Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1898

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1898 на Комисията от 18 октомври 2017 година за вписване на някои наименования в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Półtorak staropolski tradycyjny (ХТСХ), Dwójniak staropolski tradycyjny (ХТСХ), Trójniak staropolski tradycyjny (ХТСХ), Czwórniak staropolski tradycyjny (ХТСХ), Kiełbasa jałowcowa staropolska (ХТСХ), Kiełbasa myśliwska staropolska (ХТСХ) и Olej rydzowy tradycyjny (ХТСХ)]

C/2017/6890

OJ L 269, 19.10.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1898/oj

19.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 269/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1898 НА КОМИСИЯТА

от 18 октомври 2017 година

за вписване на някои наименования в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Półtorak staropolski tradycyjny (ХТСХ), Dwójniak staropolski tradycyjny (ХТСХ), Trójniak staropolski tradycyjny (ХТСХ), Czwórniak staropolski tradycyjny (ХТСХ), Kiełbasa jałowcowa staropolska (ХТСХ), Kiełbasa myśliwska staropolska (ХТСХ) и Olej rydzowy tradycyjny (ХТСХ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 26 и член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 26 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Полша представи наименованията „Półtorak staropolski tradycyjny“, „Dwójniak staropolski tradycyjny“, „Trójniak staropolski tradycyjny“, „Czwórniak staropolski tradycyjny“, „Kiełbasa jałowcowa staropolska“, „Kiełbasa myśliwska staropolska“, „Olej rydzowy tradycyjny“ и „Kabanosy staropolskie“ с оглед на тяхното регистриране в регистъра на храните с традиционно специфичен характер (ХТСХ) по член 22 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 със запазване на наименованието.

(2)

Преди наименованията „Półtorak“, „Dwójniak“, „Trójniak“, „Czwórniak“, „Kiełbasa jałowcowa“, „Kiełbasa myśliwska“, „Olej rydzowy“ и „Kabanosy“ са били регистрирани (2) като храни с традиционно специфичен характер без запазване на наименованието съгласно член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета (3).

(3)

След националната процедура по предявяване на възражение по член 26, параграф 1, втората алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 наименованията „Półtorak“, „Dwójniak“, „Trójniak“ и „Czwórniak“ бяха допълнени с термина „staropolski tradycyjny“, наименованията „Kiełbasa jałowcowa“ и „Kiełbasa myśliwska“ бяха допълнени с термина „staropolska“, наименованието „Olej rydzowy“ беше допълнено с термина „tradycyjny“, а наименованието „Kabanosy“ беше допълнено с термина „staropolskie“. Съгласно член 26, параграф 1, третата алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 тези допълващи термини определят традиционния и специфичен характер на наименованието.

(4)

Представените наименования „Półtorak staropolski tradycyjny“, „Dwójniak staropolski tradycyjny“, „Trójniak staropolski tradycyjny“, „Czwórniak staropolski tradycyjny“, „Kiełbasa jałowcowa staropolska“, „Kiełbasa myśliwska staropolska“, „Olej rydzowy tradycyjny“ и „Kabanosy staropolskie“ бяха разгледани от Комисията и впоследствие публикувани в Официален вестник на Европейския съюз  (4).

(5)

Комисията получи възражение срещу регистрацията на наименованието „Kabanosy staropolskie“. Поради това регистрацията на посоченото наименование ще зависи от изхода на паралелно провежданата процедура по предявяване на възражения.

(6)

Тъй като Комисията не е получила друго възражение по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, освен за наименованието „Kabanosy staropolskie“, наименованията „Półtorak staropolski tradycyjny“, „Dwójniak staropolski tradycyjny“, „Trójniak staropolski tradycyjny“, „Czwórniak staropolski tradycyjny“, „Kiełbasa jałowcowa staropolska“, „Kiełbasa myśliwska staropolska“ и „Olej rydzowy tradycyjny“ следва съответно да бъдат вписани в регистъра със запазване на наименованието,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Наименованията „Półtorak staropolski tradycyjny“ (ХТСХ), „Dwójniak staropolski tradycyjny“ (ХТСХ), „Trójniak staropolski tradycyjny“ (ХТСХ), „Czwórniak staropolski tradycyjny“ (ХТСХ), „Kiełbasa jałowcowa staropolska“ (ХТСХ), „Kiełbasa myśliwska staropolska“ (ХТСХ) и „Olej rydzowy tradycyjny“ (ХТСХ) се вписват в регистъра със запазване на наименованието.

Приема се, че продуктовите спецификации на ХТСХ „Półtorak“, ХТСХ „Dwójniak“, ХТСХ „Trójniak“, ХТСХ „Czwórniak“, ХТСХ „Kiełbasa jałowcowa“, ХТСХ „Kiełbasa myśliwska“ и ХТСХ „Olej rydzowy“ са спецификациите, посочени в член 19 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, съответно за ХТСХ „Półtorak staropolski tradycyjny“, ХТСХ „Dwójniak staropolski tradycyjny“, ХТСХ „Trójniak staropolski tradycyjny“, ХТСХ „Czwórniak staropolski tradycyjny“, ХТСХ „Kiełbasa jałowcowa staropolska“, ХТСХ „Kiełbasa myśliwska staropolska“ и ХТСХ „Olej rydzowy tradycyjny“ със запазване на наименованието.

С наименованията „Półtorak staropolski tradycyjny“ (ХТСХ), „Dwójniak staropolski tradycyjny“ (ХТСХ), „Trójniak staropolski tradycyjny“ (ХТСХ) и „Czwórniak staropolski tradycyjny“ се обозначават продукти от клас 1.8. „Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (5); с наименованията „Kiełbasa jałowcowa staropolska“ (ХТСХ) и „Kiełbasa myśliwska staropolska“ (ХТСХ) се обозначават продукти от клас 1.2. „Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)“ от посоченото приложение; с наименованието „Olej rydzowy tradycyjny“ (ХТСХ) е обозначен продукт от клас 1.5. „Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)“ от същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 729/2008 на Комисията от 28 юли 2008 г. относно регистрацията на някои наименования в регистъра на селскостопанските и хранителните продукти с традиционно специфичен характер (Czwórniak (СХПТСХ), Dwójniak (СХПТСХ), Półtorak (СХПТСХ), Trójniak (СХПТСХ) (ОВ L 200, 29.7.2008 г., стр. 6).

Регламент за изпълнение (ЕС) № 379/2011 на Комисията от 18 април 2011 г. за вписване на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер („Kiełbasa jałowcowa“ (ХТСХ) (ОВ L 103, 19.4.2011 г., стр. 2).

Регламент за изпълнение (ЕС) № 382/2011 на Комисията от 18 април 2011 г. за вписване на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер („Kiełbasa myśliwska“ (ХТСХ) (ОВ L 103, 19.4.2011 г., стр. 6).

Регламент (ЕО) № 506/2009 на Комисията от 15 юни 2009 г. за вписване на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер (Olej rydzowy (ХТСХ) (ОВ L 151, 16.6.2009 г., стр. 26).

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1044/2011 на Комисията от 19 октомври 2011 г. за вписване на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер (Kabanosy (ХТСХ) (ОВ L 275, 20.10.2011 г., стр. 16).

(3)  Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер (ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 1). Регламент, отменен и заменен с Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(4)  ОВ C 188, 27.5.2016 г., стр. 6.

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


Top