпределението на бюджетните кредити ще се прави чрез решение за прехвърляне на бюджетни кредити от резерва или — в случай на недостатъчни бюджетни кредити в резерва — чрез коригиращ бюджет, едновременно с решението за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3).

Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2014 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014–2020 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884), и по-специално член 10 от него.

ДЯЛ 40

РЕЗЕРВИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет № 4/2017

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

40 01

РЕЗЕРВИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 769 253

5 769 253

 

 

5 769 253

5 769 253

40 02

РЕЗЕРВИ ЗА ФИНАНСОВИ НАМЕСИ

566 089 522

372 326 522

 

 

566 089 522

372 326 522

40 03

ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗЕРВ

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

 

Дял 40 — Общо

571 858 775

307 693 341

 

70 402 434

571 858 775

378 095 775

ГЛАВА 40 03 —   ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗЕРВ

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет № 4/2017

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

40 03

ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗЕРВ

40 03 01

Отрицателен резерв

8

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

 

Глава 40 03 — Общо

 

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

40 03 01
Отрицателен резерв

Бюджетна година 2017

Коригиращ бюджет № 4/2017

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

Забележки

Принципът на отрицателен резерв е предвиден в член 47 от Финансовия регламент. Този резерв трябва да се използва преди края на финансовата година чрез трансфер на бюджетни кредити в съответствие с процедурата, установена в членове 26 и 27 от Финансовия регламент.

Правно основание

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).


Top