Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2375

Делегиран регламент (ЕС) 2016/2375 на Комисията от 12 октомври 2016 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в северозападните води

C/2016/6439

OJ L 352, 23.12.2016, p. 39–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017; отменен от 32018R0046

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/2375/oj

23.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 352/39


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2375 НА КОМИСИЯТА

от 12 октомври 2016 година

за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в северозападните води

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 15, параграф 6 и член 18, параграфи 1 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1380/2013 има за цел постепенното премахване на изхвърлянето на улов в рибарството в целия ЕС, като се въведе задължение за разтоварване по отношение на улова от видовете, за които са въведени ограничения на улова.

(2)

С член 15, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Комисията се предоставя правомощието чрез делегирани актове да приема планове за премахване на изхвърлянето на улов за период до три години, които се основават на съвместни препоръки, изготвени от държавите членки след допитване до съответните консултативни съвети.

(3)

С Делегиран регламент (ЕС) 2015/2438 (2) Комисията създаде план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в северозападните води за периода 2016—2018 г. след съвместната препоръка, представена от държавите членки през 2015 г.

(4)

Пряк управленски интерес по отношение на риболова в северозападните води имат Белгия, Ирландия, Испания, Франция, Нидерландия и Обединеното кралство. На 3 юни 2016 г. тези държави членки представиха на Комисията нова съвместна препоръка, съгласувана с консултативния съвет за северозападните води. Съответните научни организации представиха също така научни становища, които бяха разгледани от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР). Мерките, включени в съвместната препоръка, са в съответствие с член 18, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и може да бъдат включени в настоящия регламент.

(5)

Що се отнася до северозападните води, в съответствие с член 15, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1380/2013, задължението за разтоварване се прилага за видовете, определящи за риболовните дейности, с наложени ограничения на улова най-късно от 1 януари 2016 г. Съвместната препоръка предвижда флоти, които подлежат на задължението за разтоварване при смесен риболов на треска, пикша, меджид и сайда; при риболов на норвежки омар, при смесен риболов на обикновен морски език и писия, както и при риболов на мерлуза и сребриста сайда.

(6)

С Делегиран регламент (ЕС) 2015/2438 се установяват разпоредби за въвеждане на задължение за разтоварване при определени видове дънен риболов в северозападните води за периода 2016—2018 г.

(7)

В съответствие с новата съвместна препоръка, представена от държавите членки през 2016 г., планът за премахване на изхвърлянето на улов следва да обхваща от 2017 г. повече видове, определящи силно смесения риболов на треска, пикша, меджид и сайда, риболова на норвежки омар, смесения риболов на обикновен морски език и писия, както и риболова на мерлуза и сребриста сайда. При някои видове риболов следва да бъдат обхванати и видовете от прилова.

(8)

В съвместната препоръка се предлага да се прилага изключение от задължението за разтоварване за норвежки омар, уловен с винтери, капани или кошове в участък VI и подзона VII на ICES, за който съществуващите научни доказателства сочат вероятен висок процент на оцеляване, като се вземат предвид характеристиките на риболовните уреди, на риболовните практики и на екосистемата. НТИКР стигна до заключението, че изключението е обосновано. Ето защо това изключение следва да остане в настоящия регламент.

(9)

В съвместната препоръка се предлага изключение от задължението за разтоварване да се прилага за улов на морски език под минималния референтен размер за опазване, уловен от съоръжения за траловете с трални дъски с размер на отвора 80 до 99 mm в участък VIId на ICES, в рамките на шест морски мили от брега и извън установени зони за развъждане в риболовни операции, които отговарят на определени специфични условия. Научните доказателства сочат висок процент на оцеляване, предвид характеристиките на риболовните съоръжения и на екосистемата. НТИКР отбеляза, че оцеляването зависи от редица фактори и препоръча предпазливост при разширяването на заключенията от изпитването така, че да обхващат и други риболовни дейности и че в подкрепа на това искане следва да се извършат съответните по-нататъшни изпитвания. Ето защо това изключение следва да бъде включено в настоящия регламент за 2017 г., при условие че флотът, използващ това изключение, действа при сравними условия с тези на изпитването и съответните държави членки извършват допълнителни изпитвания. Резултатите от тези допълнителни изпитвания следва да бъдат оценени от НТИКР през 2017 г.

(10)

В съвместната препоръка се предвиждат седем минимални изключения от задължението за разтоварване за някои риболовни дейности и до определени равнища. НТИКР разгледа представените от държавите членки доказателства и стигна до принципното заключение, че съвместната препоръка съдържа обосновани аргументи във връзка с трудностите за по-нататъшното подобряване на селективността и/или с несъразмерно високите разходи за обработка на нежелания улов, които в някои случаи бяха подкрепени от качествена оценка на разходите. В контекста на гореизложеното и при липса на научна информация за противното е целесъобразно в настоящия регламент да се включат тези минимални изключения в съответствие с процента, предложен в съвместната препоръка, и при равнища, които не надвишават разрешените съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(11)

Минималното изключение за обикновен морски език до не повече от 3 % от общия му годишен улов през периода 2017—2018 г. от кораби, които ловят този вид в участъци VIId, VIIe, VIIf и VIIg на ICES с тристенни мрежи и хрилни мрежи, се основава на факта, че много трудно може да се постигне увеличаване на селективността. НТИКР стигна до заключението, че това изключение е добре определено и поради това то следва да бъде включено в настоящия регламент.

(12)

Минималното изключение за меджид до не повече от 7 % през 2017 г. и до не повече от 6 % през 2018 г. от общия му годишен улов от кораби, които имат задължение за разтоварване на меджид и които ловят този вид с дънни тралове и грибове с отвор на мрежата под 100 mm и пелагични тралове за улов на меджид в подзони VIId и VIIe на ICES, се основава на факта, че много трудно може да се постигне увеличаване на селективността.

(13)

Минималното изключение за меджид до не повече от 7 % през 2017 г. и до не повече от 6 % през 2018 г. от общия му годишен улов от кораби, които имат задължение за разтоварване на меджид и които ловят този вид с дънни тралове и грибове с отвор на мрежата не по-малък от 100 mm за улов на меджид в подзони VIIb — VIIj на ICES, се основава на факта, че много трудно може да се постигне увеличаване на селективността.

(14)

Минималното изключение за меджид до не повече от 7 % през 2017 г. и до не повече от 6 % през 2018 г. от общия му годишен улов от кораби, които имат задължение за разтоварване на меджид и които ловят този вид с дънни тралове и грибове с отвор на мрежата под 100 mm за улов на меджид в подзона VII (с изключение на VIIa, VIId и VIIe) на ICES, се основава на факта, че много трудно може да се постигне увеличаване на селективността.

(15)

По отношение на трите минимални изключения за меджид, съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2015/2438 съответните държави членки са задължени да представят на Комисията допълнителни научни данни, подкрепящи изключението. Както отбелязва НТИКР, въпреки факта, че все още липсват пълни доказателства, допълнителната информация отговаря на някои опасения от страна на НТИКР. НТИКР изтъкна необходимостта от по-съгласуван подход към този запас. Въз основа на научните доказателства, разгледани от НТИКР, и като се има предвид по-доброто представяне на допълнителни доказателства в подкрепа на изключението, това изключение може да бъде продължено и следва да бъде включено в настоящия регламент.

(16)

Минималното изключение за норвежки омар до не повече от 7 % през 2017 г. и до не повече от 6 % през 2018 г. от общия му годишен улов от кораби, които имат задължение за разтоварване на норвежки омар в подзона VII на ICES, се основава на факта, че много трудно може да се постигне увеличаване на селективността. НТИКР стигна до заключението, че изключението е обосновано. Поради тази причина то следва да бъде включено в настоящия регламент.

(17)

Минималното изключение за норвежки омар до не повече от 7 % през 2017 г. и до не повече от 6 % през 2018 г. от общия му годишен улов от кораби, които имат задължение за разтоварване на норвежки омар в подзона VI на ICES, се основава на факта, че много трудно може да се постигне увеличаване на селективността; представена е и количествена информация относно несъразмерно високите разходи за обработка на нежелания улов. НТИКР стигна до заключението, че изключението е обосновано. Поради тази причина то следва да бъде включено в настоящия регламент.

(18)

Минималното изключение за обикновен морски език до не повече от 3 % от общия му годишен улов през 2017 г. и 2018 г. от кораби, които ловят този вид в участъци VIId, VIIe, VIIf, VIIg и VIIh на ICES с уред TBB с размер на отвора 80—119 mm, с повишена селективност, се основава на факта, че много трудно може да се постигне увеличаване на селективността. НТИКР отбелязва, че изключението трябва да компенсира използването на по-селективни съоръжения, а поисканото минимално изключение е за покриване на остатъчните изхвърляния. Поради тази причина то следва да бъде включено в настоящия регламент.

(19)

В такъв случай Делегиран регламент (ЕС) 2015/2438 следва да бъде отменен и да бъде заменен с нов регламент.

(20)

Настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно след публикуването му, тъй като предвидените в него мерки оказват пряко въздействие върху икономическите дейности, свързани с риболовния сезон на корабите на Съюза, и неговото планиране. Той следва да се прилага от 1 януари 2017 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изпълнение на задължението за разтоварване

Задължението за разтоварване, предвидено в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се прилага в зони V (с изключение на Va и само във водите на Съюза от Vb), VI и VII на ICES към риболовните дейности, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Изключение, свързано със способността за оцеляване

1.   Изключението от задължението за разтоварване, предвидено в член 15, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за видове, които според научните данни са с висок процент на оцеляване, се прилага:

а)

за норвежки омар (Nephrops norvegicus), уловен с винтери, капани или кошове (кодове на съоръженията (3) FPO и FIX) в подзони VI и VII на ICES;

б)

през 2017 г. за улов на обикновен морски език (Solea solea) под минималния референтен размер за опазване, уловен със съоръжения за траловете с трални дъски (Кодовете на съоръженията OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX), с размер на отвора 80 до 99 mm, в участък VIId на ICES, в рамките на шест морски мили от брега и извън установени зони за развъждане в риболовни операции, които отговарят на следните условия. плавателни съдове с максимална дължина 10 метра, максимална мощност на двигателя 180 kW, когато извършват риболов във води на дълбочина 15 метра или по-малка и с малка продължителност на изтеглянето (не повече от 1:30 ч.). Такъв улов на обикновен морски език се освобождава незабавно.

2.   Преди 1 май 2017 г. държавите членки с пряк управленски интерес в северозападните води представят на Комисията допълнителни данни за изхвърляне на улов и други научни данни в подкрепа на изключението, предвидено в параграф 1, буква б). Научният, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) оценява представените данни и информация преди 1 септември 2017 г.

Член 3

Минимални изключения

Чрез дерогация от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се разрешава изхвърлянето на улов в следните количества:

а)

за меджид (Merlangius merlangus), до не повече от 7 % през 2017 г. и до не повече от 6 % през 2018 г. от общия му годишен улов от кораби със задължение за разтоварване на меджид, и които използват дънни тралове и грибове с отвор по-малък от 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT и TX) и пелагични тралове (OTM и PTM) за улов на меджид в участъци VIId и VIIe на ICES;

б)

за меджид (Merlangius merlangus), до не повече от 7 % през 2017 г. и до не повече от 6 % през 2018 г. от общия му годишен улов от кораби, задължени да разтоварват меджид, и които използват дънни тралове и грибове с отвор не по-малък от 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT и TX) и пелагични тралове (OTM и PTM) за улов на меджид в участъци VIIb — VIIj на ICES;

в)

за меджид (Merlangius merlangus), до не повече от 7 % през 2017 г. и до не повече от 6 % през 2018 г. от общия му годишен улов от кораби, задължени да разтоварват меджид, и които използват дънни тралове и грибове с отвор по-малък от 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT и TX) и пелагични тралове (OTM и PTM) за улов на меджид в подзона VII, с изключение на участъци VIIa, VIId и VIIe на ICES;

г)

за норвежки омар (Nephrops norvegicus), до не повече от 7 % през 2017 г. и до не повече от 6 % през 2018 г. от общия му годишен улов от кораби със задължение за разтоварване на норвежки омар в подзона VII на ICES;

д)

за норвежки омар (Nephrops norvegicus), до не повече от 7 % през 2017 г. и до не повече от 6 % през 2018 г. от общия му годишен улов от кораби със задължение за разтоварване на норвежки омар в подзона VI на ICES;

е)

за обикновен морски език (Solea solea), до не повече от 3 % за 2017 г. и 2018 г. от общия му годишен улов от кораби, използващи тристенни мрежи и хрилни мрежи за улов на този вид в участъци VIId, VIIe, VIIf и VIIg на ICES;

ж)

за обикновен морски език (Solea solea), до не повече от 3 % през 2017 г. и 2018 г. от общия годишен улов на този вид от кораби със задължение за разтоварване на обикновен морски език, използващи уред TBB с размер на отвора 80—119 mm с по-голяма селективност (като удължение с широки отвори) в участъци VIId, VIIe, VIIf, VIIg and VIIh на ICES.

Член 4

Кораби, които подлежат на задължението за разтоварване

1.   В съответствие с критериите, посочени в приложението към настоящия регламент, държавите членки определят корабите, които подлежат на задължението за разтоварване при всеки отделен вид риболовна дейност.

Кораби, подлежащи на задължението за разтоварване за някои видове риболов през 2016 г., остават предмет на задължението за разтоварване за посочените видове риболов.

2.   Като използват защитения уебсайт за контрол на Съюза, преди 31 декември 2016 г. съответните държави членки представят на Комисията и на останалите държави членки списъците на съдовете, определени съгласно параграф 1, за всяка отделна риболовна дейност, посочена в приложението. Те поддържат тези списъци актуални.

Член 5

Отмяна

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2438 се отменя.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2018 г.

Член 4 се прилага от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 октомври 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/2438 на Комисията от 12 октомври 2015 г. за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в северозападните води (ОВ L 336, 23.12.2015 г., стр. 29).

(3)  Кодовете на съоръженията, използвани в настоящия регламент, са определени от Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Риболовни дейности, които подлежат на задължението за разтоварване:

а)

Риболовни дейности във водите на Съюза и международните води от подзона VI и участък Vb на ICES

Риболовна дейност

Код на уреда

Описание на риболовния уред

Размер на отвора

Видове, които ще се разтоварват

Треска (Gadus morhua), пикша (Melanogrammus aeglefinus), меджид (Merlangius merlangus) и сайда (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Тралове и грибове

Всички

Целият улов на пикша и приловът на морски език, писия и мегрим, където общо разтоварванията за отделните кораби на всички видове през 2014 г. и 2015 г. (*1) са представлявали над 5 % от следните трескови риби: треска, пикша, меджид и сайда комбинирани

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, OTM, PTM, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

Тралове, грибове, винтери, капани и кошове

Всички

Целият улов на норвежки омар и приловът на пикша, когато общо разтоварванията за отделните кораби на всички видове през 2014 г. и 2015 г. (*1) са се състояли от над 20 % норвежки омар

б)

Риболов на мерлуза с ОДУ за подзони VI и VII на ICES, както и във водите на Съюза и международните води от участък Vb на ICES

Риболовна дейност

Код на уреда

Описание на риболовния уред

Размер на отвора

Видове, които ще се разтоварват

Мерлуза (Merluccius merluccius)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM TB, SX, SV, OT, PT, TX

Тралове и грибове

Всички

Целият улов на мерлуза, когато общо разтоварванията за отделните кораби на всички видове през 2014 г. и 2015 г. (*2) са се състояли от над 20 % мерлуза

Мерлуза (Merluccius merluccius)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Всички хрилни мрежи

Всички

Целият улов на мерлуза

Мерлуза (Merluccius merluccius)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Всички парагади

Всички

Целият улов на мерлуза

в)

Риболов с ОДУ на норвежки омар в подзона VII на ICES

Риболовна дейност

Код на уреда

Описание на риболовния уред

Размер на отвора

Видове, които ще се разтоварват

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

OTB SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, OTM, PTM, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

Тралове, грибове, винтери, капани и кошове

Всички

Целият улов на норвежки омар, когато общо разтоварванията за отделните кораби на всички видове през 2014 г. и 2015 г. (*3) са се състояли от над 20 % норвежки омар

г)

Риболовни дейности в участък VIIa на ICES

Риболовна дейност

Код на уреда

Риболовен уред

Размер на отвора

Видове, които ще се разтоварват

Треска (Gadus morhua), пикша (Melanogrammus aeglefinus), меджид (Merlangius merlangus) и сайда (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Тралове и грибове

Всички

Целият улов на пикша, когато общо разтоварванията за отделните кораби на всички видове през 2014 г. и 2015 г. (*4) са се състояли от над 10 % от следните трескови риби: треска, пикша, меджид и сайда комбинирани

д)

Риболовни дейности в участък VIId на ICES

Риболовна дейност

Код на уреда

Риболовен уред

Размер на отвора

Видове, които ще се разтоварват

Обикновен морски език (Solea solea)

TBB

Всички бим тралове

Всички

Целият улов на обикновен морски език

Обикновен морски език (Solea solea)

OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX

Тралове

< 100 mm

Целият улов на обикновен морски език, когато общо разтоварванията за отделните кораби на всички видове през 2014 г. и 2015 г. (*5) са се състояли от над 5 % обикновен морски език

Обикновен морски език (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Всички тристенни мрежи и хрилни мрежи

Всички

Целият улов на обикновен морски език

Треска (Gadus morhua), пикша (Melanogrammus aeglefinus), меджид (Merlangius merlangus) и сайда (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Тралове и грибове

Всички

Целият улов на меджид, когато общо разтоварванията за отделните кораби на всички видове през 2014 г. и 2015 г. (*5) са се състояли от над 20 % от следните трескови риби: треска, пикша, меджид и сайда комбинирани

е)

Риболовни дейности в участък VIIe на ICES за обикновен морски език

Риболовна дейност

Код на уреда

Риболовен уред

Размер на отвора

Видове, които ще се разтоварват

Обикновен морски език (Solea solea)

TBB

Всички бим тралове

Всички

Целият улов на обикновен морски език, когато общо разтоварванията за отделните кораби на всички видове през 2014 г. и 2015 г. (*6) са се състояли от над 5 % обикновен морски език

Обикновен морски език (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Всички тристенни мрежи и хрилни мрежи

Всички

Целият улов на обикновен морски език

ж)

Риболовни дейности в участъци VIId и VIIe на ICES на сребриста сайда

Риболовна дейност

Код на уреда

Риболовен уред

Размер на отвора

Видове, които ще се разтоварват

Сребриста сайда (Pollachius pollachius)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Всички тристенни мрежи и хрилни мрежи

Всички

Целият улов на сребриста сайда

з)

Риболовни дейности в участъци VIIb, VIIc и VIIf — VIIk на ICES

Риболовна дейност

Код на уреда

Риболовен уред

Размер на отвора

Видове, които ще се разтоварват

Обикновен морски език (Solea solea)

TBB

Всички бим тралове

Всички

Целият улов на обикновен морски език, когато общо разтоварванията за отделните кораби на всички видове през 2014 г. и 2015 г. (*7) са се състояли от над 5 % обикновен морски език

Обикновен морски език (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Всички тристенни мрежи и хрилни мрежи

Всички

Целият улов на обикновен морски език

и)

Риболовни дейности в участъци VIIb, VIIc, VIIe и VIIf — VIIk на ICES

Риболовна дейност

Код на уреда

Риболовен уред

Размер на отвора

Видове, които ще се разтоварват

Треска (Gadus morhua), пикша (Melanogrammus aeglefinus), меджид (Merlangius merlangus) и сайда (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Тралове и грибове

Всички

Целият улов на меджид, когато общо разтоварванията за отделните кораби на всички видове през 2014 г. и 2015 г. (*8) са се състояли от над 20 % от следните трескови риби: треска, пикша, меджид и сайда комбинирани


(*1)  Съдове, вписани като предмет на задължението за разтоварване в този риболовен район в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2015/2438, остават в списъка, посочен в член 4 от настоящия регламент, независимо от промяната на референтния период и ще продължат да бъдат предмет на задължението за разтоварване за този вид риболов.

(*2)  Съдове, вписани като предмет на задължението за разтоварване в този риболовен район в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2015/2438, остават в списъка, посочен в член 4 от настоящия регламент, независимо от промяната на референтния период и ще продължат да бъдат предмет на задължението за разтоварване за този вид риболов.

(*3)  Съдове, вписани като предмет на задължението за разтоварване в този риболовен район в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2015/2438, остават в списъка, посочен в член 4 от настоящия регламент, независимо от промяната на референтния период и ще продължат да бъдат предмет на задължението за разтоварване за този вид риболов.

(*4)  Съдове, вписани като предмет на задължението за разтоварване в този риболовен район в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2015/2438, остават в списъка, посочен в член 4 от настоящия регламент, независимо от промяната на референтния период и ще продължат да бъдат предмет на задължението за разтоварване за този вид риболов.

(*5)  Съдове, вписани като предмет на задължението за разтоварване в този риболовен район в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2015/2438, остават в списъка, посочен в член 4 от настоящия регламент, независимо от промяната на референтния период и ще продължат да бъдат предмет на задължението за разтоварване за този вид риболов.

(*6)  Съдове, вписани като предмет на задължението за разтоварване в този риболовен район в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2015/2438, остават в списъка, посочен в член 4 от настоящия регламент, независимо от промяната на референтния период и ще продължат да бъдат предмет на задължението за разтоварване за този вид риболов.

(*7)  Съдове, вписани като предмет на задължението за разтоварване в този риболовен район в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2015/2438, остават в списъка, посочен в член 4 от настоящия регламент, независимо от промяната на референтния период и ще продължат да бъдат предмет на задължението за разтоварване за този вид риболов.

(*8)  Съдове, вписани като предмет на задължението за разтоварване в този риболовен район в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2015/2438, остават в списъка, посочен в член 4 от настоящия регламент, независимо от промяната на референтния период и ще продължат да бъдат предмет на задължението за разтоварване за този вид риболов.


Top