Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1900

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1900 на Комисията от 18 октомври 2017 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Varaždinsko zelje (ЗНП)]

C/2017/6898

OJ L 269, 19.10.2017, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1900/oj

19.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 269/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1900 НА КОМИСИЯТА

от 18 октомври 2017 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Varaždinsko zelje (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 3, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Varaždinsko zelje“ като защитено наименование за произход (ЗНП), подадено от Хърватия, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

„Varaždinsko zelje“ е зеле, добивано от старинния зелев сорт за съхранение „Varaždinski kupus“ (Brassica oleracea var. capitata f. Alba), отглеждан в административните граници на окръг Вараждин в Хърватия.

(3)

На 7 октомври 2015 г. Комисията получи уведомление за възражение от Словения. Съответното мотивирано възражение беше получено от Комисията на 4 декември 2015 г.

(4)

Комисията определи посоченото възражение за допустимо, поради което с писмо от 28 януари 2016 г. тя прикани Хърватия и Словения да проведат в срок от три месеца необходимите консултации, за да постигнат съгласие в съответствие с вътрешните си процедури.

(5)

По искане на заявителя крайният срок за консултацията беше удължен с още три месеца.

(6)

Между страните не беше постигнато съгласие. Информацията относно необходимите консултации, проведени между Хърватия и Словения, беше надлежно представена на Комисията. Поради това Комисията следва да приеме решение в съответствие с процедурата, посочена в член 52, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012, като отчете резултатите от тези консултации.

(7)

В съответствие с член 10, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 вносителят на възражението заяви, че регистрацията на „Varaždinsko zelje“ като защитено наименование за произход е в противоречие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 и че тя застрашава съществуването на идентично наименование на продукт, който законно се предлага на пазара в продължение на повече от пет години преди публикацията съгласно член 50, параграф 2, буква а).

(8)

Твърди се, че наименованието „Varaždinsko zelje“ е в противоречие с омонимното наименование на сорт зеле, регистриран от 1967 г. Сортът „Varaždinski“ е вписан в Списъка на домашни или одомашнени чужди сортове семена от земеделски растителни видове на Социалистическа федеративна република Югославия (СФРЮ) през 1967 г. След това, през 1989 г., той е регистриран в същия списък като „Varaždinski kupus“/„Varaždinsko zelje“. Понастоящем този сорт е включен в списъците на всички държави, възникнали след разпадането на СФРЮ. Република Словения регистрира сорта „Varaždinski“/„Varaždinsko“ след обявяването на независимост. Хърватският сорт „Varaždinski kupus“ и словенските сортове „Varaždinsko 2“ и „Varaždinsko 3“ са вписани в общия каталог на сортовете от зеленчукови видове на Европейския съюз.

(9)

Според вносителя на възражението продукцията от тези сортове е известна като „Varaždinsko zelje“ в Словения, Сърбия, Босна и Херцеговина, БЮРМ и Черна гора. Той твърди също така, че в Република Словения зелето от сорт Varaždinsko се произвежда от повече от 75 години. По-специално, производството за пазара на прясно зеле от сорта Varaždinsko в Словения се оценява на между 2 800 и 4 000 тона годишно.

(10)

Според възразяващата страна регистрирането на „Varaždinsko zelje“ може да заблуди потребителите в Република Словения, тъй като производителите и потребителите там не свързват „Varaždinsko zelje“ с произхода или територията, посочени в точка 4 на единния документ, а преди всичко с качество и пригодност за приготвяне на кисело зеле.

(11)

Вносителят на възражението твърди, че регистрацията на предложеното наименование би застрашила съществуването на идентичното словенско наименование „Varaždinsko zelje“ за този сорт по отношение на продуктите, които са били законно на пазара на Република Словения. Регистрацията на предложеното наименование би довела до икономически щети за производителите на „Varaždinsko zelje“ в Република Словения, тъй като те биха били принудени да се откажат от производството. Това би застрашило и производството на семена за два словенски сорта зеле, които са регистрирани в общия каталог на Европейския съюз, „Varaždinsko 2“ и „Varaždinsko 3“, тъй като продуктът от тези сортове се продава в Словения като зеле Varaždinsko.

(12)

Комисията извърши оценка на аргументите, изложени в мотивираните възражения и в предоставената ѝ информация относно консултациите между заинтересованите страни, и стигна до заключението, че наименованието „Varaždinsko zelje“ следва да бъде регистрирано като ЗНП.

(13)

Изискванията за регистрацията на „Varaždinsko zelje“ като ЗНП са изпълнени. Продуктът притежава характеристики, по-специално високо общо съдържание на феноли и флавоноиди, високо съдържание на сухо вещество и изключително високо съдържание на захар, които се дължат основно на природните и човешките фактори на неговата особена географската среда. Високото съдържание на сухо вещество и изключително високото съдържание на захар във „Varaždinsko zelje“ са резултат от начина на производство, а именно вследствие на това, че продуктът се оставя на полето до късна есен, благодарение на устойчивостта му на ниски температури. Високото общо съдържание на феноли и флавоноиди във „Varaždinsko zelje“ се дължи на генетичните характеристики на продукта, както и на условията на отглеждане и на околната среда. „Varaždinsko zelje“ се произвежда само от семена от зелевия сорт за съхранение „Varaždinski kupus“, вписан в регистъра на сортовете растения на ЕС. Терминът „сорт за съхранение“ означава, че семената се произвеждат единствено в определения географски район и никъде другаде.

(14)

Що се отнася до твърдението относно заблуждаващия характер на наименованието, Комисията счита, че наименованието се отнася до района, в който се произвежда продуктът. То не може само по себе си да подведе потребителите относно произхода на продукта.

(15)

Колкото до твърдението, че предложеното за регистрация наименование е омонимно с два регистрирани зелеви сорта и че регистрацията застрашава съществуването на продукцията от тези сортове, известна като „Varaždinsko zelje“, в Словения, Сърбия, Босна и Херцеговина, БЮРМ и Черна гора, Комисията отбелязва, че при продукта, предлаган на пазара в Словения, терминът „Varaždinsko“, използван за описване на „zelie“ (зеле на словенски език), просто посочва сорта на зелето. Наименованието „Varaždinsko zelje“, както се използва в Словения, показва, че продуктът се състои от зеле от сорта Varaždinsko. Не бяха открити данни за използването на наименованието независимо от сорта на зелето. Предвид гореизложеното и предвид факта, че функцията на термина „Varaždinsko“ като указание за сорт преобладава, Комисията счита, че не е целесъобразно да се предвиди преходен период за използването на словенското наименование „Varaždinsko zelje“.

(16)

Използването при етикетиране обаче на наименованията на сортовете „Varaždinsko 2“ и „Varaždinsko 3“, регистрирани в общия каталог на сортовете от зеленчукови видове на Европейския съюз, все пак е позволено за семена и зеле, произведени извън географския район, за неограничено време. Съгласно член 42 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, независимо от регистрацията на наименованието „Varaždinsko zelje“ като ЗНП, наименованията „Varaždinsko 2“ и „Varaždinsko 3“ могат да се използват при етикетиране, стига да са изпълнени свързаните с това условия. По-специално, етикетът на зелето следва да съдържа ясно указване на страната на произход и да не включва никакво загатване на Хърватия. Наред с другото, това ще гарантира правилното информиране на потребителите в сравнение с продукта, предлаган на пазара под регистрираното ЗНП.

(17)

Предвид гореизложеното наименованието „Varaždinsko zelje“ следва да бъде вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания.

(18)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по качеството на селскостопанските продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Varaždinsko zelje“ (ЗНП).

Наименованието, посочено в първата алинея, се използва за идентифициране на продукт от клас 1.6. „Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Когато в съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 понятието „Varaždinsko“ се използва при етикетирането с обозначаване на сорта на зелето, държавата на произход трябва също да бъде посочена в същото полезрение с букви с еднакъв размер като тези на наименованието.

В такива случаи се забранява използването върху етикетите на знамена, емблеми, знаци или други графични изображения, които може да заблудят потребителите, най-вече по отношение на характеристиките или произхода на продукта.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 223, 8.7.2015 г., стр. 7.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


Top