Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0323

Делегиран регламент (ЕС) 2017/323 на Комисията от 20 януари 2017 година за поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции по отношение на регулаторните технически стандарти за техники за намаляване на риска за договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/0149

OJ L 49, 25.2.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/323/oj

25.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 49/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/323 НА КОМИСИЯТА

от 20 януари 2017 година

за поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции по отношение на регулаторните технически стандарти за техники за намаляване на риска за договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (1), и по-специално член 11, параграф 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 на Комисията (2) бе приет на 4 октомври 2016 г. и публикуван на 15 декември 2016 г. Той определя норми за своевременна, точна и подходящо отделена размяна на обезпечения при договори за деривати, за които не е извършен клиринг от централен контрагент, и включва редица подробни изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да се получи освобождаване от предоставяне на маржина за вътрешногрупови трансакции. В допълнение към тези изисквания, когато единият от двамата контрагенти в групата е със седалище в трета държава, за която все още не е предоставено определяне за еквивалентност съгласно член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012, групата трябва да размени вариационни и подходящо отделени първоначални маржини за всички вътрешногрупови транзакции с дъщерните дружества в тези трети държави. С цел да се избегне непропорционално приложение на изискванията за маржини и като се вземат предвид сходните изисквания за задълженията за клиринг, делегираният регламент предвижда отсрочено прилагане на това конкретно изискване, за да се даде достатъчно време за завършване на процедурата на определяне на еквивалентност, като същевременно няма да се изисква неефективно разпределение на ресурсите в групите с дъщерни дружества със седалища в трети държави.

(2)

В член 37 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 липсва разпоредба за период на поетапно въвеждане на изискванията за вариационния маржин за вътрешногрупови трансакции, аналогично на изискванията в член 36, параграф 2 (отнасящи се до първоначалния маржин). Ето защо следва да бъдат добавени два нови параграфа в член 37, в който се определя графикът за поетапно въвеждане на изискванията за вариационните маржини. Тези параграфи следва да са аналогични на разпоредбите в съществуващия член 36, параграфи 2 и 3, така че при вътрешногрупова трансакция между субект от Съюза и субект от трета държава няма да се изисква размяна на вариационен маржин три години след влизането в сила на регламента, когато липсва решение за еквивалентност за тази трета държава. При наличие на решение за еквивалентност изискванията ще се прилагат от по-късната от следните две дати — четири месеца след влизането в сила на решението за еквивалентност или в съответствие с общия график.

(3)

Проектът на регулаторни технически стандарти, на които се основава Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, внесен от европейските надзорни органи в Комисията на 8 март 2016 г., включва един и същи период на поетапно въвеждане за първоначалните и за вариационните маржини. Необходимостта от корекция се дължи на техническа грешка в процедурата за приемането на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, при която е било пропуснато включването на двата параграфа относно поетапното въвеждане на изискванията за вариационните маржини за вътрешногрупови трансакции.

(4)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 следва да бъде съответно поправен.

(5)

Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 влезе в сила на 4 януари 2017 г. С цел да се избегне каквото и да било прекъсване при прилагането на периодите на поетапно въвеждане на първоначалния и вариационния маржин, настоящият регламент следва да влезе в сила възможно най-скоро и да се прилага с обратно действие,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 37 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 се добавят следните параграфи 3 и 4:

„3.   Чрез дерогация от параграф 1, когато са изпълнени условията на параграф 4 от настоящия член, член 9, параграф 1, член 10 и член 12 се прилагат, както следва:

а)

три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент, когато не е прието решение за еквивалентност съгласно член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за целите на член 11, параграф 3 от същия регламент по отношение на съответната трета държава;

б)

по-късната от посочените по-долу дати, когато е прието решение за еквивалентност съгласно член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за целите на член 11, параграф 3 от същия регламент по отношение на съответната трета държава:

i)

четири месеца след датата на влизане в сила на решението, прието съгласно член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за целите на член 11, параграф 3 от същия регламент по отношение на съответната трета държава;

ii)

приложимата дата, определена съгласно параграф 1.

4.   Посочената в параграф 3 дерогация се прилага само когато контрагентите по договор за извънборсови деривати, при които не е извършен централизиран клиринг, отговарят на всички посочени по-долу условия:

а)

единият контрагент е установен в трета държава, а другият — в Съюза;

б)

установеният в трета държава контрагент е или финансов, или нефинансов;

в)

установеният в Съюза контрагент попада в някоя от следните категории:

i)

финансов контрагент, нефинансов контрагент, финансов холдинг, финансова институция или предприятие за спомагателни услуги, за които се прилагат подходящи пруденциални изисквания, а контрагентът от трета държава, посочен в буква а), е финансов контрагент;

ii)

или финансов, или нефинансов контрагент, а посоченият в буква а) контрагент от трета държава е нефинансов контрагент;

г)

и двамата контрагенти са обект на една и съща пълна консолидация в съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012;

д)

и двамата контрагенти подлежат на подходящи централизирани процедури за оценка, измерване и контрол на риска;

е)

изпълнени са изискванията на глава III.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 4 януари 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 януари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 на Комисията от 4 октомври 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции по отношение на регулаторните технически стандарти за техники за намаляване на риска за договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент (ОВ L 340, 15.12.2016 г., стр. 9).


Top